Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Idirghabháil árachais: cosaint níos fearr do thomhaltóirí

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Idirghabháil árachais: cosaint níos fearr do thomhaltóirí

 

ACHOIMRE AR:

Threoir 2002/92/CE — idirghabháil árachais

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Déantar cleachtais díolacháin na ngníomhairí agus na mbróicéirí, a bhaineann le táirgí árachais, a rialú leis an treoir maidir le hidirghabháil árachais.
 • Pléitear sa treoir le táirgí ginearálta árachais, amhail árachas gluaisteán, a rialú, agus le polasaithe árachas saoil a rialú freisin, lena n-áirítear polasaithe a bhfuil eilimintí infheistíochta acu, amhail táirgí árachas saoil aonadnasctha*.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Gach duine aonair nó cuideachta a bhfuil idirghabháil árachais nó athárachais* ar siúl acu, ní mór dóibh a bheith cláraithe ina dtír baile den Aontas Eorpach (AE) bunaithe ar roinnt íosriachtanas sonrach, lena n-áirítear:
  • eolas agus cumas cuí a bheith acu mar atá leagtha amach sna dlíthe ábhartha ina dtír AE féin;
  • a bheith dea-chlúiteach;
  • árachas slánaíochta gairmiúla a bheith acu, nó aon ráthaíocht inchomparáide eile i gcoinne dliteanas a eascraíonn as faillí ghairmiúil;
  • cumas leordhóthanach airgeadais a bheith acu chun custaiméirí a chosaint má theipeann ar an idirghabhálaí préimheanna custaiméirí a aistriú chuig cuideachtaí árachais nó aon airgead a thabhairt do chustaiméirí atá faighte acu trí éilimh a rinneadh faoina bpolasaithe.
 • Is féidir le tíortha AE rialacha níos doichte a chur i bhfeidhm, ach ní féidir é sin a dhéanamh ach le haghaidh gníomhairí agus bróicéirí atá cláraithe ina gcríoch féin.
 • Más rud é go bhfuil siad cláraithe ina dtír baile, beidh idirghabhálaithe árachais nó athárachais ábalta dul i mbun gnó i dtíortha AE eile.
 • Ní mór d’idirghabhálaithe árachais míniúcháin shoiléire a thabhairt do chustaiméirí maidir leis an gcomhairle a thugann siad dóibh faoi na táirgí ar cheart dóibh a cheannach. Ní mór dóibh a shonrú go cruinn soiléir i scríbhinn don chustaiméir cén fáth go bhfuil na táirgí sin molta acu bunaithe ar riachtanais aonair an chustaiméara.
 • Ní mór do thíortha AE rochtain éasca a chur ar fáil don phobal, trí phointe aonair faisnéise, ar na rudaí seo a leanas:mionsonraí na n-idirghabhálaithe cláraithe árachais agus athárachais , údaráis ábhartha na tíre AE lena bhfuil siad cláraithe agus na tíortha AE inar féidir leo dul i mbun gnó.
 • Spreagtar tíortha AE sa treoir chun nósanna imeachta cuí éifeachtacha um malairt modhanna chun díospóidí a réiteach a chur ar bun, rud a dhéantar chun a chur ar chumas custaiméirí míshásta cúiteamh a fháil lasmuigh den chúirt, go háirithe trí líonra FIN-NET.

An 20 Eanáir 2016, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle leis an Treoir maidir le dáileadh árachais (Treoir (AE) 2016/97), treoir lena ndéantar an treoir maidir le hidirghabháil árachais a nuashonrú agus a chuirtear i bhfeidhm ina hionad. Cumhdófar slabhra iomlán an dáileacháin sa treoir nua, lena n-áirítear árachóirí a dhíolann go díreach le custaiméirí (fáth an ainm nua). Chomh maith leis sin, cuirfidh an treoir feabhas breise ar an mbealach a dhíoltar táirgí árachais, lena n-áirítear trédhearcacht níos fearr ó thaobh praghsanna de agus faisnéis níos fearr do thomhaltóirí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

 • Cuireadh Treoir 2002/92/CE i bhfeidhm an 15 Eanáir 2003. Bhí ar na tíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 14 Eanáir 2005.
 • Cuireadh Treoir (AE) 2016/97 maidir le dáileadh árachais (athmhúnlú) i bhfeidhm an 22 Feabhra 2016. Beidh ar na tíortha AE an treoir a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 23 Feabhra 2018.

CÚLRA

Tá tuilleadh faisnéise le fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le himghabháil árachais.

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Táirgí árachas saoil aonadnasctha: tugann na táirgí seo deis do shealbhóirí polasaithe árachas saoil a gcuid airgid a chomhcheangal le hairgead na sealbhóirí polasaí eile i gciste aonadnasctha. Cuireann sé sin ar a gcumas infheistiú i raon níos leithne infheistíochtaí (amhail stoic agus bannaí) ná a d’fhéadfaidís a dhéanamh ina n-aonar.

Athárachas: nuair a aistríonn árachóirí codanna den phunann rioscaí atá acu chuig árachóirí eile ionas gur féidir leo an riosca a scaipeadh gan a bheith orthu íoc as méideanna móra airgid i gcás éilimh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2002/92/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Nollaig 2002 maidir le hIdirghabháil Árachais (IO L 9, 15.1.2003, lgh. 3-10)

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe i ndiaidh a chéile ar Threoir 2002/92/CE. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2016/97 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 maidir le dáileadh árachais (athmhúnlú) (IO L 26, 2.2.2016, lgh. 19-59)

Nuashonraithe 24.10.2016

Top