EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Creat maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair (SES) a chruthú

Creat maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair (SES) a chruthú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 lena leagtar síos an creat chun an tAerspás Eorpach Aonair a chruthú (an Rialachán réime)

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Is cuid de phacáiste reachtaíochta é ar bhainistíocht aerthráchta atá deartha chun Aerspás Eorpach Aonair a bhunú lena áirithiú go mbainfear an úsáid is fearr agus is féidir as aerspás Eorpach chun freastal ar riachtanais gach úsáideora aerspáis.
 • Féachtar leis an rialachán seo leis an méid a leanas a dhéanamh:
  • na caighdeáin sábháilteachta reatha agus éifeachtúlacht fhoriomlán an aerthráchta ghinearálta san Eoraip a fheabhsú;
  • acmhainneacht a bharrfheabhsú; agus
  • moilleanna a íoslaghdú.
 • Leasaíodh an rialachán le Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 i bhfianaise an phlean chun freagrachtaí Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh a leathnú chun sábháilteacht bainistíochta aerthráchta a áireamh. Ceadaítear leis an leasú sin don Choimisiún Eorpach reachtaíocht a nuashonrú de réir forbairtí teicniúla nó oibríochta, chomh maith leis na critéir agus na nósanna imeachta bunúsacha a leagan síos maidir le feidhmeanna bainistíochta gréasáin áirithe a úsáid.

PRÍOMHPHOINTÍ

Údaráis mhaoirseachta náisiúnta

 • Ní mór do thíortha AE, i gcomhpháirt nó ina n-aonair, comhlacht amháin nó níos mó a ainmniú nó a bhunú mar a n-údaráis mhaoirseachta náisiúnta chun na cúraimí a shanntar do na húdaráis sin leis an rialachán a chomhlíonadh.
 • Ní mór na húdaráis sin a bheith neamhspleách ar sholáthraithe seirbhíse aerloingseoireachta.

An Coiste um Aerspás Aonair

 • Cuireadh an Coiste um Aerspás Aonair ar bun chun cabhrú leis an gCoimisiún an tAerspás Eorpach Aonair a bhainistiú agus chun a áirithiú go gcuirtear leasanna gach catagóra úsáideoirí san áireamh go cuí.
 • Tá 2 ionadaithe ó gach tír AE ann agus tá ionadaí ón gCoimisiún ina chathaoirleach air.

Rialacha cur chun feidhme

Tá baint ag Eurocontrol le forbairt rialacha cur chun feidhme a thagann faoina shainchúram, ar bhonn sainorduithe arna gcomhaontú ag an gCoiste um Aerspás Aonair.

Athbhreithniú feidhmíochta

Tugann an rialachán meicníocht athbhreithnithe feidhmíochta isteach le haghaidh seirbhísí aerloingseoireachta agus feidhmeanna gréasáin. Áirítear leis sin:

 • Spriocanna feidhmíochta ar fud an Aontais ar na príomhréimsí feidhmíochta maidir le sábháilteacht, an comhshaol, acmhainneacht agus éifeachtúlacht costais;
 • pleananna nó pleananna náisiúnta maidir le bloic feidhme aerspáis* comhsheasmhacht leis na spriocanna ar fud an Aontais Eorpaigh a áirithiú; agus
 • athbhreithniú, faireachán agus tagarmharcáil thréimhsiúil ar fheidhmíocht seirbhísí aerloingseoireachta agus feidhmeanna gréasáin.

I Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/317 ón gCoimisiún leagtar síos na rialacha maidir leis an scéim feidhmíochta a oibriú le haghaidh seirbhísí aerloingseoireachta agus feidhmeanna gréasáin, agus iad siúd a bhaineann leis an scéim muirir dá dtagraítear i Rialachán (CE) Uimh. 550/2004 maidir le seirbhísí aerloingseoireachta — féach an achoimre.

Bearta cosanta

Ní thugtar cosc leis an rialachán seo ar thíortha AE bearta a chur i bhfeidhm a theastaíonn chun leasanna riachtanacha slándála nó beartais chosanta a chosaint.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 20 Aibreán 2004.

CÚLRA

Cuimsítear sa chéad phacáiste um “Aerspás Eorpach Aonair” an rialachán réime seo móide 3 rialachán theicniúla maidir le seirbhísí aerloingseoireachta a sholáthar (Rialachán (CE) Uimh. 550/2004), eagrú agus úsáid an aerspáis (Rialachán (CE) Uimh. 551/2004) agus idir-inoibritheacht an Líonra Eorpaigh um Bainistíocht Aerthráchta (anois faoi Rialachán (AE) 2018/1139 nó rialacháin tarmligthe ghaolmhara eile nó rialacháin chur chun feidhme a aisghaireadh agus a tháinig in ionad Rialachán (CE) Uimh. 552/2004). Tá na rialacháin sin deartha, go háirithe, chun sábháilteacht a fheabhsú agus a threisiú agus chun an t-aerspás a atheagrú ar bhonn tráchta in ionad teorainneacha náisiúnta.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Bloc feidhme aerspáis: bloc aerspáis atá bunaithe ar riachtanais oibríochta seachas teorainneacha náisiúnta, i gcás go bhfuil seirbhísí aerloingseoireachta agus seirbhísí gaolmhara bunaithe ar fheidhmíocht agus optamaithe chun comhar feabhsaithe a thabhairt isteach, i ngach bloc feidhme aerspáis, i measc soláthraithe seirbhíse aerloingseoireachta nó, más iomchuí, soláthraí comhtháite.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 lena leagtar síos an creat chun an t-aerspás Eorpach aonair a chruthú (an Rialachán réime) (IO L 96, 31.3.2004, lgh. 1-9)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/903 ón gCoimisiún an 29 Bealtaine 2019 lena socraítear na spriocanna feidhmíochta ar fud an Aontais don líonra bainistíochta aerthráchta don tríú tréimhse tagartha ag tosú an 1 Eanáir 2020 agus ag críochnú an 31 Nollaig 2024 (IO L 144, 3.6.2019, lgh. 49-55)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/317 an 11 Feabhra 2019 lena leagtar síos scéim feidhmíochta agus muirir san aerspás Eorpach aonair agus lena n–aisghairtear Rialacháin Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 390/2013 agus (AE) Uimh. 391/2013 (IO L 56, 25.2.2019, lgh. 1-67)

Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (IO L 212, 22.8.2018, lgh. 1-122)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2017/259 ón gCoimisiún an 13 Feabhra 2017 maidir le spriocanna feidhmíochta athbhreithnithe áirithe agus bearta iomchuí a áirítear sna pleananna náisiúnta nó sna pleananna bloc feidhme aerspáis a cuireadh isteach de bhun Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nach leor iad i leith spriocanna feidhmíochta ar fud an Aontais don dara tréimhse tagartha agus lena leagtar amach oibleagáidí maidir le bearta ceartaitheacha (IO L 38, 15.2.2017, lgh. 76-85)

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2015/348 an 2 Márta 2015 maidir le comhsheasmhacht spriocanna áirithe a áirítear sna pleananna náisiúnta nó sna pleananna bloc feidhme aerspáis a cuireadh isteach de bhun Rialachán (CE) Uimh. 549/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle leis na spriocanna feidhmíochta ar fud an Aontais don dara tréimhse tagartha (IO L 60, 4.3.2015, lgh. 55-67)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/132/AE an 11 Márta 2014 lena socraítear na spriocanna feidhmíochta ar fud an Aontais don líonra bainistíochta aerthráchta agus tairseacha foláirimh don dara tréimhse tagartha 2015-19 (IO L 71, 12.3.2014, lgh. 20-23)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 409/2013 an 3 Bealtaine 2013 maidir le sainmhíniú ar chomhthionscadail, bunú rialachais agus sainaithint dreasachtaí a thacaíonn le Máistirphlean Eorpach um Bainistíocht Aerthráchta a chur chun feidhme (IO L 123, 4.5.2013, lgh. 1-7)

Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 maidir le heagrú agus úsáid aerspáis san aerspás Eorpach aonair (an Rialachán aerspáis) (IO, L 96, 31.3.2004, lgh. 20-25)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 550/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 maidir le soláthar seirbhísí aerloingseoireachta san aerspás Eorpach aonair (an Rialachán maidir le soláthar seirbhísí) (IO L 96, 31.3.2004, lgh. 10-19)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 08.05.2020

Top