EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) – conas a rialaíonn an tAontas Eorpach ceimiceáin

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 – maidir le clárú, meastóireacht, údarú agus srianadh ceimiceán agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leis an rialachán maidir le clárú, meastóireacht, údarú agus srianadh ceimiceán (REACH), soláthraítear creat reachtach cuimsitheach do cheimiceáin a mhonaraítear agus a úsáidtear san Eoraip. Athraíonn sé an fhreagracht as a áirithiú go bhfuil ceimiceáin a tháirgtear, a allmhairítear, a dhíoltar agus a úsáidtear san Aontas Eorpach (AE) sábháilte ó údaráis phoiblí go dtí an tionscal. Déantar an méid seo a leanas leis an Rialachán freisin:

  • cuirtear modhanna eile chun cinn mar rogha ar thástáil ainmhithe;
  • cruthaítear margadh aonair do cheimiceáin;
  • déantar iarracht nuálaíocht agus iomaíocht a chothú san earnáil;
  • cuirtear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) ar bun.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Cuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le gach substaint cheimiceach: substaintí a tháirgtear, a allmhairítear, a dhíoltar, a úsáidtear ina n-aonar, i meascáin nó i dtáirgí. Faightear a lán de na substaintí ceimiceacha sin sa ghnáthshaol, mar tháirgí glantacháin, mar phéinteanna nó i bhfearais leictreacha.
  • Ní mór do chuideachtaí na ceimiceáin go léir a mhonaraíonn siad nó a allmhairíonn siad i gcainníochtaí de 1 tona nó níos mó in aghaidh na bliana a chlárú i mbunachar sonraí lárnach. Ní mór don ECHA scrúdú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a chláraítear.
  • Ní mór do chuideachtaí rioscaí a aithint agus a bhainistiú, a bhaineann leis na substaintí a dhéanann siad a tháirgeadh nó a chur ar an margadh in AE. Chomh maith leis sin, ní mór dóibh a thaispeáint conas na táirgí a úsáid go sábháilte agus úsáideoirí a chur ar an eolas faoi na bearta bainistíochta riosca atá le glacadh chun úsáid shábháilte a chinntiú ar feadh shlabhra an tsoláthair.
  • Má mheasann údaráis náisiúnta nach bhfuil na rioscaí á mbainistiú i gceart, féadfaidh siad táirgeadh nó úsáid substaintí áirithe a shrianadh.
  • Tá sé mar aidhm leis an reachtaíocht roghanna níos sábháilte a chur in ionad na substaintí is guaisí, áit a bhfuil siad ar fáil.
  • Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le grúpaí áirithe substaintí (m.sh. substaintí radaighníomhacha nó substaintí faoi mhaoirseacht custaim) ná le dramhaíl — déantar iad sin a rialú go forleathan cheana féin faoi reachtaíocht eile.

In 2013, rinne an Coimisiún Eorpach measúnú ar an gcéad 5 bliain de Rialachán REACH agus thug sé chun críche nach raibh gá le hathchóiriú mór a dhéanamh. Rinneadh an dara hathbhreithniú REACH (meastóireacht athchóirithe REACH) faoi 2018 agus léiríodh ann gur gá gnéithe áirithe den reachtaíocht a athbhreithniú. D’fhógair straitéis na gceimiceán maidir le hinbhuanaitheacht, a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2020, go bhfuil gá le leasú a dhéanamh ar an sprioc REACH (féach an teachtaireacht).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Meitheamh 2007.

CÚLRA

Tá an tionscal ceimiceán ar cheann de na hearnálacha déantúsaíochta is mó in AE. Tá príomhpháirt aige sa saol laethúil agus in iomaíocht fhoriomlán an gheilleagair. Tá reachtaíocht curtha i bhfeidhm ag an Aontas Eorpach a chuireann ar chumas thionscal na gceimiceán (agus an tionscail déantúsaíochta níos leithne a úsáideann ceimiceáin) forbairt agus nuáil a dhéanamh, agus ag an am céanna a chinntiú go bhfuil a chuid táirgí sábháilte do dhaoine agus don chomhshaol.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n–aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lgh. 1–849). Téacs athfhoilsithe i gceartúchán (IO L 136, 29.5.2007, lgh. 3–280).

Ionchorpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus athruithe comhleanúnacha i ndiaidh a chéile ar Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus a Iarscríbhinní. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 771/2008 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2008 lena leagtar síos rialacha eagraithe agus nós imeachta Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 206, 2.8.2008, lgh. 5-13).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 440/2008 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2008 lena leagtar síos modhanna tástála de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 142, 31.5.2008, lgh. 1–739).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 340/2008 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2008 maidir leis na táillí agus muirir atá iníoctha leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 107, 17.4.2008, lgh. 6–25).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1238/2007 ón gCoimisiún an 23 Deireadh Fómhair 2007 lena leagtar síos rialacha maidir le cáilíochtaí na mball de Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 280, 24.10.2007, lch. 10).

Nuashonraithe 14.02.2022

Top