EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) — an dóigh a rialaíonn AE ceimiceáin

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) — an dóigh a rialaíonn AE ceimiceáin

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 — maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Déantar foráil i rialachán REACH (clárú, meastóireacht, údarú agus srianadh ceimiceán) i leith creat cuimsitheach reachtach maidir le monarú agus úsáid ceimiceán san Eoraip. Tá aistriú ann ó na húdaráis phoiblí go dtí an tionscal atá freagrach as a chinntiú go bhfuil ceimiceáin a tháirgtear, a allmhairítear, a dhíoltar agus a úsáidtear in AE sábháilte. Déantar an méid seo a leanas leis chomh maith:

  • cuirtear modhanna eile chun cinn mar rogha ar thástáil ainmhithe,
  • cruthaítear margadh aonair le haghaidh ceimiceán,
  • déantar iarracht nuálaíocht agus iomaíocht a chothú san earnáil,
  • cuirtear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) ar bun.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Tá feidhm ag an reachtaíocht maidir le gach substaint cheimiceach: monaraithe, allmhairithe, díolta, úsáidte leo féin, i meascáin nó i dtáirgí. Is féidir a lán díobh a fháil inár ngnáthshaol laethúil amhail táirgí glantacháin, péinteanna nó i bhfearais leictreacha.
  • Ní mór do chuideachtaí na ceimiceáin go léir a chlárú i mbunachar sonraí lárnach a ndéanann siad 1 tona nó níos mó díobh a tháirgeadh nó a allmhairiú in aghaidh na bliana. Ní mór don ECHA seiceáil a dhéanamh ar an bhfaisnéis a chláraítear.
  • Ní mór do chuideachtaí rioscaí ar bith a bhaineann leis na substaintí a mhonaraíonn siad nó a chuireann siad ar an margadh in AE a shainaithint agus a bhainistiú. Ní mór díobh léiriú a thabhairt ar an dóigh a n-úsáidtear a dtáirgí ar mhodh sábháilte agus bearta bainistíochta riosca ar bith ar cheart dóibh a dhéanamh chun úsáid shábháilte ar fud an tslabhra soláthair a chinntiú a chur in iúl d’úsáideoirí.
  • Má mheasann údaráis náisiúnta nach bhfuil na rioscaí á mbainistiú i gceart, féadfaidh siad táirgeadh nó úsáid substaintí áirithe a shrianadh.
  • Féachtar leis an reachtaíocht substaintí níos sábháilte a chur in ionad na substaintí is guaisí, más ann dóibh.
  • Ní chuirtear an reachtaíocht i bhfeidhm maidir le grúpaí áirithe substaintí (e.g. substaintí radaighníomhacha nó substaintí faoi mhaoirseacht custaim) ná le dramhaíl — déantar iad sin a rialú go forleathan cheana féin faoi reachtaíocht eile.

In 2013, rinne an Coimisiún Eorpach measúnú ar na chéad 5 bliana de rialachán REACH agus chinn sé nach raibh gá mór-athchóiriú a dhéanamh air roimh an 1 Meitheamh 2018, an spriocdháta chun substaintí áirithe a chlárú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Meitheamh 2007.

CÚLRA

Tá an tionscal ceimiceán ar cheann de na hearnálacha monatóireachta is mó san AE. Tá ról ríthábhachtach ag baint leis inár ngnáthshaol laethúil agus in iomaíochas foriomlán an gheilleagair. Chuir AE reachtaíocht i bhfeidhm lena gcuirtear ar chumas an tionscail ceimiceán (agus an tionscal monatóireachta i gcoitinne a bhaineann úsáid as ceimiceáin) dul i mbun forbartha agus nuála, agus ag an am céanna a chinntiú go bhfuil a tháirgí sábháilte do dhaoine agus don chomhshaol.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún, Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoir 91/155/CEE, Treoir 93/67/CEE, Treoir 93/105/CE agus Treoir 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO L 136, 29.5.2007, lgh. 3-280)

Rinneadh leasuithe agus athruithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 agus a Iarscríbhinní a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 771/2008 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2008 lena leagtar síos rialacha eagraithe agus nós imeachta Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 206, 2.8.2008, lgh. 5-13)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 440/2008 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2008 lena leagtar síos modhanna tástála de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 142, 31.5.2008, lgh. 1-739).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 340/2008 ón gCoimisiún an 16 Aibreán 2008 maidir leis na táillí agus muirir atá iníoctha leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (IO L 107, 17.4.2008, lgh. 6–25).

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1238/2007 ón gCoimisiún an 23 Deireadh Fómhair 2007 lena leagtar síos rialacha maidir le cáilíochtaí na mball de Bhord Achomhairc na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (IO L 280, 24.10.2007, lch. 10)

Nuashonraithe 06.04.2018

Top