EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha a tharchur idir tíortha AE

Doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha a tharchur idir tíortha AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil i dtíortha AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Féachtar leis le nós imeachta tapa, slán agus caighdeánaithe a chur ar bun do dhoiciméid bhreithiúnacha* agus do dhoiciméid sheachbhreithiúnacha* i gcúrsaí sibhialta nó tráchtála idir páirtithe atá lonnaithe i dtíortha éagsúla de chuid an Aontais Eorpaigh (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme

 • Baineann an rialachán seo le cúrsaí sibhialta nó tráchtála sa chás ina bhfuil gá le doiciméid bhreithiúnacha nó doiciméid sheachbhreithiúnacha a tharchur ó thír AE amháin go tír AE eile.
 • Ní bhaineann sé le:
  • ioncam,
  • custaim,
  • gnóthaí riaracháin nó
  • cásanna i dtaca le dliteanas stáit as gníomhartha nó neamhghníomhartha i bhfeidhmiú údarás an stáit.
 • Níl feidhm leis an rialachán sa chás nach bhfuil seoladh an duine atá le seirbheáil ar eolas.

Feabhas breise a chur ar sheirbheáil (tarchur) doiciméad breithiúnach agus doiciméad seachbhreithiúnach

Leis an rialachán, a thagann in ionad Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 tugtar isteach:

 • riail lena n-ordaítear nach mór don ghníomhaireacht fála gach beart riachtanach a dhéanamh chun an doiciméad a tharchur a luaithe agus is féidir agus, ar chaoi ar bith, laistigh de 1 mhí ón uair a fhaightear é;
 • foirm chaighdeánach chun an seolaí a chur ar an eolas faoina gceart diúltú don doiciméad atá le seirbheáil — ag an am a seirbheáltar é — nó tríd an doiciméad a chur ar ais chuig an ngníomhaireacht fála laistigh de sheachtain;
 • riail lena n-ordaítear nach mór do na costais, a tharlaíonn mar thoradh ar dhul i muinín oifigigh bhreithiúnaigh nó duine atá inniúil faoi dhlí na tíre AE a ndírítear uirthi, a bheith ag teacht le táille shocraithe aonair atá leagtha amach ag an tír sin roimh ré, a urramaíonn prionsabail na comhréireachta agus an neamh-idirdhealaithe;
 • coinníollacha comhchoiteanna do sheirbheáil ag seirbhísí poist (litir chláraithe le hadmháil fála nó a coibhéis).

Áirithíonn gníomhaireachtaí laistigh de thíortha AE an tarchur

 • Ainmníonn tíortha AE na gníomhaireachtaí atá freagrach as doiciméid a tharchur agus a fháil. Ní mór dóibh na nithe seo a leanas a sholáthar don Choimisiún Eorpach: a n-ainmneacha agus seoltaí, na limistéir gheografacha lena mbaineann siad, agus na teangacha a nglacann siad leo agus na bealaí chun doiciméid a fháil.
 • I ngach tír AE freisin tá comhlacht lárnach atá freagrach as faisnéis a sholáthar do na gníomhaireachtaí, aon deacrachtaí a thagann chun cinn a réiteach agus iarratais ar sheirbheáíl ón ngníomhaireacht tarchuir a chur ar aghaidh chuig an ngníomhaireacht fála ábhartha i gcúinsí eisceachtúla.
 • Féadfaidh stát cónaidhme, stát ina bhfuil feidhm ag dlíchórais éagsúla nó stát a bhfuil aonaid chríche féinrialaithe ann breis agus gníomhaireacht amháin nó comhlacht lárnach amháin den sórt sin a ainmniú. Beidh éifeacht leis an ainmniú sin ar feadh tréimhse 5 bliana agus féadfar é a athnuachan gach 5 bliana.

Luas a chur le seirbheáil doiciméad breithiúnach agus doiciméad seachbhreithiúnach

 • Cuireann an t-iarratasóir doiciméid ar aghaidh chuig an ngníomhaireacht tarchuir agus íocann sé nó sí as aon chostas aistriúcháin sula dtarchuirtear an doiciméad. Ní mór don ghníomhaireacht tarchuir a chur in iúl don iarratasóir, sa chás nach bhfuil an doiciméad i dteanga a thuigeann an seoltaí nó i dteanga oifigiúil na tíre AE ina bhfuil seirbheáil le déanamh, gur féidir leis na seoltaithe diúltú don doiciméad.
 • Ní mór doiciméid a tharchur go díreach agus a luaithe agus is féidir idir na gníomhaireachtaí trí aon bhealach tarchuir iomchuí, fad is go bhfuil siad inléite agus dílis don leagan bunaidh. Ní mór iarratas a bhaineann úsáid as an bhfoirm chaighdeánach mar atá i gceangal leis an rialachán a ghreamú i gceann de na teangacha glactha a thugann tíortha AE le fios. Tá na doiciméid díolmhaithe ó reachtaíocht nó ó aon fhoirmiúlacht choibhéiseach. Ní mór don ghníomhaireacht fála admháil a sheoladh laistigh de 7 lá. Ní mór don ghníomhaireacht fála teagmháil a dhéanamh leis an ngníomhaireacht tarchuir a luaithe agus is féidir i gcás faisnéise atá ar iarraidh.

Doiciméid a sheirbheáil de réir dhlí na tíre AE fála laistigh de 1 mhí

 • Ba chóir don ghníomhaireacht fála an doiciméad a sheirbheáil í féin, nó a áirithiú go seirbheálfar é, laistigh de 1 mhí. Mura bhfuil sé seo indéanta, ní mór don ghníomhaireacht fála an ghníomhaireacht tarchuir a chur ar an eolas agus leanúint ag iarraidh an doiciméad a sheirbheáil. Déantar seirbheáil de réir dhlí na tíre fála AE, nó trí mhodh ar leith, má lorgaíonn an ghníomhaireacht tarchuir é seo agus má chloíonn sé leis an dlí náisiúnta. Nuair atá an tseirbheáíl curtha i gcrích, ní mór deimhniú comhlánaithe maidir leis na foirmiúlachtaí atá i gceist a chomhlánú i dteanga a ghlacann an tír thionscnaimh AE agus a chur chuig an ngníomhaireacht tarchuir.
 • Is é an dáta seirbheála a bheidh ann an dáta a seirbheáiltear an doiciméad i gcomhréir le dlí na tíre AE a ndírítear uirthi, ach amháin sa chás nach mór é a sheirbheáil laistigh de thréimhse áirithe i gcomhréir le dlí na tíre sin. Ní fhéadfaidh an tseirbhís costais nó cánacha a thabhú sa tír AE a ndírítear uirthi, ach amháin más rud é go raibh modh seirbhíse ar leith ann nó go ndeachthas i muinín oifigigh bhreithiúnaigh ansin. Sa chás sin, is faoin iarratasóir atá sé na costais a íoc. Nó mór do thíortha AE táille aonair a shocrú roimh ré, agus í a chur in iúl don Choimisiún.
 • Féadfar doiciméid a sheirbheáil go díreach freisin trí úsáid a bhaint as post cláraithe le hadmháil nó trí oifigigh bhreithiúnacha, trí oifigigh nó trí dhaoine inniúla eile ón tír AE a ndírítear uirthi, má cheadaíonn an tír atá i gceist é. I gcúinsí eisceachtúla, féadfar doiciméid a sheoladh ar aghaidh chuig gníomhaireachtaí thír AE eile trí chainéil taidhleoireachta nó chonsalacha.

An seoltaí a chur ar an eolas faoin gceart an doiciméad atá le seirbheáil a dhiúltú

 • Cuireann an ghníomhaireacht fála an seolaí ar an eolas go bhféadfadh sé nó sí diúltú an doiciméad a ghlacadh mura bhfuil sé scríofa i dteanga a thuigeann sé nó sí nó i dteanga oifigiúil na tíre AE ina dtarlaíonn an tseirbhís. Ní mór don diúltú tarlú tráth na seirbhíse nó tríd an doiciméad a sheoladh ar ais chuig an ngníomhaireacht fála laistigh de sheachtain.
 • I gás inar eascaire toghairme an doiciméad (ordú oifigiúil do dhuine éigin teacht os comhair cúirte dlí) nó doiciméad coibhéiseach agus nach dtagann an cosantóir i láthair, ní fhéadfar breithiúnas a fhógairt go dtí go mbeidh sé cinnte go ndearnadh an doiciméad a sheirbheáil i gcomhréir le dlí baile na tíre AE, go ndearnadh an doiciméad a sheachadadh agus go raibh dóthain ama ag an gcosantóir cosaint a chur isteach. Mar sin féin, féadfar breithiúnas a thabhairt más rud é go ndearnadh an doiciméad a tharchur trí cheann de na modhanna a leagtar síos sa rialachán, agus más rud é go bhfuil breis agus 6 mhí caite agus nach bhfuil deimhniú d’aon sórt faighte, in ainneoin go bhfuil gach iarracht réasúnta déanta ag údaráis inniúla na tíre AE a ndírítear uirthi. Más rud é nach raibh an cosantóir ar an eolas faoin doiciméad in am trátha chun teacht i láthair, is féidir fós iarratas a dhéanamh ar fhaoiseamh laistigh d’am réasúnta tar éis don chosantóir a bheith ar an eolas faoin mbreithiúnas.
 • Ba chóir don Choimisiún lámhleabhar a sholáthar agus a nuashonrú go rialta, ina mbeidh an fhaisnéis a chuireann tíortha AE ar fáil. Faoi 2011, agus gach 5 bliana ina dhiaidh sin, ní mór dó tuarascáil a thabhairt maidir le cur i bhfeidhm an rialacháin, ina mbeidh aird speisialta ar éifeachtúlacht na ngníomhaireachtaí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 13 Samhain 2008, ach amháin d’Airteagal 23 (i dtaca le faisnéis áirithe á cur in iúl agus á foilsiú ag tíortha AE) atá i bhfeidhm ón 13 Lúnasa 2008.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Doiciméad breithiúnach: doiciméad dlí a eisítear le linn cás dlí shibhialta nó thráchtála (mar shampla toghairm, eascaire nó breithiúnas) nach mór a sheirbheáil ar pháirtí.

Doiciméad sheachbhreithiúnach: doiciméad dlí a sheirbheáiltear ach atá lasmuigh de chomhad an cháis (mar shampla, sonrasc nó fógra díshealbhaithe).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit (doiciméid a sheirbheáil), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle (IO L 324, 10.12.2007, lgh. 79-120)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ón gComhairle a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 16.08.2016

Top