EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le margú táirgí sábháilte in AE (comhartha comhréireachta)

Coinníollacha aonfhoirmeacha maidir le margú táirgí sábháilte in AE (comhartha comhréireachta)

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Uimh. 768/2008/CE — comhchreat le haghaidh margú táirgí in AE

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

Leagtar amach prionsabail agus nósanna imeachta coiteanna ann a gcaithfidh reachtaíocht AE cloí leo agus na coinníollacha maidir le margú táirgí in AE agus sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) á gcomhchuibhiú inti.

Áirítear leis ceanglais tagartha atá le hionchorprú nuair a dhéantar an reachtaíocht um tháirgí a leasú. Mar sin, is teimpléad é don reachtaíocht um chomhchuibhiú táirgí amach anseo.

Leagtar na rialacha maidir leis an gcomhartha CE* ann.

PRÍOMHPHOINTÍ

Soláthraítear sainithe soiléire ann le haghaidh téarmaí ábhartha, amhail “monaróir” , “cur ar an margadh” , “aisghairm” nó “aistarraingt” táirgí.

Leagtar amach deighiltí soiléire freagrachta ann do mhonaróirí, d’allmhaireoirí agus do dháileoirí feadh an tslabhra táirgí.

Ní mór do mhonaróirí a chinntiú go gcloíonn a dtáirgí leis an reachtaíocht ábhartha agus go gcloíonn siad leis an nós imeachta cuí um measúnú comhréireachta*. Ní mór dóibh an comhartha CE a chur ar an táirge nuair a léirítear comhlíontacht.

Ní mór d’allmhaireoirí a chinntiú gur chloí an monaróir leis an nós imeachta cuí um measúnú comhréireachta agus go bhfuil na doiciméid riachtanacha agus an comhartha CE ag gabháil leis an táirge.

Ní mór do dháileoirí aird chuí a thabhairt agus a fhíorú go bhfuil na doiciméid riachtanacha agus an comhartha CE leis an táirge.

tacar coiteann de nósanna imeachta éagsúla um measúnú comhréireachta, ar a dtugtar modúil, curtha ar fáil. Ní mór do reachtóirí an ceann is oiriúnaí a roghnú, ag brath ar an riosca a d’fhéadfadh bheith i gceist le táirge.

Tá rialacha aonfhoirmeacha leagtha síos maidir le hainmniú agus maoirsiú na gcomhlachtaí a dtugtar fógra dóibh a dhéanann na measúnuithe comhréireachta ar bhonn reachtaíocht AE. Sna rialacha leagtar síos a bhfreagrachtaí sa chás go dteastaíonn measúnuithe comhréireachta táirgí tríú páirtí (i.e. deimhniú comhréireachta ag comhlacht neamhspleách).

Déileáiltear rialacha um fhaireachas margaidh le táirgí a mbaineann riosca sláinte nó sábháilteachta leo nó le táirgí nach gcloíonn leis an reachtaíocht ábhartha.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* An comhartha CE: léiríonn sé seo táirge a chomhlíonann na ceanglais sláinte, sábháilteachta agus comhshaoil is infheidhme agus ar a ndearnadh an nós imeachta ábhartha um measúnú comhréireachta.

* Measúnú comhréireachta: an próiseas trína ndearbhaítear go gcomhlíonann táirge na ceanglais riachtanacha um próiseas, seirbhís, córas, duine nó comhlacht.

CÚLRA

Maidir le gnóthais, ciallaíonn an comhartha CE gur féidir a dtáirge a ghluaiseacht faoi shaoirse ar fud an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (tíortha AE, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua). Maidir le tomhaltóirí, léiríonn sé go gcloíonn an táirge a cheannaigh siad leis an reachtaíocht Eorpach um tháirgí.

GNÍOMH

Cinneadh Uimh. 768/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le comhchreat le haghaidh margú táirgí, agus lena n-aisghairtear Cinneadh 93/465/CEE ón gComhairle

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh Uimh. 768/2008/CE

9.7.2008

IO L 218, 13.8.2008, lgh. 82-128

Nuashonraithe 22.10.2015

Top