Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gníomhaireacht AE i ndáil le comhar i bhforfheidhmiú an dlí — Europol

This summary has been archived and will not be updated. See 'Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol)' for an updated information about the subject.

Gníomhaireacht AE i ndáil le comhar i bhforfheidhmiú an dlí — Europol

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle lena mbunaítear an Oifig Eorpach Póilíní (Europol)

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

Bunaítear leis Europol mar an ghníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) atá freagrach as comhar i bhforfheidhmiú an dlí idir tíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Sa Háig, san Ísiltír atá Europol lonnaithe.
 • Is air atá an fhreagracht i gcásanna ina bhfuil tacaíocht de dhíth ar thíortha AE chun dul i ngleic le coireacht thromchúiseach thrasteorann, leis an sceimhlitheoireacht agus le cineálacha eile coireachta a théann i bhfeidhm ar leasanna AE.
 • Is iad seo a leanas príomhthascanna Europol:
  • faisnéis a bhailiú, a stóráil, a phróiseáil, a anailísiú, agus a mhalartú;
  • tíortha AE a chur ar an eolas maidir le haon cheangail idir cionta coiriúla a bhaineann leo;
  • cabhrú le tíortha AE in imscrúduithe agus tacaíocht faisnéise agus anailíseach a chur ar fáil;
  • imscrúduithe agus oibríochtaí a chomhordú, a eagrú agus a chur i bhfeidhm chun tacú le gníomhartha na n-údarás um fhorfheidhmiú an dlí i dtíortha AE nó chun iad a neartú;
  • iarraidh ar thíortha AE imscrúduithe a thosú, a dhéanamh nó a chomhordú i gcásanna ar leith agus moladh go gcuirfí foirne comhpháirteacha um imscrúdú ar bun;
  • tacú le tíortha AE chun cineálacha coireachta arna n-éascú, arna gcur chun cinn nó arna ndéanamh ar an idirlíon a chosc agus a chomhrac;
  • measúnuithe ar bhagairtí agus tuarascálacha eile a dhréachtú.
 • Feidhmíonn sé freisin mar an oifig lárnach chun góchumadh an euro a chomhrac ar bhonn Chinneadh 2005/511/CGB ón gComhairle.
 • In ábhair ina bhfuil freagracht ar Europol, féadfaidh baill den fhoireann páirt a ghlacadh i bhfoirne comhpháirteacha um imscrúdú. Mar sin féin, is ról tacaíochta amháin a bheidh acu agus ní féidir leo a bheith páirteach i mbearta comhéigneacha ar bith.
 • Is trí aonad náisiúnta sainithe a dhéantar an t-idirchaidreamh idir Europol agus údarás inniúil i dtír AE. Mar sin féin, faoi réir coinníollacha arna gcinneadh ag an tír AE atá i gceist, féadfaidh tíortha AE teagmháil dhíreach a cheadú lena n-údaráis náisiúnta.
 • Féadfaidh Europol eolas agus faisnéis, lena n-áirítear sonraí pearsanta, a phróiseáil lena thascanna a chur i gcrích. Chuige sin, cuireadh córas faisnéise Europol agus comhaid oibre le haghaidh anailíse ar bun. Féadfaidh aonaid náisiúnta, oifigigh idirchaidrimh agus baill foirne Europol sonraí a ionchur go díreach sa chóras agus a aisghabháil go díreach uaidh. Ní féidir le húdaráis inniúla shainithe sna tíortha AE ach cuardach a dhéanamh sa chóras le cinntiú go bhfuil fáil ar an bhfaisnéis atá á lorg acu.
 • Féadfaidh Europol comhoibriú le comhlachtaí eile de chuid AE agus a thascanna á ndéanamh, go háirithe Eurojust agus an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).
 • Ina theannta sin, féadfaidh Europol comhoibriú le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear Eagraíocht Idirnáisiúnta na bPóilíní Coireachta (Interpol)

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

 • Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2010.

CÚLRA

 • Bunaíodh Europol an chéad lá riamh ar bhonn Choinbhinsiún Europol i 1995, ar tháinig Cinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle ina ionad ina dhiaidh sin. Déanfar an cinneadh sin a aisghairm ina dhiaidh sin arís, agus cuirfear Rialachán Europol (Rialachán (AE) 2016/794) ina áit ón 1 Bealtaine 2017. Le rialachán Europol, déantar Europol a ailíniú le riachtanais Chonradh Liospóin agus cuirtear lena chuntasacht mar, i measc nithe eile, déantar foráil leis do ghrinnscrúdú ar ghníomhaíochtaí Europol arna dhéanamh ag Parlaimint na hEorpa i gcomhar le parlaimintí náisiúnta.
 • Déanfar fíormhol faisnéise ar an gcoiriúlacht d’Europol freisin le haghaidh údarás um fhorghníomhú an dlí in AE, agus bearta cosanta sonraí níos láidre fós á ráthú ag an am céanna. Leis na rialacha nua maidir le próiseáil sonraí, cuirfear ar chumas Europol treochtaí agus patrúin thar gach réimse de choiriúlacht a aithint go tapa agus tuarascálacha faisnéise níos cuimsithí agus níos ábhartha a chur le chéile chun tacú le húdaráis um fhorghníomhú an dlí i dtíortha AE.
 • Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2009/371/CGB ón gComhairle an 6 Aibreán 2009 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Póilíní (Europol) (IO L 121, 15.5.2009, lgh. 37-66)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus a ghabhann ionad Chinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB agus lena n-aisghairtear na Cinntí sin (IO L 135, 24.5.2016, lgh. 53-114)

Nuashonraithe 14.11.2016

Top