EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sábháilteacht bhia — ón bhfeirm go dtí an forc

Sábháilteacht bhia — ón bhfeirm go dtí an forc

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 maidir le sláinteachas earraí bia

ACHOIMRE

Féachann AE le sláinteachas bia a chinntiú ag gach céim den phróiseas táirgeachta, ó chéim na táirgeachta príomhúla (feirmeoireacht, sealgaireacht nó iascaireacht den chuid is mó) go dtí an tomhaltóir deiridh. Ní chumhdaítear ceisteanna i ndlí AE maidir le cothú, comhdhéanamh nó cáilíocht, nó táirgeacht nó ullmhú bia sa bhaile.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Sainítear sraith cuspóirí um shábháilteacht bhia sa rialachán agus ina iarscríbhinní nach mór do ghnóthais a oibríonn le bia a chomhlíonadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is é an príomhphrionsabal go gcaithfidh gach duine atá ag obair i ngnó an bhia cleachtais shláinteacha a chinntiú ag gach céim den phróiseas táirgeachta.

In Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán cumhdaítear gníomhaíochtaí a bhaineann leis an táirgeacht phríomhúil (i.e. feirmeoireacht, sealgaireacht nó iascaireacht), agus áirítear leis iompar, láimhseáil agus stóráil táirgí príomhúla agus iompar ainmhithe beo.

Sna cuspóirí sláinteachais ginearálta atá leagtha amach in Iarscríbhinn II cumhdaítear réimsí amhail:

áitreabh agus trealamh bia,

coinníollacha iompair,

dramhbhia,

soláthar uisce,

sláinteachas pearsanta agus oiliúint oibrithe bia,

clúdach agus pacáistiú,

próisis teaschóireála.

Ina theannta sin, ní mór do gach gnóthas san earnáil bhia cloí leRialachán (CE) Uimh. 853/2004, ina leagtar amach rialacha maidir le bia de bhunús ainmhíoch.

D’fhéadfaí eisceachtaí a dhéanamh corruair, mar shampla, do ghnóthais bheaga a sholáthraíonn díreach chuig na custaiméirí áitiúla. Ní mór do thíortha AE na rialacha a chur in oiriúint do chúinsí áitiúla áirithe, ar an gcoinníoll nach ndéanfar dochar do shábháilteacht bhia.

An córas AGPRC

Ba cheart do ghnóthais san earnáil bhia (seachas iad siúd atá bainteach le feirmeoireacht arúil nó beostoic, sealgaireacht nó iascaireacht) na prionsabail um anailís ghuaise agus phointí rialúcháin criticiúla (AGPRC) a tugadh isteach mar chuid den Codex Alimentarius a chur i bhfeidhm. Ní thagann na prionsabail sin, áfach, in ionad seiceálacha oifigiúla. Is é an aidhm:

pointí rialúcháin chriticiúla agus nósanna imeachta monatóireachta a shainaithint;

bearta ceartaitheacha a bhunú;

nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun a sheiceáil an bhfuil na bearta ag oibriú go héifeachtúil nó nach bhfuil;

taifid a choinneáil.

Ní mór do thíortha AE forbairt treoirlínte náisiúnta a spreagadh a bheidh bunaithe ar phrionsabail AGPRC, agus d’fhéadfaí treoirlínte AE a fhorbairt má mheasfar go bhfuil gá leis sin.

Sa chás go gceanglaítear é le reachtaíocht náisiúnta nó AE, ní mór do ghnóthais san earnáil bhia a bheith faofa agus ní mór do na háitribh ar fad a bheith cláraithe leis an údarás cuí.

Ní mór do bhia a allmhairítear isteach in AE agus bia de bhunús ainmhíoch a onnmhairítear a bheith ag cloí le caighdeáin AE nó a gcoibhéis, agus le ceanglais ar bith eile a d’fhéadfadh an tír allmhairiúcháin a fhorchur.

Inrianaitheacht* tá feidhm anois ag rialacha, a tugadh isteach faoi Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, maidir le bia a allmhairítear isteach in AE agus a onnmhairítear amach as AE, agus ceanglais áirithe úra leo.

Sa chás go bhfaigheann gnóthas san earnáil bhia amach go bhfuil bia ina riosca tromchúiseach don tsláinte, ní mór dó an bia sin a aistarraingt láithreach ón margadh, agus é a chur in iúl d’úsáideoirí agus don údarás ábhartha.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tháinig sé i bhfeidhm an 20 Bealtaine 2004.

PRÍOMHTHÉARMA

*Inrianaitheacht: an cumas bia nó ainmhí a tháirgeann bia a rianú agus a leanúint trí gach céim den táirgeacht, den phróiseáil agus den dáileadh.

CÚLRA

Sláinteachas bia - Reachtaíocht Bhunúsach ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le sláinteachas earraí bia (IO L 139, 30.04.2004, lgh. 1-54)

Rinneadh leasuithe agus ceartúcháin leantacha ar Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 2073/2005 ón gCoimisiún an 15 Samhain 2005 maidir le critéir mhicribhitheolaíochta um earraí bia (IO L 338 an 22.12.2005, lgh. 1–26). Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 2074/2005 ón gCoimisiún an 5 Nollaig 2005 lena leagtar síos bearta cur chun feidhme maidir le táirgí áirithe faoi Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus maidir le heagrú rialuithe oifigiúla faoi Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena maolaítear ó Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 (IO L 338 an 22.12.2005, lgh. 27–29). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 24.11.2015

Top