EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Feidhmíocht chomhshaoil níos fearr: Scéim an Chomhphobail um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS)

Feidhmíocht chomhshaoil níos fearr: Scéim an Chomhphobail um Éiceabhainistíocht agus um Éiciniúchóireacht (EMAS)

Féachann scéim an Aontais Eorpaigh (AE) um éiceabhainistíocht agus um éiciniúchóireacht (EMAS) le comhlachtaí agus eagraíochtaí eile a spreagadh le feabhas a chur i gcónaí ar a bhfeidhmíocht chomhshaoil. Tá sí ar oscailt d’eagraíocht ar bith laistigh nó lasmuigh den Aontas Eorpach, cuimsíonn sí na hearnálacha eacnamaíocha agus seirbhíse uile agus tá sí infheidhmithe ar fud an domhain.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 ar rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um éiceabhainistíocht agus um éiciniúchóireacht (EMAS), lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 agus Cinntí an Choimisiúin 2001/681/CE agus 2006/193/CE.

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Bunaíonn sé an EMAS deonach. Seo í an uirlis bainistíochta comhshaoil den scoth d’úsáideoirí le meastóireacht, tuairisciú agus feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht chomhshaoil.

PRÍOMHPHOINTÍ

Chun clárúchán EMAS a fháil, ní mór d’eagraíocht:

  • athbhreithniú a dhéanamh ar ghnéithe comhshaoil uile maidir lena ngníomhaíochtaí, a dtáirgí agus a seirbhísí;
  • polasaí comhshaoil a ghlacadh ina bhfuil tiomantas le cloí leis an reachtaíocht ábhartha uile agus feabhsúcháin leanúnacha a bhaint amach;
  • clár a fhorbairt le faisnéis ar chuspóirí agus spriocanna comhshaoil ar leith;
  • córas bainistíochta éifeachtúil a bhunú chun a pholasaí comhshaoil a bhaint amach agus chun feabhsúchán leanúnach a chinntiú;
  • iniúchadh comhshaoil a chur i gcrích a dhéanann meastóireacht ar an gcóras bainistíochta atá ar bun agus cloí foriomlán lena polasaí agus clár;
  • ráiteas comhshaoil a sholáthar faoina feidhmíocht, i gcomparáid lena cuspóirí, agus na céimeanna atá le déanamh amach anseo.

Ní mór an t-athbhreithniú comhshaoil, an córas bainistíochta, nós imeachta agus ráiteas iniúchta a bheith faofa ag fíoraitheoir comhshaoil creidiúnaithe.

Déantar an ráiteas fíoraithe a chlárú agus a chur ar fáil go poiblí.

Is féidir le heagraíocht a chuireann na céimeanna seo uile i gcrích go rathúil lógó an EMAS a úsáid ar a ceannchlónna, táirgí, gníomhaíochtaí agus seirbhísí chun a tiomantas a léiriú d’fheabhsú ar a feidhmíocht chomhshaoil.

CÚLRA

Cuidíonn EMAS le heagraíochtaí cláraithe feidhmíocht fheabhsaithe, coigilteas costais agus íomhá phoiblí dhearfach a bhaint amach. Faoi lár na bliana 2015, bhí breis agus 4 000 eagraíocht agus thart ar 7 500 láthair cláraithe le EMAS ar fud an domhain. Ina measc bhí ilnáisiúntaigh, comhlachtaí níos lú agus údaráis phoiblí.

Baineann an Coimisiún Eorpach úsáid as EMAS chun tionchar comhshaoil a chuid gníomhaíochtaí féin a laghdú, ach go háirithe trí acmhainní nádúrtha a úsáid níos éifeachtúla, astuithe CO2 a laghdú, dramhaíl a chosaint, a athchúrsáil agus a athúsáid, soláthar poiblí glas a chur i bhfeidhm agus soghluaisteacht inbhuanaithe a chothú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach EMAS ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009

11.1.2010

-

OJ L 342, 22.12.2009, lgh.1-45

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 517/2013

1.7.2013

-

IO L 158, 10.6.2013, lgh. 1-71

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh 2013/131/AE ón gCoimisiún an 4 Márta 2013 lena mbunaítear treoir an úsáideora a leagann amach na céimeanna atá de dhíth chun páirt a ghlacadh in EMAS, faoi Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ar rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um éiceabhainistíocht agus um éiciniúchóireacht (EMAS) (OJ L 76, 19.3.2013, lgh. 1-39).

Nuashonraithe 19.06.2015

Top