EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gníomhaireacht chomhshaoil AE - faisnéis maidir leis an gcomhshaol agus faireachán ar an gcomhshaol

Gníomhaireacht chomhshaoil AE - faisnéis maidir leis an gcomhshaol agus faireachán ar an gcomhshaol

Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 - an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus an Gréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus maidir leis an nGréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Tá cur síos sa rialachán ar aidhmeanna agus cuspóirí na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil (EEA) agus an Ghréasáin Eorpaigh um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol (EIONET). Leis sin, cuirtear ar a gcumas dóibh faisnéis a sholáthar a thacaíonn le beartas comhshaoil AE a fhoirmliú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Gníomhaireacht AE is ea an EEA a bhfuil sé ina chuspóir leis an comhshaol a chosaint agus a fheabhsú agus tacú le forbairt inbhuanaithe. Déanann sé an méid sin trí fhaisnéis oibiachtúil, iontaofa agus inchomparáide a sholáthar ionas:

go nglactar bearta chun an comhshaol a chosaint;

go ndéantar torthaí beart den sórt sin a mheasúnú;

go gcoinnítear an pobal ar an eolas faoi staid an chomhshaoil; agus

go bhfuil an tacaíocht theicniúil agus eolaíoch is gá ag tíortha AE.

Tá na príomhchúraimí seo a leanas air:

sonraí a bhailiú, a phróiseáil agus a anailísiú chun an fhaisnéis oibiachtúil is gá a chur ar fáil d’AE chun beartais chomhshaoil éifeachtacha a cheapadh;

cabhrú leis an bhfaireachán ar bhearta comhshaoil;

sonraí faoi staid an chomhshaoil a chóimheas, a mheasúnú agus a scaipeadh ar an bpobal i gcoitinne;

a áirithiú go bhfuil sonraí inchomparáide ar fud na hEorpa;

cur chun cinn a dhéanamh maidir le hionchorprú na faisnéise AE i gcláir faireacháin idirnáisiúnta, amhail na cláir sin atá ag na Náisiúin Aontaithe;

spreagadh a thabhairt maidir le forbairt modhanna chun measúnú a dhéanamh ar chostas an damáiste a dhéantar don chomhshaol agus ar na costais a bhaineann le beartais choisctheacha, chosanta agus athchóirithe;

spreagadh a thabhairt maidir le malartú faisnéise faoi na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil chun an damáiste don chomhshaol a chosc nó a laghdú; agus

tuarascáil a fhoilsiú gach 5 bliana ar staid an chomhshaoil, ar chlaontaí sa chomhshaol agus ar na hionchais atá i ndán don chomhshaol.

Áirítear leis na sonraí arna gcumhdach:

staid na hithreach, agus staid fauna agus flora;

bainistíocht dramhaíola;

an t-athrú aeráide agus oiriúnú don athrú aeráide.

Áirítear ar Bhord an EEA aon ionadaí amháin ó gach ceann dá bhallstáit, beirt ón gCoimisiún Eorpach agus beirt shaineolaithe eolaíochta arna gceapadh ag Parlaimint na hEorpa. Tá Stiúrthóir Riaracháin freagrach as an mbainistíocht ó lá go lá.

Comhoibríonn an EEA le comhlachtaí AE agus comhlachtaí idirnáisiúnta eile, amhail Oifig Staidrimh AE (Eurostat) agus Ionad Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh, Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe, agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte.

Is é EIONET, arna chomhordú ag an EEA, líonra faisnéise AE ar shaincheisteanna comhshaoil. Tá ionadaithe de chuid gach tíre AE air, mar aon leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua, an Eilvéis agus an Tuirc.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

An 10 Meitheamh 2009.

CÚLRA

Suíomh gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 401/2009

10.6.2009

-

IO L 126, 21.5.2009, lgh. 13-22

Nuashonraithe 22.09.2015

Top