Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aicmiú, pacáistiú agus lipéadú ceimiceán agus meascán

Aicmiú, pacáistiú agus lipéadú ceimiceán agus meascán

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 — aicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (reachtaíocht maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú)

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar síos leis ceanglais aonfhoirmeacha maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán de réir Chóras Comhchuibhithe Domhanda (GHS) na Náisiún Aontaithe. Ceanglaítear leis ar chuideachtaí ceimiceáin ghuaiseacha a aicmiú, a lipéadú agus a phacáistiú sula gcuirfear ar an margadh iad.

Is iad seo a leanas na príomhréimsí nach gclúdaítear sa rialachán: substaintí agus meascáin radaighníomhacha, cosmaidí, cógais agus feistí leighis áirithe, bia agus iompar earraí contúirteacha.

PRÍOMHPHOINTÍ

Aicmiú

Déantar substaintí agus meascáin a aicmiú in aicmí guaise faoi leith (cineál guaise) agus i gcatagóirí faoi leith (leibhéal guaise).

 • guais fhisiciceimiceach (e.g. leacht inlasta);
 • guais sláinte (e.g. géarthocsaineacht);
 • guais chomhshaoil (e.g. don chiseal ózóin)

In Iarscríbhinn I leagtar síos na critéir maidir le haicmiú agus lipéadú substaintí agus meascán.

Lipéadú

Ní mór substaintí agus meascáin a lipéadú leis an bhfaisnéis seo a leanas:

 • aitheantas an tsoláthraí;
 • ainm na substainte nó an mheascáin agus/nó an uimhir aitheantais;
 • cainníocht ainmniúil an táirge sa phacáiste;
 • picteagraim ghuaise (comhshuíomhanna grafacha ar a bhfuil siombail agus eilimintí amhairc eile comhcheangailte);
 • focail chomhartha le haghaidh leibhéal na guaise (“Rabhadh” nó “Dainséar”);
 • frásaí riosca (“Guais dóiteáin nó teilgin”, “Marfach má shlógtar é”, etc);
 • comhairle sábháilteachta (“Coinnigh sa bhunghabhdán amháin”, “Cosain ar thais”, “Coinnigh as bealach leanaí”, etc.).

Pacáistiú

Ní mór pacáistiú substaintí guaiseacha agus meascán guaiseacha an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • cosc a chur ar éalú na n–ábhar;
 • a bheith déanta d’ábhair atá frithsheasmhach nuair a dhéanann sé teagmháil leis na hábhair;
 • a bheith láidir daingean; agus
 • ceanglóirí is féidir a shéalú a bheith orthu.

I roinnt cásanna, tá ceanglóirí sábháilteachta leanaí agus rabhaidh tadhaill riachtanach.

Comhchuibhiú

Ba chóir don tionscal teacht ar chomhaontú maidir le haicmiú gach substainte. Maidir le guaiseacha tromchúiseacha, áfach, e.g. i gcás substaintí atá carcanaigineach, só-ghineach nó tocsaineach don atáirgeadh, féadfaidh tíortha AE aicmiú comhchuibhithe a mholadh a ndéanfaidh an Coimisiún Eorpach éigeantach iad le dlí ansin.

Fógra

Ní mór aicmiú agus lipéadú substaintí cláraithe nó guaiseacha REACHar bith atá le díol a chur in iúl don Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) lena gcur san áireamh san fhardal um aicmiú agus um lipéadú a thugann an Ghníomhaireacht cothrom le dáta ar bhonn rialta.

Iarscríbhinní

Gabhann 8 n–iarscríbhinn leis an rialachán:

 • Iarscríbhinn I — ceanglais um aicmiú agus um lipéadú le haghaidh substaintí guaiseacha agus meascáin ghuaiseacha;
 • Iarscríbhinn II — rialacha speisialta maidir le lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán áirithe;
 • Iarscríbhinn III — liosta de ráitis ar ghuaiseacha, faisnéis fhorlíontach ar ghuaiseacha agus eilimintí forlíontacha lipéid;
 • Iarscríbhinn IV — liosta de ráiteas um réamhchúram;
 • Iarscríbhinn V — picteagraim ghuaise;
 • Iarscríbhinn VI — aicmiú agus lipéadú comhchuibhithe le haghaidh substaintí guaiseacha áirithe;
 • Iarscríbhinn VII — tábla aistrithe ó aicmiú faoi Threoir 67/548/CEE go haicmiú faoin rialachán seo;
 • Iarscríbhinn VIII — faisnéis chomhchuibhithe i ndáil le práinnfhreagairt sláinte agus bearta coisctheacha.

Athbhreithniú ar an rialachán

Óna ghlacadh in 2008, leasaíodh an rialachán roinnt uaireanta, agus den uair is déanaí le Rialachán (AE) 2018/1480. Déantar aicmiú agus lipéadú comhchuibhithe na substaintí guaiseacha a nuashonrú trí “Chur in oiriúint do dhul chun cinn teicniúil” a ghlacann an Coimisiún Eorpach gach bliain, i ndiaidh thuairim Choiste um Measúnú Riosca an ECHA. Féadfar athruithe eile ar an téacs dlíthiúil a chur chun feidhme trí chur in oiriúint do dhul chun cinn teicniúil chomh maith, amhail Iarscríbhinn VIII a chur leis an rialachán. Cuimsítear sa leagan comhdhlúite is déanaí ar an rialachán 12 oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil (ach ní chorpraítear ann fós Rialachán (AE) 2018/1480).

Baineann formhór na leasuithe a rinneadh le hiarscríbhinní an rialacháin.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 20 Eanáir 2009. Tá feidhm éigeantach aige maidir le substaintí ón 1 Nollaig 2010 agus maidir le meascáin ón 1 Meitheamh 2015.

CÚLRA

Comhlánaítear leis an Rialachán an córas REACH maidir le clárú, measúnú, údarú agus srianadh ceimiceán. Aisghairtear leis Treoir 67/548/CEE maidir le substaintí ceimiceacha agus Treoir 1999/45/CE maidir le hullmhóidí contúirteacha agus cuirtear in ionad na dtreoracha sin é.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n–aisghairtear Treoracha 67/548/CEE agus 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lgh. 1-1355).

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2018/1480 ón gCoimisiún an 4 Deireadh Fómhair 2018 lena leasaítear, chun críocha a oiriúnaithe do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíocht, Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán agus lena gceartaítear Rialachán (AE) 2017/776 ón gCoimisiún (IO L 251, 5.10.2018, lgh. 1-12)

Treoir 2014/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 ina leasaítear Treoracha 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ón gComhairle agus Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, d’fhonn iad a ailíniú le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (IO L 65, 5.3.2014, lgh. 1-7).

Rialachán (AE) Uimh. 440/2010 ón gCoimisiún an 21 Bealtaine 2010 maidir leis na táillí atá iníoctha leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán de bhun Rialacháin (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (IO L 126, 22.5.2010, lgh. 1-5).

Nuashonraithe 03.04.2019

Top