Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Dlí AE ar bhainistíocht dramhaíola

Go to the summaries’ table of contents

Dlí AE ar bhainistíocht dramhaíola

ACHOIMRE AR:

Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Bunaítear creat dlíthiúil leis maidir le dramhaíl a chóireáil in AE. Tá sé seo deartha chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint trí bhéim a chur ar chomh tábhachtach is atá bainistíocht chuí dramhaíola, teicníochtaí aisghabhála agus athchúrsála chun brúnna ar acmhainní a laghdú agus a n-úsáid a fheabhsú.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Bunaítear ordlathas dramhaíola sa reachtaíocht: cosc, athúsáid, athchúrsáil, aisghabháil chun críocha eile amhail fuinneamh agus diúscairt.
  • Dearbhaítear an prionsabal “íocadh an truaillitheoir” inti sa chás go gcaithfidh an buntáirgeoir dramhaíola íoc as na costais a bhaineann leis an mbainistíocht dramhaíola.
  • Tugtar an coincheap “freagracht bhreisithe táirgeora” isteach inti. D’fhéadfadh an fhreagracht a bheith ar dhéantóirí táirgí a thugtar ar ais i ndiaidh a n-úsáide a ghlacadh agus a dhiúscairt.
  • Déantar idirdhealú inti idir dramhaíl agus seachtháirgí*.
  • Ní mór bainistíocht dramhaíola a dhéanamh gan an t-uisce, an t-aer, ithir, plandaí nó ainmhithe a chur i mbaol, gach bheith ina chúis le núis trí thorann nó trí bholadh, nó gan dochar a dhéanamh don taobh tíre nó áiteanna sainspéise.
  • Ní mór do tháirgeoirí agus do shealbhóirí dramhaíola í a chóireáil iad féin nó oibreoir atá aitheanta go hoifigiúil a fháil lena láimhsiú. Ní mór dóibh cead a fháil agus déantar iniúchadh orthu ar bhonn tréimhsiúil.
  • Ní mór d’údaráis inniúla náisiúnta pleananna um bainistíocht dramhaíola agus cláir um chosc dramhaíola a bhunú.
  • Baineann coinníollacha speisialta le dramhaíl ghuaiseach, olaí dramhaíola agus bithdhramhaíl.
  • Tugtar spriocanna athchúrsála agus aisghabhála isteach inti atá le baint amach faoi 2020 maidir le dramhaíl tí (50 %) agus dramhaíl tógála agus scartála (70 %).
  • Ní chumhdaítear cineálacha áirithe dramhaíola faoi reachtaíocht amhail eilimintí radaighníomhacha, pléascáin díchoimisiúnaithe, ábhar faecach, uiscí dramhaíola agus conablaigh ainmhithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 12 Nollaig 2008. Bhí ar thíortha AE an treoir a ionchorprú ina dlí náisiúnta faoin 12 Nollaig 2010.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

*Seachtháirge: toradh ó phróiseas táirgthe nárbh é príomhaidhm an phróisis sin. Éagosúil le dramhaíl, caithfear a bheith ábalta é a úsáid ina dhiaidh sin. Déantar lamháil don Choimisiún Eorpach sa treoir chun critéir a leagan síos nach mór cloí leo maidir le substaintí chun idirdhealú a dhéanamh idir seachtháirgí agus dramhaíl.

CÚLRA

Ba ghnách le giniúint dramhaíola a bheith ina seachtháirge dosheachanta agus mí-ámharach a bhain le gníomhaíocht agus fás eacnamaíoch. Le teicneolaíocht chomhaimseartha agus riar cúramach is féidir an nasc féiltiúil sin a bhriseadh.

GNÍOMH

Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n-aisghairtear treoracha áirithe. (IO L 312, 22.11.2008, lgh. 3–30)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 2008/98/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach faisnéise amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2014/955/AE ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Cinneadh 2000/532/CE maidir leis an liosta dramhaíola de bhun Threoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Iris Oifigiúil L 370, 30.12.2014, lgh. 44–86)

Treoir (AE) 2015/1127 ón gCoimisiún an 10 Iúil 2015 lena leasaítear Iarscríbhinn II le Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dramhaíl agus lena leasaítear Treoracha áirithe (IO L 184, 11.7.2015, lgh. 13–15). Féach an ceartúchán.

Nuashonraithe 24.02.2016

Top