EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dlí AE maidir le bainistíocht dramhaíola

Dlí AE maidir le bainistíocht dramhaíola

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2008/98/CE maidir le dramhaíl agus lena n–aisghairtear Treoracha áirithe

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Bunaítear creat dlíthiúil leis maidir le dramhaíl a chóireáil in AE.
 • Ceapadh an creat chun an comhshaol agus sláinte an duine a chosaint trí bhéim a chur ar chomh tábhachtach is atá bainistíocht chuí dramhaíola, teicnící aisghabhála agus athchúrsála chun brúnna ar acmhainní a laghdú agus a n–úsáid a fheabhsú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Treoir 2008/98/CE

 • Bunaítear leis an treoir ord na réiteach dramhaíola:
  • cosc;
  • athúsáid;
  • athchúrsáil;
  • aisghabháil chun críocha eile, amhail fuinneamh; agus
  • diúscairt.
 • Dearbhaítear léi an “prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as” sa chás go gcaithfidh an buntáirgeoir dramhaíola íoc as na costais a bhaineann leis an mbainistíocht dramhaíola.
 • Tugtar an coincheap “freagracht leathnaithe táirgeora” isteach léi.
 • Déantar idirdhealú idir dramhaíl agus seachtháirgí* léi.
 • Ní mór bainistíocht dramhaíola a dhéanamh gan an t–uisce, an t–aer, ithir, plandaí nó ainmhithe a chur i mbaol, gan bheith ina chúis le núis trí thorann nó trí bholadh, nó gan dochar a dhéanamh don taobh tíre nó d’áiteanna sainspéise.
 • Ní mór do tháirgeoirí agus do shealbhóirí dramhaíola í a chóireáil iad féin nó oibreoir atá aitheanta go hoifigiúil a fháil lena láimhsiú. Ní mór dóibh cead a fháil agus déantar iniúchadh orthu ar bhonn tréimhsiúil.
 • Ní mór d’údaráis inniúla náisiúnta pleananna um bainistíocht dramhaíola agus cláir um chosc dramhaíola a bhunú.
 • Baineann coinníollacha speisialta le dramhaíl ghuaiseach, olaí dramhaíola agus bithdhramhaíl.
 • Tugtar isteach léi spriocanna athchúrsála agus aisghabhála atá le baint amach faoi 2020 maidir le dramhaíl tí (50 %) agus dramhaíl tógála agus scartála (70 %).
 • Ní chumhdaítear cineálacha áirithe dramhaíola sa reachtaíocht amhail eilimintí radaighníomhacha, pléascáin dhíchoimisiúnaithe, ábhar faecach, uiscí dramhaíola agus conablaigh ainmhithe.

Treoir Leasaitheach (AE) 2018/851

 • Mar chuid den phacáiste beart maidir leis an ngeilleagar ciorclach, leasaítear Treoir 2008/98/CE le Treoir (AE) 2018/851.
 • Leagtar amach léi na híoscheanglais oibriúcháin maidir le scéimeanna freagrachta leathnaithe táirgeora*. D’fhéadfadh freagracht eagraíochtúil agus freagracht as cur le cosc dramhaíola agus le hath–inúsáidteacht agus in–athchúrsáilteacht táirgí a bheith i gceist leo sin chomh maith.
 • Neartaítear léi rialacha maidir le cosc dramhaíola. Agus dramhaíl á giniúint, ní mór do thíortha AE bearta a dhéanamh chun:
  • tacú le táirgeadh inbhuanaithe agus samhlacha tomhaltais;
  • dearadh, monaraíocht agus úsáid táirgí a spreagadh atá tíosach ar acmhainní, atá marthanach, inleigheasta, in–athúsáidte agus ar féidir iad a uasghrádú;
  • díriú ar tháirgí ina bhfuil amhábhair chriticiúla ionas nach ndéanfar dramhaíl de na hábhair sin;
  • infhaighteacht páirteanna spártha, lámhleabhar treorach, faisnéise teicniúla, nó bealaí eile lena gcumasaítear deisiú agus ath–úsáid táirgí gan cur as dá gcáilíocht nó dá sábháilteachta a spreagadh;
  • giniúint dramhaíola bia a laghdú chun cur le Sprioc Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe maidir le laghdú 50 % a dhéanamh ar an dramhbhia domhanda per capita ar na leibhéil mhiondíola agus tomhaltóirí agus maidir le caillteanais bhia feadh na slabhraí táirgthe agus bia a laghdú faoi 2030;
  • laghdú ábhar na substaintí guaiseacha in ábhair agus i dtáirgí a chur chun cinn;
  • deireadh a chur le giniúint bruscair mhuirí.
 • Leagtar síos léi chomh maith spriocanna úra um athchúrsáil dramhaíola cathrach: faoi 2025, ní mór 55 % ar a laghad den dramhaíl chathrach de réir meáchain a athchúrsáil. Ardófar an sprioc sin go 60 % faoi 2030 agus go 65 % faoi 2035.
 • Ní mór do thíortha AE:
  • faoin 1 Eanáir 2025, bailiúchán deighilte teicstílí agus dramhaíola guaisí a ghineann teaghlaigh a bhunú;
  • a áirithiú faoin 31 Nollaig 2023, go ndéanfar bithdhramhaíl a bhailiú ar leithligh nó a athchúrsáil ag an bhfoinse (mar shampla, trí mhuiríniú).
 • Tugtar samplaí de dhreasachtaí chun suntais sa treoir chomh maith maidir le hord na réiteach dramhaíola a chur i bhfeidhm, amhail muirir i leith cur i líonadh talún agus loscadh agus scéimeanna “íoc mar a chaitear”.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

 • B’éigean dlí a dhéanamh de Threoir 2008/98/CE i dtíortha AE faoin 12 Nollaig 2010.
 • B’éigean dlí a dhéanamh de Threoir Leasaitheach (AE) 2018/851 i dtíortha AE faoin 5 Iúil 2020.

CÚLRA

 • Ba ghnách le giniúint dramhaíola a bheith ina seachtháirge dosheachanta agus mí-ámharach a bhain le gníomhaíocht agus fás eacnamaíoch. Le teicneolaíocht chomhaimseartha agus bainistíocht chúramach, is féidir an nasc féiltiúil sin a bhriseadh.
 • Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Seachtháirge: substaint nó ní a bhíonn mar thoradh ar phróiseas táirgthe nach é táirgeadh na substainte nó an ní sin an phríomhaidhm leis. Leagtar síos coinníollacha sa treoir faoina meastar nach ionann substaint nó ní dá leithéid agus dramhaíl.
Scéimeanna freagrachta leathnaithe táirgeora: sraith beart a dhéanann tíortha AE lena áirithiú go nglacfaidh táirgeoirí táirgí an fhreagracht airgeadais nó an fhreagracht airgeadais agus eagraíochtúil as céim dhramhaíola saolré táirge a bhainistiú.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Samhain 2008 maidir le dramhaíl agus lena n–aisghairtear Treoracha áirithe (IO L 312, 22.11.2008, lgh. 3-30)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2008/98/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2019/1004 ón gCoimisiún an 7 Meitheamh 2019 lena leagtar síos na rialacha maidir le ríomh, fíorú agus tuairisciú sonraí maidir le dramhaíl i gcomhréir le Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Cinneadh Cur Chun Feidhme C(2012) 2384 ón gComhairle (IO L 163, 20.6.2019, lgh. 66-100)

Treoir (AE) 2015/1127 ón gCoimisiún an 10 Iúil 2015 lena leasaítear Iarscríbhinn II le Treoir 2008/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dramhaíl agus lena n–aisghairtear Treoracha áirithe (IO L 184, 11.7.2015, lgh. 13–15).

Cinneadh 2000/532/CE ón gComhairle an 3 Bealtaine 2000 a chuirtear in ionad Chinneadh 94/3/CE lena mbunaítear liosta dramhaíola de bhun Airteagal 1(a) de Threoir 75/442/CEE ón gComhairle agus Cinneadh 94/904/CE ón gComhairle lena mbunaítear liosta dramhaíola guaisí de bhun Airteagal 1(4) de Threoir 91/689/CEE ón gComhairle maidir le dramhaíl ghuaiseach (IO L 226, 6.9.2000, lgh. 3-24)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 22.06.2020

Top