EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2010/31/AE maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR

 • Tá sé d’aidhm leis an Treoir feabhas a chur ar fheidhmíocht fuinnimh foirgneamh san AE, ag cur san áireamh dálaí éagsúla aeráide agus áitiúla.
 • Leagtar amach léi íosriachtanais agus comhchreat le haghaidh feidhmíocht fuinnimh a ríomh.
 • Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar a cur chun feidhme, leasaíodh Treoir 2010/31/AE in 2018 le Treoir (AE) 2018/844. Ba é an aidhm phríomhúil athchóiriú cost-éifeachtúil foirgneamh atá ann a luathú agus teicneolaíochtaí cliste i bhfoirgnimh a chur chun cinn. Mar chuid den phacáiste maidir le Fuinneamh Glan, comhlánaítear reachtaíocht a bhaineann le héifeachtúlacht fuinnimh leis an treoir athbhreithnithe.

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní mór do thíortha AE íosriachtanais optamacha um fheidhmíocht fuinnimh a leagan síos. Ba cheart iad sin a athbhreithniú gach 5 bliana. Ní foláir nó go gclúdaítear an foirgneamh, na comhpháirteanna dá chuid agus an fuinneamh a úsáidtear leo maidir le:
  • téamh spáis;
  • fuarú spáis;
  • uisce te baile;
  • aerú;
  • soilsiú ionsuite;
  • córais foirgnimh theicniúla* eile.
 • Chuir an Coimisiún Eorpach modheolaíocht chomparáideach ar bun chun na leibhéil costas optamach a ríomh le haghaidh na riachtanas um fheidhmíocht fuinnimh.
 • Ní foláir nó go gcomhlíontar na híoschaighdeáin le foirgnimh nua. Ní foláir nó go mbainfí stádas nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh* amach le foirgnimh faoi úinéireacht agus arna n–áitiú ag údaráis phoiblí faoin 31 Nollaig 2018 agus le foirgnimh nua eile faoin 31 Nollaig 2020.
 • Ní mór an fheidhmíocht fuinnimh, i bhfoirgnimh atá ann cheana, agus mór-athchóiriú á dhéanamh orthu, a uasghrádú chun na riachtanais is infheidhme a chomhlíonadh.
 • Ní mór do thíortha AE córas deimhnithe um fheidhmíocht fuinnimh a oibriú. Leis na deimhnithe:
  • soláthraítear faisnéis do cheannaitheoirí nó tionóntaí ionchasacha maidir le rátáil fuinnimh foirgnimh;
  • áirítear moltaí leo maidir le feabhsuithe cost-éifeachtúla;
  • ní mór tagairt a dhéanamh dóibh i ngach fógra sna meáin tráchtála nuair a dhéantar áitribh a thairiscint lena ndíol nó lena ligean ar cíos.
 • Ní mór d’údaráis náisiúnta thíortha AE a áirithiú go bhfuil scéimeanna i bhfeidhm chun iniúchadh a dhéanamh ar chórais téimh agus aerchóirithe.

Leasúcháin ar an treoir bhunaidh

 • Éilítear ar thíortha AE le Treoir (AE) 2018/844 go ndréachtaíonn siad straitéisí athchóirithe fadtéarma chun tacú le hathchóiriú foirgneamh cónaitheach agus neamhchónaitheach araon ionas go mbeidh siad ina stoc foirgneamh atá ard-tíosach ar fhuinneamh agus dícharbónaithe faoi 2050. Ba cheart go leagfaí treochlár amach leis na straitéisí le bearta agus táscairí intomhaiste maidir le dul chun cinn, ag féachaint do chuspóir fadtéarma 2050 an AE chun astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú faoi 80-95 % i gcomparáid le 1990. Ní foláir nó go bhfuil garspriocanna táscacha le haghaidh 2030, 2040 agus 2050 san áireamh leis an treochlár, agus go sonraítear leis conas a rannchuidíonn siad le spriocanna éifeachtúlachta fuinnimh an AE a bhaint amach i gcomhréir le Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh.
 • Sa bhreis air sin, déantar an méid a leanas leis an treoir athbhreithnithe:
  • leathnaítear raon feidhme an chórais scrúdaithe reatha ar chórais téimh agus aerchóirithe chun córais chomhcheangailte (le haerú) a áireamh agus chun feidhmíocht na gcóras faoi dhálaí oibríochtúla gnáthúla a chur san áireamh;
  • spreagtar úsáid teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide agus teicneolaíochtaí uathoibrithe agus rialaithe chliste i bhfoirgnimh;
  • tacaítear le feidhmiú céimneach an bhonneagair do luchtú feithiclí leictreacha i gcarrchlóis foirgneamh trí éileamh ar shuiteáil bonneagair duchtaithe agus pointí athluchtaithe;
  • tugtar “táscaire ullmhachta cliste” isteach léi chun cumas foirgneamh a rátáil chun oiriúnú do riachtanais an áititheora, a oibriú a optamú agus idirghníomhú leis an eangach.

CÉN UAIR A BHFUIL FEIDHM AG AN TREOIR?

Tá feidhm ag Treoir 2010/31/AE ón 8 Iúil 2010 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 9 Iúil 2012.

Tá feidhm ag Treoir (AE) 2018/844 ón 9 Iúil 2018 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 10 Márta 2020.

CÚLRA

Is í earnáil na bhfoirgneamh san AE an tomhaltóir fuinnimh aonair is mó san Eoraip, agus 40 % den fhuinneamh á ídiú aici, agus tá timpeall ar 75 % de na foirgnimh neamhéifeachtúil ó thaobh fuinnimh de. Mar gheall ar na leibhéil éifeachtúlachta fuinnimh ísle sin, is ceann de chuspóirí fadtéarma den AE an stoc foirgneamh a dhícharbónú. Is gné thábhachtach an treoir seo d’fhoirgnimh a dhéanamh níos éifeachtúla.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Córas foirgneamh teicniúil: trealamh teicniúil maidir le téamh spáis, fuarú spáis, aerú, uisce te baile, soilsiú ionsuite, uathoibriú agus rialú foirgnimh, giniúint leictreachais ar an láithreán, nó comhcheangal díobh sin, lena n–áirítear na córais sin a úsáideann fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite, de chuid foirgnimh nó aonad foirgnimh.
Foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh: foirgneamh ina bhfuil feidhmíocht fuinnimh an-ard aige. Ba cheart an méid an-íseal fuinnimh a theastaíonn a chumhdach go méid an-mhór ó fhoinsí in-athnuaite, lena n–áirítear fuinneamh ó fhoinsí in-athnuaite a dhéantar a tháirgeadh ar an láithreán nó gar don láithreán.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh (athmhúnlú) (IO L 153, 18.6.2010, lgh. 13–35)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2010/31/AE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Moladh (AE) 2016/1318 ón gCoimisiún an 29 Iúil 2016 maidir le treoirlínte le haghaidh foirgnimh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh agus dea-chleachtais a chur chun cinn chun a áirithiú, faoi 2020, go mbeidh gach foirgneamh nua ina fhoirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de (IO L 208, 2.8.2016, lgh 46-57)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Dul chun cinn na mBallstát i dtreo foirgnimh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh de (COM(2013) 483 críochnaitheach/2, 28.6.2013)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tacaíocht airgeadais le haghaidh éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh (COM(2013) 225 críochnaitheach, 18.4.2013)

Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear Treoir 2009/125/CE agus Treoir 2010/30/AE agus lena n–aisghairtear Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE (IO L 315, 14.11.2012, lgh. 1–56)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 244/2012 ón gCoimisiún an 16 Eanáir 2012 lena bhforlíontar Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh trí chreat modheolaíochta comparáidí a bhunú chun leibhéil costas optamach um íosriachtanais feidhmíochta fuinnimh d’fhoirgnimh agus do ghnéithe foirgneamh a ríomh (IO L 81 an 21.3.2012, lgh. 18-36)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 08.08.2018

Top