EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Clár oibre oideachais agus scileanna do dhaoine óga

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Clár oibre oideachais agus scileanna do dhaoine óga

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2010) 477 final) — An Óige ag Gluaiseacht — cumas daoine óga a spreagadh chun fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach a bhaint amach san Aontas Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Féachtar inti le pacáiste cuimsitheach de thionscnaimh bheartais a sheachadadh maidir le hoideachas agus fostaíocht do dhaoine óga san Aontas Eorpach (AE). Tionscnamh um an Óige ag Gluaiseacht a thugtar air agus is cuid é de straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Is é is cuspóir le tionscnamh um an Óige ag Gluaiseacht roinnt gníomhaíochtaí atá ann cheana a neartú i bhfabhar daoine óga, chomh maith le cinn úra a chur i láthair. Tá siad sin le cur chun feidhme ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal AE trí bhíthin tacaíocht airgeadais ó chláir ábhartha AE agus ó na Cistí Struchtúracha.
  • Ráthaíocht don Aos Óg is é ár dtionscnamh úr (ó 2013), a bhfuil sé d’aidhm leis a chinntiú go bhfaighidh gach duine óg faoi bhun 25 bliain d’aois tairiscint mhaith fostaíochta, oideachas leanúnach, printíseacht nó cúrsa oiliúna laistigh de thréimhse 4 mhí i ndiaidh dóibh éirí dífhostaithe nó an t-oideachas foirmiúil a fhágáil.
  • Fócas eile de chuid an tionscnaimh um an Óige ag Gluaiseacht is ea an cumas d’Eorpaigh óga staidéar a dhéanamh agus foghlaim thar lear. Cuidíonn an clár malartaithe Erasmus+ leis sin a bhaint amach.
  • Tá sé mar aidhm le gréasán EURES um chomhairligh fostaíochta agus seirbhísí poiblí fostaíochta thíortha AE feabhas a chur ar chumas Eorpach óg poist a fháil ar fud AE. Freastalaítear i dtionscnamh Europass chomh maith ar an gcuspóir seo trí shainchomhad caighdeánaithe scileanna agus cáilíochtaí a chruthú chun cuidiú le hiarratasóirí obair a fháil áit ar bith in AE.
  • Tacaítear leis an tionscnamh um an Óige ag gluaiseacht tríd an bhFaireachlann Eorpach um Fholúntais chomh maith trí chuntas a choinneáil ar éilimh cheirde.
  • Tá sé d’aidhm leis an áis maidir le micreamhaoiniú agus fiontraíocht shóisialta EaSi cuidiú le fiontraithe óga gnóthaí a chur ar bun agus a leathnú.
  • Cuidíonn na tionscnaimh eile ar fad, amhail an t-ardoideachas a nuachóiriú in AE, Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht ar fud AE a chruthú, agus feabhas a chur ar chuir chuige trasearnála maidir le ceisteanna na hóige le cuspóirí Óige ag Gluaiseacht.

CÚLRA

D’fhonn cuspóir Eoraip 2020 a chomhlíonadh maidir le ráta fostaíochta ginearálta de dhaoine 20-64 bliain d’aois a mhéadú go 75 %, is riachtanach é ardleibhéal dífhostaíochta na hóige a laghdú. In 2014, bhí beagnach 5 mhilliún duine óg (faoi bhun 25 bliain d’aois) dífhostaithe. Is ionann é sin agus ráta dífhostaíochta 21.7 %, níos mó ná dhá oiread an ráta dífhostaíochta d’aosaigh. Anuas air sin, bhí 7.5 % d’Eorpaigh idir 15 agus 24 bliain d’aois ann nach raibh fostaithe nó nach raibh faoi bhun oideachais nó oiliúna.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: An Óige ag Gluaiseacht — Tionscnamh chun cumas daoine óga a spreagadh chun fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach a bhaint amach san Aontas Eorpach (COM(2010) 477final, 15.9.2010)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Conclúidí ón gComhairle an 19 Samhain 2010 maidir leis an tionscnamh um “An Óige ag Gluaiseacht” — cur chuige comhtháite mar fhreagairt ar na dúshláin atá le sárú ag daoine óga (IO C 326, 3.12.2010)

Moladh ón gComhairle an 28 Meitheamh 2011 — “An Óige ag Gluaiseacht” — soghluaisteacht foghlama daoine óga a chur chun cinn (IO C 199, 7.7.2011, lgh. 1-5)

Nuashonraithe 20.10.2016

Top