EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Córas chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint

Córas chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint

Bunaítear córas sa treoir chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint san Aontas Eorpach (AE), a shíntear chomh maith, faoi choinníollacha áirithe, chuig tíortha eile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus chuig an Eilvéis. Féachtar inti le margaí saothair a dhéanamh níos solúbtha, seirbhísí a léirscaoileadh tuilleadh, uathaithint cáilíochtaí a spreagadh agus nósanna imeachta riaracháin a shimpliú.

GNÍOMH

Treoir 2005/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint

ACHOIMRE

Bunaítear córas sa treoir chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint san Aontas Eorpach (AE), a shíntear chomh maith, faoi choinníollacha áirithe, chuig tíortha eile sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) agus chuig an Eilvéis. Féachtar inti le margaí saothair a dhéanamh níos solúbtha, seirbhísí a léirscaoileadh tuilleadh, uathaithint cáilíochtaí a spreagadh agus nósanna imeachta riaracháin a shimpliú.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

 • Leagtar síos na rialacha inti maidir le haitheantas frithpháirteach cáilíochtaí gairmiúla idir tíortha AE, tíortha LEE neamh-AE agus an Eilvéis.
 • Tugadh isteach measúnú frithpháirteach léi um rialacháin náisiúnta gairmiúla agus cleachtadh trédhearcachta (.i. scagadh ar na srianta iontrála do ghairmithe agus a riachtanas a anailísiú).
 • Tá feidhm aici maidir le gach náisiúnach in AE, tíortha LEE neamh-AE agus san Eilvéis ar mian leo tabhairt faoi ghairm rialaithe, ar bhonn féinfhostaithe nó ar bhonn fostaithe, i dtír seachas an tír ina bhfuair siad a gcáilíochtaí gairmiúla.
 • D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach léarscáil idirghníomhach de na gairmithe rialaithe san Eoraip. Is iad sin gairmithe ar a bhfuil rochtain, nó an ceart chun cleachtadh, de choinníoll cáilíochtaí sainiúla a bheith ag gabháil leo. Áirítear orthu chomh maith gairmithe dá bhfuil úsáid teidil shainiúil faoi chosaint, ar nós, mar shampla, innealtóir cairte sa Ríocht Aontaithe (1).
 • Ní bhaineann sé le cúrsaí a chumhdaítear faoi threoracha sainiúla amhail, mar shampla, Treoir 2006/43/CE ar iniúchóirí reachtúla. Baineann sampla eile le dlíodóirí. Cé go bhfuil a gcuid cáilíochtaí cumhdaithe faoi Threoir 2005/36/CE, faigheann siad tairbhe chomh maith ó dhá threoir faoi leith 77/249/CEE agus 98/5/CE) lena dtugtar isteach bealaí breise dóibh chun seirbhísí trasteorann a chur ar fáil, ar bhonn sealadach nó trí iad féin a bhunú ar bhonn buan i dtíortha AE eile.

PRÍOMHPHOINTÍ

Soghluaisteacht Shealadach

Más mian le gairmithe a seirbhísí a chur ar fáil i dtír AE eile ar bhonn sealadach, i bprionsabal, is féidir leo é sin a dhéanamh ar bhonn a mbunaíochta (.i. a gceart chun cleachtadh) ina dtír dhúchasach. D’fhéadfadh sé go n-éileodh tír cinn scríbe orthu réamhdhearbhú a thabhairt ach ní chaithfidh siad dul trí na nósanna imeachta aitheantais. Ní bhaineann sé sin le gairmithe a mbaineann impleachtaí sláinte poiblí agus sábháilteachta leo, lena n-éileodh tíortha AE aitheantas roimh ré maidir lena gcáilíocht orthu.

Bunaíocht bhuan

Déantar foráil sa treoir i leith trí chóras um aitheantas cáilíochtaí:

 • 1.

  uathaithint do ghairmithe a bhfuil a n-íoschoinníollacha oiliúna comhchuibhithe ar leibhéal Eorpach: dochtúirí, altraí atá freagrach as cúram ginearálta, fiaclóirí, máinlianna tréidliachta, cnáimhsigh, cógaiseoirí agus ailtirí;

 • 2.

  uathaithint do ghairmeacha áirithe: féadfaidh gairmithe i gceardaíochta, trádálacha agus tionscal uathaithint dá gcáilíochtaí a iarraidh bunaithe ar a dtaithí ghairmiúil;

 • 3.

  tá an córas ginearálta le haghaidh na ngairmithe thuasluaite nach sásaítear coinníollacha leo don chóras um aitheantas cáilíochtaí bunaithe ar an bprionsabal um aitheantas frithpháirteach cáilíochtaí. Tá feidhm aici chomh maith leis na gairmithe rialaithe eile, a rochtain a thugtar do dhuine ar bith atá ábalta a léiriú go bhfuil sé nó sí cáilithe go hiomlán ina dtír dhúchasach. Má aimsíonn údaráis na tíre aíochta difríochtaí suntasacha idir an oiliúint a fuarthas sa tír thionscnamh agus é sin a theastaíonn don ghníomhaíocht chéanna ina dtír, áfach, is féidir leo a éileamh ar an duine aonair tabhairt faoi thréimhse oiriúnaithe nó faoi thriail inniúlachta, faoi rogha an duine aonair i bprionsabal.

Cárta gairmí Eorpach (EPC)

Leasaíodh an treoir le Treoir 2013/55/AE (infheidhme i dtíortha AE ón 18 Eanáir 2016) ina soláthraítear do chárta gairmí Eorpach a chruthú. Tabharfaidh sé sin deis do shaoránaigh ar suim leo cúrsaí aitheantas a gcáilíochtaí a fháil ar mhodh níos simplí agus níos tapa trí nós imeachta leictreonach caighdeánaithe. Beidh an cárta bunaithe ar úsáid chóras faisnéise an mhargaidh inmheánaigh (IMI) agus eiseofar é i bhfoirm deimhnithe leictreonaigh. Cuirfear an EPC i bhfeidhm sa chéad bhabhta d’altraí atá freagrach as cúram ginearálta, fisiteiripeoirí, cógaiseoirí, treoraithe sléibhe agus gníomhaire eastáit réadaigh.

Cuirtear saoránaigh a bhfuil aitheantas a gcáilíochtaí gairmiúla á lorg acu ar a gcumas déileáil le pointe aonair teagmhála le treoir 2013.

CÉN UAIR A THÁINIG AN TREOIR I BHFEIDHM AGUS CAD É AN TRÉIMHSE TRASUÍ?

Tháinig Treoir 2005/36/CE i bhfeidhm an 20 Deireadh Fómhair 2005 agus ní mór í a thrasuí faoin 20 Deireadh Fómhair 2007. Tháinig na leasuithe is deireanaí a tugadh isteach le Treoir 2013/55/AE i bhfeidhm an 17 Eanáir 2014, agus is é an 18 Eanáir 2016 an spriocdháta don trasuí.

CÚLRA

Agus daonra na haoise oibre ag titim ina lán tíortha AE, is cosúil go méadóidh an t-éileamh ar dhaoine ardcháilithe agus táthar ag súil leis méadú go os cionn 16 mhilliún post faoi 2020. Éilíonn sé sin go n-aithneofar a gcáilíocht ar fud AE ar bhealach gasta, simplí agus iontaofa.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach uathaithint ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

I ndiaidh na ráige de COVID-19 agus d’fhonn bearta a thabhairt isteach dul i ngleic le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas: Communication from the Commission — Guidelines on EU Emergency Assistance on Cross-Border Cooperation in Healthcare related to the COVID-19 crisis

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2005/36/AE

20.10.2005

20.10.2007

IO L 255, 30.9.2005, lgh. 22-142

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2006/100/CE

1.1.2007

1.1.2007

IO L 363, 20.12.2006, lgh. 141-237

Rialachán (CE) Uimh. 1430/2007

26.12.2007

-

IO L 320, 6.12.2007, lgh. 3-11

Rialachán (CE) Uimh. 755/2008

21.8.2008

-

IO L 205, 1.8.2008, lgh. 10-12

Rialachán (CE) Uimh. 279/2009

27.4.2009

-

IO L 93, 7.4.2009, lgh. 11-12

Rialachán (AE) Uimh. 213/2011

24.3.2011

-

IO L 59, 4.3.2011, lgh. 4-7

Rialachán (AE) Uimh. 623/2012

1.8.2012

-

IO L 180, 12.7.2012, lgh. 9-11

Treoir 2013/25/AE

1.7.2013

1.7.2013

IO L 158, 10.6.2013, lgh. 368-375

Treoir 2013/55/AE

17.1.2014

18.1.2016

IO L 354, 28.12.2013, lgh. 132-170

Rinneadh na leasuithe agus na ceartúcháin leantacha ar Threoir 2005/36/CE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Is chun críche tagartha atá an leagan comhdhlúite seo amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 77/249/CEE ón gComhairle an 22 Márta 1977 chun cleachtadh éifeachtúil ag dlíodóirí saoirse seirbhís a sholáthar (IO L 78, 26.3.1977, lgh. 17-18)

Treoir 98/5/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 chun cleachtas na gairme dlíodóra ar bhonn buan a éascú i mBallstát seachas an ceann ina bhfuarthas an cháilíocht (IO L 77, 14.3.1998, lgh. 36-43)

Cinneadh 2007/172/CE ón gCoimisiún an 19 Márta 2007 lena mbunaítear an grúpa comhordaitheoirí chun cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 79 an 20.3.2007, lgh. 38-39)

Nuashonraithe 08.05.2020(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.

Top