EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Soghluaisteacht do mhic léinn, daoine i mbun oiliúna, saorálaithe óga, múinteoirí agus oiliúnóirí

Soghluaisteacht do mhic léinn, daoine i mbun oiliúna, saorálaithe óga, múinteoirí agus oiliúnóirí

 

ACHOIMRE AR:

Moladh 2001/613/CE maidir le soghluaisteacht laistigh den Aontas Eorpach do mhic léinn, daoine i mbun oiliúna, saorálaithe, múinteoirí agus oiliúnóirí

CAD IS AIDHM LEIS AN MOLADH?

I ndiaidh na Comhairle Eorpaigh i Liospóin in 2000, tá sé mar aidhm leis an moladh seo tacaíocht a thabhairt do shaorghluaiseacht sa réimse oideachais agus oiliúna. Iarrtar ann ar thíortha an Aontais Eorpaigh (AE) na bearta is gá a dhéanamh chun soghluaisteacht mac léinn, múinteoirí agus ball foirne oiliúna laistigh den Aontas Eorpach a spreagadh.

PRÍOMHPHOINTÍ

Iarrtar sa mholadh ar thíortha AE réidh a fháil le bacainní dlíthiúla, riaracháin, teangeolaíocha agus cultúrtha ar dhaoine:

 • atá i mbun staidéir nó oiliúna;
 • ag oibriú go deonach; nó
 • ag teagasc nó ag cur oiliúint ar fáil;

i dtír AE eile.

Tá siad seo a leanas i measc na gceisteanna, na n-aidhmeanna agus na moltaí a cuireadh ar aghaidh:

 • an sprioc chun dhá theanga AE ar a laghad a fhoghlaim, agus a bheith ullmhaithe ón taobh teangeolaíoch agus cultúrtha roimh thaisteal;
 • feasacht ar shaoránacht AE a chur chun cinn i measc daoine óga, chomh maith le meas ar dhifríochtaí;
 • rochtain éasca ar fhaisnéis faoi dheiseanna i dtíortha AE eile;
 • tacaíocht airgeadais (deontais, scoláireachtaí, fóirdheontais, iasachtaí, etc.) a éascú agus a shimpliú;
 • cúnamh a thabhairt le costais iompair, cóiríocht, béilí agus rochtain ar acmhainní cultúrtha ar an mbonn céanna le saoránaigh na dtíortha aíochta; agus
 • feasacht níos fearr maidir le teidlíochtaí airgeadais agus clúdach cómhalartach slándála sóisialaí.

Bearta a bhaineann go sonrach le mic léinn nó leo siúd atá i mbun oiliúna

 • mic léinn a spreagadh chun cuid dá staidéir a dhéanamh i dtír AE eile agus aithint acadúil tréimhsí staidéir a dhéantar idir tíortha a éascú;
 • samhlacha níos soiléire do theastais oiliúna a spreagadh, mar shampla, trí aistriúcháin agus pointí faisnéise láraithe a sholáthar;
 • a chur ar chumas mac léinn a thaispeáint ar mhodh níos éasca go bhfuil clúdach sláinte nó acmhainní airgeadais acu chun ceadanna cónaí a fháil; agus
 • comhtháthú agus tacaíocht mac léinn laistigh de chóras oideachais na tíre aíochta a éascú, chomh maith lena n-athimeascadh ina dtír baile.

Bearta a bhaineann le saorálaithe óga

 • a chinntiú go mbreithnítear ar chineál sonrach na gníomhaíochta deonaí i gceiseanna dlíthiúla agus riaracháin;
 • a chur chun cinn go dtabharfar isteach teastas rannpháirtíochta ag féachaint d’fhormáid choiteann AE d’iarratais ar phoist; agus
 • idirdhealú i gcoinne na saorálaithe atá i dteideal cosanta sóisialta a sheachaint.

Bearta a bhaineann le múinteoir agus oiliúnóirí

 • breathnú ar fhadhbanna a bhaineann le soghluaisteacht mar thoradh ar roinnt reachtaíochta náisiúnta agus comhar a spreagadh;
 • múinteoirí agus oiliúnóirí ar shoghluaisteacht a ionadú go sealadach;
 • comhtháthú san fhoras aíochta a éascú;
 • tréimhsí oiliúna Eorpacha a thabhairt isteach chun soghluaisteacht a éascú;
 • gné Eorpach sa ghairm a spreagadh trí ábhar na gclár oiliúna, agus trí theagmháil agus malartuithe idir forais; agus
 • taithí ar shoghluaisteacht Eorpach a chur chun cinn mar chomhpháirt ghairme.

Iarrtar ar thíortha AE tuarascáil a dhréachtú gach 2 bhliain ar an mbeart a rinneadh mar fhreagairt ar na moltaí sin.

CÚLRA

Bhí feidhm ag na moltaí atá léirithe i dtosach maidir le cláir AE amhail Socrates (oideachas), Leonardo da Vinci (gairmoiliúint) agus an Óige, agus tá siad sin ar fad ina gcuid anois den chlár Erasmus+, agus forlíontar bearta leo a thagann faoi ET 2020 anois faoina gcumhdaítear comhar san oideachas, san oiliúint agus san fhoghlaim ar feadh an tsaoil.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Moladh 2001/613/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Iúil 2001 maidir le soghluaisteacht laistigh den Chomhphobal do mhic léinn, daoine i mbun oiliúna, saorálaithe, múinteoirí agus oiliúnóirí (IO L 215, 9.8.2001, lgh. 30-37)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Moladh ón gComhairle an 28 Meitheamh 2011 — “An Óige ag Gluaiseacht” — soghluaisteacht foghlama daoine óga a chur chun cinn (IO C 199, 7.7.2011, lgh. 1-5).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún: An Óige ag Gluaiseacht — Tionscnamh chun cumas daoine óga a spreagadh chun fás cliste, inbhuanaithe agus uileghabhálach a bhaint amach san Aontas Eorpach (COM(2010) 477 final, 15.9.2010)

Moladh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 maidir le Córas Creidmheasa Eorpach don Ghairmoideachais agus don Ghairmoiliúint a bhunú (ECVET) (IO C 155, 8.7.2009, lgh. 11-18)

Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile laistigh den Chomhairle an 15 Samhain 2007 maidir le feabhas a chur ar oideachas do mhúinteoirí (IO C 300, 12.12.2007, lgh. 6-9).

Cinneadh Uimh. 2241/2004/EC ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2004 maidir le creat aonair Comhphobail do thrédhearcacht cáilíochtaí agus inniúlachtaí (Europass) (IO L 390, 31.12.2004, lgh. 6-20)

Nuashonraithe 19.12.2016

Top