EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Borradh a chur faoi fhorfheidhmiú reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le hoibrithe a chur i gceann poist

Borradh a chur faoi fhorfheidhmiú reachtaíocht an Aontais Eorpaigh (AE) maidir le hoibrithe a chur i gceann poist

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar

Treoir 2014/67/AE maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar

Treoir (AE) 2018/957 lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar

CAD IS AIDHM LEIS NA TREORACHA?

 • Dréachtaítear le Treoir 96/71/CE liosta de na dálaí oibre is gá d’fhostóir a dheonú dá chuid oibrithe a phostaítear thar lear go sealadach sa tír ina bpostaítear iad (tír ósta). Is é an aidhm atá léi cosaint oibrithe a ráthú chomh maith le cothrom na Féinne a sholáthar do na soláthraithe seirbhíse.
 • Tá sé mar aidhm le Treoir 2014/67/AE cur chun feidhme agus forfheidhmiú Threoir 96/71/CE a fheabhsú. Pléann sé le saincheisteanna amhail mí-úsáid agus sárú rialacha postaithe, dliteanas comhpháirteach i slabhraí fochonraitheoireachta agus comhroinnt faisnéise idir tíortha AE.
 • Nuashonraítear agus leasaítear Treoir 96/71/CE le Treoir 2018/957. Leagtar síos leis rialacha maidir le dálaí oibre agus cosaint sláinte agus sábháilteachta na n-oibrithe a phostaítear, agus féachtar leis chun pá cóir agus cothrom na Féinne a chinntiú idir postú agus cuideachtaí áitiúla sa tír ósta, agus prionsabal na saorghluaiseachta seirbhísí a choinneáil ag an am céanna.

PRÍOMHPHOINTÍ

Treoir 96/71/CE

 • Tá feidhm ag Treoir 96/71/CE maidir le gnóthais a phostaíonn oibrithe i gcríoch tíre AE, agus seirbhísí trasnáisiúnta á soláthar, ar an gcoinníoll go bhfuil caidreamh fostaíochta idir an gnóthas a dhéanann an postú agus an t-oibrí féin le linn na tréimhse postaithe. Is ionann “oibrí ar postú” agus oibrí a oibríonn, ar feadh tréimhse teoranta, ar chríoch tíre AE seachas an ceann ina n-oibríonn siad de ghnáth.
 • Chun cearta oibrithe ar postú a chosaint tá Treoir 96/71/CE ann sa chás go n-úsáideann cuideachtaí an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar agus chun feidhmiú na saoirse sin a éascú, agus cuimsítear leis an Treoir príomhchoinníollacha fostaíochta a chaithfear a chur i bhfeidhm ar oibrithe ar postú sa tír ósta, amhail:
  • uastréimhsí oibre agus íostréimhsí sosa;
  • íos-saoirí bliantúla íoctha;
  • íosrátaí pá is infheidhme, rátaí ragoibre san áireamh;
  • sláinte, sábháilteacht agus sláinteachas ag an obair.

Treoir 2014/67/AE

Cosc, faireachán agus smachtbhanna níos fearr ar aon mhí-úsáid ar na rialacha is infheidhme

 • Chun cabhrú le mí-úsáid agus imchéimniú na rialacha a chomhrac (mar shampla, trí chuideachtaí bosca litreach mar a thugtar orthu), cuimsítear i dTreoir 2014/67/AE liosta d’eilimintí fíorasacha chun cabhrú le measúnú a dhéanamh ar cibé an gcáilíonn staid shonrach mar phostú dílis.
 • Le haghaidh níos mó cinnteachta dlíthiúla, leagtar síos le Treoir 2014/67/AE liosta de bhearta rialaithe náisiúnta a mheastar a bheith inchosanta agus comhréireach agus a fhéadfar a chur i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh Threoir 96/71/CE agus na Treorach Forfheidhmithe féin (Treoir 2014/67/AE).
 • Chun cosaint ar chearta oibrithe i slabhraí fochonraitheoireachta a mhéadú, ní mór do thíortha AE a chinntiú gur féidir le hoibrithe a phostaítear in earnáil na foirgníochta an conraitheoir i gcaidreamh díreach fochonraitheora a chur faoi dhliteanas i leith aon ghlan-luach saothair gan íoc a fhreagraíonn do na híosrátaí pá, i dteannta an fhostóra nó ina áit. In ionad na rialacha dliteanais sin, féadfaidh tíortha AE bearta forfheidhmithe iomchuí eile a ghlacadh.

Rochtain fheabhsaithe ar fhaisnéis

 • D’fhonn feasacht agus trédhearcacht a mhéadú, tá oibleagáid ar thíortha AE faisnéis a chur ar fáil saor in aisce maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus maidir le comhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme maidir le hoibrithe ar postú trí shuíomh gréasáin náisiúnta oifigiúil amháin. Ní mór an fhaisnéis a phoibliú i dteanga(cha) oifigiúla na tíre ósta agus sna teangacha is ábhartha agus an t-éileamh ina mhargadh saothair á chur san áireamh.

Comhar riaracháin feabhsaithe

 • Cuimsítear le Treoir 2014/67/AE rialacha níos soiléire le comhar riaracháin a fheabhsú freisin idir údaráis náisiúnta atá i gceannas ar fhaireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh, lena n-áirítear teorainneacha ama chun faisnéis a sholáthar. Tagann an Rialachán IMI i bhfeidhm anseo. Is é an córas IMI ná uirlis ilteangach leictreonach a chuireann ar chumas údarás náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil scéala a chur go tapa agus go héasca chuig a gcontrapháirteanna in AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin agus san Iorua maidir le dlí margaidh inmheánaigh AE.
 • Cinntítear le Treoir 2014/67/AE freisin gur féidir pionóis agus fíneálacha riaracháin a ghearrtar ar sholáthraithe seirbhíse as mainneachtain na rialacha is infheidhme i dtír amháin AE a urramú a fhorfheidhmiú agus a aisghabháil i dtír eile.

Treoir Leasaitheach (AE) 2018/957

Tugtar isteach roinnt rialacha nua le Treoir Leasaitheach (AE) 2018/957:

 • baineann na rialacha céanna maidir le luach saothair le hoibrithe ar postú agus le hoibrithe áitiúla sa tír ósta;
 • measfar oibrí a phostaítear go fadtéarmach tar éis 12 mhí (agus an fhéidearthacht síneadh 6 mhí a bheith ann faoi réir fhógra réasúnaithe ag an soláthraí seirbhíse). Tar éis na tréimhse sin, beidh an t-oibrí ar postú faoi réir beagnach gach gné de dhlí saothair na tíre ósta;
 • féadfar líon na gcomhaontuithe comhchoiteanna féideartha a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm i dtíortha AE a bhfuil córas acu chun comhaontuithe comhchoiteanna nó dámhachtainí eadrána a bhaineann le cur i bhfeidhm uilíoch a mhéadú;
 • ní mór do ghníomhaireachtaí oibre sealadacha na téarmaí agus na coinníollacha céanna a ráthú maidir le hoibrithe ar phostú a fhostaítear sa tír ina ndéantar an obair agus a ráthaítear d’oibrithe sealadacha;
 • comhar feabhsaithe idir údaráis thíortha AE maidir le mí-úsáid agus imchéimniú rialacha i gcomhthéacs an phostaithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA DTREORACHA?

 • Tá feidhm le Treoir 96/71/CE ón 10 Feabhra 1997 agus b’éigean di a bheith ina dlí sna Tíortha AE faoin 16 Nollaig 1999.
 • Tá feidhm le Treoir 2014/67/AE ón 17 Meitheamh 2014 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 18 Meitheamh 2016.
 • Ní mór do Threoir Leasaitheach (AE) 2018/957 a bheith ina dlí i dtíortha AE faoin 30 Iúil 2020 agus beidh feidhm léi ón uair sin. Mar sin féin, maidir leis an earnáil iompair de bhóthar ní bheidh feidhm léi ach ón dáta a chuirfear gníomh reachtach i bhfeidhm nach mór a ghlacadh chun Treoracha 2006/22/CE agus 2014/67/AE a leasú maidir le tiománaithe a phostú in earnáil an iompair de bhóthar.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le postú oibrithe faoi chuimsiú sholáthar seirbhísí (IO L 18, 21.1.1997, lgh 1-6)

Ionchorpraíodh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 96/71/CE sa bhunthéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2014/67/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le forfheidhmiú Threoir 96/71/CE maidir le postú oibrithe faoi chuimsiú sholáthar seirbhísí agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“an Rialachán IMI”) (IO L 159, 28.5.2014, lgh. 11-31)

Treoir (AE) 2018/957 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le postú oibrithe faoi chuimsiú sholáthar seirbhísí (IO L 173, 9.7.2018, lgh 16-24)

Ceartúchán maidir le Treoir (AE) 2018/957 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Meitheamh 2018 lena leasaítear Treoir 96/71/CE maidir le postú oibrithe faoi chuimsiú sholáthar seirbhísí (IO L 91, 29.3.2019, lch. 77)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n–aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (“Rialachán IMI”) (IO L 316, 14.11.2012, lgh. 1-11)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2006/22/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 maidir le híoschoinníollacha chun Rialachán (CEE) Uimh. 3820/85 agus Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 ón gComhairle a chur chun feidhme maidir le reachtaíocht shóisialta a bhaineann le gníomhaíochtaí iompair de bhóthar agus lena n-aisghairtear Treoir 88/599/CEE (IO L 102, 11.4.2006, lgh. 35-44)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 28.04.2020

Top