EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fuinneamh inathnuaite

Fuinneamh inathnuaite

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2018/2001 lena gcuirtear chun cinn úsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Déantar reachtaíocht roimhe sin (Treoir 2009/28/CE, Treoir (AE) 2015/1513 agus Treoir 2013/18/AE ón gComhairle) a athmhúnlú agus a aisghaireadh léi.
 • Bunaítear léi comhchóras chun fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite* a chur chun cinn ar fud na n–earnálacha éagsúla. Is é is aidhm léi, go sonrach:
  • sprioc cheangailteach AE a shocrú dá sciar sa mheascán fuinnimh in 2030;
  • féintomhaltas a rialáil den chéad uair; agus
  • rialacha comhchoiteanna a bhunú maidir le foinsí inathnuaite i leictreachas, téamh agus fuarú, agus iompar in AE.
 • Beidh úsáid mhéadaithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite ríthábhachtach chun an t–athrú aeráide a chomhrac, ár gcomhshaol a chosaint agus ár spleáchas ar fhuinneamh a laghdú, agus cuirfidh sé le ceannaireacht theicneolaíoch agus thionsclaíoch AE agus cruthú post agus fás, lena n–áirítear i limistéir thuaithe agus iargúlta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá cur chun cinn cineálacha inathnuaite fuinnimh ar cheann de spriocanna bheartas fuinnimh AE. Tá an úsáid mhéadaithe fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite ina cuid thábhachtach den phacáiste beart a theastaíonn chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus chun Comhaontú Pháras 2015 maidir leis an Athrú Aeráide agus Creat Beartais AE don Athrú Aeráide agus don Fhuinneamh (2020 go 2030) a chomhlíonadh.

Tá an treoir athmhúnlaithe seo, mar aon leis an Treoir leasaithe maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh agus Rialachán nua maidir le Rialachas, ina cuid den phacáiste um Fhuinneamh Glan do gach Eorpach, a bhfuil sé d’aidhm leis rialacha nua, cuimsitheacha maidir le rialú fuinnimh le haghaidh na ndeich mbliana atá amach romhainn a chur ar fáil.

Maidir leis an treoir:

 • áirithítear léi go mbainfear sprioc cheangailteach AE amach ar bhealach cost-éifeachtúil;
 • bunaítear léi cur chuige Eorpach atá seasmhach agus dírithe ar an margadh maidir le leictreachas inathnuaite;
 • soláthraítear léi cinnteacht fhadtéarmach d’infheisteoirí agus cuirtear dlús le nósanna imeachta maidir le ceadanna chun tionscadail a fhorbairt;
 • féadfaidh tomhaltóirí páirt a ghlacadh san aistriú fuinnimh agus tá an ceart acu a bhfuinneamh inathnuaite féin a tháirgeadh dá barr;
 • ag méadú úsáid foinsí inathnuaite san earnáil téimh agus fuaraithe agus san earnáil iompair;
 • neartaítear léi critéir inbhuanaitheachta AE maidir le bithfhuinneamh.

Áirítear leis an treoir:

 • sprioc fhoriomlán cheangailteach AE le haghaidh 2030 de 32% ar a laghad d’fhuinneamh ó fhoinsí inathnuaite;
 • rialacha maidir le tacaíocht airgeadais cost-éifeachtúil agus mhargadh-bhunaithe le haghaidh leictreachais ó fhoinsí inathnuaite.
 • cosaint scéimeanna tacaíochta ó mhionathruithe lena gcuirtear tionscadail atá ann cheana i mbaol;
 • sásraí comhair idir tíortha AE, agus idir tíortha AE agus tíortha neamh-AE;
 • simpliú nósanna imeachta riaracháin le haghaidh tionscadail foinsí inathnuaite (lena n–áirítear siopaí ilfhreastail, teorainneacha ama, agus digitiú);
 • ráthaíocht fheabhsaithe maidir le tionscnamh, leathnaithe go gach foinse inathnuaite;
 • rialacha lenar féidir le tomhaltóirí a leictreachas féin a tháirgeadh, ina n–aonar nó mar chuid de phobail fuinnimh inathnuaite, gan srianta míchuí;
 • san earnáil téimh agus fuaraithe:
  • méadú bliantúil ar phointí céatadáin 1.3 i sciar an fhuinnimh inathnuaite san earnáil
  • an ceart ag tomhaltóirí chun dínascadh óna gcórais neamhéifeachtacha téimh agus fuaraithe ceantair agus
  • rochtain tríú páirtithe do sholáthraithe foinsí inathnuaite agus dramhtheasa agus dramhfhuachta ar ghréasáin téimh agus fuaraithe ceantair;
 • san earnáil iompair:
  • sprioc cheangailteach 14% agus
  • fo-sprioc shonrach le haghaidh ard-bhithbhreoslaí de 3.5% agus
  • uasteorainneacha ar bhithbhreoslaí traidisiúnta agus ar ardriosca um athrú indíreach ar thalamhúsáid* bithbhreoslaí;
 • critéir inbhuanaitheachta neartaithe AE maidir le bithéagsúlacht, trína raon feidhme a leathnú chun na breoslaí uile a tháirgtear ó bhithmhais beag beann ar a n–úsáid deiridh fuinnimh a chur san áireamh.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm léi ón 24 Nollaig 2018 agus ní mór dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 30 Meitheamh 2021.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Fuinneamh ó fhoinsí inathnuaite: fuinneamh ó fhoinsí neamhiontaise inathnuaite amhail fuinneamh gaoithe, gréine (teirmeach agus fótavoltach), aeraiteirmeach, geoiteirmeach, hidriteirmeach, teasa thimpeallaigh, tonnta agus fuinneamh aigéin eile, hidreachumhacht, bithmhais, gás ó líonadh talún, gás ó ghléasra cóireála séarachta agus bithghásanna.
Riosca um athrú indíreach ar thalamhúsáid: athruithe ar thalamhúsáid de dheasca níos mó barr a fhás le haghaidh táirgeadh eatánóil nó bithdhíosail mar fhreagairt ar an éileamh méadaithe domhanda ar bhithbhreoslaí. D’fhéadfadh iarmhairtí neamhbheartaithe a bheith ann, lena n–áirítear go scaoilfí níos mó astaíochtaí carbóin.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (athmhúnlú) (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 82-209)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fhuinnimh agus Gníomhaithe ar son na hAeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Treoir 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/AE, 2012/27/AE agus 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán 2009/119/CE agus Rialachán (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 1-77)

Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh (IO L 328, 21.12.2018, lgh. 210-230)

Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear Treoir 2009/125/CE agus Treoir 2010/30/AE agus lena n–aisghairtear Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE (IO L 315, 14.11.2012, lgh. 1-56)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear agus lena n–aisghairtear ina dhiaidh sin Treoracha 2001/77/CE agus 2003/30/CE (IO L 140, 5.6.2009, lgh. 16-62)

Nuashonraithe 31.01.2019

Top