EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comhaontú Comhair idir AE agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA)

Comhaontú Comhair idir AE agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA)

 

ACHOIMRE AR:

Comhaontú Comhair idir AE agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA) maidir le loingseoireacht satailíte a fhorbairt agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar i réimse inniúlachta ASECNA chun leasa na heitlíochta sibhialta

Cinneadh (AE) 2018/1603 maidir le tabhairt i gcrích thar ceann AE an Chomhaontaithe Comhair idir AE agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA)

Cinneadh (AE) 2016/2234 maidir le síniú thar ceann AE an Chomhaontaithe Comhair idir AE agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA)

CAD IS AIDHM LEIS AN GCOMHAONTÚ AGUS LEIS NA CINNTÍ?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an gcomhaontú cuirtear na prionsabail a leanas i bhfeidhm:

 • buntáiste frithpháirteach, cearta agus oibleagáidí a chothromú;
 • féidearthacht a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí a chéile;
 • malartú tráthúil gach faisnéise ábhartha;
 • cosaint do chearta maoine intleachtúla.

Cumhdaítear an méid a leanas leis an gcomhar:

 • bunú agus oibriú SBAS- (córais mhéadúcháin bunaithe ar shatailítí), córas ASECNA;
 • seirbhísí agus sonraíochtaí loingseoireachta satailíte a chur chun cinn go ginearálta san Afraic, amhail speictream raidió, caighdeáin, sábháilteacht, T&F, cumarsáid agus malartuithe foirne.

Maidir le AE:

Déanann AE agus ASECNA an méid a leanas:

 • téann siad i gcomhairle lena chéile maidir le réimsí seirbhíse EGNOS Sábháilteacht Anama agus SBAS-ASECNA, go háirithe maidir le hidir-inoibritheacht agus freagracht, chun fadhbanna oibríochta a sheachaint;
 • déanann siad a gcearta maoine intleachtúla uile a chur ar fáil dá chéile saor in aisce, agus iad á liostáil i gclár cothrom le dáta;
 • cuireann siad úsáid chlár Galileo chun cinn san Afraic;
 • comhoibríonn siad ar bhainistíocht speictrim minicíochta raidió ag an Aontas Teileachumarsáide Idirnáisiúnta;
 • féachann siad le cur chuige comhpháirteach a bheith acu maidir le córais chaighdeánaithe agus loingseoireachta satailíte in eagraíochtaí agus comhlachais idirnáisiúnta;
 • déanann siad bearta chun leanúnachas, slándáil agus sábháilteacht seirbhísí loingseoireachta satailíte a chinntiú;
 • comhghníomhaíochtaí T&F agus cumarsáide agus cur chun cinn a dhéanamh dá gcláir faoi seach;
 • déanann siad faisnéis a mhalartú go rialta agus téann siad i gcomhairle lena chéile go tapa nuair a iarrtar sin;
 • níl siad freagrach as aon dliteanais atá nasctha le córais a chéile;

Clúdaíonn ASECNA costas chóras SBAS-ASECNA, ach tá sé incháilithe le haghaidh chistí comhair agus forbartha AE.

comhchoiste, coiste GNSS AE/ASECNA, le hionadaithe ó gach comhpháirtí, freagrach as bainistíocht agus as cur chun feidhme ceart an chomhaontaithe.

Socraítear díospóidí trí eadráin agus féadfaidh ceachtar páirtí an comhaontú a fhoirceannadh le fógra 6 mhí.

DÁTA THEACHT I BHFEIDHM

Tháinig an comhaontú i bhfeidhm an 1 Samhain 2018.

CÚLRA

Is eagraíocht phoiblí idirnáisiúnta é ASECNA, an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar, le 17 mball Afracach agus an Fhrainc. Cruthaíodh é in 1959, agus is é a phríomh-mhisean seirbhísí aerloingseoireachta agus faisnéise aerloingseoireachta agus meitéareolaíochta a sholáthar laistigh d’aerspás amháin níos mó ná 16 mhilliún ciliméadar cearnach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Comhaontú Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA) maidir le loingseoireacht satailíte a fhorbairt agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar i réimse inniúlachta ASECNA chun leasa na heitlíochta sibhialta (IO L 268, 26.10.2018, lgh. 3-15)

Cinneadh (AE) 2018/1603 ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2018 maidir le tabhairt i gcrích thar ceann an Aontais an Comhaontú Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA) maidir le loingseoireacht satailíte a fhorbairt agus soláthar seirbhísí gaolmhara i réimse inniúlachta ASECNA chun leasa na heitlíochta sibhialta (IO L 268, 26.10.2018, lgh. 1-2)

Cinneadh (AE) 2016/2234 ón gComhairle an 21 Samhain 2016 maidir le síniú, thar ceann an Aontais, an Chomhaontaithe Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA) maidir le loingseoireacht satailíte a fhorbairt agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar i réimse inniúlachta ASECNA chun leasa na heitlíochta sibhialta (IO L 337, 13.12.2016, lgh. 1-2)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Eolas maidir le teacht i bhfeidhm an “Chomhaontaithe Comhair idir an tAontas Eorpach agus an Ghníomhaireacht um Shábháilteacht Aerloingseoireachta san Afraic agus i Madagascar (ASECNA) maidir le loingseoireacht satailíte a fhorbairt agus seirbhísí gaolmhara a sholáthar i réimse inniúlachta ASECNA chun leasa na heitlíochta sibhialta” (IO L 292, 19.11.2018, lch. 1)

Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le comhrialacha i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (IO L 212, 22.8.2018, lgh. 1-122)

Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 1-24)

Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 276, 20.10.2010, lgh. 11-21)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 10.09.2020

Top