EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh

Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) an Choimisiúin Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Airteagal 8 de Chonradh Euratom 1957

CAD IS AIDHM LE HAIRTEAGAL SIN AN CHONARTHA?

Is é an tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC), a bunaíodh faoi Airteagal 8 de Chonradh Euratom 1957, seirbhís eolaíochta agus eolais an Choimisiúin Eorpaigh lena gcuirtear tacaíocht agus comhairle eolaíochta neamhspleách ar fáil maidir le beartas AE.

Bunaíodh ar dtús é chun taighde núicléach a dhéanamh, ach cuireadh gníomhaíochtaí eile faoina chúram thar na blianta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Forlíontar Airteagal 8 le cinneadh ón gComhairle in 1989 agus le roinnt conclúidí ón gComhairle in 1994 chun soiléiriú a dhéanamh ar ról agus maoiniú JRC sa réimse neamhnúicléach. Déantar gluaisteacht JRC i dtreo gníomhaíochtaí neamhnúicléacha agus cur chuige tagarmharcála (rud a mheasúnú i gcomparáid le caighdeán) agus iomaíoch a threisiú leis na conclúidí go háirithe.

Tacaítear le beartais éagsúla AE le hobair eolaíochta JRC trí bhíthin fianaise eolaíochta neamhspleách. I measc na mbeartas sin tá:

Eolas a chruthú agus a bhainistiú

Ina cháil mar sheirbhís eolais agus eolaíochta an Choimisiúin, tá príomhról ag JRC maidir le heolas eolaíochta comhchoiteann a chruthú, a bhainistiú agus ciall a bhaint as ar mhaithe le beartais AE níos fearr.

Ról an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde (JRC)

De réir an rialacháin lena mbunaítear Fís 2020, an clár réime le haghaidh taighde agus nuálaíochta don tréimhse 2014-2020, is é seo a leanas ról JRC:

 • rannchuidiú leis an taighde ar shábháilteacht núicléach atá riachtanach chun úsáid shábháilte, shlán agus shíochánta a bhaint as fuinneamh núicléach, agus feidhmeanna neamh-eamhnacha* eile;
 • bonn eolaíochta a sholáthar le haghaidh bheartais ábhartha AE agus, nuair is gá, freagairt laistigh de shrianta a mhisin agus a inniúlachta i gcás tarluithe, teagmhais agus timpistí núicléacha,
 • taighde a dhéanamh agus comhairle eolaíochta neamhspleách atá faoi thionchar custaiméirí a sholáthar do lucht ceaptha beartas náisiúnta agus AE i réimsí beartais neamhnúicléach, fad is a fhreagraíonn sé d’éilimh bheartais nua ar bhealach solúbtha;
 • tacú go gníomhach le feidhmiú an Limistéir Taighde Eorpaigh ar na bealaí a leanas:
  • dlúthchomhar le piaraí agus gníomhaithe lena mbaineann,
  • rochtain ar shaoráidí JRC a uasmhéadú;
  • oiliúint a chur ar thaighdeoirí;
  • dlúthchomhar le tíortha AE agus institiúidí idirnáisiúnta a bhfuil cuspóirí comhchosúla acu.

Buiséad

Faigheann an tAirmheán Comhpháirteach Taighde maoiniú ó na cláir réime taighde (gníomhaíochtaí núicléacha agus neamhnúicléacha); chomh maith leis sin, gineann sé cuid dá bhuiséad trí ghníomhaíochtaí iomaíocha.

Atheagrú

Thar na blianta ónar cuireadh ar bun é, tháinig forbairt ar raon feidhme agus struchtúr JRC. Rinneadh atheagrú ar JRC le Cinneadh 96/282/Euratom ón gCoimisiún 1996, lena bhfaigheann a Ard-Stiúrthóir cúnamh ó Bhord Gobharnóirí arna n-ainmniú ag tíortha AE agus arna gceapadh ag an gCoimisiún. Cabhraíonn an Bord leis an Ard-Stiúrthóir chun cláir oibre a ullmhú.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach freisin:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Feidhmeanna neamh-eamhnacha: feidhmeanna nach mbíonn gníomhaíochtaí eamhnaithe núicléach i gceist leo (is ionann eamhnú núicléach agus scoilteadh adaimh lena scaoiltear fuinneamh).

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (CEFA - Euratom), Teideal a Dó — Forálacha chun ascnamh a spreagadh i réim an fhuinnimh núicléach — Caibidil I: Taighde a chur chun cinn — Airteagal 8

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh 96/282/Euratom ón gCoimisiún an 10 Aibreán 1996 maidir le hatheagrú an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde (IO L 107, 30.4.1996, lgh. 12-15)

Conclúidí ón gComhairle an 26 Aibreán 1994 maidir le ról an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde (JRC) (IO C 126, 7.5.1994, lgh. 1-4)

Rún ón gComhairle an 29 Aibreán 1992 maidir leis na gníomhaíochtaí atá le cur i gcrích ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde (IO C 118, 9.5.1992, lgh. 8-10)

Cinneadh 89/340/CEE ón gComhairle an 3 Bealtaine 1989 maidir le hobair do thríú páirtithe arna cur i gcrích ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde a bhaineann le Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (IO L 142, 25.5.1989, lch. 10)

Nuashonraithe 23.07.2018

Top