EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Teorainneacha cliste: Córas Dul Isteach/Imeachta AE

Teorainneacha cliste: Córas Dul Isteach/Imeachta AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2017/2226 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí náisiúnach neamh-AE a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha

Rialachán (AE) 2017/2225 lena leasaítear Cód Teorainneacha Schengen i ndáil le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta

CAD IS AIDHM LEIS NA RIALACHÁIN?

Tá sé mar aidhm le Rialachán (AE) 2017/2226 feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus ar éifeachtacht na rialuithe ag teorainneacha seachtracha Limistéar Schengen trí Chóras láraithe Dul Isteach/Imeachta (ESS) a chruthú do náisiúnaigh neamh-AE agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha AE le haghaidh gearrfhanachta.

Beidh an EES ina uathchóras TF chun dul isteach agus imeacht taistealaithe ó thíortha neamh-AE a chlárú ag na teorainneacha seachtracha. Beidh feidhm aige maidir leo siúd a dteastaíonn víosa gearrfhanachta uathu agus dóibh siúd a thagann as tíortha neamh-AE atá díolmhaithe ó víosaí.

Cuirfear an EES in ionad an chórais reatha maidir le pasanna a stampáil de láimh, córas atá am-íditheach, nach soláthraíonn sonraí iontaofa maidir le trasnú teorainneacha agus nach féidir rófhantóirí a bhrath go héifeachtach leis. Cuirfidh an córas leis an gcomhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta agus na coireachta tromchúisí chomh maith.

Leasaítear roinnt dlíthe AE le Rialachán (AE) 2017/2226:

Gníomh reachtach ar leith, Rialachán (AE) 2017/2225 is ea an leasú ar chód teorainn Schengen i ndáil le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ábhar

Le Rialachán (AE) 2017/2226 cruthaítear an EES, comhchóras leictreonach lena ndéantar an méid seo a leanas:

 • dáta, am agus áit dul isteach agus imeachta náisiúnach neamh-AE ag trasnú theorainneacha AE a thaifeadadh agus a stóráil;
 • tréimhse fanachta údaraithe náisiúnach neamh-AE sin a ríomh go huathoibríoch, agus foláirimh a chruthú chuig tíortha AE nuair a bheidh an fhanacht údaraithe éagtha.

Cuirtear an córas in aonad an cheanglais pas náisiúnach neamh-AE a stampáil, córas atá infheidhme i dtíortha ar fad an Aontais.

Raon feidhme

Tá feidhm ag an EES maidir le taistealaithe atá faoi réir ceanglas víosa chomh maith leo siúd atá díolmhaithe uaidh agus a ligtear isteach ar feadh gearrfhanachta suas le 90 lá i dtréimhse 180 lá, a thrasnaíonn teorainneacha seachtracha limistéar Schengen. Déanfar sonraí a thaifeadadh in EES chomh maith maidir le náisiúnaigh neamh-AE ar diúltaíodh a gcead isteach ar feadh gearrfhanachta.

Feidhmeofar an EES ag teorainneacha seachtracha thíortha AE a chuireann acquis Schengen i bhfeidhm go hiomlán agus ag teorainneacha thíortha AE nach gcuirfidh — an tráth a dtosófar oibríochtaí an chórais — acquisSchengen i bhfeidhm go hiomlán fós, ach ar éirigh leo dul trí nós imeachta meastóireachta Schengen agus a fuair rochtain éighníomhach ar VIS agus rochtain iomlán ar Chóras Faisnéise Schengen (SIS).

Stóráil agus inrochtaineacht sonraí

Déantar sonraí maidir le haitheantas, doiciméid taistil chomh maith le sonraí bithmhéadracha a stóráil sa EES. Coinneofar na sonraí ar feadh 3 mbliana i ndáil leis na taistealaithe sin a chloíonn leis na rialacha um ghearrfhanacht, agus 5 mbliana dóibh siúd a sháraíonn a dtréimhse údaraithe fanachta.

Beidh rochtain ar na sonraí a stórálfar ag údaráis teorainn, údaráis eisiúna víosaí agus údaráis atá freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar cibé an gcomhlíonann náisiúnach neamh-AE na coinníollacha maidir le hiontráil agus cónaí nó nach gcomhlíonann. Chun cionta sceimhlitheoireachta agus cionta coiriúla tromchúiseacha eile a chosc, a bhrath nó a imscrúdú féadfaidh údaráis forfheidhmiúcháin dlí ainmnithe agus Europol iarratas a dhéanamh chun féachaint ar shonraí an EES.

Ailtireacht theicniúil

Cuimsítear sa EES:

 • córas lárnach ina n–oibreofar bunachar sonraí lárnach ríomhairithe de shonraí bithmhéadracha agus alfa-uimhriúla (meascán de litreacha agus uimhreacha);
 • comhéadan náisiúnta aonfhoirmeach i ngach tír rannpháirteach;
 • bealach slán cumarsáide idir lárchóras EES agus lárchóras VIS;
 • bonneagar cumarsáide slán agus criptithe idir córas lárnach EES agus na comhéadain náisiúnta aonfhoirmeacha (nascann comhéadain chomhionanna do gach tír AE a mbonneagar teorann le córas lárnach EES);
 • stór sonraí chun tuarascálacha agus staidreamh in-saincheaptha a fháil;
 • seirbhís ghréasáin trína mbeidh náisiúnaigh neamh-AE ábalta a bhfanacht údaraithe atá fágtha a fhíorú.

gníomhaireacht eu-LISA freagrach as an gcóras a fhorbairt agus a fheidhmiú, lena n–áirítear chun VIS a chur in oiriúint chun idir-inoibritheacht idir córas lárnach EES agus córas lárnach VIS a áirithiú.

Leasú ar Chód Teorainneacha Schengen

Déantar athruithe le Rialachán (AE) 2017/2225 ar Chód Teorainneacha Schengen i ndáil le húsáid EES ag teorainneacha seachtracha AE. Is iad seo a leanas na hathruithe:

 • déantar dul isteach agus imeacht náisiúnach neamh-AE a thaifeadadh go díreach sa EES;
 • i gcás ina bhforáiltear ina leith go sainráite lena dlí náisiúnta, féadfaidh tír AE leanúint le doiciméid taistil náisiúnach neamh-AE a stampáil má bhíonn cead cónaithe nó víosa fadfhanachta a eisíonn an tír sin ina seilbh acu;
 • ní mór do náisiúnaigh neamh-AE sonraí bithmhéadracha a sholáthar chun a gcomhad aonair EES a chruthú nó chun seiceálacha teorann a dhéanamh;
 • déantar aitheantas agus náisiúntacht agus fíordheimhniú agus bailíocht dhoiciméad taistil náisiúnaigh neamh-AE maidir leis an teorainn a thrasnú a fhíorú;
 • Féadfaidh tíortha AE clár náisiúnta um éascú teacht isteach a bhunú ar bhonn deonach le haghaidh náisiúnaigh neamh-AE a ndearnadh réamh-ghrinnfhiosrúchán orthu;
 • Féadfaidh tíortha AE a chinneadh cibé acu an mbainfidh nó nach mbainfidh siad leas as teicneolaíochtaí nó cá mhéad leasa a mbainfidh siad astu, amhail córais féinsheirbhíse do náisiúnaigh neamh-AE chun sonraí a réamhchlárú nó a nuashonrú sa EES, ríomhgheataí agus córais um rialú uathoibrithe teorann, ar an gcoinníoll go n–áiritheofar leibhéal cuí slándála, agus go ndéanfar a n–úsáid a mhaoirsiú agus go mbeidh rochtain ag na gardaí teorann ar thorthaí seiceálacha teorann dá leithéid.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá an dá rialachán i bhfeidhm ón 29 Nollaig 2017.

CÚLRA

Tionscnamh tosaíochta is ea Córas Dul Isteach/Imeachta AE chun bainistiú teorainneacha seachtracha AE a nuachóiriú agus chun cur le sceimhlitheoireacht agus coireacht thromchúiseach a chomhrac, mar aon le comhaid thábhachtacha bainistithe agus slándála teorainneacha eile.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017, lgh. 20-82)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2017/2226 a chorprú sa bhunthéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 maidir le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta (IO L 327, 9.12.2017, lgh. 1-19)

Ceartúchán

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Rialachán (AE) 2016/399, Rialachán (AE) 2017/2226, Rialachán (AE) 2018/1240, Rialachán (AE) 2018/1726 agus Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2004/512/CE agus Cinneadh 2008/633/CGB ón gComhairle (IO L 135, 22.5.2019, lgh. 27-84)

Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Bhainistiú Oibríochtúil Córas Mórscála TF i limistéar na saoirse, na slándála agus an cheartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 295, 21.11.2018, lgh. 99-137)

Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1548 an 15 Deireadh Fómhair 2018 lena leagtar síos bearta le haghaidh liosta a chruthú de na daoine a sainaithníodh mar rófhantóirí sa Chóras Dul Isteach/Imeachta agus na nós imeachta maidir leis an liosta sin a chur ar fáil do na Ballstáit (IO L 259, 16.10.2018, lgh. 39-42)

Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011, Rialachán (AE) Uimh. 515/2014, Rialachán (AE) 2016/399, Rialachán (AE) 2016/1624 agus Rialachán (AE) 2017/2226 (IO L 236, 19.9.2018, lgh. 1-71)

Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen) (IO L 77, 23.3.2016, lgh. 1-52)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Ballstáit (Rialachán VIS) (IO L 218, 13.8.2008, lgh. 60–81)

Féach leagan comhdhlúite

Acquis Schengen — Coinbhinsiún lena gcuirtear chun feidhme Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (IO L 239, 22.9.2000, lgh. 19-62)

Nuashonraithe 16.07.2019

Top