EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sonraí pearsanta a chosaint agus iad á n-úsáid ag póilíní agus ag údaráis an cheartais choiriúil (ó 2018)

Sonraí pearsanta a chosaint agus iad á n-úsáid ag póilíní agus ag údaráis an cheartais choiriúil (ó 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2016/680 — daoine aonair a chosaint maidir le próiseáil a gcuid sonraí pearsanta ag póilíní agus ag údaráis an cheartais choiriúil, agus ar saorghluaiseacht sonraí den sórt sin

CAD É IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Is é is aidhm léi cosaint níos fearr a thabhairt do shonraí pearsanta daoine aonair nuair atá a sonraí á bpróiseáil ag póilíní agus ag údaráis an cheartais choiriúil.
 • Tá sé mar aidhm léi freisin comhar a fheabhsú sa chomhrac i gcoinne sceimhlitheoireachta agus coireacht trasteorann in AE trí chur ar chumas póilíní agus údaráis an cheartais choiriúil i dtíortha AE faisnéis is gá le haghaidh imscrúduithe níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí a mhalartú.
 • Is cuid den phacáiste um athchóiriú cosanta sonraí AE í an Treoir um Chosaint Sonraí le haghaidh Póilíní agus Údaráis an Cheartais Choiriúil mar aon leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (Rialachán (AE) 2016/679).

PRÍOMHPHOINTÍ

Ceanglaítear sa treoir go mbeidh na sonraí arna mbailiú ag údaráis um fhorghníomhú an dlí:

 • á bpróiseáil go dleathach agus go cothrom;
 • á mbailiú chun críocha sonraithe, sainráite agus dlisteanacha agus á bpróiseáil i gcomhréir leis na críocha sin amháin;
 • leordhóthanach, ábhartha agus nach mbeidh siad iomarcach maidir leis an gcríoch inar próiseáladh iad;
 • cruinn agus nuashonraithe más gá;
 • coinnithe i bhfoirm trína sainaithnítear an duine aonair tráth nach faide ná mar is gá chun críocha na próiseála;
 • slánaithe go hiomchuí, lena n-áirítear cosaint i gcoinne próiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

Teorainneacha ama

Ní mór do thíortha AE teorainneacha ama a leagan síos chun na sonraí pearsanta a scriosadh nó chun athbhreithniú rialta a dhéanamh ar an ngá le sonraí den sórt sin a stóráil.

Na daoine aonair lena mbaineann (“daoine is ábhar do na sonraí”)

Éilítear sa treoir go ndéanfaidh na húdaráis um fhorghníomhú an dlí idirdhealú follasach idir sonraí catagóirí difriúla daoine lena n-áirítear:

 • na daoine sin a bhfuil forais thromchúiseacha ann a chreidiúint go bhfuil cion coiriúil déanta acu nó go bhfuil siad ar tí cion coiriúil a dhéanamh;
 • na daoine sin a ciontaíodh i gcion coiriúil;
 • íospartaigh cionta coiriúla nó daoine a gcreidtear go réasúnach go bhféadfaidís a bheith ina n-íospartaigh de chionta coiriúla;
 • na daoine sin atá ina bpáirtithe i gcion coiriúil, lena n-áirítear finnéithe féideartha.

Faisnéis a bhíonn ar fáil nó a chuirtear ar fáil don duine is ábhar do na sonraí

Tá sé de cheart ag daoine aonair go gcuirfeadh na húdaráis um fhorfheidhmiú an dlí (i.e. cosaint sonraí) faisnéis áirithe a chur ar fáil dóibh, lena n-áirítear:

 • ainm agus sonraí teagmhála an údaráis inniúil a chinneann an aidhm agus na mionsonraí a bhaineann le próiseáil na sonraí;
 • an fáth a bhfuil a gcuid sonraí á bpróiseáil;
 • an ceart maidir le gearán a sheoladh le húdarás maoirseachta agus sonraí teagmhála an údaráis;
 • an ceart a bheith ann rochtain a iarraidh ar a gcuid sonraí pearsanta agus na sonraí sin a cheartú nó a scriosadh chomh maith leis an gceart srian a chur ar phróiseáil a gcuid sonraí pearsanta.

Slándáil

Ní mór d’údaráis náisiúnta bearta teicniúla agus eagraíochtúla a ghlacadh d’fhonn leibhéal slándála a áirithiú le haghaidh sonraí pearsanta atá oiriúnach don riosca. I gcás ina ndéantar próiseáil sonraí a oibriú, ní mór roinnt beart a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear:

 • rochtain ar threalamh a úsáidtear i gcomhair próiseála a dhiúltú do dhaoine neamhúdaraithe;
 • cosc a chur ar léamh, cóipeáil, athrú nó baint neamhúdaraithe meán sonraí;
 • cosc a chur ar ionchur neamhúdaraithe sonraí pearsanta agus ar fhéachaint, athrú nó scriosadh neamhúdaraithe sonraí pearsanta stóráilte.

Aisghairm

Tagann an treoir in ionad Chinneadh Réime 2008/977/CGB maidir le cosaint sonraí pearsanta a dhéantar a phróiseáil faoi chuimsiú comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach in ábhair choiriúla le héifeacht ón 6 Bealtaine 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 5 Bealtaine 2016. Ní mór do thíortha AE í a chorprú ina ndlí náisiúnta faoin 6 Bealtaine 2018.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorghníomhú, agus saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 1-88)

Nuashonraithe 23.01.2017

Top