EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cosaint sonraí pearsanta (ó 2018)

Cosaint sonraí pearsanta (ó 2018)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/679 — daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cearta saoránach

Láidríonn RGCS cearta reatha, foráiltear ann do chearta nua agus tugann sé níos mó smachta do shaoránaigh ar a gcuid sonraí pearsanta. Ina measc sin tá:

 • rochtain níos éasca ar a gcuid sonraí — lena n-áirítear tuilleadh faisnéise a sholáthar faoi conas a phróiseáiltear sonraí agus a áirithiú go bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil ar bhealach soiléir agus intuigthe;
 • ceart nua ar iniomparthacht sonraí — é a bheith níos éasca sonraí pearsanta a tharchur idir soláthraithe seirbhíse;
 • an ceart níos follasaí go ndéanfaí scriosadh (“an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad”) — i gcás nach mbíonn duine aonair ag iarraidh go ndéanfaí a shonraí a phróiseáil níos mó agus nach bhfuil aon chúis dhlisteanach ann na sonraí a choimeád, scriosfar na sonraí;
 • an ceart fios a bheith ag daoine nuair a dhéantar haiceáil ar a chuid sonraí pearsanta — caithfidh cuideachtaí agus eagraíochtaí daoine aonair a chur ar an eolas go pras faoi sháruithe sonraí tromchúiseacha. Ní mór dóibh freisin fógra a thabhairt don údarás maoirseachta ábhartha a bhíonn ag plé le cosaint sonraí.

Rialacha do ghnóthaí

Tá RGCS deartha chun deiseanna gnó a chruthú agus nuálaíocht a spreagadh trí roinnt céimeanna lena n-áirítear:

 • sraith aonair rialacha ar fud AE — meastar go mbeidh coigilteas €2.3 bhilliún in aghaidh na bliana ag baint le dlí aonair ar fud AE i gcomhair cosanta sonraí;
 • ainmneoidh údaráis phoiblí agus gnóthaí a phróiseálann sonraí pearsanta ar scála mór oifigeach cosanta sonraí, a bheidh freagrach as cosaint sonraí;
 • ionad ilfhreastail — ní gá do ghnóthaí ach déileáil le haon údarás maoirseachta aonair amháin (sa tír AE ina bhfuil siad bunaithe den chuid is mó);
 • Rialacha AE le haghaidh cuideachtaí neamh-AE — ní mór do chuideachtaí atá bunaithe lasmuigh den Aontas Eorpach na rialacha céanna a chur i bhfeidhm nuair a thairgeann siad seirbhísí nó earraí, nó nuair a dhéanann siad faireachán ar iompraíocht daoine aonair laistigh den Aontas Eorpach;
 • rialacha atá báúil don nuálaíocht — ráthaíocht go bhfuil cosaintí cosanta sonraí tógtha mar chuid de tháirgí agus seirbhísí ón gcéim forbartha is luaithe (cosaint sonraí trí dhearadh agus trí mhainneachtain);
 • teicnící atá báúil do phríobháideacht amhail ainm bréige (nuair a dhéantar réimsí aitheanta laistigh de thaifead sonraí a ionadú le haitheantóirí saorga amháin nó níos mó) agus criptiú (nuair a dhéantar sonraí a chódú ar bhealach nach féidir ach le páirtithe údaraithe iad a léamh);
 • baint fógraí — cuirfidh na rialacha nua cosanta sonraí deireadh le formhór oibleagáidí maidir le fógra a thabhairt agus leis na costais a bhaineann leo sin. Ceann de na haidhmeanna atá leis an rialachán cosanta sonraí ná na bacainní atá ar shaorshreabhadh sonraí pearsanta laistigh den Aontas Eorpach a bhaint. Fágfaidh sé sin go mbeidh sé níos éasca ag gnóthaí leathnú;
 • measúnuithe tionchair — beidh ar ghnóthaí measúnuithe tionchair a chur i gcrích nuair a d’fhéadfadh próiseáil sonraí riosca ard a chruthú do chearta agus do shaoirsí daoine aonair;
 • coimeád taifead — ní gá do FBManna taifid a choimeád de ghníomhaíochtaí próiseála, mura ndéantar an phróiseáil go rialta nó gur dóigh go gcruthódh sé riosca i dtaca le cearta agus saoirsí an duine a bhfuil a chuid sonraí á phróiseáil.

Athbhreithniú

Ní mór don Choimisiún Eorpach tuarascáil a chur isteach maidir le measúnacht agus athbhreithniú an rialacháin faoin 25 Bealtaine 2020

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Beidh feidhm ag RGCS amhail ón 25 Bealtaine 2018.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

I ndiaidh na ráige de COVID-19 agus d’fhonn bearta a thabhairt isteach dul i ngleic le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 1-88)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag údaráis inniúla chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó a ionchúiseamh nó chun pionóis choiriúla a fhorchur, agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 4.5.2016, lgh. 89-131)

Nuashonraithe 25.05.2020

Top