EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (2014-2020)

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (2014-2020)

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le rialacha sonracha a bhaineann le sprioc na hinfheistíochta le haghaidh fáis agus post

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Bunaítear leis Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) le haghaidh na tréimhse 2014-2020. Féachtar le CFRE forbairt chomhchuí, chothromúil agus inbhuanaithe an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn trí roinnt de na difríochtaí sna leibhéil forbartha idir a réigiúin a cheartú.
 • Leasaíodh an rialachán dhá uair trí:
  • Rialachán leasaitheach (AE, Euratom) 2018/1046rialachán airgeadais AE (féach an achoimre) lena leagtar amach na rialacha maidir le buiséad AE a dhréachtú agus a chur chun feidhme; agus
  • Rialachán leasaitheach (AE) 2020/460, a glacadh i ndiaidh ráig COVID-19, ina bhfuil bearta sonracha maidir le hinfheistíochtaí a shlógadh i gcórais cúraim sláinte thíortha AE agus in earnálacha eile dá ngeilleagair (An Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas), agus
  • Rialachán leasaitheach (AE) Uimh. 2020/558, a glacadh i ndiaidh ráig COVID-19, agus ina bhfuil solúbthacht eisceachtúil maidir le húsáid a bhaint as Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cáilitheacht

Tá gach réigiún i dtíortha AE incháilithe ach braithfidh an chabhair ar thosaíochtaí AE agus ar an gcineál réigiúin.

Príomhthéamaí

Díreofar infheistíochtaí CFRE ar 4 phríomhthéama:

 • nuálaíocht agus taighde;
 • teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC);
 • tacaíocht d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna);
 • geilleagar ísealcharbóin a chur chun cinn.

Cineálacha infheistíochta

 • in FBManna chun poist inbhuanaithe a chruthú agus a chosaint,
 • i ngach cineál fiontair i réimsí na nuálaíochta agus an taighde, an gheilleagair ísealcharbóin, chomh maith le TFC, réimse a bhfuil baint ag FBManna leis,
 • i mbonneagar a sholáthraíonn seirbhísí bunúsacha sna réimsí fuinnimh, comhshaoil, iompair agus TFC, agus i mbonneagar sóisialta, sláinte agus oideachasúil chomh maith,
 • caipiteal oibre in FBManna más gá mar bheart sealadach chun freagairt éifeachtach a sholáthar ar ghéarchéim sláinte poiblí (i ndiaidh ráig phaindéim COVID-19), agus
 • i bhforbairt acmhainne inginiúla.

Buiséad foriomlán

Is é breis agus €185 billiún an buiséad don tréimhse 2014-2020.

Tosaíochtaí beartais agus buiséid

 • Tá na 4 phríomhthéama atá liostaithe thuas fíorthábhachtach ó thaobh leithdháileadh chistiú CFRE de, rud a bhraithfidh ar chatagóir an réigiúin.
 • Aicmítear na réigiúin bunaithe ar a n–olltáirgeacht intíre (OTI) curtha in iúl mar chéatadán de mheánmhéid AE:
  • réigiúin níos forbartha: OTI os cionn 90%
  • réigiúin trasdula: OTI 75%-90%
  • réigiúin bheagfhorbartha: OTI faoi bhun 75%
 • Sna réigiúin níos forbartha, (réigiúin trasdula), (réigiúin bheagfhorbartha), ní mór 80% (60%) (50%) ar a laghad de chistí iomlána CFRE i ngach tír a leithdháileadh ar 2 phríomhthéama nó níos mó de na 4 phríomhthéama, eadhon nuálaíocht agus taighde, FBManna, TFC agus geilleagar ísealcharbóin; ní mór 20% (15%) (12%) ar a laghad de chistí iomlána CFRE i ngach tír a dhíriú go sonrach ar thionscadail geilleagar ísealcharbóin mar gheall ar an tábhacht a bhaineann leis.
 • Tá 5% ar a laghad de chistiú CFRE curtha in áirithe d’fhorbraíocht inbhuanaithe uirbeach. Bunófar líonrú maidir le forbairt uirbeach ar leibhéal AE chun líonrú agus malartú taithí maidir le forbraíocht inbhuanaithe uirbeach a chur chun cinn.

Cur chun feidhme

An Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas

Leis an Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas, a tugadh isteach le Rialachán (AE) 2020/460, tairgtear rochtain do thíortha AE ar €37 billiún ó chistí SIE chun córais sláinte a neartú agus tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide, scéimeanna oibre gearr-ama agus seirbhísí pobalbhunaithe.

Bearta speisialta maidir leis an gCoróinvíreas: níos mó solúbthachta in úsáid chiste SIE

Le Rialachán leasaitheach (AE) 2020/558 féadfaidh tíortha AE acmhainní a aistriú idir Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe, idir na catagóirí éagsúla réigiún agus idir réimsí tosaíochta sonracha na 3 chiste.

Ón 1 Iúil 2020 go dtí an 30 Meitheamh 2021, féadfar cláir um bheartas comhtháthaithe a bhaineann le COVID-19 a mhaoiniú ar bhonn eisceachtúil trí 100% de mhaoiniú AE le linn na bliana cuntasaíochta. Déantar faomhadh an chláir a shimpliú leis na bearta chomh maith, chun dlús a chur leis an gcur chun feidhme, chun ionstraimí airgeadais a dhéanamh níos éasca agus chun iniúchtaí a shimplí.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 21 Nollaig 2013.

CÚLRA

Le haghaidh faisnéise breise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le forálacha sonracha i ndáil le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006 (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 289-302)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1301/2013 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2017/2056 an 22 Lúnasa 2017 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 522/2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha mionsonraithe i dtaca leis na prionsabail i gcomhair roghnú agus bainistiú gníomhaíochtaí nuálacha i réimse na forbartha uirbí inbhuanaithe lena dtacófar faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (IO L 294, 11.11.2017, lgh. 26)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 522/2014 an 11 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na rialacha mionsonraithe i dtaca leis na prionsabail i gcomhair roghnú agus bainistiú gníomhaíochtaí nuálacha i réimse na forbartha uirbí inbhuanaithe lena dtacófar faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (IO L 148, 20.5.2014, lgh. 1-3)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/99/AE ón gCoimisiún an 18 Feabhra 2014 lena leagtar síos liosta na réigiún atá incháilithe chun cistiú a fháil ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus ó Chiste Sóisialta na hEorpa, agus liosta na mBallstát atá incháilithe chun cistiú a fháil ón gCiste Comhtháthaithe don tréimhse 2014-2020 (IO L 50, 20.2.2014, lgh. 22-34)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 07.07.2020

Top