EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trealamh cosanta pearsanta sábháilte d’úsáideoirí a chinntiú

Trealamh cosanta pearsanta sábháilte d’úsáideoirí a chinntiú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2016/425 — trealamh cosanta pearsanta sábháilte

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

 • Leagtar síos ann na ceanglais maidir le trealamh cosanta pearsanta* (TCP) a dhearadh agus a mhonarú.
 • Tá sé mar aidhm leis sláinte agus sábháilteacht úsáideoirí a chinntiú agus cead a thabhairt chun trealamh a dhíol agus a úsáid ar fud an Aontais Eorpaigh (AE).
 • Tagann sé in ionad reachtaíochta roimhe seo (Treoir 89/686/CEE ón gComhairle).

PRÍOMHPHOINTÍ

 • Ní cheadaítear trealamh cosanta pearsanta a dhíol nó a úsáid ach amháin:
  • i gcás go gcomhlíonann sé an rialachán, i gcás ina ndéantar é a chothabháil i gceart agus ina n-úsáidtear é le haghaidh na críche atá beartaithe dó, go háirithe Iarscríbhinn II ina leagtar amach na ceanglais riachtanacha sláinte agus sábháilteachta;
  • mura gcuireann sé sláinte nó sábháilteacht daoine, peataí nó réadmhaoine i mbaol.
 • Ní mór do mhonaróirí:
  • a chinntiú go bhfuil earraí TCP deartha agus déanta de réir na reachtaíochta;
  • gach TCP a chur faoi réir an nós imeachta ábhartha um measúnú comhréireachta;
  • an doiciméadúchán teicniúil ábhartha agus dearbhú comhréireachta AE a choinneáil ar feadh 10 mbliana;
  • tástáil shamplach ar TCP a dhéanamh agus, más gá, clár um ghearáin a choinneáil, maidir le TCP neamh-chomhréireach agus TCP a aisghairtear;
  • sonraí a thabhairt, amhail an trádainm cláraithe agus a seoladh poist, ar phacáistiú TCP nó ar na doiciméid a ghabhann leis;
  • treoracha shothuigthe ar úsáid agus ar shábháilteachta a chur ar fáil;
  • na húdaráis náisiúnta a chur ar an eolas láithreach má bhaineann riosca le TCP.
 • Cuirtear oibleagáidí ar allmhaireoirí agus ar dháileoirí a chinntiú go gcomhlíonann TCP caighdeáin AE.
 • Cuireann comhlachtaí náisiúnta éagsúla um measúnú comhréireachta nósanna imeachta um measúnú comhréireachta i gcrích ag brath ar cibé ceann de na trí chatagóir rioscaí a bhfuil TCP ceaptha chun cosaint a thabhairt d’úsáideoirí ina choinne:
  • catagóir I — íosrioscaí;
  • catagóir II — rioscaí nach bhfuil san áireamh i gcatagóirí I nó III;
  • catagóir III — rioscaí an-tromchúiseach amhail bás nó dochar doleigheasta don tsláinte.
 • Cuireann tíortha AE na comhlachtaí atá údaraithe chun tástálacha measúnaithe comhréireachta a dhéanamh in iúl don Choimisiún Eorpach.
 • Eagraíonn an Coimisiún malartú taithí idir na húdaráis náisiúnta.
 • Níl feidhm ag an reachtaíocht maidir le trealamh cosanta:
  • a úsáideann na fórsaí armtha nó a úsáidtear chun cúrsaí dlí agus oird a chaomhnú;
  • a úsáidtear d’fhéinchosaint, seachas gníomhaíochtaí spóirt;
  • a úsáidtear ar bhonn príobháideach i gcoinne dálaí aimsire nach dálaí adhaimsire iad; tais agus uisce le linn níochán mias;
  • a úsáidtear ar shoithí muirghabhála agus ar aerárthaí atá faoi réir na gconarthaí idirnáisiúnta iomchuí;
  • a úsáideann tiománaithe agus paisinéirí gluaisrothar agus móipéidí.
 • Ní mór do thíortha AE pionóis a bheith i bhfeidhm acu i gcomhair sáruithe ar bith ar an dlí faoin 21 Márta 2018.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 21 Aibreán 2018, seachas airteagail áirithe ina ndéileáiltear den chuid is mó le comhlachtaí agus nósanna imeachta um fhógra. Tá siad sin i bhfeidhm ón 21 Deireadh Fómhair 2016.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

I ndiaidh na ráige de COVID-19 agus d’fhonn bearta a thabhairt isteach dul i ngleic le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach an méid seo a leanas:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Trealamh cosanta pearsanta: trealamh atá deartha agus monaraithe lena chaitheamh nó lena iompar ag duine ar mhaithe le cosaint a fháil ar riosca amháin nó níos mó maidir lena sláinte nó lena sábháilteacht.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena aisghairtear Treoir 89/686/CEE (IO L 81, 31.3.2016, lgh. 51-98)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 89/686/CEE ón gComhairle an 21 Nollaig 1989 maidir le comhfhógasú dhlíthe na mBallstát i dtaca le trealamh cosanta pearsanta (IO L 399, 30.12.1989, lgh. 18-38)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 89/686/CEE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 02.06.2020

Top