Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh in AE (IMI)

Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh in AE (IMI)

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN?

Leagtar síos rialacha maidir le feidhm a bhaint as Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (IMI) le haghaidh comhar riaracháin, lena n-áirítear próiseáil agus malartú sonraí pearsanta de shaoránaigh AE idir údaráis inniúla thíortha AE agus an Coimisiún.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is feidhmchlár slán Idirlín é IMI a chuireann ar na húdaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla cumarsáid a dhéanamh go tapa agus go héasca lena gcomhghleacaithe in AE, san Íoslainn, i Lichtinstéin agus san Iorua maidir le dlí AE um an margadh inmheánach (i.e. na dlíthe a bhaineann leis an margadh aonair atá i bhfeidhm idir tíortha AE agus ina gcinntítear saorghluaiseacht earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine agus faoina bhfuil sé de cheart ag daoine bheith ag cónaí, ag obair, ag staidéar agus i mbun gnó).

Cabhraíonn sé leis na húdaráis sin deacrachtaí praiticiúla a shárú a bhaineann go háirithe le héagsúlachtaí sa chultúr riaracháin, leis an bhfeidhm a bhaintear as teangacha éagsúla agus le comhpháirtithe i dtíortha AE eile a aithint.

Is seirbhís phoiblí shaor in aisce atá ann, ar fhorbair an Coimisiún í, atá ar fáil i ngach teanga AE, agus a bhfuil fáil uirthi ó 2008 i leith.

Mórbhuntáistí don phobal

Trí bhíthin nósanna imeachta a luathú agus cumarsáid idir údaráis phoiblí a fheabhsú, laghdaítear le IMI na costais a bhaineann le moilleanna, agus cuirtear ar chumas na n-údarás seirbhís níos fearr a sholáthar do shaoránaigh agus do ghnóthais. Is uirlis é IMI, mar sin, a chabhraíonn go hindíreach le saoránaigh agus le gnóthais a mhó a dhéanamh de na deiseanna a chuirtear ar fáil dóibh le Margadh Inmheánach an AE.

Na réimsí ina mbaintear feidhm as IMI

Seo dhá shampla de na treoracha a bhaintear feidhm as IMI ina leith: an Treoir maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint (2005/36/CE) agus an Treoir um Sheirbhísí (2006/123/CE).

Faoi Cháilíochtaí Gairmiúla, is féidir le tír den AE feidhm a bhaint as an chóras IMI chun bailíocht na gcáilíochtaí do ghairmigh a dteastaíonn uathu cleachtadh sa tír sin a dhearbhú.

I dteannta le cáilíochtaí agus le seirbhísí gairmiúla, seo a leanas samplaí de na réimsí eile a chumhdaítear ag IMI:

cúram sláinte trasteorann,

Solvit (ar féidir le daoine aonair agus le gnóthais gearáin a chur faoina bhráid maidir le rialtais náisiúnta), agus

ríomhthráchtáil: anseo, is féidir feidhm a bhaint as an gcóras IMI, mar shampla, chun iarraidh ar thír éigin eile díol earraí neamhdhlíthiúla ar líne a chosc.

Buíochas le solúbthacht an chórais, is éasca é a leathnú chuig réimsí eile.

Cuirtear na phríomhfheidhmeanna seo a leanas ar fáil le IMI:

malartuithe déthaobhacha faisnéise: (sreabhadh oibre aon le haon) malartuithe slána faisnéise idir dhá údarás inniúla;

malartuithe iltaobhacha faisnéise: (sreafaí oibre aon le mórán) lena gcuirtear ar chumas údarás faisnéis a sheoladh chuig breis is faighteoir amháin;

stórtha: bunachair sonraí ilteangacha inchuardaithe chun faisnéis a chomhroinnt idir na gníomhairí IMI sin;

láimhseáil cás SOLVIT: sreabhadh oibre chun tacú le réiteach gearán ó shaoránaigh agus ó ghnóthais maidir le feidhmiú dhlí AE ag údaráis phoiblí;

comhéadan poiblí, a chuireann ar chumas gníomhairí seachtracha idirghníomhú le IMI. Bainfear feidhm as an seirbhís seo i gcomhthéacs an chárta Eorpaigh ghairmiúil a tugadh isteach faoi Threoir 2013/55/AE, ón 18 Eanáir 2016.

liosta réimsí ina n-úsáidtear IMI le fáil ar líne.

Leasaíodh Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 faoi dhó in 2014 ionas go bhféadfaí IMI a úsáid le haghaidh faisnéise maidir leo seo a leanas:

postú oibrithe a mbíonn seirbhísí á soláthar acu (Treoir 2014/67/AE) agus

réada cultúrtha ar tógadh iad go neamhdhleathach ó chríoch thír AE (Treoir 2014/60/AE).

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 4 Nollaig 2012.

CÚLRA

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (“Rialachán IMI”) (IO L 316, 14.11.2012, lgh. 1–11)

Tá na leasuithe a rinneadh ar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ina dhiaidh sin curtha san áireamh sa bhuntéacs. Níl ach luach doiciméadaithe ag an leagan comhdhlúite seo.

Nuashonraithe 15.01.2016

Top