EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cosc ar mhí-úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus sceimhlitheoireachta

Cosc ar mhí-úsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus sceimhlitheoireachta

 

ACHOIMRE AR:

Treoir (AE) 2015/849 — maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críche sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

 • Is é is aidhm le Treoir (AE) 2015/849 (an 4ú Treoir maidir le Frithsciúradh Airgid, 4AMLD) dul i ngleic le sciúradh airgid* agus maoiniú sceimhlitheoireachta* a chomhrac trí chosc a chur ar mhí-úsáid an mhargaidh airgeadais chun na gcríoch sin.
 • Leis an treoir, féachtar le cur le Treoir (AE) 2005/60 roimhe sin an 3ú Treoir maidir le Frithsciúradh Airgid, 3AMLD) a tháinig i bhfeidhm in 2007 agus cuirtear in ionad na treorach sin í.
 • Is é an aidhm atá ann aon débhrí a bhaint den treoir roimhe sin agus de reachtaíocht ghaolmhar, agus leanúnachas sna rialacha um fhrithsciúradh airgid (AML) agus um maoiniú sceimhlitheoireachta ar fud thíortha AE a fheabhsú. Cuireann an 4AMLD moltaí an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) ó 2012 san áireamh chomh maith.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá feidhm ag an treoir maidir le:

 • institiúidí creidmheasa;
 • institiúidí airgeadais; agus
 • gnóthais agus gairmeacha neamh-airgeadais ainmnithe, amhail
  • iniúchóirí
  • cuntasóirí seachtracha
  • comhairleoirí cánach
  • nótairí agus dlíodóirí, i gcúinsí áirithe
  • gníomhairí eastáit
  • trádálaithe earraí (e.g. miotail agus clocha lómhara, nuair a dhéantar íocaíochtaí de luach €10,000 nó níos mó le hairgead tirim) agus
  • soláthraithe seirbhísí cearrbhachais.

Maidir leis an treoir:

 • neartaítear léi na rialacha maidir le haitheantas custaiméirí — go háirithe úinéirí tairbhiúla* de chuideachtaí agus de shocruithe dlíthiúla (iontaobhaithe);
 • ceanglaítear léi go gcoinneofar faisnéis maidir le húinéireacht thairbhiúil do chuideachtaí i ngach tír AE i gclár lárnach, ar nós cláir trádála, cláir cuideachtaí nó cláir phoiblí;
 • cuirtear feabhas léi ar fheasacht faoi as aon laige sciúrtha airgid/maoinithe sceimhlitheoireachta (ML/TF) agus ar fhreagrúlacht ina leith; mar aon leis na measúnuithe náisiúnta ar riosca a dhéanfaidh tíortha AE, déanann an Coimisiún Eorpach measúnuithe ar na rioscaí ML agus TF a théann i bhfeidhm ar an margadh inmheánach agus atá bainteach le gníomhachtaí trasteorann chomh maith (eisíodh an chéad tuarascáil ar an 26 Meitheamh 2017);
 • tugtar isteach léi beartas Eorpach comhordaithe chun dul i ngleic le tíortha neamh-AE a bhfuil córais AML/CFT neamhéifeachtúla acu chun córas airgeadais AE a chosaint. Glacadh leis an gcéad liosta de “thríú tíortha ardriosca” le hacht tarmligthe ón gCoimisiún in Iúil 2016 agus leasaíodh an liosta roinnt uair ó shin;
 • neartaítear agus feabhsaítear léi comhar idir Aonaid um Fhaisnéis Airgeadais (FIUnna), atá i measc na bpríomhghníomhairí in aghaidh sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta. Ba chóir go ndéanfaí malartú faisnéise córasach idir na FIUnna trí ard–infreastruchtúir theicniúla ag úsáid FIU.NET, líonra ríomhairí díláraithe a úsáideann teicneolaíocht shofaisticiúil meaitseála.

Ba chóir dóibh siúd atá faoi réir na treorach:

 • amhrais a thuairisciú maidir le sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta do na húdaráis phoiblí, an t–aonad um fhaisnéis airgeadais go hiondúil;
 • bearta tacaíochta a ghlacadh, amhail oiliúint chuí pearsanra a áirithiú agus beartais agus nósanna imeachta iomchuí coisctheacha inmheánacha a bhunú;
 • cosaintí breise a ghlacadh amhail dícheall cuí feabhsaithe do chustaiméirí i gcásanna ina bhfuil riosca níos mó ann, amhail trádáil le bainc atá suite lasmuigh de AE agus, go háirithe, nuair a bhítear ag déileáil le heintitis nádúrtha nó dhlíthiúla atá bunaithe i dtíortha neamh-AE arna sainaithint ag an gCoimisiún mar thíortha ardriosca neamh-AE.

Leasú ar Threoir (AE) 2015/849

I ndiaidh sraith ionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip in 2016, glacadh le Treoir (AE) 2018/843 (an 5ú Treoir maidir le Frithsciúradh Airgid, 5AMLD) in 2018, lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849. B’éigean dlí a dhéanamh den Treoir leasaitheach i dtíortha AE faoin 10 Eanáir 2020. Leis an treoir nua déantar rialacha AE maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc níos doichte i roinnt bealaí lena n–áirítear:

 • raon feidhme na treorach a shíniú leis an méid a leanas a chumhdach:
  • chomh maith le hiniúchóirí, cuntasóirí seachtracha agus comhairleoirí cánach, aon duine eile a thairgeann seirbhísí sainchomhairleoireachta cánach
  • gníomhairí eastáit nuair atá siad ag feidhmiú mar idirghabhálaithe i ligean réadmhaoine dochorraithe lena mbaineann cíos míosúil níos airde ná €10,000
  • déileálaithe ealaíne nuair is ionann luach an bhirt agus €10,000 nó níos mó;
 • rochtain ar fhaisnéis maidir le húinéireacht thairbhiúil agus ar an tslí sin feabhsaítear trédhearcacht in úinéireacht cuideachtaí agus iontaobhas;
 • toirmeasc a chur ar bhainc taisceadáin gan ainm a choimeád (chomh maith le cuntais agus pasleabhair gan ainm a bhí cumhdaithe cheana féin i dTreoir (AE) 2015/849);
 • aghaidh a thabhairt ar rioscaí a bhaineann le cártaí réamhíoctha agus airgeadraí fíorúla tríd an
  • tairseach sainaitheanta a ísliú do shealbhóirí cárta réamhíoctha ó €250 mar atá sé faoi láthair go €150 agus
  • FIUnna náisiúnta a chumasú chun faisnéis a fháil lenar féidir leo céannacht úinéir an airgeadra fhíorúil a rianú;
 • comhar neartaithe idir na FIUnna lena mbeidh siad ábalta breis faisnéise a chomhroinnt.

Forlíonadh le Treoir (AE) 2015/848

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/758 ón gCoimisiún leagtar amach bearta breise, lena n–áirítear an bunghníomh, ar chóir d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a dhéanamh chun déileáil go héifeachtach leis an riosca sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta sa chás nach gceadaítear le dlí thír neamh–AE bearta agus nósanna imeachta ar fud grúpa a chur i bhfeidhm ar leibhéal na mbrainsí nó na bhfochuideachtaí faoi úinéireacht tromlaigh atá ina gcuid den ghrúpa agus bunaithe sa tír neamh–AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá Treoir (AE) 2015/849 i bhfeidhm ón 25 Meitheamh 2015 agus bhí dlí le déanamh di í i dtíortha AE i dtosach faoin 26 Meitheamh 2017. Cuireadh leis an spriocdháta sin, áfach, le roinnt leasuithe, go háirithe Treoir (AE) 2018/843, a bhí le corprú go hiomlán i ndlí náisiúnta thíortha AE faoin 10 Eanáir 2020.

CÚLRA

Tá an treoir ina cuid de phacáiste bhearta reachtaíochta AE atá dírithe ar sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc lena n–áirítear Rialachán (AE) 2015/847 maidir le hinrianaitheacht aistrithe airgid. Tá sí mar chuid de straitéis níos leithne AE chun dul i ngleic le coireacht airgeadais chomh maith lena n–áirítear obair:

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Sciúradh airgid: fáltais ó choireacht a athrú go cistí ar cosúil iad a bheith glan, trí mheán an chórais airgeadais go hiondúil, mar shampla trí fhoinsí an airgid a cheilt, a fhoirm a athrú nó na cistí a aistriú chuig áit ar lú an dóchúlacht go dtarraingeoidís aird.
Maoiniú sceimhlitheoireachta: soláthar nó bailiú cistí a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid chun cionta sceimhlitheoireachta a dhéanamh.
Úinéir tairbhiúil: an duine ar leis nó léi cuideachta nó a rialaíonn cuideachta.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n–aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lgh. 73-117)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir (AE) 2015/849 a ionchorprú sa téacs bunaidh. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus an gComhairle maidir leis an measúnú ar an riosca um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta atá ag dul i bhfeidhm ar an margadh inmheánach agus a bhaineann le gníomhaíochtaí trasteorann (COM(2019) 370 críochnaitheach, 24.7.2019)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus an gComhairle lena ndéantar measúnú ar an gcreat maidir le comhar idir na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais (COM(2019) 371 deiridh, 24.7.2019)

Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/758 ón gCoimisiún an 31 Eanáir 2019 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála don bhunghníomh agus cineál na mbeart breise ar chóir d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a dhéanamh chun an riosca sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta a laghdú i dtríú tíortha áirithe (OJ L 125, 14.5.2019, lgh. 4-10)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir leis an measúnú ar an riosca um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta atá ag dul i bhfeidhm ar an margadh inmheánach agus a bhaineann le gníomhaíochtaí trasteorann (COM(2017) 340 deiridh, 26.6.2017)

Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1675 ón gComhairle an 14 Iúil 2016 lena bhforlíontar Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí thríú tíortha ardriosca ag a bhfuil easnaimh straitéiseacha a shainaithint (IO L 254, 20.9.2016, lgh. 1-4)

Féach leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1781/2006 (IO L 141, 5.6.2015, lgh. 1-18)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 07.02.2020

Top