Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Físchomhdháil a chur chun cinn idir tíortha AE i réimse an cheartais

Físchomhdháil a chur chun cinn idir tíortha AE i réimse an cheartais

ACHOIMRE AR:

Moltaí ón gComhairle - dea-chleachtais maidir le físchomhdháil trasteorann i réimse an cheartais

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SNA MOLTAÍ?

 • Leagtar síos iontu na buntáistí atá le físchomhdháil mar uirlis chun cabhrú i nósanna imeachta ceartais lena bhfuil baint ag níos mó ná tír AE amháin agus tugtar moltaí maidir le conas í a fheabhsú.
 • Tá siad nasctha le beartas r-Cheartais AE agus go háirithe Straitéisagus Plean Gníomhaíochta r-Cheartas na hEorpa 2014-18.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas buntáistí na físchomhdhála:

 • solúbthacht níos fearr do chúirteanna agus d’oifigí ionchúisimh chun fianaise a ghlacadh ó íospartaigh agus ó fhinnéithe, chun éisteacht le tuairimí saineolaithe agus chun ráitis daoine atá faoi dhrochamhras agus cosantóirí a ghlacadh;
 • brú laghdaithe d’fhinnéithe leochaileacha ar nós leanaí;
 • gan gá le taisteal d’íospartaigh, finnéithe nó saineolaithe as tíortha AE a chaithfidh fianaise a thabhairt;
 • tugtar cosaintí atá láithreach agus éifeachtach amhail an ceart chun léirmhínithe, an ceart chun faisnéise, rochtain ar dhlíodóir don duine atá faoi dhrochamhras nuair a ghabhtar é in áit iargúlta;
 • costais laghdaithe agus slándáil mhéadaithe, go háirithe seachaint daoine atá faoi choimeád a iompar.

Feabhsúcháin fhéideartha

Mar sin féin tarraingítear aird sna moltaí ar roinnt réimsí ina bhféadfaí físchomhdháil idir údaráis i dtíortha éagsúla in AE a fheabhsú lena n-áirítear:

 • bacainní teicniúla, eagraíochtúla agus dlíthiúla a bhaint;
 • faisnéis ar an tairseach r-Cheartais a nuashonrú agus cur leis,
 • comhordú le tionscadail eile lena n-áirítear e-CODEX, an tionscadal AVIDICUS agus an Gréasán Eorpach um Oiliúint Bhreithiúnach
 • a áirithiú go bhfuil trealamh físchomhdhála de chaighdeán leordhóthanach nach gcuireann isteach ar chearta cosantóra.

Moltaí

Iarrtar ar thíortha AE roinnt beart a ghlacadh lena n-áirítear:

 • pointe teagmhála nó pointí teagmhála náisiúnta físchomhdhála a thabhairt isteach;
 • téarmaíocht choiteann a chomhaontú le haghaidh físchomhdhála, nuair is infheidhme, mar aon le seirbhísí aistriúcháin agus ateangaireachta iomchuí;
 • oiliúint a thairiscint d’úsáideoirí ionchasacha lena n-áirítear breithimh agus ionchúisitheoirí;
 • treoirlínte praiticiúla a dhréachtú maidir leis na caighdeáin theicniúla d’úsáideoirí agus pleanáil theicniúil agus foireann thacaíochta;
 • tástálacha praiticiúla a dhéanamh d’fhonn idir-inoibritheacht a fheabhsú leis na córais atá i dtíortha eile AE.

Iarrtar ar an Mheitheal Oibre um R-Sheirbhísí Dlí (r-Cheartas):

 • féachaint ar bhealaí chun cur chuige comhordaithe a chur ar bun maidir le comhar i dtaca le físchomhdháil le tíortha nach bhfuil in AE d’fhonn cur leis na teagmhálaithe aonair atá ag tíortha AE cheana féin;
 • gréasán de chomhordú idir tíortha AE a bhunú d’fhonn taithí a mhalartú agus dea-chleachtais a roinnt maidir le físchomhdháil, lena n-áirítear oiliúint;
 • na socruithe a aithint nach mór a dhéanamh chun na cosaintí nós imeachta i bhfeidhmiú an chirt chun cosanta a ráthú.

Ba cheart don Choimisiún:

 • tuarascáil deiridh an ghrúpa saineolaithe ar fhíschomhdháil trasteorann maidir leis an tairseach r-Cheartais a fhoilsiú;
 • tacaíocht airgeadais a thabhairt d’fhonn idir-inoibritheacht na gcóras físchomhdhála ar fud thíortha AE a áirithiú.

CÚLRA

an tairseach r-Cheartais

GNÍOMH

Moltaí ón gComhairle — “Úsáid agus comhroinnt dea-chleachtas maidir le físchomhdháil trasteorann i réimse an cheartais sna Ballstáit agus ar leibhéal AE a chur chun cinn” (IO C 250, 31.7.2015, lgh. 1-5)

Nuashonraithe 20.01.2016

Top