Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Straitéis Eorpach um Ríomhcheartas

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Straitéis Eorpach um Ríomhcheartas

Tugtar an tábhacht atá ag méadú maidir le teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun suntais sa straitéis seo mar bhealach chun éifeachtúlacht na bpróiseas agus na n-údarás dlíthiúil i measc thíortha AE a mhéadú. Baintear leas inti as an obair atá déanta cheana, lena n-áirítear an tairseach Eorpach don cheartas - pointe rochtana aonair, áisiúil ar an gcóras iomlán Eorpach um ríomhcheartas - agus an chéad phlean gníomhaíochta Eorpach ilbhliantúil maidir le ríomhcheartas (2009-2013).

GNÍOMH

Plean gníomhaíochta Eorpach ilbhliantúil maidir le ríomhcheartas 2014-2018 (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C 182 an 14 Meitheamh 2014, lgh. 2-13)

ACHOIMRE

Tugtar an tábhacht atá ag méadú maidir le teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide (TFC) chun suntais sa straitéis seo mar bhealach chun éifeachtúlacht na bpróiseas agus na n-údarás dlíthiúil i measc thíortha AE a mhéadú. Baintear leas inti as an obair atá déanta cheana, lena n-áirítear an tairseach Eorpach don cheartas - pointe rochtana aonair, áisiúil ar an gcóras iomlán Eorpach um ríomhcheartas - agus an chéad phlean gníomhaíochta Eorpach ilbhliantúil maidir le ríomhcheartas (2009-2013).

CAD A DHÉANTAR SA STRAITÉIS SEO?

Tugtar na tairbhí a bhaineann le ríomhcheartas Eorpach chun suntais inti, go háirithe maidir le cásanna ina bhfuil dhá thír AE bainteach. Áirítear orthu sin:

rochtain níos mó ar fhaisnéis cheartais agus bhreithiúnach do chách;

comhoibriú níos fearr idir údaráis bhreithiúnacha thíortha AE;

meas ar neamhspleáchas agus éagsúlacht córais bhreithiúnach tíortha agus ar chearta bunúsacha.

Na príomhéachtaí maidir le ríomhcheartas Eorpach

Treoirthionscadail i measc thíortha AE, e.g. e-CODEX (malartú sábháilte sonraí dlíthiúla);

Idirnasc bunachair shonraí náisiúnta (Idirnasc Cláir Dhócmhainneachta, Faigh Dlíodóir, Faigh Nótaire, etc.);

Físchomhdháil in imeachtaí breithiúnacha;

Prionsabail ghinearálta

Tá ríomh-Cheartas Eorpach comhsheasmhach le creat ginearálta ríomhsheirbhísí an Rialtais agus leis an gCreat Eorpach Idir-inoibritheachta, agus tá sé bunaithe ar na prionsabail seo:

gníomh deonach;

dílárú;

idir-inoibritheacht (i.e. cumas córais teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide agus na bpróiseas gnó lena dtacaíonn siad chun sonraí a mhalartú agus chun comhroinnt faisnéise agus eolais a chumasú);

gné Eorpach (an dlí sibhialta, coiriúil, riaracháin).

An straitéis a neartú

Sa straitéis um ríomhcheartas 2014-2018 iarrtar an méid seo a leanas a fhorbairt tuilleadh:

an tairseach Eorpach don cheartas (lena n-áirítear ábhar dlí AE agus dlí náisiúnta thíortha AE);

idir-inoibritheacht (naisc idir údaráis ábhartha, gairmithe, an pobal i gcoitinne agus gnóthaí);

úsáid chomhsheasmhach TFC le reachtaíocht úr AE;

cosaint sonraí pearsanta;

idirnasc clár náisiúnta;

gréasáin ríomhcheartais;

comhoibriú le gairmithe dlíthiúla;

meicníochtaí chun aistriúchán a chur ar fáil;

maoiniú dóthanach ar leibhéal AE.

Tá an straitéis úr um ríomhcheartas tacaithe ag plean gníomhaíochta ilbhliantúil 2014-2018, ina leagtar síos meicníocht tosaíochta chun gach tionscadal ríomhcheartais úra agus leanúnacha a chur i bhfeidhm.

Pléadh buarthaí a ardaíodh sa straitéis maidir le cosaint sonraí pearsanta ó shin tríd an gcinneadh ón gCoimisiún Eorpach a ghlacadh an 5 Meitheamh 2014. Rialaítear an áit go díreach a bhfuil freagrachtaí ag an gCoimisiún mar rialtóir sonraí leis an ionstraim dhlíthiúil seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach an ríomhcheartas Eorpach ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Dréacht-straitéis maidir le Ríomhcheartas Eorpach 2014-2018 (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C 376 an 21 Nollaig 2013, lgh. 7-11)

Cinneadh 2014/333/AE ón gCoimisiún an 5 Meitheamh 2014 maidir le cosaint sonraí pearsanta sa tairseach Eorpach don Cheartas (OJ L 167 an 6 Meitheamh 2014, pp. 57-60).

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle, chuig Parlaimint na hEorpa, an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta agus Coiste na Réigiún - I dtreo Straitéise Eorpaí maidir le Ríomhcheartas - (COM(2008) 329 final an 30 Bealtaine 2008).

Nuashonrú is déanaí: 23.07.2015

Top