Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Caibidlíochtaí NA ar an athrú aeráide: Prótacal Kyoto — an dara tréimhse gealltanais

Caibidlíochtaí NA ar an athrú aeráide: Prótacal Kyoto — an dara tréimhse gealltanais

ACHOIMRE AR:

Cinneadh (AE) 2015/1339 maidir le conclúid, thar ceann AE leasú Doha ar Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH?

  • Tugtar formheas foirmiúil AE leis maidir leis an gcomhaontú ar thángthas air ag Doha i Nollaig 2012 chun an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto a bhunú. Beidh an dara tréimhse gealltanais ar siúl ón 1 Eanáir 2013 go dtí an 31 Nollaig 2020.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Tá 38 bpáirtí, lena n-áirítear AE, páirteach sa dara céim, agus gheall siad a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 18 % ar a laghad faoi leibhéil 1990 sa tréimhse ó 2013 go 2020.
  • Tá sé geallta ag AE, tíortha AE agus ag an Íoslainn, laghdú 20 % a bhaint amach i gcomhpháirt ar a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa le chéile don tréimhse 2013-2020 i gcomparáid le leibhéal 1990 nó lena mbonnbhliain roghnaithe. Léiríonn an sprioc iomlán na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa atá ceadaithe le linn na tréimhse 2013-2020 faoin bpacáiste um fhuinneamh agus athrú aeráide.
  • Tá an comh-ghealltanas 20 % comhroinnte idir AE, tíortha AE agus an Íoslainn.
  • Cuireadh na bearta is gá don Aontas Eorpach agus do thíortha AE chun an gealltanas um laghdú a sheachadadh curtha i bhfeidhm cheana tríd an bpacáiste um fhuinneamh agus athrú aeráide 2020.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

Tháinig an cinneadh i bhfeidhm an 7 Lúnasa 2015. Níor tháinig Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto i bhfeidhm fós.

CÚLRA

Bhí Prótacal Kyoto, go dtí comhdháil Pháras maidir leis an athrú aeráide i Nollaig 2015, ar an t-aon chomhaontú domhanda a bhí ceangailteach ó thaobh dlí chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Arna ghlacadh i Nollaig 1997, tá gealltanais ann ó náisiúin tionsclaithe rannpháirteacha le hiomlán a n-astaíochtaí de shé ghás ceaptha teasa (dí-ocsaíd charbóin, meatán, ocsaíd nítriúil, hidreafluaracarbón, sárfhluaracarbón agus heicseafluairíd sulfair) a laghdú 5 % ar an meán thar an gcéad tréimhse gealltanais (2008-2012) i gcomparáid le leibhéil 1990.

Ag Comhdháil Doha maidir leis an Athrú Aeráide i Nollaig 2012, ghlac Páirtithe i bPrótacal Kyoto Leasú Doha, lena mbunaítear an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto (2013-2020). Droichead is ea dara céim Phrótacal Kyoto i dtreo comhaontú domhanda maidir leis an athrú aeráide i ndiaidh 2020.

Toisc nach tír AE í an Íoslainn, b’éigean téarmaí comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh maidir lena rannpháirtíocht a leagan síos i gcomhaontú idirnáisiúnta ar leith (Cinneadh (AE) 2015/1340 ón gComhairle).

2ú tréimhse gealltanais Kyoto (2013-2020) ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

GNÍOMH

Cinneadh (AE) 2015/1339 ón gComhairle an 13 Iúil 2015 maidir le conclúid, thar ceann an Aontais Eorpaigh, leasú Doha ar Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide agus maidir le comhlíonadh comhpháirteach na ngealltanas faoi sin (IO L 207, 4.8.2015, lgh. 1-5)

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Cinneadh (AE) 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 maidir le formheas, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, leasú Doha ar Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide agus maidir le comhlíonadh comhpháirteach na ngealltanas faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lgh. 1-3)

Cinneadh (AE) 2015/1340 ón gComhairle an 13 Iúil 2015 maidir le conclúid, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Comhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Íoslainn, den pháirt eile, maidir le rannpháirtíocht na hÍoslainne i gcomhlíonadh comhpháirteach ghealltanais an Aontais Eorpaigh, a Bhallstát agus na hÍoslainne do dhara tréimhse gealltanais Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (IO L 207, 4.8.2015, lgh. 15-16)

Nuashonraithe 08.02.2016

Top