Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Clár NER 300- teicneolaíochtaí ísealcharbóin a mhéadú in AE

Clár NER 300- teicneolaíochtaí ísealcharbóin a mhéadú in AE

Tá NER 300* ar cheann de na cláir um maoiniú is mó ar domhan maidir le tionscadail nuálacha taispeána ísealcharbóin. Tugtar tacaíocht ann do scéimeanna atá sábháilte ó thaobh an chomhshaoil de chun carbón a ghabháil agus a stóráil agus chun teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a d’fhéadfaí a úsáid ar scála tráchtála laistigh den Aontas Eorpach a fhorbairt.

ACHT

Cinneadh 2010/670/AE ón gCoimisiún an 3 Samhain 2010 ina leagtar síos na critéir agus na bearta maidir le maoiniú na dtionscadal taispeána tráchtála ina ndírítear ar ghabháil agus stóráil gheolaíoch CO2 atá sábháilte ó thaobh an chomhshaoil de chomh maith le tionscadail taispeána um theicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite nuálacha faoin scéim maidir le trádáil liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Chomhphobal arna bunú le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (Iris Oifigiúil L 290 an 6.11.2010, lgh 39-48).

Cinneadh (AE) 2015/191 ón gCoimisiún an 5 Feabhra 2015 lena leasaítear Cinneadh 2010/670/AE maidir le síneadh teorainneacha ama áirithe atá leagtha síos in Airteagal 9 agus Airteagal 11(1) den Chinneadh sin (IO L 31 an 7.2.2015, lgh 31-32).

ACHOIMRE

CAD A DHÉANANN AN CINNEADH?

Leagtar amach rialacha agus coinníollacha ann faoina maoiníonn AE tionscadail taispeána tráchtála chun gáis dí-ocsaíd charbóin (CO2), ar a dtugtar gabháil agus stóráil charbóin (GSC), a ghabháil agus a stóráil go geolaíoch agus teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite a thástáil.

PRÍOMHPHOINTÍ

  • Dírítear i dtionscadail GSC incháilithe ar ghiniúint cumhachta agus ar fheidhmeanna tionsclaíocha éagsúla, amhail scaglann agus táirgeadh iarainn agus cruach.
  • I dtionscadail TFI incháilithe cumhdaítear bithfhuinneamh, grianchumhacht, fótavoltachas, geoiteirmeach, gaoth, an t-aigéan, hidreachumhacht (leictreachas a ghintear le huisce gluaisteach) agus eangaí cliste (líonraí fuinnimh nua-aimseartha ina ndéantar uathmhonatóireacht ar shreabhadh fuinnimh)
  • Cuireadh €1.1 billiún ar fáil do 20 tionscadal fuinnimh in-athnuaite i gcéad oibríocht um maoiniú de chuid AE i mí na Nollag 2012. Ghiaráil sé sin os cionn €1.9 billiún ón earnáil phríobháideach. Tá siad le tús a chur lena n-oibriú faoi mhí na Nollag 2018 ar a dhéanaí.
  • Sa dara babhta, i mí Iúil 2014, dámhadh €1 billiún ar 18 tionscadal um fhuinneamh in-athnuaite agus tionscadal amháin um ghabháil agus stóráil charbóin. Ghiaráil sé sinn €860 milliún eile in infheistíocht phríobháideach. Ba chóir go dtosódh siad sin ag oibriú i mí Iúil 2020 ar a dhéanaí.
  • Faoi 31 Nollaig gach bliain, ní mór do rialtais AE tuarascáil a chur isteach chuig an gCoimisiún maidir leis an dul chun cinn atá á dhéanamh leis na tionscadail sin. Cuimseoidh sé sin an méid CO2 a bheidh stóráilte nó an méid fuinnimh ghlain a bheidh táirgthe, eisíocaíocht an mhaoinithe agus sonraí maidir le fadhbanna suntasacha.

CÁ HUAIR A BHEIDH FEIDHM AG AN GCINNEADH SEO?

Ón 5 Samhain 2010.

PRÍOMHPHOINTÍ:

Fuair NER300 a ainm toisc go bhfuil sé maoinithe ó dhíol 300 milliún liúntas astaíochtaí (cearta chun tona amháin dí-ocsaíd charbóin a astú) i gCúlchiste le haghaidh Iontrálaithe Nua ar chóras trádála astaíochtaí AE. Fóirdheonaíonn sé suiteálacha teicneolaíocht TFI agus GSC.

CÚLRA

Chun tuilleadh eolais a fháil, féachsuíomh gréasáin NER 300 de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Acht

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta le haghaidh trasuíomh sna tíortha AE.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh 2010/670/AE ón gCoimisiún

3.11.2010

-

IO L 290 an 6.11.2010, lgh 39-48.

Cinneadh (AE) 2015/191 ón gCoimisiún

5.2.2015

-

IO L 31 an 7.2.2015, lgh 31-32

ACHTANNA GAOLMHARA

Cinneadh Cur chun Feidhm ón gCoimisiún an 31.1.2014, ag leasú an Chinnidh Cur i bhFeidhm C(2012) 9432 chun an Cinneadh Dámhachtana faoin gcéad ghlao ar thairiscintí chlár um maoiniú NER 300 a mhionathrú

Cinneadh Cur chun Feidhme ón gCoimisiún an 8.7.2014, Cinneadh Dámhachtana faoin dara glao ar thairiscintí chlár um maoiniú NER 300, C(2014) 4493

Nuashonraithe 26.03.2015

Top