Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ag dul ón spleáchas ar chabhair chuig an neamhspleáchas

Ag dul ón spleáchas ar chabhair chuig an neamhspleáchas

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2016) 234 final) — Dínit Saoil: ag dul ón Spleáchas ar Chabhair chuig an Neamhspleáchas

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Is é is aidhm léi straitéis a sholáthar maidir le conas is fearr is féidir leis an Aontas Eorpach (AE) tacú le dídeanaithe agus daoine easáitithe i gcásanna a sheasann i bhfad amhail an ghéarchéim sa tSiria, agus é ina aidhm an athléimneacht* agus an neamhspleáchas a chothú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór don Aontas Eorpach leanúint den ghníomhaíocht chun dúshlán an easáitithe éigeantaigh a shárú. Moltar sa teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach go nglacfaí cur chuige atá bunaithe ar fhorbairt i leith an easáitithe éigeantaigh, ar bhonn fianaise fheabhsaithe i ndáil leis an méid a bhfuil éifeacht aige agus an méid nach bhfuil. Tá sé ina aidhm leis an teachtaireacht go stopfar an t-easáitiú ó sheasamh i bhfad, agus deireadh a chur de réir a chéile leis an spleáchas ar chabhair dhaonnúil ina measc siúd atá easáitithe cheana féin.

Athrú béime

Tógtar sa bheartas ar straitéis AE i dtaobh fóirithint, athshlánú agus forbairt a nascadh d’fhonn straitéis a fhorbairt ina ndéantar comhtháthú ar chabhair dhaonnúil, comhar um fhorbairt agus rannpháirteachas polaitiúil. Áirítear lena phríomhghnéithe iad seo a leanas:

  • Rannpháirteachas luath na ngníomhaithe go léir. Ba chóir ról a bheith ag gníomhaithe polaitiúla agus gníomhaithe forbartha i ngéarchéimeanna easáitithe ón gcéad lá riamh, d’fhonn dálaí maireachtála a fheabhsú agus teacht ar réitigh chun deireadh a chur leis an easáitiú.
  • Ba chóir straitéisí atá bunaithe ar fhianaise faoi chúiseanna an easáitithe agus a thionchar a chur i dtoll a chéile, óna n-eascróidh cosaint agus neamhspleáchas fadtéarmach, feabhas ar dhínit an duine, agus tionchar níos lú ar thíortha óstacha.
  • Na straitéisí a úsáid mar bhunchloch do chláir atá comhordaithe le timthriallta airgeadais AE. Ina theannta sin, ba chóir go gcuirfí san áireamh sna spriocanna arna gcomhaontú idir AE agus na tíortha óstacha sruthanna gan coinne daoine easáitithe gan é sin a bheith ina bhagairt ar fhorbairt áitiúil ná gan a fhágáil go mbeidh pobail áitiúla níos leochailí.
  • Comhar réigiúnach. Ba chóir comhoibriú níos fearr a bheith idir tíortha a bhfuil dúshláin choiteanna le sárú acu. Ba chóir soghluaisteacht a spreagadh i measc an lucht acadúil agus an lucht saothair, chomh maith le naisc níos láidre idir comhlachtaí reachtúla agus lucht gnó, ceardchumainn agus comhpháirtithe sóisialta.
  • Ag obair i gcomhar le tíortha comhpháirtíochta. Ba chóir clárú dlíthiúil do phobail easáitithe a chur chun cinn, á gcomhtháthú de réir a chéile i saol sóisialta agus saol geilleagrach an phobail, agus an rannpháirtíocht leis na húdaráis áitiúla á treisiú.
  • Rannpháirtíocht na hearnála príobháidí. Ba chóir an earnáil phríobháideach a bheith san áireamh sa phleanáil ó thús géarchéime. Ba chóir éascú do chomhoibriú idir an earnáil phoiblí agus an earnáil phríobháideach, lena n-áirítear trí fhéinfhostaíocht a spreagadh i measc daoine easáitithe agus trí chúnamh a thabhairt i ndáil le gnólachtaí a athbhunú.
  • oideachas ardchaighdeáin tábhachtach i dtaobh cosaint leanaí agus is réimse ardtosaíochta é. Ba chóir go mbeadh leanúnachas níos fearr idir oideachas in éigeandálaí agus oideachas poiblí, agus ba chóir tíortha óstacha a spreagadh chun úsáid a bhaint as acmhainneacht na ndaoine easáitithe a bhíodh ag plé le cúrsaí oideachais.
  • Rochtain ar mhargaí saothair. Is é an rud is tábhachtaí cuidiú le rialtais na dtíortha óstacha rochtain a thabhairt do na daoine easáitithe ar mhargaí saothair agus ar phoist mhaithe, agus iad a chosaint ón dúshaothrú.
  • Rochtain ar sheirbhísí. Is ríthábhachtach cuidiú le rialtais na dtíortha óstacha i ndáil le seirbhísí ¾ amhail tithíocht, cúram sláinte, slándáil, ceartas agus cosaint shóisialta ¾ a sholáthar do dhaoine easáitithe.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

* PRÍOMHTHÉARMAÍ

Athléimneacht: an cumas teacht aniar ó shuaitheadh nó dul in oiriúint dó go tapa.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Dínit Saoil: ag dul ón Spleáchas ar Chabhair chuig an Neamhspleáchas (COM(2016) 234 final, 26.4.2016)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin a ghabhann leis an doiciméad Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Dínit Saoil: ag dul ón Spleáchas ar Chabhair chuig an Neamhspleáchas — an tEasáitiú Éigeantach agus an Fhorbairt (SWD(2016) 142 final, 26.4.2016)

Nuashonraithe 19.09.2016

Top