EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Comheagrú na margaí talmhaíochta in AE

Comheagrú na margaí talmhaíochta in AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 — comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta

CAD IS AIDHM LEIS AM RIALACHÁN?

 • Tá sé mar aidhm leis líontán sábhála a chur ar fáil le haghaidh margaí talmhaíochta trí úsáid a bhaint as uirlisí tacaíochta margaidh (mar shampla idirghabháil phoiblí agus stóráil phríobháideach), bearta eisceachtúla agus cabhair d’earnálacha sonracha (go háirithe torthaí agus glasraí, agus fíon).
 • Féachtar leis le comhar a spreagadh trí eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe (eagraíochtaí ina ndéantar gníomhaíochtaí a bhaineann le táirgeadh, trádáil agus/nó próiseáil táirgí i líon earnálacha).
 • Leagtar síos ann chomh maith íoscheanglais cháilíochta (caighdeáin mhargaíochta) le haghaidh roinnt táirgí, chomh maith le rialacha maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta agus rialacha sonracha maidir le hiomaíocht.

PRÍOMHPHOINTÍ

Is iad seo a leanas príomhghnéithe chomheagrú na margaí (CEM):

Idirghabháil sa mhargadh

Leagtar síos rialacha sa rialachán maidir le:

 • idirghabháil phoiblí, sa chás go gceannaíonn agus go stórálann rialtais AE nó a ngníomhaireachtaí táirgí go dtí go ndiúscraítear iad; agus
 • cabhair a thugtar i gcomhair stóráil táirgí ag eagraíochtaí na hearnála príobháidí.

Déantar athchóiriú ann ar na córais reatha um idirghabháil phoiblí agus cabhair do stóráil phríobháideach, lena ndéantar níos freagraí agus níos éifeachtaí iad. Déantar é sin, mar shampla, trí choigeartuithe teicniúla do tháirgí mairteola agus déiríochta agus do cháiseanna áirithe a bhfuil sonrúchán tionscnaimh faoi chosaint nó tásc geografach faoi chosaint leo.

Bearta eisceachtúla

 • Is féidir leis an gCoimisiún Eorpach bearta éigeandála a dhéanamh i gcoinne suaite sa mhargadh a tharlaíonn i ngeall ar luaineachtaí suntasacha praghsanna nó sa chás go bhfuil baol ann go dtarlóidh luaineachtaí suntasacha praghsanna. Is féidir leis chomh maith gníomh a dhéanamh chun déileáil le hiarmhairt mhargaidh beart a dhéantar chun dul i ngleic le leathadh galair ainmhithe nó suaitheadh tromchúiseach margaidh a tharlaíonn i ngeall ar laghdú ar mhuinín tomhaltóirí mar thoradh ar bhaol sláinte agus galair don phobal, d’ainmhithe, nó do phlandaí.
 • I gcás go mbeadh mórshuaitheadh sa mhargadh, soláthraítear do thacaíocht bhreise chun na bearta sin a mhaoiniú sa chúlchiste do ghéarchéimeanna.

Bearta um rialú soláthair

 • Cuótaí bainne agus siúcra: cuirtear deireadh leo siúd leis an rialachán in 2015 agus in 2017 faoi seach, rud a thugann deis do tháirgeoirí AE a bheith níos iomaíche ar bhonn intíre agus ar bhonn domhanda araon.
 • Rialachán san earnáil fíona: in 2016, tugadh córas nua isteach leis an rialachán maidir le cearta le haghaidh plandú nua fíniúnacha a bheidh i bhfeidhm go dtí 2030. Soláthraítear leis sin méadú suas le 1% in aghaidh na bliana ar an gceantar faoi fhíniúnacha.

Bearta eile

Tháinig méadú ar an mbuiséad bliantúil (ó EUR 90 milliún go EUR 150 milliún) le haghaidh scéimeanna ina gcuirtear caitheamh glasraí agus bainne i scoileanna chun cinn.

Eagraíochtaí táirgeoirí agus eagraíochtaí idirchraoibhe

Cuirtear cruthú eagraíochtaí táirgeoirí chun cinn leis an rialachán chun a gcumhacht sa bhiashlabhra a neartú. Rinneadh é a leasú agus a fhorlíonadh le:

 • Rialachán (AE) 2017/2393 lena gceadaítear d’eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta i ngach earnáil inar dtugadh isteach CEM chun gníomhaíochtaí a dhéanamh amhail pleanáil táirgthe, costais táirgthe a bharrfheabhsú, tairgí na gcomhaltaí a chur ar an margadh agus dul i mbun caibidlíocht conarthaí. Leathnaítear leis chomh maith aidhmeanna na n-eagraíochtaí idirchraoibhe maidir le rioscaí a chosc agus a bhainistiú a bhaineann le sláinte ainmhithe, le cosaint plandaí agus leis na gcomhshaol.
 • Rialachán (AE) 2017/891 agus Rialachán (AE) 2017/892 lena ndéantar na rialacha maidir le heagraíochtaí táirgeoirí san earnáil torthaí agus glasraí a shimpliú agus a shoiléiriú.

Trádáil le tíortha neamh-AE

B’fhéidir go dteastódh ceadúnas i leith iompórtáil agus easpórtáil táirgí áirithe.

Tá feidhm ag dleachtanna iompórtála sa Chomhtharaif Chustaim maidir le táirgí talmhaíochta, cé go leagtar síos rialacha faoi leith do tháirgí áirithe (e.g. cnáib, leannlusanna, fíon agus siúcra lena scagadh). Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún Eorpach cuótaí taraifí iompórtála a shocrú, i.e. teorainneacha sainiúla ar mhéid na n-earraí is féidir a iompórtáil le dleacht custaim laghdaithe.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2014.

CÚLRA

Tá an rialachán um chomheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta ar cheann de phacáiste bearta leasaithe CBT. Áirítear rialacháin sa phacáiste chomh maith maidir le:

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 922/72, Rialachán (CEE) Uimh. 234/79 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1037/2001 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 671-854)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/2393 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí (IO L 350, 29.12.2017, lgh. 15-49)

Breithiúnas na Cúirte (An Seachtú Dlísheomra) an 14 Meitheamh 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV v TofuTown.com GmbH. Iarratas ar réamhrialú ón Landgericht Trier. Tagairt maidir le réamhrialú — Comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta — Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 — Airteagal 78 agus Iarscríbhinn VII, Cuid III — Cinneadh 2010/791/AE — Sainmhínithe, sonrúcháin agus tuairiscí díolachán — “Bainne” agus “táirgí bainne” — Sonrúcháin a úsáidtear le haghaidh táirgí planda-bhunaithe amháin a chur chun cinn agus a mhargú. Cás C-422/16

Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/891 ón gCoimisiún an 13 Márta 2017 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an earnáil torthaí agus glasraí agus leis an earnáil torthaí agus glasraí próiseáilte agus lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na pionóis a chuirfear i bhfeidhm sna hearnálacha sin agus lena leasaítear Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 543/2011 ón gCoimisiún (IO L 138, 25.5.2017, lgh. 4-56)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) 2017/892 ón gCoimisiún an 13 Márta 2017 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an earnáil torthaí agus glasraí agus leis an earnáil torthaí agus glasraí próiseáilte (IO L 138, 25.5.2017, lgh. 57-91)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1370/2013 ón gComhairle an 16 Nollaig 2013 lena gcinntear bearta maidir le cabhair agus aisíocaíochtaí áirithe a shocrú a bhaineann le comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta (IO L 346, 20.12.2013, lgh. 12-19)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le maoiniú, bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar an gcomhbheartas talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 549-607)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 18.09.2018

Top