Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 — tacaíocht d'fhorbairt tuaithe

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN??

Sa rialachán seo:

 • leagtar amach an dóigh a bhfuil sé mar aidhm ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) an earnáil talmhaíochta a fhorbairt thar an tréimhse 2014–2020 le bheith ina hearnáil atá
  • níos cothromaithe ón taobh geografach agus comhshaoil agus níos neamhdhíobhálaí don aeráid;
  • athléimneach, iomaíoch agus nuálach;
 • ina leagtar síos na rialacha lena rialaítear tacaíocht AE don fhorbairt tuaithe, arna maoiniú ag CETFT;
 • ina mínítear cuspóirí CETFT agus an dóigh a n-oibríonn sé.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí

Tá sé d’aidhm ag CETFT an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • feabhas a chur ar iomaíochas sa talmhaíocht,
 • a chinntiú go ndéanfar acmhainní nádúrtha a bhainistiú go hinbhuanaithe agus go gcuirfear bearta chun dul i ngleic leis an athrú aeráide i bhfeidhm go héifeachtúil,
 • a chinntiú go bhfaighidh ceantair thuaithe ar fud AE tacaíocht i gcomhair forbartha, lena n-áirítear trí phoist úra a chruthú agus poist atá ann cheana a chosaint.

Tosaíochtaí

Tacaíonn AE le gníomh chun 6 chuspóir tosaíochta a bhaint amach:

 • 1.

  méadú ar aistriú eolais & nuálaíocht;

 • 2.

  earnáil talmhaíochta níos iomaíche & foraoisí ar a ndéantar bainistiú inbhuanaithe;

 • 3.

  eagrú níos fearr ar an slabhra bia, lena n-áirítear próiseáil, margaíocht & bainistíocht riosca;

 • 4.

  éiceachórais athchóirithe, chaomhnaithe & fheabhsaithe;

 • 5.

  éifeachtacht acmhainní fheabhsaithe & aistriú réidh chuig geilleagar ísealcharbóin; agus

 • 6.

  méadú ar chuimsiú sóisialta, laghdú ar bhochtaineacht & forbairt eacnamaíoch níos fearr i gceantair thuaithe.

D’fhéadfadh tíortha agus réigiúin AE díriú ar cheisteanna lena mbaineann tábhacht ar leith ina réimse chomh maith, amhail

 • feirmeoirí óga
 • feirmeacha beaga
 • ceantair shléibhe
 • mná i gceantair thuaithe
 • maolú ar an athrú aeráide / oiriúnú agus bithéagsúlacht, agus
 • slabhraí soláthair gairide (i.e. seicheamh na bpróiseas a bhaineann le táirgeadh agus dáileadh táirgí feirme).

Buiséad

 • Bhí buiséad CETFT socraithe ag €99.3 billiún in 2015. Ní mór 30 % ar a laghad den mhéid seo a úsáid do bhearta chun an comhshaol a chosaint agus chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, agus tá 5 % coimeádta chun straitéisí áitiúla a fhorbairt.
 • I Rialachán Tarmligthe (AE)2015/791 ón gCoimisiún déantar leasú ar an miondealú buiséid um thacaíocht AE do cláir um fhorbairt tuaithe (Iarscríbhinn 1 de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013).

Cur i bhfeidhm

Ceanglaítear sa rialachán seo go mbeidh beartas forbartha tuaithe comhsheasmhach le beartais eile sa réimse seo. Tá rialacha agus comhaontuithe ar leibhéal AE i bhfeidhm idir tíortha AE lena chinntiú go mbaintear úsáid éifeachtúil as maoiniú AE, agus forluí agus neamhréireachtaí a íoslaghdú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2014.

CÚLRA

Tá CETFT ar cheann den 2 chiste óna soláthraítear airgead chun comhbheartas talmhaíochta AE a chur i bhfeidhm. Tacaíonn sé le spriocanna straitéis Eoraip 2020 trí forbairt tuaithe a spreagadh ar fud an Aontais Eorpaigh, ag obair le tionscnaimh eile sa réimse seo ag an am céanna chun úsáid éifeachtúil airgead AE a chinntiú.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear an Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 487–548)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos na forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 320–469)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 ón gCoimisiún an 11 Márta 2014 ag forlíonadh Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena dtugtar isteach na forálacha idirthréimhseacha (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 1–17)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 808/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 18–68)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 809/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, bearta forbartha tuaithe agus traschomhlíonadh (IO L 227, 31.7.2014, pp. 69–124)

Féach an leagan comhdhlúite

Rialachán Tarmligthe (CE) Uimh. 2015/791 ón gCoimisiún an 27 Aibreán 2015 lena leasaítear Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (IO L 127, 22.5.2015, lgh. 1–4)

Nuashonraithe 31.08.2016

Top