EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe

An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 — tacaíocht d’fhorbairt tuaithe

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leis an rialachán déantar:

 • leagtar amach an dóigh a gcuireann an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) leis na ceantair tuaithe agus an earnáil talmhaíochta a fhorbairt thar an tréimhse 2014-2020 le bheith ina hearnáil atá:
  • athléimneach, iomaíoch agus nuálach;
  • neamhdhíobhálach don aeráid agus cothrom ó thaobh an chomhshaoil de;
  • cuimsitheach go sóisialta;
 • ina leagtar síos na rialacha lena rialaítear tacaíocht AE don fhorbairt tuaithe, arna maoiniú ag CETFT;
 • ina mínítear cuspóirí CETFT agus an dóigh a n–oibríonn sé.

Leasaíodh é le Rialachán (AE) 2017/2393 lenar tugadh isteach sraith modhnuithe teicniúla ar na 5 rialachán a bhaineann le Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) an Aontais Eorpaigh:

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí

Tá sé d’aidhm le CETFT an méid a leanas a dhéanamh:

 • feabhas a chur ar iomaíochas sa talmhaíocht;
 • a chinntiú go ndéanfar acmhainní nádúrtha a bhainistiú go hinbhuanaithe agus go gcuirfear bearta i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide go héifeachtach;
 • forbairt chríochach chothrom a bhaint amach de limistéir thuaithe ar fud an Aontais Eorpaigh, lena n–áirítear fostaíocht a chruthú agus a chothabháil.

Tosaíochtaí

Tacaíonn an tAontas Eorpach le gníomhaíocht chun 6 chuspóir tosaíochta a bhaint amach:

 • 1.

  méadú ar aistriú eolais agus nuálaíocht;

 • 2.

  feabhas a chur ar inmharthanacht agus iomaíochas gach cineál talmhaíochta agus ar bhainistíocht inbhuanaithe na bhforaoisí;

 • 3.

  eagrú an tslabhra bia a chur chun cinn, lena n–áirítear táirgí talmhaíochta a phróiseáil agus a chur ar an margadh, leas ainmhithe agus bainistiú riosca;

 • 4.

  na héiceachórais a bhaineann leis an talmhaíocht agus leis an bhforaoiseacht a athshlanú, a chaomhnú agus a fheabhsú;

 • 5.

  éifeachtúlacht acmhainní agus an t–aistriú go geilleagar ísealcharbóin a chur chun cinn;

 • 6.

  cuimsiú sóisialta, laghdú bochtaineachta agus forbairt eacnamaíoch i limistéir thuaithe a chur chun cinn.

Féadfaidh tíortha agus réigiúin AE aghaidh a thabhairt freisin ar shaincheisteanna a bhfuil tábhacht ar leith ag baint leo ina limistéar féin amhail:

 • feirmeoirí óga;
 • feirmeacha beaga;
 • limistéir shléibhe;
 • mná i limistéir thuaithe;
 • maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin agus an bhithéagsúlacht.

Buiséad

 • Bhí buiséad CETFT socraithe ag €99.3 billiún in 2015. Ní mór 30% ar a laghad den mhéid sin a úsáid le bearta a dhéanamh chun aire a thabhairt don chomhshaol agus chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, agus coimeádtar 5% le haghaidh straitéisí forbartha áitiúla.
 • I Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/791 déantar leasú ar an miondealú buiséid um thacaíocht AE do cháir um fhorbairt tuaithe (Iarscríbhinn I de Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013).

Leasú 2017 ar an rialachán

Le Rialachán (AE) 2017/2393, ata curtha i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2018, féachtar le rochtain feirmeoirí ar mhaoiniú a shimpliú agus a fheabhsú faoin CBT. I measc nithe eile, tugtar isteach leis an méid seo a leanas:

 • uirlis nua cobhsaíochta ioncaim earnáil-shonrach lena soláthraítear cúiteamh d’fheirmeoirí a mbíonn tionchar ag titim mhór ina n–ioncam orthu;
 • tacaíocht do chonarthaí árachais i gcásanna ina scriostar níos mó ná 20% de mheántháirgeacht bhliantúil an fheirmeora, mar shampla de dheasca drochaimsire.

Cur chun feidhme

Ceanglaítear sa rialachán seo go mbeidh beartas forbartha tuaithe comhsheasmhach le beartais eile sa réimse seo. Tá rialacha agus comhaontuithe ar leibhéal AE i bhfeidhm lena áirithiú go mbainfear úsáid éifeachtach as maoiniú AE, agus forluí agus neamhréireachtaí a íoslaghdú.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2014.

CÚLRA

Tá CETFT ar cheann de 2 chiste AE lena soláthraítear airgead chun CBT a chur chun feidhme (is é an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta an ceann eile). Tacaíonn sé le spriocanna straitéis Eoraip 2020 trí fhorbairt tuaithe a spreagadh ar fud an Aontais Eorpaigh, ag obair taobh le tionscnaimh eile sa réimse sin agus ag an am céanna chun úsáid éifeachtach as maoiniú AE a chinntiú.

Le haghaidh breis faisnéise, féach ar:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 487–548)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/2393 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí (IO L 350, 29.12.2017, lgh. 15-49)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 807/2014 ón gCoimisiún an 11 Márta 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena dtugtar isteach na forálacha idirthréimhseacha (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 1–17)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Cur chun Feidhme (AE) Uimh. 808/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 18–68)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán cur chun feidhme (AE) Uimh. 809/2014 ón gCoimisiún an 17 Iúil 2014 lena leagtar síos na rialacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcóras comhtháite riaracháin agus rialaithe, bearta forbartha tuaithe agus traschomhlíonadh (IO L 227, 31.7.2014, lgh. 69–124)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle (IO L 189, 27.6.2014, lgh. 1-32)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa, maidir leis an gCiste Comhtháthaithe, maidir leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, agus maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle (OJ L 347, 20.12.2013, lgh. 320–469)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 549-607)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta laistigh de chreat an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 608-670)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 671-854)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 24.05.2019

Top