EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha AE le feirmeoirí

Rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha AE le feirmeoirí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 — rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi chomhbheartas talmhaíochta an AE

CÉARD IS AIDHM DON RIALACHÁN SEO?

Leagtar amach leis an Rialachán na rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha a dhéantar chun tacú le feirmeoirí faoi chomhbheartas talmhaíochta (CBT) an AE. Déantar na híocaíochtaí sin ar choinníoll go gcomhlíonann feirmeoirí rialacha diana maidir le sláinte agus leas daoine agus ainmhithe, sláinte plandaí agus an comhshaol — ar a dtugtar tras-chomhlíonadh.

Leis an rialachán, aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ina raibh na rialacha lena rialaíodh íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí roimhe seo agus a athraíodh i ndiaidh leasú an CBT in 2013. Aisghairtear leis freisin Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 a bhain le hearnáil an chadáis.

I mí na Nollag 2017, ghlac an AE le Rialachán (AE) 2017/2393 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, mar aon le haon reachtaíocht eile a bhaineann leis an CBT (Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 lena mbunaítear an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 lena leagtar síos rialacha maoinithe, bainistithe agus monatóireachta maidir le beartas talmhaíochta an AE, Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 maidir le comheagrú na margaí talmhaíochta san AE agus Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 maidir le caiteachas a bhaineann leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe a bhainistiú).

PRÍOMHPHOINTÍ

Íoctar íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí trí scéimeanna tacaíochta i ngach tír AE.

Ní mór do thíortha anois cion áirithe dá ndáileadh maoinithe CBT a thabhairt do scéimeanna tacaíochta éigeantacha:

 • íocaíochtaí caighdeánacha de réir an heicteáir — chun an tacaíocht a dháileadh go cóir, ní mór do gach tír AE dul i dtreo íocaíocht aonfhoirmeach in aghaidh an heicteáir ó 2015 i leith (“scéim um íocaíocht bhunaidh”)
 • íocaíochtaí glasa in aghaidh an heicteáir — le deonú ar fheirmeoirí as cleachtais chun leasa na haeráide agus an chomhshaoil a urramú (30 % den leithdháileadh maoinithe náisiúnta);
 • íocaíocht feirmeora óig in aghaidh an heicteáir — d’fheirmeoirí nach sine iad ná 40 bliain d’aois, atá ag bunú den chéad uair mar cheann a bhfeirme, ar feadh tréimhse nach giorra ná 5 bliana sula n–éilítear tacaíocht; tá an íocaíocht seo ar fáil ar feadh suas le 5 bliana.

Tá roinnt scéimeanna tacaíochta roghnacha. ann chomh maith. Is féidir le tíortha AE cinneadh a dhéanamh:

 • tacaíocht a thabhairt d’fheirmeacha beaga trí shuim níos mó a íoc ar an gcéad 30 heicteár (“íocaíocht adhdháilte”);
 • íocaíochtaí breise a dheonú le haghaidh limistéir a bhfuil srianta nádúrtha iontu;
 • suimeanna teoranta de thacaíocht a bhaineann le táirgeadh a dheonú (“tacaíocht chúpáilte” — íocaíochtaí a bhaineann le barra faoi leith nó le cineálacha beostoic) chun cuidiú le hearnálacha talmhaíochta ina dtír féin ina bhfuil deacrachtaí;
 • scéim shimplithe a thairiscint d’fheirmeoirí beaga — íocaíocht bhliantúil suas le €1 250;

Ón 1 Eanáir 2018, tháinig na rialacha nua atá i Rialachán (AE) 2017/2393 i bhfeidhm agus áirítear leo iad seo a leanas:

 • ní fhéadfar tacaíocht dhíreach a dheonú ach ar fheirmeoirí gníomhacha (na feirmeoirí sin nach neamhshuntasach iad a ngníomhaíocht talmhaíochta). Bhí ualach rómhór ag baint leis an riarachán, áfach, i roinnt tíortha AE. Go sonrach, i gcás éilitheoirí a bhí ag oibriú aerfort, seirbhísí iarnróid, oibreacha uisce, seirbhísí eastáit réadaigh, agus saoráidí spóirt agus áineasa buana, measadh go raibh siad neamhghníomhach ach amháin má chruthaigh siad a mhalairt. Tá a chur i bhfeidhm deonach anois i dtíortha AE;
 • simplíodh roinnt gnéithe de na rialacha a bhaineann le híocaíochtaí glasa, go háirithe iad sin a bhaineann le ceanglais éagsúlaithe barr;
 • síneadh ar shainmhíniú na bhféarthailte buana
  • Féadfaidh tíortha AE a chinneadh toir nó crainn áirithe a tháirgeann bia ainmhithe i bhféarthailte buana ina bhfuil féar agus foráiste luibheach eile chun tosaigh a chur san áireamh, ina gcríocha uile nó i gcuid díobh;
  • féadfaidh siad talamh nár treabhadh ná nár úsáideadh le haghaidh uainíocht na mbarr ar feadh 5 bliana nó níos mó a mheas mar chritéar chun féarthailte buana a rangú;
 • feirmeoirí óga in ann rochtain níos éasca a fháil ar íocaíochtaí na gcúig bliana ar fad anois;
 • soiléiríodh freagrachtaí thíortha an AE maidir leis an gcaoi a bhfuil tacaíocht chúpláilte teoranta ó thaobh táirgeachta de;
 • síntear na cineálacha limistéar is díol spéise ó thaobh na héiceolaíochta de (Limistéir ina nDírítear ar an Éiceolaiocht) chun limistéir ina bhfástar cineálacha plandaí ar nós Mioscantach agus Silphium perfoliatum, mar aon le talamh a fhágtar bán le haghaidh plandaí atá chun leasa pailneoirí.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN SEO?

Tá feidhm le Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ón 1 Eanáir 2015. Tá na rialacha a tugadh isteach le Rialachán (AE) 2017/2393 i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2018.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta laistigh de chreat an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 608-670)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl sa leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le tacaíocht le haghaidh forbairt tuaithe ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 487–548)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le maoiniú, bainistiú agus monatóireacht a dhéanamh ar an gcomhbheartas talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 352/78, (CE) Uimh. 165/94, (CE) Uimh. 2799/98, (CE) Uimh. 814/2000, (CE) Uimh. 1290/2005 agus (CE) Uimh. 485/2008 ón gComhairle (OJ L 347, 20.12.2013, lgh. 549-607)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n–aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lgh. 671-854)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1310/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), lena agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le hacmhainní agus a ndáileadh i dtaca leis an mbliain 2014 agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013, Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann lena gcur i bhfeidhm sa bhliain 2014 (Iris Oifigiúil L 347, 20.12.2013, lgh. 865-883)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 15.06.2018

Top