EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rialacháin an Aontais Eorpaigh

Rialacháin an Aontais Eorpaigh

Is éard is rialacháin ann ná gníomhartha dlíthiúla arna sainmhíniú ag Airteagal 288 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Cuirtear rialacháin i bhfeidhm go ginearálta, bíonn siad ina gceangal go huile agus go hiomlán agus bíonn siad infheidhmithe go díreach i dtíortha uile an Aontais Eorpaigh (AE).

ACHOIMRE

Is éard is rialacháin ann ná gníomhartha dlíthiúla arna sainmhíniú ag Airteagal 288 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Cuirtear rialacháin i bhfeidhm go ginearálta, bíonn siad ina gceangal go huile agus go hiomlán agus bíonn siad infheidhmithe go díreach i dtíortha uile an Aontais Eorpaigh (AE).

Mar shampla, nuair a chinn AE beart a dhéanamh chun sláinte an duine agus an comhshaol a chosaint níos fearr ar rioscaí na substaintí ceimiceacha, ghlac sé le rialachán maidir leis an gceist seo.

Is cuid de dhlí tánaisteach AE an rialachán. Glacann institiúidí AE leis bunaithe ar na conarthaí bunaidh. Féachtar leis an rialachán cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an dlí AE a chinntiú i dtíortha uile AE.

Glactar le rialachán tar éis nóis imeachta reachtaigh. Is gníomh reachtach é lena nglacann an Chomhairle agus an Pharlaimint faoi ghnáthnós imeachta reachtach nó nós imeachta reachtach speisialta.

Dírítear an rialachán ar chatagóirí teibí daoine, ní dhírítear an rialachán ar dhaoine aitheanta. Tá sé seo difriúil ón gcinneadh, arna shainmhíniú in Airteagal 288, CFAE. Bíonn an cinneadh ina cheangal go huile agus go hiomlán.

Ní mór dóibh siúd ar a gcuirtear an rialachán i bhfeidhm, cloí go hiomlán leis. Is gníomh dlíthiúil é a bhíonn ina cheangal:

ar na hinstitiúidí AE;

ar thíortha AE;

ar na daoine ar a bhfuil sé dírithe.

Bíonn rialachán infheidhmithe go díreach i dtíortha uile AE, .i.e:

bíonn feidhm aige láithreach mar chaighdeán i dtíortha uile AE, ní gá é a thrasuí i ndlí náisiúnta;

cruthaíonn sé cearta agus oibleagáidí do dhaoine aonair agus, mar sin, is féidir leo é a agairt os comhair na cúirte náisiúnta;

is féidir le daoine aonair dul i muinín an rialacháin ina gcuid caidreamh le daoine aonair eile, le tíortha AE nó le húdaráis AE.

Ón uair a thagann an rialachán i bhfeidhm (dáta atá leagtha amach ann nó, ina éagmais sin, 20 lá tar éis a fhoilsithe san Iris Oifigiúil) bíonn sé infheidhmithe i dtíortha uile AE. Bíonn ceangal comhuaineach, uathoibríoch agus aonfhoirmeach ag éifeachtaí dlíthiúla an rialacháin ar reachtaíocht náisiúnta na dtíortha AE.

Rialacháin tharmligthe

Sa nós imeachta um ghníomhartha tarmligthe (Airteagal 290, CFAE), d’fhéadfadh an Coimisiún glacadh le rialacháin tharmligthe chun sonraí nó gnéithe áirithe rialacháin nó threoir AE a shonrú nó a chomhlánú.

Rialacháin chur chun feidhme

Sa nós imeachta um ghníomhartha cur chun feidhme (Airteagal 291, CFAE), d’fhéadfaí an Coimisiún a údarú chun glacadh le rialacháin chun an reachtaíocht atá le cur i bhfeidhm go haonfhoirmeach in AE a chur i gcrích. Ní mór cloí le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus cumhachtaí cur chun feidhme an Choimisiúin á gcur i gcrích.

D’fhéadfadh institiúidí Eorpacha glacadh le rialacháin chur chun feidhme freisin le haghaidh na gcistí seo: Ciste Sóisialta na hEorpa agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa. Sainmhínítear an cineál rialacháin seo in Airteagail 164 agus 178 den CFAE.

Is gníomhartha dlíthiúla iad seo agus braitheann a mbailíocht ar “bhunrialachán”. Leagtar amach na bunrialacha sa bhunrialachán, ach leagtar amach forálacha áirithe teicniúla sa rialachán cur chun feidhme.

Féach dlí AE ar láithreán gréasáin an Aontais Eorpaigh chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Nuashonrú is déanaí: 30.08.2015

Top