Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_10_003_BG

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
10.Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали
TOM 03

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

10.   Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

TOM 003

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1998

L 359

1

 

 

31998R2866

 

 

 

Регламент (EО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 година относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

3

2000

L 167

1

 

 

32000R1478

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1478/2000 на Съвета от 19 юни 2000 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

5

2002

L 168

43

 

 

32002L0047

 

 

 

Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 година относно финансовите обезпечения

6

2002

L 179

1

 

 

32002R1221

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1221/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 година за тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация

14

2002

L 286

11

 

 

32002R1889

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1889/2002 на Комисията от 23 октомври 2002 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 по отношение на разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничество (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) (1)

19

2002

L 347

42

 

 

32002D0990

 

 

 

Решение на Комисията от 17 декември 2002 година за допълнително уточняване на приложение A към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно принципите за измерване на цените и обемите в националните сметки (нотифицирано под номер C(2002) 5054) (1)

21

2003

L 158

55

 

 

32003D0475

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Решение 2000/604/ЕО на Съвета относно състава и устава на Комитета по икономическа политика

39

2003

L 158

58

 

 

32003D0476

 

 

 

Решение на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на устава на Икономическия и финансов комитет

42

2003

L 169

6

 

 

32003R1210

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета от 7 юли 2003 година относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96

45

2003

L 180

1

 

 

32003R1267

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1267/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно сроковете за предаване на основните агрегати на националните сметки, относно дерогациите, свързани с предаването на основните агрегати на националните сметки, и относно предаването на данни за изработените часове на заетите лица (1)

64

2003

L 264

12

 

 

32003R1799

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1799/2003 на Съвета от 13 октомври 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

86

2003

L 318

9

 

 

32003R2119

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2119/2003 на Комисията oт 2 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (EО) № 2465/96

88

2003

L 330

7

 

 

32003R2204

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2204/2003 на Комисията от 17 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

90

2004

L 081

1

 

 

32004R0501

 

 

 

Регламент (ЕО) № 501/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 10 март 2004 година относно тримесечните финансови сметки на сектора на публичната администрация (1)

93

2004

L 163

100

 

 

32004R0924

 

 

 

Регламент (ЕО) № 924/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

98

2004

L 180

9

 

 

32004R0979

 

 

 

Регламент (ЕО) № 979/2004 на Комисията от 14 май 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношенияте с Ирак

100

2004

L 207

10

 

 

32004R1086

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1086/2004 на Комисията от 9 юни 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак

111

2004

L 233

1

 

 

32004R1222

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1222/2004 на Съвета от 28 юни 2004 година относно съставяне и предаване на данни за тримесечния държавен дълг

114

2004

L 244

47

 

 

32004D0548

 

 

 

Решение на Съвета от 11 май 2004 година относно позицията, която Комисията следва да заеме относно сключването на споразумение за паричните взаимоотношения с Княжество Андора

116

2004

L 285

6

 

 

32004R1566

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1566/2004 на Комисията от 31 август 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1210/2003 на Съвета относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96

119

2004

L 332

15

 

 

32004D0750

 

 

 

Решение на Съвета от 21 октомври 2004 година относно започването на преговори по сключването на споразумение, свързано с паричните отношения с Княжество Андора

123

2004

L 373

1

 

 

32004R2182

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2182/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година относно медалите и символите, подобни на еуромонети

124

2004

L 373

7

 

 

32004R2183

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2183/2004 на Съвета от 6 декември 2004 година за разширяване на прилгането на Регламент (ЕО) № 2182/2004 относно медалите и символите, подобни на еуромонети, по отношение на неучастващи държави-членки

130

2004

L 381

33

 

 

22004A1228(02)

 

 

 

Споразумение между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

131

2005

L 114

11

 

 

32005D0357

 

 

 

Решение на Съвета от 22 декември 2004 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, еквивалентни на тези, предвидени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

150

2005

L 174

1

 

 

32005R1055

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1055/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на наблюдението върху бюджетните позиции и наблюдението и координацията на икономическите политики

152

2005

L 174

5

 

 

32005R1056

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1056/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 относно ускоряването и разясняването на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит

156

2005

L 230

7

 

 

32005R1450

 

 

 

Регламент (EO) № 1450/2005 на Комисията от 5 септември 2005 година за изменение на приложение V към Регламент (EО) № 1210/2003 на Съвета за ограничаване на икономическите и финансовите отношения с Ирак

161

2005

L 274

9

 

 

32005R1708

 

 

 

Регламент (EО) № 1708/2005 на Комисията от 19 октомври 2005 година за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени и за изменение на Регламент (EО) № 2214/96 (1)

164

2005

L 337

1

 

 

32005R2103

 

 

 

Регламент (EО) № 2103/2005 на Съвета от 12 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 3605/93 по отношение на качеството на статистическите данни в рамките на процедурата при прекомерен дефицит

166

2005

L 346

1

 

 

32005R2169

 

 

 

Регламент (EО) № 2169/2005 на Съвета от 21 декември 2005 година за изменение на Регламент (EО) № 974/98 относно въвеждането на еурото

172

2006

L 036

40

 

 

32006D0075

 

 

 

Решение на Съвета от 30 януари 2006 година за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл)

177

2006

L 036

42

 

 

32006D0076

 

 

 

Решение на Съвета от 30 януари 2006 година за разширяване на прилагането на Решение 2006/75/ЕО за изменение и разширяване на Решение 2001/923/ЕО за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еурото срещу фалшифициране (програма Перикъл) по отношение на държави-членки, които не участват в програмата

179

2006

L 122

3

 

 

32006R0701

 

 

 

Регламент (ЕО) № 701/2006 на Съвета от 25 април 2006 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 2494/95 по отношение на времевия обхват на събиране на ценови данни в хармонизирания индекс на потребителските цени (1)

180

2006

L 195

1

 

 

32006R1086

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1086/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

182

2006

L 195

25

 

 

32006D0495

 

 

 

Решение на Съвета от 11 юли 2006 година в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора за приемане от Словения на единната валута на 1 януари 2007 г.

183

2006

L 219

23

 

 

32006D0558

 

 

 

Решение на Комисията от 2 август 2006 година за актуализиране на приложенията към Паричното споразумение между правителството на Френската република от името на Европейската общност и правителството на Негова светлост принца на Монако

186

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.


10/ 003

BG

Официален вестник на Европейския съюз

1
/

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


Увод

В съответствие с член 58 от Акта за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 157, 21.6.2005 г., стр. 203) текстове на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди присъединяването, изготвени от Съвета, от Комисията или от Европейската централна банка, на български и румънски език са автентични, считано от датата на присъединяване, при същите условия, както текстовете, съставени на другите официални езици на Общностите. В този член се предвижда също, че текстовете се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, ако текстовете на настоящите езици са публикувани в него.

В съответствие с въпросния член настоящото специално издание на Официален вестник на Европейския съюз се публикува на български език и съдържа текстовете на обвързващите актове с общо приложение. То обхваща актове, приети от 1952 г. до 31 декември 2006 г.

Текстовете, които се публикуват, са разпределени в 20 глави според класификацията, която се прилага в Указателя на действащото законодателство на Общността, както следва:

01.

Общи, финансови и институционални въпроси

02.

Митнически съюз и свободно движение на стоки

03.

Земеделие

04.

Рибарство

05.

Свободно движение на работници и социална политика

06.

Право на установяване и свободно предоставяне на услуги

07.

Транспортна политика

08.

Политика на конкуренция

09.

Данъчна политика

10.

Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали

11.

Външни отношения

12.

Енергетика

13.

Индустриална политика и вътрешен пазар

14.

Регионална политика и координация на структурните инструменти

15.

Околна среда, потребители и здравеопазване

16.

Наука, информация и култура

17.

Право относно предприятията

18.

Обща външна политика и политика на сигурност

19.

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

20.

Европа на гражданите

Указателят, който се публикува два пъти годишно на официалните езици на Европейския съюз, ще бъде публикуван по-късно и на български език и ще съдържа позовавания на настоящото специално издание. По този начин указателят може да бъде използван и като индекс за настоящото специално издание.

Актовете, публикувани в настоящото специално издание, се публикуват, с малки изключения, във формата, в която са били публикувани на досегашните езици в Официален вестник. Следователно при използването на настоящото специално издание трябва да се вземат предвид последващите изменения, промени или дерогации, приети от институциите или Европейската централна банка или предвидени в Акта за присъединяване.

По изключение, в определени случаи, когато обемни технически приложения на актове се заменят по-късно от други приложения, се прави позоваване само на последния заменящ акт. Такъв е случаят основно в определени актове, които съдържат списъци на митнически кодове (глава 02), актове относно превоза на опасни вещества и опаковането и етикетирането на тези вещества (глави 07 и 13) и определени протоколи и приложения към Споразумението за ЕИП.

Също така „Правилникът за длъжностните лица“ по изключение се публикува като консолидиран текст, който съдържа всички изменения до края на 2005 г. Измененията, направени след това, се публикуват в първоначалния им вид.

В специалните издания са използвани две системи на номериране:

i)

първоначалните номера на страниците заедно с датата на публикуване на Официален вестник в изданието му на италиански, немски, нидерландски и френски език, както в изданията му на английски и датски език след 1 януари 1973 г., както в изданието на гръцки език след 1 януари 1981 г., както в изданията на испански и португалски език след 1 януари 1986 г., както в изданията на фински и шведски език след 1 януари 1995 г. и в изданията на естонски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки, словенски, унгарски и чешки език след 1 май 2004 г.

Непоследователността при номерирането на страниците се дължи на факта, че не всички актове, публикувани тогава, са включени в настоящото специално издание. Първоначалните номера на страниците се използват при посочването на актовете, когато се прави позоваване на Официален вестник;

ii)

номерата на страниците в специалните издания, които са последователни и не следва да се използват при цитиране на актове.

До месец юни 1967 г. номерирането на страниците в Официален вестник всяка година започва отначало. От тази дата всеки брой започва със страница първа.

От 1 януари 1968 г. Официален вестник се разделя на две части:

законодателство (L),

съобщения и информации (С).

На 1 февруари 2003 г. предишното официално наименование Официален вестник на Европейските общности бе променено вследствие на Договора от Ница и сега е Официален вестник на Европейския съюз.


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


31998R2866


L 359/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 2866/98 НА СЪВЕТА

от 31 декември 1998 година

относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 109л, параграф 4, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейската централна банка (1),

(1)

Като има предвид, че съгласно член 109й, параграф 4 от Договора третият етап на Икономическия и паричен съюз започва на 1 януари 1999 г.; като има предвид, че Съветът, на заседание в състав държавни и правителствени ръководители, потвърди на 3 май 1998 г., че Белгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия и Финландия изпълняват необходимите условия за приемането на единна валута от 1 януари 1999 г. (2).

(2)

Като има предвид, че съгласно Регламент (EО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еурото (3), еурото е валутата на държавите-членки, които приемат единната валута от 1 януари 1999 г.; като има предвид, че въвеждането на еурото изисква приемането на валутните курсове, по които еурото ще замести националните валути и по които ще се съотнася към националните парични единици; като има предвид, че валутните курсове в член 1 са валутните курсове, посочени в член 1, трето тире от Регламент (EО) № 974/98.

(3)

Като има предвид, че съгласно Регламент (EО) № 1103/97 на Съвета от 17 юни 1997 г. относно определени разпоредби, отнасящи се до въвеждането на еурото (4), всяко позоваване на екю в правните инструменти се заменя с позоваване на еуро при курс 1 еуро за 1 екю; като има предвид, че член 109л, параграф 4, второ изречение от Договора предвижда, че приемането на валутните курсове само по себе си не променя външната стойност на екюто; като има предвид, че това се осигурява чрез приемането като валутни курсове на валутните курсове към екюто на валутите на държавите-членки, които приемат еурото, както са изчислени от Комисията на 31 декември 1998 г. съгласно установената практика за изчисляване на всекидневните официални курсове на екюто.

(4)

Като има предвид, че министрите на държавите-членки, които приемат еурото като своя единна валута, управителите на централните банки на тези държави-членки, Комисията и Европейският паричен институт/Европейската централна банка са приели съответно на 3 май 1998 г. (5) и на 26 септември 1998 г. две комюникета за определянето и приемането на неотменими валутни курсове за еурото.

(5)

Като има предвид, че Регламент (EО) № 1103/97 предвижда, че валутните курсове се приемат като 1 еуро, изразено във всяка национална валута на държавите-членки, които приемат еурото; като има предвид, че за да се осигури висока степен на точност, тези курсове ще се приемат с шест цифри, без да се определят обърнати курсове или двустранни курсове между валутите на държавите-членки, които приемат еурото,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Неотменимо фиксираните валутни курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото, са:

1 еуро

=

40,3399

белгийски франка

=

1,95583

германски марки

=

166,386

испански песети

=

6,55957

френски франка

=

0,787564

ирландски лири

=

1 936,27

италиански лири

=

40,3399

люксембургски франка

=

2,20371

нидерландски гулдена

=

13,7603

австрийски шилинга

=

200,482

португалски ескудо

=

5,94573

финландски марки.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 1999 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 декември 1998 година.

За Съвета

Председател

R. EDLINGER


(1)  ОВ С 412, 31.12.1998 г., стр. 1.

(2)  Решение 98/317/EO на Съвета от 3 май 1998 г. в съответствие с член 109й, параграф 4 от Договора (ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 30).

(3)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 162, 19.6.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 160, 27.5.1998 г., стр. 1.


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5


32000R1478


L 167/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1478/2000 НА СЪВЕТА

от 19 юни 2000 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 123, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейската централна банка (1),

като има предвид че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета от 31 декември 1998 г. относно валутните курсове към еурото на валутите на държавите-членки, които приемат еурото (2), определя валутните курсове, приложими от 1 януари 1999 г. съгласно Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еурото (3).

(2)

Решение 98/317/ЕО на Съвета от 3 май 1998 г. в съответствие с член 121, параграф 4 от Договора (4) постановява, че Гърция не е изпълнила необходимите условия за приемане на единната валута.

(3)

Съгласно Решение 2000/427/ЕО на Съвета от 19 юни 2000 г., в съответствие с член 122, параграф 2 от Договора, относно приемането на единната валута от Гърция на 1 януари 2001 г. (5) Гърция вече изпълнява необходимите условия и дерогацията за Гърция се отменя от 1 януари 2001 г.

(4)

Въвеждането на еурото в Гърция изисква да бъде приет валутният курс на драхмата към еурото,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В списъка на валутните курсове в член 1 от Регламент (ЕО) № 2866/98 между курсовете на германската марка и испанската песета се добавя следното:

„= 340,750 гръцки драхми.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2001 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Санта Мария да Фейра на 19 юни 2000 година.

За Съвета

Председател

J. PINA MOURA


(1)  Становище от 16 юни 2000 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 359, 31.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 30.

(5)  ОВ L 167, 7.7.2000 г., стр. 1.


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

6


32002L0047


L 168/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/47/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 юни 2002 година

относно финансовите обезпечения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (5) представлява ключово събитие в установяването на стабилна правна рамка в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа. Прилагането на тази директива показа колко е важно да се ограничи системният риск, присъщ на такива системи и произтичащ от различното влияние на няколко юрисдикции, както и ползата от общи правила по отношение на обезпеченията, предвидени в рамките на тези системи.

(2)

В Съобщението си от 11 май 1999 г. до Европейския парламент и до Съвета относно финансовите услуги: „Прилагане на рамката за финансовите пазари: план за действие“ Комисията предприе, след консултиране с пазарните експерти и с националните власти, да изготви допълнителни предложения за законодателни действия относно обезпеченията, които да ускорят по-нататъшния напредък в областта на обезпеченията, доразвивайки постигнатото от Директива 98/26/ЕО.

(3)

Следва да бъде създаден общностен режим за предоставяне на ценни книжа и парични средства като обезпечения било чрез лихва по обезпечението, или чрез прехвърляне на собственост, включително и сделка с уговорка за обратно изкупуване (репо операции). Това ще допринесе за интеграцията и за ефективността на разходите на финансовия пазар, както и за стабилността на финансовата система в Общността, и по този начин ще подпомогне свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали в единния пазар на финансови услуги. Настоящата директива е съсредоточена върху двустранните споразумения за финансови обезпечения.

(4)

Настоящата директива е приета в европейския правен контекст, който се състои, по-специално, от посочената Директива 98/26/ЕО, както и от Директива 2001/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. относно реорганизацията и ликвидацията на кредитните институции (6), Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно реорганизацията и ликвидацията на застрахователните дружества (7) и Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. относно процедурите по несъстоятелност (8). Настоящата директива съответства на общия модел на тези предшестващи я нормативни актове и не им противоречи. В действителност настоящата директива допълва тези съществуващи нормативни актове, като разглежда допълнителни въпроси и отива по-далеч от тях по отношение на определени материи, които вече са били разгледани от тези нормативни актове.

(5)

С цел да се засили правната сигурност на споразуменията за финансови обезпечения, държавите-членки следва да гарантират, че по отношение на такива споразумения не се прилагат определени разпоредби от законодателството относно несъстоятелността, по-специално онези, които биха попречили на ефективното реализиране на финансовите обезпечения или биха поставили под съмнение действителността на съвременните техники, като двустранно приключващо нетиране, или учредяването на допълнителни обезпечения във формата на допълване или замяна на обезпеченията.

(6)

Настоящата директива не се отнася до правата, които някое лице може да притежава по отношение на активите, предоставени като финансово обезпечение, и които са възникнали при условия, различни от тези на споразумението за финансово обезпечение, и на основание, различно от която и да е правна разпоредба или законово правило, възникнало поради започването или продължаването на процедури по ликвидация или на мерки за реорганизация, като например реституция вследствие на грешка или липса на правоспособност.

(7)

Принципът, заложен в Директива 98/26/ЕО, съгласно който законът, приложим към всички безналични ценни книжа, предоставени като обезпечение, е законът на юрисдикцията, под която се намира съответният регистър, сметка или централна депозитна система, трябва да бъде разширен, с цел да се създаде правна сигурност при използването на такива ценни книжа в трансграничен контекст и като финансови обезпечения съгласно приложното поле на настоящата директива.

(8)

Правилото lex rei sitae, според което приложимият закон при определяне дали споразумението за финансово обезпечение е действително и следователно противопоставимо на трети страни, е законът на държавата, където се намира финансовото обезпечение, понастоящем е признато от всички държави-членки. Без да се засяга прилагането на настоящата директива към ценните книжа на приносител, следва да бъде определено местоположението на безналичните ценни книжа, предоставени като финансово обезпечение и държани чрез един или повече посредници. Когато обезпеченият притежава действително и приложимо споразумение за обезпечение съгласно правото на държавата, в която се поддържа релевантната сметка, тогава противопоставимостта на което и да е конкуриращо право на собственост или интерес и приложимостта на обезпечението трябва да бъдат регулирани единствено от законодателството на тази държава, като така се избягва правната несигурност, произтичаща от прилагането на друго непредвидено законодателство.

(9)

С цел да се ограничат административните тежести за страните, използващи финансово обезпечение, попадащо в приложното поле на настоящата директива, единственото условие за действителност, което националното законодателство може да постави по отношение на финансовото обезпечение е то да бъде предоставено, прехвърлено, държано, регистрирано или оформено по друг начин, така че да бъде във владение или под контрола на обезпечения или на лице, действащо от негово име, без по този начин да се изключват обезпечителните техники, при които на обезпечителят е позволено да замени обезпечението или да оттегли дадено в повече обезпечение.

(10)

По същите причини съставянето, действителността, сключването, противопоставимостта или допустимостта като доказателство на споразумение за финансово обезпечение или предоставянето на финансово обезпечение по силата на споразумение за финансово обезпечение не трябва да се поставя в зависимост от изпълнението на някакво формално действие, като съставянето на документ в определена форма или по определен начин или предоставянето на документи на официален или държавен орган, или вписването в публичен регистър, рекламата във вестник или списание, в официален регистър или публикация, или под каквато и да е друга форма, уведомяването на длъжностно лице или предоставянето на доказателство в определена форма относно датата на съставяне на документ или инструмент, размера на релевантните финансови задължения или други обстоятелства. Независимо от това настоящата директива трябва да осигури равновесие между ефикасността на пазара и сигурността на страните по споразумението и на трети страни, като с това предотвратява, inter alia, риска от измама. Това равновесие следва да се постигне, като в приложното поле на настоящата директива се включат само онези споразумения за финансово обезпечение, които предвиждат каквато и да е форма на отказ от владение, т.е предоставянето на финансовото обезпечение, и когато учредяването на финансовото обезпечение може да бъде направено в писмена форма за доказване или на траен носител, като така се гарантира проследяването на това обезпечение. За целите на настоящата директива действията, изисквани от правото на държава-членка като условия за прехвърляне или учредяване на обезпечения върху финансовите инструменти, различни от безналичните ценни книжа, като джиро, в случая на ценните книжа на заповед, или вписване в регистъра на издателя, в случая на регистрираните ценни книжа, не следва да бъдат считани за формални действия.

(11)

Освен това настоящата директива следва да защитава единствено споразуменията за финансово обезпечение, които могат да бъдат доказани. Такова доказване може да бъде направено в писмена форма или по друг законно установен начин, приложим към споразумението за финансово обезпечение.

(12)

Опростяването на ползването на финансово обезпечение чрез ограничаване на административните формалности засилва ефикасността на трансграничните операции на Европейската централна банка и на националните централни банки на държавите-членки, участващи в Икономическия и паричен съюз, необходими за прилагането на Общата парична политика. Наред с това, предвиждането на частична защита на споразуменията за финансово обезпечение срещу някои разпоредби от законодателството относно несъстоятелността допълнително подпомага по-широкия аспект на Общата парична политика, в рамките на която участниците в паричния пазар постигат баланс в общата ликвидност помежду си чрез трансгранични обезпечени сделки.

(13)

Настоящата директива се стреми да защити действителността на споразуменията за финансово обезпечение, които се основават на прехвърлянето на пълната собственост върху финансовото обезпечение, например чрез премахване на т.нар. „преквалифициране“ на тези споразумения за финансово обезпечение (включително сделките с уговорка за обратно изкупуване) като обезпечителни.

(14)

Прилагането на двустранно приключващо нетиране трябва да бъде запазено не само като изпълнителен механизъм за споразуменията за финансово обезпечение с прехвърлително действие, включително сделките с уговорка за обратно изкупуване, но и в по-широк план, когато формите на приключващо нетиране представляват част от споразумение за финансово обезпечение. Общоприетите практики за стабилно управление на риска на финансовите пазари трябва да бъдат защитени, като се позволи на участниците да управляват и намаляват нетната основа на кредитните си експозиции, произтичащи от всички видове финансови сделки, когато кредитната експозиция се изчислява като сума от оценените текущи експозиции по всички неприключили сделки с насрещна страна, като се прихващат насрещните позиции за получаване на обща сума, която да бъде съпоставена с настоящата стойност на финансовото обезпечение.

(15)

Настоящата директива не трябва да засяга ограниченията и изискванията на националното законодателство за предявяване на искове по сметки, за задължения за прихващане или нетиране, свързани например с тяхната реципрочност или с факта, че те са били сключени, преди обезпеченият да е знаел или да е трябвало да знае за започването (или друго задължително юридическо действие, което води до започването) на производство по ликвидация или мерки за реорганизация по отношение на обезпечителя.

(16)

Стабилната пазарна практика, насърчавана от регулаторните органи, при която участниците на финансовия пазар използват споразуменията за допълващото финансово обезпечение, за да управляват и намаляват техните кредитни рискове един спрямо друг чрез пазарно ориентирани изчисления на настоящата стойност на кредитните експозиции и стойността на финансовите обезпечения, и съответно искат допълнително финансово обезпечение или връщане на даденото в повече по финансово обезпечение, трябва да бъде защитена срещу някои правила, които автоматично водят до недействителност. Същото се прилага и към възможността за заместване на активите, предоставени като финансово обезпечение с други активи на същата стойност. Целта е предоставянето на допълнителното или заместването на финансовото обезпечение да не може да бъде оспорвано единствено на основание на факта, че релевантните финансови задължения са съществували преди учредяването на това финансово обезпечение или че финансовото обезпечение е било предоставено през определен период от време. Това обаче не засяга възможността за оспорване по националното законодателство на споразумението за финансово обезпечение или на предоставянето на финансово обезпечение като част от първоначалното учредяване, даването на допълнително или заместващо обезпечение, например в случаите, когато това е било умишлено направено в ущърб на другите кредитори (което включва, inter alia, и измамни действия или подобно заобикаляне на правилата, които могат да се прилагат в определен период).

(17)

Настоящата директива предвижда бързи и неформални изпълнителни производства с цел гарантиране на финансовата стабилност и ограничаване на верижния ефект при неизпълнение на някоя от страните по споразумение за финансово обезпечение. Директивата обаче балансира тези цели със защитата на обезпечителя и на третите страни, като изрично потвърждава възможността за държавите-членки да запазят или да въведат в националното си законодателство последващ контрол, който съдилищата могат да упражняват по отношение на реализирането или оценяването на финансовото обезпечение и изчисляването на основните финансови задължения. Този контрол трябва да дава възможност на съдебните органи да се уверят, че реализирането или оценката са били извършени в съответствие с разумната търговска практика.

(18)

Трябва да бъде възможно предоставянето на парични средства като обезпечение както чрез прехвърляне на собствеността, така и чрез структури с използване на механизма на залога, съответно защитени от признаване на нетиране или от залога на парично обезпечение. Парични средства означава единствено сума, изразена като кредит по сметка или друго подобно вземане за изплащане на пари (като депозит на паричния пазар), с което изрично се изключват банкнотите.

(19)

Настоящата директива предвижда право на ползване в случай на споразумения за финансово обезпечение с предоставяне на залог, с което се повишава ликвидността на финансовите пазари, като се препятства повторната употреба на „заложените“ ценни книжа. Тази повторна употреба обаче не трябва да засяга националното законодателство относно разделността на активите и равното третиране на кредиторите.

(20)

Настоящата директива не засяга действието и ефекта на договорните условия на финансовите инструменти, дадени като финансово обезпечение, като правата и задълженията и другите условия, съдържащи се в условията за издаване, както и всички други права и задължения и други условия, които се прилагат между издателите и държателите на такива инструменти.

(21)

Този акт е в съответствие с основните права и следва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(22)

Тъй като целта на предложените действия, а именно, да се създаде минимален режим относно използването на финансови обезпечения, не може да бъде изпълнена в необходимата степен от държавите-членки и следователно може, поради мащаба и последиците от тези действия, да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, предвиден в посочения член, настоящата директива не отива отвъд необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Тази директива определя общностен режим, приложим към споразуменията за финансово обезпечение, които отговарят на изискванията по параграфи 2 и 5 и към финансовите обезпечения, в съответствие с условията по параграфи 4 и 5.

2.   Както обезпеченият, така и обезпечителят трябва да спадат към някоя от следните категории:

а)

публична власт (с изключение на публично гарантираните предприятия, освен ако не попадат под букви от б) до д) включително:

i)

органи от публичния сектор на държавите-членки, които са натоварени със или участват в управлението на публичния дълг, и

ii)

органи от публичния сектор на държавите-членки, които са оправомощени да поддържат клиентски сметки;

б)

централна банка, Европейската централна банка, Банката за международни разплащания, банката за многостранно развитие по смисъла на член 1, параграф 19 от Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за предприемането и осъществяването на дейност на кредитни институции (9), Международния валутен фонд и Европейската инвестиционна банка;

в)

финансова институция, която е обект на разумен надзор, включително:

i)

кредитна институция, както е определена в член 1, параграф 1 от Директива 2000/12/ЕО, включително институциите, посочени в член 2, параграф 3 от посочената директива;

ii)

инвестиционен посредник, както е определен в член 1, параграф 2 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета от 10 май 1993 г. относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа (10);

iii)

финансова институция, както е определена в член 1, параграф 5 от Директива 2000/12/ЕО;

iv)

застрахователно дружество по смисъла на член 1, буква а) от Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прякото застраховане, различно от животозастраховане (11), и животозастрахователните дружества по смисъла на член 1, буква а) от Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прякото животозастраховане (12);

v)

предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), както е определено в член 1, параграф 2 от Директива 85/611/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (13);

vi)

управляващо дружество, както е определено в член 1а, параграф 2 от Директива 85/611/ЕИО;

г)

централен партньор, сетълмент агент или клирингова къща, определени съответно в член 2, букви в), г) и д) от Директива 98/26/ЕО, включително сходни институции, регламентирани от националното законодателство, опериращи на пазарите на фючърси, опции и деривативи, доколкото не са обхванати от посочената директива, както и лица, с изключение на физически лица, които действат в качеството си на довереник или представител от името на едно или повече лица – това включва всички притежатели на облигации или на друг вид обезпечен дълг, както и всяка от институциите по букви от а) до г);

д)

всяко лице, с изключение на физическо лице, включително дружества, които не са юридически лица, при условие че другата страна е някоя от институциите по букви от а) до г).

3.   Държавите-членки могат да изключат от приложното поле на настоящата директива споразуменията за финансово обезпечение, по които едната от страните е лице по параграф 2, буква д).

Ако държавите-членки се възползват от тази опция, те са длъжни да информират Комисията, която от своя страна информира останалите държави-членки.

4.

а)

Предоставеното финансово обезпечение се състои от парични средства или финансови инструменти.

б)

Държавите-членки могат да изключат от приложното поле на настоящата директива финансовите обезпечения, които се състоят от собствени акции на обезпечителя, акции в свързани предприятия по смисъла на Седма директива 83/349/ЕИО на Съвета от 13 юни 1983 г. за консолидираните счетоводни отчети (14), както и акции в предприятия, чийто изключителен предмет на дейност е придобиването на средства за производство, които са от съществено значение за дейността на обезпечителя, или придобиването на недвижими имоти.

5.   Настоящата директива се прилага към финансовото обезпечение, след като то е предоставено и ако това предоставяне е направено в писмена форма.

Доказването на предоставянето на финансовото обезпечение трябва да позволява идентифицирането на финансовото обезпечение, за което се отнася. За тази цел е достатъчно да се докаже, че обезпечението с безналични ценни книжа е било кредитирано на или представлява кредит по релевантната сметка и че паричното обезпечение е било кредитирано на или представлява кредит по посочена сметка.

Настоящата директива се прилага към споразумението за финансово обезпечение, ако това споразумение може да бъде доказано в писмена форма или по друг законно установен начин.

Член 2

Определения

1.   По смисъла на настоящата директива:

а)

„споразумение за финансово обезпечение“ е споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие или споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог, независимо дали същите са част от основен договор или споразумение при общи условия;

б)

„споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие“ означава споразумение, включително споразуменията с уговорка за обратно изкупуване, по силата на което обезпечителят прехвърля изцяло собствеността върху финансовото обезпечение на обезпечения, с цел обезпечаване или гарантиране по друг начин на изпълнението на основните финансови задължения;

в)

„споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог“ е споразумение, по силата на което обезпечителят предоставя финансово обезпечение чрез предоставяне на залог на или в полза на обезпечения, като пълното право на собственост върху финансовото обезпечение остава изцяло за обезпечителя при възникване на правото на предоставяне на залог;

г)

„парични средства“ са пари, кредитирани по сметка независимо в каква валута, или друго подобно парично вземане, като депозити на паричния пазар;

д)

„финансови инструменти“ са акции в дружества или други ценни книжа, равностойни на акции, както и облигации или други дългови инструменти, търгувани на капиталовия пазар, както и всякакви други обичайно прехвърлими ценни книжа, които дават право на придобиване на такива акции, облигации или други ценни книжа чрез записване, покупко-продажба, или замяна, или такива, които пораждат разплащане в наличност (с изключение на платежните инструменти), включително обособени части от предприятия за колективно инвестиране, инструменти на паричния пазар и вземания или права върху или по отношение на някое от горепосочените;

е)

„релевантни финансови задължения“ са задължения, гарантирани със споразумение за финансово обезпечение, което дава право на разплащане в наличност и/или право на получаване на финансови инструменти.

Релевантните финансови задължения се състоят от или включват:

i)

настоящи или бъдещи задължения, поставени в зависимост от определен срок или сбъдване на условие (включително задължения, възникнали по силата на основен договор или сходно споразумение);

ii)

задължения към обезпечения на лице, различно от предоставящия го; или

iii)

задължения от определена категория или вид със случаен характер;

ж)

„обезпечение с безналични ценни книжа“ означава финансово обезпечение, предоставено въз основа на споразумение за финансово обезпечение, което се състои от финансови инструменти, правото на собственост върху които се удостоверява чрез вписване в регистър или по сметка, които се поддържат от посредник или от негово име;

з)

„релевантна сметка“ означава по отношение на обезпечение с безналични ценни книжа, което е предмет на споразумение за финансово обезпечение, регистърът или сметката, които могат да се държат и от обезпечения, в които се извършват вписванията, чрез които това обезпечение с безналични ценни книжа се предоставя на обезпечения;

и)

„равностойно обезпечение“:

i)

когато става дума за парични средства, означава плащане в същия размер и в същата валута;

ii)

когато става дума за финансови инструменти, означава финансови инструменти със същия издател или длъжник, съставляващи част от същата емисия или клас и със същия номинал, валута и предназначение; или когато споразумението за финансово обезпечение предвижда прехвърляне на други активи вследствие настъпването на някакво събитие, свързано със или засягащо финансовите инструменти, дадени като финансово обезпечение – тези други активи;

й)

„производство по прекратяване/ликвидация“ означава колективно производство за осребряване на активите и разпределяне на полученото между кредиторите, акционерите или съответно съдружниците, което се провежда с участието на административен или съдебен орган, включително случаите, когато производството се прекратява чрез споразумение или друга подобна мярка, независимо дали ликвидацията се основава на неплатежоспособност и дали е доброволна или задължителна;

к)

„мерки по реорганизация“ означава мерки с участието на административен или съдебен орган, насочени към запазване или възстановяване на финансовото състояние и които засягат съществуващи права на трети лица, включително, но не само, мерки като спиране на плащанията, спиране на мерки по изпълнението или намаляване на вземанията;

л)

„изпълнително събитие“ означава неизпълнение или друго подобно събитие, уговорено между страните, при настъпването на което по силата на споразумение за финансово обезпечение или по силата на закона обезпеченият има право да реализира или да усвои финансовото обезпечение или влиза в действие разпоредба за приключващо нетиране;

м)

„право на ползване“ е правото на обезпечения да ползва и да се разпорежда с финансовото обезпечение, предоставено му със споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог, като негов собственик в съответствие с условията на споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог;

н)

„разпоредба за приключващо нетиране“ е разпоредба от споразумение за финансово обезпечение или от споразумение, към което финансовото обезпечение е част, а при липса на такава клауза – законова норма, съгласно която при настъпването на изпълнителното събитие, независимо дали чрез нетиране, прихващане или по друг начин:

i)

задълженията на страните стават незабавно изискуеми и изразени като задължение за плащане на текущата им стойност, или се прекратяват и заместват от задължение за плащане на тази стойност; и/или

ii)

се отчита това, което страните взаимно си дължат с оглед на тези задължения, като остатъкът се дължи от страната, чието задължение е по-голямо, на другата страна.

2.   Всяко позоваване в настоящата директива на „предоставено“ финансово обезпечение или на „предоставяне“ на финансово обезпечение има предвид неговото предаване, прехвърляне, държане, регистриране или преминаване по друг начин във владението или под контрола на обезпечения или на лице, действащо от негово име. Всяко право на заместване или оттегляне на дадено в повече финансово обезпечение в полза на обезпечения не засяга финансовото обезпечение, което е било предоставено на обезпечения по смисъла тази директива.

3.   Позоваването на „писмена форма“ в настоящата директива включва документирането в електронна форма или на друг траен носител.

Член 3

Изисквания за форма

1.   Държавите-членки не могат да определят изисквания за форма във връзка с конституирането, действителността, сключването, противопоставимостта или допустимостта като доказателство на споразумението за финансово обезпечение или на предоставянето на финансово обезпечение по споразумение за финансово обезпечение.

2.   Параграф 1 не засяга приложимостта на настоящата директива към финансово обезпечение, което вече е предоставено и неговото предоставяне е било направено в писмена форма и когато споразумението за финансово обезпечение може да бъде направено в писмена форма за доказване или по друг приравнен от закона начин.

Член 4

Изпълнение на споразуменията за финансово обезпечение

1.   Държавите-членки гарантират, че при настъпване на изпълнителното събитие обезпеченият може да реализира по описаните по-долу начини всяко финансово обезпечение, предоставено по споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог и при определените в споразумението условия:

а)

финансови инструменти – чрез покупко-продажба и прихващане на тяхната стойност срещу освобождаване от основното финансово задължение;

б)

парични средства – чрез прихващане на сумата срещу освобождаване от основното финансово задължение.

2.   Придобиването е възможно само ако:

а)

такава е била уговорката между страните по споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог; и

б)

в споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог страните са се споразумели за оценката на финансовите инструменти.

3.   Държавите-членки, чието законодателство към 27 юни 2002 г. не разрешава придобиването, не са длъжни да го признават.

Ако се възползват от тази опция, държавите-членки трябва да информират Комисията за това, която на свой ред информира останалите държави-членки.

4.   Начините за реализиране на финансовото обезпечение по параграф 1, при условията на споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог, не могат да бъдат поставени в зависимост от изисквания като:

а)

даване на предизвестие относно намерението да се реализира обезпечението;

б)

одобряване на условията за реализиране на обезпечението от съд, от служител на публичната власт или от друго лице;

в)

реализиране на обезпечението чрез публичен търг или по друг предварително определен начин; или

г)

изтичането на някакъв допълнителен срок.

5.   Държавите-членки гарантират, че споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог може да започне да действа в съответствие с предвидените в него условия, независимо от започването или продължаването на производство по ликвидация или мерки по реорганизация по отношение на предоставящия или обезпечения.

6.   Настоящият член, както и членове 5, 6 и 7, не засягат изискванията на националното законодателство за реализиране и оценяване на финансовото обезпечение, както и за изчисляване на релевантните финансови задължения по начин, съответстващ на разумната търговска практика.

Член 5

Право на ползване на финансово обезпечение, предоставено въз основа на споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог

1.   Ако и в степента, в която условията на споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог предвиждат това, държавите-членки гарантират, че обезпеченият ще може да упражни правото си на ползване на финансовото обезпечение, предоставено по споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог.

2.   Когато обезпеченият упражнява право на ползване, за него възниква задължение за прехвърляне на равностойно обезпечение за заместване на първоначалното финансово обезпечение най-късно до датата на падежа на основните финансови задължения, обезпечени със споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог.

Като алтернатива на датата на падежа на основните финансови задължения обезпеченият или прехвърля равностойно обезпечение, или – ако и доколкото това се предвижда в споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог – прихваща стойността на равностойното обезпечение с основните финансови задължения.

3.   Равностойното обезпечение, прехвърлено в изпълнение на задължението по параграф 2, първа алинея, е предмет на същото споразумение, с което е било предоставено първоначалното обезпечение, и се счита за предоставено по споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог на датата, на която е било учредено първоначалното финансово обезпечение.

4.   Държавите-членки гарантират, че ползването на финансовото обезпечение от получателя съгласно настоящия член няма да доведе до недействителност или неизпълняемост на правата на обезпечения по споразумението за финансово обезпечение с предоставяне на залог по отношение на финансовото обезпечение, прехвърлено му от обезпечения в изпълнение на задължението по параграф 2, първа алинея.

5.   Ако изпълнителното събитие настъпи преди задължението по параграф 2, първа алинея да е станало изискуемо, задължението може да стане предмет на разпоредба за приключващо нетиране.

Член 6

Признаване на споразуменията за финансово обезпечение с прехвърлително действие

1.   Държавите-членки гарантират, че споразумението за финансово обезпечение с прехвърлително действие може да породи действието си съгласно условията, които предвижда.

2.   Ако изпълнителното събитие настъпи преди задължението на обезпечения да прехвърли равностойно обезпечение по споразумение за финансово обезпечение с прехвърлително действие да е станало изискуемо, то може да стане предмет на разпоредба за приключващо нетиране.

Член 7

Признаване на разпоредби за приключващо нетиране

1.   Държавите-членки гарантират, че разпоредбата за приключващо нетиране ще породи предвиденото от нея действие:

а)

независимо от започването или продължаването на производство по ликвидация или мерки по реорганизация по отношение на предоставящия и/или обезпечения; и/или

б)

независимо от всяко претендирано прехвърляне, съдебно или друго отнемане или лишаване от собственост върху или по отношение на посочените права.

2.   Държавите-членки гарантират, че операцията по приключващо нетиране може да не бъде подчинена на изискванията, посочени в член 4, параграф 4, освен ако между страните не е договорено друго.

Член 8

Неприложимост на определени разпоредби относно несъстоятелността

1.   Държавите-членки гарантират, че споразумението за финансово обезпечение, както и предоставянето на финансово обезпечение по такова споразумение, могат да не бъдат обявени за унищожаеми или нищожни или да бъдат обезсилени единствено на основание, че споразумението за финансово обезпечение е възникнало или финансовото обезпечение е било предоставено:

а)

в деня на започване на производство по прекратяване/ликвидация или мерки по реорганизация, но преди постановяването на решението или заповедта за започването му; или

б)

в даден срок преди и определен по повод на започването на такова производство или мерки или по повод постановяването на решението или заповедта, или предприемането на друго действие, или настъпването на събитие в хода на това производство или мерки.

2.   Държавите-членки гарантират, че когато споразумението за финансово обезпечение или основното финансово задължение са възникнали или финансовото обезпечение е било предоставено в деня, но след момента на започване на производството по ликвидация или на мерките по реорганизация, то е изпълняемо и противопоставимо на трети страни, ако обезпеченият може да докаже, че не е знаел или не е трябвало да знае за започването на това производство или мерки.

3.   Когато споразумението за финансово обезпечение съдържа:

а)

задължение за учредяване на финансово обезпечение или на допълнително финансово обезпечение с цел отчитане на промени в размера на финансовото обезпечение или в размера на основните финансови задължения, или

б)

право да се оттегли финансово обезпечение чрез заместване или замяна с друго на същата стойност,

държавите-членки гарантират, че предоставянето на финансово обезпечение, допълнително финансово обезпечение, заместващо или заменяно финансово обезпечение по такова задължение или право няма да се счита за недействително или обезсилено единствено поради факта, че:

i)

това предоставяне е станало в деня на започване на производство по ликвидация или мерки по реорганизация, но преди да е постановено решението или заповедта за неговото започване, или в даден срок преди това, определен по повод на започването или на постановяването на решението или заповедта, или по повод на друго действие или настъпване на събитие в хода на това производство или мерки; и/или

ii)

основните финансови задължения са възникнали преди датата на предоставяне на финансовото обезпечение, допълнителното финансово обезпечение, заместващото или заменяното финансово обезпечение.

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, настоящата директива не засяга общите правила на националното законодателство относно несъстоятелността по отношение на недействителността на сделките, сключени в сроковете, посочени в параграф 1, буква б) и параграф 3, i).

Член 9

Стълкновение на закони

1.   Всеки въпрос относно някое от обстоятелствата по параграф 2, който възниква във връзка с обезпечения с безналични ценни книжа, се урежда от правото на държавата, в която се поддържа релевантната сметка. Позоваването на правото на държава е позоваване на нейното вътрешно право, независимо от всяка норма от правото на друга държава, на която се прави позоваване за решаване на конкретния въпрос.

2.   Обстоятелствата, посочени в параграф 1, са:

а)

правна природа и действие по отношение на собствеността на обезпечения с безналични ценни книжа;

б)

изисквания за сключване на споразумение за финансово обезпечение с безналични ценни книжа и учредяване на обезпечения с безналични ценни книжа по силата на такова споразумение и в по-общ план – изпълнение на действията, необходими да направят това споразумение и учредяването действащи по отношение на трети страни;

в)

дали правото на собственост или друг интерес относно такова обезпечение с безналични ценни книжа е засегнато или е подчинено на конкурентно нему право или е налице добросъвестно придобиване;

г)

необходимите действия, изисквани за реализиране на обезпечение с безналични ценни книжа, след настъпване на изпълнителното събитие.

Член 10

Доклад на Комисията

Не по-късно от 27 декември 2006 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива, по-специално относно прилагането на член 1, параграф 3, член 4, параграф 3 и член 5, придружен при необходимост с предложения за нейното преразглеждане.

Член 11

Изпълнение

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 27 декември 2003 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 12

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 13

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 юни 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

A. M. BIRULÉS Y BERTRÁN


(1)  ОВ C 180 E, 26.6.2001 г., стр. 312.

(2)  ОВ C 196, 12.7.2001 г., стр. 10.

(3)  ОВ C 48, 21.2.2002 г., стр. 1.

(4)  Становище на Европейския парламент от 13 декември 2001 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 5 март 2002 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Европейския парламент от 15 май 2002 г.

(5)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(6)  ОВ L 125, 5.5.2001 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 28.

(8)  ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 2000/28/ЕО (ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 37).

(10)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 290, 17.11.2000 г., стр. 27).

(11)  ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

(12)  ОВ L 360, 9.12.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2000/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

(13)  ОВ L 375, 31.12.1985 г., стр. 3. Директива, последно изменена с Директива 2001/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 41, 13.2.2002 г., стр. 35).

(14)  ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2001/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 283, 27.10.2001 г., стр. 28).


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

14


32002R1221


L 179/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1221/2002 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 10 юни 2002 година

за тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3)

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (4) (ESA 95) съдържа референтната рамка на общите стандарти, дефиниции, класификации и счетоводни правила за създаването на сметки на държавите-членки за нуждите на статистиката на Общността с оглед получаването на сравними резултати за държавите-членки.

(2)

В доклада на Паричния комитет за информационните изисквания, одобрен от Икономическия и финансов съвет на министрите (ECOFIN) на 18 януари 1999 г., се подчертава, че за правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз и единния пазар ефективният контрол и координацията на икономическите политики са от съществена важност и че това изисква комплексна система за статистическа информация, предоставяща на хората, разработващи политиката, необходимите данни, върху които да базират решенията си. В този доклад също се посочва, че следва да се даде висок приоритет на краткосрочните статистически данни за публичните финанси на страните, особено тези, участващи в Икономическия и паричен съюз, и че целта е изготвянето на опростени тримесечни нефинансови сметки за сектора на публичната администрация в резултат на един поетапен подход.

(3)

Подходящо е да се дефинират опростени тримесечни нефинансови сметки за публичната администрация чрез препратка към списъка на категориите разходи на администрацията ESA 95 и приходи, дефинирани в Регламент (ЕО) № 1500/2000 на Комисията от 10 юли 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на разходите и приходите на публичната администрация (5).

(4)

При поетапния подход бе даден приоритет на данъците, действителните вноски за социално осигуряване и социални помощи, различни от социални трансфери в натура, като категории, представляващи надеждни показатели за тенденциите при публичните финанси, които вече са своевременно налице (първа стъпка).

(5)

Преминаването на този първи набор от категории към тримесечна основа от юни 2000 г. във всички държави-членки се регулира от Регламент (ЕО) № 264/2000 на Комисията от 3 февруари 2000 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на краткосрочните статистически данни за публичните финанси (6).

(6)

Необходимо е да се допълни първата стъпка с друг набор категории, за да се получи пълният списък на категориите, съставляващи разходите и приходите на публичната администрация.

(7)

Следва да бъде оценена надеждността на тримесечните данни, предвидени по настоящия регламент във връзка с годишните данни. Следователно преди края на 2005 г. следва да бъде изготвен доклад за качеството на тримесечните данни.

(8)

Членове 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 2223/96 предвиждат условията, при които Комисията може да приеме изменения на методологията на ESA 95, за да се изясни и подобри нейното съдържание. Изготвянето на тримесечни нефинансови сметки за публичната администрация ще изисква допълнителни ресурси от държавите-членки. Следователно тяхното предаване на Комисията не може да се третира в решение на Комисията.

(9)

Статистическия програмен комитет (СПК), създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (7) и Комитетът за парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (CMFB), създаден с Решение 91/115/ЕИО на Съвета (8), бяха консултирани поотделно в съответствие с член 3 от посочените решения,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел

Целта на настоящия регламент е да дефинира съдържанието на тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация, да формулира списъка на категориите по ESA 95, който се предава от държавите-членки от 30 юни 2002 г., и да специфицира главните характеристики на тези категории.

Член 2

Съдържание на тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация

Съдържанието на тримесечните нефинансови сметки за публичната администрация е дефинирано в приложението чрез позоваване на списъка от категории по ESA 95, съставляващи разходите и приходите на публичната администрация.

Член 3

Категории, които имат отношение към предаването на тримесечните данни

1.   Държавите-членки изпращат на Комисията (Евростат) данни по тримесечия за категориите или групите от категории, включени в списъка, предвиден в приложението, с изключение на тези категории, за които данните трябва да се изпращат в съответствие с Регламент (ЕО) № 264/2000.

2.   Изпращат се данни по тримесечия за следните категории (или групи от категории) на разходите и приходите на публичната администрация:

а)

разходи:

междинно потребление (Р.2)

формиране на брутния капитал + придобитите активи минус разпорежданията с нефинансови непроизведени активи (Р.5 + К.2)

формиране на брутния основен капитал (Р.51)

компенсиране на заети лица(D.1)

други данъци върху производството (D.29)

субсидии, платими (D.3)

доход от недвижима собственост (D.4)

лихви (D.41)

текущи данъци върху дохода, богатството и т.н. (D.5)

социални трансфери в натура, свързани с разходи за продукцията, предлагана на домакинствата чрез пазарни производители (D.6311 + D.63121 + D.63131)

други текущи трансфери (D.7)

корекция за промяната в нетния капитал на домакинствата в резервите на пенсионните фондове (D.8)

данъци върху капитала + инвестиционни субсидии + други капиталови трансфери, платими (D.91 + D.92 + D.99).

б)

приходи:

пазарна продукция + продукция за собствена крайна употреба + плащания за друга непазарна продукция (Р.11 + Р.12 + Р.131)

други субсидии на производството, вземания (D.39)

доход от недвижими имоти (D.4)

предполагаеми вноски за социално осигуряване (D.612)

други текущи трансфери (D.7)

инвестиционни субсидии + други капиталови трансфери, вземания (D.92 + D.99).

3.   Операциите D.41, D.7, D.92 и D.99 се консолидират в рамките на сектора на публичната администрация. Другите операции не се консолидират.

Член 4

Събиране на данни по тримесечия: източници и методи

1.   Данните по тримесечия, отнасящи се за периода от първото тримесечие на 2001 г. нататък, се изготвят в съответствие със следните правила:

а)

данните по тримесечия се базират в максималната възможна степен на пряка информация от основни източници, с цел да се минимизират за всяко тримесечие разликите между първите прогнозни стойности и окончателните стойности;

б)

пряката информация се попълва, ако е необходимо, чрез корекции на покритието и чрез концептуални корекции, за да се приведат данните по тримесечия в съответствие с концепциите на ESA 95;

в)

данните по тримесечия и съответните годишни данни следва да бъдат координирани.

2.   Тримесечните данни за периода от първото тримесечие на 1999 г. до четвъртото тримесечие на 2000 г. се изготвят на базата на източници и методи, осигуряващи съгласуваност между тримесечните данни и съответните годишни данни.

Член 5

График за изпращане на тримесечните данни

1.   Данните по тримесечия, посочени в член 3, се предават на Комисията (Евростат) най-късно три месеца след края на тримесечието, за което се отнасят данните.

Всяко ревизиране на данни по тримесечия за предишни тримесечия се изпраща по същото време.

2.   Първото изпращане на тримесечни данни се отнася за данните от първото тримесечие на 2002 г. Държавите-членки предават тези данни не по-късно от 30 юни 2002 г.

Комисията обаче може да предостави дерогация, която не превишава една година, във връзка с датата на първото изпращане на тримесечни данни от първото тримесечие на 2002 г. нататък дотолкова, доколкото националните статистически системи се нуждаят от значителни адаптации.

Член 6

Изпращане на данни със задна дата

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) тримесечните данни със задна дата за категориите, посочени в член 3, като се започне от първото тримесечие на 1999 г.

2.   Данните по тримесечия, отнасящи се за периода от първото тримесечие на 1999 г. до четвъртото тримесечие на 2001 г. се изпращат на Комисията (Евростат) не по-късно от 30 юни 2002 г.

Комисията обаче може да предостави дерогация, която не превишава една година, по отношение на датата на първото изпращане на тримесечни данни от първото тримесечие на 1999 г. нататък дотолкова, доколкото националните статистически системи се нуждаят от значителни адаптации.

Член 7

Изпълнение

1.   Държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) описание на източниците и методите, използвани за изготвяне на данните по тримесечия, упоменати в член 3 (първоначално описание), по същото време, по което започват да изпращат данните по тримесечия съгласно графика, посочен в член 5, параграф 2.

2.   Когато се изпращат ревизирани данни, на Комисията (Евростат) се предоставя ревизия на първоначалното описание на източниците и методите, използвани за изготвяне на данните по тримесечия.

3.   Комисията (Евростат) информира СПК и Комитета за парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс (CMFB) за източниците и методите, използвани от всяка държава-членка.

Член 8

Доклад

На базата на изпратените данни за категориите, посочени в член 3, и след консултации със СПК, Комисията (Евростат) представя най-късно до 31 декември 2005 г. на Европейския парламент и на Съвета доклад, съдържащ оценка на надеждността на данните по тримесечия, предоставени на държавите-членки.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Държавите-членки, които не са в състояние да изпратят по време на преходния период, предвиден в параграф 4, данните по тримесечия от първото тримесечие на 2001 г. нататък в съответствие с източниците и методите, предвидени в член 4, параграф 1, и съгласно графика, посочен в член 5, параграф 1, прилагат параграф 2.

2.   Държавите-членки, посочени в параграф 1, изпращат на Комисията (Евростат) своите „най-добри тримесечни приблизителни данни“ (тоест включващи всяка нова информация, която става налична по време на процеса на съставянето на подобрена система за нефинансови сметки по тримесечия за публичната администрация) съгласно графика, посочен в член 5, параграф 1.

Те същевременно посочват кои стъпки следва да бъдат осъществени, за да се съобразят с източниците и методите, предвидени в член 4, параграф 1.

3.   По време на преходния период, предвиден в параграф 4, Комисията (Евростат) проверява напредъка, постигнат от държавите-членки, за пълното съответствие с член 4, параграф 1.

4.   Преходният период започва от датата на първото изпращане на данни, упомената в член 5, параграф 2, и приключва най-късно на 31 март 2005 г.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 10 юни 2002 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

J. PIQUÉ I CAMPS


(1)  ОВ С 154 Е, 29.5.2001 г., стр. 300.

(2)  ОВ C 131, 3.5.2001, стр. 6.

(3)  Становище на Европейския парламент от 3 юли 2001 г. (ОВ С 65 Е, 14.3.2002 г., стр. 33) и Решение на Европейския парламент от 7 май 2002 г.

(4)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 359/2002 (ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 172, 12.7.2000 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 4.

(7)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 59, 6.3.1991 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Решение 96/174/ЕО (ОВ L 51, 1.3.1996 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съдържание на нефинансовите сметки по тримесечия за публичната администрация

Нефинансовите сметки по тримесечия за публичната администрация са дефинирани чрез препратка към списъка на приходите и разходите за администрацията, включен в Регламент (EO) № 1500/2000 на Комисията.

Разходите на публичната администрация обхващат категориите по ESA 95, записани към употребите или промените в актива или промените в пасивите и собствения капитал на поредицата от сметки за публичната администрация, с изключение на D.3, която се записва към ресурсите на сметките на публичната администрация.

Приходите на публичната администрация обхващат категориите по ESA 95, отчетени по ресурсите или промените на пасива в частта на собствения капитал на поредица от нефинансови сметки за публичната администрация, с изключение на D.39, която се записва към употребите на сметките на публичната администрация.

По дефиниция разликата между приходите и разходите на публичната администрация, както е дефинирано по-горе, е нетните кредити (+)/нетните заеми (–) на сектора на публичната администрация.

Операциите D.41, D.7, D.92 и D.99 се консолидират в рамките на сектора на публичната администрация. Другите операции не се консолидират.

Кодове по ESA 95

Разходи на публичната администрация

P.2

Междинно потребление

P.5 + K.2

Формиране на брутния капитал + придобитите активи минус разпорежданията с нефинансови непроизведени активи

P.51

Формиране на брутния основен капитал

D.1

Компенсиране на работници и служители

D.29

Други данъци върху производството

D.3

Субсидии, платими

D.4

Доход от недвижима собственост

D.41

Лихви

D.5

Текущи данъци върху дохода, богатството и др.

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Социални помощи, различни от трансферите в натура — социални трансфери в натура, свързани с разходи за продукцията, предлагана на домакинствата чрез пазарни производители

D.7

Други текущи трансфери

D.8

Корекция за промяната в нетния капитал на домакинствата в резервите на пенсионните фондове

D.9

Капиталови трансфери, платими


Кодове по ESA 95

Разходи на публичната администрация

P.11 + P.12 + P.131

Пазарна продукция + продукция за собствена крайна употреба + плащания за друга непазарна продукция

D.2

Данъци върху производството и вноса

D.39

Други субсидии на производството

D.4

Доход от недвижими имоти

D.5

Текущи данъци върху дохода, богатството и др.

D.61

Вноски за социално осигуряване

D.611

Действителни вноски за социално осигуряване

D.612

Предполагаеми вноски за социално осигуряване

D.7

Други текущи трансфери

D.9 (1)

Капиталови трансфери, вземания

D.91

Данъци върху капитала

B.8g

Спестявания, брутни

B.9

Нетни кредити/нетни заеми


(1)  Корекциите за данъците и вноските за социално осигуряване, които са определени, но никога не са били събирани, при записване по D.9 се считат за отрицателен приход.


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

19


32002R1889


L 286/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1889/2002 НА КОМИСИЯТА

от 23 октомври 2002 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 по отношение на разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничество (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета от 16 февруари 1998 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) № 2223/96 относно разпределянето на непряко измерваните услуги по финансово посредничество (FISIM) в рамките на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) (1), и по-специално член 5, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (2) последно изменен с Регламент (ЕО) № 359/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3) (по-долу наричана ЕSA 95) съдържа референтната рамка за общи стандарти, дефиниции, класификации и счетоводни правила за съставянето на сметките на държавите-членки за статистическите нужди на Общността с цел постигане на сравними резултати между държавите-членки.

(2)

Регламент (ЕО) № 448/98 в своето приложение I измени приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 с цел да въведе в методологията на ЕSA 95 принципа за разпределение на непряко измерваните услуги по финансово посредничество (FISIM) и да установи експериментални методи за разпределение на FISIM, които трябваше да бъдат изпробвани от държавите-членки от 1995 г. до 2001 г., като пробният период бе достатъчно дълъг, за да се прецени дали разпределението дава по-добри резултати от сега действащото нулево разпределение за правилното измерване на съответната икономическа дейност.

(3)

В съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 448/98 на 21 юни 2002 г. Комисията представи пред Европейския парламент и пред Съвета окончателен доклад, съдържащ качествен и количествен анализ на ефекта от експерименталните методи за разпределяне и изчисляване на FISIM. Този окончателен доклад съдържаше заключението, че резултатите от пробния период са положителни, като се има предвид широко застъпеният извод, че разпределението на FISIM ще доведе до основни подобрения в методологията на ESA 95 и до по-точното сравнение на нивата на брутния вътрешен продукт (БВП) в рамките на Европейския съюз.

(4)

Тъй като констатациите в окончателния доклад за оценка на надеждността на резултатите, получени по време на пробния период, са положителни, методът, който ще се използва за разпределението на FISIM, трябва да бъде приет преди 31 декември 2002 г. в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 448/98.

(5)

В своя окончателен доклад, представен пред Европейския парламент и пред Съвета, Комисията счете, че още две години могат да се окажат полезни, за да позволят на държавите-членки да направят допълнителни подобрения по отношение на източниците и методите, използвани за разпределение на FISIM.

(6)

Бяха проведени консултации с Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, установен с Решение 91/115/ЕИО на Съвета (4), изменен с Решение 96/174/ЕО (5).

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Държавите-членки правят следните изчисления и разпределения в съответствие с подробната методология, описана в приложение III към Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета:

а)

изчислението и разпределението на FISIM между секторите с използване на референтния процент, дефиниран като „метод 1“ в точка 1, буква б) от приложение III към Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета;

б)

изчислението и разпределението на внесените и изнесени FISIM (включително FISIM между пребиваващи и непребиваващи финансови посредници) с използване на референтния процент, дефиниран като „външен“ референтен процент в точка 1, буква б) от приложение III към Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета;

в)

разпределението на FISIM между отраслите, потребители на база наличните заеми и депозити за всеки отрасъл, или ако тази информация не е надеждна, на база произведената продукция на всеки отрасъл;

г)

изчислението на FISIM по постоянни цени на база формулата, предвидена в точка 3 от приложение III към Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета;

2.   Държавите-членки представят пред Комисията резултатите от изчисленията, направени в съответствие с този член като част от таблиците, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2223/96 (Програма за представяне на данни от националните сметки), включително изчисления със задна дата след 1995 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двaдесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2005 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 октомври 2002 година.

За Комисията

Pedro SOLBES MIRA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 58, 27.2.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 59, 6.3.1991 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 51, 1.3.1996 г., стр. 48.


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

21


32002D0990


L 347/42

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2002 година

за допълнително уточняване на приложение A към Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно принципите за измерване на цените и обемите в националните сметки

(нотифицирано под номер C(2002) 5054)

(текст от значение за ЕИП)

(2002/990/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 359/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2223/96 съдържа референтната рамка от общи стандарти, дефиниции, класификации и счетоводни правила за изготвяне на отчетите на държавите-членки съобразно статистическите изисквания на Европейската общност с цел получаване на съпоставими данни между държавите-членки.

(2)

Необходимо е усъвършенстване на съпоставимостта между държавите-членки по отношение на данните за промяна в реалния брутен вътрешен продукт (БВП), както с оглед прилагането на член 2 от Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. относно ускоряването и уточняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит (3) и на резолюция на Европейския съвет относно Пакта за стабилност и растеж от 16 юни 1997 г. (4) и за целите на многостранното наблюдение в по-общ смисъл.

(3)

Въвеждането и надзорът на Икономическия и паричен съюз налагат наличието на сравнима, актуална и надеждна информация за структурата и промените в икономическата ситуация във всяка държава-членка.

(4)

Икономическите сметки в реални измерения, т.е. коригирани с ефекта от промяната на цените, са основен инструмент за анализ на икономическото и бюджетното състояние на страните, стига да са съставени на база на уникални принципи, които не подлежат на различни интерпретации. За тази цел препоръките за изчисляване на данните в постоянни цени в рамката на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета следва да бъдат допълнително задълбочени и засилени.

(5)

Решение 98/715/ЕО на Комисията от 30 ноември 1998 г. (5) пояснява приложение A към Регламент (ЕО) № 2223/ 96 относно принципите за измерване на цените и обемите. То определя класификацията на методи за определен вид продукти като най-подходящи, като изброява алтернативни методи, които могат да се използват, в случай че подходящите методи са неприложими, както и методи, които не могат да се използват.

(6)

Решение 98/715/ЕО създава изследователска програма за продуктите извън тази класификация. Резултатите от тази програма, осъществявана съвместно с държавите-членки, вече са на разположение. Настоящото решение дефинира въпросната класификация, като отчита получените от изследователската програма резултати.

(7)

Настоящото решение следва да хармонизира измерването на цените и обемите в националните сметки, без да накърнява съществуваща правна уредба за хармонизираните индекси на потребителските цени съгласно Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (6), както и неговото текущо или бъдещо развитие.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет и на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Цел

Целта на настоящото решение е да предостави допълнително изясняване на принципите за измерване на цените и обемите, включени в глава 10 от приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 с оглед необходимостта от последващо хармонизиране на мерките за цените и обемите в съответствие с резултатите от изследователската програма, предвидена в член 4 от Решение 98/715/ЕО.

Член 2

Класификация на методите

Класификация на методите като най-подходящи методи алтернативни методи, в случай че подходящите методи са неприложими, и методи, които не могат да бъдат използвани, се съдържа в приложение I към настоящото решение и се отнася за категории продукти и трансакции, за които тази класификация все още не е определена с Решение 98/715/ЕО.

Член 3

Срокове за прилагане на класификациите

Приложение II определя сроковете за прилагане на класификациите, посочени в член 2.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2002 година.

За Комисията

Pedro SOLBES MIRA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 58, 28.2.2002 г, стр. 1.

(3)  ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6.

(4)  ОВ C 236, 2.8.1997 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 340, 16.12.1998 г., стр. 33.

(6)  ОВ L 257, 27.10.1995 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ

В настоящото приложение се използва следната класификация на методи:

 

Методи от тип A: най-подходящи методи;

 

Методи от тип B: методи, които могат да се използват, в случай че метод от тип Ае неприложим;

 

Методи от тип C: методи, които не могат да се използват.

2.   НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА МЕТОДИ

Моделно ценообразуване. При него се уточняват характеристиките на модел на продукта (обикновено въз основа на реално съществуващи минали продукти), след това съставните елементи се оценяват отново през следващите периоди. За пример може да послужи строителството, където може да се даде спецификация на фамилна къща, като през определени интервали всичките ѝ съставни части (покрив, основи, кухня) се ценообразуват повторно. В сферата на обслужването може да се използва стандартен (типов) договор. Основните критерии за използване на моделното ценообразуване са:

редовно актуализиране на използваните модели,

представителност на моделите,

използване на фактически цени, като се взимат предвид печалбата на производителя и евентуалните отстъпки за клиентите,

формулиране на модела с изходяща, а не с входяща информация.

Ценообразуване по спецификация. При него един реален продукт се представя под формата на основни елементи или съставни части, които се ценообразуват и след това през определени интервали отделните проекти се разглеждат и се сравняват основните елементи. Най-важното е, че елементите трябва да могат да се идентифицират поотделно, техните качества и отражение върху окончателното функциониране на продукта да се измерват количествено, а цените през различните периоди да са на разположение. Този метод се различава от подхода на „моделното ценообразуване“, тъй като не се работи с идеални модели.

Тарифи и почасови ставки. В някои случаи заплащането може да бъде обвързано с отработените часове (например при адвокатите), а не с крайния резултат. Тогава, като ценови индикатор може да се използва тарифата (цената на час). По същия начин почасовите ставки могат да се определят чрез разделяне на общия оборот на броя отработени часове.

Методите на почасовите ставки и тарифите се различават от методите на входящите данни, използващи индекси за заплатите по това, че опериращият излишък и други входящи данни, включително фонд „Работна заплата“, са включени в оборота. И при двата метода обаче промените в изработеното за час ще се отразят като промени в цените, а не в производителността.

Методът на почасовите ставки се прилага най-добре при подробна информация, получена чрез възможно най-подробно дефиниране на продуктите и чрез разграничаване на различните видове труд.

Представително ценообразуване. Този термин обозначава методи, най-вече в бизнес обслужването, където фирмите производители трябва да изберат продуктите, които са представителни за тяхната цялостна крайна продукция. Цените, получени за такива продукти, както и характеристиките на продуктите, се следят във времето с цел осъществяване на контрол върху промените в качеството.

3.   МЕТОДИ A, В И С ЗА КРАЙНА ПРОДУКЦИЯ ПО ВИДОВЕ ПРОДУКТИ

3.1.   В рамките на категория CPA D — Тежко оборудване

Основните продукти в тази категория са плавателни и въздухоплавателни съдове, влакове, нефтени платформи и оборудване със специално предназначение. Методите, които се основават изцяло върху измерване на входящите елементи на база на неиндексирани показатели за количество или мерки за единици обем, се считат за методи от тип С.

Методите, основани на моделното ценообразуване или на ценообразуването по спецификация, принадлежат към тип А, в случай че са удовлетворени критериите, упоменати в раздел 2 от настоящото приложение.

Съществуват два алтернативни метода, които могат да бъдат използвани:

използването на международни цени се определя като метод от тип B, в случай че цените могат да бъдат считани за представителни за вътрешната продукция на държавата-членка (на най-подробно продуктово ниво), както и за потоците на трансграничната търговия: пазарите трябва да бъдат конкурентни, данните — надлежно класифицирани и претеглени, подходящият метод за индексиране на движението на валутния курс и данните за външната търговия трябва да включва оборудването „втора ръка“,

използването на специфични и ясни методи за корекция на качеството могат да бъдат от тип А или В в зависимост от това доколко е подходяща промишлеността, макар в идеалния случай да се използват в комбинация с разбивката на основните активи на съставните им компоненти.

При плавателните съдове методът от тип А е моделното ценообразуване, стига да са удовлетворени условията от раздел 2 от настоящото приложение.

При нефтените платформи за метод от тип А се смята ценообразуването по спецификация с цел набелязване на модулните елементи на платформата, като в същото време към тях се прилагат корекциите за качество. Ценообразуването на компонентите с прилагането на корекция за печалбата на компанията и производителността на труда се счита за метод тип В, тъй като при него се използва международен индекс за определени видове плавателни съдове — с голям размер и модулна конструкция, които имат същите характеристики като нефтените платформи.

При въздухоплавателните съдове използваните методи трябва да се основават на внимателно разделяне на сектора, да вземат предвид комплексните потоци, свързани със съвместните проекти и да отчитат промяната на валутните курсове, когато цените са деноминирани в щатски долари. В този случай методи от типа А са моделното ценообразуване и ценообразуването по спецификация, като и при двата подхода трябва да се отчете преобладаващият дял на търговските клиенти на самолетостроителния пазар.

Моделното ценообразуване и корекцията на качеството, основавани на цените на екстрите (т.е. на изчисляването на пределната цена на допълнителните характеристики) са методи от тип А по отношение на влаковете, стига да е налице разделение поне на вагони/пътнически вагони/локомотиви и на различните форми на технологията на тягата.

При оборудването със специално предназначение методите от тип А са моделното ценообразуване и ценообразуването по спецификация, но съответните методи за корекция на качеството могат да се използват пряко, ако оборудването не подлежи на разбивка.

3.2.   CPA 30.02 — Компютри и друго оборудване за обработка на информация

Метод от тип А представлява дефлирането с индекса на цените на производител, използващ съответната процедура за корекция на качеството.

Методите тип В използват по-малко подходящи индекси на цените на производител, например с по-неподходяща процедура за корекция на качеството.

Друг възможен метод от тип В е използването на информация от хедоничния (с екологичен аспект) ценови индекс на САЩ за компютърната индустрия, в случай че са налице доказателства за достатъчната му представителност за местните цени. В този случай най-подходящият вариант е да се използват цените на компютърните характеристики в САЩ и от тях да се направят ясни корекции за качеството по отношение на цените, отчитани на местния пазар. Необходимо е да се приложи и съответен механизъм спрямо различните цялостни промени в цените или във валутния курс.

Заместващите методи, като тези, които използват ценовите индекси за други електронни продукти, се класифицират като методи от тип С. За такива се считат и методите, основани върху стойността на отделните единици. Използването на ценови индекс, който не отчита промените в качеството, също се причислява към методите от този тип.

3.3.   CPA 45 — Строителство

Използването на индекси за входящите единици за дефлиране на крайния продукт се определя като метод от тип С. Използването на обеми (като например измерването на застроената площ в кубически метри или броя на издадените разрешителни за строеж), също се счита за метод от тип С.

Съществуват няколко възможни метода за изчисляване на ценовите индекси на крайния продукт, които водят до методи от тип А или В.

 

При негражданското строителство:

методът на „действителните цени“, който използва данните от реалните проекти, реализирани през дадения период, или коригира индексите на тръжните цени, така че да съвпаднат със съответния период от време, може да се счита за метод от тип А, стига строителството, ценообразувано през различни периоди, да подлежи на директно сравнение или ако цените са съответно качествено коригирани при наличие на промени в сравняваното строителство. Този метод не е подходящ, ако проектите са уникални,

методът на моделно ценообразуване, ако са налице условията на раздел 2 от настоящото приложение,

„хедоничният“ метод, който се опитва да дефинира качеството на една конструкция по отношение на нейните характеристики и да ги съпостави регресивно към цената, може да бъде определен като метод от тип В.

 

При гражданското строителство:

 

Обикновено тези проекти са големи по мащаб и уникални по своята същност. Принципите, изложени в раздел 3.1. от настоящото приложение, относно ценообразуването на уникалните продукти, са също толкова приложими тук, особено разбивката на проекта на съвкупност от по-лесно измерими компоненти. Събирането на подробна информация за цените като част от административния контрол на договорите за обществено строителство могат да се определят като метод тип В, стига тези данни да са представителни.

 

При ремонт и поддръжка:

 

Метод от тип В означава събиране на данните за почасовите ставки или за пазарното равнище на цените на моделните дейности на предприемачите и използването им като показатели за цената.

3.4.   CPA 64 — Пощенски и телекомуникационни услуги

3.4.1.   Пощенски и куриерски услуги

Използването на подходящи и представителни индекси на цените на производител, които отчитат промените в качеството представлява метод тип А. За да се считат за подходящи и представителни, индексите на цените на производител трябва да покриват пълния спектър от извършвани услуги и да отчитат всички видове отстъпки.

Индекси на цените на производител, които не покриват пълния спектър услуги или не взимат под внимание промените в качеството, са метод тип В. Индексите на единичната стойност за истински хомогенните продукти също се считат за метод от тип В. Методите с показатели за обем, основани на подробни показатели за многообразието от предлагани услуги, например брой писма/колетни пратки, представени според различните тарифи на пощенските услуги, също представляват методи от тип В.

Използването на подробни индекси на потребителските цени за дефлиране на реално извършената крайна услуга, с изключение на тази, потребена от домакинствата, може да се счита за модел тип В, ако може да се покаже, че развитието на цените за бизнеса и домакинствата е сходно. Използването на подробни индекси на потребителските цени за покупки от страна на бизнес клиентите, когато е известно, че те получават отстъпки или купуват различен спектър от продукти в сравнение с домакинствата, представлява метод тип С.

3.4.2.   Телекомуникационни услуги

Дефлирането на изходящата продукция с индекси на цените на производител, качествено коригирани, се смята за метод от тип А. Използването на тези индекси, ако тяхното покритие не отговаря точно на продуктите или ако липсва корекция на качеството, се счита за В метод. Прилагането на индекс за единичните стойности спрямо продукти, които са изцяло хомогенни, също е метод от тип В. Използването на показатели за обем, които отразяват пълната гама крайна продукция, отново се счита за метод от тип В.

Използването на подробни индекси на потребителските цени за дефлиране на крайната продукция, с изключение на тази, потребена от домакинствата, може да се счита за метод от тип В, ако може да се покаже, че развитието на цените за бизнеса и домакинствата е сходно. Използването на подробни индекси на потребителските цени по отношение на услуги, които са закупени от корпоративни клиенти, когато е известно, че те получават отстъпки или купуват различен спектър от продукти в сравнение с домакинствата, представлява метод от тип С.

3.5.   CPA 65 — Услуги по финансово посредничество, с изключение на застрахователната дейност и услугите на пенсионни фондове

3.5.1.   Косвено измерени услуги по финансово посредничество (FISIM)

Тъй като липсва директно наблюдавана цена или количество, което да е реално представително за крайната продукция на FISIM от чисто теоретична гледна точка понастоящем изглежда невъзможно да се определи подходящ метод от типа А за този вид услуги. Следователно методите за измерване на FISIM при постоянни цени трябва да се основават на установената практика, като методите за измерване на FISIM в текущи цени. До този момент съществуват два подхода (освен метода на входящите единици) за дефлиране на FISIM, които се смятат за методи от типа В.

Първо, може да се създаде метод на подробните показатели за крайната продукция, които трябва да покриват дейностите, пораждащи FISIM. Примери за възможни такива показатели са броят на банковите сметки, броят и стойността на кредитите и депозитите, броят на обработените чекове и т.н. Съществуват обаче сериозни разлики между корпоративния и потребителския пазар, които трябва да бъдат отразени чрез различни показатели за крайната продукция и за двата вида пазар. Стойността на FISIM трябва да бъде разбита на отделни дейности, които да предоставят теглата за агрегиране на показателите за крайната продукция.

Вторият метод съотнася лихвения марж на кредитите и депозитите за базисния период към наличните преоценени кредити и депозити (при използване на общ ценови индекс като вътрешния ценови дефлатор за крайното вътрешно търсене), за да се определят цените за базисния период, както е описано в Регламент (ЕО) № 448/98 на Съвета (1). Този метод не отчита промените в качеството на реално извършените услуги. За да се премахне влиянието на промените в цените върху наличностите, е необходимо наличните кредити и депозити да се дефлират с общ ценови индекс. Ценовите индекси, приемливи за тази цел, подредени по това доколко са подходящи, са: дефлаторът на БВП, дефлаторът на крайното вътрешно търсене и общият индекс на потребителските цени.

3.5.2.   Финансово посредничество извън FISIM

Когато съществуват отделни цени за всички таксувани услуги, използването на качествено коригиран краен ценови индекс на представителен набор от тези услуги под формата на дефлатор представлява метод от тип А. За да бъдат представителни, ценовите индекси трябва да покриват основната част от пълния спектър от заплащани услуги. Когато дейностите са силно хетерогенни (например банкирането на дребно, дейността на търговските банки и на спестовните банки са много различни), трябва да се подберат услуги от всяка част на пазара, за да има представителност. Ако тези разлики не се отчитат, значи се прилага метод от типа В. Може да се включи цената на пакетите от продукти, ако те съдържат сходни услуги в рамките на целия пазар. В случай че това не е така, за сравняване на цената на тези пакети е уместно да се използва хедоничен метод или моделна цена. Използването на подробни показатели за обем, които адекватно отразяват крайната продукция, се счита за метод от тип В.

За услугите, таксувани като процент от стойността ad valorem, могат да се изготвят ценови индекси, които отразяват както промените в процента, така и в стойността на основния актив (с натрупване или поток), към който се прилага процентът. Това е метод тип А. Използването на показатели за обем, адекватно отразяващи крайната продукция, е метод от тип В. Могат да бъдат дадени следните примери за подходящи показатели за обем при различните продукти:

при превод на капитали (плащания и т.н.) броят на извършените преводи или показателят за обем, използващ размера на преведената сума, е метод тип В,

при парични суми подходящ показател за обем е размерът на сумата, дефлиран с общ ценови индекс (както е описано в раздел 3.5.1).

При финансов лизинг цената на лизинга може да представлява комбинация от тарифи за услугата и FISIM. Ако е възможно разделяне на тарифата за услугата от FISIM, то тогава могат да се използват подходящи ценови индекси за дефлиране на компонента, отразяващ тарифата на услугата и това ще бъде метод А. Използването на ценови индекси за крайната продукция за дефлиране на общия предоставен лизинг обаче е метод от тип С, тъй като той не измерва адекватно крайния резултат от FISIM. Стойността на раздадените кредити, дефлирани с общ ценови индекс (както е описано в раздел 3.5.1), е подходящ показател за обем при метод от тип В. Тук промяната в качеството се отнася към качеството на извършената финансово-лизингова услуга, а не към подобреното качество на основния актив.

Цените на реално извършените услуги или показателите за обем, отразяващи малък и ограничен спектър от финансови продукти или услуги, методите с входящи единици или използването на общ ценови индекс представляват методи от тип С.

3.6.   CPA 66 — Услуги на застрахователните дружества и на пенсионните фондове, с изключение на услугите по задължителното социално осигуряване

Прилагането на концепцията за дефлиране на предоставените застрахователни услуги на база на статистиката на крайните цени изглежда невъзможно. Това се дължи на липсата на пряко наблюдавана цена или количество, които да са реално представителни за извършваната дейност. Затова се счита за невъзможно прилагането на метод от тип А.

Методът, използващ показателите за обем, базиращ се на подробни показатели, като придобиването или администрирането на полици и искове се смята за метод тип В. Такъв метод (известен понякога като метод на пряката услуга) изисква много подробни показатели, които отчитат промените в продуктовия микс.

Използването на провизии, коригирани спрямо исковете и дефлирани с общ ценови индекс (както е описано в раздел 3.5.2) също е метод от тип В.

При застраховането с изключено животозастраховане броят на полиците по застрахователни продукти (застраховки на имущество на домакинствата, на МПС, гражданска отговорност и др.) и по вид клиент също представляват подходящ показател за обем и се смятат за метод В. При животозастраховането и пенсионните фондове тези методи са от тип С.

3.7.   CPA 67 — Услуги, допълващи финансовото посредничество

Когато се касае за фиксирани такси, при които има отделни цени на заплащаните услуги, текущата цена, дефлирана с индекс на цените на производител, се счита за метод от тип А, ако са отразени промените в качеството, а ако не са — за метод В.

За услугите, таксувани по тарифи ad valorem, използването на показатели за обема е метод от тип В. Показателите за обем могат да включват броя на трансакциите, представени по класове размер на стойността или по дефлирани суми на трансакциите. По отношение на допълнителните услуги към застрахователните показателите за обем, основани на броя застрахователни полици по вид или дефлираните брутни премии с ценови индекс на брутните премии, представляват метод от тип В.

3.8.   CPA 70 — Услуги, свързани с недвижими имоти

За услугите, за които се заплащат такси, образувани като процент от цената на имота, ценовият индекс трябва да представлява комбинация от промяната в процентите на таксата и от промяната на цените на жилищата. Това се счита за метод от тип А. Вместо да се следят реалните цени, от агентите на недвижими имоти може да се изисква да обявяват продажна цена, например за едно стандартно жилище. Този подход на моделната цена може също да бъде метод А, стига да са изпълнени критериите, определени в раздел 2 от настоящото приложение.

Заместващите (B) методи могат да използват ценовия индекс на инвестициите в нови жилища или индекса, основан на стойността на имотите (цените на жилищата).

Не така успешен метод от тип В е използването на броя продадени имоти или на броя изповядани пред нотариуси сделки по вид сгради (например по размер).

При отдаването под наем на жилищни сгради обикновено съществува информация за индексите на потребителските цени, а това е метод от тип А. При отдаването под наем на нежилищни сгради използването на индекси на цените на производител например на база наем на квадратен метър офисна площ представлява метод от тип А, стига да са налице достатъчно подробни данни за различните видове сгради и тяхното качество.

Като алтернатива използването на показатели за обема, обвързани с налични имоти с жилищно или друго предназначение, се счита за метод от тип В. В този случай може да се окаже необходимо да се извърши корекция спрямо промените в съотношението на жилищата, отдадени под наем, спрямо тези, обитавани от собствениците.

Заместването на ценовите промени на нежилищните сгради с индекси за потребителските цени за жилищните сгради е метод тип С, освен ако не бъде показано, че това допускане е реалистично.

3.9.   CPA 71 — Отдаване под наем на машини и оборудване без оператор и на лични вещи и стоки за бита

При тези услуги за метод А се счита реалното събиране на наемните цени. Що се касае до услугите, извършени по договорни отношения, е необходим контрол върху промените в качеството във времето. Трябва да се отбележи, че промените в качеството на отдаваната под наем вещ (т.е. не само на услугата за отдаване под наем) също трябва да бъде отразено в обема на услугите за отдаване под наем. При услугите, които са уникални по своята същност, използването на моделни цени, отговарящи на критериите, упоменати в раздел 2 от настоящото приложение също се счита за метод от тип A.

По отношение на услугите, предлагани само на домакинствата, често е налице информация за индексите на потребителските цени и тогава използването на този индекс, коригиран спрямо базисните цени, се смята за метод А за дефлиране на реално извършените услуги. В случаите, когато услугите се предоставят както на корпоративни клиенти, така и на домакинствата, използването на индексите на потребителските цени за дефлиране на реално извършените услуги е метод от тип В.

Ако не съществува наблюдавана цена на услугите за отдаване под наем, ценовият индекс на реалния продукт може да се счита за метод В.

3.10.   CPA 72 — Компютърни и свързаните с тях услуги

За метод от типа А при готовите софтуерни продукти се счита дефлирането със съответния индекс на цените на производител. От съществено значение е прилагането на подходяща процедура за качествена корекция (например основана на хедоничния принцип).

За метод от тип В се считат не толкова подходящите индекси на цените на производител. Също така метод В е използването на американския индекс за готов софтуер, коригиран с влиянието на валутния курс, или различните общи промени в цените. Следва да се вземе предвид разликата във времето на пускане на нови софтуерни продукти на пазара в САЩ и в Европа.

Използването на индекс за потребителските цени при готовите софтуерни продукти е метод С за дефлирането на реалната продукция.

При услугите, разработени за конкретни клиенти (консултации както за хардуер, така и за софтуер), може да се използва подход, основан на представителното ценообразуване (виж раздел 2), който има потенциала да представлява метод от тип А. Друг метод А може да бъде подходът, използващ моделното ценообразуване, в случай че са изпълнени условията на раздел 2. Резултатът от моделното ценообразуване може да бъде използван и за заместител на цената на софтуера, произведен на собствена сметка (метод от тип В), ако е възможно да се докаже, че този софтуер е могъл да бъде произведен и от външна компания.

При отдаването под наем на услугите на програмисти на база човекоден размерът на тарифата може да се използва за В метод.

С оглед различията в скоростта на промените в качеството, използването на индекс за хардуера с цел дефлиране на стойността на софтуера представлява метод тип С.

3.11.   CPA 73 — Научноизследователска дейност и дейност по развитие

В областта на научноизследователската дейност и дейността по развитие не съществува метод от тип А. Не може да се приложи нито събирането на реалните крайни цени от изследователските институти например, нито могат да се приложат „моделните цени“, тъй като не е възможно да се определи цената на един и същи обем такъв труд в два последователни периода.

По отношение на пазарните услуги тарифите и почасовите ставки (виж раздел 2) представляват методи от тип В.

Непазарният аспект на тази дейност е производството на колективни услуги (виж ESA95, точка 3.85). Виж раздел 3.13 за CPA 75 относно дефиницията на методите от тип A, B и С за колективните услуги.

3.12.   CPA 74 — Други бизнес услуги

3.12.1.   CPA 74.11 — Правни услуги

При стандартните услуги, предоставяни предимно на домакинства, като изготвяне на договори за закупуване на недвижими имоти, завещания, брачни договори и др. („нотариални“ услуги) обикновено съществуват фиксирани тарифи, често покривани от индекса на потребителските цени. Индексът, използващ тези тарифи, може да се счита за метод от тип А. Освен това при такива стандартни услуги събирането на показатели за обема (брой изготвени договори и т.н.) е метод от тип В, освен ако съществува метод за коригиране на тези показатели с промените в качеството.

Част от крайната цена на правните услуги е свързана с цената на сградата, тъй като от нея се формира продажната цена на имота. Това означава, че индекс на цената или обема, обвързан с тези сгради, може да послужи като заместител за цената или обема на правните услуги. При наличие на фиксиран размер на хонорара е достатъчно да се проследи неговата промяна във времето. Ако хонорарът представлява процент от цената на сградата, ценовият индекс трябва да бъде комбинация от промените в този процент и в цената на сградата. И в двата случая това е метод от тип В, тъй като промените в качеството трудно могат да бъдат отчетени.

При правните услуги за корпоративни клиенти съществуват два основни ценови механизма: адвокатите могат да бъдат наемани на час или при фиксиран хонорар на договорни начала. При първия вид за метод от тип В могат да се използват тарифите или почасовите ставки. При втория (обслужване срещу фиксиран хонорар по договор) за метод А може да послужи подробното проследяване на цените на договорите, например с използване на подхода на представителното ценообразуване (виж раздел 2 от настоящото приложение), ако видовете договори са хомогенни. Моделното ценобразуване също може да се приложи успешно и да се счита за метод от тип А, стига да са удовлетворени критериите от раздел 2 от настоящото приложение.

3.12.2.   CPA 74.12 — Счетоводство и одит, данъчни консултации

По отношение на счетоводното обслужване за метод от тип А служи изработването на дефлатори, основани на договорните цени за най-важните услуги, предоставяни по договор от счетоводителите, например с използване на представителни цени (виж раздел 2 от настоящото приложение). Необходимо е ценообразуваните услуги да се следят редовно, за да се гарантира, че външните влияния като промените в счетоводните стандарти или в счетоводните законови разпоредби (например изискванията, свързани с данъчните декларации) няма да доведат до съществени промени в измерваните крайни услуги или в качеството им. Метод от тип А може да се получи и чрез подхода на моделната цена.

Използването на количествени показатели като броя подадени данъчни декларации (класифицирани по общи категории) за част от този сектор се счита за метод тип В. Методът на тарифите или почасовите ставки се определя също като метод В, тъй като не може да отчете някои от промените в производителността.

3.12.3.   CPA 74.14 — Бизнес и мениджърски консултантски услуги

При този вид обслужване метод от тип А е събирането на действителните договорни цени. Необходимо е да се контролират промените в качеството на договорите във времето.

Алтернатива на този подход е събирането на моделни цени и това също е метод А, стига да удовлетворява критериите, упоменати в раздел 2 от настоящото приложение.

При услугите, извършвани на база почасов хонорар, се използват тарифите или почасовите ставки за прилагане на метод от тип В.

Използването като заместител на ценовия индекс на реално извършените услуги, били те правни или счетоводни, одиторски или данъчни консултации, се счита за метод от тип В поради общите разходни детерминанти на тези видове услуги.

3.12.4.   CPA 74.15 — Холдингово управление

Поради спецификата на тази категория услуги методи от тип А няма. Като изключение от общото правило метод от тип В е прилагането на подробен метод на входящите единици по същия начин, по който това е описано за колективните услуги в раздел 3.13 от настоящото приложение.

3.12.5.   CPA 74.2 — Архитектурни, инженерингови и свързаните с тях технически консултантски услуги

Моделните цени представляват метод тип А, стига да са изпълнени условията на раздел 2 от настоящото приложение.

Тарифите или почасовите ставки могат да се считат за метод от тип В. При проучване на находищата от минерални залежи възможен вариант е използването на измерител за обема, например броя направени тестови сондажи или земемерната площ, макар че за да може този подход да се приеме за метод от тип В, трябва да се направи разбивка по вид на минералните залежи и по методи на проучване.

3.12.6.   CPA 74.4 — Рекламни услуги

Рекламните услуги могат да се разделят на два ясно разграничими вида:

„плейсмънт“ — продажба на рекламно пространство независимо от медията, и „създаване“, като се изключат свързаните разходи като тези за филмова продукция и фотографски услуги.

Първият вид метод от тип А е събирането на действителните договорни цени, като се използват стойности от рода на цена на секунда телевизионно рекламно време, цена на половин страница печатна реклама във вестник, цена на квадратен метър от билборд или цена на „бутон“ в електронна страница. Важно е като аспект за качеството да се вземе броя на зрителите, видели рекламата. Трябва да се направи поне някакъв опит да се извърши корекция с различната гледаемост в пиковите часове. Моделните цени също се считат за метод от тип А, стига да са удовлетворени условията на раздел 2. Могат да се използват също и количествени мерки, но за да бъде този подход метод А, те трябва да бъдат съставени на много детайлно и представително ниво с отчитане на промените в качеството.

При „създаването“ цените по договор представляват метод от тип „А“, но трябва да се внимава при интерпретирането на събраните цели, за да е сигурно, че те не включват производствените разходи. Подходът, който използва моделните цени, също се смята за метод А, ако са изпълнени критериите, упоменати в раздел 2 от настоящото приложение. Тарифите или почасовите ставки се причисляват към методите от тип B.

3.12.7.   CPA 74.5 — Набиране на кадри и предоставяне на услуги, свързани с персонала

В случаите, когато на служителите се заплаща от агенцията по набиране на кадри, методите, основани на индексите за заплатите на наетия персонал, принадлежат към тип В. Метод А би включвал коректори за производителност и качество, както и отразяване на административните разходи на агенцията. В този смисъл договорните цени, включващи тарифи за даден вид работници, са метод от тип А, ако се отчитат промените в качеството. Моделните цени също могат да са метод от тип А, стига да са удовлетворени критериите, определени в раздел 2 от настоящото приложение.

Когато заплащането става на база процент от заплатата, гореспоменатите методи и класификации са приложими, но в този случай те трябва да бъдат комбинирани с информация за размера на процентите. Ако такива данни липсват, то тогава използването на индексите за заплати се счита за метод тип В.

3.12.8.   CPA 74.6 — Детективски услуги и охранителна дейност

Събирането на действителните договорни цени представлява метод от тип А. Услугите, предоставени по тези договори, трябва да се следят внимателно, за да се включат промените в качеството, ако е необходимо. Използването на моделни цени също е А метод при условията на раздел 2 от настоящото приложение.

По отношение на услугите, извършвани срещу почасов хонорар, тарифите и почасовите ставки могат да се използват като метод от тип В.

Приложимите показатели за обем при охранителната дейност могат да бъдат човекочасовете наблюдение или охрана и броят случаи или обслужени от частните детективи клиенти. Ако са достатъчно подходящи, тези показатели за обем могат да се считат за методи от тип В.

3.12.9.   CPA 74.7 — Почистване на промишлени обекти

При обслужването на домакинства като миене на прозорци и почистване на комини, могат да се използват данни за потребителските цени, като метод от тип А за потреблението на домакинствата и като метод от тип В за междинното потребление.

По отношение на услугите за почистване, извършени на корпоративни клиенти, могат да се използват почистените офисни площи (в m2) или други подобни показатели. Ако такива липсват, може да се направи допускане, че извършеното количество работа е пропорционално на общата офисна площ или други подобни предположения.

3.12.10.   Други услуги, спадащи към категория CPA 74

По отношение на услугите, включени към категория CPA 74, които не са изрично изброени в разделите от 3.12.1 до 3.12.9, класификацията по методи от тип А, В и С може да бъде извършена съгласно общите критерии за приложимите методи, както е упоменато в Решение 98/715/ЕО. По принцип методите, основани на реални (договорни) цени или на моделни цени (съгласно условията на раздел 2 от настоящото приложение), се считат за методи от тип А. Ако срещу услугите се изплаща почасов хонорар, тарифите или почасовите ставки могат да бъдат приложени като методи от тип В. Показателите за обем, които са представителни за извършените услуги, също могат да бъдат методи от тип В. Методите, използващи входящите единици, са от тип С.

3.13.   CPA 75 — Публична администрация и отбрана, задължително социално осигуряване

Индивидуални услуги

По отношение на индивидуалното обслужване единствените методи, които могат да отговорят на критериите за методи от тип А и В, са тези, които измерват крайния резултат. Методите, използващи входящите единици, са от тип С.

Метод, използващ показателите за продукция, се счита за метод от тип А, в случай че показателите отговарят на следните критерии:

покриват всички услуги, предоставени единствено на външни потребители; дейностите, които се явяват спомагателни към основните не се отчитат,

претеглят се според разходите за всеки вид услуга в базисната година,

дефинират се възможно най-изчерпателно,

прилагат се качествените коректори.

Ако критериите не са напълно удовлетворени, например ако липсва достатъчна изчерпателност или ако не са били отчетени промените в качеството, методът се превръща в тип В. Ако методът за показатели на обема всъщност не измерва изходящите единици, а по-скоро входящите единици, дейността или резултата (освен ако резултатът не се интерпретира като качествено коригирана крайна услуга) и/или ако покритието на крайните услуги не е представително, то тогава методът се причислява към тип С.

Колективни услуги

Повечето услуги в категория CPA 75 са колективни. При тях класификацията на методите е принципно същата, както при услугите за лично потребление, с две съществени изключения, произтичащи от трудностите при дефиниране на реално извършената крайна колективна услуга:

методите на входящите единици при колективните услуги са от тип „В“,

използването на показатели за обем дейност се счита за „В“ метод.

Използването на показател за единичен обем входящи единици не се счита за метод от тип В: ако се използват методи на входящите единици, те трябва да изчисляват обема на всяка една от тях поотделно, като вземат под внимание качествените промени в тях, по-специално в заплащането на служителите.

Към сумата от обема качествено коригирани входящи единици не се прилагат допълнителни корекции за производителност или качество.

3.14.   CPA 80 — Образователни услуги

Методите от тип А или В следва да отговарят на следните критерии:

пълно или близко до пълното покритие,

разделяне поне по следните категории — предучилищно, основно, прогимназиално, гимназиално (общообразователно/професионално), висше (университетско/друго) и друго образование. При специалностите във висшето образование трябва да има разделяне по предмет (например разграничаване на природонаучните и медицинските специалности от специалностите по изкуствата).

Пазарни услуги — Метод от тип А е дефлирането на реално извършената крайна услуга с подходящи индекси на цените на производител за всеки вид образователна услуга. Ценовите индекси следва да отчитат качеството на извършените услуги, както и да използват базисни цени (т.е. да се включат субсидиите).

Използването на съответните индекси на потребителските цени, коригирани с включването на базисните цени и отразяващи качеството на предоставената услуга, се счита за метод от тип В,.

Ако за пазарните услуги не съществуват такива методи, може да се приеме и използването на методи от тип А и В за показатели на крайната услуга, описани по-долу по отношение на непазарните услуги. Методите, основани на входящите единици, се определят като тип С.

Непазарни услуги — Тъй като цените им липсват, единственият метод от тип А за непазарните услуги е използването на „ученически часове“ със съответната корекция за качество и с горепосоченото разделяне. Метод от тип В представлява използването на ученически часове с необходимото ниво на детайлност без корекция за качество.

Използването на броя ученици като заместител на ученическите часове при тези методи се счита за приемливо, ако може да се покаже, че броят преподавани часове е достатъчно стабилен. Този метод е препоръчителен за висшето и дистанционното обучение.

Методите, основани на входящите единици, са от тип С, както и всички методи, които не използват минималната разбивка или които имат непълно покритие на сектора. Използването на броя учителски часове също се причислява към методите от тип С.

3.15.   CPA 85 — Здравни и социални услуги

3.15.1.   CPA 85.11 — Болнично обслужване

Пазарни услуги

Дефлирането на пазарните услуги на болниците с подходящи индекси за цени на производител представлява метод от тип А. Използването на индекс на потребителските цени също се счита за А метод, стига цените да са отчетени бруто с всички компенсации и индексът да е коригиран с базисните цени (в случай че има субсидии). Ако цените са отчетени нето, използването на индекса на потребителските цени е метод тип С. Прилагането на не толкова подходящи индекси на цените на производител се определя като метод от тип В.

Методите, основани на показатели за крайната услуга, класифицирани по-долу като А или В методи, също са приложими за пазарните услуги.

Непазарни услуги

С оглед постоянно променящата се сложност на различните класове услуги е необходимо да се разграничат видовете болнични дейности в рамките на категория CPA 85.11. При всички случаи методите, използващи входящите единици, са от тип С.

a)

болнични услуги за хоспитализирани болни, предоставяни от многопрофилни и специализирани болници.

Използването на изцяло качествено коригирани показатели за обем, основани на класификацията на диагностично свързаните групи (ДСГ) представлява метод от тип А.

Ако са покрити единствено промените в микса от лечебни услуги по ДСГ, то значи са изпълнени изискванията за метод от тип В.

Методите, които класифицират изписаните болни според Международната класификация на болестите (МКБ), също могат да се смятат за методи от тип В, стига диагнозите да са отчетени изключително подробно и да са използвани съответните разходни тегла.

Използването на необработени показатели за реално извършеното обслужване като броя изписани болни се счита за метод от тип С.

б)

Болнични психиатрични услуги

И тук подробните показатели, базирани на ДСГ с пълна качествена корекция и подходящи разходни тегла, са методи от тип А.

Показателите, основаващи се на ДСГ с частична корекция за качество, принадлежат към методите от тип В. Един малко по-слаб метод, който все пак принадлежи към тип В, е броят леглодни (дни на хоспитализация) според нивото на грижи, претеглено с представителна информация за разходите.

Методите, отчитащи крайната услуга, които не разграничават нивото на грижи, се причисляват към методите от тип С.

в)

Рехабилитация в центрове за рехабилитация/болнични заведения

ДСГ, които изцяло отчитат промените в качеството, представляват метод от тип А.

Ако промените в качеството са само частично обхванати, методите за крайни услуги, основани на ДСГ, принадлежат към тип В. Същото важи и в случаите, когато се използва броят леглодни според нивото на грижи. Ако може да се покаже, че различните рехабилитационни услуги са относително хомогенни, то броят леглодни може да се причисли към методите от тип В.

г)

Сестрински грижи (под медицинско наблюдение)

Качествено коригираните леглодни според нивото на грижи са препоръчителният метод от тип А. Различните нива на грижи могат да бъдат обхванати пряко чрез систематичното прилагане на класификациите или непряко чрез групирането на здравните заведения, които предоставят едно и също ниво на грижи.

Некоригираните леглодни според нивото на грижи отговарят на изискванията за метод тип В. В случаите на сравнително хомогенни услуги броят леглодни може да се приеме за В метод.

3.15.2.   CPA 85.12 — Медицинска практика

Пазарни услуги

Използването на индекси на цени на производител представлява метод от тип А. Прилагането на индекса на потребителските цени също е А метод, ако цените са отчетени брутно с всички компенсации. Индексите на потребителските цени, които отчитат цените с изключени компенсации са метод тип „С“. Всички методи спрямо непазарните услуги, класифицирани като методи от тип „А“ и „В“ по-долу, също са подходящи.

Непазарни услуги

Основното разграничение тук е между услугите, извършвани от общопрактикуващите лекари и от специалистите.

a)

услуги на общопрактикуващите лекари

Методът от тип А представлява изчисляване на броя консултации по вид лечение, коригирани спрямо промените в качеството. В случая със заместващи тегла или само частична корекция броят консултации по вид лечение се причислява към В методите. Простият брой консултации също може да се приеме за метод тип В, ако различните видове лечение са достатъчно хомогенни по отношение на изискванията за ресурсите (сходни разходни тегла).

б)

услуги, извършени от специалисти

Броят първични прегледи, представени по вид специалист или вид лечение, коригирани спрямо качеството и претеглени със съответните разходни тегла, се счита за метод тип А. Същият показател без корекция за качество е метод от тип В. Ако е невъзможно да се направи разграничение по вида лечение, броят на първичните прегледи не е подходящ показател. При тези условия общият брой прегледи принадлежи към тип В. Разграничението по вид специалисти е задължително, за да бъде причислен един метод към тип В.

3.15.3.   CPA 85.13 — Стоматологични услуги

Повечето стоматологични услуги са пазарни. Метод от тип А е използването на индекс за потребителските цени, коригиран с базисните цени и промените в качеството. Цените трябва да бъдат отчетени като брутни с всички компенсации и индексът на потребителските цени да бъде изчислен достатъчно подробно. Ако са отчетени цените с изключени компенсации, използването на индекса на потребителските цени представлява метод от тип С. Метод, използващ показател за реално извършена дейност, който да отговаря на изискванията за тип А, е използването на броя на лечебните дейности по вид лечение, качествено коригиран. Както и при специализираните медицински услуги, тук може да се направи допускането, че броят на първичните прегледи е показателен за броя на приключилото лечение.

Броят първични прегледи по вид лечение (без корекция по отношение на качеството) представлява метод от тип В. Ако е невъзможно да се направи разграничение по вид лечение, няма смисъл да се броят само първичните прегледи. При тези обстоятелства общият брой консултации (прегледи) се счита за метод от тип В.

3.15.4.   CPA 85.14 — Други здравни услуги, и CPA 85.15 — ветеринарни услуги

Почти всички от тези услуги се извършват са пазарни, така че се препоръчва употребата на съответния компонент на индекса на потребителските цени. Ако се прави корекция спрямо базисните цени, методът се причислява към тип А, ако такава липсва, значи е от тип В.

3.15.5.   CPA 85.31 — Социални грижи с настаняване

За пазарните дейности дефлирането със съответния компонент на индекса на потребителските цени (коригиран спрямо базисните цени) се счита за метод от тип А. Леглодните според вида заведение, изцяло коригирани спрямо промените в качеството, също отговарят на изискванията за А метод.

Ако липсва корекция на качеството, методът се причислява към тип А. Използването на общия брой леглодни също може да бъде класифицирано като метод от тип В.

3.15.6.   CPA 85.32 — Социални грижи без настаняване

Дотолкова доколкото тези услуги са пазарни, използването на съответния компонент на индекса на потребителските цени, коригиран спрямо базисните цени, представлява метод от тип А. Без тази корекция по стойност спрямо индекса на потребителските цени се получава метод от тип В.

Броят лица, получили социални грижи според нивото на грижите, е метод от тип А за непазарните услуги, които не са предназначени за пазара. Използването на общия брой лица, получили социални грижи, се счита за метод от тип В.

3.16.   CPA 90 — Канализация и почистване на смет, санитарни услуги и други подобни на тях

Методите от тип А включват използването на подходящи индекси на цените на производител, когато има такива, и показатели за обема на извършените услуги (например тонове извозена смет), коригирани за определени качествени характеристики на услугата като редовно събиране или обработка на специалните отпадъци (като токсичните отпадъци например).

Методите от тип В включват използване на подробни индекси на потребителските цени, както за потреблението на домакинствата, така и това за фирмите (където развитието на цените на услугите за бизнес клиенти е подобно на това за физическите лица). По отношение на непазарните услуги използването на показатели за обема извършена дейност се определя като метод от тип В, стига тези показатели да предоставят добро покритие и да са достатъчно подробни.

3.17.   CPA 91 — Услуги, свързани с членството в организации, некласифицирани другаде

Получаването на подробна информация относно реално извършените услуги на членовете, представени максимално подробно и претеглени според разходите, представлява метод от тип А. Например една професионална организация, която предоставя на членуващите в нея юридически консултации, организира конференции, провежда изпити и акредитации, трябва да се отчита за всяка от тези дейности, или ако става дума за религиозна организация, тя трябва да се отчита за посещаемостта на службите или за броя на извършените служби.

Метод от тип В е използването на броя членове като заместител на извършената дейност, но трябва да бъдат взети под внимание различните видове членство, в случай че то определя правото на ползване на различни видове услуги и освен това трябва да е ясно, че средното потребление на услуги от членовете е сравнително постоянно през годината.

3.18.   CPA 92 — Отдих, култура и спорт

Услуги, предоставяни на публика

По отношение на услугите, предоставяни изцяло на домакинства, метод от тип А представлява използването на подробни индекси на потребителските цени, коригирани спрямо базисните цени като дефлатори за стойността на продадените билети. Методът трябва да вземе предвид билетите с отстъпка, както и всякакви други характеристики, които имат съществено влияние върху качеството (например безплатни програми или резервации по телефона).

В този случай към метод от тип В се причислява използването на индекс на потребителските цени за услугите, предоставени и на корпоративни клиенти (стига да може да се покаже, че това е разумно допускане) или използването на броя продадени билети, представени в разбивка според вида място и представление като показатели за обем. В случай че липсват данни за билетите, броят на представленията може да послужи за метод от тип В.

Библиотечна дейност

Метод от тип А представлява комбинирането на данни за заеманите книги (с разбивка по основен вид) с данни за посещенията, коригирани спрямо факторите за качество като спектъра от налична справочна литература. Тази комбинация се постига най-успешно при използване на подхода за разходните тегла. Всички предоставени пазарни услуги трябва да бъдат измерени според стойността на продажбите, дефлирани със съответен ценови индекс.

Метод от тип В при библиотечната дейност представлява използването на данни за заеманите книги (с разбивка по основен вид) като показател за цялостната дейност на библиотеката.

Хазарт и залагания

При този вид дейности метод от тип А е прякото дефлиране на данните за таксите на услугите с ценовия индекс за тях, с корекции за промените в качеството когато те са подходящи.

Метод от тип В при залаганията е използването на броя направени залози като показател за обем. Всеки начин на залагане (по телефона, чрез Интернет, в магазини) трябва да бъде разграничен и (в идеалния случай) според различните видове игри, като се извърши претегляне по отношение на относителния дял на общата заложена сума в базисния период. При казината метод от тип В представлява използването на данни за броя влезли лица.

Производство и обработка на филми, радио- и телевизионни услуги

По отношение на производството на филмови и радио- и телевизионни програми метод от тип В представлява събирането на цените на определени моделни продукти (например половин час телевизионна комедия вътрешна продукция, един час радиодокументалистика) или използването на количествени данни за програмите, разделени по основни категории и претеглени според относителния им дял в стойността на всички програми.

Новинарски агенции

Използването на моделното ценообразуване, основано на абонамента за информационната услуга, се счита за метод от тип А. Методът на моделното ценообразуване трябва да отговаря на основните принципи, упоменати в раздел 2 от настоящото приложение.

Използването на количествени и качествени показатели, прилагани от самите новинарски агенции, с цел измерване на извършената дейност, дотолкова доколкото са съпоставими в рамките на сектора и достатъчно стабилни като дефиниция от един период в друг, представлява метод от тип В.

Спортни съоръжения

За метод от тип А се счита използването на подробни данни от индекса на потребителските цени, коригирани спрямо базисните цени, или използването на броя продадени билети по вид и ако е възможно, по вида извършени дейности. Необходимо е да се направи корекция спрямо качеството на съоръженията, а зрителите, заплатили входна такса, трябва да бъдат разграничавани от участниците.

Използването на продадените билети без достатъчно подробна разбивка, показваща различен вид услуги, или прилагането на данни от индекса на потребителските цени, които не са напълно представителни за дейностите, се определят като метод от тип В.

3.19.   CPA 93 — Други услуги

Настоящото продуктово разделение обхваща много широк спектър от услуги; основните видове услуги, включени в този раздел, са изброени по-долу.

Пране и химическо чистене

По отношение обслужването на домакинства могат да се съберат данни от индексите на потребителските цени (разходите за използване на обществена пералня и за химическо чистене на стандартни артикули). Корпоративните клиенти често имат договорни взаимоотношения и за подходящи показатели за обем могат да послужат килограмите изпрана материя или броят стандартни „напълвания“ на машината. Използването на индекси на потребителските цени и данни за обема се считат за методи от тип В.

Фризьорство

Тази дейност се предоставя почти единствено на домакинства и следователно е обхваната от индекса на потребителските цени. Най-успешният метод е да се използва „моделна цена“, където за модел служи стандартна представителна услуга като измиване на косата с шампоан и подстригване. Използването на данни от индекса на потребителските цени представлява метод от тип А, ако се прави корекция спрямо базисните цени.

Погребална дейност

Тази дейност се предоставя почти единствено на домакинства и следователно е обхваната от индекса на потребителските цени. В сектора се предоставят стандартни услуги, така че ценообразуването е ясно и недвусмислено, а използването на данни от индекса на потребителските цени се счита за метод от тип А, ако са коригирани спрямо базисните цени.

Други услуги

Към тази категория спадат различни видове услуги, повечето от които се извършват под формата на стандартни продукти (например козметични процедури, агенции за запознанства, астрология, проституция), които могат да бъдат ценообразувани в различни периоди от време и за които може да се изработи ценови индекс. Използването на такива стандартни продукти се определя като метод от тип А, ако са взети под внимание всички ефекти върху качеството, и като В метод, ако не са.

4.   МЕТОДИ ОТ ТИП A, B И C ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТРАНСАКЦИИ

4.1.   Междинно потребление

Метод от тип А за дефлиране на междинното потребление трябва да отговаря на следните критерии:

дефлирането се извършва продукт по продукт,

дефлирането на продуктите вътрешно производство и на вносните продукти се извършва отделно,

използват се или реални данни за цените на междинното потребление, или за продуктите вътрешно производство — методите от тип А, дефинирани за всеки продукт (отчитащи различната стойностна база), а за вносните продукти се използват методите от тип А, описани в следващия раздел.

Методите от тип В могат да не успеят да разграничат вътрешната продукция от вноса или използват методи, класифицирани като методи от тип В за такива продукти.

Ако междинното потребление се дефлира агрегирано без подробности за продуктите, това се счита за метод от тип С. Също така, ако методите за дефлирането са класифицирани като методи от тип С за тези продукти, те също се считат за методи от тип С по отношение и на междинното потребление.

4.2.   Износ и внос на стоки

Методите от тип А трябва да се основават на използването на качествено коригирани ценови индекси за всички стоки за износ и внос. Ценовите индекси трябва да съответстват на продуктовата класификация, използвана в данните за стойността, подложени на дефлирането. Изчисляването им трябва да отговаря на начина на изчисляване на данните за текущите цени, т.е. FOB за износа и FOB или CIF за вноса.

Дефлирането с ценови индекси, които не отразяват адекватно промените в качеството, трябва да се считат за методи от тип В.

По отношение на продуктовите групи, които са достатъчно хомогенни във времето, индексите за единица стойност могат да се считат за методи от тип В. За да се установи доколко е приложим един индекс за единица стойност, не трябва да се разчита единствено на разбирането на съдържанието на всяка конкретна търговска група, а да се проучи променливостта на индекса за единица стойност.

Приложимостта на индексите на цени на производител трябва да се оценява за всеки конкретен случай, за да се приемат те за подходящи. На първо място трябва да е налице подходящо покритие на индексите. Когато цените на пазара на вътрешни и вносни стоки са сходни, поради наличието на конкуренция, прякото използване на индексите на цени на производител може да се сметне за уместно, тъй като разликите в цените са незначителни. При пазарни условия, при която цените на местните стоки не отразяват адекватно цените на вносните и на изнесените стоки, то индексите на цени на производител трябва да бъдат коригирани, така че да отразяват тези разлики и едва тогава могат да се приемат като подходящи за метод от тип В. Ако движението на валутния курс е единственият фактор, въздействащ върху цените на вноса и износа, то тогава индексите на цените на производител трябва да бъдат коригирани, за да се счита този подход за метод от тип В. Когато цените се влияят от други фактори, ще бъдат необходими по-сложни корекции на индексите на производствените цени, за да станат подходящи за използване.

Използването на цените на износа за друга държава за дефлирането на вноса представлява метод от тип В, стига покритието на продукта да е точно и, при необходимост, да са направени корекции по отношение на движението на валутния курс и на различните промени в цялостните цени между двете държави.

Методите от тип С включват използване на индекси на единичните стойности за продуктовите групи с недостатъчна хомогенност.

4.3.   Износ и внос на услуги

Методите за изчисляване на цените и обемите на износа и вноса на услуги трябва да отразяват методите, дефинирани по отношение на крайната услуга от всеки вид. Когато обаче се препоръчват ценови индекси, те трябва да отразяват реално заплатените цени на износа и вноса, ако са използвани за дефлиране на износа и вноса на услуги.

При отчитането на разходите на нерезидентите (физически лица или правителствени органи) на територията на дадена държава, при метод от тип А те трябва да бъдат дефлирани с индекси на потребителските цени, съответстващи на закупените от тях продукти. Ако индексите на потребителските цени имат по-тясно или по-широко покритие на продуктите от онези, закупени от нерезидентите, то това ще се счита за В метод.

При отчитането на разходите на резидентите (физически лица или правителствени органи) на дадена държава в чужбина, използването на подробни и подходящи индекси на потребителските цени за посещаваната страна, коригирани спрямо измененията на валутните курсове, се определя като метод от тип А. Използването на индекси на потребителските цени на чуждата държава с по-широко или с по-тясно покритие представлява метод тип В.

По отношение на покупко-продажбата, която е търговска дейност, е подходящо да се направи класификация на методите за търговските отстъпки на едро и дребно.

4.4.   Придобиване минус продажба на ценности

Методът от тип А, приложим за производството на ценности, представлява използването на подходящите индекси на цените на производител за конкретния бранш, коригирани надлежно по отношение на промените в качеството (това е възможно за бижутерската промишленост например). При някои видове ценности подходът на моделното ценообразуване или ценообразуването по спецификация може да бъде метод от тип А, стига да отговаря на критериите, предвидени в раздел 2 от настоящото приложение.

По отношение на услугите, заплащани с тарифи, които представляват процент от стойността на изработените изделия, подходящият ценови индекс трябва да бъде комбинация от промяната в процента на тарифата и в стойността (конкретния подвид на) на ценностите. Това се счита за метод от тип А.

Методите от тип В за производство на ценности представляват съпоставка с тясно свързани продукти (във вътрешен или в международен план) като картини от един и същи художник и разлагане на съставни компоненти (по-подходящ подход при бижутерските изделия и комплексните продукти).

Методите В по отношение на комисионните и търговските отстъпки представляват използването на индекс, базиращ се стойността на ценностите. Тъй като посредническите такси при ценностите обикновено са под формата на процент от стойността им, е разумно да се предположи, че двете са достатъчно взаимносвързани, за да се считат за метод от тип В. Тогава се допуска, че процентът на тарифата е постоянен.

Не така успешен, но все пак метод от тип В, е използването на броя продадени единици ценности, представени по вид. Този подход е по-подходящ при продуктите с по-висока степен на хомогенност.

Използването на общ ценови индекс представлява метод от тип С.


(1)  ОВ L 58, 27.2.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СРОКОВЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИИТЕ

Датата за въвеждането на съответното класифициране на даден продукт например 2004 г. означава, че годишните данни в постоянни цени, предавани на Евростат съгласно Регламент (EO) № 2223/96 на Съвета, през 2004 г. и след това трябва да съответстват на A/B/C класификацията, която е определена за този продукт. На практика това означава, че след обявената дата не се разрешава използване на методи от тип С за съответния продукт.

Група продукти

Дата на въвеждане

Тежко оборудване

2006 г.

CPA 30.02: Компютри и друго оборудване за обработка на информация

2004 г.

CPA 45: Строителство

CPA 64: Пощенски и телекомуникационни услуги

2005 г.

CPA 65: Услуги по финансово посредничество, с изключение на застрахователната дейност и услугите на пенсионни фондове

2005 г.

CPA 66: Услуги на застрахователните дружества и на пенсионните фондове, с изключение на услугите по задължителното социално осигуряване

2005 г.

CPA 67: Услуги, допълващи финансовото посредничество

2005 г.

CPA 70: Услуги, свързани с недвижими имоти

2004 г.

CPA 71: Отдаване под наем на машини и оборудване без оператор и на лични вещи и стоки за бита

2004 г.

CPA 72: Компютърни и свързаните с тях услуги

2005 г.

CPA 73: Научноизследователска и развойна дейност — пазарни услуги

2006 г.

CPA 73: Научноизследователска и развойна дейност — непазарни услуги

2004 г.

CPA 74: Други бизнес услуги

2006 г.

CPA 75: Публична администрация и отбрана, задължително социално осигуряване — колективни услуги

2004 г.

CPA 75: Публична администрация и отбрана, задължително социално осигуряване — индивидуални услуги

2006 г.

CPA 80: Образователни услуги

2006 г.

CPA 85: Здравни и социални услуги

2006 г.

CPA 90—93: Други обществени, социални и битови услуги

2006 г.


Категория трансакция

Дата на въвеждане

Междинно потребление

2006 г.

Износ и внос на стоки — с изключение на тежко оборудване

2004 г.

Износ и внос на тежко оборудване

2006 г.

Износ и внос на услуги

2006 г.

Придобиване минус продажба на ценности

2006 г.

Позволени изключения:

Австрия

CPA 70 и 72: 2006 г.

Дания

CPA 75 (индивидуални), 80 и 85: 2012 г.

Германия

Всички категории продукти и трансакции (доколкото методите С се използват все още): 2005 г., с изключение на CPA 72: 2006

Гърция

CPA 30.02, 73 (непазарни), 75 (колективни) и за износа и вноса на стоки с изключение на тежко оборудване: 2005 г., за останалото: 2006 г.

Испания

CPA 70: 2005 г., CPA 30.02, 65, 66, 67, 72, 73 (непазарни), 75 (колективни): 2006 г.

Ирландия

CPA 30.02: 2005 г., CPA 64, 65, 66, 67, 70 и 72 и за износа и вноса на стоки с изключение на тежко оборудване: 2006 г.

Люксембург

Всички категории продукти и трансакции, с изключение на CPA 71: 2006 г.

Португалия

CPA 30.02, 64, 65, 66, 67, 70 и 72: 2006 г.

Обединено кралство

CPA 65: 2006 г.


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

39


32003D0475


L 158/55

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 юни 2003 година

за изменение на Решение 2000/604/ЕО на Съвета относно състава и устава на Комитета по икономическа политика

(2003/475/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 209 от него,

като взе предвид становището на Комисията (1),

като има предвид, че:

(1)

Комитетът по икономическа политика е предвиден в член 272 от Договора.

(2)

Съветът прие на 29 септември 2000 г. Решение 2000/604/ЕО относно състава и устава на Комитета за икономическа политика (2).

(3)

Този устав определяше функциите на Комитета до момента.

(4)

В резултат на решението, взето от държавните и правителствени ръководители на срещата на Европейския съвет през декември 2002 г. в Копенхаген, десет нови държави подписаха на 16 април 2003 г. Договор за присъединяване към Европейския съюз, като се очаква те да се присъединят на 1 май 2004 г.

(5)

Комитетът по икономическа политика следва да продължи да работи ефективно след разширяването.

(6)

Съставът и уставът на Комитета за икономическа политика следва да бъдат съответно изменени,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2000/604/ЕО се изменя, както следва:

а)

съображение 14 се заменя със следното:

„(14)

Държавите-членки, Комисията и Европейската централна банка следва да бъдат подходящо представени в Комитета. Всяка от тях трябва да определи двама членове.“;

б)

Приложението следва да бъде заменено с приложението към настоящото pешeние.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 1 юли 2003 г.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ С 127, 29.5.2003 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 257, 11.10.2000 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА КОМИТЕТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

ЧАСТ I

ЗАДАЧИ НА КОМИТЕТА

Член 1

1.   Без да се засягат изискванията на членове 114 и 207 от Договора, Комитетът по икономическа политика (наричан по-долу Комитетът) сътрудничи при подготовката на работата на Съвета по координиране на икономическите политики на държавите-членки и на Общността и съветва Комисията и Съвета.

2.   Комитетът участва в подготовката на работата на Съвета, като предоставя икономически анализи, становища по методологиите и проектоформулировките за препоръки относно политиките, особено що се отнася до структурната политика за подобряване възможностите за растеж и заетост в Общността. Във връзка с това Комитетът съсредоточава вниманието си по-специално върху:

а)

функционирането на пазарите на стоки, капитали, услуги и труд, включително тенденциите в заплащането, производителността, заетостта и конкурентоспособността,

б)

ролята и ефективността на публичния сектор и дългосрочната устойчивост на публичните финанси,

в)

икономическите последици от определени политики, като тези свързани с околната среда, научноизследователската и развойната дейност и със социалното сближаване.

3.   В областите, посочени по-горе, Комитетът, без да се засягат изискванията на членове 114 и 207 от Договора, подпомага работата на Съвета, и по-специално при формулирането на общите насоки на икономическата политика и оказва съдействие при процедурата за многостранно наблюдение съгласно член 99, параграф 3 от Договора. Във връзка с това Комитетът извършва периодичен преглед по страни, насочен предимно към структурните реформи в държавите-членки.

4.   Без да се засягат изискванията на членове 130 и 207 от Договора, Комитетът подпомага работата на Съвета, съгласно раздел „Заетост“ на Договора.

5.   Комитетът помага на Икономическия и финансов комитет да държи под наблюдение краткосрочното и средносрочното макроикономическо развитие в държавите-членки и Общността, като предоставя анализи и становища основно по методологични проблеми, свързани с взаимодействието между структурните и макроикономическите политики, както и с тенденциите в заплащането в държавите-членки и в Общността.

6.   Комитетът предоставя рамката, в която на техническо ниво се осъществява макроикономическият диалог, включващ представители на Комитета (включително на Европейската централна банка), Икономическия и финансов комитет, Комитета по заетостта, Комисията и социалните партньори.

7.   Комисията се консултира с Комитета относно максималния процент на увеличение за незадължителните разходи на общия бюджет на Европейския съюз съгласно член 272 от Договора.

Член 2

Комитетът изказва становища по искане на Съвета, Комисията или Икономическия и финансов комитет или по своя собствена инициатива.

Член 3

При изпълнение на своите задължения Комитетът работи в тясно сътрудничество с Икономическия и финансов комитет при изготвянето на доклади за Съвета. В процеса на подпомагане на подготовката на общите насоки на икономическата политика Комитетът докладва на Икономическия и финансов комитет. Той координира работата си с Комитета по заетостта и с други комитети и работни групи, участващи в подготовката на работата на Съвета, в областите, в които тези комитети и работни групи са компетентни.

ЧАСТ II

СЪСТАВ

Член 4

1.   Държавите-членки, Комисията и Европейската централна банка определят по двама свои членове в Комитета.

2.   Членовете на Комитета се избират от средите на висшите служители, отличаващи се с висока компетентност във формулирането на икономически и структурни политики.

Член 5

При изпълнение на своите задължения членовете на Комитета се ръководят от интересите на Общността.

ЧАСТ III

ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАРИАТ

Член 6

1.   Комитетът избира с мнозинство измежду своите членове председател и до трима заместник-председатели за срок от две години. Като правило двегодишният срок не се подновява.

2.   Председателят делегира своето право на глас на друг член от неговата/нейната делегация.

Член 7

В случай че не може да изпълнява своите задължения, председателят се замества от един от заместник-председателите на Комитета.

Член 8

1.   Комитетът се подпомага от секретариат под ръководството на секретар. Секретарят и служителите на секретариата, необходими за изпълнението на задачите на секретариата, се назначават от Комисията. Секретарят се назначава от Комисията след консултация с Комитета. Секретарят и неговият/нейният персонал действат съгласно инструкциите на Комитета при изпълнение на своите отговорности към Комитета.

2.   Разходите на Комитета се включват в предварителния бюджет на Комисията.

ЧАСТ IV

РАЗИСКВАНИЯ

Член 9

Становища или доклади се приемат от мнозинството от членовете, ако се изисква гласуване. Всеки член разполага с един глас. Но когато се дава консултация или становище по въпроси, по които Съветът впоследствие може да вземе решение, членовете от централните банки и Комисията могат да участват в дискусиите, но не участват в гласуването. Комитетът също така докладва за мнението на малцинството и за различните мнения, изказани в хода на дискусията.

Член 10

Като правило само членове могат да се изказват по време на заседанията на Комитета. В изключителни случаи председателят може да разпореди друго.

Член 11

Комитетът може да възложи проучването на определени въпроси на подкомитети или работни групи. В такива случаи председателството им се поема от член на Комитета, назначен от Комитета.

Член 12

Комитетът, подкомитетите или работните групи могат да канят експерти, които да им оказват съдействие в работата.

Член 13

Комитетът се свиква от председателя по негова/нейна инициатива или по искане на Съвета, на Комисията или най-малко на пет от членовете на Комитета.

Член 14

1.   Като правило председателят представлява Комитета; в частност председателят може да бъде упълномощен от Комитета да докладва за дискусиите и да прави устни коментари по становища и доклади, изготвени от Комитета.

2.   Председателят носи отговорност за поддържане на отношенията на Комитета с Европейския парламент, който трябва да бъде информиран за работата на Комитета, когато е уместно.

Член 15

1.   Освен ако не бъде решено друго, заседанията на Комитета са поверителни. Същото правило е валидно и за дейността на неговите подкомитети или работните групи.

2.   Докладите и становищата, подготвени от Комитета, стават публично достояние след предаването им на адресата, освен ако има важни основания да останат поверителни.

Член 16

Комитетът приема свой процедурен правилник.“


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

42


32003D0476


L 158/58

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 юни 2003 година

за изменение на устава на Икономическия и финансов комитет

(2003/476/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 209 от него,

като взе предвид становището на Комисията (1),

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 114, параграф 2 от Договора на 1 януари 1999 г. беше създаден Икономически и финансов комитет.

(2)

На 21 декември 1998 г. Съветът прие Решение 98/743/ЕО за състава на Икономическия и финансов комитет (2).

(3)

На 31 декември 1998 г. Съветът прие Решение 1999/8/ЕО за устава на Икономическия и финансов комитет (3); този устав определяше функциите на комитета до този момент.

(4)

В резултат на решението, взето от държавните и правителствените ръководители на срещата на Европейския съвет, проведена през декември 2002 г. в Копенхаген, десет нови държави подписаха на 16 април 2003 г. Договор за присъединяване към Европейския съюз, като се очаква те да се присъединят на 1 май 2004 г.

(5)

Икономическият и финансов комитет следва да продължи да работи ефективно след разширяването.

(6)

Важно е да се запазят елементите, които са допринесли за ефективността на комитета.

(7)

Това изисква да бъдат коригирани правилата за работа на комитета.

(8)

Коригирането се отнася до участието на експерти от централните банки; важно е да продължат да се използват техният опит и аналитичните им виждания по въпроси, за които носят отговорност.

(9)

Следователно уставът на Икономическия и финансов комитет следва да бъде преразгледан,

РЕШИ:

Член 1

Уставът на Икономическия и финансов комитет, както е определен в приложението към Решение 1999/8/ЕО, се заменя с текста, определен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

То влиза в сила от 1 юли 2003 г.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  Становище от 21 май 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 109.

(3)  ОВ L 5, 9.1.1999 г., стр. 71.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАВ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ФИНАНСОВ КОМИТЕТ

Член 1

Икономическият и финансов комитет (Комитетът) изпълнява задачите, описани в член 114, параграфи 2 и 4 от Договора за създаване на Европейската общност.

Член 2

Комитетът може, inter alia:

да бъде консултиран по процедурата, водеща до решения относно валутния механизъм на третия етап на Икономическия и паричен съюз,

без да се засягат разпоредбите на член 207 от Договора, да подготвя докладите на Съвета за промените във валутния курс на еурото,

да осигурява рамката, в която може да бъде подготвен и продължен диалогът между Съвета и Европейската централна банка (ЕЦБ) на ниво висши ръководители на министерства, национални централни банки, Комисията и ЕЦБ.

Член 3

При изпълнението на своите задължения членовете на Комитета и техните заместници се ръководят от общия интерес на Общността.

Член 4

Комитетът провежда заседанията си в два състава: членовете, избрани от публичните администрации, националните централни банки, Комисията и ЕЦБ, или членовете на публичните администрации, Комисията и ЕЦБ. Комитетът в пълния си състав редовно актуализира списъка с въпроси, във връзка с които членовете от националната централна банка се очаква да присъстват на заседанията.

Член 5

Становища, доклади или съобщения се приемат с мнозинство от членовете, ако се изисква гласуване. Всеки член на Комитета разполага с един глас. Когато се дава консултация или становище по въпроси, по които Съветът впоследствие може да вземе решение, членовете от централните банки, когато присъстват, както и Комисията, могат да участват пълноправно в дискусиите, но не участват в гласуването. Комитетът също така докладва за мнението на малцинството и за особените мнения, изказани в хода на дискусията.

Член 6

Комитетът избира с мнозинство председател от своите членове за срок от две години. Двугодишният мандат може да бъде подновен. Председателят се избира измежду членовете, които са висши служители в националните публични администрации. Председателят може да делегира правото си на глас на своя заместник.

Член 7

В случай на невъзможност да изпълнява своите задължения, председателят се замества от заместник-председателя на Комитета, който се избира съгласно същите правила.

Член 8

Освен ако Комитетът не реши друго, заместниците могат да присъстват на заседанията. Заместниците не гласуват. Освен ако Комитетът не реши друго, те не вземат участие в дискусиите.

Член, който няма възможност да присъства на заседание на Комитета, може да делегира своите функции на един от заместниците. Той/тя може също така да ги делегира на друг член. Председателят и секретарят трябва да бъдат уведомени писмено преди заседанието. При наличието на изключителни обстоятелства председателят може да разпореди друго.

Член 9

Комитетът може да възложи проучването на определени въпроси на заместниците, на подкомитети или на работни групи. В такива случаи председателството се поема от член или заместник-член на Комитета, назначен от Комитета. Членовете на Комитета, техните заместници и подкомитетите или работните групи към него могат да се обръщат към експерти за съдействие.

Член 10

Комитетът се свиква от председателя по негова/нейна собствена инициатива или по искане на Съвета, на Комисията или на най-малко четирима от членовете на Комитета.

Член 11

Като правило председателят представлява Комитета; в частност, председателят може да бъде упълномощен от Комитета да докладва за дискусиите и да прави устни коментари по становища и съобщения, изготвени от Комитета. Председателят носи отговорност за поддържане на отношенията на Комитета с Европейския парламент.

Член 12

Дейността на Комитета е поверителна. Същото правило се прилага и към дейността на заместниците, подкомитетите или работните групи.

Член 13

Комитетът се подпомага от секретариат под ръководството на секретар. Секретарят и необходимият за секретариата персонал се назначават от Комисията. Секретарят се назначава от Комисията след консултации с Комитета. Секретарят и неговият/нейният персонал се ръководят от указанията на Комитета, когато изпълняват своите задължения по отношение на Комитета.

Разходите на Комитета се включват в бюджета на Комисията.

Член 14

Комитетът приема свой процедурен правилник.“


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

45


32003R1210


L 169/6

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1210/2003 НА СЪВЕТА

от 7 юли 2003 година

относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2465/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 60 и 301 от него,

като взе предвид Обща позиция 2003/495/ОВППС за Ирак и за отмяна на Общи позиции 96/741/ОВППС и 2002/599/ОВППС (1),

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В допълнение към Резолюция 661 (1990) на Съвета за сигурност на Обединените нации и последващите резолюции в тази насока, по-специално Резолюция 986 (1995), Съветът наложи цялостно ембарго върху търговията с Ирак. Това ембарго понастоящем е формулирано в Регламент (ЕО) № 2465/96 на Съвета от 17 декември 1996 г. относно преустановяването на икономическите и финансовите отношения между Европейската общност и Ирак (2).

(2)

В своята Резолюция 1483 (2003) от 22 май 2003 г. Съветът за сигурност взе решение, че с известни изключения, всички забрани, отнасящи се до търговията с Ирак и предоставянето на финансови и икономически ресурси на Ирак не би следвало да се прилагат повече.

(3)

С изключение на забраната за износ на оръжия и съответни материални части за Ирак, резолюцията предвижда, че цялостните ограничения относно търговията би следвало да бъдат отменени и заменени със специфични ограничения, прилагани за приходите от всички експортни продажби на петрол, петролни продукти и природен газ от Ирак, и за търговията със стоки, принадлежащи към иракското културно наследство, с цел да се улесни обезопасеното връщане на тези стоки.

(4)

Резолюцията, също така, гласи, че определени средства и икономически ресурси, по-специално тези, принадлежащи на бившия иракски президент Саддам Хюсейн и висши служители на неговия режим, би следвало да бъдат блокирани, като тяхното предназначение се определи от Комитета към Съвета за сигурност, създаден съгласно параграф 6 от Резолюция 661 (1990), и че такива средства би следвало по-късно да бъдат прехвърлени към Фонда за развитие на Ирак.

(5)

С цел държавите-членки да могат да извършат прехвърлянето на блокирани средства, икономически ресурси и приходи от икономически ресурси към Фонда за развитие на Ирак, би следвало да се предвиди разпоредба за такива средства и икономически ресурси, да бъдат размразени.

(6)

Резолюцията определя, че петрол, петролни продукти и природен газ, които са изнесени от Ирак, както и плащанията за такива стоки би следвало да бъдат освободени от съдебни производства, задържания, налагане на запор и изпълнение на съдебни решения от тези, които имат искове срещу Ирак. Тази временна мярка е необходима за насърчаване икономическото възстановяване на Ирак и преструктурирането на неговия дълг, което ще помогне за премахването на заплахата за международния мир и сигурност, създадена от настоящата ситуация в Ирак, в общ интерес на международната общност, и по-специално Общността и държавите-членки.

(7)

Обща позиция 2003/495/ОВППС предвижда разпоредба за изменение на настоящия режим на Общността с оглед да се приведе в съответствие с резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1483 (2003).

(8)

Тези мерки попадат под обхвата на Договора и поради това, по-специално с цел да се предотврати изкривяване на конкуренцията, законодателството на Общността е необходимо да прилага съответните решения на Съвета за сигурност, доколкото е засегната територията на Общността. За целите на настоящия регламент, за територия на Общността се считат териториите на държавите-членки, към които се прилага Договорът, при условията, установени в този Договор.

(9)

С оглед да се създаде максимална правна сигурност в рамките на Общността, би следвало да се публикуват имената и други съответни данни относно физически или юридически лица, групи или общности, идентифицирани от органите на ООН, чиито средства и икономически ресурси трябва да се блокират, и би следвало да бъде създадена процедура в рамките на Общността за промяната на тези списъци.

(10)

С цел експедитивност, Комисията би следвало да има правомощия да променя приложенията към настоящия регламент, които определят списъка от културните стоки, списъка от лицата, органите и общностите, чиито средства и икономически ресурси трябва да се блокират и списъка от компетентните власти.

(11)

На компетентните власти на държавите-членки би следвало, когато е необходимо, да бъдат дадени правомощия за привеждане в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

(12)

Комисията и държавите-членки би следвало взаимно да се информират за предприетите мерки съгласно настоящия регламент и за друга съответна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, и би следвало да си сътрудничат с Комитета, създаден с Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 661 (1990 г.), по-специално чрез предоставяне на информация.

(13)

Държавите-членки следва да установят правила за санкции, приложими към нарушенията на разпоредбите на настоящия регламент и да гарантират, че те се прилагат. Тези санкции би следвало да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни.

(14)

Тъй като цялостните търговски мерки на Регламент (ЕО) № 2465/96 се заменят със специфичните търговски ограничения на настоящия регламент, и настоящият регламент налага мерки за замразяване, които изискват непосредствено прилагане от икономическите оператори, е необходимо да се осигури възможност за налагане на санкциите за нарушения на настоящия регламент възможно най-скоро след неговото влизане в сила.

(15)

От съображения за по-голяма яснота, Регламент (ЕО) № 2465/96 следва да бъде отменен в неговата цялост.

(16)

Регламент (ЕИО) № 3541/92 на Съвета от 7 декември 1992 г., с който забранява удовлетворяването на искове от страна на Ирак по отношение на договори и транзакции, изпълнението на които е било засегнато с Резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации 661 (1990) и свързаните с нея резолюции (3), би следвало да остане в сила,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

1.

„Комитет по санкциите“ означава: Комитетът към Съвета за сигурност на Обединените нации, който бе създаден съгласно параграф 6 на Резолюция 661 (1990).

2.

„Средства“ означава финансовите активи и икономическите ползи от всякакъв вид, включително, но не ограничено до:

а)

пари в наличност, чекове, парични искове, полици, платежни нареждания и други платежни инструменти;

б)

депозити във финансови институции или други субекти, счетоводни баланси, дългове и дългови задължения;

в)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представляващи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, ценни книжа с определен лихвен процент, договори за деривати;

г)

лихви, дивиденти или друг приход върху, или чиято стойност се натрупва или се формира, върху активи;

д)

кредити, права за прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови задължения;

е)

акредитиви, товарителница/коносаменти, документи за прехвърляне на собственост;

ж)

документи, доказващи интерес към финансови средства или финансови ресурси,

з)

всякакви други инструменти за експортно финансиране;

3.

„Икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо от това дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани за получаване на средства, стоки или услуги.

4.

„замразяване на финансови средства“ означава предотвратяването на всякакво движение, прехвърляне, изменение, използване или търгуване със средства по какъвто и да е начин, който ще има за резултат промяна в техния размер, сума, местонахождение, собственост, владеене, характер, предназначение или друга промяна, която би направила възможно използването на средствата, включително мениджмънт на портфолиото.

5.

„замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяването на тяхното използване за получаване, по какъвто и да е начин на средства, стоки или услуги, включително, но без да се ограничава, чрез продажба, наемане или ипотекиране.

6.

„Фонд за развитие на Ирак“ означава Фондът за развитие на Ирак, съхраняван в Central Bank of Iraq.

Член 2

Всички приходи от всички експортни продажби на петрол, петролни продукти и природен газ от Ирак, изброени в приложение I, от 22 май 2003 г. се депозират във Фонда за развитие на Ирак съгласно условията, които са определени в Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1483 (2003), и по-специално параграфи 20 и 21 от нея, до момента на формиране по надлежния ред на международно признато, представително правителство на Ирак.

Член 3

1.   Следното се забранява:

а)

внос или въвеждане на територията на Общността на,

б)

износ или отвеждане от територията на Общността на, и

в)

търгуване с иракска културна собственост и други предмети с археологическа, историческа, културна, чисто научна и религиозна ценност, включително тези предмети, които са изброени в приложение II, ако те са незаконно отведени от тяхното местоположение в Ирак, по-конкретно, ако:

i)

предметите формират неразделна част или от публичните колекции, изброени в инвентара на иракските музеи, архиви или библиотечни консервирани колекции, или в инвентара на иракските религиозни институции, или

ii)

съществува основателно подозрение, че стоките са изнесени от Ирак без съгласието на техния законен собственик или са изнесени при нарушаване на иракските закони и под-законови актове.

2.   Тези забрани не се прилагат, ако е видно, че или:

а)

предметите на културата са били изнесени от Ирак преди 6 август 1990 г.; или

б)

предметите на културата се връщат на иракски институции в съответствие с целта за невредимо връщане, изложена в параграф 7 от Резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1483 (2003).

Член 4

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, намиращи се извън Ирак на или след 22 май 2003 г., принадлежащи на бившето правителство на Ирак или на някой от публичните органи, корпорации, включително компании, учредени съгласно частното право, в които публичните органи имат мажоритарен дял, и агенции на Републиката, идентифицирани от Комитета по санкциите, и изброени в приложение III.

2.   Замразяват се всички средства и икономически ресурси, принадлежащи, притежавани или съхранявани от следните лица, идентифицирани от Комитета по санкциите и изброени в приложение IV:

а)

бившия президент Саддам Хюсейн;

б)

висши служители от неговия режим;

в)

основни членове на техните семейства; или

г)

юридически лица, органи или образувания, притежавани или контролирани пряко или косвено от лицата, посочени в букви a), б) и в) или от всяко физическо или юридическо лице, което действа от тяхно име или по тяхно разпореждане.

3.   Не се предоставят каквито и да е средства, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, орган или общност, посочени в приложения III и IV.

4.   Не се предоставят каквито и да е икономически средства, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, орган или общност, посочени в приложения III и IV, така че да направят възможно за това лице, група или общност да получават средства, стоки или услуги.

Член 5

1.   Кредитирането на замразени сметки се разрешава при условие че всякакви допълнителни суми се замразяват.

2.   Настоящият регламент не изисква замразяване на прехвърлянето на финансови средства към бенефициер в Общността от или чрез Iraqi bank, изпълняваща условията на член 4, параграф 1, ако такова прехвърляне представлява плащане на стоки и услуги, които са поръчани от клиенти на тази банка. Регламентът не ограничава валидността и използването на гаранциите и акредитивите, издадени от иракски банки, изпълняващи условията на член 4, параграф 1, по искане на техни клиенти, с оглед да се извърши плащането на стоки или услуги, които съответните клиенти са поръчали в Общността.

Член 6

Финансови средства, икономически ресурси и приходи от икономически ресурси, които са замразени съгласно член 4, се освобождават от възбрана само за целта на тяхното прехвърляне към Фонда за развитие на Ирак, съхраняван в Central Bank of Iraq, съгласно условията, определени в резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1483 (2003).

Член 7

1.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, които са предмет или ефектът, от които е пряко или косвено заобикаляне на член 4 или насърчаване на транзакциите, посочени в членове 2 и 3.

2.   Всяка информация, която не се посочва в разпоредбите на настоящия регламент, се съобщава на компетентните власти на държавите-членки, изброени в приложение V, и директно или индиректно чрез тези компетентни власти на Комисията.

Член 8

1.   Без да се засягат приложимите правила относно докладването, поверителността и професионалната тайна, и разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, образуванията и органите:

a)

предоставят непосредствено всяка информация, която би улеснила привеждането в съответствие с настоящия регламент, сметки и суми, които са замразени в съответствие с член 4, на компетентните власти на държавите-членки, които са изброени в приложение V, на постоянния им адрес или местоположение, и директно или чрез тези компетентни органи- на Комисията;

б)

си сътрудничат с компетентните власти, изброени в приложение V, за всяко удостоверяване на тази информация.

2.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е била предоставена или получена.

3.   Всяка допълнителна информация, директно получена от Комисията, се предоставя на засегнатите компетентни органи на държавите-членки.

Член 9

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси, извършено с убеждението, че такова действие е в съответствие с настоящия регламент, не поражда задължение, от какъвто и да е вид от страна на физическото или юридическото лице или общност, което го прилага, или неговите ръководители или служители, доколкото не е доказано, че средствата и икономическите ресурси са били замразени в резултат на небрежност.

Член 10

1.   Следното се ползва с имунитет срещу съдебни производства и не е обект на каквато и да е форма на задържане, налагане на запор или изпълнение на съдебно решение:

а)

петрол, петролни продукти и природен газ с произход от Ирак, доколкото това е известно на купувача;

б)

приходи и задължения, пораждащи се от продажбата на петрол, петролни продукти и природен газ с произход от Ирак, включително плащания за такива стоки, депозирани във Фонда за развитие на Ирак, съхраняван в Central Bank of Iraq;

в)

средства и икономически ресурси, замразени съгласно член 4;

г)

Фондът за развитие за Ирак, съхраняван от Central Bank of Iraq.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, приходите и задълженията, пораждащи се от продажбата на петрол, петролни продукти и природен газ с произход от Ирак, както и Фондът за развитие на Ирак, не се ползват с имунитет срещу искове, които са отправени въз основа на задължението на Ирак за покриване на щети във връзка с какъвто и да е екологичен инцидент, възникнал след 22 май 2003 г.

Член 11

На Комисията се дава правомощието да:

а)

изменя приложение II в случай на необходимост;

б)

изменя или допълва приложения III и IV въз основа на определенията, направени или от Съвета за сигурност на Обединените нации или от Комитета по санкциите; и

в)

изменя приложение V въз основа на информация, предоставена от държавите-членки.

Член 12

Без да се засягат правата и задълженията на държавите-членки съгласно Хартата на Обединените нации, Комисията поддържа всички необходими контакти с Комитета по санкциите за целите на ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 13

Комисията и държавите-членки се информират непосредствено взаимно за всички предприети мерки съгласно настоящия регламент. Те си предоставят взаимно съответна информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално получена информация в съответствие с член 8 и информация, отнасяща се до нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, проблеми при правоприлагането и съдебни решения, издадени от национали съдилища.

Член 14

Настоящият регламент се прилага без да се засягат всякакви предоставени права или наложени задължения съгласно всяко подписано международно споразумение или влязъл в сила договор, лиценз или разрешително, дадени преди влизането в сила на настоящия регламент.

Член 15

1.   Държавите-членки установяват правилата за санкциите, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и превантивни.

2.   В очакване на приемането, когато е необходимо, на всякакво законодателство за тази цел, санкциите, които да се налагат за нарушаването на разпоредите на настоящия регламент, са определените, когато е уместно, от държавите-членки с оглед да се приложи член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2465/96.

3.   Всяка държава-членка отговаря за поставянето под своя юрисдикция на съдебните производства срещу всяко физическо или юридическо лице, група или общност, в случаите на нарушаване на някоя от рестриктивните мерки, установени в настоящия регламент, от всяко такова лице, група или общност.

Член 16

Настоящият регламент се прилага:

а)

в рамките на територията на Общността, включително нейното въздушно пространство;

б)

на борда на всеки самолет или плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице, което е гражданин на държава-членка;

г)

за всяко юридическо лице, група или образувание, което е създадено или учредено съгласно правото на държава-членка;

д)

за всяко юридическо лице, група или образувание, което извършва стопанска дейност в рамките на Общността.

Член 17

С настоящото се отменя Регламент (ЕО) № 2465/96.

Член 18

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   С изключение на членове 4 и 6, регламентът се прилага от 23 май 2003 г.

3.   Член 10 се прилага до 31 декември 2007 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2003 година.

За Съвета

Председател

F. FRATTINI


(1)  ОВ L 169, 8.7.2003 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 337, 27.12.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 208/2003 на Комисията (ОВ L 28, 4.2.2003 г., стр. 26).

(3)  ОВ L 361, 10.12.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък от стоки, упоменат в член 2

код по КН

Описание на продукта

2709 00

Нефтени масла и масла, добити от битуминозни минерали, сурови

2710

Нефтени масла и масла, добити от битуминозни минерали, различни от суровите; препарати, които не са определени или включени другаде, съдържащи по тегло 70 % или повече нефтени масла или масла, добити от битуминозни минерали, като тези масла са основните съставки на препаратите

2711

Нефтен газ и други газови въглеводороди

2712 10

Вазелин

2712 20 00

Парафинен восък, съдържащ по тегло по-малко от 0,75 % масло

ex 2712 90

Отпуснат восък, обгорен восък

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци на нефтени масла или на масла, добити от битуминозни минерали

2714

Битум и асфалт, натурален; битуминозни или нефтоносни шисти и катранени пясъци; асфалтини и асфалто-шисти

2715 00 00

Битуминозни смеси, на основата на натурален асфалт, на натурален битум, на нефтен битум, на минерален катран или минерална асфалтова смола (например, битуминозни маджуни, асфалт, разреден с нефтен дестилат)

2901

Ациклични въглеводороди

2902 11 00

Циклохексан

2902 20 00

Бензол

2902 30 00

Толуол

2902 41 00

o-Ксилол

2902 42 00

m-Ксилол

2902 43 00

p-Ксилол

2902 44

Смесени ксилолови изомери

2902 50 00

Стирол

2902 60 00

Етилбензол

2902 70 00

Кумол

2905 11 00

Метанол (метилов алкохол)

3403 19 10

Лубрикатни препарати (включително, охлаждащо-мажещи препарати, стягащи или закрепващо-разделителни препарати, препарати против ръжда или корозия и разделителни състави, на основата на лубриканти) и препарати, съдържащи като основни съставки 70 % или повече по тегло нефтени масла или масла, добити от битуминозни минерали, но не като основана съставка

3811 21 00

Добавки за лубрикатни масла, съдържащи нефтени масла или масла, добити от битуминозни минерали

3824 90 10

Нефтени сулфонати, с изключение на нефтени сулфонати от алкални метали, от амониеви радикали или от етаноламини; тиофенирани сулфонови киселини от масла, добити от битуминозни минерали, и техните соли.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък от стоки, упоменат в член 3

ex код по КН

Описание на продукта

9705 00 00

9706 00 00

1.

Археологически обекти, по-стари от 100 години, които са продукт на:

разкопки и разкрития на сушата или под вода

разкопки и разкрития на сушата или под вода

археологически колекции

9705 00 00

9706 00 00

2.

Елементи, формиращи неразделна част от художествени, исторически или религиозни монументи, които са разделени и са на възраст над 100 години

9701

3.

Картини и живопис, различни от тези, които са включени в категория 3А или 4, рисувани изцяло на ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал, които са по-стари от 50 години и не принадлежат на техните изобретатели

9701

3A.

Картини и живопис с водни бои, гваши и пастели, рисувани изцяло на ръка с всякакви средства и върху всякакъв материал, които са по-стари от 50 години и не принадлежат на техните изобретатели

6914

9701

4.

Мозайки с всякакъв материал, изпълнени изцяло на ръка, различни от тези, попадащи в категория 1 или 2, и рисунки с всякакви средства, изпълнени изцяло на ръка върху всеки материал, които са по-стари от 50 години и не принадлежат на техните изобретатели

Глава 49

9702 00 00

8442 50 99

5.

Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии с техните плочи и оригинални постери, които са по-стари от 50 години и не принадлежат на техните изобретатели

9703 00 00

6.

Оригинални скулптури или статуи и копия, получени по същия начин както оригинала, които са по-стари от 50 години и не принадлежат на техните изобретатели, с изключение на тези в категория 1

3704

3705

3706

4911 91 80

7.

Фотографии, филми и негативи от тях, които са по-стари от 50 години и не принадлежат на техните изобретатели

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

8.

Старопечатни книги и ръкописи, включително карти и музикални партитури, самостоятелно или в колекции, които са по-стари от 50 години и не принадлежат на техните изобретатели

9705 00 00

9706 00 00

9.

Книги, които са по-стари от 100 години, самостоятелно или в колекции

9706 00 00

10.

Напечатани карти, на възраст повече от 200 години

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

11.

Архиви и всеки елемент от тях, от всякакъв вид или средство, които са по-стари от 50 години

9705 00 00

9705 00 00

12.

а)

Колекции, дефинирани от Съда в неговото решение 252/84 (1), и образци от зоологически, ботанически, минералогични или анатомични колекции;

б)

Колекции, дефинирани от Съда в неговото решение 252/84, от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес

9705 00 00

Глави 86-89

13.

Транспортни средства, които са по-стари от 75 години

 

14.

Всякакви други антични предмети, които не са включени в категориите 1-13

 

а)

на възраст между 50 и 100 години:

Глава 95

играчки, игри

7013

стъкларски предмети

7114

предмети, изработени от злато или сребро

Глава 94

мебели

Глава 90

оптическа, фотографска или кинематографическа апаратура

Глава 92

музикални инструменти

Глава 91

стенни и ръчни часовници и части към тях

Глава 44

предмети от дърво

Глава 69

грънчарски изделия

5805 00 00

гоблени

Глава 57

килими

4814

тапети

Глава 93

оръжия

9706 00 00

б)

по-стари от 100 години


(1)  Колекционерски предмети, по смисъла на позиция 97.05 от Общата митническа тарифа, са предмети, които притежават необходимите характеристики за включване в колекция, с други думи, предмети, които са сравнително редки, обичайно не се използват за оригиналното си предназначение, както и са обект на специфични транзакции извън обичайната търговия с подобни вещи и са с висока цена.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на обществените органи, корпорации и служби, физически и юридически лица, органи и образувания на бившето правителство на Ирак, посочени в член 4, параграфи 1, 3 и 4

p.m.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък от физическите и юридическите лица, органите или образуванията, свързани с режима на бившия президент Саддам Хюсейн, упоменати в член 4, параграфи 2, 3 и 4

1.   ИМЕ: Saddam Hussein Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Abu Ali

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 28 април 1937 г., al-Awja, близо до Tikrit

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Упоменат в резолюция 1483

2.   ИМЕ: Qusay Saddam Hussein Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1965 г. или 1966 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Втори син на Саддам;

Надзиравал Специалната републиканска гвардия, Специалната организация за сигурност и Републиканската гвардия

3.   ИМЕ: Uday Saddam Hussein Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1964 г. или 1967 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Най-възрастният син на Саддам;

Лидер на Полувоенната организация „Федайен“

4.   ИМЕ: Abid Hamid Mahmud Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Abid Hamid Bid Hamid Mahmud

Полк. Abdel Hamid Mahmoud

Abed Mahmoud Hammud

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1957 г., al-Awja, близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Президентски секретар на Саддам и ключов съветник

5.   ИМЕ: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Al-Kimawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1943 г., al-Awja, близо до Тикрит, Ирак

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Президентски съветник и висш член на Революционния команден съвет

6.   ИМЕ: Izzat Ibrahim al-Duri

ПСЕВДОНИМ: Abu Brays

Abu Ahmad

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1942 г., al-Dur

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Заместник главен командир на иракската войска,

Заместник-секретар, регионално командване на партията Баас,

Заместник-председател, Революционен команден съвет

7.   ИМЕ: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1962 г., al-Awja, близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

№ 2 в Специалната организация за сигурност

8.   ИМЕ: Aziz Salih al-Numan

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1941 г. или 1945 г., An Nasiriyah

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател на регионалното командване на партията Баас;

Бивш губернатор на Карбала и Ан Наджаф;

Бивш министър на селското стопанство и аграрната реформа (1986—1987 г.)

9.   ИМЕ: Muhammad Hamza Zubaidi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1938 г., Babylon, Babil

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Бивш министър-председател

10.   ИМЕ: Kamal Mustafa Abdallah

ПСЕВДОНИМ: Кamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1952 г. или 4 май 1955 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Секретар на Републиканската гвардия;

Ръководил Специалните републикански гвардии и командвал двата републикански гвардейски корпуса

11.   ИМЕ: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Barzan Razuki Abd al-Ghafur

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1960 г., Salah al-Din

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Командир, Специална републиканска гвардия

12.   ИМЕ: Muzahim Sa'b Hassan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1946 г. или 1949 г. или 1960 г., Salah al-Din или al-Awja близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Ръководил иракските военновъздушни сили;

Заместник-директор на Организацията за военна индустриализация

13.   ИМЕ: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1950 г., Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Ръководител на състава на Въоръжените сили

14.   ИМЕ: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi

ПСЕВДОНИМ: Ayad Futayyih Al-Rawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г., Рамади

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Ръководител на състава на Републиканската гвардия

15.   ИМЕ: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1954 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Директор на дирекция „Обща сигурност“

16.   ИМЕ: Tahir Jalil Habbush Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1950 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Директор на иракските служби за разузнаване;

Директор на дирекция „Обща сигурност“ от 1997 г. до 1999 г.

17.   ИМЕ: Hamid Raja Shalah Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1950 г., Bayji, Salah al-Din Governorate

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Командир на въздушните сили

18.   ИМЕ: Latif Nusayyif Jasim Al-Dulaymi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1941 г., ar-Rashidiyah, предградие на Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Заместник-председател на Военното бюро на партията Баас;

Министър на труда и социалната дейност (1993 г. до 1996 г.)

19.   ИМЕ: Abd-al-Tawwab Mullah Huwaysh

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1957 г. или 14 март 1942 г., или Мосул или Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Вицепремиер;

Директор на Организацията за военна индустриализация

20.   ИМЕ: Taha Yassin Ramadan Al-Jizrawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1938 г., Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Вицепрезидент от 1991 г.

21.   ИМЕ: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;

Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;

Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1956 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Началник по племенните въпроси в Президентската служба

22.   ИМЕ: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 4 май 1955 г., al-Samnah, близо до Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Заместник-началник по племенните въпроси в Президентската служба

23.   ИМЕ: Mizban Khadr Hadi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1938 г., Mandali District, Дияла

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Член, Регионално командване на пртията Баас и Революционен команден съвет от 1991 г.

24.   ИМЕ: Taha Muhyi-al-Din Ma'ruf

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1924 г., Sulaymaniyah

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Вицепрезидент, Революционен команден съвет

25.   ИМЕ: Tariq Aziz

ПСЕВДОНИМ: Tariq Mikhail Aziz

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1 юли 1936 г., Мосул или Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Вицепремиер;

ПАСПОРТ: (юли 1997 г.): № 34409/129

26.   ИМЕ: Walid Hamid Tawfiq Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Walid Hamid Tawfiq al-Nasiri

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1954 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Губернатор на Basra

27.   ИМЕ: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'i

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Министър на отбраната

28.   ИМЕ: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1934 г., Дияла

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Вицепремиер и министър на финансите

29.   Име: Mahmud Dhiyab Al-Ahmed

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г., Багдад или Мосул

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Министър на вътрешните работи

30.   Име: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1942 г., Rawah

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Ръководител на състава, Quds Force, от 2001 до 2003 г.;

Бивш губернатор на Багдад и Тамим

31.   ИМЕ: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-Naqib

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: около 1948 г.

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН РЕЗОЛЮЦИЯ 1483:

Директор, Военно разузнаване

32.   NAME: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'di

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 5 април 1938 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Съветник на президента по научните въпроси;

Първи заместник, Организация за военна индустриализация, от 1988 до 1991 г.;

Бивш президент, Технически корпус за специални проекти;

ПАСПОРТИ: ?№ 33301/862

Издаден: 17 октомври 1997 г.

Валиден до: 1 октомври 2005 г.

?M0003264580

Издаден от: неизвестно

Валиден до: неизвестно

?H0100009

Издаден: май 2001 г.

Валиден до: неизвестно

33.   ИМE: Amir Rashid Muhammad Al-Ubaidi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1939 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Министър на петрола, от 1996 до 2003 г.;

Ръководител, Организация за военна индустриализация, началото на 1990-те г.

34.   ИME: Husam Muhammad Amin Al-Yassin

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г. или 1958 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Ръководител на Националния директорат за надзор

35.   ИME: Muhammad Mahdi Al-Salih

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1947 г. или 1949 г., al-Anbar Governate

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Министър на търговията, от 1987 до 2003 г.;

Ръководител, Службата на президента, средата на 80-те г.

36.   ИME: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1947 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Съветник на президента;

Директор на Централната служба за сигурност, началото на 90-те г.;

Ръководител, Иракска разузнавателна служба, от 1990 до 1991 г.;

наполовина брат на Саддам Хюсейн

37.   ИME: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ПСЕВДОНИМ: Watab Ibrahim al-Hassan

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1952 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Президентски съветник;

Министър на вътрешните работи, началото на 90-те г.;

наполовина брат на Саддам Хюсейн

38.   ИME: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1951 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Президентски съветник;

Постоянен представител в ООН (Женева), 1989 до 1998 г.;

Ръководител, Иракска разузнавателна служба, началото на 80-те г.;

наполовина брат на Саддам Хюсейн

39.   ИME: Huda Salih Mahdi Ammash

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1953 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Член, Регионално командване на партията Баас;

Ръководител, Биологически лаборатории, Организация за военна индустриализация, средата на 90-те;

бивш ръководител, Студентско и младежко бюро на партията Баас;

бивш ръководител, Професионално бюро по въпросите на жените;

40.   ИME: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dun

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1947 г.

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател на Регионалното командване на партията Баас, Дияла

Заместник-главнокомандващ, Южен регион от 1998 до 2000 г.;

Бивш говорител на президента

41.   ИME: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dun

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1942 г., Suq Ash-Shuyukh District, Dhi-Qar

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател на Регионалното командване на партията Баас, At-Tamin;

Министър на вътрешните работи от 1995 до 2001 г.

42.   ИМЕ: Samir Abd al-Aziz Al-Najim

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1937 или 1938 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Източен Багдад

43.   ИМЕ: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-Ghafur

ПСЕВДОНИМ: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;

Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1945 г., Ar-Ramadi

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Министър на висшето образование и науката от 1992 до 1997 г., от 2001 до 2003 г.;

Министър на културата от 1997 до 2001 г.;

Директор и заместник-директор, Иракска атомна и енергийна организация, 80-те;

ПАСПОРТ: 0018061/104, издаден 12 септември 1993 г.

44.   ИМЕ: Yahia Abdallah Al-Ubaidi

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Басра

45.   ИМЕ: Nayif ShindakhThamir Ghalib

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, An-Najaf;

депутат, Иракски парламент;

Бележка: починал през 2003 г.

46.   ИМЕ: Saif-al-Din Al-Mashhadani

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1956 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Al-Muthanna

47.   ИМЕ: Fadil Mahmud Gharib

ПСЕВДОНИМ: Gharib Muhammad Fazel al-Mashaikhi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Dujail

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Babil;

Председател на Генералната федерация на иракските професионални съюзи

48.   ИМЕ: Muhsin Khadr Al-Khafaji

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, al-Qadisyah

49.   ИМЕ: Rashid Taan Kathim

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, al-Anbar

50.   ИМЕ: Ugla Abid Sakr Al-Zubaisi

ПСЕВДОНИМ: Saqr al-Kabisi Abd Aqala

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Kubaisi, al-Anbar

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Maysan

51.   ИМЕ: Ghazi Hammud Al-Ubaidi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Багдад

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Wasit

52.   ИМЕ: Adil Abdallah Mahdi

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1945 г., al-Dur

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Dhi-Qar;

бивш председател на партията Баас за Дияла и al-Anbar

53.   ИМЕ: Qaid Hussein Al-Awadi

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Ninawa;

Бивш управител на An-Najaf, около 1998 до 2002 г.

54.   ИМЕ: Khamis Sirhan Al-Muhammad

ПСЕВДОНИМ: Dr. Fnu Mnu Khamis

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Кербала

55.   ИМЕ: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-Tikriti

ДАТА НА РАЖДАНЕ/МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 1944 г., Тикрит

НАЦИОНАЛНОСТ: иракска

ОСНОВАНИЕ ОТ РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН 1483:

Председател, Регионално командване на партията Баас, Salah Ad-Din;

Бивш заместник-секретар по въпросите на сигурността, Министерство на външните работи


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък от компетентните органи, упоменати в членове 7 и 8

БЕЛГИЯ

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ДАНИЯ

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

ГЕРМАНИЯ

За средства и финансови активи:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tel. (49-69) 95661

Fax (49-69) 5601071

За иракско културно наследство:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tel. (49-221) 6720

Fax (49-221) 6724500

E-mail: poststelle@zka.bgmv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de

ГЪРЦИЯ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: 30210 32 86021, 32 86 051

Φαξ: 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel. 30210 3 86 021, 32 86 051

Fax 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

ИСПАНИЯ

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162

E-28046 MADRID

Tel. (34-91) 349 38 60

Fax (34-91) 457 28 63

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous direction E

139, rue de Bercy

F-75 572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 87 72 85

Fax (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, quai d'Orsay

75700 Paris 07SP

Tél. (33-1) 43174678/5968/5032

Fax (33-1) 43174691

ИРЛАНДИЯ

Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment

Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tel. (353-1) 6312534

Fax (353-1) 6312562

ИТАЛИЯ

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV — UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tel. (39-06) 59647534

Fax (39-06) 59647506

Collaboratori:

Tel. (39-06) 59933295

Fax (39-06) 59932430

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tél. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

НИДЕРЛАНДИЯ

Обща координация за санкциите срещу Ирак

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Fax (31-70) 348 4638

Tel. (31-70) 348 6211

e-mail: DPZ@minbuza.nl

Специално за финансови санкции

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Martken/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Fax (31-70) 342 7918

Tel. (31-70) 342 8148

За иракско културно наследство

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tel. (31-70) 302 8120

Fax (31-70) 365 1914

АВСТРИЯ

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 71100/8345

Fax (43-1) 71100/8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20 0

Fax (43-1) 404 20 7399

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas,

P-1399-030 Lisboa

Portugal

e-mail: spm@sg.mne.gov.pt

Tel: (351-21) 3946702

Fax: (351-21) 3946073

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 1000

Fax (46-8) 723 1176

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

H M Treasury

International Financial Services Team

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5550,

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4768

Fax (44-207) 601 4309

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2: Legal and institutional matters for external relations — Sanctions

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int


10/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

64


32003R1267


L 180/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1267/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 юни 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно сроковете за предаване на основните агрегати на националните сметки, относно дерогациите, свързани с предаването на основните агрегати на националните сметки, и относно предаването на данни за изработените часове на заетите лица

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EO) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (4) съдържа референтната рамка от общи стандарти, дефиниции, класификации и счетоводни правила за изготвяне на сметките на държавите-членки за статистическите цели на Общността, с оглед получаването на сравними данни между държавите-членки.

(2)

Докладът на Паричния комитет относно статистическите изисквания в Икономическия и паричен съюз (ИПС), одобрен от Екофин на 18 януари 1999 г., подчертава, че за правилното функциониране на ИПС и на единния пазар, от голямо значение са ефективното наблюдение и координацията на икономическите политики и че това изисква подробна статическа информационна система, която да осигурява на вземащите решения необходимите данни, на които да основават решенията си. Този доклад очерта важния приоритет Общността и особено държавите-членки от еурозоната да разполагат с такава информация.

(3)

Докладът подчерта, че сравнението по страни на пазара на труда ще изисква повече внимание в рамките на ИПС.

(4)

За да се съставят тримесечната статистическа информация за еурозоната, времевото ограничение за предаването на основните агрегати на националните сметки следва да бъде намалено на 70 дни.

(5)

Тримесечните и едногодишните дерогации, дадени на държавите-членки, които възпрепятстват съставянето на основните агрегати на националните сметки за еурозоната и за Общността, следва да отпаднат.

(6)

Планът за действие за статистическите изисквания на Икономическия и паричен съюз, одобрен от Екофин на 29 септември 2000 г., идентифицира като приоритет предаването на националните сметки, свързани със заетостта, според мярката „изработени часове“.

(7)

Статистическият програмен комитет (СПК) и Комитетът по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс бяха консултирани съгласно член 3 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (5) и Решение 91/115/ЕИО (6) на Съвета,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение Б към Регламент (ЕО) № 2223/96 се изменя, както следва:

1.

Текстът след заглавието:„Програма за предаване на данните по националните сметки“ се изменя, както следва:

а)

текстът на „Преглед на таблиците“ се заменя с текста от приложение I;

б)

текстът в таблица 1 „Основни агрегати — тримесечно и годишно изпълнение“ се заменя с текста в приложение II.

2.

Текстът след заглавието „Дерогации по отношение на таблиците, които ще бъдат включени в рамката на въпросника на ЕSA 95 по страни“ се заменя с текста в приложение III.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. PAPANDREOU


(1)  ОВ C 203 E, 27.8.2002 г., стр. 258.

(2)  ОВ C 253, 22.10.2002 г., стр. 14.

(3)  Становище на Европейския парламент от 24 септември 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 18 февруари 2003 г. (ОВ C 125 Е, 27.5.2003 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 13 май 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 359/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 58, 28.2.2002 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(6)  ОВ L 59, 6.3.1991 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Изменения на таблицата „Преглед на таблиците“ в приложение Б — Програма за предаване на данните по националните сметки — в Регламент (ЕО) № 2223/96 (ESA-95)

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ СМЕТКИ

Преглед на таблиците

Първо предаване

Забавяне

t + месец

(дни, където са отбелязани)

Предаване за години

Заглавие на таблиците

Таблица №

2002 г.

70 дни

1995—2001 г.

Основни агрегати, годишни

1

2002 г.

70 дни

1995—2001 г.

Основни агрегати, тримесечни

1

1999 г.

8

1995—1998 г.

Основни агрегати, сектор държавно управление

2

2001 г.

3

1997—2000 г.

Основни агрегати, сектор държавно управление

2

2000 г.

9

1995—1999 г.

Таблици по промишлени отрасли

3

2000 г.

9

1995—1999 г.

Износ и внос от ЕО/трети страни

4

2000 г.

9

1995—1999 г.

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

5

2000 г.

9

1995—1999 г.

Финансови сметки по сектор (транзакции)

6

2000 г.

9

1995—1999 г.

Баланс за финансови активи и пасиви

7

2000 г.

12

1995—1999 г.

Нефинансови сметки по сектори

8

2000 г.

12

1995—1999 г.

Подробни данъчни постъпления по сектори

9

2000 г.

24

1995—1998 г.

Таблици по промишлени отрасли и по региони, NUTS II, A17

10

2001 г.

12

1995—2000 г.

Разходи на сектор държавно управление по функции

11

2001 г.

24

1995—1999 г.

Таблици по промишлени отрасли и по региони, NUTS III, A3

12

2001 г.

24

1995—1999 г.

Сметки на домакинствата по региони, NUTS II

13

2001 г.

24

1995—1999 г.

Дълготрайни активи за цялата икономика и по продукти (Pi3)

14

2002 г.

36

1995—1999 г.

Таблица по ресурс по базисни цени, включваща преобразуването в покупни цени, A60 × P60

15

2002 г.

36

1995—1999 г.

Таблица по използване в покупни цени, А60 × P60

16

2002 г.

36

1995 (1)

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

17

2002 г.

36

1995 (1)

Симетрична таблица ресурс—използване за вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

18

2002 г.

36

1995 (1)

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, петгодишна

19

2003 г.

36

2000 г.

Насрещна класификация на дълготрайните активи по промишлени отрасли и по продукти А31 × Pi3, петгодишна

20

2003 г.

36

2000 г.

Насрещна класификация на производствените сметки по промишлени отрасли и сектори, А60 × (S11, S12, S13, S14, S15), петгодишна

21

2003 г.

36

2000 г.

Насрещна класификация на брутообразуване на основен капитал по промишлени отрасли и по продукти, А60 × P60, петгодишна

22

Виж таблицата

Виж таблицата

Виж таблицата

Изчисления със задна дата

23


(1)  Петгодишната таблица за 2000 г. трябва да се предаде през 2003 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изменения на таблица 1 — Основни агрегати, тримесечно и годишно изпълнение — от приложение Б — Програма за предаване на данни по националните сметки — към Регламент (ЕО) № 2223/96 (ЕSA-95)

Таблица 1 —   Основни агрегати — тримесечно и годишно изпълнение

Код

Списък на променливите

Разбивка +

Текущи цени

Постоянни цени

Добавена стойност и брутен вътрешен продукт

B.1g

1.

Брутна добавена стойност по базисни цени

A6

x

x

D.21—D.31

2.

Данъци минус субсидии върху продукцията

 

x

x

P.119

3.

FISIM

 

x

x

B.1*g

4.

Брутен вътрешен продукт по пазарни цени

 

x

x

Разходна част на брутния вътрешен продукт

P.3

5.

Общи разходи за крайно потребление

 

x

x

P.3

6. а)

Разходи на домакинствата за крайно потребление (вътрешна концепция)

 

x

x

P.3

6. б)

Разходи на домакинствата за крайно потребление (национална концепция)

 

x

x

P.3

7.

Разходи за крайно потребление на нестопанските организации, които обслужват домакинствата (NPISHs)

 

x

x

P.3

8.

Разходи за крайно потребление на сектор държавно управление

 

x

x

P.31

а)

Разходи за лично потребление

 

x

x

P.32

б)

Разходи за колективно потребление

 

x

x

P.4

9.

Действително крайно потребление на домакинствата

 

x

x

P.41

а)

Действително лично потребление

 

x

x

P.5

10.

Бруто капиталообразуване

 

x

x

P.51

а)

Брутообразуване на основен капитал

Pi 6

x

x

P.52

б)

Физическо изменение в запасите

 

x

x

P.53

в)

Придобиване минус продажби на ценности

 

x

x

P.6

11.

Износ на стоки (fob) и услуги

 

x

x

P.7

12.

Внос на стоки (fob) и услуги

 

x

x

Доходи, спестявания и нетно предоставени заеми

B.5

13.

Баланс на първичния доход с останалата част на света

 

x

x

B.5*g

14.

Брутен национален доход по пазарни цени

 

x

 (2)

K.1

15.

Потребление на основен капитал

 

x

x

B.5*n

16.

Нетен национален доход по пазарни цени

 

x

x

D.5, D.6, D.7

17.

Нетни текущи трансфери с останалата част на света

 

x

 

B.6n

18.

Разполагаем доход, нето

 

x

 (2)

B.8n

19.

Национални спестявания, нето

 

x

 

D.9

20.

Нетни капиталови трансфери с останалата част на света

 

x

 

B.9

21.

Нетно предоставени/получени заеми на нацията

 

x

 

Население, заетост, възнаграждение на заетите лица

 

22.

Данни за населението и за заетостта

 

 

 

 

а)

Общ брой на населението (1 000)

 

 

 

 

б)

Безработни лица (1 000)

 

 

 

 

в)

Заетост в местните производствени единици (хиляди заети лица и хиляди изработени часове)

 

 

 

 

Самонаети лица

A6 (1)

 

 

 

Заети лица

A6 (1)

 

 

D.1

23.

Компенсация на наетите в местните производствени единици и компенсация на резидентните наети

A6 (1)

x

 

D.11

а)

Брутни заплати и възнаграждения

A6 (1)

x

 


(1)  А6 — единствено за самонаети лица и за заети лица, наети в местни производствени единици.

(2)  В реално изражение.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изменения на таблиците по страни в приложение Б — Дерогации по отношение на таблиците, които ще бъдат включени в рамката на въпросника ЕSA 95 по страни — към Регламент (ЕО) № 2223/96 (ЕSA 95)

ДЕРОГАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАБЛИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В РАМКАТА НА ВЪПРОСНИКА ЕSA 95 ПО СТРАНИ

1.   АВСТРИЯ

1.1.   Дерогации за таблиците

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Забавяне: t + 9 месеца

1999 г.

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1988 г. до 1994 г.

2005 г.

3

Таблици по промишлени сектори

Забавяне: t + 12 месеца

1999 г.

3

Таблици по индустриални сектори

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1988 г. до 1994 г.

2005 г.

5

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1988 г. до 1994 г.

2005 г.

11

Разходи на сектор държавно управление по функции

Изчисления със задна дата:

 

Данните за годините за периода от 1990 г. до 1994 г. не се преизчисляват

2005 г.

12

Таблици по индустриални отрасли и по региони, NUTS III, А3

Първо предаване: 2002 г.

2002 г.

13

Сметки на домакинствата по региони, NUTS II

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

15

Таблица ресурс по базисни цени, включваща преобразуването в покупни цени, A60 × P60

Първо предаване: 2003 г., като данните са само за две години

2003 г.

16

Таблица използване в покупни цени, А60 × P60

Първо предаване: 2003 г., като данните са само за две години

2003 г.

17

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

Първо предаване: 2003 г.

2003 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

Първо предаване: 2003 г.

2003 г.

19

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, петгодишна

Първо предаване: 2003 г.

2003 г.

1.2   Дерогации за единични променливи/сектори в таблиците

Таблица №

Таблица

Променлива/сектор

Дерогация

До

1

Основни агрегати, годишни и тримесечни

Данни за заетостта, по единици изработени часове

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Потребление на основния капитал по отрасли на индустрията или сектор

Първо предаване: 2002 г.

2002 г.

8

Нефинансови сметки по сектор

8

Нефинансови сметки по сектор

Разбивка на корпорациите по собственик

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектор

Разбивка на домакинствата по групи

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

16

Таблица използване по покупни цени, А60 × P60

Потребление на основен капитал по отрасли на индустрията

Първо предаване: 2003 г.

2003 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

2.   ДАНИЯ

2.1.   Дерогации за таблиците

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

6

Финансови сметки по сектори (транзакции)

Забавяне: t + 13 месеца

2005 г.

7

Баланс за финансовите активи и пасиви

Забавяне: t + 13 месеца

2005 г.

20

Насрещна класификация на дълготрайните активи по отрасли на индустрията и по продукти А31 × Pi3, петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

2.2.   Дерогации за единични променливи/сектори в таблиците

Таблица №

Таблица

Променлива/сектор

Дерогация

До

3

Таблици по отрасли на индустрията

Заплати и възнаграждения по отрасли на индустрията

Не се декларира

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Потребление на основен капитал по отрасли на индустрията

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Брутообразуване на основен капитал

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Промени в запасите по отрасли на индустрията

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Придобиване минус продажба на ценности

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Самонаети лица по отрасли на индустрията

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Наети по отрасли на индустрията

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Изработени часове по отрасли на индустрията

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Компенсация на наетите по отрасли на индустрията

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

9

Подробни данъчни постъпления по сектор

Данъци върху продажбите или върху оборота (данъци върху вноса)

Данъци върху продажбите или върху оборота (данъци върху продукцията)

И двете променливи

2005 г.

9

Подробни данъчни постъпления по сектор

Акцизи (данъци върху вноса)

Акцизи (данъци върху продукцията)

И двете променливи

2005 г.

9

Подробни данъчни постъпления по сектор

Данъци върху специфични услуги (данъци върху вноса)

Данъци върху специфични услуги (данъци върху продукцията)

И двете променливи

2005 г.

17

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

Потребление на основен капитал, опериращ излишък, нето

И двете променливи в Р60

2005 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

19

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

21

Насрещна класификация на производствените сметки по отрасли на индустрията и сектори, А60 × (S11, S12, S13, S14, S15), петгодишна

17

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

Бруто капиталообразуване

Само Р31

2005 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

19

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

17

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

Наличен основен капитал

Не се декларира

2005 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

19

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

21

Насрещна класификация на производствените сметки по отрасли на индустрията и сектори, А60 × (S11, S12, S13, S14, S15), петгодишна

Сектор домакинства

Сектор NPISHs

И двата сектора заедно

2005 г.

3.   ГЕРМАНИЯ

3.1.   Дерогации за таблиците

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

3

Таблици по отрасли на индустрията

T + 9 месеца само за А17; за А31 се полага забавяне само от t + 21 месеца

2005 г.

5

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

Частично само за едноцифрените позиции

2005 г.

9

Подробни данъчни постъпления по сектор

Без буквени означения в края на кода

2005 г.

10

Таблици по отрасли на индустрията и по региони, NUTS II, A17

Само за NUTS I и А6

2005 г.

12

Таблици по отрасли на индустрията и по региони, NUTS III, A3

Забавяне: t + 30 месеца, само двугодишни

2005 г.

13

Сметки на домакинствата по региони, NUTS II

Забавяне: t + 30 месеца, само за NUTS I

2005 г.

15

Таблица ресурс по базисни цени, включваща преобразуването в покупни цени, A60 × P60

Само двугодишни

2005 г.

16

Таблица използване по покупни цени, А60 × P60

Само двугодишни

2005 г.

3.2.   Дерогации за единични променливи/сектори в таблиците

Таблица №

Таблица

Променлива/сектор

Дерогация

До

3

Таблици по отрасли на индустрията

Придобиване минус продажби на ценности по отрасли на индустрията, промени в запасите по отрасли на индустрията

Двете променливи заедно, не по промишлени отрасли

2005 г.

6

Финансови сметки по сектор (трансакции)

Сектор държавно управление

S.1311/S.1312 и S.1313 само заедно

2005 г.

7

Баланси за финансови активи и пасиви

10

Таблици по отрасли на индустрията и по региони, NUTS II, A17

Брутообразуване на основен капитал

Забавяне: t + 30 месеца

2005 г.

4.   ГЪРЦИЯ

4.1.   Дерогации за таблици

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Забавяне: t + 9 месеца

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1988 г. до 1994 г.

2005 г.

5

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1988 г. до 1994 г.

2005 г.

6

Финансови сметки по сектори (транзакции)

Първо предаване:

 

(p.m.)

2005 г.

6

Финансови сметки по сектор (транзакции)

Забавяне:

 

(p.m.)

2005 г.

7

Баланси за финансови активи и пасиви

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектор

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1988 г. до 1994 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектор

Изчисления със задна дата:

 

Данните за годините за периода от 1980 г. до 1989 г. не се преизчисляват.

2005 г.

11

Разходи на сектор държавно управление по функция

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1988 г. до 1994 г.

2005 г.

20

Насрещна класификация на дълготрайните активи по отрасли на индустрията и по продукти А31 × Pi3, петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

4.2.   Дерогации за единични променливи/сектори в таблиците

Таблица №

Таблица

Променлива/сектор

Дерогация

До

3

Таблици по отрасли на индустрията

Придобиване минус продажби на ценности

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Изработени часове по отрасли на индустрията

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектор

Разбивка на корпорациите по собственик

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектор

Разбивка на домакинствата по групи

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

5.   ИСПАНИЯ

5.1.   Дерогации за таблици

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

11

Разходи на сектор държавно управление по функции

Забавяне: t + 12 месеца

2005 г.

5.2.   Дерогации за единични променливи/сектори в таблиците

Таблица №

Таблица

Променлива/сектор

Дерогация

До

1

Основни агрегати, тримесечни

Придобиване минус продажби на ценности

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

1

Основни агрегати, годишни

Придобиване минус продажби на ценности

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Потребление на основен капитал по отрасли на индустрията

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Придобиване и отписване на ценности по отрасли на индустрията

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Изработени часове по отрасли на индустрията

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектори

Придобиване минус продажби на ценности

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

9

Подробни данъчни постъпления по сектори

Разбивка на текущите данъци върху доходите, богатството и т.н., данъците и митата върху вноса без ДДС и други данъци върху продукцията за подсекторите регионални власти (S1312) и местно държавно управление (S1313)

Забавяне: t + 21 месеца

2005 г.

16

Таблица използване в покупни цени, A60 × P60

Потребление на основен капитал по сектори на индустрията (А60)

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

17

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

Потребление на основен капитал (P60)

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

19

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

17

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

Налични дълготрайни активи (P60)

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

19

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

6.   ФРАНЦИЯ

6.1.   Дерогации за таблици

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

10

Таблици по отрасли на индустрията и по региони, NUTS II, A17

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

12

Таблици по отрасли на индустрията и по региони, NUTS III, A3

Забавяне: t + 36 месеца

2005 г.

13

Сметки на домакинствата по региони, NUTS II

Забавяне: t + 42 месеца

2005 г.

6.2.   Дерогации за единични променливи/сектори в таблиците

Таблица №

Таблица

Променлива/сектор

Дерогация

До

3

Таблици по отрасли на индустрията

Всички променливи

Разбивка по браншове се прави за хомогенните браншове

2005 г.

10

Таблици по отрасли на индустрията и по региони, NUTS II, A17

12

Таблици по отрасли на индустрията и по региони, NUTS III, A3

15

Таблица ресурс по базисни цени, включваща преобразуването в покупни цени, A60 × P60

16

Таблица използване в покупни цени, А60 × P60

20

Насрещна класификация на дълготрайните активи по отрасли на индустрията и по продукти А31 × Pi3, петгодишна

21

Насрещна класификация на производствените сметки по отрасли на индустрията и сектори, А60 × (S11, S12, S13, S14, S15), петгодишна

22

Насрещна класификация на брутообразуване на основен капитал по отрасли на индустрията и по продукти, А60 × P60, петгодишна

7.   ИРЛАНДИЯ

7.1.   Дерогации за таблиците

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

1

Основни агрегати, годишни и тримесечни

Първо предаване: за t + 90 дни на 2004 г.

2004 г.

1

Основни агрегати, годишни и тримесечни

Първо предаване: за t + 70 дни на 2008 г.

2008 г.

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1985 г. до 1994 г.

2005 г.

2'

Основни агрегати на сектор държавно управление

Предаване: за t + 3

2002 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

3

Таблици по отрасли на индустрията

Изчисления със задна дата:

 

Данните за годините за периода от 1970 г. до 1994 г. не се преизчисляват

2005 г.

5

Разходи на домакинствата за крайно потребление по предназначение

Изчисления със задна дата:

 

Преизчисления само за годините от 1985 г. до 1994 г.

2005 г.

6

Финансови сметки по сектор (транзакции)

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

7

Баланси за финансови активи и пасиви

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектори

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектори

Изчисления със задна дата:

 

Данните за годините за периода от 1990 г. до 1994 г. не се преизчисляват

2005 г.

8

Нефинансови сметки по сектори

Изчисления със задна дата:

 

Данните за годините за периода от 1980 г. до 1989 г. не се преизчисляват

2005 г.

15

Таблица ресурс по базисни цени, включваща преобразуването в покупни цени, A60 × P60

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

16

Таблица използване в покупни цени, А60 × P60

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

17

Симетрична таблица ресурс—използване по базисни цени P60 × P60, петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

18

Симетрична таблица ресурс—използване на вътрешния продукт по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

19

Симетрична таблица ресурс—използване за вноса по базисни цени, P60 × P60, петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

20

Насрещна класификация на дълготрайните активи по отрасли на индустрията и по продукти А31 × Pi3, петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

21

Насрещна класификация на производствените сметки по отрасли и сектори на индустрията, А60 × (S11, S12, S13, S14, S15), петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

22

Насрещна класификация на брутообразуване на основен капитал по отрасли на индустрията и по продукти, А60 × P60, петгодишна

Първо предаване: 2005 г.

2005 г.

7.2.   Дерогации за единични променливи/сектори в таблиците

Таблица №

Таблица

Променлива/сектор

Дерогация

До

1

Основни агрегати, годишни и тримесечни

Разходи за крайно потребление на NPISHs

Не се предоставя

2005 г.

2

Основни агрегати, годишни и тримесечни

P52 + P53 + K2

Не се предоставя

2003 г.

8.   ИТАЛИЯ

8.1.   Дерогации за таблици

Таблица №

Таблица

Дерогация

До

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Изчисления със задна дата;

 

Данните за годините от 1970 г. до 1994 г. не се предоставят.

2005 г.

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Изчисления със задна дата;

 

Данните за годините от 1980 г. до 1994 г. се предоставят през декември 2001 г.

2001 г.

2

Основни агрегати на сектор държавно управление

Забавяне: t + 9 месеца

2005 г.

20

Насрещна класификация на дълготрайните активи по отрасли на индустрията и по продукти А31 × Pi3, петгодишна

Не се изчислява