EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2022)7613

RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) /... ÓN gCOIMISIÚN lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

C/2022/7613 final

MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN GHNÍMH THARMLIGTHE

Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1408 ón gCoimisiún 1 , leasaítear Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air 2 ionas go mbeidh na Ballstáit in ann réamhíocaíochtaí a dhéanamh a mhéid a bhaineann le hidirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, de Rialachán (AE) 2021/2115 lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha faoin gcomhbheartas talmhaíochta 3 .

De bhun Airteagal 44(5) de Rialachán (AE) 2021/2116, tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar an Rialachán sin trí choinníollacha sonracha a bhunú d’íocaíocht na réamhíocaíochtaí chun comhsheasmhacht agus neamh‑idirdhealú a áirithiú.

Chun a ráthú go mbainfidh na tairbhithe a chuireann na hidirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, de Rialachán (AE) 2021/2115 chun feidhme, úsáid iomchuí as réamhíocaíochtaí i leith cistí de chuid an Aontais, ba cheart íocaíocht na réamhíocaíochtaí dá bhforáiltear in Airteagal 44(3a) de Rialachán (AE) 2021/2116 a bheith faoi réir coinníollacha sonracha i bhfoirm céatadáin uasta den chaiteachas tuartha agus faoi réir an cheanglais go mbeidh ar na tairbhithe urrús a thaisceadh. Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 ón gCoimisiún lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/2116 4 a leasú, i gcomhréir le hAirteagal 44(5) de Rialachán (AE) 2021/2116, chun na coinníollacha sonracha sin a leagan síos agus chun na forálacha maidir le hurrúis a oiriúnú dá réir.

Thairis sin, a mhéid a bhaineann le híocaíochtaí cabhrach faoi chláir bheachadóireachta a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 55 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta 5 , scoirfidh na rialacha atá ann faoi láthair maidir leis an teagmhas oibríochtúil don ráta malairte d’fheidhm a bheith acu ag deireadh 2022. Ar mhaithe le leanúnachas, ba cheart Rialachán (AE) 2022/127 a leasú chun an 1 Eanáir den bhliain ina ndéantar an íocaíocht a choimeád mar theagmhas oibríochtúil.

Tagraíonn Airteagal 24(4) de Rialachán (AE) 2022/127 go hearráideach d’Airteagal 27, ach ina ionad sin ba cheart tagairt a dhéanamh ann d’Airteagal 26 den Rialachán sin. Ba cheart an tagairt a cheartú.

2.COMHAIRLIÚCHÁIN ROIMH GHLACADH AN GHNÍMH THARMLIGTHE

Rinneadh comhairliúcháin le saineolaithe ó gach ceann de na 27 mBallstát laistigh den Sainghrúpa a bunaíodh faoi Rialachán (AE) 2021/2116, go háirithe le linn chruinnithe an 15 Feabhra, an 22 Márta agus an 13 Meán Fómhair 2022. Leis na cruinnithe sin, bhíothas in ann smaointí an Choimisiúin a chur i láthair maidir le raon feidhme an ghnímh tharmligthe agus na leasuithe atá beartaithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 ón gCoimisiún, chomh maith le tuairimí a mhalartú leis na saineolaithe. Tar éis an chomhairliúcháin phoiblí 4 seachtaine, fuair an Coimisiún trí bharúil ó pháirtithe leasmhara agus ó shaoránaigh. Ós rud é go mbaineann na barúlacha sin le ceisteanna maidir le léirmhíniú dlí, le saincheisteanna a réitíodh cheana sa ghníomh dlí atá beartaithe nó le saincheisteanna nach gcumhdaítear leis an téacs dlíthiúil, níl aon athrú ar an ngníomh tarmligthe dá bhrí sin.

3.EILIMINTÍ DLÍ AN GHNÍMH THARMLIGTHE

Leis an ngníomh tarmligthe seo, leasaítear agus ceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 ón gCoimisiún trí chaibidil bhreise a ghabhann leis an Rialachán sin a chur isteach chun coinníollacha sonracha a leagan síos le haghaidh na réamhíocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 44(3a) de Rialachán (AE) 2021/2116 agus chun na forálacha maidir le hurrúis a leagtar amach i gCaibidil IV den Rialachán sin a oiriúnú. Leis an ngníomh tarmligthe, leasaítear Rialachán (AE) 2022/127 a thuilleadh chun an teagmhas oibríochtúil atá ann faoi láthair le haghaidh cláir bheachadóireachta a choinneáil ar bun agus chun crostagairt earráideach a cheartú.

RIALACHÁN TARMLIGTHE (AE) …/... ÓN gCOIMISIÚN

an 31.10.2022

lena leasaítear agus lena gceartaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 6 , agus go háirithe Airteagal 44(5), Airteagal 64(3), pointe (d), agus Airteagal 94(5) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)Le Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 ón gCoimisiún 7 , forlíontar Rialachán (AE) 2021/2116 le rialacha maidir le gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí eile, bainistíocht airgeadais, imréiteach cuntas, urrúis agus úsáid an euro.

(2)I gcomhréir le hAirteagal 44(3a) de Rialachán (AE) 2021/2116, féadfaidh na Ballstáit a chinneadh réamhíocaíochtaí a dhéanamh le tairbhithe a mhéid a bhaineann leis na hidirghabhálacha dá dtagraítear i dTeideal III, Caibidil III, de Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 8 agus a mhéid a bhaineann le bearta lena rialaítear margaí talmhaíochta nó lena dtacaítear leo. Chun a áirithiú go n‑íocfar réamhíocaíochtaí ar bhealach comhleanúnach agus neamh‑idirdhealaitheach agus chun cosaint chistí an Aontais a ráthú, is iomchuí coinníollacha sonracha a leagan amach maidir le réamhíocaíochtaí a íoc i bhfoirm céatadáin uasta den chaiteachas réamh‑mheasta, agus maidir leis an gceanglas atá ar thairbhithe urrús a thaisceadh.

(3)Ina theannta sin, ba cheart na forálacha maidir le hurrúis a leagtar síos i gCaibidil IV de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 a oiriúnú chun na coinníollacha sonracha sin a chur san áireamh.

(4)In Airteagal 24(4) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127, tá an tagairt d’Airteagal 27 mícheart agus ba cheart tagairt d’Airteagal 26 den Rialachán sin a chur ina ionad.

(5)Maidir le híocaíochtaí cabhrach faoi chláir bheachadóireachta arna ndéanamh de bhun Airteagal 55 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 9 , is iomchuí leanúnachas a áirithiú tríd an teagmhas oibríochtúil is infheidhme faoi láthair don ráta malairte a choinneáil ar bun.

(6)Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 a leasú agus a cheartú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127

Leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 mar a leanas:

(1)cuirtear isteach an Chaibidil IIIa seo a leanas:

‘CAIBIDIL IIIa

Coinníollacha sonracha maidir le réamhíocaíochtaí a íoc

Airteagal 15a

Coinníollacha sonracha maidir le réamhíocaíochtaí a íoc dá dtagraítear in Airteagal 44(3a) de Rialachán (AE) 2021/2116

1. Ní rachaidh íocaíocht na réamhíocaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 44(3a) de Rialachán (AE) 2021/2116 thar 80 % de chaiteachas réamh‑mheasta an chláir oibríochtúil fhormheasta nó, i gcás inarb ábhartha, de chaiteachas réamh‑mheasta na n‑idirghabhálacha dá dtagraítear in Airteagail 55 agus 58 de Rialachán (AE) 2021/2115.

2. Beidh íocaíocht na réamhíocaíochtaí dá dtagraítear i mír 1 faoi réir urrús atá coibhéiseach ar a laghad le méid na réamhíocaíochta a thaisceadh.’;

(2)Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 27:

Airteagal 27

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an Roinn seo i gcásanna ina bhforáiltear le rialacha sonracha an Aontais gur féidir suim a réamhíoc sula gcomhlíontar an oibleagáid arna bunú chun aon chabhair nó buntáiste a fháil.’;

(3)in Airteagal 28, cuirtear an mhír 1a seo a leanas isteach:

‘1a. Beidh ag gabháil leis na hiarratais ar scaoileadh an urrúis a bhaineann le réamhíocaíochtaí doiciméid tacaíochta lena gcruthaítear teidlíocht deiridh maidir leis an tsuim a deonaíodh nó lena gcruthaítear gur aisíocadh an tsuim a deonaíodh, móide aon mhéid breise dá bhforáiltear i rialacha sonracha an Aontais.’;

(4)cuirtear an tAirteagal 31a seo a leanas isteach:

‘Airteagal 31a

Cláir bheachadóireachta

I gcás méideanna arna n‑íoc mar chabhair faoi chláir bheachadóireachta de bhun Airteagal 55 de Rialachán (AE) 1308/2013, is é an 1 Eanáir den bhliain ina ndéantar an íocaíocht a bheidh mar theagmhas oibríochtúil don ráta malairte.’.

Airteagal 2

Ceartúchán ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127

In Airteagal 24 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre de mhír 4:

‘4. Má chomhlíontar oibleagáid go tráthúil, agus má tá cur i láthair an chruthúnais ar chomhlíonadh faoi réir teorainn ama shocraithe, déanfar an t‑urrús lena gcumhdaítear an oibleagáid sin a fhorghéilleadh maidir le gach lá féilire lena sáraítear an teorainn ama sin de réir na foirmle 0,2/teorainn ama i laethanta arna socrú, agus Airteagal 26 á chur san áireamh.’.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an seachtú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 31.10.2022

   Thar ceann an Choimisiúin

   An tUachtarán
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/1408 ón gCoimisiún an 16 Meitheamh 2022 lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le réamhíocaíochtaí a dhéanamh le haghaidh idirghabhálacha agus bearta tacaíochta áirithe dá bhforáiltear i Rialacháin (AE) 2021/2115 agus (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 216, 19.8.2022, lch. 1).
(2)    Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 (IO L 435, 6.12.2021, lch. 187).
(3)    Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha atá le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gcomhbheartas talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha CBT) agus le maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n‑aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 (IO L 435, 6.12.2021, lch. 1).
(4)    Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha maidir le gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí eile, bainistíocht airgeadais, imréiteach cuntas, urrúis agus úsáid an euro (IO L 20, 31.1.2022, lch. 95).
(5)    Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n‑aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).
(6)    IO L 435, 6.12.2021, lch. 187.
(7)    Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/127 ón gCoimisiún an 7 Nollaig 2021 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 2021/2116 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle le rialacha maidir le gníomhaireachtaí íocaíochta agus comhlachtaí eile, bainistíocht airgeadais, imréiteach cuntas, urrúis agus úsáid an euro (IO L 20, 31.1.2022, lch. 95).
(8)    Rialachán (AE) 2021/2115 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Nollaig 2021 lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha atá le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gcomhbheartas talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha CBT) agus le maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n‑aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 agus (AE) Uimh. 1307/2013 (IO L 435, 6.12.2021, lch. 1).
(9)    Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n‑aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671).
Top