EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e8b5a14e-7c3d-11ed-9887-01aa75ed71a1

Consolidated text: Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97

  The document is unavailable in your User interface language.

02000R1760 — GA — 21.04.2021 — 006.002


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

REGULATION (EC) No 1760/2000 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 17 July 2000

establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97

(IO L 204 11.8.2000, lch. 1)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 1791/2006 of 20 November 2006 (*)

  L 363

1

20.12.2006

 M2

COUNCIL REGULATION (EU) No 517/2013 of 13 May 2013 (*)

  L 158

1

10.6.2013

►M3

RIALACHÁN (AE) Uimh. 653/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 15 Bealtaine 2014

  L 189

33

27.6.2014

►M4

RIALACHÁN (AE) 2016/429 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 9 Márta 2016

  L 84

1

31.3.2016


Arna leasú le:

 A1

ACT concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded

  L 236

33

23.9.2003(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

REGULATION (EC) No 1760/2000 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 17 July 2000

establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97TITLE I

Identification and registration of bovine animals

▼M4 —————

▼BTITLE II

Labelling of beef and beef products

Article 11

An operator or an organisation, as defined in Article 12, which:

— 
is required, by virtue of Section I of this title, to label beef at all stages of marketing,
— 
wishes, by virtue of Section II of this title, to label beef at the point of sale in such a way as to provide information, other than that laid down by Article 13, concerning certain characteristics or production conditions of the labelled meat or of the animal from which it derives,

shall do so in accordance with this title.

This title shall apply without prejudice to relevant Community legislation, in particular on beef.

▼M3

Airteagal 12

Chun críocha an Teidil seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1) 

ciallaíonn “mairteoil” na táirgí uile a thagann faoi chóid CN 0201 , 0202 , 0206 10 95 agus 0206 29 91 ,

(2) 

ciallaíonn “lipéadú” lipéad a cheangal le píosa nó píosaí aonair feola nó lena n-ábhar pacáistíochta, nó, i gcás táirgí nach bhfuil réamhchlúdaithe, faisnéis iomchuí a sholáthar i scríbhinn agus ar mhodh sofheicthe don tomhaltóir ag an bpointe díolacháin;

(3) 

ciallaíonn “eagraíocht” grúpa d’oibreoirí ó chodanna céanna d’earnáil na trádála mairteola nó ó chodanna éagsúla den trádáil mairteola;

(4) 

ciallaíonn “feoil mhionaithe” aon fheoil dhíchnámhaithe atá mionaithe ina blúirí agus a bhfuil níos lú ná 1 % salainn inti agus a thagann faoi chóid CN 0201 , 0202 , 0206 10 95 agus 0206 29 91 ;

(5) 

ciallaíonn “fuílligh feola” píosaí beaga feola atá aitheanta mar fheoil atá oiriúnach mar bhia don duine agus a tháirgtear go heisiach i rith oibríochtaí fuílligh le linn conablaigh a bheith á ndíchnámhú agus/nó le linn feoil a bheith á gearradh suas;

(6) 

ciallaíonn “feoil ghearrtha” feoil atá gearrtha ina ciúbanna beaga, ina slisní nó ina codanna aonair eile agus nach gá don oibreoir í a ghearradh tuilleadh sula gceannaíonn an tomhaltóir deiridh í agus ar féidir leis an tomhaltóir sin í a úsáid go díreach. Ní chuimsítear feoil mhionaithe agus fuílligh feola leis an sainmhíniú seo.

▼BSECTION I

Compulsory Community beef labelling system

Article 13

General rules

1.  
Operators and organisations marketing beef in the Community shall label it in accordance with this Article.

The compulsory labelling system shall ensure a link between, on the one hand, the identification of the carcass, quarter or pieces of meat and, on the other hand, the individual animal or, where this is sufficient to enable the accuracy of the information on the label to be checked, the group of animals concerned.

2.  

The label shall contain the following indications:

(a) 

a reference number or reference code ensuring the link between the meat and the animal or animals. This number may be the identification number of the individual animal from which the beef was derived or the identification number relating to a group of animals;

(b) 

the approval number of the slaughterhouse at which the animal or group of animals was slaughtered and the Member State or third country in which the slaughterhouse is established. The indication shall read: ‘ Slaughtered in (name of the Member State or third country) (approval number)’;

(c) 

the approval number of the cutting hall which performed the cutting operation on the carcass or group of carcases and the Member State or third country in which the hall is established. The indication shall read: ‘Cutting in: (name of the Member State or third country) (approval number)’.

▼M3 —————

▼B

5.  
►M3  
(a) 

Déanfaidh oibreoirí agus eagraíochtaí an méid seo a leanas a léiriú freisin ar na lipéid:

 ◄
(i) 

Member State or third country of birth;

(ii) 

all Member States or third countries where fattening took place;

(iii) 

Member State or third country where slaughter took place;

(b) 

However, where the beef is derived from animals born, raised and slaughtered:

(i) 

in the same Member State, the indication may be given as ‘Origin: (name of Member State)’;

(ii) 

in the same third country, the indication may be given as ‘Origin: (name of third country)’.

▼M3

6.  
Chun a sheachaint go mbeadh an tásc ar an lipéad maidir le mairteoil na mBallstát nó na dtríú tíortha inar tógadh an t-ainmhí á athrá gan ghá, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22b i ndáil le cur i láthair simplithe do na cásanna nach raibh an t-ainmhí sa Bhallstát nó sa tríú tír inar rugadh é nó ina ndearnadh é a mharú ach ar feadh tamall an-ghearr.

Déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha chur chun feidhme, rialacha a ghlacadh i dtaca le méid uasta agus comhdhéanamh an ghrúpa d’ainmhithe dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2(a), á chur san áireamh dó na constaicí atá ann maidir le homaigineacht na ngrúpaí d’ainmhithe as ar tháinig na feolta gearrtha agus na fuílligh feola sin. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 23(2).

▼B

Article 14

Derogations from the compulsory labelling system

By way of derogation from Article 13(2)(b) and (c) and from Article 13(5)(a)(i) and (ii), an operator or organisation preparing minced beef shall indicate on the label the words ‘prepared (name of the Member State or third country)’, depending on where the meat was prepared, and ‘origin’ where the State or States involved are not the State of preparation.

The obligation provided for in Article 13(5)(a)(iii) shall be applicable to such meat as from the date of application of this Regulation.

However, such operator or organisation may add to the label of the minced beef:

— 
one or more of the indications provided for in Article 13, and/or
— 
the date on which the meat was prepared.

▼M3

Chun a áirithiú go gcomhlíontar na rialacha cothrománacha maidir le lipéadú sa Roinn seo, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22b chun rialacha a leagan síos, ar bhonn na taithí maidir le feoil mhionaithe, a bheidh coibhéiseach leis na rialacha sin sa chéad trí mhír den Airteagal seo maidir le fuílligh mairteola nó le mairteoil spólta.

Airteagal 15

Mairteoil ó thríú tíortha a lipéadú ar bhonn éigeantach

De mhaolú ar Airteagal 13, i gcás mairteola a allmhairítear isteach ar chríoch an Aontais, agus nach bhfuil an fhaisnéis ar fad dá bhforáiltear in Airteagal 13 ar fáil ina leith, déanfar í a lipéadú leis an tásc seo a leanas:

“Ionad tionscnaimh: ní de chuid an AE” agus “Arna mharú in (ainm an tríú tír)”.

▼BSECTION II

▼M3

Lipéadú deonach system

▼M3

Airteagal 15a

Rialacha ginearálta

Faisnéis faoi bhia seachas an fhaisnéis sin a shonraítear in Airteagal 13, in Airteagal 14 agus in Airteagal 15 agus a ndéanann oibreoirí nó eagraíochtaí a dhéanann mairteoil a mhargú í a chur le lipéid go deonach, beidh sí oibiachtúil, infhíoraithe ag na húdaráis inniúla agus sothuigthe ag tomhaltóirí.

Comhlíonfaidh an fhaisnéis sin an reachtaíocht chothrománach maidir le lipéadú agus go háirithe Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 1 ).

I gcás nach ndéanann oibreoirí nó eagraíochtaí a dhéanann mairteoil a mhargú na hoibleagáidí dá dtagraítear sa chéad mhír agus sa dara mír a urramú, déanfaidh an t-údarás inniúil na pionóis iomchuí, de réir mar a leagtar síos in Airteagal 22 iad, a chur i bhfeidhm.

Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 22b i dtaca le sainmhínithe agus ceanglais is infheidhme maidir le téarmaí nó catagóirí de théarmaí a fhéadfar a chur ar lipéid mhairteola agus laofheola, idir úr agus reoite, atá réamhphacáistithe.

▼M3 —————

▼BSECTION III

General provisions

▼M3 —————

▼BTITLE III

Common provisions

▼M4

Airteagal 22

1.  
Déanfaidh na Ballstáit na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcomhlíonfar forálacha an Rialacháin seo.

Beidh na rialuithe dá bhforáiltear gan dochar d'aon rialú a d'fhéadfadh an Coimisiún a dhéanamh de bhun Airteagal 9 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh 2988/95.

Aon phionóis arna bhforchur ag Ballstát ar oibreoir nó ar eagraíocht a dhéanann margaíocht ar mhairteoil, beidh siad éifeachtach, athchomhairleach agus comhréireach.

2.  

D'ainneoinn mhír 1, i gcás ina mbeadh mairteoil lipéadaithe ag oibreoirí nó ag eagraíochtaí a dhéanann margaíocht ar mhairteoil gan a n-oibleagáidí a chomhlíonadh mar atá leagtha amach i dTeideal II, ceanglóidh na Ballstáit, mar is iomchuí, agus i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, go mbainfear an mhairteoil den mhargadh. Maraon leis na pionóis dá dtagraítear i mír 1, féadfaidh na Ballstáit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a) 

más rud é go gcomhlíonann an fheoil lena mbaineann na rialacha tréidliachta agus sláinteachais is ábhartha, d'fhéadfaí na nithe seo a leanas a údarú i gcás na mairteola sin:

(i) 

go gcuirfí ar an margadh í tar éis í a lipéadú i gcomhréir le ceanglais an Aontais; nó

(ii) 

go seolfaí go díreach í chun go bpróiseálfar í i dtáirgí seachas na táirgí sin atá luaite i bpointe 1 d'Airteagal 12;

(b) 

go n-ordófaí go gcuirfí ar fionraí nó go dtarraingeofaí siar formheas na n-oibreoirí nó na n-eagraíochtaí lena mbaineann.

3.  

Déanfaidh saineolaithe sa Choimisiún, i gcomhar leis na húdaráis inniúla, mar a leanas:

(a) 

fíoróidh siad go gcomhlíonann na Ballstáit ceanglais an Rialacháin seo;

(b) 

déanfaidh siad seiceálacha ar an láthair chun a áirithiú go bhfuil na seiceálacha á ndéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

4.  
Maidir le Ballstát a ndéantar seiceáil ar an láthair ina chríoch, cuirfidh sé gach cúnamh is gá ar fáil do na saineolaithe ón gCoimisiún chun go ndéanfaidh siad a gcúram. Pléifear toradh na seiceálacha le húdarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann sula ndréachtófar agus sula scaipfear an tuarascáil chríochnaitheach. Beidh moltaí sa tuarascáil sin, i gcás inarb iomchuí, chun go bhfeabhsóidh na Ballstáit a mhéid a gcomhlíonann siad an Rialachán seo.

▼M3

Airteagal 22a

Údaráis inniúla

Ainmneoidh na Ballstáit an t-údarás inniúil nó na húdaráis inniúla a bheidh freagrach as a áirithiú go gcomhlíonfar an Rialachán seo agus aon ghníomhartha arna nglacadh ag an gCoimisiún ar bhonn an Rialacháin seo.

Cuirfidh siad an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi chéannacht na n-údarás sin.

▼M4

Airteagal 22b

An tarmligean a fheidhmiú

1.  
Tugtar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh faoi réir na gcoinníollacha faoin Airteagal seo.
2.  
Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 13(6), in Airteagal 14(4) agus in Airteagal 15a ar feadh tréimhse cúig bliana ón 20 Aibreán 2016. Dréachtóidh an Coimisiún tuarascáil maidir leis an tarmligean cumhachta tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe ar feadh tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
3.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle an tarmligean cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 13(6), Airteagal 14(4) agus Airteagal 15a a chúlghairm tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon cheann de na gníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.
4.  
A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle go comhuaineach.
5.  
Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe arna ghlacadh de bhun Airteagal 13(6), Airteagal 14(4) agus Airteagal 15a i bhfeidhm ach i gcás nár chuir Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle aon agóid in iúl faoi cheann dhá mhí ó tugadh fógra maidir leis an ngníomh sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó i gcás inar chuir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon in iúl don Choimisiún roimh dheireadh na tréimhse sin nach ndéanfaidh siad aon agóid faoi. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 23

Nós imeachta coiste

1.  
Tabharfaidh an Buanchoiste um Phlandaí, Ainmhithe, Bia agus Beatha, a bunaíodh le hAirteagal 58(1) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, cúnamh don Choimisiún do na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun Airteagal 13(6) den Rialachán seo ( 2 ).

Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ( 3 ).

2.  
I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

I gcás ina gcaithfear tuairim an Choiste a fháil trí nós imeachta i scríbhinn, cuirfear deireadh leis an nós imeachta sin gan toradh nuair a chinnfidh cathaoirleach an Choiste amhlaidh, laistigh den teorainn ama chun tuairim a thabhairt, nó nuair a iarrfaidh tromlach simplí de chomhaltaí an choiste é.

▼M3

Airteagal 23a

Tuarascáil agus forbairtí reachtacha

Tráth nach déanaí ná:

— 
an 18 Iúil 2019 i gcás na bhforálacha um lipéadú deonach, agus
— 
an 18 Iúil 2019 i gcás na bhforálacha um shainaitheantas leictreonach,

tar éis don Rialachán seo a theacht i bhfeidhm, déanfaidh an Coimisiún na tuarascálacha comhfhreagracha atá ag déileáil le cur chun feidhme agus tionchar an Rialacháin seo, lena n-áirítear, sa chéad chás, an fhéidearthacht athbhreithniú a dhéanamh ar na forálacha um lipéadú deonach, agus sa dara cás, an fhéidearthacht theicniúil agus eacnamaíoch chun sainaitheantas leictreonach éigeantach a thabhairt isteach i ngach áit san Aontas, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

Beidh tograí reachtacha iomchuí ag gabháil leis na tuarascálacha sin, i gcás inar gá sin.

▼B

Article 24

1.  
Regulation (EC) No 820/97 shall be repealed.
2.  
References to Regulation (EC) No 820/97 shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table set out in the Annex.

Article 25

This Regulation shall enter into force on the third day following the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.

It shall be applicable to beef from animals slaughtered on or after 1 September 2000.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
ANNEXCorrelation table

Regulation (EC) No 820/97

This Regulation

Article 1

Article 1

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14(1)

Article 16(1)

Article 14(2)

Article 16(2)

Article 14(3)

Article 16(5)

Article 14(4)

Article 16(4)

Article 15

Article 17

Article 16(1)

Article 16(3)

Article 16(2)

Article 16(3)

Article 16(3)

Article 13(2) (a)

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21

Article 22

Article 22

Article 25

▼M3
IARSCRÍBHINN I

MODHANNA SAINAITHEANTAIS

(A) 

GNÁTHCHLIB CHLUAISE

LE hÉIFEACHT ÓN 18 IÚIL 2019.

(B) 

AITHEANTÓIR LEICTREONACH I bhFOIRM CLIBE CLUAISE LEICTREONAÍ

(C) 

AITHEANTÓIR LEICTREONACH I bhFOIRM BÓLAIS CHOGNASAÍ

(D) 

AITHEANTÓIR LEICTREONACH I bhFOIRM TRASFHREAGRÓIRÍ IN-INSTEALLTA( 1 ) Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (IO L 304, 22.11.2011, p. 18).

( 2 ) Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bhia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).

( 3 ) Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú chumhachtaí chur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

Top