EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:004I:FULL

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, C 004I, 5 Eanáir 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 004I

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

65
5 Eanáir 2022


Clár

Leathanach

 

V   Fógairtí

 

GNÍOMHARTHA EILE

 

An Coimisiún Eorpach

2022/C 4 I/01

Fógra le tabhairt ar aird ag ASHRAF AL-QIZANI, ar cuireadh a ainm leis an liosta dá dtagraítear in Airteagail 2, 3 agus 7 de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida, de bhua Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 ón gCoimisiún

1

2022/C 4 I/02

Fógra le tabhairt ar aird ag JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T), ar cuireadh a ainm leis an liosta dá dtagraítear in Airteagail 2, 3 agus 7 de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida, de bhua Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 ón gCoimisiún

3


GA

 


V Fógairtí

GNÍOMHARTHA EILE

An Coimisiún Eorpach

5.1.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

CI 4/1


Fógra le tabhairt ar aird ag ASHRAF AL-QIZANI, ar cuireadh a ainm leis an liosta dá dtagraítear in Airteagail 2, 3 agus 7 de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida, de bhua Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 ón gCoimisiún

(2022/C 4 I/01)

1.   

Le Cinneadh (CFSP) 2016/1693 (1) ón gComhairle iarrtar ar an Aontas cistí agus acmhainní eacnamaíocha chomhaltaí na n-eagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida agus cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine aonair, grúpaí, gnóthas agus eintiteas atá bainteach leis na heagraíochtaí sin, dá dtagraítear sa liosta a tarraingíodh suas de bhun UNSCR 1267(1999) agus 1333(2000) atá le tabhairt cothrom le dáta go rialta ag Coiste NA a bunaíodh de bhun UNSCR 1267(1999).

Áirítear na nithe seo a leanas leis an liosta a tharraing suas an Coiste NA sin:

SIIL (Da’esh) agus Al Qaida;

daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis, comhlachtaí agus grúpaí atá bainteach le SIIL (Da’esh) agus Al Qaida; agus

daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aon duine de na daoine bainteacha sin nó aon cheann de na heintitis, comhlachtaí nó grúpaí bainteacha sin nó a thacaíonn le haon duine de na daoine bainteacha sin nó le haon cheann de na heintitis, comhlachtaí nó grúpaí bainteacha sin ar bhealach eile.

Áirítear na nithe seo a leanas leis na gníomhartha agus leis na gníomhaíochtaí lena léirítear go bhfuil duine aonair, grúpa, gnóthas nó eintiteas “bainteach le” SIIL (Da’esh) agus Al Qaida:

(a)

maidir le gníomhartha nó gníomhaíochtaí a dhéanann SIIL (Da’esh) agus Al Qaida, páirt a ghlacadh sna gníomhartha nó sna gníomhaíochtaí sin chun iad a mhaoiniú, a phleanáil, a éascú, a ullmhú nó a dhéanamh, i gcomhar le SIIL (Da’esh) agus Al Qaida, nó le haon chill, cleamhnaí, foghrúpa nó díorthach díobh, ina n-ainm, thar a gceann nó chun tacaíocht a thabhairt dóibh;

(b)

airm agus ábhar gaolmhar a sholáthar d’aon cheann díobh, a dhíol leo nó a aistriú chucu;

(c)

earcú thar ceann aon cheann díobh; nó

(d)

tacaíocht a thabhairt do ghníomhartha nó do ghníomhaíochtaí dá gcuid ar aon bhealach eile.

2.   

An 29 Nollaig 2021, d’fhormheas Coiste Chomhairle Slándála ASHRAF AL-QIZANI a chur le liosta an Choiste Smachtbhannaí maidir le SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida.

Féadfaidh ASHRAF AL-QIZANI iarraidh a chur faoi bhráid Ombudóir na Náisiún Aontaithe am ar bith, mar aon le haon doiciméadacht tacaíochta, chun go n-athbhreithneofar an cinneadh lena áireamh ar liosta NA dá dtagraítear thuas. Ba cheart iarrataí den sórt sin a chur chuig an seoladh seo a leanas:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Teil: +1 212 963 2671

Facs: +1 212 963 1300/3778

Ríomhphost: ombudsperson@un.org

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

I ngeall ar an gCinneadh ó na Náisiúin Aontaithe dá dtagraítear i mír 2, ghlac an Coimisiún Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 (2) lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle an 27 Bealtaine 2002 lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida (3). Leis an leasú a dhéantar de bhun Airteagal 7(1)(a) agus Airteagal 7a(1) de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002, cuirtear an t-ainm ASHRAF AL-QIZANI leis an liosta in Iarscríbhinn I den Rialachán sin (“Iarscríbhinn I”).

Tá feidhm ag na bearta seo a leanas de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 maidir leis na daoine aonair agus na heintitis a áirítear le hIarscríbhinn I:

(1)

reoitear na cistí agus na hacmhainní eacnamaíocha uile ar leis na daoine aonair agus na heintitis a liostaítear in Iarscríbhinn I iad, mar aon le cistí agus acmhainní eacnamaíocha atá faoi úinéireacht, faoi rialú nó i seilbh na ndaoine agus na n-eintiteas sin, lena n-áirítear tríú páirtí agus é ag gníomhú thar ceann nó faoi stiúir na ndaoine agus na n-eintiteas sin atá i gceist, agus toirmeasctar (ar gach duine) cistí nó acmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil d’aon duine de na daoine aonair nó d’aon cheann de na heintitis a liostaítear nó a chur ar fáil dá dtairbhe, go díreach nó go hindíreach (Airteagal 2); agus

(2)

toirmeasctar comhairle, cúnamh nó oiliúint theicniúil a bhaineann le gníomhaíochtaí míleata a thabhairt, go díreach nó go hindíreach, d’aon duine de na daoine aonair nó d’aon cheann de na heintitis a liostaítear in Iarscríbhinn 1 (Airteagal 3), lena n-áirítear, go háirithe, oiliúint agus cúnamh a bhaineann le hairm agus ábhar de gach cineál lena mbaineann a mhonarú, a chothabháil agus a úsáid.

4.   

Déantar foráil le hAirteagal 7a de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 maidir le próiseas athbhreithnithe lena dtugtar deis don duine nó don eintiteas atá liostaithe a thuairimí ar an ábhar a chur in iúl. Féadfaidh daoine aonair agus eintitis a chuirtear le hIarscríbhinn I le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 iarraidh a dhéanamh ar an gCoimisiún maidir leis na forais lena liostú a chur in iúl dóibh. I gcás ina dtugtar barúlacha, déanfaidh an Coimisiún a chinneadh an duine nó an t-eintiteas a áireamh in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 a athbhreithniú i bhfianaise na mbarúlacha sin. Ba cheart an iarraidh sin agus aon bharúlacha a chur chuig an seoladh seo a leanas:

European Commission

“Restrictive measures”

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Tugtar ar aird do na daoine aonair agus do na heintitis lena mbaineann gur féidir Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 a chonspóid os comhair Chúirt Ginearálta an Aontais Eorpaigh, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa cheathrú agus sa séú mír d’Airteagal 263 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

6.   

Tugtar ar aird do na daoine aonair agus do na heintitis a áirítear in Iarscríbhinn I gur féidir iarratas a dhéanamh chuig na húdaráis áitiúla sna Ballstáit ábhartha, mar a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002, chun údarú a fháil le cistí agus acmhainní eacnamaíocha reoite a úsáid le haghaidh riachtanais riachtanacha nó íocaíochtaí sonracha i gcomhréir le hAirteagal 2a den Rialachán sin.


(1)  IO L 255, 21.9.2016, lch. 25.

(2)  IO L 1, 5.1.2022, lch. 9.

(3)  IO L 139, 29.5.2002, lch. 9.


5.1.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

CI 4/3


Fógra le tabhairt ar aird ag JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T), ar cuireadh a ainm leis an liosta dá dtagraítear in Airteagail 2, 3 agus 7 de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida, de bhua Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 ón gCoimisiún

(2022/C 4 I/02)

1.   

Le Cinneadh (CFSP) 2016/1693 (1) ón gComhairle iarrtar ar an Aontas cistí agus acmhainní eacnamaíocha a reo, eadhon cistí agus acmhainní eacnamaíocha chomhaltaí na n-eagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida agus cistí agus acmhainní eacnamaíocha daoine aonair, grúpaí, gnóthas agus eintiteas atá bainteach leis na heagraíochtaí sin, dá dtagraítear sa liosta a tarraingíodh suas de bhun UNSCR 1267(1999) agus 1333(2000) atá le tabhairt cothrom le dáta go rialta ag Coiste NA a bunaíodh de bhun UNSCR 1267(1999).

Áirítear na nithe seo a leanas leis an liosta a tharraing suas an Coiste NA sin:

SIIL (Da’esh) agus Al Qaida;

daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis, comhlachtaí agus grúpaí atá bainteach le SIIL (Da’esh) agus Al Qaida; agus

daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí atá faoi úinéireacht nó faoi rialú aon duine de na daoine bainteacha sin nó aon cheann de na heintitis, comhlachtaí nó grúpaí bainteacha sin nó a thacaíonn le haon duine de na daoine bainteacha sin nó le haon cheann de na heintitis, comhlachtaí nó grúpaí bainteacha sin ar bhealach eile.

Áirítear na nithe seo a leanas leis na gníomhartha agus leis na gníomhaíochtaí lena léirítear go bhfuil duine aonair, grúpa, gnóthas nó eintiteas “bainteach le” SIIL (Da’esh) agus Al Qaida:

(a)

maidir le gníomhartha nó gníomhaíochtaí a dhéanann SIIL (Da’esh) agus Al Qaida, páirt a ghlacadh sna gníomhartha nó sna gníomhaíochtaí sin chun iad a mhaoiniú, a phleanáil, a éascú, a ullmhú nó a dhéanamh, i gcomhar le SIIL (Da’esh) agus Al Qaida, nó aon chill, cleamhnaí, foghrúpa nó díorthach díobh, ina n-ainm, thar a gceann nó chun tacaíocht a thabhairt dóibh;

(b)

airm agus ábhar gaolmhar a sholáthar d’aon cheann díobh, a dhíol leo nó a aistriú chucu;

(c)

earcú thar ceann aon cheann díobh; nó

(d)

tacaíocht a thabhairt do ghníomhartha nó do ghníomhaíochtaí dá gcuid ar aon bhealach eile.

2.   

An 29 Nollaig 2021, d’fhormheas Coiste Chomhairle Slándála NA JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) a chur le liosta an Choiste Smachtbhannaí maidir le SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida.

Féadfaidh JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) iarraidh a chur faoi bhráid Ombudóir na Náisiún Aontaithe am ar bith, mar aon le haon doiciméadacht tacaíochta, chun go n-athbhreithneofar an cinneadh lena áireamh ar liosta NA dá dtagraítear thuas. Ba cheart iarrataí den sórt sin a chur chuig an seoladh seo a leanas:

United Nations - Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

Stáit Aontaithe Mheiriceá

Teil +1 212 963 2671

Facs +1 212 963 1300/3778

Ríomhphost: ombudsperson@un.org

Tá tuilleadh eolais le fáil anseo: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting

3.   

I ngeall ar an gCinneadh ó na Náisiúin Aontaithe dá dtagraítear i mír 2, ghlac an Coimisiún Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 (2) lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 ón gComhairle an 27 Bealtaine 2002 lena bhforchuirtear bearta sriantacha sonracha áirithe atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe atá bainteach leis na heagraíochtaí SIIL (Da’esh) agus Al-Qaida (3). Leis an leasú, a dhéantar de bhun Airteagal 7(1)(a) agus Airteagal 7a(1) de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002, cuirtear an t-ainm JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) leis an liosta in Iarscríbhinn I den Rialachán sin (“Iarscríbhinn I”).

Tá feidhm ag na bearta seo a leanas de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 maidir leis na daoine aonair agus na heintitis a áirítear le hIarscríbhinn I:

(1)

reoitear na cistí agus na hacmhainní eacnamaíocha uile ar leis na daoine aonair agus na heintitis a liostaítear in Iarscríbhinn I iad, mar aon le cistí agus acmhainní ea3/4cnamaíocha atá faoi úinéireacht, faoi rialú nó a shealbhaíonn na daoine agus na heintitis sin, lena n-áirítear más tríú páirtí agus é ag gníomhú thar ceann nó faoi stiúir na ndaoine agus na n-eintiteas sin atá i gceist, agus toirmeasctar (ar gach duine) cistí nó acmhainní eacnamaíocha a chur ar fáil d’aon duine de na daoine aonair nó d’aon cheann de na heintitis a liostaítear nó dá dtairbhe, go díreach nó go hindíreach (Airteagal 2); agus

(2)

toirmeasctar comhairle, cúnamh nó oiliúint theicniúil a bhaineann le gníomhaíochtaí míleata a thabhairt, go díreach nó go hindíreach, d’aon duine de na daoine aonair nó d’aon cheann de na heintitis a liostaítear in Iarscríbhinn 1 (Airteagal 3), lena n-áirítear, go háirithe, oiliúint agus cúnamh a bhaineann le hairm agus ábhar de gach cineál lena mbaineann a mhonarú, a chothabháil agus a úsáid.

4.   

Déantar foráil le hAirteagal 7a de Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 maidir le próiseas athbhreithnithe lena dtugtar deis don duine nó don eintiteas atá liostaithe a thuairimí ar an ábhar a chur in iúl. Féadfaidh daoine aonair agus eintitis a chuirtear le hIarscríbhinn I le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 iarraidh a dhéanamh ar an gCoimisiún maidir leis na forais lena liostú a chur in iúl dóibh. I gcás ina dtugtar barúlacha isteach, déanfaidh an Coimisiún a chinneadh an duine nó an t-eintiteas a áireamh in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002 a athbhreithniú i bhfianaise na mbarúlacha sin. Ba cheart an iarraidh sin agus aon bharúlacha a chur chuig an seoladh seo a leanas:

European Commission

“Restrictive measures”

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Tugtar ar aird do na daoine aonair agus do na heintitis lena mbaineann gur féidir Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2022/5 a chonspóid os comhair Chúirt Ginearálta an Aontais Eorpaigh, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos sa cheathrú agus sa séú mír d’Airteagal 263 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

6.   

Tugtar ar aird do na daoine aonair agus do na heintitis a áirítear in Iarscríbhinn I gur féidir iarratas a dhéanamh chuig na húdaráis áitiúla sna Ballstáit ábhartha, mar a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 881/2002, chun údarú a fháil le cistí agus acmhainní eacnamaíocha reoite a úsáid le haghaidh riachtanais riachtanacha nó íocaíochtaí sonracha i gcomhréir le hAirteagal 2a den Rialachán sin.


(1)  IO L 255, 21.9.2016, lch. 25.

(2)  IO L 1, 5.1.2022, lch. 9.

(3)  IO L 139, 29.5.2002, lch. 9.


Top