EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 248bf1f9-6500-11ed-9f85-01aa75ed71a1

Consolidated text: TREOIR 2004/37/CE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 29 Aibreán 2004 maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair (an séú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE ón gComhairle) (codified version) (Text with EEA relevance)Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

  The document is unavailable in your User interface language.

02004L0037 — GA — 05.04.2022 — 006.004


Is áis doiciméadúcháin amháin an téacs seo agus níl aon éifeacht dhlíthiúil aige. Ní ghabhann institiúidí an Aontais aon dliteanas orthu féin i leith inneachar an téacs. Is iad na leaganacha de na gníomhartha a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus atá ar fáil ar an suíomh gréasáin EUR-Lex na leaganacha barántúla de na gníomhartha ábhartha, brollach an téacs san áireamh. Is féidir teacht ar na téacsanna oifigiúla sin ach na naisc atá leabaithe sa doiciméad seo a bhrú

►B

▼C1

►M6  TREOIR 2004/37/CE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 29 Aibreán 2004

maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair (an séú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE ón gComhairle) ◄

(codified version)

(Text with EEA relevance)

▼B

(IO L 158 30.4.2004, lch. 50)

Arna leasú le:

 

 

Iris Oifigiúil

  Uimh

Leathanach

Dáta

►M1

DIRECTIVE 2014/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 (*)

  L 65

1

5.3.2014

►M2

TREOIR (AE) 2017/2398 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 12 Nollaig 2017

  L 345

87

27.12.2017

►M3

TREOIR (AE) 2019/130 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 16 Eanáir 2019

  L 30

112

31.1.2019

►M4

TREOIR (AE) 2019/983 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 5 Meitheamh 2019

  L 164

23

20.6.2019

►M5

RIALACHÁN (AE) 2019/1243 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 20 Meitheamh 2019

  L 198

241

25.7.2019

►M6

TREOIR (AE) 2022/431 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 9 Márta 2022

  L 88

1

16.3.2022


Arna ceartú le:

►C1

Ceartúchán, IO L 229, 29.6.2004, lch.  23 (2004/37/EC)(*)

Níor foilsíodh an gníomh seo i nGaeilge
▼B

▼M6

TREOIR 2004/37/CE Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 29 Aibreán 2004

maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair (an séú Treoir ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE ón gComhairle)

▼C1

(codified version)

(Text with EEA relevance)CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Objective

▼M6

1.  
Is é is aidhm don Treoir seo oibrithe a chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá sábháilteacht, lena n-áirítear rioscaí den sórt sin a chosc, a eascraíonn as nochtadh do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair nó ar dócha go n-eascróidh siad as.;

▼C1

It lays down particular minimum requirements in this area, including limit values.

2.  
This Directive shall not apply to workers exposed only to radiation covered by the Treaty establishing the European Atomic Energy Community.
3.  
Directive 89/391/EEC shall apply fully to the whole area referred to in paragraph 1, without prejudice to more stringent and/or specific provisions contained in this Directive.

▼M1

4.  
As regards asbestos, which is dealt with by Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council ( 1 ), the provisions of this Directive shall apply whenever they are more favourable to health and safety at work.

▼C1

Article 2

Definitions

For the purposes of this Directive,

▼M1

(a) 

‘carcinogen’ means:

(i) 

a substance or mixture which meets the criteria for classification as a category 1A or 1B carcinogen set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council ( 2 );

(ii) 

a substance, mixture or process referred to in Annex I to this Directive as well as a substance or mixture released by a process referred to in that Annex;

(b) 

‘mutagen’ means:

a substance or mixture which meets the criteria for classification as a category 1A or 1B germ cell mutagen set out in Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008;

▼M6

(ba) 

ciallaíonn “substaint atá tocsaineach don atáirgeadh” substaint nó meascán a chomhlíonann na critéir lena haicmiú nó aicmiú mar thocsain atáirgthe de chatagóir 1A nó 1B a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008;

(bb) 

ciallaíonn “substaint neamhthairsí atá tocsaineach don atáirgeadh” substaint atá tocsaineach don atáirgeadh nach ann do leibhéal sábháilte nochta ó thaobh sláinte oibrithe ina leith agus a shainaithnítear amhlaidh sa cholún nodaireachta d’Iarscríbhinn III;

(bc) 

ciallaíonn “substaint tairsí atá tocsaineach don atáirgeadh” substaint atá tocsaineach don atáirgeadh arb ann do leibhéal sábháilte nochta ina leith agus nach ann d’aon riosca do shláinte oibrithe faoi bhun an leibhéil sin agus a shainaithnítear amhlaidh sa cholún nodaireachta d’Iarscríbhinn III;

▼M6

(c) 

ciallaíonn “teorainnluach”, mura sonraítear a mhalairt, an teorainn don mheán am-ualaithe den tiúchan le haghaidh carcanaigine, só-ghinigh nó substaint atá tocsaineach don atáirgeadh atá san aer laistigh de chrios análaithe oibrí i ndáil le tréimhse thagartha shonraithe mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III;

▼M6

(d) 

ciallaíonn “teorainnluach bitheolaíoch” teorainn na tiúchana sa mheán bitheolaíoch iomchuí den oibreán ábhartha, a mheitibilít, nó táscaire éifeachta;

(e) 

ciallaíonn “faireachas sláinte” measúnú ar oibrí aonair chun staid sláinte an duine sin a chinneadh, de réir mar a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí sonracha, do shó-ghineacha sonracha nó do shubstaintí sonracha atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair.

▼C1

Article 3

Scope — determination and assessment of risks

▼M6

1.  
Beidh feidhm ag an Treoir seo maidir le gníomhaíochtaí ina nochtar oibrithe nó inar dócha go nochtfar iad do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh mar thoradh ar a gcuid oibre.
2.  
I gcás aon ghníomhaíochta ar dócha go mbeidh riosca nochta do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh ag baint léi, cinnfear cineál, méid agus fad nochtadh na n-oibrithe ionas go mbeifear in ann aon riosca do shláinte nó do shábháilteacht na n-oibrithe a mheas agus na bearta a bheidh le déanamh a leagan síos.

Déanfar an measúnú a athnuachan go rialta agus in aon chás nuair a thagann athrú ar na coinníollacha a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do nochtadh oibrithe do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh.;

▼C1

The employer shall supply the authorities responsible at their request with the information used for making the assessment.

3.  
When assessing the risk, account shall be taken of all other routes of exposure, such as absorption into and/or through the skin.

▼M6

4.  
Nuair a dhéanfar an measúnú riosca, tabharfaidh fostóirí aird ar leith ar aon éifeachtaí a bhaineann le sláinte nó sábháilteacht oibrithe atá i mbaol ar leith agus cuirfidh siad san áireamh, inter alia, a inmhianaithe atá sé gan na hoibrithe sin a fhostú i réimsí ina bhféadfaidís teacht i dteagmháil le carcanaiginí, le só-ghineacha nó le substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh.

▼C1CHAPTER II

EMPLOYERS' OBLIGATIONS

Article 4

Reduction and replacement

▼M6

1.  
Laghdóidh an fostóir úsáid carcanaigine, só-ghinigh nó substainte atá tocsaineach don atáirgeadh san ionad oibre, go háirithe trí shubstaint, meascán nó próiseas nach bhfuil contúirteach nó nach bhfuil chomh contúirteach céanna, faoi na coinníollacha úsáide a bhaineann léi nó leis, do shláinte nó do shábháilteacht oibrithe, de réir mar a bheidh, a chur ina hionad nó ina ionad, a mhéid is féidir go teicniúil.

▼C1

2.  
The employer shall, upon request, submit the findings of his investigations to the relevant authorities.

Article 5

Prevention and reduction of exposure

1.  
Where the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers' health or safety, workers' exposure must be prevented.

▼M6

2.  
I gcás nach mbeidh sé indéanta go teicniúil substaint, meascán nó próiseas nach bhfuil contúirteach nó nach bhfuil chomh contúirteach céanna, faoi na coinníollacha úsáide a bhaineann léi nó leis, don tsláinte nó don tsábháilteacht a chur in ionad na carcanaigine, an tsó-ghinigh nó na substainte atá tocsaineach don atáirgeadh, áiritheoidh an fostóir, a mhéid is féidir go teicniúil, go ndéanfar an charcanaigin, an só-ghineach nó an tsubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh a mhonarú agus a úsáid i gcóras dúnta.
3.  
I gcás nach mbeidh córas dúnta indéanta go teicniúil, áiritheoidh an fostóir go laghdófar leibhéal nochta oibrithe don charcanaigin, don só-ghineach nó don tsubstaint neamhthairsí atá tocsaineach don atáirgeadh go dtí an leibhéal is ísle agus is féidir go teicniúil.
3a.  
I gcás nach mbeidh sé indéanta go teicniúil substaint tairsí atá tocsaineach don atáirgeadh a úsáid nó a mhonarú i gcóras dúnta, áiritheoidh an fostóir go laghdófar an riosca a bhaineann le nochtadh oibrithe don tsubstaint tairsí sin atá tocsaineach don atáirgeadh a mhéid is féidir.
3b.  
Déanfaidh an fostóir, maidir le substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh seachas substaintí neamhthairsí atá tocsaineach don atáirgeadh agus substaintí tairsí atá tocsaineach don tsláinte, mír 3a den Airteagal seo a chur i bhfeidhm. I gcás den sórt sin, agus an measúnú riosca dá dtagraítear in Airteagal 3 á dhéanamh, cuirfidh an fostóir san áireamh go cuí go bhféadfadh sé nach mbeadh ann do leibhéal sábháilte nochta ó thaobh sláinte oibrithe i gcás substaint den sórt sin atá tocsaineach don atáirgeadh agus leagfaidh sé síos bearta iomchuí i ndáil leis sin.
4.  
Ní rachaidh an nochtadh thar an teorainnluach do charcanaigin, do shó-ghineach nó do shubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III.
5.  

I gcás ina n-úsáidtear carcanaigin, só-ghineach nó substaint atá tocsaineach don atáirgeadh, cuirfidh an fostóir na bearta seo a leanas i bhfeidhm:

(a) 

teorainn a chur le cainníochtaí de charcanaigin, de shó-ghineach nó de shubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh san ionad oibre:

▼C1

(b) 

keeping as low as possible the number of workers exposed or likely to be exposed;

▼M6

(c) 

próisis oibre agus bearta rialaithe innealtóireachta a cheapadh chun scaoileadh carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh isteach san ionad oibre a sheachaint nó a íoslaghdú;

(d) 

aslonnú carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh ag an bhfoinse, córas eastósctha áitiúil nó aeráil ghinearálta atá iomchuí agus comhoiriúnach don ghá atá ann an tsláinte phoiblí agus an comhshaol a chosaint;

(e) 

nósanna imeachta iomchuí atá ann cheana a úsáid chun carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a thomhas, go háirithe chun nochtadh neamhghnách a eascraíonn as imeacht nó timpiste nárbh fhéidir a thuar a bhrath go luath;

▼C1

(f) 

application of suitable working procedures and methods;

(g) 

collective protection measures and/or, where exposure cannot be avoided by other means, individual protection measures;

(h) 

hygiene measures, in particular regular cleaning of floors, walls and other surfaces;

(i) 

information for workers;

▼M6

(j) 

limistéir riosca a theorannú agus comharthaí rabhaidh agus sábháilteachta leordhóthanacha a úsáid lena n-áirítear comharthaí “cosc ar thobac” i limistéir ina nochtar oibrithe, nó inar dócha go nochtfar iad, do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh;

▼C1

(k) 

drawing up plans to deal with emergencies likely to result in abnormally high exposure;

(l) 

means for safe storage, handling and transportation, in particular by using sealed and clearly and visibly labelled containers;

(m) 

means for safe collection, storage and disposal of waste by workers, including the use of sealed and clearly and visibly labelled containers.

Article 6

Information for the competent authority

Where the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers' health or safety, employers shall, when requested, make available to the competent authority appropriate information on:

▼M6

(a) 

na gníomhaíochtaí agus/nó na próisis thionsclaíocha a dhéantar, lena n-áirítear na cúiseanna a n-úsáidtear carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh;

(b) 

cainníochtaí na substaintí nó na meascán a mhonaraítear nó a úsáidtear ina bhfuil carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh;

▼C1

(c) 

the number of workers exposed;

(d) 

the preventive measures taken;

(e) 

the type of protective equipment used;

(f) 

the nature and degree of exposure;

(g) 

the cases of replacement.

▼M2

Cuirfidh na Ballstáit san áireamh an fhaisnéis atá faoi phointe (a) go pointe (g) den chéad fhomhír den Airteagal seo sna tuarascálacha a chuireann siad faoi bhráid an Choimisiúin faoi Airteagal 17a de Threoir 89/391/CEE.

▼C1

Article 7

Unforeseen exposure

1.  
In the event of an unforeseeable event or an accident which is likely to result in an abnormal exposure of workers, the employer shall inform the workers thereof.
2.  

Until the situation has been restored to normal and the causes of the abnormal exposure have been eliminated:

(a) 

only those workers who are essential to the carrying out of repairs and other necessary work shall be permitted to work in the affected area;

(b) 

the workers concerned shall be provided with protective clothing and individual respiratory protection equipment which they must wear; the exposure may not be permanent and shall be kept to the strict minimum of time necessary for each worker;

(c) 

unprotected workers shall not be allowed to work in the affected area.

Article 8

Foreseeable exposure

1.  
For certain activities such as maintenance, in respect of which it is foreseeable that there is the potential for a significant increase in exposure of workers, and in respect of which all scope for further technical preventive measures for limiting workers' exposure has already been exhausted, the employer shall determine, after consultation of the workers and/or their representatives in the undertaking or establishment, without prejudice to the employer's responsibility, the measures necessary to reduce the duration of workers' exposure to the minimum possible and to ensure protection of workers while they are engaged in such activities.

Pursuant to the first subparagraph, the workers concerned shall be provided with protective clothing and individual respiratory protection equipment which they must wear as long as the abnormal exposure persists; that exposure may not be permanent and shall be kept to the strict minimum of time necessary for each worker.

2.  
Appropriate measures shall be taken to ensure that the areas in which the activities referred to in the first subparagraph of paragraph 1 take place are clearly demarcated and indicated or that unauthorised persons are prevented by other means from having access to such areas.

Article 9

Access to risk areas

Appropriate measures shall be taken by employers to ensure that access to areas in which the activities in respect of which the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers' safety or health take place are accessible solely to workers who, by reason of their work or duties, are required to enter them.

Article 10

Hygiene and individual protection

▼M6

1.  

Beidh sé d’oibleagáid ar fhostóirí, i gcás na ngníomhaíochtaí uile a mbaineann riosca éillithe de bharr carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh leo, bearta iomchuí a dhéanamh chun an méid seo a leanas a áirithiú:

(a) 

ní itheann, ní ólann ná ní chaitheann oibrithe i limistéir oibre ina bhfuil riosca éillithe de bharr carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh;

▼C1

(b) 

workers are provided with appropriate protective clothing or other appropriate special clothing;

(c) 

separate storage places are provided for working or protective clothing and for street clothes;

(d) 

workers are provided with appropriate and adequate washing and toilet facilities;

(e) 

protective equipment is properly stored in a well-defined place and is checked and cleaned if possible before, and in any case after, each use;

(f) 

defective equipment is repaired or replaced before further use.

2.  
Workers may not be charged for the cost of the measures set out in paragraph 1.

Article 11

Information and training of workers

1.  

Appropriate measures shall be taken by the employer to ensure that workers and/or workers' representatives in the undertaking or establishment receive sufficient and appropriate training, on the basis of all available information, in particular in the form of information and instructions, concerning:

(a) 

potential risks to health, including the additional risks due to tobacco consumption;

(b) 

precautions to be taken to prevent exposure;

(c) 

hygiene requirements;

(d) 

wearing and use of protective equipment and clothing;

(e) 

steps to be taken by workers, including rescue workers, in the case of incidents and to prevent incidents.

▼M6

Maidir leis an oiliúint:

— 
cuirfear in oiriúint í chun riosca nua nó athraithe a chur san áireamh, go háirithe nuair a nochtar nó nuair is dócha go nochtfar oibrithe do charcanaiginí nua, do shó-ghineacha nua nó do shubstaintí nua atá tocsaineach don atáirgeadh nó do roinnt carcanaiginí éagsúla, só-ghineacha éagsúla nó substaintí éagsúla atá tocsaineach don atáirgeadh, lena n-áirítear iad siúd atá i dtáirgí íocshláinte guaiseacha, nó i gcás athrú ar dhálaí a bhaineann leis an obair,
— 
cuirfear ar fáil go tréimhsiúil í i suíomhanna cúraim sláinte do gach oibrí a nochtar do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh, go háirithe i gcás ina n-úsáidtear táirgí íocshláinte guaiseacha nua ina bhfuil na substaintí sin, agus
— 
déanfar arís í go tréimhsiúil i suíomhanna eile más gá.

▼M6

2.  
Déanfaidh fostóirí oibrithe a chur ar an eolas faoi shuiteálacha agus faoi choimeádáin ghaolmhara ina bhfuil carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh, áiritheoidh siad go ndéanfar gach coimeádán, pacáiste agus suiteáil ina bhfuil carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a lipéadú go soiléir agus go soléite, agus cuirfidh siad comharthaí rabhaidh agus guaise atá feiceálach soiléir ar taispeáint.

I gcás ina bhfuil teorainnluach bitheolaíoch socraithe in Iarscríbhinn IIIa, beidh faireachas sláinte éigeantach i gcás obair leis an gcarcanaigin, leis an só-ghineach nó leis an tsubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh faoi dtrácht, i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos san Iarscríbhinn sin. Cuirfear an ceanglas sin in iúl d’oibrithe sula ndéanfar iad a shannadh don chúram lena mbaineann riosca nochta don charcanaigin, don só-ghineach nó don tsubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh lena mbaineann.

▼C1

Article 12

Information for workers

Appropriate measures shall be taken to ensure that:

(a) 

workers and/or any workers' representatives in the undertaking or establishment can check that this Directive is applied or can be involved in its application, in particular with regard to:

(i) 

the consequences for workers' safety and health of the selection, wearing and use of protective clothing and equipment, without prejudice to the employer's responsibility for determining the effectiveness of protective clothing and equipment;

(ii) 

the measures determined by the employer which are referred to in the first subparagraph of Article 8(1), without prejudice to the employer's responsibility for determining such measures;

(b) 

workers and/or any workers' representatives in the undertaking or establishment are informed as quickly as possible of abnormal exposures, including those referred to in Article 8, of the causes thereof and of the measures taken or to be taken to rectify the situation;

(c) 

the employer keeps an up-to-date list of the workers engaged in the activities in respect of which the results of the assessment referred to in Article 3(2) reveal a risk to workers' health or safety, indicating, if the information is available, the exposure to which they have been subjected;

(d) 

the doctor and/or the competent authority as well as all other persons who have responsibility for health and safety at work have access to the list referred to in point (c);

(e) 

each worker has access to the information on the list which relates to him personally;

(f) 

workers and/or any workers' representatives in the undertaking or establishment have access to anonymous collective information.

Article 13

Consultation and participation of workers

Consultation and participation of workers and/or their representatives in connection with matters covered by this Directive shall take place in accordance with Article 11 of Directive 89/391/EEC.

▼M3

Airteagal 13a

Comhaontuithe na gcomhpháirtithe sóisialta

Liostófar comhaontuithe na gcomhpháirtithe sóisialta a bhféadfaí a thabhairt chun críche i réimse na Treorach seo ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Eorpaigh um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA). Tabharfar an liosta sin cothrom le dáta go rialta.

▼C1CHAPTER III

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 14

Health surveillance

▼M2

1.  
Bunóidh na Ballstáit, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó leis an gcleachtas náisiúnta, socruithe maidir le faireachas iomchuí sláinte a dhéanamh ar oibrithe a nochtann torthaí an mheasúnaithe dá dtagraítear in Airteagal 3(2) riosca dá sláinte nó dá sábháilteacht. An dochtúir nó an t-údarás atá freagrach as faireachas sláinte a dhéanamh ar oibrithe, féadfaidh sé a chur in iúl go gcaithfear leanúint den fhaireachas sláinte i ndiaidh deireadh teacht leis an nochtadh, fad a mheasann siad gur gá sin chun sláinte an oibrí lena mbaineann a choimirciú.

▼C1

2.  

The arrangements referred to in paragraph 1 shall be such that each worker shall be able to undergo, if appropriate, relevant health surveillance:

— 
prior to exposure,
— 
at regular intervals thereafter.

Those arrangements shall be such that it is directly possible to implement individual and occupational hygiene measures.

▼M6

3.  
Má fhaightear amach go bhfuil oibrí ag fulaingt de bharr mínormáltacht a mheastar a bheith mar thoradh ar nochtadh do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh, nó má fhaightear amach gur sáraíodh teorainnluach bitheolaíoch, féadfaidh an dochtúir nó an t-údarás atá freagrach as faireachas sláinte a dhéanamh ar oibrithe iarraidh ar oibrithe eile ar nochtadh ar an gcaoi chéanna dul faoi fhaireachas sláinte.

▼C1

In that event, a reassessment of the risk of exposure shall be carried out in accordance with Article 3(2).

▼M6

4.  
I gcásanna ina ndéantar faireachas sláinte, coinneofar taifead leighis aonair agus molfaidh an dochtúir nó an t-údarás atá freagrach as an bhfaireachas sláinte aon bhearta cosanta nó coisctheacha a bheidh le déanamh i leith aon oibrithe aonair. Féadfaidh faireachán bitheolaíoch agus ceanglais ghaolmhara a bheith mar chuid den fhaireachas sláinte.

▼C1

5.  
Information and advice must be given to workers regarding any health surveillance which they may undergo following the end of exposure.
6.  

In accordance with national laws and/or practice:

— 
workers shall have access to the results of the health surveillance which concern them, and
— 
the workers concerned or the employer may request a review of the results of the health surveillance.
7.  
Practical recommendations for the health surveillance of workers are given in Annex II.

▼M6

8.  
Tabharfar fógra don údarás inniúil faoi gach cás d’ailse, d’éifeachtaí díobhálacha ar an bhfheidhm ghnéasach agus ar thorthúlacht in oibrithe fásta fireanna agus baineanna nó de thocsaineacht fhorbarthach sa sliocht a shainaithnítear i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó leis an gcleachtas náisiúnta mar chás a d’eascair as nochtadh ceirde do charcanaigin, do shó-ghineach nó do shubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh.

▼M2

Sna tuarascálacha a chuireann siad faoi bhráid an Choimisiúin faoi Airteagal 17a de Threoir 89/391/CEE, cuirfidh na Ballstáit san áireamh an fhaisnéis atá sa mhír seo.

▼C1

Article 15

Record keeping

▼M6

1.  
Maidir le carcanaiginí agus só-ghineacha, coinneofar an liosta dá dtagraítear in Airteagal 12, pointe (c), agus an taifead leighis dá dtagraítear in Airteagal 14(4) ar feadh 40 bliain ar a laghad tar éis dheireadh an nochta, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó leis an gcleachtas náisiúnta.
1a.  
Maidir le substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh, coinneofar an liosta dá dtagraítear in Airteagal 12, pointe (c), agus an taifead leighis dá dtagraítear in Airteagal 14(4) ar feadh 5 bliana ar a laghad tar éis dheireadh an nochta, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó leis an gcleachtas náisiúnta.

▼C1

2.  
Those documents shall be made available to the responsible authority in cases where the undertaking ceases activity, in accordance with national laws and/or practice.

Article 16

Limit values

▼M6

1.  
Ar bhonn na faisnéise atá ar fáil, lena n-áirítear sonraí eolaíocha agus teicniúla, leagfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle amach i dTreoracha, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 153(2), pointe (b), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), teorainnluachanna i ndáil leis na carcanaiginí sin uile, na só-ghineacha sin uile nó na substaintí sin uile atá tocsaineach don atáirgeadh ar féidir déanamh amhlaidh ina leith agus, i gcás inar gá, forálacha eile atá ábhartha go díreach.

▼C1

2.  
Limit values and other directly related provisions are set out in Annex III.

▼M6

3.  
Ar bhonn na faisnéise atá ar fáil, lena n-áirítear sonraí eolaíocha agus teicniúla, mar aon le faisnéis ábhartha eile maidir le faireachas sláinte, déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 153(2), pointe (b), CFAE, teorainnluachanna bitheolaíocha a leagan amach i dTreoracha.
4.  
Leagtar amach teorainnluachanna bitheolaíocha agus faisnéis eile maidir le faireachas sláinte in Iarscríbhinn IIIa.

▼M6

Airteagal 16a

Substaintí neamhthairsí agus tairsí atá tocsaineach don atáirgeadh a shainaithint

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 153(2), pointe (b), CFAE, a shainaithint, ar bhonn na sonraí eolaíocha agus teicniúla atá ar fáil, sa cholún nodaireachta d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Treoir seo, cibé acu an substaint tairsí atá tocsaineach don atáirgeadh nó substaint neamhthairsí atá tocsaineach don atáirgeadh í substaint atá tocsaineach don atáirgeadh.

▼M5

Airteagal 17

Leasú ar Iarscríbhinn II

▼M6

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 17a chun leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar Iarscríbhinn II, chun aird a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta agus fionnachtana nua maidir le carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh.

▼M5

Más rud é, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le rioscaí tromchúiseacha, díreacha atá ar tí tarlú do shláinte agus do shábháilteacht fhisiceach oibrithe agus daoine eile, go n-éilítear, ar mhórchúiseanna práinne gníomhú i dtréimhse ama an-ghearr, beidh feidhm ag an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 17b maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlactar de bhun an Airteagail seo.

▼M5

Airteagal 17a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  
Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2.  
Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 17 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse 5 bliana amhail ón 26 Iúil 2019. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh dheireadh gach tréimhse.
3.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 17 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4.  
Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr ( 3 ).
5.  
A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6.  
Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 17 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 17b

An nós imeachta práinne

1.  
Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe a ghlactar faoin Airteagal seo i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach ndéanfar agóid i gcomhréir le mír 2. Déanfar na cúiseanna le húsáid a bhaint as an nós imeachta práinne a lua san fhógra faoi ghníomhartha tarmligthe a thugtar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.
2.  
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gníomh tarmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 17a(6). I gcás den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm láithreach tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh agóid a dhéanamh.

▼C1

Article 18

Use of data

The Commission shall have access to the use made by the competent national authorities of the information referred to in Article 14(8).

▼M6

Airteagal 18a

Meastóireacht

Déanfaidh an Coimisiún, mar chuid den chéad mheastóireacht eile ar chur chun feidhme na Treorach seo i gcomhthéacs na meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal 17a de Threoir 89/391/CEE, meastóireacht freisin ar an ngá atá ann an teorainnluach do dheannach silice criostalta inanálaithe a mhodhnú. Seolfaidh an Coimisiún an próiseas sin in 2022 agus, i gcás inarb iomchuí, molfaidh sé ina dhiaidh sin na leasuithe agus na modhnuithe riachtanacha a bhaineann leis an tsubstaint sin in athbhreithniú a dhéanfar ina dhiaidh sin ar an Treoir seo.

Tráth nach déanaí ná an 11 Iúil 2022, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an rogha leasú a dhéanamh ar an Treoir seo chun forálacha a chur isteach maidir le teaglaim de theorainn um nochtadh ceirde aeriompartha agus teorainnluach bitheolaíoch le haghaidh caidmiam agus a chomhdhúl neamhorgánach.

Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022, i gcás inarb iomchuí, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (ACSH), agus aird á tabhairt aige ar na moltaí atá ann cheana ó ghníomhaireachtaí éagsúla, geallsealbhóirí éagsúla agus an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte maidir le carcanaiginí, só-ghineacha agus substaintí tosaíochta atá tocsaineach don atáirgeadh a bhfuil teorainnluachanna ag teastáil ina leith, déanfaidh an Coimisiún plean gníomhaíochta a thíolacadh chun teorainnluachanna nua nó athbhreithnithe um nochtadh ceirde a bhaint amach i gcás 25 shubstaint, ghrúpa substaintí nó shubstaint a ghintear trí phróisis ar a laghad. I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an Coimisiún, agus an plean gníomhaíochta sin agus na forbairtí is déanaí san eolas eolaíoch á gcur san áireamh aige, agus tar éis dul i gcomhairle le ACSH, tograí reachtacha a thíolacadh de bhun Airteagal 16 gan mhoill.

I gcás inarb iomchuí agus tráth nach déanaí ná an 5 Aibreán 2025, déanfaidh an Coimisiún, agus na forbairtí is déanaí san eolas eolaíoch á gcur san áireamh aige agus tar éis comhairliúchán iomchuí a dhéanamh leis na geallsealbhóirí ábhartha, sainmhíniú a fhorbairt ar na táirgí íocshláinte guaiseacha nó na substaintí atá iontu agus liosta táscach díobh a bhunú, ar táirgí nó substaintí iad a chomhlíonann na critéir lena n-aicmiú mar charcanaigin de chatagóir 1A nó 1B a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, mar shó-ghineach nó mar shubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh.

Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2022, ullmhóidh an Coimisiún, tar éis comhairliúchán iomchuí a dhéanamh leis na geallsealbhóirí ábhartha, treoirlínte de chuid an Aontais maidir le táirgí íocshláinte guaiseacha a ullmhú, a thabhairt do dhaoine, agus a dhiúscairt san ionad oibre. Foilseofar na treoirlínte sin ar shuíomh gréasáin EU-OSHA agus scaipfidh na húdaráis inniúla ábhartha iad sna Ballstáit uile.

I gcás inarb iomchuí, tar éis dó tuairim ó ACSH a fháil, déanfaidh an Coimisiún, agus an mhodheolaíocht atá ann cheana chun teorainnluachanna a shocrú do charcanaiginí i roinnt Ballstát agus an tuairim ó ACSH á gcur san áireamh aige, an t-uasleibhéal riosca agus an t-íosleibhéal riosca a bhunú. Tráth nach déanaí ná 12 mhí tar éis dó tuairim ó ACSH a fháil, ullmhóidh an Coimisiún, tar éis comhairliúchán iomchuí a dhéanamh leis na geallsealbhóirí ábhartha, treoirlínte de chuid an Aontais maidir leis an modheolaíocht lena mbunaítear teorainnluachanna rioscabhunaithe. Foilseofar na treoirlínte sin ar shuíomh gréasáin EU-OSHA agus scaipfidh na húdaráis inniúla ábhartha iad sna Ballstáit uile.

Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2024, déanfaidh an Coimisiún, agus na forbairtí is déanaí san eolas eolaíoch á gcur san áireamh aige, agus tar éis comhairliúchán iomchuí a dhéanamh leis na geallsealbhóirí ábhartha, teorainnluach le haghaidh cóbailt agus comhdhúile cóbailt neamhorgánacha a mholadh, i gcás inarb iomchuí.

▼C1

Article 19

Notifying the Commission

Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law which they adopt in the future in the field governed by this Directive.

Article 20

Repeal

Directive 90/394/EEC, as amended by the Directives referred to in Annex IV, Part A of this Directive is repealed, without prejudice to the obligations of the Member States concerning the time limits for transposition set out in Annex IV, Part B of this Directive.

References to the repealed Directive shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table in Annex V.

Article 21

Entry into force

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

Article 22

Addressees

This Directive is addressed to the Member States.
ANNEX I

List of substances, ►M1  mixtures ◄ and processes

(Article 2(a)(iii))

1. Manufacture of auramine.

2. Work involving exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons present in coal soot, coal tar or coal pitch.

3. Work involving exposure to dusts, fumes and sprays produced during the roasting and electro-refining of cupro-nickel mattes.

4. Strong acid process in the manufacture of isopropyl alcohol.

5. Work involving exposure to hardwood dusts ( 4 ).

▼M2

6. Obair lena mbaineann nochtadh do dheannach silice criostalta inanálaithe a ghintear trí phróiseas oibre.

▼M3

7. Obair ina dtarlaíonn nochtadh deirmeach d'olaí mianracha a úsáideadh in innill dócháin inmheánaigh chun na páirteanna a ghluaiseann laistigh den inneall a bhealú agus a fhuarú.

8. Obair a bhaineann le sceitheadh astaíochtaí ó innill díosail.

▼C1
ANNEX II

Practical recommendations for the health surveillance of workers

(Article 14(7))

▼M6

1. Ní mór don dochtúir agus/nó don údarás atá freagrach as faireachas sláinte a dhéanamh ar oibrithe a nochtar do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a bheith ar an eolas faoi dhálaí nochta nó imthosca gach oibrí.

▼C1

2. Health surveillance of workers must be carried out in accordance with the principles and practices of occupational medicine; it must include at least the following measures:

— 
keeping records of a worker's medical and occupational history,
— 
a personal interview,
— 
where appropriate, biological surveillance, as well as detection of early and reversible effects.

Further tests may be decided upon for each worker when he is the subject of health surveillance, in the light of the most recent knowledge available to occupational medicine.

▼M3
IARSCRÍBHINN III

TEORAINNLUACHANNA AGUS FORÁLACHA EILE ATÁ ÁBHARTHA GO DÍREACH (AIRTEAGAL 16)

A.   TEORAINNLUACHANNA MAIDIR LE NOCHTADH AG AN OBAIRAinm an oibreáin

Uimh. CE (1)

Uimh. CAS (2)

Teorainnluachanna

Nodaireacht

Bearta idirthréimhseacha

8 n-uaire an chloig (3)

Gearrthéarmach (4)

mg/m3 (5)

csm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

Csm (6)

f/ml (7)

Mionrabh crua-adhmaid

(8)

Teorainnluach de 3 mg/m3 go dtí 17 Eanáir 2023

Cumaisc de Chróimiam (VI) ar carcanaiginí iad de réir bhrí phointe (i) d'Airteagal 2(a)

(mar chróimiam)

0,005

Teorainnluach de 0,010 mg/m3 go dtí 17 Eanáir 2025

Teorainnluach: 0.025 mg/m3 le haghaidh próisis táthúcháin nó próisis ghearrtha plasma nó próisis oibre atá cosúil leo sin agus a ghineann múch, agus sin go dtí 17 Eanáir 2025

Snáithíní ceirmeacha teasfhulangacha ar carcanaiginí iad de réir bhrí phointe (i) d'Airteagal 2(a)

0,3

 

Deannach silice criostalta inanálaithe

0,1 (9)

 

▼M6

Beinséin

200-753-7

71-43-2

0,66

0,2

craiceann (10)

Teorainnluach 1 csm (3,25 mg/m3) go dtí an 5 Aibreán 2024. Teorainnluach 0,5 csm (1,65 mg/m3) ón 5 Aibreán 2024 go dtí an 5 Aibreán 2026.

▼M3

Monaiméir de chlóiríd vinile

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Ocsaíd eitiléine

200-849-9

75-21-8

1,8

1

craiceann (10)

 

1,2-eapocsaprópán

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Tríchlóireitiléin

201-167-4

79-01 -6

54,7

10

164,1

30

craiceann (10)

 

Aicriolaimíd

201-173-7

79-06-1

0,1

craiceann (10)

 

2-Nítreaprópán

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Tolúidín

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

craiceann (10)

 

4,4'-Mheitiléindi-ainilín

202-974-4

101-77-9

0,08

craiceann (10)

 

Eipeaclóraihidrin

203-439-8

106-89-8

1,9

craiceann (10)

 

Débhróimíd eitiléine

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

craiceann (10)

 

1,3-Bútaidhé-éin

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Déchlóiríd eitiléine

203-458-1

107-06-2

8,2

2

craiceann (10)

 

Hiodraisín

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

craiceann (10)

 

Bróiméitiléin

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Sceitheadh astaíochtaí ó innill díosail

 

 

0,05 (11)

 

 

 

 

 

 

Beidh feidhm ag an teorainnluach ón 21 Feabhra 2023. Beidh feidhm ag an teorainnluach ón 21 Feabhra 2026 i gcás mianadóireacht faoi thalamh agus tógáil tollán.

Meascáin de hidreacarbóin aramatacha il-timthriallacha ina bhfuil beinsi[a]piréin ar carcanaiginí iad de réir bhrí na Treorach seo

 

 

 

 

 

 

 

 

craiceann (10)

 

Olaí mianracha a úsáideadh in innill dócháin inmheánaigh chun na páirteanna a ghluaiseann laistigh den inneall a bhealú agus a fhuarú

 

 

 

 

 

 

 

 

Craiceann (10)

 

▼M4

Caidmiam agus a chomhdhúile neamhorgánacha

0,001 (11)

 

Teorainnluach 0,004 mg/m3 (12) go dtí an 11 Iúil 2027.

Beirilliam agus comhdhúile beirilliam neamhorgánacha

0,0002 (11)

íogrú craicinn agus riospráide (13)

Teorainnluach 0,0006 mg/m3 go dtí an 11 Iúil 2026.

Aigéad arsanaice agus a shalainn chomh maith le formhór na gcomhdhúl arsanaice neamhorgánach

0,01 (11)

I gcás earnáil an bhruithnithe copair, beidh feidhm ag an teorainnluach ón 11 Iúil 2023.

Formaildéad

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

íogrú craicinn (14)

Teorainnluach 0,62 mg/m3 nó 0,5 ppm (3) d'earnálacha an chúraim sláinte, na sochraidí agus an bhalsamaithe go dtí an 11 Iúil 2024.

4,4′-Meitiléin-bis-(2 chloraniline)

202-918-9

101-14-4

0,01

craiceann (10)

 

▼M6

Akryylinitriili

203-466-5

107-13-1

1

0,45

4

1,8

Iho (10)

Ihon herkistyminen (13)

Raja-arvoa sovelletaan 5 päivästä huhtikuuta 2026.

Nikkeliyhdisteet

0,01  (15)

0,05  (16)

Ihon ja hengitysteiden herkistyminen (12)

Raja-arvoa (15) sovelletaan 18 päivästä tammikuuta 2025.

Raja-arvoa (16) sovelletaan 18 päivästä tammikuuta 2025. Siihen saakka sovelletaan raja-arvoa 0,1 mg/m3 (16).

Epäorgaaninen lyijy ja sen yhdisteet

 

 

0,15

 

 

 

 

 

 

 

N,N-dimetyyliasetamidi

204-826-4

127-19-5

36

10

 

72

20

 

Iho (10)

 

Nitrobentseeni

202-716-0

98-95-3

1

0,2

 

 

 

 

Iho (10)

 

N,N-dimetyyliformamidi

200-679-5

68-12-2

15

5

 

30

10

 

Iho (10)

 

2-metoksietanoli

203-713-7

109-86-4

 

1

 

 

 

 

Iho (10)

 

2-metoksietyyliasetaatti

203-772-9

110-49-6

 

1

 

 

 

 

Iho (10)

 

2-etoksietanoli

203-804-1

110-80-5

8

2

 

 

 

 

Iho (10)

 

2-etoksietyyliasetaatti

203-839-2

111-15-9

11

2

 

 

 

 

Iho (10)

 

1-metyyli-2-pyrrolidoni

212-828-1

872-50-4

40

10

 

80

20

 

Iho (10)

 

Elohopea ja kaksiarvoiset epäorgaaniset elohopeayhdisteet, myös elohopeaoksidi ja elohopeakloridi (mitattu elohopeana)

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

Bisfenoli A; 4,4′-isopropylideenidifenoli

201-245-8

80-05-7

2  (11)

 

 

 

 

 

 

 

Hiilimonoksidi

211-128-3

630-08-0

23

20

 

117

100

 

 

 

▼M3

(1)   

Is í an uimhir CE, i.e. Einecs, ELINCS nó NLP, uimhir oifigiúil na substainte laistigh den Aontas Eorpach, faoi mar atá sainmhínithe i roinn 1.1.1.2 in Iarscríbhinn VI, Cuid 1, de Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.

(2)   

CAS Uimh: Uimhir Chláraithe na Seirbhíse Achoimreachtaí Ceimiceán.

(3)   

Arna thomhas nó arna ríomh i dtaca le tréimhse thagartha 8 n-uaire an chloig mar mheán am-ualaithe (TWA).

(4)   

Teorainn nochta ghearrthéarmaigh (STEL). Teorainnluach nár chóir go dtarlódh nochtadh os a chionn agus a bhaineann le tréimhse 15 nóiméad mura sonrófar a mhalairt.

(5)   

mg/m33 = milleagram sa mhéadar ciúbach d'aer ag 20 °C agus 101,3 kPa (760 mm de bhrú mearcair).

(6)   

csm = codanna sa mhilliún de réir toirt aeir (ml/m3).

(7)   

f/ml = snáithíní sa mhillilítear.

(8)   

Codán in-ion-análaithe: má mheasctar deannaigh chrua-adhmaid le deannaigh adhmaid eile, beidh an teorainnluach infheidhme i dtaca le gach deannach adhmaid atá sa mheascán sin.

(9)   

Codán inanálaithe.

(10)   

D'fhéadfaí go gcuirfí go suntasach le hualach iomlán an choirp trí nochtadh deirmeach.

►M4  (11)   

Codán in-ionanálaithe.

(12)   

Codán in-ionanálaithe. Codán inanálaithe sna Ballstáit sin a chuirfidh córas bithfhaireacháin i bhfeidhm, ar dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo, ag a mbeidh teorainnluach bitheolaíoch nach mó ná 0,002 mg Cd/g créitínín san fhual.

(13)   

D'fhéadfadh íogrú craicinn agus na conaire riospráide teacht as nochtadh don tsubstaint seo.

(14)   

D'fhéadfadh íogrú craicinn teacht as nochtadh don tsubstaint seo.

 ◄
(15)   

Keuhkorakkuloihin päätyvä osuus, nikkelinä mitattuna.

(16)   

Hengittyvä osuus, nikkelinä mitattuna.

(*1)   

Arna tomhas mar charbón eiliminteach.

B   FORÁLACHA EILE ATÁ ÁBHARTHA GO DÍREACH

p.m.

▼M6
IARSCRÍBHINN IIIa

TEORAINNLUACHANNA BITHEOLAÍOCHA AGUS BEARTA FAIREACHAIS SLÁINTE

(Airteagal 16(4))

1. Luaidhe agus a comhdhúile ianacha

1.1. 

Mar chuid den fhaireachán bitheolaíoch, caithfear tomhas a dhéanamh ar an leibhéal luaidhe san fhuil (PbB) trí úsáid a bhaint as speictriméadracht ionsúcháin nó modh lena dtugtar torthaí coibhéiseacha. Is é seo a leanas an teorainnluach bitheolaíoch ceangailteach:

70 μg Pb/100 ml fola

1.2. 

Déantar faireachas leighis más amhlaidh is airde nochtadh do thiúchan luaidhe san aer ná 0,075 mg/m3, arna ríomh mar mheán am-ualaithe thar 40 uair an chloig in aghaidh na seachtaine, nó má dhéantar leibhéal luaidhe san fhuil níos airde ná 40 μg Pb/100 ml fola a thomhas in oibrithe aonair.

▼C1
ANNEX IV

Part A

Repealed Directive and its successive amendments

(referred to by Article 20)Council Directive 90/394/EEC

(OJ L 196, 26.7.1990, p. 1)

Council Directive 97/42/EC

(OJ L 179, 8.7.1997, p. 4)

Council Directive 1999/38/EC

(OJ L 138, 1.6.1999, p. 66)

Part B

Deadlines for transposition into national law

(referred to by Article 20)Directive

Deadline for transposition

90/394/EEC

31 December 1992

97/42/EC

27 June 2000

1999/38/EC

29 April 2003
ANNEX VCORRELATION TABLE

Directive 90/394/EC

This Directive

Article 1

Article 1

Article 2(a)

Article 2 (a)

Article 2(aa)

Article 2(b)

Article 2(b)

Article 2 (c)

Articles 3 to 9

Article 3 to 9

Article 10(1)(a)

Article 10(1)(a)

Article 10(1)(b), first sentence

Article 10(1)(b)

Article 10(1)(b), second sentence

Article 10(1)(c)

Article 10(1)(c)

Article 10(1)(d)

Article 10(1)(d), first and second sentences

Article 10(1)(e)

Article 10(1)(d), third sentence

Article 10(1) (f)

Article 10(2)

Article 10 (2)

Articles 11 to 18

Articles 11 to 18

Article 19(1) first subparagraph

Article 19(1) second subparagraph

Article 19(1) third subparagraph

Article 19(2)

Article 19

Article 20

Article 21

Article 20

Article 22

Annex I

Annex I

Annex II

Annex II

Annex III

Annex III

Annex IV

Annex V( 1 ) Directive 2009/148/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work (OJ L 330, 16.12.2009, p. 28).

( 2 ) Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (OJ L 353, 31.12.2008, p. 1).

( 3 ) IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

( 4 ) A list of some hardwoods is to be found in Volume 62 of the Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans ‘Wood Dust and Formaldehyde’, published by the International Agency for Research on Cancer, Lyon, 1995.

Top