EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0315(01)

Teachtaireacht ón g Coimisiún Ábhar dréachta le haghaidh Rialacháin ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a fhormheas maidir le catagóirí áirithe de chomhaontuithe speisialtóireachta 2022/C 120/01

C/2022/1160

IO C 120, 15.3.2022, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 120/1


TEACHTAIREACHT ÓN G COIMISIÚN

Ábhar dréachta le haghaidh Rialacháin ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a fhormheas maidir le catagóirí áirithe de chomhaontuithe speisialtóireachta

(2022/C 120/01)

D’fhormheas an Coimisiún ábhar dréachta le haghaidh Rialacháin ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le catagóirí áirithe de chomhaontuithe speisialtóireachta an 1 Márta 2022.

Tá an dréacht le haghaidh Rialacháin ón gCoimisiún i gceangal leis an Teachtaireacht seo mar Iarscríbhinn.

Tá an dréacht le haghaidh Rialacháin ón gCoimisiún oscailte le haghaidh comhairliúchán phoiblí ag:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.


IARSCRÍBHINN

Dréacht Rialachán (AE).../... Ón Gcoimisiún

an XXX

maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir le catagóirí áirithe de chomhaontuithe speisialtóireachta

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CEE) Uimh. 2821/71 ón gComhairle an 20 Nollaig 1971 maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 85(3) den Chonradh maidir le catagóirí de chomhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe (1),

Tar éis dó dréacht den Rialachán seo a fhoilsiú,

Tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste Comhairleach um Chleachtais Shriantacha agus Riochtaí Ceannasacha,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (CEE) Uimh. 2821/71, tugtar cumhacht don Choimisiún Airteagal 101(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (*1) a chur i bhfeidhm trí rialachán maidir le catagóirí áirithe de chomhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe a thagann faoi raon feidhme Airteagal 101(1) den Chonradh a bhfuil sé an speisialtóireacht de chuspóir acu, lena n-áirítear na comhaontuithe is gá chun an speisialtóireacht sin a bhaint amach.

(2)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1218/2010 ón gCoimisiún (2) sainmhínítear catagóirí de chomhaontuithe speisialtóireachta ar mheas an Coimisiún go gcomhlíontar leo go hiondúil na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 101(3) den Chonradh. I bhfianaise na taithí dearfaí ar an iomlán maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin sin a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2022, agus ag cur san áireamh torthaí an nós imeachta athbhreithnithe, is iomchuí rialachán blocdhíolúine nua a ghlacadh.

(3)

Ba cheart go gcomhlíonfaí leis an Rialachán seo an dá cheanglas maidir le (i) cosaint éifeachtach na hiomaíochta a áirithiú agus (ii) deimhneacht dhlíthiúil leordhóthanach do ghnóthais a áirithiú. Ba cheart go gcuirfear san áireamh le saothrú na gcuspóirí sin an gá atá leis an maoirseacht riaracháin agus an creat reachtach a shimpliú a mhéid is féidir.

(4)

Faoi leibhéal áirithe cumhachta margaidh is féidir a thoimhdiú go ginearálta, chun Airteagal 101(3) den Chonradh a chur i bhfeidhm, go sáróidh éifeachtaí dearfacha na gcomhaontuithe speisialtóireachta aon éifeachtaí diúltacha ar an iomaíocht.

(5)

Maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh trí bhíthin rialacháin, ní gá na comhaontuithe sin a fhéadann teacht faoi Airteagal 101(1) den Chonradh a shainmhíniú. Sa mheasúnú aonair ar na comhaontuithe faoi Airteagal 101(1) den Chonradh, ní mór roinnt tosca a chur san áireamh, agus go háirithe struchtúr an mhargaidh ar an margadh ábhartha.

(6)

Ba cheart tairbhe na díolúine a bhunaítear leis an Rialachán seo a bheith teoranta do na comhaontuithe sin ar féidir talamh slán a dhéanamh de le deimhneacht leordhóthanach go gcomhlíonann siad coinníollacha Airteagal 101(3) den Chonradh.

(7)

An cás inar dóichí do chomhaontuithe speisialtóireachta cabhrú le feabhas a chur ar mhonarú earraí nó ar ullmhú seirbhísí nó ar a ndáileachán is ea an cás go mbeadh scileanna, sócmhainní nó gníomhaíochtaí comhlántacha ag na páirtithe, toisc gur féidir leo díriú ar na hearraí sin a mhonarú nó ar ullmhú na seirbhísí sin agus oibriú ar bhealach níos éifeachtaí agus na táirgí a sholáthar ar bhealach níos saoire. I bhfianaise na hiomaíochta éifeachtaí, is dócha go bhfaighidh tomhaltóirí cion cothrom de na tairbhí a bheidh mar thoradh air.

(8)

Féadfaidh buntáistí den sórt sin teacht as: (a) comhaontuithe ina n-éireoidh páirtí nó páirtithe go hiomlán nó go páirteach as monarú earraí áirithe nó as ullmhú seirbhísí áirithe i bhfabhar páirtí nó páirtithe eile (“speisialtóireacht aontaobhach”); (b) comhaontuithe ina n-éireoidh gach páirtí go hiomlán nó go páirteach as monarú earraí áirithe ach éagsúla nó as ullmhú seirbhísí áirithe i bhfabhar páirtí nó páirtithe eile (“speisialtóireacht chómhalartach”) agus (c) comhaontuithe ina ngeallann dhá pháirtí nó níos mó earraí áirithe a mhonarú i gcomhpháirt nó seirbhísí áirithe a ullmhú (“comhtháirgeadh”).

(9)

Baineann cur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir le seirbhísí le hullmhú seirbhísí (seachas seirbhísí a sholáthar). Tagraíonn ullmhú seirbhísí do ghníomhaíochtaí réamhtheachtacha maidir le soláthar seirbhísí do chustaiméirí (mar shampla, comhar i gcruthú ardáin trína soláthrófar seirbhís). Tagann soláthar seirbhísí lasmuigh de raon feidhme an Rialacháin seo, ach amháin i gcomhthéacs dáileacháin ina soláthraíonn na páirtithe na seirbhísí arna n-ullmhú agus na táirgí arna monarú faoin gcomhaontú speisialtóireachta.

(10)

Ba cheart cur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir le comhaontuithe speisialtóireachta aontaobhacha agus cómhalartacha a theorannú do chásanna ina bhfuil na páirtithe gníomhach ar an margadh táirgí céanna. Mar sin féin, ní gá go mbeadh na páirtithe gníomhach ar an margadh geografach céanna. Ina theannta sin, ní cheanglaíonn coincheapa na speisialtóireachta aontaobhaí agus cómhalartaí ar pháirtí acmhainneacht a laghdú, toisc gur leor é má laghdaíonn siad a líon táirgeachta.

(11)

Chun a áirithiú go dtiocfaidh tairbhí na speisialtóireachta i gcrích gan páirtí amháin an margadh a fhágáil iartheachtach ón táirgeadh go hiomlán, níor cheart comhaontuithe speisialtóireachta aontaobhacha agus cómhalartacha a chumhdach leis an Rialachán seo ach amháin i gcás ina bhforálann siad d’oibleagáidí soláthair agus ceannaigh. Féadfaidh oibleagáidí soláthair agus ceannaigh a bheith de chineál eisiach, ach ní gá gurab amhlaidh atá.

(12)

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le comhaontuithe comhtháirgthe arna ndéanamh ag páirtithe atá gníomhach cheana féin ar an margadh táirgí céanna ach freisin ag páirtithe ar mian leo dul isteach i margadh táirgí trí bhíthin an chomhaontaithe chomhtháirgthe. Ina theannta sin, ní cheanglaíonn coincheap an chomhaontaithe chomhtháirgthe ar na páirtithe a ngníomhaíochtaí aonair maidir le monarú earraí nó ullmhú seirbhísí a laghdú lasmuigh de raon feidhme an tsocraithe chomhpháirtigh atá beartaithe dóibh.

(13)

Is féidir a thoimhdiú, i gcás nach sáraíonn sciar den mhargadh ábhartha na bpáirtithe maidir leis na táirgí is ábhar do chomhaontú speisialtóireachta leibhéal áirithe, go n-eascróidh sochair eacnamaíocha as na comhaontuithe, mar riail ghinearálta, i bhfoirm barainneachtaí scála nó raon feidhme nó teicneolaíochtaí táirgthe níos fearr, agus cion cothrom de na tairbhí a bheidh mar thoradh air do thomhaltóirí.

(14)

I gcás inar táirgí idirmheánacha iad na táirgí speisialtóireachta a úsáideann ceann amháin nó níos mó de na páirtithe go hiomlán nó go páirteach mar ionchur do tháirgí iartheachtacha, a dhíolann siad ar an margadh ina dhiaidh sin, ba cheart an díolúine a bhronntar leis an Rialachán seo bheith coinníollach freisin ar sciar den mhargadh ábhartha na bpáirtithe maidir leis na táirgí iartheachtacha sin nach sáraíonn leibhéal áirithe. I gcás den sórt sin, mura ndéanfaí ach breathnú ar sciar den mhargadh na bpáirtithe ar leibhéal an táirge idirmheánaigh, dhéanfaí neamhaird den riosca ionchasach go ndéanfaí praghas na n-ionchur maidir le hiomaitheoirí ar leibhéal na dtáirgí iartheachtacha a fhoriamh nó a mhéadú.

(15)

Níl aon toimhde ann go dtagann na comhaontuithe speisialtóireachta faoi raon feidhme Airteagal 101(1) den Chonradh nó nach gcomhlíontar leo coinníollacha Airteagal 101(3) den Chonradh a luaithe a sháraítear an tairseach maidir le sciar den mhargadh a leagtar amach sa Rialachán seo nó mura gcomhlíontar coinníollacha eile an Rialacháin seo. I gcásanna den sórt sin, is gá measúnú aonair a dhéanamh ar an gcomhaontú speisialtóireachta faoi Airteagal 101 den Chonradh.

(16)

Níor cheart a dhíolmhú leis an Rialachán seo comhaontuithe ina bhfuil srianta nach bhfuil fíor-riachtanach chun na héifeachtaí dearfacha a thagann mar thoradh ar chomhaontú speisialtóireachta a bhaint amach. I bprionsabal, ba cheart comhaontuithe ina bhfuil cineálacha ar leith srianta dochta iomaíocha maidir le praghsanna a mhuirearaítear ar thríú páirtithe a shocrú, teorannú ar aschur nó díolacháin, agus leithdháileadh margaí nó custaiméirí a eisiamh ó thairbhe na díolúine a bhunaítear leis an Rialachán seo gan beann ar sciartha den mhargadh na bpáirtithe.

(17)

De ghnáth, áirithítear leis an srian ar an sciar den mhargadh, neamhdhíolúine comhaontuithe áirithe agus na coinníollacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo nach gcuirtear leis na comhaontuithe a bhfuil feidhm ag an mblocdhíolúine maidir leo ar a gcumas do na páirtithe iomaíocht a dhíchur maidir le cuid mhór de na táirgí nó na seirbhísí i gceist.

(18)

Féadtar tairbhe an Rialacháin seo a tharraingt siar, de bhun Airteagal 29 de Rialachán (AE) Uimh. 1/2003 ón gComhairle (3).

(19)

D’fhonn tabhairt i gcrích comhaontuithe speisialtóireachta a éascú, ar féidir leo tionchar a bheith acu ar struchtúr na bpáirtithe, ba cheart tréimhse bailíochta an Rialacháin seo a shocrú ag 12 bhliain.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Sainmhínithe

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “comhaontú speisialtóireachta” comhaontú speisialtóireachta aontaobhach, comhaontú speisialtóireachta cómhalartach nó comhaontú comhtháirgthe;

(1)

ciallaíonn “comhaontú speisialtóireachta aontaobhach” comhaontú idir dhá pháirtí nó níos mó atá gníomhach ar an margadh táirgí céanna, comhaontú a gcomhaontaíonn páirtí nó páirtithe dá bhua scor go hiomlán nó go páirteach de tháirgeadh táirgí áirithe nó staonadh ó na táirgí sin a tháirgeadh agus iad a cheannach ón bpáirtí eile nó ó na páirtithe eile, a chomhaontaíonn na táirgí sin a tháirgeadh agus a sholáthar;

(2)

ciallaíonn “comhaontú speisialtóireachta cómhalartach” comhaontú idir dhá pháirtí nó níos mó atá gníomhach ar an margadh táirgí céanna agus dá bhua comhaontaíonn dhá pháirtí nó níos mó, ar bhonn cómhalartach, scor go hiomlán nó go páirteach nó staonadh ó tháirgí áirithe ach éagsúla a tháirgeadh agus na táirgí seo a cheannach ó na páirtithe eile, a chomhaontaíonn iad a tháirgeadh agus a sholáthar;

(3)

ciallaíonn “comhaontú comhtháirgthe” comhaontú ina gcomhaontaíonn dhá pháirtí nó níos mó de bhua an chomhaontaithe táirgí áirithe a tháirgeadh go comhpháirteach;

(b)

ciallaíonn “comhaontú” comhaontú, cinneadh ó chomhlachas gnóthas nó cleachtas comhbheartaithe;

(c)

ciallaíonn “táirge” earra nó seirbhís, lena n-áirítear idir earraí agus seirbhísí idirmheánacha agus earraí agus seirbhísí deiridh, cé is moite de sheirbhísí dáileacháin agus cíosa;

(d)

ciallaíonn “táirgeadh” monarú earraí nó ullmhú seirbhísí, lena n-áirítear trí bhíthin fochonraitheoireachta;

(e)

ciallaíonn “ullmhú seirbhísí” gníomhaíochtaí réamhtheachtacha maidir le soláthar seirbhísí do chustaiméirí;

(f)

ciallaíonn “táirge speisialtóireachta” táirge a tháirgtear faoi chomhaontú speisialtóireachta;

(g)

ciallaíonn “táirge iartheachtach” táirge a n-úsáideann ceann amháin nó níos mó de na páirtithe táirge speisialtóireachta mar ionchur agus a dhíolann na páirtithe sin ar an margadh;

(h)

ciallaíonn “margadh ábhartha” an táirge ábhartha agus an margadh geografach lena mbaineann na táirgí speisialtóireachta, agus, ina theannta sin, i gcás inar táirgí idirmheánacha iad na táirgí speisialtóireachta a úsáideann ceann amháin nó níos mó de na páirtithe go hiomlán nó go páirteach faoi chuing mar ionchur do tháirgí iartheachtacha, an margadh táirgí agus geografach ábhartha lena mbaineann na táirgí iartheachtacha;

(i)

ciallaíonn “gnóthas iomaíoch” iomaitheoir iarbhír nó ionchasach:

(1)

ciallaíonn “iomaitheoir iarbhír” gnóthas atá gníomhach sa mhargadh ábhartha céanna;

(2)

ciallaíonn “iomaitheoir ionchasach” gnóthas, in éagmais an chomhaontaithe speisialtóireachta, ar fhoras réalaíoch agus seachas mar fhéidearthacht theoiriciúil amháin, ar dhócha go ndéanfadh sé, laistigh de níos lú ná 3 bliana, na hinfheistíochtaí breise nó costais eile is gá chun dul isteach sa mhargadh ábhartha;

(j)

ciallaíonn “oibleagáid soláthair eisiatach” oibleagáid gan na táirgí speisialtóireachta a sholáthar do ghnóthas iomaíoch seachas páirtí nó páirtithe sa chomhaontú;

(k)

ciallaíonn “oibleagáid ceannaigh eisiach” oibleagáid na táirgí speisialtóireachta a cheannach ó pháirtí nó ó pháirtithe sa chomhaontú agus uathu sin amháin;

(l)

ciallaíonn “comhpháirteach”, i gcomhthéacs an dáileacháin, gníomhaíochtaí ina bhfuil an obair atá i gceist:

(1)

arna cur i gcrích ag foireann, eagraíocht nó gnóthas comhpháirteach, nó

(2)

arna déanamh ag dáileoir tríú páirtí arna cheapadh go comhpháirteach ar bhonn eisiach nó neamheisiach, ar choinníoll nach gnóthas iomaíoch an tríú páirtí;

(m)

ciallaíonn “dáileachán” soláthar na dtáirgí speisialtóireachta.

2.   Chun críocha an Rialacháin seo, áireofar leis na téarmaí “gnóthas” agus “páirtí” a ngnóthais ghaolmhara faoi seach.

Ciallaíonn “gnóthais ghaolmhara” an méid seo a leanas:

(a)

gnóthais ina bhfuil ag páirtí sa chomhaontú speisialtóireachta, go díreach nó go hindíreach:

(i)

an chumhacht chun níos mó ná leath de na cearta vótála a fheidhmiú,

(ii)

an chumhacht chun níos mó ná leath de chomhaltaí an bhoird mhaoirseachta, an bhoird bhainistíochta nó comhlachtaí a dhéanann ionadaíocht dhlíthiúil thar ceann an ghnóthais a cheapadh, nó

(iii)

an ceart aige, go díreach nó go hindíreach, gnóthaí an ghnóthais a bhainistiú;

(b)

gnóthais a bhfuil na cearta agus na cumhachtaí atá liostaithe i bpointe (a) acu go díreach nó go hindíreach, ar pháirtí sa chomhaontú speisialtóireachta;

(c)

gnóthais ina sealbhaíonn gnóthas dá dtagraítear i bpointe (b), go díreach nó go hindíreach, na cearta nó na cumhachtaí atá liostaithe i bpointe (a);

(d)

gnóthais ina bhfuil ag páirtí sa chomhaontú speisialtóireachta mar aon le ceann amháin, nó níos mó de na gnóthais dá dtagraítear i bpointí (a) (b) agus (c), nó gnóthais ina bhfuil ag dhá cheann nó níos mó de na gnóthais dheiridh sin, i gcomhpháirt, na cearta agus na cumhachtaí a liostaítear i bpointe (a);

(e)

gnóthais ina bhfuil na cearta nó na cumhachtaí atá liostaithe i bpointe (a) i gcomhpháirt ag:

(i)

páirtithe sa chomhaontú speisialtóireachta nó a ngnóthais ghaolmhara faoi seach dá dtagraítear i bpointí (a) go (d), nó

(ii)

ceann amháin nó níos mó de na páirtithe sa chomhaontú speisialtóireachta nó ceann amháin nó níos mó dá ngnóthais ghaolmhara dá dtagraítear i bpointí (a) go (d) agus tríú páirtí amháin nó níos mó.

TEIDEAL II

DÍOLÚINE

Airteagal 2

Díolúine

1.   De bhun Airteagal 101(3) den Chonradh, agus faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo, dearbhaítear leis seo nach mbeidh feidhm ag Airteagal 101(1) maidir le comhaontuithe speisialtóireachta.

2.   Beidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear i mír 1 sa mhéid go bhfuil srianta iomaíochta i gceist le comhaontuithe den chineál sin faoi raon feidhme Airteagal 101(1) den Chonradh.

3.   Beidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear i mír 1 freisin maidir le comhaontuithe speisialtóireachta lena n-áirítear forálacha maidir le cearta maoine intleachtúla a shannadh nó a cheadúnú do cheann amháin nó níos mó de na páirtithe, ar choinníoll:

(a)

nach ionann iad agus príomhchuspóir comhaontuithe den sórt sin, agus

(b)

baineann siad go díreach le cur chun feidhme na gcomhaontuithe sin agus is gá iad chun iad a chur chun feidhme.

4.   Beidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear i mír 1 freisin maidir le comhaontuithe speisialtóireachta trína ndéantar an méid seo a leanas:

(a)

glacann na páirtithe le ceannach eisiach nó le hoibleagáid soláthair eisiach, nó

(b)

dáileann na páirtithe na táirgí speisialtóireachta i gcomhpháirt agus ní dhíolann siad iad go neamhspleách.

TEIDEAL III

TAIRSEACHA

Airteagal 3

Tairseacha sciar den mhargadh

1.   Ní bheidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 2 mura dtéann an sciar comhcheangailte den mhargadh atá ag na páirtithe thar 20 % ar na margaí ábhartha lena mbaineann na táirgí speisialtóireachta.

2.   I gcás inar táirgí idirmheánacha iad na táirgí speisialtóireachta a úsáideann ceann amháin nó níos mó de na páirtithe go hiomlán nó go páirteach faoi chuing mar ionchur do tháirgí iartheachtacha, a dhíolann siad freisin, tá an díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 2 ar choinníoll:

(a)

sciar comhcheangailte den mhargadh nach mó ná 20 % ar an margadh ábhartha nó ar na margaí ábhartha lena mbaineann na táirgí speisialtóireachta, agus

(b)

sciar comhcheangailte den mhargadh nach mó ná 20 % ar an margadh ábhartha nó ar na margaí ábhartha lena mbaineann na táirgí iartheachtacha.

Airteagal 4

Cur i bhfeidhm na dtairseach maidir le sciar den mhargadh

Beidh feidhm ag na rialacha seo a leanas chun na tairseacha maidir le sciar den mhargadh dá bhforáiltear in Airteagal 3, a chur i bhfeidhm:

1.

ríomhfar an sciar den mhargadh ar bhonn luach na ndíolachán ar an margadh; mura bhfuil sonraí luach na ndíolachán ar an margadh ar fáil, féadfar meastacháin a úsáid atá bunaithe ar fhaisnéis margaidh iontaofa eile, lena n-áirítear méideanna díolachán ar an margadh, chun sciar den mhargadh na bpáirtithe a shuí;

2.

déanfar an sciar den mhargadh a ríomh ar bhonn na sonraí a bhaineann leis an mbliain féilire roimhe sin; nó, mar mhalairt air sin, nuair nach bhfuil an bhliain féilire roimhe sin ionadaíoch do sheasamh na bpáirtithe sa mhargadh ábhartha nó sna margaí ábhartha; déanfar an sciar den mhargadh a ríomh mar mheán sciartha den mhargadh na bpáirtithe le linn na dtrí bliana féilire roimhe sin;

3.

déanfar an sciar den mhargadh atá i seilbh na ngnóthas dá dtagraítear in Airteagal 1(2), an dara fomhír, pointe (e) a chionroinnt go cothrom ar na gnóthais uile a bhfuil na cearta nó na cumhachtaí acu a liostaítear in Airteagal 1(2), an dara fomhír, pointe (a);

4.

más rud é nach mó ná 20 % na sciartha den mhargadh dá dtagraítear in Airteagal 3 an chéaduair, ach má thagann ardú orthu os cionn an leibhéil sin i gceann amháin ar a laghad de na margaí lena mbaineann an comhaontú speisialtóireachta, beidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 2 fós go ceann tréimhse dhá bhliain féilire as a chéile tar éis na bliana inar sáraíodh an tairseach 20 % den chéaduair.

TEIDEAL IV

SRIANTA DOCHTA

Airteagal 5

Srianta dochta

Ní bheidh feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 2 maidir le comhaontuithe speisialtóireachta a bhfuil sé de chuspóir acu, go díreach nó go hindíreach, astu féin nó in éineacht le tosca eile faoi rialú na bpáirtithe aon cheann díobh seo a leanas:

1.

praghsanna a shocrú agus na táirgí speisialtóireachta á ndíol le tríú páirtithe,

cé is moite de na praghsanna a ghearrtar ar chustaiméirí láithreacha a shocrú i gcomhthéacs comhdháileacháin;

2.

teorannú ar aschur nó díolacháin,

cé is moite den mhéid seo a leanas:

(a)

forálacha maidir le méid comhaontaithe táirgí i gcomhthéacs comhaontuithe speisialtóireachta aontaobhacha nó cómhalartacha; nó

(b)

forálacha maidir le hacmhainneacht agus méideanna táirgeachta a shocrú i gcomhthéacs comhaontú comhtháirgthe; agus

(c)

spriocanna díolacháin a leagan síos i gcomhthéacs comhdháilte;

3.

leithdháileadh margaí nó custaiméirí.

TEIDEAL V

NÓS IMEACHTA UM THARRAINGT SIAR

Airteagal 6

Tarraingt siar i gcásanna aonair ag an gCoimisiún Eorpach

1.   Féadfaidh an Coimisiún tairbhe an Rialacháin seo a tharraingt siar, de bhun Airteagal 29(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1/2003, i gcás ina gcinnfidh sé maidir le haon chás ar leith go bhfuil tionchair, atá ar neamhréir le hAirteagal 101(3) den Chonradh, ag comhaontú speisialtóireachta a bhfuil feidhm leis, mar sin féin, maidir leis ag an díolúine dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

2.   D’fhéadfaí tairbhe an Rialacháin seo a tharraingt siar de bhun Airteagal 29(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1/2003 go háirithe sna cásanna seo a leanas:

(a)

tá an margadh ábhartha an-chomhchruinnithe, agus

(b)

tá an iomaíocht lag cheana féin, go háirithe mar gheall ar an méid a leanas:

(i)

suíomhanna margaidh aonair rannpháirtithe eile sa mhargadh, nó

(ii)

na naisc idir rannpháirtithe eile sa mhargadh arna gcruthú le comhaontuithe speisialtóireachta comhthreomhara.

Airteagal 7

Tarraingt siar i gcásanna aonair ag údarás iomaíochta Ballstáit

1.   Féadfaidh údarás iomaíochta Ballstáit tairbhe an Rialacháin seo de bhun Airteagal 29(2) de Rialachán (CE) Uimh.1/2003 a tharraingt siar maidir le críoch an Bhallstáit sin, nó cuid de, i gcás ina gcinnfidh sé maidir le haon chás ar leith go bhfuil feidhm ag comhaontú speisialtóireachta dá bhforáiltear an díolúine sa Rialachán seo, in ainneoin na dtionchar atá ar neamhréir le hAirteagal 101(3) den Chonradh maidir le críoch an Bhallstáit sin, nó i gcuid de, i gcás ina bhfuil na tréithe uile a bhaineann le margadh geografach éagsúil ag an gcríoch sin.

2.   Féadfaidh údarás iomaíochta Ballstáit tairbhe an Rialacháin seo a tharraingt siar de bhun Airteagal 29(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1/2003, go háirithe i gcás ina bhfuil feidhm ag na himthosca mar a leagtar amach in Airteagal 6(2)(a) agus (b) den Rialachán seo.

TEIDEAL VI

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 8

Idirthréimhse

Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc a leagtar síos in Airteagal 101(1) den Chonradh le linn na tréimhse ón 1 Eanáir 2023 go dtí an 31 Nollaig 2024 maidir le comhaontuithe atá i bhfeidhm cheana féin an 31 Nollaig 2022 nach gcomhlíonann na coinníollacha le haghaidh díolúine dá bhforáiltear sa Rialachán seo ach a chomhlíonann coinníollacha na díolúine dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1218/2010.

Airteagal 9

Tréimhse bailíochta

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2023.

2.   Rachaidh sé in éag an 31 Nollaig 2034.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 285, 29.12.1971, lch. 46.

(*1)  Le héifeacht ón 1 Nollaig 2009, déantar Airteagal 101 den Chonradh d’Airteagal 81 de Chonradh CE (Airteagal 85 de Chonradh CEE roimhe seo). Is ionann na forálacha sin go bunúsach. Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart tagairtí d’Airteagal 85 de Chonradh CEE nó tagairtí d’Airteagal 81 de Chonradh CE a thuiscint mar thagairtí d’Airteagal 101 den Chonradh i gcás inarb iomchuí.

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 1218/2010 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2010 maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 101(3) den Chonradh maidir le catagóirí de chomhaontuithe speisialtóireachta (IO L 335, 18.12.2010, lch. 43).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1/2003 ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 maidir le cur chun feidhme na rialacha iomaíochta a leagtar síos in Airteagal 81 agus in Airteagal 82 den Chonradh (IO L 1, 4.1.2003, lch. 1).


Top