EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0314

Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Choiste Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir leis na Rialacha Nós Imeachta a ghlacadh don Choiste Trádála

COM/2021/314 final

An Bhruiséil,21.6.2021

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Togra le haghaidh

CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Choiste Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir leis na Rialacha Nós Imeachta a ghlacadh don Choiste Trádála


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.Ábhar an togra

Baineann an togra seo leis an gcinneadh lena mbunaítear an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais sa Choiste Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam (‘an Comhaontú’), i ndáil leis an nglacadh atá beartaithe ar Rialacha Nós Imeachta an Choiste Trádála.

2.COMHTHÉACS AN TOGRA

2.1.An Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam

Bunaítear limistéar saorthrádála leis an gComhaontú idir an tAontas agus Vítneam. Is iad na cuspóirí atá aige an trádáil agus an infheistíocht idir na Páirtithe a léirscaoileadh agus a éascú. Is éard atá sna cuspóirí sin cuid de rún níos leithne atá sna Páirtithe maidir le neartú an gheilleagair, neartú na trádála, agus neartú an chaidrimh infheistíochta ina measc, i gcomhréir le cuspóir na forbartha inbhuanaithe, sin agus trádáil agus infheistíocht a chur chun cinn faoin gComhaontú ar bhealach a thugann aird ar leibhéil arda cosanta comhshaoil agus saothair maille le caighdeáin agus comhaontuithe ábhartha a aithnítear go hidirnáisiúnta. Tháinig an Comhaontú i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2020.

2.2.An Coiste Trádála

Is le hAirteagal 17.1 den Chomhaontú a bhunaítear an Coiste Trádála. Bunaítear cúig choiste speisialaithe le hAirteagal 17.2 den Chomhaontú: an Coiste um Thrádáil in Earraí, an Coiste um Chustaim, an Coiste um Bearta Sláintíochta agus Fíteashláintíochta, an Coiste um Infheistíocht, um Thrádáil i Seirbhísí, um Thráchtáil Leictreonach agus um Sholáthar Rialtais agus an Coiste um Thrádáil agus um Fhorbairt Inbhuanaithe. Chomh maith leis sin, bunaítear dhá mheitheal le hAirteagal 17.3: maidir le cearta maoine intleachtúla, lena n‑áirítear tásca geografacha, agus maidir le mótarfheithiclí agus páirteanna.

Is d’ionadaithe na bPáirtithe atá an Coiste Trádála comhdhéanta, agus tagann sé le chéile uair sa bhliain, mura gcinnfidh an Coiste a mhalairt, nó i gcásanna práinneacha ar iarraidh ó Pháirtí. Aire Tionscail agus Trádála Vítneam agus an Comhalta den Choimisiún Eorpach a bhfuil cúram na trádála air, sin iad a bheidh ina gcomhchathaoirligh ar an gCoiste Trádála.

Tá an Coiste Trádála, na coistí speisialaithe agus na meithleacha freagrach as cur chun feidhme agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe ina réimsí féin.

2.3.An gníomh den Choiste um Thrádáil atá beartaithe

Féadfaidh an Coiste Trádála a chuid Rialacha Nós Imeachta (an ‘gníomh atá beartaithe’) a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 17.1, mír 4, pointe (f) den Chomhaontú.

3.An seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais

Is í aidhm ba cheart a bheith ag an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais rialacha nós imeachta an Choiste Trádála a ghlacadh faoi mar a fhoráiltear dóibh sa Chomhaontú.

4.Bunús dlí

4.1.Bunús dlí don nós imeachta

4.1.1.Prionsabail

In Airteagal 218(9) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) déantar foráil maidir le cinntí lena leagtar síos ‘na seasaimh a ghlacfar thar ceann an Aontais i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú nuair a iarrtar ar an gcomhlacht sin gníomhartha a ghlacadh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo, seachas gníomhartha lena bhforlíonfar nó lena leasófar creat institiúideach an chomhaontaithe.’

Áirítear leis an gcoincheap ‘gníomhartha a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo’ gníomhartha a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leo de bhua rialacha an dlí idirnáisiúnta lena rialaítear an comhlacht atá i gceist. Áirítear leis freisin ionstraimí nach bhfuil éifeacht cheangailteach leo faoin dlí idirnáisiúnta, ach ‘a bhféadfadh tionchar cinntitheach a bheith acu ar ábhar na reachtaíochta a ghlacfaidh reachtas an Aontais Eorpaigh 1 .

4.1.2.Feidhm maidir leis an gcás seo

Is comhlacht é an Coiste Trádála cuireadh ar bun trí chomhaontú, eadhon an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam.

Is éard atá sa chinneadh a iarrtar ar an gCoiste Trádála a ghlacadh gníomh a bhfuil éifeachtaí dlíthiúla leis.

An gníomh atá beartaithe, is gníomh ceangailteach atá ann, agus níl forlíonadh ná leasú ann ar chreat institiúideach an Chomhaontaithe.

Dá bhrí sin, is é Airteagal 218(9) CFAE an bunús dlí don nós imeachta le haghaidh an chinnidh atá beartaithe.

4.2.Bunús dlí substainteach

4.2.1.Prionsabail

An bunús dlí substainteach le haghaidh cinneadh faoi Airteagal 218(9) CFAE, braitheann sé go príomha ar chuspóir agus ar ábhar an ghnímh atá beartaithe agus a bhfuiltear ag glacadh seasamh thar ceann an Aontais ina leith. Má tá dhá aidhm ag an ngníomh atá beartaithe nó má tá dhá chomhpháirt ann agus más féidir ceann de na haidhmeanna nó de na comhpháirteanna sin a shainaithint mar phríomhaidhm nó mar phríomh‑chomhpháirt agus an ceann eile a shainaithint mar aidhm nó comhpháirt theagmhasach, ní mór an cinneadh faoi Airteagal 218(9) CFAE a bhunú ar bhunús dlí substainteach aonair, eadhon an bunús dlí a éilítear de réir na príomhaidhme nó na príomh‑chomhpháirte.

4.2.2.Feidhm maidir leis an gcás seo

Is leis an gcomhbheartas tráchtála agus leis an iompar idirnáisiúnta a bhaineann príomhchuspóir agus ábhar an ghnímh atá beartaithe.

Dá bhrí sin, is éard atá i mbunús dlí substainteach an chinnidh atá beartaithe an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 91(1), Airteagal 100(2) agus Airteagal 207(4) , an chéad fhomhír de.

4.3.Conclúid

Ba cheart Airteagail 91(1), 100(2), agus 207(4), an chéad fhomhír de, CFAE a bheith ina mbunús dlí don chinneadh atá beartaithe, i gcomhar le hAirteagal 218(9) CFAE.

5.Foilsiú an ghnímh atá beartaithe

Tá sé beartaithe Cinneadh an Choiste Trádála a fhoilsiú ach a nglacfar é.

2021/0147 (NLE)

Togra le haghaidh

CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Choiste Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir leis na Rialacha Nós Imeachta a ghlacadh don Choiste Trádála

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagail 91(1), 100(2) agus 207(4), an chéad fhomhír, i gcomhar le hAirteagal 218(9) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)Thug an tAontas an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam (‘an Comhaontú’) i gcrích le Cinneadh (AE) 2020/753 2 ón gComhairle agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Lúnasa 2020.

(2)De bhun Airteagal 17.1, mír 4, pointe (f) den Chomhaontú, féadfaidh an Coiste Trádála a chuid rialacha nós imeachta féin a ghlacadh.

(3)Is iad a chuid rialacha nós imeachta féin a ghlacfaidh an Coiste Trádála, faoi mar a fhoráiltear sa Chomhaontú, le linn a chéad chruinnithe. 

(4)Dá bhrí sin, is iomchuí an seasamh atá le glacadh thar ceann an Aontais sa Choiste Trádála a bhunú ar bhonn an dréachtchinnidh ón gCoiste Trádála i gceangal maidir lena chuid Rialacha Nós Imeachta chun cur chun feidhme éifeachtach an Chomhaontaithe a áirithiú,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais, sa chéad chruinniú den Choiste Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam, maidir le rialacha nós imeachta a ghlacadh le haghaidh an Choiste Trádála, is ar an dréachtchinneadh ón gCoiste Trádála atá i gceangal leis an gCinneadh seo a bheidh sé bunaithe.

Airteagal 2

Tar éis a ghlactha, foilseofar cinneadh an Choiste Trádála in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 3

Is chuig an gCoimisiún a dhírítear an Cinneadh seo.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

   Thar ceann na Comhairle

   An tUachtarán

(1)    Breithiúnas ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 7 Deireadh Fómhair 2014, an Ghearmáin v an Chomhairle, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, míreanna 61 go 64.
(2)    IO L 186, 12.6.2020, lch 1.
Top

An Bhruiséil,21.6.2021

COM(2021) 314 final

IARSCRÍBHINN

a ghabhann leis an

Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle

maidir leis an seasamh atá le glacadh, thar ceann an Aontais Eorpaigh, sa Choiste Trádála arna bhunú leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir leis na Rialacha Nós Imeachta a ghlacadh don Choiste Trádála


CEANGALTÁN

Cinneadh Uimh. […/2021] 
ÓN gCOISTE TRÁDÁLA

an …

lena nglactar a Rialacha Nós Imeachta

TÁ AN COISTE TRÁDÁLA,

Ag féachaint don Chomhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam, agus go háirithe Airteagal 17.1, mír 4, pointe (f) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)De bhun Airteagal 17.1, mír 4, pointe (f) den Chomhaontú, féadfaidh an Coiste Trádála a chuid rialacha nós imeachta féin a ghlacadh.

TAR ÉIS A CINNEADH MAR A LEANAS:

1.Glactar leis seo Rialacha Nós Imeachta an Choiste Trádála, faoi mar a leagtar amach san Iarscríbhinn iad.

2.Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an [dáta le socrú].

Arna dhéanamh i/sa ..., ...

Don Choiste Trádála

Na ComhchathaoirlighIARSCRÍBHINN

RIALACHA NÓS IMEACHTA AN CHOISTE TRÁDÁLA

arna bhunú le hAirteagal 17.1 den Chomhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile

AIRTEAGAL 1

Ról agus Ainm an Choiste Trádála

1.    Tá an Coiste arna bhunú de bhun Airteagal 17.1 den Chomhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach, de pháirt, agus Poblacht Shóisialach Vítneam, den pháirt eile, (dá ngairtear ‘an Comhaontú’ anseo feasta) freagrach as gach ábhar dá dtagraítear in Airteagal 17.1 den Chomhaontú.

2.    Is é an ‘Coiste Trádála’ a thabharfar ar an gCoiste thuasluaite i ndoiciméid an Choiste, lena n-áirítear cinntí agus moltaí.

AIRTEAGAL 2

Comhdhéanamh agus Cathaoirleach

1.    De bhun mhír 1 d’Airteagal 17.1 den Chomhaontú, is d’ionadaithe ón Aontas Eorpach agus ó Phoblacht Shóisialach Vítneam atá an Coiste Trádála comhdhéanta.

2.    An Comhalta den Choimisiún Eorpach a bhfuil cúram na trádála air, agus an tAire Trádála agus Tionsclaíochta ón Vítneam, nó ionadaithe na beirte sin, sin iad a bheidh ina gcomhchathaoirligh ar an gCoiste Trádála.

3.    Sa chás gurb iad ionadaithe na beirte a bheidh ina gcomhchathaoirligh ar an gCoiste Trádála, tabharfaidh an dá Pháirtí fógra dá chéile faoi ainm, post, agus sonraí teagmhála an ionadaí a bhfuil sé de chúram air comhchathaoirleacht a dhéanamh ar an gCoiste Trádála thar ceann an Pháirtí sin. Measfar go bhfuil sé d’údarás ag an ionadaí sin ionadaíocht a dhéanamh ar an bPáirtí go dtí an dáta a thabharfaidh an Páirtí sin fógra don Pháirtí eile faoi chomhchathaoirleach nua.

AIRTEAGAL 3

An Rúnaíocht

1.    Is i gcomhar le chéile mar Rúnaíocht ar an gCoiste Trádála a bheidh oifigigh ó na seirbhísí atá freagrach as trádáil ag gníomhú thar ceann gach Páirtí.

2.    Is éard a dhéanfaidh an Rúnaíocht gníomhú mar phointe teagmhála agus mar éascaitheoir in eagrú an Choiste Trádála, faoi mar a shonraítear sna Rialacha Nós Imeachta seo.

3.    Tabharfaidh an dá Pháirtí fógra dá chéile faoi ainm, post, agus sonraí teagmhála an ionadaí atá ina bhall de rúnaíocht an Choiste Trádála thar ceann an Pháirtí sin. Measfar an t-ionadaí a bheith fós ina bhall de Rúnaíocht an Pháirtí go dtí an dáta a thabharfaidh an Páirtí fógra don Pháirtí eile faoi chomhalta nua.

AIRTEAGAL 4

Cruinnithe

1.    Is de réir mhír 2 d’Airteagal 17.1 den Chomhaontú a thiocfaidh an Coiste Trádála le chéile. Go háirithe, tiocfaidh an Coiste Trádála le chéile uair sa bhliain, mura gcinnfidh an Coiste Trádála a mhalairt, sin nó i gcásanna práinneacha má iarrann ceachtar den dá Pháirtí go dtiocfadh.

2.    Comhchathaoirleach an Pháirtí atá ina óstach ar an gcruinniú, is eisean a dhéanfaidh an cruinniú a thionól.

3.    Féadfar cruinniú a reáchtáil i láthair a chéile, nó trí fhíschomhdháil, nó ar aon bhealach eile.

AIRTEAGAL 5

Toscaireachtaí

Na baill de Rúnaíocht an Choiste Trádála atá ag gach páirtí, cuirfidh siad in iúl dá chéile cén comhdhéanamh atá beartaithe ar thoscaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus Vítneam faoi seach, 14 lá ar a laghad roimh an gcruinniú, más féidir. Sna liostaí sin, sonrófar ainm agus feidhm gach comhalta den toscaireacht.

AIRTEAGAL 6

An clár oibre le haghaidh na gcruinnithe

1.    Déanfaidh Rúnaíocht an Choiste Trádála clár oibre sealadach a dhréachtú le haghaidh gach cruinnithe, rud a dhéanfar ar bhonn moladh ó bhall rúnaíochta an Pháirtí a bheidh ag óstáil an chruinnithe, agus beidh spriocdháta ann le haghaidh barúlacha ón bPáirtí eile. Déanfar an clár oibre sealadach a tharraingt suas 30 lá roimh an gcruinniú más féidir, agus tráth nach déanaí ná 14 lá roimh an gcruinniú féin.

2.    Glacfaidh an Coiste Trádála an clár oibre ag tús gach cruinnithe. Míreanna nach bhfuil ar an gclár oibre sealadach, féadfar a gcur ar an gclár oibre de chomhthoil.

AIRTEAGAL 7

Miontuairiscí

1.    Maidir le dréacht-mhiontuairiscí ar gach cruinniú, is é ball Rúnaíochta an Pháirtí atá ag óstáil an chruinnithe a dhéanfaidh iad sin a tharraingt suas, laistigh de 15 lá ó dheireadh an chruinnithe, mura gcinnfidh na comhchathaoirligh a mhalairt. Seolfar na dréacht-mhiontuairiscí chuig an gcomhalta den Rúnaíocht ón bPáirtí eile ar mhaithe le barúlacha a fháil.

2.    Déanfar achoimre sna miontuairiscí, mar riail ghinearálta, ar gach ítim atá ar an gclár oibre, agus sonrófar an méid seo a leanas iontu, i gcás inarb infheidhme:

(a)    na doiciméid ar fad a chuirtear faoi bhráid an Choiste Trádála;

(b)    aon ráiteas a d’iarr duine de chomhchathaoirligh an Choiste Trádála a chur sna miontuairiscí; agus

(c)    na cinntí a rinneadh, na moltaí a rinneadh, na ráitis a comhaontaíodh agus na conclúidí a glacadh i dtaobh ítimí sonracha.

3.    Áireofar sna miontuairiscí liosta ar a mbeidh cinntí uile an Choiste Trádála a rinneadh trí nós imeachta i scríbhinn de bhun Airteagal 8(2) ón uair dheireanach a bhí cruinniú ag an gCoiste.

4.    Beidh iarscríbhinn ag gabháil leis na miontuairiscí freisin ina mbeidh liosta ainmneacha agus teideal na ndaoine ar fad a bhí i láthair ag cruinniú an Choiste Trádála, mar aon le cáil na ndaoine sin.

5.    Ball rúnaíochta an Pháirtí atá ag óstáil an chruinnithe, is eisean a dhéanfaidh na dréacht-mhiontuairiscí a choigeartú ar bhonn na mbarúlacha a fuarthas, agus déanfaidh na Páirtithe na dréacht-mhiontuairiscí athbhreithnithe a fhormheas laistigh de 30 lá ó dháta an chruinnithe, nó faoi aon dáta eile a shocróidh na Comhchathaoirligh. Nuair a bheidh siad formheasta, bunóidh an Rúnaíocht dhá scríbhinn bhunaidh de na miontuairiscí agus gheobhaidh na Páirtithe araon scríbhinn bhunaidh amháin díobh.

6.    I gcás ina mbeidh feidhm ag na rialacha seo maidir le cruinnithe na gcoistí speisialaithe, cuirfear miontuairiscí chruinnithe na gcoistí speisialaithe ar fáil le haghaidh gach cruinniú eile de chuid an Choiste Trádála dá éis sin.

AIRTEAGAL 8

Cinntí agus moltaí

1.    Féadfaidh an Coiste Trádála cinntí agus moltaí a ghlacadh i gcás gach ábhar dá bhforáiltear amhlaidh leis an gComhaontú. Is de thoil a chéile a ghlacfaidh an Coiste Trádála cinntí agus moltaí , faoi mar a fhoráiltear in Airteagal 17.4 den Chomhaontú.

2.    Sa tréimhse idir cruinnithe, féadfaidh an Coiste Trádála cinntí nó moltaí a ghlacadh trí nós imeachta i scríbhinn.

3.    Déanfaidh Comhchathaoirleach téacs dréachtchinnidh nó dréachtmholta a thíolacadh i scríbhinn don Chomhchathaoirleach eile i dteanga oibre an Choiste Trádála. Beidh mí amháin, nó tréimhse níos faide a shonróidh an Páirtí atá á chur chun cinn, ag an bPáirtí eile lena chur in iúl go n-aontaíonn sé leis an dréachtchinneadh nó an dréachtmholadh. Mura gcuirfidh an Páirtí eile in iúl go n-aontaíonn sé leis, pléifear an cinneadh nó an moladh atáthar a chur chun cinn agus féadfar é a ghlacadh ag an gcéad chruinniú eile den Choiste Trádála. Measfar na dréachtchinntí nó dréachtmholtaí a bheith glactha a thúisce a chuirfidh an Páirtí eile in iúl go n-aontaíonn sé leo agus déanfar a nglacadh a thaifeadadh i miontuairiscí chruinniú an Choiste de bhun Airteagal 7(2).

4.    I gcás ina dtugtar de chumhacht don Choiste Trádála faoin gComhaontú cinntí nó moltaí a ghlacadh, tabharfar ‘Cinneadh’ nó ‘Moladh’ ar na gníomhartha sin faoi seach. Cuirfidh Rúnaíocht an Choiste Trádála sraithuimhir chéimnitheach agus dáta glactha mar aon le tuairisc faoin ábhar le cinntí nó le moltaí den sórt sin. Déanfar foráil i ngach cinneadh nó moladh maidir le dáta a theacht i bhfeidhm.

5.    Leagfar na cinntí nó moltaí arna nglacadh ag an gCoiste Trádála síos i ndúblach, fíordheimhneofaidh na comhchathaoirligh iad agus seolfar cóip amháin do gach Páirtí.

AIRTEAGAL 9

Trédhearcacht

1.    Féadfaidh na Páirtithe aontú de chomhthoil faoi theacht le chéile go poiblí.

2.    Féadfaidh gach Páirtí cinneadh a dhéanamh cinntí agus moltaí an Choiste Trádála a fhoilsiú ina fhoilseachán oifigiúil féin nó ar líne.

3.    Ba cheart a mheas gur faisnéis rúnda atá sna doiciméid ar fad a chuireann Páirtí isteach, mura gcinnfidh an Páirtí sin a mhalairt.

4.    Cuirfear cláir oibre shealadacha na gcruinnithe ar fáil go poiblí roimh gach cruinniú de chuid an Choiste Trádála. Miontuairiscí na gcruinnithe a chomhaontófar i gcomhréir le hAirteagal 7, cuirfear ar fáil don phobal iad.

5.    Foilsiú agus nochtadh na ndoiciméad a luaitear faoi mhíreanna 2 go 4, is i gcomhréir leis na rialacha cosanta sonraí is infheidhme atá ag gach Páirtí a dhéanfar an foilsiú agus an nochtadh sin, agus i gcomhréir le hAirteagal 17.15 den Chomhaontú.

AIRTEAGAL 10

Teangacha

1.    Is é an Béarla an teanga oibre a bheidh ag an gCoiste Trádála.

2.    Is i dteangacha théacsanna barántúla an Chomhaontaithe a ghlacfaidh an Coiste Trádála cinntí a bhaineann le leasú nó le léirmhíniú an Chomhaontaithe. Gach cinneadh ón gCoiste Trádála, lena n-áirítear an cinneadh lena nglacfar na rialacha nós imeachta reatha, is sa teanga oibre dá dtagraítear i mír 1 a dhéanfar é a ghlacadh.

3.    Beidh gach Páirtí freagrach as cinntí agus doiciméid eile a aistriú go dtí a theanga oifigiúil féin nó a theangacha oifigiúla féin, má cheanglaítear amhlaidh de bhun an Airteagail seo, agus íocfaidh sé as caiteachas a bhaineann leis an aistriúchán sin.

AIRTEAGAL 11

Speansais

1.    Íocfaidh gach Páirtí as aon chaiteachas a thabhóidh sé de thoradh a bheith rannpháirteach i gcruinnithe an Choiste Trádála, maidir le caiteachas foirne, taistil agus cothaithe go háirithe, agus maidir le caiteachas físchomhdhálacha, teileachomhdhálacha, poist agus teileachumarsáide.

2.    Is é an Páirtí atá ina óstach ar an gcruinniú a íocfaidh as caiteachas a bhaineann le heagrú cruinnithe agus atáirgeadh doiciméad.

3.    Is é an Páirtí atá ina óstach ar an gcruinniú a íocfaidh as caiteachas a bhaineann le seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil ag cruinnithe chun ateangaireacht a dhéanamh go dtí teanga oibre an Choiste Trádála agus ón teanga sin.

AIRTEAGAL 12

Coistí speisialaithe agus meithleacha

1.    Cuirfear an Coiste Trádála ar an eolas i scríbhinn faoi na pointí teagmhála a ainmneoidh coistí speisialaithe nó meithleacha a bunaíodh faoin gComhaontú. An comhfhreagras ábhartha uile, mar aon leis na doiciméid agus teachtaireachtaí ábhartha idir pointí teagmhála gach coiste speisialaithe agus gach meithle a bhaineann le cur chun feidhme an Chomhaontaithe, cuirfear ar aghaidh chuig Rúnaíocht an Choiste Trádála iad an tráth céanna.

2.    De bhun Airteagal 17.2, mír 6 den Chomhaontú, tabharfaidh coiste speisialaithe tuarascáil don Choiste Trádála ar thorthaí agus ar chonclúidí gach ceann dá chuid cruinnithe.

AIRTEAGAL 13

Na Rialacha Nós Imeachta a Leasú

Féadfar na Rialacha Nós Imeachta sin a leasú i scríbhinn le cinneadh ón gCoiste Trádála i gcomhréir le hAirteagal 8.

AIRTEAGAL 14

Faisnéis le haghaidh an Chomhchoiste

De bhun Airteagal 17.1, mír 5 den Chomhaontú, déanfaidh an Coiste Trádála an Comhchoiste arna bhunú faoin gComhaontú um Chomhpháirtíocht agus um Chomhar a chur ar an eolas mar chuid den chreat institiúideach coiteann maidir lena chuid gníomhaíochtaí agus gníomhaíochtaí a chuid coistí speisialaithe, de réir mar is ábhartha, ag cruinnithe rialta an Chomhchoiste.

Top