EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019IR3729

Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún – Rannchuidiú na Réigiún agus na gCathracha le Forbairt na hAfraice

OJ C 141, 29.4.2020, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.4.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

25


Tuairim ó Choiste Eorpach na Réigiún – Rannchuidiú na Réigiún agus na gCathracha le Forbairt na hAfraice

Rapóirtéir:

Robert ZEMAN (CZ/PPE), Comhalta de Chomhairle Bardais Prachatice

MOLTAÍ BEARTAIS

TÁ COISTE EORPACH NA RÉIGIÚN

Cúlra

1.

á mheabhrú go bhfuil an fhorbairt inbhuanaithe agus beartais forbartha rathúla ag brath ar go leor saincheisteanna agus beartais eile, dá ndéanann siad difear, amhail tacaíocht ghinearálta do bhunú caidrimh phearsanta agus creataí comhair idir na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, beartais shóisialta agus sláinte, bainistiú na himirce, an tsábháilteacht agus an tslándáil, tacaíocht don fhorbairt eacnamaíoch inbhuanaithe, go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, malartú eolais agus dea-riaracháin a chur chun cinn, etc.; den tuairim gur príomhghníomhaithe iad na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha a fhad a bhaineann le mórán de na saincheisteanna sin, san Aontas agus lasmuigh de araon, agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé ríthábhachtach smaointe nua a fhorbairt maidir leis an gcaoi ar féidir leo cur leis an bhforbairt inbhuanaithe, go háirithe san Afraic;

2.

ag iarraidh go mbeadh cur chuige cuimsitheach ag an Aontas ina leith agus á chur i bhfáth, má tá rath le bheith ar na bearta atá molta, gur den ríthábhacht é go mbeadh dlúthchomhar ann idir na comhpháirtithe ábhartha i dtíortha na hAfraice agus institiúidí idirnáisiúnta, amhail Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (1) agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (2);

3.

á thabhairt dá aire gur bealach amháin é an comhar eacnamaíoch agus forbartha ar mhórscála chun dul i ngleic le bunchúiseanna na himirce chuig an Aontas; á chur i bhfios go láidir go bhfuil, agus go mbeidh i gcónaí, gá le méid suntasach d’acmhainní poiblí san Aontas má táthar chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist chasta na himirce a mbaineann impleachtaí iomadúla léi. Le cur chuige den sórt sin, d’fhéadfaí an dearcadh diúltach ón taobh sóisialta agus ó thaobh na slándála a bhaineann leis an imirce chuig an Aontas a laghdú agus cineálacha áirithe teannais i sochaithe na hEorpa atá ag spreagadh an antoisceachais pholaitiúil agus shóisialta a mhaolú;

An obair atá déanta ag an gCoiste agus na tuairimí atá eisithe aige sa réimse seo

4.

ag meabhrú, dá bhrí sin, na hoibre suntasaí a rinne an Coiste cheana, go háirithe na tuairimí a dhréachtaigh Hans Janssen, Peter Bossman agus Jesús Gamallo Aller (3); ag cur na moltaí seo a leanas chun cinn mar ábhar machnaimh chomh maith le roinnt bearta eile atá níos nithiúla chun feabhas a chur ar shaol na ndaoine agus an fhorbairt inbhuanaithe a chur chun cinn san Afraic, d’fhonn cuidiú leis an mbrú atá ar dhaoine aonair chun dul ar imirce a laghdú (4);

5.

ag athdhearbhú a thacaíochta don Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (an Ionstraim) atá beartaithe óir is foinse ríthábhachtach cistiúcháin í lenar féidir tacaíocht spriocdhírithe a thabhairt don fhorbairt inbhuanaithe; ag iarraidh athuair go mbunófaí cláir shonracha gona mbuiséad féin a bheadh dírithe ar thacaíocht a thabhairt d’obair chathracha agus réigiúin an Aontais i réimse na forbartha, lena n-áirítear raon tionscadail fhadtéarmacha san Afraic, agus gan cláir a bhaineann leis an Ionstraim (5) amháin san áireamh. Dá mb’fhéidir sin, d’fhéadfadh réigiúin ó gach cearn den Aontas cláir den sórt sin a bhainistiú go díreach, rud a chuirfeadh ar chumas cathracha, bardas, gnólachtaí agus eagraíochtaí neamhbhrabúis ó na réigiúin sin páirt a ghlacadh i dtionscadail a bhfuil sé mar aidhm acu caighdeáin mhaireachtála a fheabhsú i limistéir gheografacha faoi leith, i gcomhréir le SDGanna na Náisiún Aontaithe (6);

6.

á chur i bhfios go láidir gur cheart breathnú ar na cláir sin mar chláir fhadtéarmacha d’fhonn a chur ar chumas na rannpháirtithe gealltanas a thabhairt a bheith rannpháirteach iontu ar bhonn fadtéarmach;

7.

den tuairim gur cheart sna cláir sin foráil a dhéanamh maidir le córas dreasachtaí agus tacaíocht theicniúil d’fhonn réigiúin a spreagadh chun páirt a ghlacadh iontu, go háirithe iad siúd nach bhfuil taithí ar leith acu cheana ar an gcomhar forbraíochta;

8.

suite de go bhféadfadh bunú na gclár tiomnaithe sin a chur ar chumas réigiúin, chathracha, ghnólachtaí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha na hEorpa, agus ar chumas na saoránach a mhaireann sna réigiúin agus cathracha sin, a bheith níos gníomhaí i dtaca leis an bhforbairt inbhuanaithe a chur chun cinn lasmuigh den Aontas, cur lena n-eolas ar an saol i gcodanna eile den domhan, go háirithe san Afraic, agus cur lena gcumas deiseanna gnó a fhorbairt i rith an ama;

9.

ag moladh go mbunófaí na cláir sin ar iarrataí ar rannpháirtíocht i réigiúin ina bhfuil béim ar leith ar an gcomhar trasteorann d’fhonn taithí, acmhainní daonna agus saineolas a chomhthiomsú;

10.

ag iarraidh go mbeadh na cláir sin chomh simplí agus is féidir ó thaobh riaracháin de;

Caidreamh pearsanta a chothú agus cumais a mhéadú mar uirlis bhunúsach chun tacú leis an gcomhar forbraíochta éifeachtach

11.

á thabhairt le fios go bhfuil dlúthnaisc stairiúla ag roinnt de na réigiúin is forimeallaí san Aontas leis an Afraic agus go bhfuil taithí acu i réimsí ar díol spéise iad dá gcomharsana; ag iarraidh go ndéanfaí a mór de na deiseanna maidir le comhar trasteorann atá ann, agus go mbainfí an úsáid is solúbtha is féidir as na deiseanna a thiocfaidh chun cinn le linn na chéad tréimhse eile faoi chuimsiú an chomhair chríochaigh Eorpaigh agus na hIonstraime;

12.

den tuairim go bhfuil sé ríthábhachtach leas a bhaint as an gcomhar agus as na comhghuaillíochtaí atá ag bardais agus réigiúin an Aontais lena macasamhla Afracacha d’fhonn cur chuige a thabhairt isteach lena gcothófaí comhsheasmhacht idir beartais mar aon le saineolas faoin gcomhar forbraíochta, faoin gcomhar réigiúnach agus faoin nuálaíocht (i gcomhréir leis an Straitéis um Speisialtóireacht Chliste);

13.

á chur i bhfáth gur den riachtanas é ar mhaithe le hinbhuanaitheacht fhadtéarmach na dtionscadal cur le cumais agus leis an gcaidreamh díreach idir na saoránaigh a mhéid is féidir d’fhonn úinéireacht an dá pháirtí ar na tionscadail a áirithiú agus, ar an gcaoi sin, a dtionchar ar na saoránaigh lena mbaineann a mhéadú;

14.

den tuairim go bhfuil tábhacht thar meán ag an tsoghluaisteacht agus ag neartú agus leathnú an fhíor-chaidrimh comhpháirtíochta, trí ionadaithe ar dtús agus, ina dhiaidh sin, go díreach idir cónaitheoirí na réigiún, na gcathracha agus na mbardas i dtíortha an Aontais Eorpaigh agus i dtíortha an Aontais Afracaigh, chun a áirithiú go dtacóidh an pobal i gcoitinne ar bhonn forleathan le cur chun feidhme na dtionscadal sin. Tá na húdaráis agus na comhlachtaí áitiúla ar na comhlachtaí polaitiúla is measúla agus is dlisteanaí dá bhfuil ann a fhad a bhaineann le tionscadail a chur chun feidhme go héifeachtach, ar tionscadail iad atá dírithe ar an gcaighdeán saoil san Afraic a fheabhsú;

15.

á thabhairt dá aire, bunaithe ar thaithí chomhaltaí an Choiste, go bhfuil tábhacht mhór le caidreamh pearsanta idir lucht ceaptha beartas, an tsochaí shibhialta agus na saoránaigh óir feidhmíonn sé mar bhonn le tionscadail shonracha, agus go n-áirithíonn an caidreamh sin go bhfuil na tionscadail sin inbhuanaithe agus go n-oibríonn siad go maith san fhadtéarma;

16.

suite de gur uirlis thábhachtach é faisnéis ar ardchaighdeán a chur ar fáil faoi fhíorshaol gnáthdhaoine san Aontas Eorpach agus san Afraic araon, uirlis ar féidir léi an fonn atá ar dhaoine imirce neamhrialta a dhéanamh chun na hEorpa a laghdú. Ní hamháin gur cheart an fhaisnéis sin a chur ar fáil trí bhíthin na meán cumarsáide, ach ba cheart, ina theannta sin, go ndéanfaí feasacht a ardú a mhéid is féidir trí chaidreamh idir piaraí, e.g. malartuithe díreacha idir údaráis áitiúla agus réigiúnacha ar féidir leo tuiscint fhrithpháirteach níos fearr ar réaltachtaí cultúrtha agus socheacnamaíocha éagsúla a chur chun cinn agus a d’fhéadfadh feabhas a chur ar chur chun feidhme tionscadal forbartha ar gá iad a fhorbairt agus tacaíocht airgeadais a thabhairt dóibh dá bhrí sin;

17.

i bhfabhar an rannchuidithe is leithne is féidir a theacht ó chathracha agus ó réigiúin, agus ó bhardais na gcathracha agus na réigiún sin sna Ballstáit sin de chuid an Aontais nach bhfuil dian-naisc comhair forbraíochta á gcothú acu faoi láthair le tíortha na hAfraice. Le rannchuidiú den sórt sin, d’fhéadfaí tionscadail agus gníomhaíochtaí a chur chun feidhme ar bhealach níos leithne, níos ilghnéithí agus níos éifeachtaí d’fhonn tacú leis an bhforbairt inbhuanaithe i dtíortha na hAfraice, agus dlisteanacht an chomhair sin á neartú ag an am céanna i súile shaoránaigh na mBallstát sin. Moltar comhpháirtíochtaí réigiúnacha agus áitiúla tríthaobhacha freisin chun easnaimh chultúrtha agus teanga a shárú;

Cur chuige iomlánaíoch maidir le comhar a dhéanamh le réigiúin agus bardais na hAfraice mar bhonn leis an rath fadtéarmach

18.

á chur i bhfáth gur uirlis éifeachtach chun feabhas a chur ar na dálaí maireachtála i dtíortha an Aontais Afracaigh é taithí údaráis áitiúla agus réigiúnacha na hEorpa a chomhroinnt leis na tíortha sin, ar taithí í a fuair siad nuair a bhí aghaidh á tabhairt acu ar chúraimí laethúla a bhain le bainistiú críochach díreach agus comhar á dhéanamh acu le chéile, go háirithe thar theorainneacha, mar aon le leas a bhaint, ina theannta sin, as cur chuige iomlánaíoch nach bhfuil teoranta don chomhar forbraíochta;

19.

ag moladh, dá bhrí sin, gur uirlis úsáideach iad na tionscadail atá dírithe ar dhea-chleachtais a chomhroinnt, amhail Tionscnamh na Niocóise arna reáchtáil ag Coiste Eorpach na Réigiún, chun comhar díreach nithiúil a fhorbairt idir comhpháirtithe an Aontais agus comhpháirtithe lasmuigh den Aontas ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach (7);

20.

ag moladh gur cheart do thionscadail arna riar ag réigiúin an Aontais dlúth-chomhpháirtíochtaí a lorg le gnólachtaí, le heagraíochtaí neamhrialtasacha nó le saineolaithe ó na réigiúin sin, i gcomhar le bardais, lena ngnólachtaí, agus le cuideachtaí, eagraíochtaí agus oibrithe áitiúla na hAfraice. Ní foláir do na tionscadail sin a bheith bunaithe ar na spriocanna forbartha inbhuanaithe (8) (pleanáil uirbeach, soláthar agus cóireáil uisce, bainistiú dramhaíola agus úsáid dramhaíola sa gheilleagar ciorclach, etc.) agus ní foláir dóibh freastal ar riachtanais na bpobal ar bhealach solúbtha fadtéarmach;

21.

ag cur in iúl gur feasach dó go bhfuil cur chun feidhme na dtionscadal sin atá dírithe ar an bhforbairt inbhuanaithe a chur chun cinn san Afraic an-chasta, an-éilitheach agus go ngabhann riosca leo go minic; den tuairim, dá bhrí sin, gur cheart ionstraimí breise a chruthú chun tacaíocht a thabhairt do chathracha agus réigiúin an Aontais lena dtionscadail chomhair, atá dírithe ar inbhuanaitheacht agus slándáil na dtionscadal sin agus ar chur chun cinn gníomhaíochtaí comhpháirteacha lena spreagfar agus lena ndéanfar a gcur chun feidhme a chobhsú san fhadtéarma;

22.

ag moladh gur cheart tionscadail, comhroinnt dea-chleachtas agus gníomhaíochtaí eile a bheith dírithe go háirithe ar staid na ndaoine óga agus staid na mban sa tsochaí a chobhsú (9), cibé acu mar ghrúpaí nó mar dhaoine aonair, lena n-áirítear trí chur chun feidhme idir piaraí, agus ar an gcaoi sin a bhforbairt phearsanta a éascú agus an mhuinín atá acu as todhchaí níos fearr a mhéadú agus, dá bhrí sin, a gcumas cur le hinbhuanaitheacht a dtimpeallachta áitiúla a mhéadú freisin;

23.

den tuairim go bhfuil FBManna de dhlúth agus d’inneach i sochaí shibhialta atá nua-aimseartha, dea-fheidhmiúil agus cobhsaí agus, dá bhrí sin, ag moladh, sa bhreis ar thionscadail atá dírithe ar FBManna a chur chun cinn san Afraic, go gcuirfí chun feidhme gníomhaíochtaí amhail intéirneachtaí san Aontas, malartuithe foirne, bunú cuideachtaí comhpháirteacha Eorpacha agus Afracacha, agus aon ghníomhaíochtaí eile a bhféadfadh fostaíocht mhéadaithe i ngnólachtaí beaga a bheith mar thoradh orthu;

24.

ar an eolas faoin ngá atá ann tacú ní hamháin le réitigh áitiúla i réimsí na fostaíochta, na fiontraíochta, na sláinte, na cosanta comhshaoil agus gníomhaíochtaí eile, ach rannchuidiú freisin le neartú na trádála frithpháirtí, na fiontraíochta agus an chomhair ar an leibhéal idirnáisiúnta;

25.

á thabhairt dá aire gurb é an aidhm atá le gach gníomhaíocht feabhas a chur ar shaol daoine aonair, ar shaol teaghlach agus ar shaol na bpobal áitiúil, d’fhonn fás na meánaicme a chur chun cinn mar chuid lárnach de shochaí chobhsaí rathúil;

26.

á aithint gur cheart leas a bhaint as gníomhaíochtaí faisnéise bunaithe ar thaithí an Aontais, a chuid Ballstát agus údaráis áitiúla agus réigiúnacha na mBallstát sin chun cur le rath tionscadal atá dírithe ar thacú leis an bhforbairt inbhuanaithe, ar gníomhaíochtaí iad a d’fhéadfadh a bheith úsáideach do na comhpháirtithe áitiúla. Tá sé tábhachtach freisin teagmhálaithe áitiúla a shainaithint ar féidir leo comhoibriú leis na tionscadail atá á gcur chun feidhme, nó ar féidir leo cabhrú le daoine óga, scoileanna agus institiúidí ábhartha comhpháirtithe oiriúnacha a aimsiú chun taithí a roinnt, malartuithe a eagrú, etc.;

27.

ag moladh go ndéanfaí na teicneolaíochtaí cumarsáide agus na líonraí sóisialta atá ar fáil a úsáid chun an fhaisnéis is iontaofa dá bhfuil ann a scaipeadh ar an mbealach is leithne agus is sainoiriúnaithe is féidir, bunaithe ar fhoinsí oifigiúla ón Aontas agus óna réigiúin, d’fhonn tionchar na mífhaisnéise agus na bréagaisnéise a laghdú, san Aontas Eorpach agus i dtíortha na hAfraice araon;

28.

den tuairim go bhféadfadh caidreamh níos fearr ó thaobh cáilíochta de a bheith ann amach anseo ar leibhéal an Aontais Eorpaigh agus an Aontais Afracaigh mar thoradh ar chaidreamh agus comhar feabhsaithe idir réigiúin an dá Aontas. Le comhpháirtíocht nua agus níos dlúithe idir daoine atá ar comhchéim, d’fhéadfaí cineálacha tábhachtacha eile comhair agus forbartha eacnamaíche agus sóisialta forásaí a éascú, rud a chuideodh freisin leis an mbrú atá ar dhaoine dul ar imirce a laghdú;

Treoirthionscadail mar eilimint riachtanach chun creat teoiriciúil na tuairime a chur i ngníomh

29.

á chur i bhfios go láidir go gcreideann sé gur cheart don Aontas súil a bheith ar an domhan mór aige ach gníomh a dhéanamh ar bhonn áitiúil, agus gur cheart leas a bhaint as cur chuige ón mbun aníos i gcónaí agus an plean seo á chur i gcrích. Dá bhrí sin, leagtar béim sa tuairim seo ar an ngá atá ann leas a bhaint as taithí údaráis réigiúnacha agus áitiúla na hEorpa, agus as taithí gnólachtaí agus saineolaithe, chun cur chun feidhme rianúil gníomhaíochtaí agus tionscadal a áirithiú, i gcomhar lena macasamhla Afracacha;

30.

ag cur in iúl gurb éard is aidhm don tuairim forbairt inbhuanaithe na sochaí i gcathracha agus i bpobail áitiúla na dtíortha Afracacha a chur chun cinn a mhéid is féidir; ag iarraidh go seolfaí, a luaithe is féidir, treoirthionscadail agus gníomhaíochtaí gaolmhara eile, ós rud é go bhfuil gá leo sin chun cúnamh fadtéarmach rathúil a thabhairt do thíortha na hAfraice, i gcás inar féidir, ar chúiseanna polaitiúla agus slándála, d’fhonn is gur lú an fonn a bheadh ar dhaoine imirce neamhrialta a dhéanamh ní hamháin chuig an Aontas ach laistigh den Afraic féin freisin.

An Bhruiséil, an 12 Feabhra 2020

Uachtarán Choiste Eorpach na Réigiún

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://www.unhcr.org/.

(2)  https://www.iom.int/.

(3)  An Chomharsanacht agus an Domhan, Hans Janssen, 2018; An Ciste Tearmainn agus Imirce, Peter Bossman, 2018; An Imirce ar Bhealach na Meánmhara Láir, Hans Janssen, 2017; An Creat Comhpháirtíochta le Tríú Tíortha i dtaca leis an Imirce, Peter Bossman, 2017; Togra le haghaidh Comhdhearcadh Nua Eorpach maidir le Forbairt – Ár Saol, Ár nDínit, Ár dTodhchaí, Jesús Gamallo Aller, 2017; Cosaint Dídeanaithe ina Limistéir Tionscnaimh: Dearcadh Nua, Hans Janssen, 2016; Saol Maith do Chách: ón bhFís go Comhghníomhaíocht, Hans Janssen, 2015.

(4)  Fondúireacht Mo Ibrahim:https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-01/2019_Forum_Report_2.pdf.

(5)  An Chomharsanacht agus an Domhan, Hans Janssen, 2018.

(6)  SDGanna na Náisiún Aontaithe: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html.

(7)  Tionscnamh na Niocóise: https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/Libya.aspx.

(8)  SDGanna na Náisiún Aontaithe: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html.

(9)  Fondúireacht Mo Ibrahim: https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-01/2019_Forum_Report_2.pdf.


Top