Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0057

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús maidir le dátaí áirithe

COM/2016/057 final - 2016/034 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2016

An Bhruiséil,10.2.2016

COM(2016) 57 final

2016/0034(COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús maidir le dátaí áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

1.COMHTHÉACS AN TOGRA

1.1. 1.1. Cúiseanna leis an togra

Glacadh Treoir 2014/65/AE (‘MiFID’) mar aon le Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 (‘MiFIR’) i ndiaidh na géarchéime airgeadais. Cumhdaítear le MiFID agus MiFIR, a ngairtear MiFID II den dá cheann acu le chéile, margaí urrúis, idirghabhálaithe infheistíochta agus ionaid trádála. Gabhann an creat nua ionad chreat reatha MiFID agus déanann sé é a atreisiú.

Le MiFID II, cuirtear leis an líon ionstraimí airgeadais a bheidh cumhdaithe ag na rialacha trádála agus áirithítear go ndéanfar trádáil ar ardáin rialáilte. Tugtar isteach leis rialacha maidir le trádáil ardmhinicíochta. Feabhsaítear leis trédhearcacht na margaí airgeadais lena náirítear margaí na ndíorthach agus an mhaoirseacht orthu agus tugtar aghaidh leis ar shaincheist luaineacht na bpraghsanna i ndíorthaigh tráchtearraí. Leis an gcreat nua feabhsaítear na dálaí maidir le hiomaíocht i dtrádáil agus in imréiteach ionstraimí airgeadais. Ar bhonn rialacha atá ann cheana féin, déanann rialacha athbhreithnithe MiFID cosaint infheisteoirí a neartú freisin trí cheanglais láidre maidir le heagrú agus gnó a dhéanamh a thabhairt isteach. Is éard atá i bpacáiste MiFID II Treoir agus Rialachán. Ní mór do na Ballstáit an Treoir a thrasuí faoin 3 Iúil 2016. Tá MiFID agus MiFIR araon le bheith i bhfeidhm ón 3 Eanáir 2017 ar aghaidh.

Is é is cuspóir don dréachttogra síneadh a chur le cur i bhfeidhm an dá ionstraim atá i bpacáiste MiFID II mar thoradh ar na dúshláin i ndáil le cur chun feidhme teicniúil a bhfuil an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí ('ESMA'), údaráis inniúla náisiúnta (ÚINanna) agus geallsealbhóirí i ngleic leo. Tá na dúshláin sin chomh mór sin nach mbeidh bonneagair riachtanacha shonraí i bhfeidhm in am don 3 Eanáir 2017.

Le linn an phróisis reachtaíochta, tugadh aithníodh go mbaineann leibhéal fíorard castachta le pacáiste MiFID II agus go bhfuil gá le líon suntasach beart cur chun feidhme. Mar gheall air sin, beartaíodh go mbeadh tréimhse 30 mí ann idir an glacadh agus an cur i bhfeidhm, seachas 1824 mí mar a bhíonn de ghnáth.

D’ainneoin na tréimhse sin a bheith níos faide ná mar is gnách, tá sé curtha in iúl go soiléir ag ESMA don Choimisiún go bhfuil na dúshláin i ndáil le cur chun feidhme teicniúil chomh mór sin nach mbeidh bonneagair riachtanacha shonraí i bhfeidhm in am don 3 Eanáir 2017. Mura nathrófaí an dáta cur i bhfeidhm, chiallódh sin, go praiticiúil nach mbeadh údaráis inniúla nó rannpháirtithe sa mhargadh in ann na rialacha a chur i bhfeidhm ar an 3 Eanáir 2017. Mar gheall air sin bheadh éiginnteacht dhlíthiúil ann agus d'fhéadfadh a go mbeadh suaitheadh sa mhargadh.

I bhfianaise na nimthosca eisceachtúla sin agus na ndúshlán ar leith i ndáil le cur chun feidhme teicniúil atá roimh ESMA agus na núdarás inniúil sa chás sonrach seo, measann an Coimisiún gur gá síneadh a chur le cur i bhfeidhm an dá ionstraim atá i MiFID II. Ní bheidh an síneadh sin aon phioc níos faide ná is gá chun gur féidir an obair theicniúil cur chun feidhme a chríochnú.

1.2 Dúshlán na 'sonraí'

Chuir ESMA in iúl don Choimisiún nach mbeidh sé féin na ÚINanna in ann MiFID II a chur i bhfeidhm ón 3 Eanáir 2017 ar aghaidh. Is iad na dúshláin shuntasacha i ndáil le bailiú na sonraí sin is gá chun rialacha MiFID II a chur i bhfeidhm is cúis leis an bhfadhb sin. Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus aon suaitheadh a d'fhéadfadh bheith sa mhargadh a sheachaint, tá gá le beart práinneach chun dáta chur i bhfeidhm MiFID II a athrú. Baineann an phráinn sin leis an ngá atá ann líonraí nua forleathana a bhunú le haghaidh bailiú sonraí leictreonacha idir ionaid trádála, rialtóirí náisiúnta agus ESMA.

Leis an gcreat nua ceanglaítear ar ionaid trádála agus ar inmheánaitheoirí córasacha sonraí tagartha ionstraime airgeadais a chur ar fáil d'údaráis inniúla ina mbeidh tuairisc aonfhoirmeach ar thréithe gach ionstraime airgeadais atá faoi raon feidhme MiFID II. Úsáidtear sonraí breise le haghaidh cuspóirí eile freisin, go háirithe chun tairseacha leachtachta agus trédhearcachta éagsúla a úsáidtear maidir le trádáil dhéantar ar an ionad ar na hionstraimí airgeadais uile atá cumhdaithe faoi MiFID a ríomh agus le haghaidh suíomhanna na ndíorthach tráchtearraí a thuairisciú.

Chun sonraí a bhailiú ar bhealach atá éifeachtúil comhchuibhithe, ní mór bonneagar nua a fhorbairt le haghaidh bailiú sonraí. Mar gheall air sin tá iallach ar ESMA, i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta inniúla, Córas Sonraí Tagartha i ndáil le hIonstraimí Airgeadais ('CSTIA') a bhunú. Beidh gá an raon iomlán d'ionstraimí airgeadais a áirítear i raon feidhme méadaithe MiFID II a chumhdach le CSTIA. Agus an cúram sin á dhéanamh, mar gheall ar CSTIA bheidh gá le fothaí sonraí a nascadh idir ESMA, ÚINanna agus thart ar 300 ionad trádála ar fud an Aontais Eorpaigh. Ní mór formhór na gcóras ríomhaireachta a bheidh ina mbonn le CSTIA a thógáil as an nua, bunaithe ar pharaiméadair nua.

Aithníonn an Coimisiún, mar thoradh ar mhéid agus ar chastacht na sonraí is gá a bhailiú agus a phróiseáil chun MiFID II a chur ar obair, go háirithe chun idirbhearta a thuairisciú, an leibhéal trédhearcachta a ríomh agus suíomhanna i ndíorthaigh tráchtearraí a thuairisciú, nach bhfuil geallsealbhóirí, amhail ardáin trádála, ÚINanna agus ESMA, in ann a áirithiú go mbeidh na bonneagair riachtanacha le haghaidh bailiú sonraí i bhfeidhm agus ar obair faoin 3 Eanáir 2017. Dá bhrí sin, chuir ESMA in iúl don Choimisiún ar an 2 Deireadh Fómhair 2015 nach bhféadfar moill i gcur chun feidhme teicniúil MiFID II a sheachaint.

1.3. Raon feidhme an togra

Tá iarmhairtí ag an easpa sonraí in iliomad réimsí de chuid MiFID II. Maidir le rialáil an mhargaidh, is léir nach mbeidh sé indéanta tromlach na rialacha margaidh a chur i bhfeidhm mura mbeidh bunchloch na sonraí tagartha (aitheantas ionstraime) agus na bonneagair shonraí bhreise chun trédhearcacht a ríomh agus suíomhanna a thuairisciú i bhfeidhm. Go háirithe:

Tuairisciú idirbheart: gan sonraí tagartha, beidh dúshláin ag baint lena chinneadh cad iad na hionstraimí atá faoin raon feidhme. Ina theannta sin, ní bheidh fáil ar an mbonneagar is gá chun gur féidir le rannpháirtithe sa mhargadh tuairisciú dá núdaráis inniúla.

Creat trédhearcachta: ní féidir na rialacha trédhearcachta trádála maidir leis na nionstraimí airgeadais uile (bíodh scairchaipiteal nó caipiteal eile i gceist) a bhunú ná a chur i bhfeidhm. Ina theannta sin, ní féidir na ríomhanna agus na tairseacha don mheasúnú ar leachtacht, do na tarscaoiltí, don fhoilsiú iarchurtha agus, i réimse an scairchaipitil, do chaidhp an méid dhúbailte (lena gcuirtear teorainn le dúthrádáil) a bhunú.

Díorthaigh tráchtearraí: in éagmais tuairisciú shuíomhanna na ndíorthach tráchtearraí beidh sé andeacair teorainneacha suímh a fhorfheidhmiú ar chonarthaí díorthach tráchtearraí den sórt sin. In éagmais aon tuairisciú suíomhanna, beidh teorainn leis an gcumas sáruithe ar theorainneacha suímh a bhrath go héifeachtach.

Rialú micreastruchtúrach: is dual do chuid mhór de na ceanglais maidir le trádáil algartamach/ardmhinicíochta bheith ag brath ar shonraí. Go háirithe, tá na príomhfhorálacha maidir le réimeas mhéid an tic agus na hoibleagáidí i ndáil le hoibleagáidí agus scéimeanna déanta margaidh a chruthú ag brath freisin ar mhargadh leachtach a bheith ann de réir mar atá leagtha amach sa chreat trédhearcachta.

Ní bheidh tionchar ag easpa sonraí go díreach ar na rialacha maidir le cosaint infheisteoirí, ar na rialacha maidir le gnó a dhéanamh ná ar cheanglais eagrúcháin ghaolmhara áirithe faoi MiFID II. Is í an eisceacht thábhachtach na rialacha maidir le deafhorghníomhú, ina bhfuil raon feidhme an nochta ceaptha ar an mbonn go bhfuil margadh leachtach agus coincheapa eile trédhearcachta ann. I gcás rialacha eile maidir le cosaint infheisteoirí, seachas saincheisteanna a bhaineann le sainiú na nionstraimí airgeadais nó le raon feidhme na reachtaíochta, níl idirnaisc sonraí ann den chuid is mó, de bharr go mbaineann na rialacha sin go díreach le dáileadh agus ní le trádáil. Aithnítear, mar sin, go bhféadfaí cur chuige eile a úsáid agus síneadh a chur le dáta chur i bhfeidhm na gcodanna sin den reachtaíocht a bhaineann go díreach le bailiú sonraí.

Mar sin féin, tar éis mionanailís a dhéanamh ar an rogha sin, tá an chuma ar an scéal gurbh fhearr síneadh a chur leis an bpacáiste iomlán, lena náirítear rialacha maidir le cosaint infheisteoirí, seachas cur chuige céimnithe a úsáid ar na cúiseanna seo a leanas:

Sheachnófaí leis sin an baol go gcruthófaí mearbhall agus costais nach gá, costais a a bheadh ar gheallsealbhóirí i gcás cur chun feidhme céimnithe. Trí bhonneagair éagsúla a thógáil ag an am céanna – agus ní i gcéimeanna dhéanfaí an próiseas níos costéifeachtaí. Mar shampla, sheachnófaí cásanna ina mbeadh ar ghnólachtaí infheistíochta, a bheadh gafa le forghníomhú orduithe, ceanglais eagrúcháin/rialacha iompair a dhéanamh i gcéimeanna, rud a bheadh casta costasach;

Sheachnófaí leis sin aon ghá líniú a dhéanamh idir na réimsí is féidir a chur chun feidhme láithreach agus iad siúd nach féidir, agus, mar sin, sheachnófaí an baol go mbeadh iarmhairtí neamhbheartaithe ann nach rabhthas ag súil leo nó nár cuireadh san áireamh go leormhaith; agus

Sheachnófaí leis sin an gá le rialacha idirthréimhseacha lena gcruthófaí saincheisteanna nua agus lena ndéanfaí acmhainní ESMA, ÚINanna agus geallsealbhóirí a atreoú ó chreat buan a thógáil.

Ar bhonn an méid atá thuas, tá sé riachtanach iomchuí síneadh a chur le cur i bhfeidhm leabhar rialacha iomlán MiFID II.

Mar sin féin, ní thiocfaidh iarmhairtí i ndáil le hinfheidhmeacht aon reachtaíochta eile, go háirithe Rialachán (AE) 596/2014 ('MAR') agus Rialachán (AE) 909/2014 ('CSDR'), as an dáta infheidhmeacht MiFID II a athrú.

Beidh feidhm ag an gcreat maidir le drochúsáid mhargaidh i ndáil le sainmhínithe agus coincheapa ar leith de chuid MiFID II. Ós rud é go bhfuil MAR ceaptha teacht i bhfeidhm an 3 Iúil 2016, tá foráil ann cheana lena náirithítear go mbeidh feidhm ag coincheapa agus rialacha MiFID I roimh an dáta a bhí leagtha síos i dtosach báire do chur i bhfeidhm MiFID II. D'fhonn deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú don tréimhse idir an dáta a bhí leagtha síos i dtosach báire don chur i bhfeidhm agus an dáta nua don chur i bhfeidhm, tá sé riachtanach go soiléireofaí in MAR gur cheart na coincheapa agus na rialacha atá leagtha amach i MiFID I a úsáid go dtí dáta nua chur i bhfeidhm MiFID II. Lena chois sin, tagraíonn MAR do choincheapa a thabharfar isteach le MiFID II amhail saoráidí trádála eagraithe ('OTFanna'), fiontair bheaga agus mheánmhéide ('FBManna'), margaí fáis, lamháltais astaíochtaí nó táirgí ceantáilte atá bunaithe orthu sin. Leagtar amach i MAR nach mbeidh feidhm ag a chuid forálacha maidir leis na coincheapa sin go dtí an dáta a bhí leagtha síos i dtosach báire do chur i bhfeidhm MiFID II. Tá sé riachtanach freisin mar sin soiléiriú in MAR nach mbeidh feidhm ag forálacha a thagraíonn d'OTFanna, do mhargaí fáis FBManna, do lamháltais astaíochtaí nó do tháirgí ceantáilte atá bunaithe orthu sin go dtí dáta nua chur i bhfeidhm MiFID II.

Is féidir iarmhairtí CSDR a roinnt ina dhá gcuid. I dtosach, tá iarmhairtí ó thaobh chur i bhfeidhm na rialacha maidir leis an araíonacht socraíochta ar shaoráidí trádála iltaobhacha (MTFanna) atá ag cur isteach ar chlárú mar mhargaí fáis FBManna i gcomhréir le Treoir 2014/65/AE. Go sonrach, ceadaítear leis na rialacha sin do MTFanna a chomhlíonann na critéir do mhargadh fáis FBManna faoi MiFID II síneadh níos faide a chur i bhfeidhm maidir le socraíocht idirbheart fad agus atá a gclárú mar mhargadh fáis FBManna faoi MiFID II fós ag dul ar aghaidh. Ar an dara dul síos, d'fhonn creat reachtach atá soiléir agus comhsheasmhach a bheith aige don trádáil agus don tsocraíocht, braitheann CSDR ar chuid mhór sainmhínithe agus coincheapa de chuid MiFID II. D'fhonn deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú don tréimhse idir an dáta a bhí ann roimhe seo don chur i bhfeidhm agus an dáta nua cur i bhfeidhm, tá sé riachtanach a shoiléiriú gur cheart na rialacha atá leagtha amach in MiFID I a úsáid go dtí an dáta nua cur i bhfeidhm.

1.4. Fad an tsínte

Ba cheart go dtabharfadh síneadh aon bhliana amháin go leor ama agus am réasúnta d'ESMA, d'ÚINanna agus d'oibreoirí chun bonneagar a bhunú do bhailiú sonraí, don tuairisciú agus do ríomh na dtairseach trédhearcachta. Tá cúig chéim sa phróiseas cur chun feidhme: (1) ceanglais ghnó (mar atá, sa chás seo, na caighdeáin theicniúla rialála/caighdeáin theicniúla cur chun feidhme riachtanacha), (2) sonraíochtaí, (3) forbairt (4) tástáil agus (5) imscaradh. Measann ESMA gur cheart go gcríochnódh sé na céimeanna seo i ndáil leis na córais do shonraí tagartha, don ríomh trédhearcachta agus don tuairisciú suíomhanna faoi mhí Eanáir 2018. Leis sin, glactar leis gur leor an tsoiléireacht dlí atá ann maidir leis na ceanglais deiridh faoi na caighdeáin theicniúla rialála ábhartha faoi lár 2016. Ar an mbonn sin, déantar leis an dréachttogra dáta chur i bhfeidhm an chreata iomláin ar aghaidh go dtí an 3 Eanáir 2018.

Níor cheart don síneadh le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 cur isteach ar ghlacadh na ngníomhartha tarmligthe agus na gcaighdeán teicniúil faoi Rialachán (AE) Uimh. 600/2014. Ba cheart don Choimisiún na bearta sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear d'fhonn ligean don tionscal córais inmheánacha a bhunú agus a choigeartú chun comhréireacht a áirithiú le ceanglais nua ar dháta chur i bhfeidhm Rialachán Uimh. 600/2014.

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

Bunús Dlí

Tá an togra bunaithe ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Tá sé comhlántach leis an rialachán atá beartaithe lena gcuirtear síneadh le cur i bhfeidhm MiFID.

Coimhdeacht

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, ní fhéadfar gníomhaíocht ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a dhéanamh ach sa chás nach féidir le Ballstáit na haidhmeanna atá beartaithe a bhaint amach leo féin. Tá gá le hidirghabháil an Aontais Eorpaigh chun feidhmiú iomchuí an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú agus chun saobhadh iomaíochta a sheachaint i réimse na margaí urrús. I ndáil leis sin, glacfar an reachtaíocht, atá á leasú, i gcomhréir iomlán le prionsabal na coimhdeachta agus is le togra ón gCoimisiún is gá aon leasú uirthi a dhéanamh.

Comhréireacht

Tá an ghníomhaíocht seo ar leibhéal an Aontais Eorpaigh riachtanach chun cuspóir chur chun feidhme iomchuí an bhonneagair bailithe sonraí a bhaint amach, mar a bunaíodh le MiFID II. Tá an síneadh, mar a mholtar, i ndáil le raon feidhme agus fad riachtanach ionas gur féidir le gach páirtí lena mbaineann pleanáil agus cur chun feidhme a dhéanamh go héifeachtach ordúil. Áiritheoidh an togra seo mar sin gur féidir cuspóir bunaidh MiFID II i ndáil le margadh inmheánach a fheidhmíonn go hiomlán a bhaint amach do sheirbhísí urrúis le hardleibhéil trédhearcachta agus cosanta infheisteoirí a bhaint amach.

3.TORTHAÍ NA MEASTÓIREACHTAÍ EX POST, NA gCOMHAIRLIÚCHÁN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS NA MEASÚNUITHE IARMHARTA

Níl Measúnú Tionchair ar leith ag gabháil leis an togra seo, mar go ndearnadh measúnú tionchair ar MIFID II cheana féin. Ní dhéantar leis an togra seo MiFID II a athrú ó thaobh substainte de agus ní fhorchuirtear leis oibleagáidí nua ar ghnólachtaí infheistíochta agus ar ionaid trádála nó ar aon oibreoir eile a chumhdaítear faoi MiFID II. Ní dhéantar leis an togra seo MiFID II a athrú ó thaobh substainte de agus ní fhorchuirtear leis oibleagáidí nua ar ghnólachtaí infheistíochta agus ar ionaid trádála nó ar aon oibreoir eile a chumhdaítear le MiFID II. Níl se d’aidhm ag an togra ach ach síneadh aon bhliana a chur le dáta chur i bhfeidhm MiFID II ar chúiseanna eisceachtúla, go háirithe cúiseanna a bhaineann le castacht ard an phacáiste agus leis na huirlisí is gá chun sonraí a bhailiú chun go mbeidh deimhneacht dhlíthiúil ann agus na bonneagair riachtanacha le haghaidh bailiú sonraí a fhorbairt d'fhonn a áirithiú go ndéanfaidh ESMA agus ÚINanna na rialacha nua a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú go héifeachtach.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Ní bheidh tionchar ag an togra seo ar bhuiséad an Choimisiúin.

2016/0034 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús maidir le dátaí áirithe

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe d’Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach 1 ,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 2 ,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)Is cuid thábhachtach den reachtaíocht airgeadais iad Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 3 agus Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 4 a glacadh tar éis na géarchéime airgeadais maidir le margaí urrúis, idirghabhálaithe infheistíochta agus ionaid trádála. Déantar Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 5 a atreisiú leis an gcreat nua agus tagann an creat sin in áit na Treorach.

(2)Le Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Treoir 2014/65/AE bunaítear ceanglais i ndáil le húdarú agus le hoibriú gnólachtaí infheistíochta, margaí rialáilte agus soláthraithe seirbhísí tuairiscithe sonraí. Déantar comhchuibhiú leis ar chóras na dteorainneacha suímh le haghaidh díorthaigh tráchtearraí chun trédhearcacht a fheabhsú, chun tacú le praghsáil rianúil agus chun drochúsáid mhargaidh a chosc. Tugtar isteach leis freisin rialacha maidir le trádáil ardmhinicíochta agus feabhsaítear leis an mhaoirseacht ar mhargaí airgeadais trí na smachtbhannaí riaracháin a chomhchuibhiú. Lena chois sin, déantar leis an gcreat nua cosaint infheisteoirí a neartú trí cheanglais láidre eagrúcháin agus iompair a thabhairt isteach ar bhonn na rialacha atá ar bun cheana. Tá na rialacha nua le bheith i bhfeidhm ón 3 Eanáir 2017 ar aghaidh.

(3)Leis an gcreat nua a tugadh isteach le Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus le Treoir 2014/65/AE ceanglaítear ar ionaid trádála agus ar inmheánaitheoirí córasacha sonraí tagartha i ndáil le hionstraimí airgeadais a chur ar fáil do na húdaráis inniúla, sonraí ar tuairisc aonfhoirmeach iad ar thréithe gach ionstraime airgeadais atá faoi réir na Treorach sin. Úsáidtear na sonraí sin le haghaidh cuspóirí eile, mar shampla chun tairseacha trédhearcachta agus leachtachta a ríomh, chomh maith le tuairisciú suíomhanna a dhéanamh ar dhíorthaigh tráchtearraí.

(4)D'fhonn sonraí a bhailiú go héifeachtúil comhchuibhithe, tá bonneagair nua á bhforbairt le haghaidh bailiú sonraí. Chuige sin, cuirtear iallach ar an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí ('ESMA'), i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta inniúla, Córas Sonraí Tagartha i ndáil le hIonstraimí Airgeadais ('CSTIA') a bhunú. Cumhdófar leis raon leathan d'ionstraimí airgeadais a thabharfar faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus déanfar leis fothaí sonraí ESMA, na núdarás inniúil náisiúnta ('ÚINanna') agus ionad trádála ar fud an Aontais a nascadh. Ní mór formhór na gcóras ríomhaireachta a bheidh ina mbonn ag CSTIA a thógáil as an nua, bunaithe ar pharaiméadair nua.

(5)I ngeall ar a chasta a bheidh an creat nua agus ar an ngá atá le líon anard gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme, cuireadh dáta infheidhmeachta Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 siar 30 mí ón dáta a thiocfaidh sé i bhfeidhm. Cé go bhfuil an tréimhse sin níos faide ná mar is gnách, níl geallsealbhóirí, amhail ardáin trádála, ÚINanna agus ESMA, in ann a áirithiú go mbeidh na bonneagair shonraí riachtanacha i bhfeidhm agus faoi lánseol faoin 3 Eanáir 2017. Tá an fhadhb sin ann mar gheall ar mhéid agus castacht na sonraí is gá a bhailiú agus a phróiseáil ionas go bhféadfar an creat nua a chur i bhfeidhm, go háirithe chun idirbhearta a thuairisciú, trédhearcacht a ríomh agus suíomhanna i ndíorthaigh tráchtearraí a thuairisciú.

(6)Tá impleachtaí ag an easpa bonneagar bailithe sonraí ar raon feidhme iomlán Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Treoir 2014/65/AE. In éagmais na sonraí ní fhéadfar ionstraimí airgeadais atá faoi réim feidhme an chreata nua a shainaithint go cruinn. Ina theannta sin, ní fhéadfar na rialacha maidir le trédhearcacht réamhthrádála agus iarthrádála a choigeartú, d'fhonn a chinneadh cad iad na hionstraimí atá leachtach agus cathain ar cheart tarscaoiltí nó foilsiú iarchurtha a thabhairt.

(7)In éagmais na sonraí, ní bheidh ionaid trádála ná gnólachtaí infheistíochta in ann idirbhearta a chuirtear i gcrích a thuairisciú do na húdaráis inniúla. In éagmais tuairisciú suíomhanna maidir le díorthaigh tráchtearraí beidh sé deacair teorainneacha suímh a fhorfheidhmiú ar chonarthaí den sórt sin. In éagmais tuairisciú suíomhanna, is beag seans a bheidh ann sáruithe ar na teorainneacha suímh a bhrath go héifeachtach. Mar shampla, tá go leor de na ceanglais maidir le trádáil algartamach ag brath ar shonraí freisin.

(8)In éagmais bonneagair bhailithe sonraí, beidh sé deacair freisin ar ghnólachtaí infheistíochta na rialacha maidir le forghníomhú a chur i bhfeidhm. Ní bheidh ionaid trádála ná inmheánaitheoirí córasacha in ann sonraí a bhaineann le caighdeán fhorghníomhú na nidirbheart a fhoilsiú maidir leis na hionaid sin. Ní chuirfear ar fáil do ghnólachtaí infheistíochta sonraí tábhachtacha i ndáil le forghníomhú a chabhródh leo an bealach is fearr a chinneadh chun orduithe cliant a fhorghníomhú.

(9)D'fhonn deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus aon suaitheadh a d'fhéadfadh bheith sa mhargadh a sheachaint, is gá gníomhaíocht a dhéanamh láithreach chun cur i bhfeidhm an chreata uile, lena náirítear na gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme uile, a chur siar, agus tá údar maith leis sin a dhéanamh.

(10)Tá cúig chéim sa phróiseas cur chun feidhme: ceanglais ghnó, sonraíochtaí, forbairt, tástáil agus imscaradh. Measann ESMA gur cheart na céimeanna sin a bheith críochnaithe faoi mhí Eanáir 2018, ar choinníoll go mbeidh deimhneacht dhlíthiúil maidir leis na ceanglais dheiridh faoi na caighdeáin theicniúla rialála ábhartha tráth nach déanaí ná Meitheamh 2016.

(11)I bhfianaise na nimthosca eisceachtúla agus d'fhonn cur ar chumas ESMA, ÚINanna agus geallsealbhóirí an cur chun feidhme oibríochtúil a chríochnú, is iomchuí dáta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 a chur siar 12 mhí go dtí an 3 Eanáir 2018. Ba cheart tuarascálacha agus athbhreithnithe a chur siar dá réir sin.

(12)Tá tagairt i Rialachán (AE) 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 6 do dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Threoir 2014/65/AE. D'fhonn a áirithiú nach mbeidh feidhm ag na tagairtí i Rialachán (AE) 596/2014 do shaoráidí trádála eagraithe, do mhargaí fáis fiontar beag agus meánmhéide (FBManna), do lamháltais astaíochtaí nó do tháirgí ceantáilte atá bunaithe orthu sin nach mbeidh feidhm acu go dtí dáta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Threoir 2014/65/AE, ba cheart Airteagal 39(4) de Rialachán (AE) 596/2014 ina luaitear go léitear tagairtí dóibh mar thagairtí do Threoir 2004/39/CE a athrú agus an síneadh a cuireadh le dáta chur i bhfeidhm na ngníomhartha sin á chur san áireamh.

(13)Is mór an bhaint idir socraíocht na nidirbheart agus trádáil na nurrús. Mar sin, tá tagairtí i Rialachán (AE) 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 7 do dháta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Treoir 2014/65/AE. Roimh an dáta sin, ba cheart tagairtí don dá ghníomh sin a léamh mar thagairtí do Threoir 2004/39/CE. Ina theannta sin, cruthaítear le Rialachán (AE) 909/2014 réimeas idirthréimhseach do chur i bhfeidhm na rialacha maidir leis an araíonacht socraíochta ar shaoráidí trádála iltaobhacha (MTFanna) atá ag cur isteach ar chlárú mar mhargaí fáis FBManna i gcomhréir le Treoir 2014/65/AE.

(14)D'fhonn a áirithiú go ndéanfar tagairt do Threoir 2004/39/CE i Rialachán (AE) 909/2014 suas go dtí dáta iarchurtha chur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus Treoir 2014/65/AE agus go gcaomhnófar na forálacha idirthréimhseacha maidir le MTFanna atá ag cur isteach ar chlárú mar mhargaí fáis FBManna faoi Rialachán (AE) 909/2014 chun go dtabharfar go leor ama do MTFanna chun cur isteach ar an gclárú sin faoi Threoir 2014/65/AE, ba cheart Rialachán (AE) 909/2014 a leasú.

(15)Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 600/2014, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 mar a leanas:

(1)In Airteagal 4(7) cuirtear '3 Eanáir 2018' in ionad '3 Eanáir 2017'; agus cuirtear '3 Eanáir 2020' in ionad '3 Eanáir 2019'.

(2)In Airteagal 5(8) cuirtear '3 Eanáir 2017' in ionad '3 Eanáir 2016'.

(3)In Airteagal 19(1) cuirtear '3 Eanáir 2020' in ionad '3 Eanáir 2019'.

(4)In Airteagal 26(10) cuirtear '3 Eanáir 2020' in ionad '3 Eanáir 2019';

(5)leasaítear Airteagal 35(5) mar a leanas:

(a)cuirtear '3 Eanáir 2018' in ionad '3 Eanáir 2017';

(b)cuirtear '3 Iúil 2020' in ionad '3 Iúil 2019';

(6)In Airteagal 37(2) cuirtear '3 Eanáir 2018' in ionad '3 Eanáir 2017';

(7)Leasaítear Airteagal 52 mar a leanas:

(a)i mír 1, cuirtear '3 Márta 2020' in ionad '3 Márta 2019';

(b)i mír 4, cuirtear '3 Márta 2020' in ionad '3 Márta 2019';

(c)i mír 5, cuirtear '3 Márta 2020' in ionad '3 Márta 2019';

(d)i mír 6, cuirtear '3 Márta 2020' in ionad '3 Márta 2019';

(e)i mír 7, cuirtear '3 Iúil 2020' in ionad '3 Iúil 2019';

(f)i mír 8, cuirtear '3 Iúil 2020' in ionad '3 Iúil 2019';

(g)sa chéad fhomhír de mhír 9, cuirtear '3 Iúil 2020' in ionad '3 Iúil 2019';

(h)sa dara fomhír de mhír 9, cuirtear '3 Iúil 2022' in ionad '3 Iúil 2021';

(i)sa chéad fhomhír de mhír 10, cuirtear '3 Iúil 2020' in ionad '3 Iúil 2019';

(j)i mír 11, cuirtear '3 Iúil 2020' in ionad '3 Iúil 2019';

(k)sa dara fomhír de mhír 12, cuirtear '3 Eanáir 2018' in ionad '3 Eanáir 2017'.

(8)Sa chéad fhomhír d'Airteagal 54(2), cuirtear '3 Iúil 2020' in ionad '3 Iúil 2019';

(9)Leasaítear Airteagal 55 mar a leanas:

(a)cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

'Beidh feidhm ag an Rialachán seo ón 3 Eanáir 2018 ar aghaidh.

(b)cuirtear an méid seo a leanas in ionad an ceathrú mír:

'D’ainneoin an dara fomhír, beidh feidhm ag Airteagal 37(1), (2) agus (3) ón 3 Eanáir 2020'.

Airteagal 2

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 mar a leanas:

(1)Sa chéad fhomhír d'Airteagal 39(4), cuirtear '3 Eanáir 2018' in ionad '3 Eanáir 2017'.

(2)Sa dara fomhír d'Airteagal 39(4), cuirtear '3 Eanáir 2018' in ionad '3 Eanáir 2017'.

Airteagal 3

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 mar a leanas:

(1)I bpointe (b) den dara fomhír d'Airteagal 76(5), cuirtear '13 Meitheamh 2018' in ionad '13 Meitheamh 2017'.

(2)In Airteagal 76(7) cuirtear '3 Eanáir 2018' in ionad '3 Eanáir 2017'.

Airteagal 4

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa    Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán    An tUachtarán

(1) IO C , , lch. .
(2) IO C , , lch. .
(3) Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, lch. 349).
(4) Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 173, 12.6.2014, lch. 84).
(5) Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais lena leasaítear Treoir 85/611/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/6/CEE ón gComhairle agus Treoir 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena naisghairtear Treoir 93/22/CEE ón gComhairle (IO L 145, 30.4.2004, lch. 1).
(6) Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena naisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún (IO L 173, 12.6.2014, lch. 1).
(7) Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le TLUanna agus lena leasaítear Treoracha 98/26/CE agus 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 (IO L 257 28.8.2014. lch. 1).
Top