Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0472

Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leagtar síos rialacha comhchoiteanna maidir le hurrúsú agus lena mbunaítear creat Eorpach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/AE, Rialachán (CE) 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

COM/2015/0472 final - 2015/0226 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2017

An Bhruiséil,30.9.2015

COM(2015) 472 final

2015/0226(COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leagtar síos rialacha comhchoiteanna maidir le hurrúsú agus lena mbunaítear creat Eorpach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/AE, Rialachán (CE) 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

{SWD(2015) 185 final}
{SWD(2015) 186 final}


MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

COMHTHÉACS AN TOGRA

Forais agus cuspóirí an togra

Is cuid d'Aontas na Margaí Caipitil é margadh urrúsúcháin simplí trédhearcach caighdeánaithe a fhorbairt, rud a thabharfaidh tacaíocht do phríomhchuspóir an Choimisiúin poist a chruthú agus filleadh ar an bhfás inbhuanaithe 1 . Ach creat ardchaighdeáin a bheith ann don urrúsú san Aontas Eorpach is féidir comhtháthú ar mhargaí airgeadais san Aontas a chur chun cinn, cuidiú le foinsí maoinithe a éagsúlú agus caipiteal a dhíghlasáil, sa chaoi go mbeidh sé níos éasca ar institiúidí creidmheasa agus ar iasachtóirí iasachtaí a thabhairt do theaghlaigh agus do ghnólachtaí.

Sa Chlár Oibre uaidh don bhliain 2015 2 , leag an Coimisiún Eorpach amach bearta saindírithe ina bhfuil 10 dtosaíocht agus d'fhógair sé, mar chuid den tosaíocht Margadh Inmheánach níos doimhne agus níos cothroime a mbeidh bonn tionsclaíoch níos fearr faoi a chruthú, go gcuirfeadh sé creat Aontais i bhfeidhm maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe. Sa Phlean Infheistíochta don Eoraip a thíolaic an Coimisiún an 26 Samhain 2014, aithníodh cúig réimse ina raibh gá le beart a dhéanamh sa ghearr-théarma 3 , agus ar na réimsí sin luadh an gá atá le margadh inbhuanaithe urrúsúcháin a chruthú, ach gan na botúin a rinneadh roimh an ngéarchéim a dhéanamh arís.

Tagraíonn urrúsú do na hidirbhearta sin a chuireann ar chumas iasachtóra nó tionscnóra eile sócmhainní – institiúid chreidmheasa de ghnáth – athmhaoiniú a dhéanamh ar thacar iasachtaí nó sócmhainní (e.g. morgáistí, léasanna gluaisteán, iasachtaí tomhaltóirí, cártaí creidmheasa) trí urrúis a dhéanamh díobh. Eagraíonn an tiasachtóir nó an tionscnóir punann dá chuid iasachtaí i gcatagóirí riosca éagsúla, atá curtha in oiriúint don mhian atá ar infheisteoirí ó thaobh riosca a ghlacadh chucu féin. Gintear torthaí d'infheisteoirí ó shreafaí airgid na niasachtaí foluiteacha. Ní bhíonn na margaí seo dírithe ar infheisteoirí miondíola.

Is cuid thábhachtach é urrúsú de mhargaí caipitil atá ag feidhmiú go maith. Is féidir le hurrúsú dea-struchtúrtha a bheith ina bhealach tábhachtach chun foinsí maoinithe a éagsúlú agus chun riosca a shannadh ar bhealach níos éifeachtúla laistigh de chóras airgeadais an Aontais. Fágann sé go mbeidh dáileadh níos leithne ar riosca na hearnála airgeadais agus féadfaidh sé cabhrú le cláir chomhardaithe na ninstitiúidí creidmheasa a ghlanadh d'fhonn iasachtú breise sa gheilleagar a cheadú. Ar an iomlán, féadfaidh sé éifeachtúlacht sa chóras airgeadais a fheabhsú agus deiseanna infheistíochta breise a chur ar fáil. Féadfaidh urrúsú nasc a chruthú idir institiúidí creidmheasa agus margaí caipitil a rachaidh chun tairbhe gnólachtaí agus saoránach go hindíreach (trí, mar shampla, iasachtaí, cistiú gnó, morgáistí agus cártaí creidmheasa níos saoire) agus neamhchosaint ar aicmí sócmhainní atá dínasctha ó riosca creidmheasa an tionscnóra a chur ar fáil d'infheisteoirí ábhartha.

Ag leanúint ó ghéarchéim fhophríomha SAM in 2007-08, rinne na húdaráis roinnt beart chun idirbhearta urrúsúcháin a fhágáil níos sábháilte agus níos simplí, agus chun a áirithiú go mbeidh dreasachtaí oiriúnacha i bhfeidhm chun rioscaí a bhainistiú, lena náirítear ceanglais chaipitil níos airde, dícheall cuí agus ceanglais maidir le gnó a dhéanamh, chomh maith leis na ceanglais maidir le coinneáil éigeantach riosca chun a áirithiú nach mbíonn táirgí urrúsaithe á gcruthú ar mhaithe lena ndáileadh ar infheisteoirí, agus ar mhaithe leis sin amháin, mar a bhí ag tarlú go forleathan sa tréimhse roimh ghéarchéim airgeadais 2008 (samhail ar a dtugtaí 'táirgí a thionscnamh lena ndáileadh'). 4 Bhí na hathchóirithe sin riachtanach chun cobhsaíocht airgeadais a áirithiú. Mar thoradh ar na hathchóirithe sin, déantar rialáil dhaingean ar gach urrúsú san Aontas Eorpach anois.

Ó thús na géarchéime airgeadais, d'fhan na margaí urrúsúcháin Eorpacha ciúin. A mhalairt de scéal a bhí ann i gcás na margaí in SAM, atá tagtha chun bisigh. Sin d'ainneoin gur tháinig na margaí urrúsúcháin Eorpacha tríd an ngéarchéim slán go maith i gcomparáid leis na margaí sin i Meiriceá, agus bhí na caillteanais réadaithe ar ionstraimí de thionscnamh an Aontais Eorpaigh aníseal i gcomparáid leo sin sna Stáit Aontaithe. Mar shampla, i gcás ionstraimí urrúsúcháin bunaithe ar mhorgáistí cónaithe (RMBS) sna Stáit Aontaithe agus a raibh rátáil AAA acu, bhí na rátaí mainneachtana chomh hard le 16 % (fophríomha) agus 3 % (príomha). Ar an lámh eile, ní raibh rátaí mainneachtana RMBSanna an Aontais Eorpaigh os cionn 0.1 % riamh. Tá difríocht níos mó fós ann i gcás táirgí a bhfuil rátáil BBB acu. Bhí buaic-rátaí mainneachtana RMBSanna SAM ag 62 % agus 46 % (fophríomha agus príomha faoi seach) agus buaic-rátaí mainneachtana 0.2 % ann i dtáirgí de chuid an Aontais Eorpaigh.

Cé go bhfuil tréithe éagsúla ag baint leis na margaí urrúsúcháin sna Stáit Aontaithe le hais mhargaí an Aontais Eorpaigh agus mhargaí náisiúnta aonair na mBallstát, agus nach ionann leibhéal na hilroinnte ná na héifeachtúlachta sna margaí éagsúla sin, is é ról na hurraíochta poiblí, i bpáirt ar aon nós, is cúis leis an téarnamh níos fearr orthu. Baineann beagnach 80 % de na hionstraimí urrúsúcháin sna Stáit Aontaithe leas as ráthaíochtaí poiblí ó Fhiontair atá Urraithe ag Rialtas SAM (e.g. Fannie Mae agus Freddy Mac). Baineann na bainc a bhíonn ag infheistiú sna táirgí sin dá réir leas as muirir chaipitil níos ísle freisin faoi chóras rialála SAM.

Tá an togra seo bunaithe ar a bhfuil curtha i bhfeidhm san Aontas Eorpach chun dul i ngleic leis na rioscaí a bhaineann le hurrúsú casta, míshoiléir agus rioscúil. Is é an chéad chéim nádúrtha eile ná díriú ar idirdhealú níos fearr a dhéanamh agus urrúsú trédhearcach, simplí agus caighdeánaithe a fhorbairt chun margadh inbhuanaithe Aontais a chruthú don urrúsú, margadh a thacóidh le hinfheistíocht san Aontas Eorpach agus le bainistíocht stuama riosca. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm leis an togra reachtach seo an méid seo a leanas a dhéanamh:

(1)margaí a atosú ar bhonn níos inbhuanaithe, ionas gur féidir urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe a úsáid le cistí a threorú go héifeachtach chuig an ngeilleagar;

(2)a fhágáil gur féidir aistrithe riosca éifeachtúla agus éifeachtacha a dhéanamh chuig raon leathan infheisteoirí institiúideacha agus chuig bainc chomh maith;

(3)a fhágáil go bhfeidhmíonn urrúsú mar shásra cistiúcháin do roinnt infheisteoirí níos fadtéarmaí agus do bhainc chomh maith;

(4)infheisteoirí a chosaint agus riosca sistéamach a bhainistiú trí atarlú na samhlacha 'táirgí a thionscnamh lena ndáileadh' a sheachaint.

I dtaca le margadh don urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe a chruthú, is é an chéad chéim a bheidh ann ná ionstraimí stuama atá bunaithe ar chritéir incháilitheachta shoiléire a shainaithint. Is é an dara céim ná an creat rialála a choigeartú chun gur féidir cur chuige atá níos íogaire ó thaobh riosca de a ghlacadh.

Níl sé beartaithe in aon chor dul siar ar an méid a cuireadh i bhfeidhm san Aontas Eorpach cheana chun dul i ngleic leis na rioscaí a bhaineann le hurrúsú casta, míshoiléir agus rioscúil. Cabhróidh an togra seo, áfach, le táirgí simplí, trédhearcacha agus caighdeánaithe a idirdhealú ó chinn eile. Ba cheart don chreat seo muinín a thabhairt d'infheisteoirí agus ardchaighdeán a thabhairt don Aontas Eorpach, chun cuidiú le páirtithe an riosca a bhaineann le hurrúsú a mheasúnú (laistigh de tháirgí agus thar tháirgí). Mar sin féin, ní fhágann creat nua ón Aontas nach gá do na hinfheisteoirí dícheall cuí iomlán a dhéanamh. Agus ní dhéanann sé an riosca creidmheasa sna hiasachtaí urrúsaithe a rialú ach oiread – tá an raon iomlán deiseanna infheistíochta ag infheisteoirí atá in oiriúint dá sainroghanna maidir le rioscaí/duaiseanna. Tagraíonn an choincheap 'simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe' (STC) don phróiseas faoina gcuirtear struchtúr ar an urrúsú, agus ní do cháilíocht chreidmheasa fholuiteach na sócmhainní lena mbaineann. Dá bhrí sin, ní chiallaíonn sé nach bhféadfaí urrúsuithe áirithe nach urrúsuithe STC iad, mar shampla cinn a mbeadh struchtúir orthu nach bhfuil chomh simplí céanna, ní chiallaíonn sé nach bhféadfaí iad a dhéanamh de neamhchosaintí foluiteacha a mbeadh gnéithe cáilíochta creidmheasa iomchuí acu.

Sna conclúidí ar a cruinnithe an 25 agus an 26 Meitheamh 2015, shonraigh an Chomhairle Eorpach gur féidir le hurrúsuithe sásra éifeachtach a chur ar fáil chun riosca a aistriú ó institiúidí creidmheasa go hinstitiúidí neamhchreidmheasa, rud a mhéadaíonn cumas na gcéad institiúidí a luadh iasachtaí a thabhairt amach, agus chun maoiniú ó institiúidí neamhchreidmheasa a threorú freisin i dtreo caipiteal oibre na gcuideachtaí. D'iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún creat a mholadh le haghaidh urrúsú STC, ag tógáil ar an lear mór tionscnamh atá idir lámha ar an leibhéal Eorpach agus ar an leibhéal idirnáisiúnta, mar ábhar tosaíochta agus é sin a dhéanamh faoi dheireadh 2015 ar a dhéanaí.

Sa Rún maidir le hAontas Mhargaí Caipitil an gheilleagair Eorpaigh a thug Parlaimint na hEorpa uaithi i mí Iúil 2015, luaigh sí gur ceart an deis a thapú chun urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe a fhorbairt, agus chuir sí fáilte roimh an tionscnamh chun margadh inbhuanaithe trédhearcach a bhunú trí chreat rialála ar leith a fhorbairt ina mbeadh sainmhíniú aonfhoirmeach ar an rud is urrúsú d'ardchaighdeán ann, chomh maith le modhanna éifeachtacha chun faireachán a dhéanamh ar riosca agus é a thomhas agus a bhainistiú. Déantar idirdhealú sa Rialachán seo atá beartaithe idir na forálacha is infheidhme maidir le hurrúsuithe STC agus na forálacha is infheidhme maidir le hurrúsuithe STC agus urrúsuithe neamhSTC.

Comhsheasmhacht le forálacha beartais atá sa réimse beartais cheana

Faoi láthair, tá an creat don urrúsú san Aontas Eorpach socraithe ag líon mór gníomhartha éagsúla dlíthiúla de chuid an Aontais Eorpaigh. Ina measc siúd tá an Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil 5 i gcás na mbanc, an Treoir Sócmhainneacht II 6 i gcás árachóirí, agus an Treoir maidir le GCUI 7 agus an Treoir maidir le bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha (BCIM) 8 le haghaidh bainisteoirí sócmhainní. Tá forálacha dlí, maidir le nochtadh faisnéise agus trédhearcacht go háirithe, leagtha síos freisin sa Rialachán maidir le Gníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa 9 (GRCIII) agus sa Treoir maidir le Réamheolairí 10 . Tá gnéithe a bhaineann leis an gcaoi a gcaitear le hurrúsú ó thaobh stuamachta de i dtograí reachtacha ón gCoimisiún atá á gcaibidliú faoi láthair freisin (Athchóiriú Struchtúrach ar na Bainc agus Cistí na Margaí Airgid).

Tá forálacha i roinnt gníomhartha tarmligthe freisin. Tá bearta déanta ag an Aontas Eorpach cheana féin chun láimhseáil rialála idirdhealaithe a chruthú in dhá ghníomh tarmligthe a chumhdaíonn na ceanglais stuamachta le haghaidh árachóirí (faoin Treoir Sócmhainneacht II 11 ), agus leachtacht na ninstitiúidí creidmheasa (leis an Rialachán maidir le Cóimheas an Chumhdaigh Leachtachta 12 ). Cabhraíonn an cur chuige seo chun idirdhealú níos fearr a dhéanamh idir táirgí atá simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe agus cinn atá níos casta agus níos míshoiléire. Is féidir leis sin urrúsuithe áirithe a fhágáil níos mealltaí trí bhacainní roimh an bpróiseas urrúsúcháin a laghdú agus trí leachtacht agus doimhneacht an mhargaidh a fheabhsú. Mar sin féin, ní fhágann an tidirdhealú seo nach gá do na hinfheisteoirí dícheall cuí a dhéanamh. Ba réamhchéimeanna a bhí i nglacadh na ngníomhartha tarmligthe sin in 2014, agus anois is gá gníomhaíochtaí breise a dhéanamh chun iad a chomhlánú, ag tógáil ar raon na dtionscnamh ón Aontas agus na dtionscnamh idirnáisiúnta i dtreo chóineasú na gcaighdeán rialála.

Tá méid suntasach den obair beartais déanta le déanaí ag roinnt údarás poiblí idirnáisiúnta agus Eorpach chun díriú ar an urrúsú. Tógann an togra seo ar na tionscnaimh sin.

Ar an leibhéal domhanda, tá Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht (CBMB) agus an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Choimisiúin Urrús (IOSCO) i gcomhcheannas ar Thascfhórsa trasearnála maidir leis na bacainní roimh urrúsú. Is é an príomhchúram a bhí air critéir a fhorbairt chun ionstraimí urrúsúcháin simplí, trédhearcacha agus inchomparáide a shainaithint. D'eisigh an grúpa tacar de chritéir uilíocha an 23 Iúil 2015 13 .

I mí na Nollag 2014, d'fhoilsigh CBMB caighdeáin athbhreithnithe a bhaineann le láimhseáil caipitil na mbanc a dhéanann infheistíochtaí san urrúsú. Measfaidh an Coiste freisin sna míonna amach romhainn ar ceart na critéir atá á bhforbairt ag Tascfhórsa CBMB-IOSCO le haghaidh urrúsú simplí trédhearcach a chuimsiú sa chreat maidir le caipiteal urrúsúcháin, agus conas é sin a dhéanamh.

Ar leibhéal an Aontais Eorpaigh, mar fhreagairt ar an téarnamh mall ar na margaí urrúsúcháin, bhí roinnt údarás poiblí ag féachaint isteach sa scéal. Mar shampla, sheol an Banc Ceannais Eorpach (BCE) agus Banc Shasana (BoE) comhairliúchán poiblí i mí na Bealtaine 2014 ar an gcás ar son margadh urrúsúcháin a fheidhmíonn níos fearr san Aontas Eorpach.

Tar éis don Choimisiún iarraidh air i mí Eanáir 2014, chuir an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) comhairle faoi bhráid an Choimisiúin an 7 Iúil 2015 maidir le creat le haghaidh urrúsú incháilithe. Moltar ann critéir chun idirbhearta urrúsúcháin simplí, caighdeánacha agus trédhearcacha a shainaithint, lena náirítear sraith shonrach eilimintí le haghaidh urrúsuithe gearrthéarmacha, páipéar tráchtála sócmhainnbhunaithe (ABCP). Mhol ÚBE cóir stuamachta atá níos íogaire ó thaobh riosca de le haghaidh ionstraimí urrúsúcháin fadtéarmacha, agus le haghaidh ABCP freisin, trí na muirir chaipitil atá beartaithe i gcreat urrúsúcháin Basel 2014 a choigeartú chun aitheantas a thabhairt don riosca a bhaineann le hurrúsú STC a bheith níos ísle ar bhonn coibhneasta, agus an caipiteal rialála a choinneáil laistigh de pheiriméadar formhuirir stuamachta ag an am céanna.

Ar deireadh, d'fhéach Comhchoiste na nÚdarás Eorpach Maoirseachta ar chreat an Aontais mar atá ann faoi láthair i ndáil le ceanglais agus oibleagáidí nochta a bhaineann le dícheall cuí, tuairisciú maoirseachta agus coinneáil riosca. Scrúdaigh an Comhchoiste neamhréireachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann sa chreat reatha freisin. Foilsíodh tuarascáil mhionsonraithe an 12 Bealtaine 2015.

Comhsheasmhacht le beartais eile de chuid an Aontais

Tacaíonn an Rialachán Urrúsúcháin beartaithe seo leis an bPlean Infheistíochta don Eoraip a chuir an Coimisiún chun cinn In 2014 agus tá sé mar aidhm leis dul i ngleic leis na príomhbhacainní roimh infheistíocht. Chuideodh an cur chuige nua seo le díriú ar an easpa maoinithe ar an bhfíorgheilleagar atá ann faoi láthair san Aontas Eorpach.

Is cuid de phlean gníomhaíochta AMC é an tionscnamh seo a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu. Tá AMC ar cheann de thosaíochtaí an Choimisiúin lena áirithiú go dtacaíonn an córas airgeadais le cruthú post agus fás agus go gcuidíonn sé leis na dúshláin dhéimeagrafacha atá roimh an Eoraip. Tá sé mar aidhm leis nasc níos fearr a dhéanamh idir coigiltí agus fás, agus níos mó roghanna agus torthaí níos fearr a sholáthar do lucht coigiltis agus d'infheisteoirí. Tá sé beartaithe leis níos mó roghanna maoinithe a chur ar fáil do ghnólachtaí ag céimeanna éagsúla a bhforbartha agus chun infheistíochtaí a dhíriú chuig an áit is fearr is féidir leas táirgiúil a bhaint astu, rud a chuirfeadh leis na deiseanna atá ag cuideachtaí agus tionscadail bonneagair na hEorpa.

D'fhoilsigh an Coimisiún Páipéar Uaine maidir le hAMC a thógáil, ina ndearnadh comhairliúcháin ón 18 Feabhra go dtí an 13 Bealtaine 2015. Thacaigh an taiseolas ó fhormhór na bhfreagróirí leis na réimsí a aithníodh sa Pháipéar Uaine maidir le borradh a chur faoi mhargaí caipitil na hEorpa. 14 Mhol na páirtithe leasmhara freisin creat Aontais a fhorbairt chun urrúsú simplí trédhearcach a chur chun cinn agus cuireadh tuairimí mionsonraithe chun tosaigh mar chuid de chomhairliúchán ar leithligh.

I dteannta an Phlean Infheistíochta don Eoraip agus na dtionscnaimh rialála airgeadais, tá tionscnaimh glactha ag roinnt institiúidí agus comhlachtaí de chuid AE le margaí urrúsúcháin a atosú agus le muinín a mhéadú ó thaobh fheidhmiú an mhargaidh de. Tá an Coimisiún, i gcomhlachas leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta, ag obair chun cuidiú le maoiniú FBManna, mar shampla faoi chlár COSME agus faoi chomhthionscnaimh de chuid an Choimisiúin agus BEI trí uirlisí urrúsúcháin a úsáid.

Sa dara leath den bhliain 2014, sheol BCE Clár um Urrúis ShócmhainnBhunaithe a Cheannach, clár a bhfuil sé mar aidhm leis atreisiú a dheanamh ar tharchur an bheartais airgeadaíochta. In éineacht leis na bearta airgeadaíochta eile, (Oibríochtaí Athmhaoinithe Spriocdhírithe Níos Fadtéarmaí, an Clár um Bannaí faoi Chumhdach a Cheannach), tá sé mar aidhm le Clár Ceannaigh na hEarnála Poiblí soláthar creidmheasa a éascú i ngeilleagar limistéar an euro. Tá na hurrúis de bhun sócmhainní sin is féidir le BCE a cheannach leagtha ama i sonraí oibríochtúla an chláir, a glacadh an 2 Deireadh Fómhair 2014. Den chuid is mó tá na critéir bunaithe ar an gcreat comhthaobhachta atá ag BCE faoi láthair maidir le hoibríochtaí athmhaoinithe. Tá siad ag teacht, tríd is tríd, leis na critéir reatha atá ag gníomhartha tarmligthe an Choimisiúin, agus leis an togra seo.

2.BUNÚS DLÍ, COIMHDEACHT AGUS COMHRÉIREACHT

Bunús dlí

Tá an togra seo bunaithe ar Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), Airteagal atá ina bhunús dlí do bhearta maidir le comhfhogasú na bhforálacha atá leagtha síos de réir dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit, arb é is cuspóir dóibh bunú agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.

D'úsáid reachtóir an Aontais an bunús dlí seo freisin chun an Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil (RCC) (Rialachán (AE) Uimh. 575/2013), an Rialachán maidir le Gníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa (GRCIII) (Rialachán (AE) Uimh. 1060/2009), agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála) a ghlacadh. Áirítear nó leasaítear forálacha na Rialachán sin sa togra seo.

Leasaítear leis an togra seo freisin forálacha áirithe den Treoir Sócmhainneacht II agus aisghairtear forálacha den Treoir maidir le GCUI agus den Treoir maidir le BCIM. Tá na Treoracha sin bunaithe ar Airteagal 53 agus Airteagal 62 den Chonradh. Murab ionann agus an togra seo,ní hé Airteagal 114 den Chonradh bunús fhorálacha na dtreoracha sin, ach dá mba rud é gur glacadh na forálacha i gceist ar leithligh ó na Treoracha, ba é Airteagal 114 CFAE a bheadh mar bhunús dlí leo. Is é bunú agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh atá mar phríomhchuspóir leo, go háirithe trí chothrom iomaíochta sa mhargadh inmheánach a áirithiú d'infheisteoirí agus do lucht eisiúna a bhíonn ag plé le hurrúsú.

Coimhdeacht (maidir le hinniúlacht neamheisiach)

Is é cuspóir an togra seo margadh urrúsúcháin inbhuanaithe a atosú a chuirfeadh feabhas ar mhaoiniú gheilleagar an Aontais Eorpaigh, agus a áiritheoidh cobhsaíocht airgeadais agus cosaint infheisteoirí ag an am céanna. Chun é sin a dhéanamh tá sé mar aidhm leis an togra ardán rialála a sholáthar a mbeidh muinín ag infheisteoirí ann, comhsheasmhacht agus caighdeánú níos fearr a bhaint amach sa mhargadh agus creat rialála atá níos íogaire ó thaobh riosca de a chur i bhfeidhm (trí leasú a dhéanamh ar an RCC agus ar an ngníomh tarmligthe Sócmhainneacht II).

Is cuid de mhargaí airgeadais an Aontais iad táirgí urrúsaithe atá oscailte agus comhtháite. Nascann an turrúsú institiúidí airgeadais ó Bhallstáit éagsúla agus ó Stáit nach Ballstáit iad: is minic a thionscnaíonn bainc na hiasachtaí atá urrúsaithe, agus is iad institiúidí airgeadais amhail árachóirí agus cistí infheistíochta a infheistíonn sna táirgí seo agus déanann siad amhlaidh thar theorainneacha Eorpacha, agus go domhanda freisin. Dá bhrí sin is margadh idirnáisiúnta é an margadh urrúsúcháin.

Ní féidir leis na Ballstáit iad féin gníomhaíochtaí a dhéanamh ar leor iad chun na margaí urrúsúcháin a atosú. Tá an tAontas Eorpach ag moladh go mbeadh caighdeáin ann ar leibhéal idirnáisiúnta le hurrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe (STC) a shainaithint. Cabhróidh caighdeáin den sórt sin le hinfheisteoirí catagóirí urrúsuithe a shainaithint ar féidir anailís níos éasca agus níos trédhearcaí a dhéanamh ar na rioscaí foluiteacha a bhaineann leo.

Dá ndéanfadh na Ballstáit féin na caighdeáin idirnáisiúnta sin a chur chun feidhme, d'fheadfadh cineálacha éagsúla cur chuige a bheith ann, rud a chruthódh constaic de facto d'infheisteoirí trasteorann agus a bhainfeadh an bonn de mhuinín na ninfheisteoirí as an gcaighdeán STC. Ina theannta sin fágann creat stuamachta maidir le hurrúsú STC atá níos íogaire ó thaobh riosca de gur gá don Aontas urrúsú STC a shainmhíniú go soiléir, mar sa chás nach ndéanfar amhlaidh d'fhéadfadh an láimhseáil rialála níos íogaire ó thaobh riosca de do bhainc agus comhlachtaí árachais bheith ar fáil i gcás urrúsuithe de chineálacha éagsúla sna Ballstáit éagsúla. Bheadh deis iomaíochta mhíchothrom agus arbatráiste rialála mar thoradh air sin. Maidir leis an easpa comhsheasmhachta agus caighdeánaithe tá roinnt eilimintí maidir le hurrúsú atá comhchuibhithe cheana ag dlí an Aontais Eorpaigh, go háirithe sainmhínithe, rialacha maidir le nochtadh, dícheall cuí, coinneáil riosca agus cóir stuamachta d'eintitis rialáilte a infheistíonn sna táirgí sin urrúsúcháin. Leagadh amach na forálacha sin faoi chuimsiú gníomhartha dlíthiúla éagsúla (Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil (RCC), Sócmhainneacht II, Treoir maidir le gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI), an Rialachán maidir le Gníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa (GRC), agus an Treoir maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha (BCIM)) rud a fhágann go bhfuil neamhréireachtaí áirithe sna ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le hinfheisteoirí éagsúla. Ní féidir cur le comhsheasmhacht ná caighdeánú na bhforálacha sin ach ar leibhéal an Aontais.

Tugann an ghníomhaíocht teachtaireacht shoiléir chomhsheasmhach amach ar fud an Aontais gur éirigh go maith le hurrúsuithe áirithe fiú le linn na géarchéime airgeadais, gur féidir leo a bheith ina ninfheistíochtaí úsáideacha ag cineálacha éagsúla infheisteoirí gairmiúla agus sna cásanna sin gur cheart bacainní rialála (easpa córa stuamachta iomchuí, cóir neamhleanúnach thar earnálacha airgeadais) a bhaint. Ní féidir cóir níos íogaire ó thaobh riosca de a chruthú le haghaidh urrúsuithe le gníomhaíochtaí ar an leibhéal náisiúnta amháin, toisc go bhfuil an chóir stuamachta leagtha síos i ndlí an Aontais cheana féin, agus ní féidir a áirithiú ar an leibhéal sin ach an oiread go mbeidh comhsheasmhacht agus caighdeánú ar na forálacha sin atá cumhdaithe ag gníomhartha éagsúla dlíthiúla an Aontais faoi láthair, amhail iad sin a bhaineann le nochtadh, dícheall cuí agus coinneáil riosca.

Comhréireacht

Is iad na roghanna beartais a roghnaíodh ná critéir a thabhairt isteach maidir le hurrúsú STC a bheidh infheidhme maidir le hurrúsú fadtéarmach agus gearrthéarmach (ABCP san áireamh). Is ar na tionscnóirí agus na hurraitheoirí atá an phríomhfhreagracht as a áirithiú go gcomhlíontar na critéir sin, agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcomhlíonann urrúsú STC na critéir STC ar tugadh fógra d'ÚEUM ina leith. Ba cheart do na hinfheisteoirí dícheall cuí a dhéanamh mar is ceart sula ndéantar infheistiú in urrúsuithe STC, agus iontaoibh iomchuí a chur san fhógra STC agus san fhaisnéis arna nochtadh ag an tionscnóir, an turraitheoir agus an tEintiteas Sainchuspóireach Urrúsúcháin (SSPE). Tá formhaoirseacht, comhordú maoirseachta trasteorann agus sásra um smachtbhannaí ann chun treisiú leis an gcur chuige. Cuirfear rialacha maidir le trédhearcacht, dícheall cuí agus coinneáil riosca ar fáil faoi chreat an Aontais.

Ag an am céanna, ní bheidh iallach ar rannpháirtithe sa mhargadh urrúsúcháin STC a eisiúint ná infheistiú iontu: is féidir le tionscnóirí fós urrúsuithe nach urrúsuithe STC iad nó urrúsuithe atá níos simplí, níos trédhearcaí nó níos caighdeánaithe ná mar a cheanglaítear faoi na critéir STC a chruthú. Agus na critéir STC á ndréachtú, rinneadh iarracht iad a ailíniú leis na critéir atá ann cheana féin sna gníomhartha tarmligthe maidir le Cóimheas Cumhdaigh Leachtachta (CCL) agus Sócmhainneacht II 15 agus le critéir CBMB/IOSCO agus ÚBE.

Maidir leis na ceanglais STC a chomhlíonadh, ceaptar gurb é an dóigh is fearr leis sin a dhéanamh ná an fhreagracht a bheith ar na tionscnóirí agus na hinfheisteoirí go fóill, trí bhíthin formhaoirseachta. Is féidir leis an dara dream sin a luadh, faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí sa mhargadh agus a sheiceáil go gcomhlíonann idirbheart gach ceanglas STC agus smachtbhannaí a fhorchur, más gá. Ar lámh amháin, léirigh an ghéarchéim airgeadais go mbíodh infheisteoirí ag brath an iomarca ar thríú páirtithe, amhail gníomhaireachtaí rátála creidmheasa, san am atá thart. Rinneadh lagú ar dhícheall cuí na ninfheisteoirí i ngeall ar an ar an iontaoibh iomarcach sin a cuireadh sna tríú páirtithe. Tharla sin i bpáirt i ngeall ar thagairtí rialála do thríú páirtithe ('cruashreangú') freisin, tagairtí ar cheart a sheachaint dá bhrí sin. Sa togra seo, cé gur féidir le tríú páirtithe ról tábhachtach a bheith acu ar bhonn deonach, beidh an fhreagracht as dícheall cuí ar thionscnóirí agus ar infheisteoirí fós. Ar an lámh eile, dá mbeadh rannpháirtíocht rialála ex ante ag na maoirseoirí ag sonrú go gcomhlíonann urrús na ceanglais STC, chuirfí an fhreagracht ar na húdaráis phoiblí ansin agus bheadh riosca ó thaobh guais mhorálta de ann dá bharr, de bhrí gur cheart an fhreagracht a bheith ar thionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna.

Ar deireadh, nuair ab iomchuí, dréachtaíodh creat urrúsúcháin an Aontais le bheith ag teacht leis na sainmhínithe agus forálacha atá ann cheana féin faoi dhlí an Aontais maidir le nochtadh, dícheall cuí agus coinneáil riosca. Sa dóigh sin áirithítear go mbeidh an margadh in ann leanúint de bheith ag feidhmiú ar bhonn an chreata dlí atá ann faoi láthair áit nach bhfuil leasú déanta ar an gcreat sin, sa chaoi nach ndéanfar costais a mhéadú gan ghá ná suaitheadh rialála a chruthú. Áirithítear freisin go ndéanfar infheisteoirí a chosaint agus go mbeidh cobhsaíocht airgeadais ann, agus rannchuideoidh sé a mhéad is féidir le geilleagar an Aontais a mhaoiniú. Rinneadh athruithe nuair ba ghá ar mhaithe le creat comhchuibhithe Aontais a chruthú.

Ní féidir gach próiseas agus gach cleachtas sna margaí urrúsúcháin a chaighdeánú trí chomhchuibhiú a dhéanamh ar an gcreat dlí atá ann cheana ar leibhéal an Aontais. Ar an gcúis sin, iarrtar sa togra seo ar rannpháirtithe sa mhargadh a bheith ag obair ar chaighdeánú breise ar chleachtais margaidh. Mar shampla, tugadh le fios sa chomhairliúchán poiblí go bhfuil dealramh ar chaighdeánú breise ar dhoiciméadú na nurrúsuithe a dhéanfadh na rannpháirtithe sa mhargadh iad féin, mar a dhéanann an Cumann Urrúsúcháin Ísiltíreach, mar shampla. D'fhéadfaí an cur chuige seo a leathnú go Ballstáit agus aicmí sócmhainne eile d'fhonn caighdeánú breise a dhéanamh ar chleachtais urrúsúcháin agus costais a laghdú ar gach rannpháirtí sa mhargadh dá bharr, chomh maith le hinfheistiú in urrúsuithe a éascú. Iarrann an Coimisiún ar rannpháirtithe sa mhargadh agus ar a gcomhlachais ghairmiúla tosú ar an obair ar chaighdeánú breise agus déanfaidh sé faireachán agus tabharfaidh sé cúnamh nuair is gá.

Déantar plé breise ar chomhréireacht sa mheasúnú tionchair, go háirithe i gcuid 4.4 de.

An rogha ionstraime

Tá sé mar aidhm leis an togra seo margadh inbhuanaithe don urrúsú STC a chruthú. Chuige sin, sonraítear sa togra na critéir atá le comhlíonadh ag urrúsuithe agus cuirtear an creat maoirseachta is gá ar fáil, agus tugtar le chéile na forálacha atá ann cheana féin faoi dhlí an Aontais maidir le hurrúsú a bhaineann le coinneáil riosca, nochtadh agus dícheall cuí.

Ba cheart go mbeadh na critéir STC aonfhoirmeach ar fud an Aontais. Tá critéir inchomparáide a bhfuil raon feidhme níos teoranta acu i bhfeidhm faoi láthair in dhá rialachán tarmligthe atá glactha ag an gCoimisiún (na gníomhartha tarmligthe CCL agus Sócmhainneacht II). Chomh maith leis sin, tá na rialacha suntasacha maidir le nochtadh, coinneáil riosca agus dícheall cuí leagtha síos i roinnt rialachán éagsúil de chuid an Aontais (RCC, gníomh tarmligthe Sócmhainneacht II, Rialachán tarmligthe GRC agus Rialachán tarmligthe BCIM).

Cuireann Airteagal 114 (1) CFAE bunús dlí ar fáil le haghaidh Rialacháin lena gcruthaítear forálacha aonfhoirmeacha atá dírithe ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú. Beidh na critéir maidir le hurrúsú STC agus an comhchuibhiú ar na forálacha atá ann cheana féin maidir le coinneáil riosca, nochtadh agus dícheall cuí faoi dhlí an Aontais mar fhothaca le feidhmiú ceart sábháilte an mhargaidh inmheánaigh. Ní bheadh na torthaí céanna ag treoir, toisc go bhféadfadh sé go nglacfaí bearta éagsúla ar an leibhéal náisiúnta agus treoir á cur chun feidhme, agus d'fhéadfadh saobhadh iomaíochta agus arbatráiste rialála a bheith mar thoradh leis sin. Lena chois sin, formhór na bhforálacha ón Aontas atá i bhfeidhm cheana féin sa réimse seo, is i bhfoirm Rialacháin a glacadh iad.

Chun an creat dlí seo a chruthú, is gá roinnt ionstraimí dlíthiúla a ghlacadh. Ar an gcéad dul síos, ní mór Rialachán maidir le hUrrúsú a ghlacadh lena gcruthaítear sainmhínithe agus rialacha aonfhoirmeacha thar réimsí airgeadais, lena ndéantar rialacha maidir le coinneáil riosca, dícheall cuí agus nochtadh a chomhchuibhiú. Sa rialachán céanna sonraítear na critéir maidir le hurrúsú STC le haghaidh gach earnáil airgeadais, aicmí incháilithe sócmhainne agus struchtúr idirbhirt, chomh maith leis na rannpháirtithe ábhartha sa mhargadh thar earnálacha. Ba cheart forálacha sa reachtaíocht earnálach nach mbeidh gá leo níos mó a aisghairm leis an rialachán seo freisin. Ar an dara dul síos, moltar gníomhartha dlí a ghlacadh freisin ar son cóir stuamachta ar urrús atá níos íogaire ó thaobh riosca de le haghaidh institiúidí creidmheasa. Tá an creat stuamachta reatha leagtha síos in RCC i gcás institiúidí creidmheasa agus sa ghníomh tarmligthe Sócmhainneacht II i gcás árachóirí. Ba cheart togra a ghlacadh lena leasaítear RCC dá bhrí sin, agus ba cheart an gníomh tarmligthe Sócmhainneacht II a leasú freisin a luaithe is a ghlacfar an creat dlí le haghaidh urrúsúcháin.

Ó thaobh amchlár do ghlacadh na nionstraimí lena mbaineann, is aon phacáiste idirnasctha amháin atá sna gníomhartha éagsúla dlí, toisc go mbeidh cóir stuamachta shaincheaptha ar leith ann i gcomhair urrúsú STC. Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go gcuirfeadh an Coimisiún pacáiste cuimsitheach ar fáil ina mbeidh na heilimintí ábhartha go léir.

Chun a áirithiú go mbeidh an creat rialála árachais i gcomhair urrúsú ag teacht lena bhfuil sa Rialachán seo, is gá roinnt leasuithe a dhéanamh ar Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/35 ón gCoimisiún (gníomh tarmligthe Sócmhainneacht II). Ar an gcéad dul síos, ba ghá na sainmhínithe atá ann maidir le hurrúsú a ailíniú leo sin atá sa togra reatha seo. Ar an dara dul síos, toisc go bhfuil na ceanglais maidir le coinneáil riosca agus dícheall cuí infheidhmithe go díreach sa togra seo le haghaidh Rialacháin, is féidir na ceanglais chosúla ón Rialachán Tarmligthe Sócmhainneacht II a aisghairm tar éis theacht i bhfeidhm an togra seo. Ar deireadh, i bhfianaise na tacaíochta leathan sa chomhairliúchán poiblí ar an bPáipéar Uaine maidir le hAMC gur cheart go mbainfeadh tráinsí neamhshinsearacha den urrúsú STC leas as muirear caipitil leasaithe faoi Shócmhainneacht II, agus go mbeadh feabhas ann ó thaobh íogaireacht riosca de, déanfaidh an Coimisiún calabrú nua a fhorbairt. Leanfadh an mhodheolaíocht sin cur chuige na trédhearcachta bunaithe ar an muirear caipiteal do na neamhchosaintí foluiteacha, arna méadú faoi fhachtóir neamhneodrachta chun riosca samhla an urrúsaithe a chur san áireamh. Bheadh muirir chaipitil na neamhchosaintí foluiteacha bunaithe ar an gcalabrú reatha atá i ngníomh tarmligthe (AE) Uimh. 2015/35 ón gCoimisiún agus bheadh an fachtóir neamhneodrachta ailínithe leis na meánfhachtóirí atá ar fáil sa chomhairle a thug ÚBE an 7 Iúil 2015 16 . Bheadh laghdú mór ann ar an muirear caipitil le haghaidh tráinsí neamhshinsearacha den urrúsú STC mar thoradh ar an modheolaíocht sin. Déanfar feabhsuithe teicniúla freisin ar an modheolaíocht faoina ndéantar calabrú a ríomh i gcomhair na dtráinsí sinsearacha. Beidh na hathruithe sin ar an gcalabrú i bhfoirm leasú ar ghníomh tarmligthe (AE) Uimh. 2015/35 ón gCoimisiún.

Tá sé de chumhacht ag an gCoimisiún cheana féin na hathruithe sin ar Rialachán Tarmligthe Sócmhainneacht II a ghlacadh ag an bpointe seo. Mar gheall go mbeidh gá tagairt a dhéanamh don togra seo sna calabruithe nua agus do na ceanglais STC go háirithe, ní féidir na hathruithe is gá a ghlacadh ach tar éis ghlacadh an togra seo. Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh na calabruithe nua sna hearnálacha árachais agus baincéireachta i bhfeidhm amhail ón dáta céanna.

Ar deireadh, leanfaidh togra eile an togra reatha seo níos déanaí chun leasú a dhéanamh ar ghníomh tarmligthe CCL sa dóigh is go mbeidh sé ag teacht leis an Rialachán seo. Déanfar leasú go sonrach ar na critéir incháilitheachta le haghaidh urrúsuithe mar shócmhainní Leibhéal 2B in Airteagal 13 den ghníomh tarmligthe sin sa chaoi is go mbeidh sé ag teacht leis na critéir ghinearálta i gcomhair urrúsuithe STC mar a leagtar síos sa Rialachán seo iad. Níl sé beartaithe leasuithe a dhéanamh ar na gníomhartha tarmligthe sin ag an tráth seo. Tá siad faoi réir nós imeachta eile agus braitheann siad ar an toradh a bheidh ar na caibidlíochtaí reachtacha ar an bpacáiste seo.

3.TORTHAÍ NA gCOMHAIRLIÚCHÁN LEIS NA PÁIRTITHE LEASMHARA AGUS NA MEASÚNUITHE TIONCHAIR

Comhairliúcháin leis na geallsealbhóirí

Idir an 18 Feabhra agus an 13 Bealtaine 2015, chuathas i gcomhairle leis an bpobal i dtaobh creat féideartha de chuid an Aontais Eorpaigh a cheapadh don urrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe. 120 freagra a fuarthas 17 . Ar an iomlán, ba léir ón gcomhairliúchán sin gur do chreat trasEorpach don urrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe a bhí tús áite le tabhairt (féach achoimre na bhfreagraí in Iarscríbhinn 10 sna Measúnuithe Tionchair dá dtagraítear thíos).

Bhí na freagróirí ar aon fhocal, den chuid is mó, nár mhiste a aithint gur fearr i bhfad a d'fheidhmigh urrúsuithe an Aontais Eorpaigh le linn na géarchéime ná urrúsuithe Stáit Aontaithe Mheiriceá agus gur ghá an creat Rialacháin mar atá a mhodhnú. Ba chuidiú le téarnamh inmharthana mhargadh urrúsaithe na hEorpa a leithéid a dhéanamh; chuirfí sruth breise maoinithe ar fáil do gheilleagar an Aontais, rud a áiritheodh an chobhsaíocht airgeadais.

Cuireadh ionchur na ngeallsealbhóirí san áireamh. Thug rannpháirtithe áirithe de chuid an mhargaidh le fios gurbh fhearr leo féin go mbunófaí comhlachtaí príobháideacha a d'fheidhmeodh mar 'áiritheoirí' nó 'comhlachtaí rialúcháin' d'urrúsuithe STC. Mhaígh siad dá mb'éigean dul i muinín páirtithe seachtracha gur chuidiú sin san iarracht deireadh a chur leis an stiogma a bhaineann faoi láthair leis an urrúsú agus gur chuidiú é freisin san iarracht iontaoibh na ninfheisteoirí as urrúsuithe simplí trédhearcacha caighdeánaithe a fhorbairt. Sa chás go mbeidís rannpháirteach, d'fhéadfadh an tríú páirtí a bhfuil saineolas acu ar an leas a bhaineann leis an urrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe mar tháscaire ar cé acu an gcomhlíonann nó nach gcomhlíonann urrúsú ar leith ceanglais STC, d'fhéadfaidís bheith ina gcúnamh ag infheisteoirí agus ag tionscnóirí agus iad ag teacht ar bharúil. Ach is den riachtanas, faoi mar a léirigh bunáite na núdarás maoirseoireachta sa chomhairliúchán poiblí, gurb iad na hinfheisteoirí féin a dhéanfadh a measúnú féin fós, ós iadsan, ar deireadh, atá freagrach as cibé cinneadh infheistíochta a dhéanfaidh siad. Creideann an Coimisiún é féin gur leor de dhreasacht an chóir stuamachta i gcúrsaí baincéireachta agus árachais ag infheisteoirí chun infheistiú a dhéanamh in urrúsuithe simplí trédhearcacha caighdeánaithe.

Saineolas a bhailiú agus a úsáid

Tá léargas nach beag faighte ag an gCoimisiún, de thoradh na rannpháirtíochta a bhí aige sa phlé agus sa mhalartú tuairimí ba bhun le comhthascfhórsa BCBSIOSCO ar mhargaí an urrúsaithe, agus de thoradh na páirtíochta a bhí aige san obair a rinne CBMB ar athbhreithniú na láimhseála caipitil. Chuir an Coimisiún suim freisin san obair a rinne Comhchoiste na nÚdarás Maoirseachta Eorpach (ÚMEanna) i dtaca le gnéithe lárnacha den urrúsú, agus sa mhéid a rinne baill eile den Chomhchoiste (ÚBE, ÚEUM, ÚEÁPC) as a stuaim féin. Le linn na bliana 2014, chuaigh BCE-BoE, CBMB-IOSCO agus ÚBE faoi seach i gcomhairle leis an bpobal ionas gur bailíodh faisnéis thábhachtach faoi thuairim na ngeallsealbhóirí ar mhargaí an urrúsaithe. Mar bhreis ar an méid sin thuas a chuaigh an Coimisiún féin i gcomhairle leis an bpobal ar thóir tuilleadh faisnéise faoi na príomh-shaincheisteanna a bhaineann le hábhar. Bhuail an Coimisiún le húdaráis phoiblí, le bainc ceannais, le hionadaithe ón earnáil phríobháideach agus ón gCAI. Ar an iomlán, dhearbhaigh na comhairliúcháin idirnáisiúnta sin a ndúradh le linn chomhairliúchán an Choimisiúin féin; tá aiseolas breise iontu i dtaobh na mbuntáistí a bhaineann le cuid de na roghanna beartais atá á moladh agus a fheabhas atá siad i gcomparáid le chéile.

Measúnú tionchair

Chun an togra seo a réiteach, ullmhaíodh Measúnú Tionchair a pléadh ansin le Grúpa Stiúrtha Idirsheirbhíse. Cuireadh an Tuarascáil ar an Measúnú Tionchair faoi bhráid an Bhoird um Ghrinnscrúdú Rialála an 17 Meitheamh 2015. An 15 Iúil 2015 a tháinig an bord le chéile. Tuairim dhearfach a thug an bord uaidh. D'iarr sé go ndéanfaí athruithe agus breis ionchuir sna réimsí seo a leanas: staid reatha mhargadh an urrúsaithe sna Ballstáit éagsúla agus an tionchar ba dhóichí a bheadh ag an tionscnamh ar an leibhéal seo; tuairisc ar an nasc atá idir na fadhbanna a sainaithníodh agus cuspóirí an tionscnaimh mar aon leis na spriocanna sin dá chuid ar féidir, go réalaíoch, iad a bhaint amach; forléargas ar dhá thaobh na ceiste (idir dhearfach agus dhiúltach) mar anailís ar thionchar na roghanna atá ann. Dírítear ar na saincheisteanna sin sa leagan deiridh, a bhfuil fáil air ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin.Oiriúnacht rialála agus simpliú

Déanfaidh an beartas seo simpliú agus comhchuibhiú ar na forálacha dlí sin atá i bhfeidhm cheana maidir le hurrúsuithe. Is doiligh meastacháin iontaofa a sholáthar faoin gcobhsaíocht bhreise a d'eascródh as aon mhéadú dá dtiocfadh ar mhargaí an urrúsaithe ó tharla nach mór raidhse leathan cúinsí a thabhairt san áireamh mar atá, dálaí maicreacnamaíocha agus beartas airgeadais, éileamh comhiomlánaithe ar chreidmheas, nó athruithe ar bhealaí cistithe malartacha. Ní éadóigh, le himeacht ama, nach dtiocfaidh athrú ar na nithe úd, rud a mbeidh tionchar aige ar an toradh deiridh. Mar shampla, dá bhfillfeadh margadh an urrúsaithe ar na meánleibhéil eisiúna a bhí i réim sular tharla an ghéarchéim agus dá mbainfeadh institiúidí creidmheasa leas as nua-eisiúint chun creidmheas nua a sholáthar, bheifí in ann idir €100150bn creidmheasa a thairisicint don earnáil phríobháideach. B'ionann sin agus méadú 1.6 % ar an gcreidmheas a bheadh ar fáil do ghnólachtaí agus do theaghlaigh san Aontas.

Ní fheileann na hionstraimí airgeadais sin d'infheisteoirí miondíola de dheasca leibhéal na rioscaí agus na castachta is dual dá leithéid d'ionstraimí. Ba chóir go mbeadh cúpla deaéifeacht ar mhaoiniú do FBManna ag na roghanna beartais atá sa togra seo (féach Iarscríbhinn 6 sa tuairisc ar Mheasúnú Tionchair). Ar an gcéad dul síos, ba chóir go mbeadh sé ina chabhair mhaoinithe ag FBManna agus iad ag tarraingt ar dhá bhealach shonracha: iasachtaí do FBManna, trí urrúis shócmhainnbhunaithe le haghaidh FBManna, agus iasachtaí gearrthréimhseacha trí chainéil shimplí thrédhearcacha ABCP. Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh ag na bainc, de bharr an tionscnaimh sin, uirlis a cheadóidh dóibh riosca a ghlanadh dá gcuid clár comhordaithe. D'fhágfadh sin gur cheart do na bainc tuilleadh caipitil a chur ar fáil agus a thairiscint mar chreidmheas nua do FBManna. Ar deireadh, ach aon chreat comhsheasmhach trasEorpach urrúsúcháin a thabhairt isteach agus an margadh a spreagadh le bheith páirteach ina thuilleadh caighdeánaithe, ba chóir go dtiocfadh laghdú ar na costais oibríochtúla a bhaineann le hurrúsuithe. Ó tharla gur airde ná an meán na costais a bhaineann le hurrúsú iasachtaí FBManna, ba cheart go mbeadh tionchar thar a bheith tairbheach ag an laghdú thuas ar chostas an chreidmheasa a thugtar do FBManna.

Cearta bunúsacha

I dtaca lena bhfuil ábhartha dá bhfuil á bheartú anseo, ní thagann i gceist i ndáiríre ach cosaint sonraí pearsanta (Airteagal 8), an tsaoirse chun gnó a dhéanamh (Airt. 16) agus cosaint tomhaltóirí (Airt. 38) i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Ceadaítear teorainneacha a leagan ar na cearta agus na saoirsí seo faoi Airteagal 52 sa Chairt.

I dtaca leis an togra seo de, is é cuspóir an leasa ghinearálta is bun le teorainneacha áirithe a leagan ar chearta bunúsacha agus é de chuspóir ag an gcéad chuspóir sin sláine an mhargaidh agus an chobhsaíocht airgeadais a áirithiú. Tharlódh go gcuirfí as don tsaoirse gnó a dhéanamh ar an ábhar nach mór cloí le riachtanais áirithe a bhaineann le coinneáil riosca agus dícheall cuí d'fhonn ailíniú leasa i slabhra na hinfheistíochta a áirithiú, agus chun a áirithiú go niompróidh infheisteoirí féideartha iad féin ar bhealach stuama. I dtaca le cosaint sonraí pearsanta de, tharlódh nár mhór faisnéis áirithe faoi mhéid na hiasachta a nochtadh d'fhonn a áirithiú go mbeadh ar chumas infheisteoirí a ngnó a dhéanamh le dícheall cuí. Ach féach go bhfuil na forálacha seo i bhfeidhm cheana i ndlí an Aontais. Níor cheart go gcuirfeadh an togra seo as do thomhaltóirí ó tharla nach dírithe orthu siúd a bhíonn urrúsuithe. Mar sin féin, i dtaca le gach cineál infheisteora STC, d'éascódh an turrúsú anailís ní b'fhearr ar na rioscaí ábhartha, rud a chuideodh le cosaint an infheisteora.

4.IMPLEACHTAÍ BUISÉADACHA

Is beag iarmhairt a d'fhágfadh an togra reachtach seo ar bhuiséad an Aontais. Tiocfaidh as go ndéanfar tuilleadh forbartha ar bheartais laistigh den Choimisiún agus sna trí ÚEManna. Ina theannta sin, sannfar cúraimí comhordúcháin ar leith do na hÚEManna d'fhonn a áirithiú go ndéanfar an creat STC a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach ar fud an Aontais Eorpaigh. Féach an bhileog airgeadais a ghabhann mar Iarscríbhinn leis an doiciméid seo.

5.EILIMINTÍ EILE

Pleananna cur chun feidhme agus socruithe faireacháin, measúnaithe agus tuairiscithe

Ó tharla gur Rialachán a bunaíodh cuid mhaith ar reachtaíocht Eorpach atá i bhfeidhm cheana atá i gceist leis an ionstraim atá á beartú, ní gá plean cur chun feidhme a réiteach.

Cuimsítear sa Rialachán faireachán agus measúnú a dhéanfaidh na hÚEManna agus an Coimisiún féin. I dtosach báire, ba cheart d'ÚBE, i ndlúthchomhar le hÚEUM agus ÚEÁPC, tuairisc a fhoilsiú ar chur chun feidhme na gceanglas STC, ar na bearta atá déanta ag maoirseoirí, ar na rioscaí ábhartha agus na leochaileachtaí úra a d'eascair as an gcur chun feidhme (más ann dóibh), agus ar deireadh ar thionscnaimh de chuid rannpháirtithe sa mhargadh leis an gcaighdeánú laistigh de mhargadh urrúsúcháin an Aontais Eorpaigh a chothú. Ina theannta sin, trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm don Rialachán seo, ag obair di i ndlúthchomhar leis an dá ÚEM eile, déanfaidh ÚBE tuairisc a fhoilsiú ar fheidhmiú na gceanglas trédhearcachta agus ar leibhéal na trédhearcachta laistigh de mhargadh urrúsúcháin an Aontais Eorpaigh.

Ar an dara dul síos, ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm don Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú agus tuarascáil ar fheidhmiú an Rialacháin a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maille le togra reachtach, más iomchuí.

Ar an gcuma sin, déanfar measúnú iomlán ar an Rialachán seo d'fhonn a mheas, le cois nithe nach iad, a éifeacht agus a éifeachtúlacht i dtaca le baint amach na gcuspóirí atá aige.

Is ina cháil mar fheidhm de chuid táirgí, praghsanna agus leibhéil eisiúna STC a dhéanfar a mhéid a baineadh amach an chéad chuspóir (Idirdhealú a dhéanamh idir táirgí simplí trédhearcacha caighdeánaithe agus cineálacha urrúsúcháin eile) a mheas. Má thagann ardú orthu araon, i gcoibhneas le hearraí STC, beidh sin ina chomhartha difreála, agus dá bhrí sin ina chomhartha gur baineadh amach an chéad chuspóir.

Le trí chritéar (raon an chaighdeánaithe ar phróisis agus ar chleachtais i margaí an urrúsaithe a chothú, maille le dul i ngleic le neamhréireachtaí rialála) a dhéanfar an dara cuspóir a mheas: (1) Fás phraghas agus eisiúint tháirgí STC (e.g. toisc gur cheart go neascródh eisiúint is mó de tháirgí STC as laghdú ar na costais oibríochtúla), (2) Méid an chaighdeánaithe ar ábhar margaíochta agus tuairiscithe agus ar deireadh (3) Aiseolas ó chleachtóirí margaidh maidir le héabhlóid costas oibríochtúil (ní móide go bhfuil fáil ar shonraí cearta go poiblí).

Míniú mionsonraithe ar fhorálacha sonracha an togra

Dhá phríomhchuid atá sa togra seo. Baineann an chéad chuid le rialacha i dtaobh na nurrúsuithe uile, agus an dara cuid le hUrrúsú STC agus leis sin amháin.

Gheofar sa chéad chuid rialacha a bhaineann go lárnach le gach gné dá mbaineann le hurrúsúcháin, lena náirítear urrúsú STC. Cé go ndéantar foráil cheana i ndlí an Aontais do rialacha áirithe a bhaineann le hinstitiúidí creidmheasa, agus le hearnáil an bhainistithe sócmhainní agus árachais, tá siad sin spréite feadh gníomhartha dlí éagsúla agus go comhsheasmhach le chéile ar uairibh. Dá bhrí sin, déantar, sa chéad chuid den togra, na rialacha ábhartha a thabhairt le chéile in aon ghníomh dlíthiúil amháin d'fhonn comhsheasmhacht agus cóineasú feadh earnálacha éagsúla a áirithiú, agus na rialacha reatha á dtabhairt faoi chuing na rialtachta agus an tsimplithe san am céanna. A thoradh sin go ndéanfar sainfhorálacha na hearnála a bhaineann leis an ábhar céanna a aisghairm.

Gheofar sa dara cuid na critéir lena sainmhínítear an turrúsú STC. Bíodh is go bhfuil leagtha amach cheana ag an gCoimisiún, chun críocha sonraithe, sa Rialachán CCL agus sa Rialachán Sócmhainneacht II, critéir cosúil leo siúd atá sa togra seo, déanfaidh an Rialachán Urrúsúcháin seo córas ginearálta agus trasearnála a chruthú. Déanfaidh an tathbhreithniú ar an Rialachán RCC agus cibé leasuithe a dhéanfar amach anseo ar an ngníomh tarmligthe Sócmhainneacht II foráil maidir le cóir stuamachta a chur ar fáil, agus é níos íogaire ó thaobh priacail de, do bhainc agus d'árachasóirí a dhéanfadh infheistiú in urrúsú STC. Déanfar an gníomh tarmligthe CCL a leasú d'fhonn an gníomh reachtach seo a thabhairt san áireamh, go háirithe na critéir STC. Déanfar critéir ar leith a bhaineann le gnéithe leachtachta an urrúsaithe a shonrú sa ghníomh tarmligthe leasaithe.

Sainmhínithe (Airteagal 2)

Isteach ó RCC, den chuid is mó, a tugadh na sainmhínithe atá sa togra seo agus áirithítear leo gurb iad na sainmhínithe céanna a bheidh in úsáid feadh na hearnála airgeadais, ar a náirítear an chuid sin di nach gcuimsítear in RCC.

Rialacha an díchill chuí i gcomhair infheisteoirí (Airteagal 3)

Toisc nach minic urrúsuithe ar na táirgí airgeadais is simplí nó is trédhearcaí agus go mbaineann leo riosca is airde ná a bhaineann le hionstraimí airgeadais eile, ní mór infheisteoirí institiúideacha a bheith faoi réir rialacha an díchill chuí.

Leagtar síos na rialacha reatha in RCC, i ngníomh garmligthe Sócmhainneacht II agus i Rialachán tarmligthe 231/2013 (Rialachán BCIM). Déanfar na rialacha sin a aisghairm agus cuirfear Airteagal amháin ina nionad ina ndéanfar foráil maidir le hinfheisteoirí institiúideacha rialáilte den uile chineál a bheidh i mbun gnó i gcomhréir le forálacha comhionanna cuíchóirithe an Aontais Eorpaigh i dtaobh an díchill chuí. Maidir le GCUIanna, ní bhaineann aon rialacha maidir leis an dícheall cuí leo siúd go fóill: mar sin féin, tá de chumhacht ag an gCoimisiún glacadh le rialacha den chineál sin (Airteagal 50a den Treoir GCUI). Níl sin déanta fós aige ar an ábhar go raibh de rún ag an gCoimisiún sin a chuimsiú sa togra seo. Uime sin, cruthaítear sa togra seo ceanglais maidir le GCUI. Déantar ISSSGanna a chuimsiú freisin i gceanglais díchíll chuí an tionscnaimh. Cé nach raibh siúd faoi réir na rialacha sin go nuige seo, is maith mar a thiocfadh a gcur fúthu leis an dá chuspóir seo a leanas: an bainistiú riosca a fheabhsú i dtogra ISSSG2, agus creat comhchuibhithe a chruthú d'infheisteoirí institiúideacha.

I gcás urrúsuithe STC, ba cheart d'infheisteoirí a ndícheall cuí a dhéanamh na ceanglais STC a chomhlíonadh. Ó tharla nach táscaire ar thréithe riosca an urrúsúcháin iad na ceanglais STC, is faoin infheisteoir féin atá sé a mheas cé na rioscaí a bhaineann lena neamhchosaint féin ar an suíomh urrúsúcháin agus an iomchuí an turrúsú nó an bhfuil sé oiriúnach do riachtanais an infheisteora.

Coinneáil Riosca (Airteagal 4)

Nuair is é tionscnóir, urraitheoir nó iasachtóir bunaidh an urrúsaithe a choinníonn an riosca, áirithítear leis sin go mbíonn ailíniú leasa ann idir a leithéid siúd de ghníomhaithe agus infheisteoirí.

Cé gur ann cheana do cheanglais coinneála riosca i Rialacháin a bhaineann go sonrach le hearnalacha áirithe (RCC, an Treoir Sócmhainneacht II, an Rialachán BCIM), is é an ''modh indíreach'' a úsáidtear iontu: ní bhíonn an tionscnóir, an turraitheoir ná an tiasachtóir bunaidh faoi réir na gceanglas sin, ach faoin infheisteoir féin a bhíonn sé a fhiosrú an ag an tionscnóir, urraitheoir nó iasachtóir bunaidh atá an riosca á choinneáil. Fágann sin, áfach, ualach ar an infheisteoir ar an ábhar nach mbíonn aon teacht díreach aige ar an bhfaisnéis a cheadódh dó a leithéid de sheiceáil a dhéanamh ar an gcéad dul síos.

Ar an ábhar sin, déanann an togra seo ceanglas coinneála riosca, maille le hoibleagáid tuairiscithe, a fhorchur go díreach ar an tionscnóir, ar an urraitheoir nó an ar iasachtóir bunaidh. Cuirfidh sin ar chumas an infheisteora a sheiceáil ar mhodh simplí an bhfuil aon riosca coinnithe ag na heintitis. I gcás nach lonnaithe san Aontas Eorpach atá tionscnóir, urraitheoir nó iasachtóir bunaidh an urrúsaithe, beidh an modh indíreach i bhfeidhm go hiomlán fós. Áiritheoidh a leithéid sin de chur chuige go mbeidh cothrom iomaíochta le fáil ar an leibhéal domhanda. I gcomhréir le dlí an Aontais Eorpaigh, ba cheart eisceachtaí áirithe a dhéanamh i gcás ina ndéanann údaráis phoiblí go háirithe neamhchosaintí urrúsúcháin a ráthú go hiomlán, go neamhchoinníollach agus go neamh-inchúlghairthe. I gcás gur as foinsí poiblí a chuirtear tacaíocht ar fáil, i bhfoirm ráthaíochtaí nó eile, beidh gach foráil sa Rialachán seo gan dochar do rialacha Státchabhrach.

Tugtar san áireamh freisin sa togra seo an moladh ó ÚBE, eadhon go ndéanfaí iamh ar lúb ba lúb ar lár lena bhféadfaí dul timpeall ar na ceanglais a bhaineann le cur chun feidhme an chórais choinneála riosca trí léirmhíniú ró-scaoilte a thabhairt ar shainmhíniú an téarma ''tionscnóir''. Uime sin, chun críocha Airteagal 4, measfar nach féidir ''tionscnóir'' a thabhairt ar eintiteas a bunaíodh mar sheilf thiomnaithe, é gan cuspóir cuimsitheach gnó, agus gan de chuspóir aige ach urrúsú a dhéanamh ar neamhchosaintí. Mar shampla, ní mór é a bheith d'acmhainn ag an eintiteas ag a bhfanfaidh leas eacnamúil an idirbhirt aon íocaíocht a dhlífí air a dhéanamh as acmhainní nach mbaineann leis na neamhchosaintí atá á nurrúsú.

Rialacha Trédhearcachta (Airteagal 5)

Ceadaíonn na rialacha trédhearcachta, a bhaineann le hurrúsuithe agus neamhchosaintí foluiteacha, don infheisteoir idirbhearta urrúsúcháin a thuiscint, a mheas agus a chóimheas seachas bheith i dtuilleamaí an tríú páirtí, mar atá gníomhaireachtaí rátála creidmheasa. Cuireann siad ar chumas an infheisteora gníomhú mar infheisteoir stuama agus a dhícheall cuí a dhéanamh.

Áirithítear sa togra seo go mbeidh ag an infheisteoir gach a dteastóidh d'fhaisnéis ábhartha i dtaca le hurrúsuithe. Cuimsítear sa togra urrúsuithe den uile chineál agus tá feidhm aige maidir le hearnálacha éagsúla. D'fhonn éascú a dhéanamh ar úsáid na faisnéise ag an infheisteoir agus úsáid an nochta ag an tionscóir, an urraitheoir agus na SSPEanna, glactar sa togra seo leis an acquis faoi mar atá, ar cuid é de theimpléid nochta chaighdeánaithe. Toisc nach gcuimsítear sna teimpléid sin gach uile dheighleog urrúsúcháin, beidh teimpléid bhreise le forbairt (e.g. don PTSB). Agus sin á dhéanamh, ní mór cuíchothromaíocht a aimsiú idir leibhéal na sonraí agus comhréireacht na gceanglas nochta.

Is ceart do thionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna an fhaisnéis a sholáthar gan srian d'infheisteoirí, i dteimpléid chaighdeánaithe, agus sin ar shuíomh gréasáin a shásaíonn critéir ar leith amhail rialú ar chaighdeán na sonraí agus leanúnachas gnó. Go praiticiúil, dá ndéanfaí sin, d'fhéadfaí tuairisc ar an bhfaisnéis seo a sheoladh chuig stóras sonraí amhail ''An Stóras Sonraí Eorpach'', áit a bhfuiltear ag tiomsú cheana féin, chun críocha incháilitheachta a bhaineann le hoibríochtaí athmhaoinithe de chuid Eurosystem, cuid mhór den chineál seo faisnéise. Déanfar an fhaisnéis a thuairisciú le teimpléid chaighdeánaithe, a d'fhéadfaí a úsáid freisin chun fógra a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo, agus, ar fheitheamh a chríochnaithe, chuig suíomh gréasáin na nionstraimí airgeadais struchtúrtha, i gcomhréir le hAirteagal 8b de Rialachán an GRCIII. Ar aon chaoi, beidh de fhreagracht ar údaráis inniúla a áirithiú go ndéanfar faisnéis a sholáthar i gceart d'infheisteoirí agus go sásóidh an suíomh gréasáin na saintréithe riachtanacha. Ba cheart d'ÚBE, i ndlúthchomhar le hÚEUM agus ÚEÁPC, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a shonrú maidir leis na ceanglais a bheidh le comhlíonadh ag an suíomh gréasáin ar a gcuirfear an fhaisnéis ar fáil do shealbhóirí suímh urrúsúcháin. Go sonrach, cuimseofar sna riachtanais sin struchtúr rialachais maille le neamshpleáchas an tsuímh ghréasáin, na rialacha mionsonraithe maidir le rochtain ar fhaisnéis, na próisis inmheánacha lena náirithítear stóinseacht agus sláine dheafheidhmiúil agus oibríochtúil an tsuímh, agus na próisis lena náirithítear caighdeán agus cruinneas na faisnéise.

Urrúsú STC (Airteagail 6 go 13)

In Airteagail 6 go 13 atá na ceanglais a bhaineann leis an Urrúsú Simplí Trédhearcach Caighdeánaithe (''STC'').

Ní fhágann an ''Caighdeán STC'' nach mbíonn an turrúsú atá i gceist gan riosca, ach go gcomhlíonann an táirge critéir ar leith a chuirfidh ar chumas an infheisteora stuama dhícheallaigh anailís a dhéanamh ar an riosca atá i gceist.

Dhá chineál ceanglas STC a bheidh ann: ceann a fhónfaidh d'urrúsuithe fadtéarmacha agus ceann eile a fhónfaidh d'urrúsuithe gearrthéarmacha (ABCP). Ach is cosúil le chéile, cuid mhaith, na ceanglais sin. Tá na ceanglais nua sin bunaithe ar cheanglais atá ann cheana sna gníomhartha tarmligthe maidir le Cóimheas Cumhdaigh Leachtachta (CCL) agus i ngníomhartha Sócmhainneacht II, maidir le comhairle ÚBE agus caighdeán an CBMBIOSCO. Beidh feidhm ag na ceanglais i ngach earnáil airgeadais.

Urrúsuithe 'fíordhíolacháin' amháin a cheadaítear a ainmniú mar STC leis an togra seo. I gcás urrúsú fíordhíolacháin, déantar úinéireacht na neamhchosaintí foluiteacha a aistriú chuig nó a shannadh go héifeachtach d'eintiteas eisitheora ar eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin (SSPE) é. I gcás urrúsuithe sintéiseacha, ní dhéantar na neamhchosaintí foluiteacha a aistriú chuig eintiteas den chineál sin, ach ina áit sin déantar an riosca creidmheasa a bhaineann leis na neamhchosaintí foluiteacha a aistriú trí bhíthin ráthaíochta nó conradh díorthach. Leis sin, tugtar isteach riosca creidmheasa contrapháirtí breise agus castacht fhéideartha a bhaineann go háirithe le hábhar an chonartha díorthach. Ní dhearnadh go dtí seo, ar bhonn idirnáisiúnta (CBMB-IOSCO) ná Eorpach (ÚBE), aon chritéir STC a leagan síos d'urrúsuithe sintéiseacha. Fágann seo nach leor faoi láthair a bhfuil de shoiléire ann maidir le cé na hurrúsuithe sintéiseacha ba cheart a áireamh mar STC ná leis na coinníollacha faoina ndéanfaí a leithéid. Déanfaidh an Coimisiún an cheist seo a mheas a thuilleadh agus súil á coinneáil ar a mbeidh ar siúl ag na comhlachtaí idirnáisiúnta agus Eorpacha i dtaca leis an ábhar seo. Déanfaidh sé a mheas ar cheart an fhéidearthacht a bheith ann go ndéanfadh urrúsuithe sintéiseacha áirithe a d'fheidhmigh go maith le linn na géarchéime agus atá simplí trédhearcach caighdeánaithe, ceanglais STC a shásamh. D'fhéadfadh cibé ionchur a thabharfadh ÚBE bheith ina chúnamh ag an gCoimisiún agus é ag réiteach tograí beartais amach anseo. Ach féach go bhfuil earnáil ar leith d'idirbhearta FBManna ann, iad siúd a tharlaíonn i dteannta le scéimeanna arna ráthú ag údaráis phoiblí nó ag cistí poiblí, a dtabharfar cóir stuamachta STC dóibh i gcomhréir le RCC faoi choinníollacha áirithe.

Tuairisciú agus nochtadh STC (Airteagal 14)

Is ceart do thionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna araon an fhreagracht a ghlacadh maidir le comhlíonadh na gceanglas STC agus maidir le fógra a chur chuig ÚEUM le foilsiú ar an suíomh gréasáin acu. Áiritheofar leis sin go nglacfaidh tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna freagracht as a rá gur urrúsú STC atá i gceist agus go bhfuil trédhearcacht sa mhargadh. Is ar thionscnóirí agus urraitheoirí a bheidh an dliteanas i ndáil le haon chaillteanas nó dochar a eascróidh, i gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit, as fógraí míchearta nó míthreoracha a dhéanamh. Ach mar sin féin, beidh ar infheisteoirí a ndícheall cuí a dhéanamh cé gur ceadmhach dóibh iontaoibh a chur san fhógra STC agus san fhaisnéis a chuirfidh an tionscnóir, urraitheoir agus SSPE ar fáil i dtaca le comhlíonadh na gceanglas STC. Mar éascú ar an bpróiseas d'infheisteoirí agus tionscnóirí agus SSPEanna, déanfaidh na hÚdaráis Eorpacha Maoirseachta teimpléad a chruthú lena ndéanfar an measúnú STC.

Maoirseacht (Airteagal 15-22)

D'fhonn an chobhsaíocht airgeadais a chosaint, muinín na ninfheisteoirí a áirithiú, agus an leachtacht a chothú, is den riachtanas go ndéanfaí maoirseacht cheart éifeachtúil ar mhargaí an urrúsaithe. Chuige sin, éilítear sa togra seo go ndéanfaidh na Ballstáit údaráis inniúla a ainmniú i gcomhréir leis na gníomhartha dlíthiúla atá ann faoi láthair i dtaca le hearnáil na seirbhísí airgeadais. Faoi mar atá faoi láthair i ndlí an Aontais, i dtaca lena mbaineann le comhlíonadh an Airteagail ar an dícheall cuí, is iad na Ballstáit féin ba cheart an túdarás inniúil a bhainfidh leis an infheisteoir institiúideach ábhartha a ainmniú. Ba cheart na cumhachtaí sin a dheonaítear dó i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha a bhaineann le seirbhísí airgeadais a bheith ag an maoirseoir. Maidir le maoirseacht i gcás Airteagail 4 go 14, i gcás ina bhfuil na páirtithe atá i gceist á rialú i gcomhréir leis an reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais an Aontais, ba cheart do na Ballstáit féin an túdarás inniúil a bhainfidh leis an eintiteas rialaithe ábhartha a ainmniú. Mar shampla, nuair is institiúid chreidmheasa atá i gceist, ba cheart do na Ballstáit féin an maoirseoir baincéireachta ábhartha a ainmniú. Más institiúid chreidmheasa thábhachtach de réir Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 atá i gceist, ba cheart an Sásra Aonair Maoirseachta a ainmniú. I gcás nach bhfuil an páirtí atá i gceist á rialú i gcomhréir leis an reachtaíocht a bhaineann le seirbhísí airgeadais an Aontais, SSPE mar shampla, is ceadmhach do na Ballstáit féin a chinneadh cén túdarás a bheidh ina údarás inniúil. Ar an dóigh seo, déantar socruithe maoirseachta an togra seo a thabhairt i gcomhréir, a mhéid is féidir, leis na socruithe a bhí ann go dtí seo. Maidir le heintitis nach bhfuil fós á rialú i gcomhréir le dlí an Aontais, ní mór do na Ballstáit údarás inniúil amháin ar a laghad a ainmniú.

Ba cheart do na Ballstáit na cumhachtaí maoirseachta, imscrúdaitheachta agus smachtbhannaí is gnách a bheith ar fáil i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha Eorpach a bhaineann le seirbhísí airgeadais a dheonú do na húdaráis inniúla.

Ó tharla gur gníomhaíocht trasteorann a bhíonn i gceist le margadh an urrúsuithe, is den fhíorthábhacht go mbeidh comhoibriú ann idir na húdaráis inniúla agus na hÚEManna. Is den bhunriachtanas go mbeidh malartú faisnéise, comhoibriú i gcás gníomhaíochtaí maoirseachta agus comhordú cinnteoireacht ar bun.

D'fhonn léirmhíniú comhsheasmhach agus comhthuiscint ar cheanglais STC i measc na núdarás inniúil a áirithiú, is ceart d'ÚBA, ÚEUM agus EIOPA obair na núdarás inniúil sna hearnálacha airgeadais a chomhordú agus aon cheisteanna praiticiúla dá dtiocfaidh i gceist i dtaca le hurrúsuithe STC a mheas. Go sonrach, féadfaidh siad a gcuid oibre a chomhordú laistigh de chreat Chomhchiste na nÚdarás Maoirseachta Eorpach. D'fhéadfadh próiseas Ceisteanna agus Freagraí cur chun feidhme an Rialacháin seo ag rannpháirtithe an mhargaidh agus ag údaráis inniúla a éascú.

I bhfianaise an tionchair a bheidh ag aicmiú STC ar láimhseáil caipitil táirgí den chineál sin, teastaíonn roinnt rialacha ar leith. Mar shampla, tharlódh go ndéanfadh dhá Bhallstát dhifriúla infheistiú san aon urrúsú STC amháin i mBallstát eile. Tharlódh go gcinnfeadh an túdarás inniúil ba mhaoirseoir ar an gcéad árachasóir nár shásaigh an ionstraim urrúsúcháin na ceanglais STC, ach gurb é a mhalairt de thuairim a bheadh ag an údarás inniúil ba mhaoirseoir ar an árachasóir eile. Dá leanfaí den chineál seo iompair agus gan páirtithe difriúla in ann teacht ar aon fhocal, ní maith a rachadh sé do cháil an STC mar chur chuige, ionas gur arbatráiste rialála a thiocfadh dá bharr.

D'fhonn a áirithiú gur cur chuige inchreidte a bheidh ann don urrúsú STC, gheofar sa togra rialacha ábhartha ar leith. I gcás go bhfuil fianaise ag údarás inniúil go bhfuil fógra STC mícheart nó míthreorach déanta ag tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna, ba cheart dó ÚEÚM, ÚBE nó ÚEÁPC, maille leis na húdaráis inniúla sa Bhallstát dá mbaineann, a chur ar an eolas láithreach bonn leis an scéal a phlé. I gcás nach féidir leo teacht ar aon fhocal, ba cheart idirghabháil cheangailteach a bheith ann i gcomhréir leis an Rialachán ÚEUM.

Leasuithe ar ghníomhartha dlíthiúla eile (Airteagail 23 go 27)

Déantar le hAirteagail 24 go 27 roinnt Airteagal as gníomhartha dlíthiúla eile a leasú, go sonrach Treoir GCUI, an Treoir Sócmhainneacht II, Rialachán CRA, Treoir AIFM agus EMIR. Tá na leasuithe sin riachtanach mar léiriú ar chruthú creat urrúsúcháin comhchuibhithe mar chuid den togra seo. Ar an ábhar sin, ní mór roinnt de na forálacha a aisghairm nó a leasú. Beidh feidhm acu go ndéantar na forálacha ábhartha atá sna gníomhartha tarmligthe sin a bunaíodh ar na Treoracha agus Rialacháin seo a aisghairm. Baineann sin go sonrach le forálacha Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 625/2014 ón gCoimisiún 18 , Airteagail 254 go 257 den Ghníomh tarmligthe Sóchmhainneacht II, Airteagail 50 go 56 den Rialachán BCIM 19 agus le forálacha Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) Uimh. 2015/3 20 . Is ar bhonn an Rialacháin Urrúsúcháin (arna ghlacadh) a ghlacfaidh an Coimisiún na leasuithe nach mór a chur ar na gníomhartha tarmligthe sin.

Foráiltear sna leasuithe a cuireadh ar EMIR nach mbeidh conarthaí díorthach thar an gcuntar a chuirfear i gcrích ag Eintiteas Bannaí Cumhdaithe nó ag Eintiteas Sainchuspóireach Urrúsúcháin faoi réir na hoibleagáide imréitigh ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar coinníollacha ar leith. Tá bonn cirt leis an díolúine ar an ábhar gur creidiúnaí urraithe gach contrapháirtí i gconarthaí díorthach atá faoi bhanna cumhdaithe, agus ar an ábhar go bhféadfadh sé go ndearnadh socruithe urrúsúcháin agus cosaint leordhóthanach ar riosca creidmheasa contrapháirtithe cheana féin. I gcás den chineál sin, dá gcaití an timréiteach a dhéanamh go lárnach, tharlódh dúbláil ar na teicnící maolaithe riosca ionas go gcuirfí as, dá bharr sin, do struchtúr an urrúsaithe. Ionas go mbeadh ar chumas ÚEManna na dálaí agus na coinníollacha is bonn cirt le díolúine ar cheanglais imréitigh agus éarlaisithe EMIR a sholáthar do lucht eisithe urrúsuithe STC is ea a ceapadh na forálacha sin.

Gné an tríú tír

Go bunúsach, is é a dhéanann an togra seo córas a sholáthar don urrúsú i gcás gurb í an tríú tír atá i gceist. Is ceadmhach d'infheisteoirí institiúideacha de chuid an Aontais Eorpaigh infheistiú a dhéanamh in urrúsuithe lasmuigh den Aontas. Beidh orthu a ndícheall cuí a dhéanamh díreach mar a dhéanfaí i gcás urrúsuithe laistigh den Aontas, ar a náirítear féachaint an bhfuiltear ag coinneáil an riosca, agus féachaint ar chuir an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE an fhaisnéis ábhartha ar fad ar fáil. Ina theannta sin, is ceadmhach d'urrúsuithe nach as na Aontas Eorpach iad na ceanglais STC a chomhlíonadh, agus is ceadmhach don tionscnóir, don urraitheoir agus don SSPE fógra STC a chur faoi bhráid ÚEUM de bhun Airteagal 8. Níl aon cheanglas ann gur san Aontas Eorpach a bheadh na neamhchosaintí foluiteacha lonnaithe.

2015/0226 (COD)

Togra le haghaidh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

lena leagtar síos rialacha comhchoiteanna maidir le hurrúsú agus lena mbunaítear creat Eorpach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/AE, Rialachán (CE) 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 21 ,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach,

De bharr an méid seo a leanas:

(1)Baineann urrúsú le hidirbhearta a chuireann ar chumas iasachtóra – institiúid chreidmheasa de ghnáth – athmhaoiniú a dhéanamh ar thacar iasachtaí nó neamhchosaintí amhail iasachtaí le haghaidh maoin dhochorraithe, léasanna gluaisteán, iasachtaí tomhaltóirí nó cártaí creidmheasa, trí urrúis intrádála a dhéanamh díobh. Déanann an tiasachtóir comhthiomsú agus athphacáistiú ar phunann dá iasachtaí, agus déanann sé iad a eagrú i gcatagóirí éagsúla riosca le haghaidh infheisteoirí éagsúla, rud a thugann rochtain d'infheisteoirí ar infheistíocht in iasachtaí agus i neamhchosaintí eile nach mbeadh rochtain dhíreach acu orthu de ghnáth. Gintear torthaí d'infheisteoirí ó shreafaí airgid na niasachtaí foluiteacha.

(2)Sa Phlean Infheistíochta don Eoraip a cuireadh i láthair an 26 Samhain 2014, d'fhógair an Coimisiún go raibh sé ar intinn aige margaí urrúsúcháin d'ardchaighdeán a atosú, gan na botúin a rinneadh roimh an ngéarchéim airgeadais in 2008 a dhéanamh an athuair. Is cuid d'Aontas na Margaí Caipitil é margadh urrúsaithe simplí trédhearcach caighdeánaithe a fhorbairt, rud a thugann tacaíocht do phríomhchuspóir an Choimisiúin poist a chruthú agus filleadh ar an bhfás inbhuanaithe.

(3)Níl sé ar intinn ag an Aontas Eorpach lagú a dhéanamh ar an gcreat dlíthiúil a cuireadh i bhfeidhm tar éis na géarchéime airgeadais chun dul i ngleic leis na rioscaí a bhaineann le hurrúsú casta, teimhneach rioscúil. Tá sé ríthábhachtach go náiritheofar go nglacfar rialacha chun idirdhealú níos fearr a dhéanamh idir táirgí simplí trédhearcacha caighdeánaithe agus ionstraimí casta, teimhneacha rioscúla agus creat stuamachta atá níos íogaire ó thaobh riosca de a chur i bhfeidhm.

(4)Tá an turrúsú ina chuid thábhachtach de mhargaí airgeadais dea-fheidhmitheacha. Bealach tábhachtach é urrrúsú dea-struchtúrtha chun foinsí cistiúcháin a éagsúlú agus chun riosca a shannadh ar bhealach níos éifeachtúla laistigh de chóras airgeadais an Aontais. Fágann sé go mbeidh dáileadh níos leithne ar riosca na hearnála airgeadais agus féadfaidh sé cabhrú le cláir chomhardaithe tionscnóra a ghlanadh d'fhonn gur féidir iasachtú breise a dhéanamh sa gheilleagar. Ar an iomlán, féadfaidh sé éifeachtúlacht sa chóras airgeadais a fheabhsú agus deiseanna infheistíochta breise a chur ar fáil. Féadfaidh urrúsú nasc a chruthú idir institiúidí creidmheasa agus margaí caipitil a rachaidh chun tairbhe indíreach do ghnóthaí agus saoránaigh (trí, mar shampla, iasachtaí agus cistiú gnó níos saoire, creidmheasanna do mhaoin dhochorraithe agus cártaí creidmheasa).

(5)Chun creat stuamachta maidir le hurrúsuithe simplí trédhearcacha caighdeánaithe ('STC') atá níos íogaire ó thaobh riosca a bhunú is gá don Aontas urrúsú STC a shainmhíniú go soiléir, mar sa chás nach ndéanfar amhlaidh bheadh an láimhseáil rialála níos íogaire ó thaobh riosca ar fáil d'instititiúidí creidmheasa agus comhlachtaí árachais i gcás urrúsuithe de chineálacha éagsúla i mBallstáit éagsúla. Bheadh míchothrom iomaíochta agus arbatráiste rialála mar thoradh air sin.

(6)Is iomchuí, i gcomhréir leis na sainmhínithe atá ann cheana i reachtaíocht earnála an Aontais, sainmhínithe a sholáthar maidir le príomhchoincheapa urrúsúcháin. Go háirithe, tá gá le sainmhíniú soiléir, uilechuimsitheach ar urrúsú chun aon idirbheart nó scéim a chumhdach lena ndéantar tráinsiú ar riosca creidmheasa a bhaineann le neamhchosaint nó le comhthiomsú neamhchosaintí. Maidir le neamhchosaint lena gcruthaítear oibleagáid íocaíochta dírí le haghaidh idirbheart nó scéim a úsáidtear chun sócmhainní fisiciúla a mhaoiniú nó a oibriú, níor cheart go measfaí go bhfuil sí ina neamhchosaint ar urrúsú, fiú i gcás oibleagáidí íocaíochta de shinsearacht éagsúil ag an idirbheart nó ag an scéim.

(7)Tá go leor oibre déanta cheana féin ar an leibhéal idirnáisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon chun urrúsú STC a shainaithint agus i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 22 agus i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 23 , leagadh síos critéir cheana féin maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe chun críoch sonraithe, lena mbaineann cur chuige stuamachta atá níos íogaire ó thaobh riosca de.

(8)Bunaithe ar na critéir atá ann cheana, ar chritéir BCBSIOSCO a glacadh an 23 Iúil 2015 maidir le hurrúsú simplí trédhearcach inchomparáide a shainaithint agus go háirithe ar Comhairle ÚBE maidir le hurrúsú cáilitheach a foilsíodh an 7 Iúil 2015, tá sé ríthábhachtach sainmhíniú ginearálta ar urrúsú STC a leagan síos a bheidh infheidhme trasna na nearnálacha.

(9)Níor cheart cinealacha éagsúla cur chuige a bheith ann ar fud an Aontais Eorpaigh mar thoradh ar na critéir STC a chur chun feidhme. Chruthódh cinealacha eagsúla cur chuige mar sin bacainní féideartha d'infheisteoirí trasteorann trí iallach a chur orthu glacadh le mionsonraí chreata na mBallstát, rud a bhainfeadh an bonn de mhuinín na ninfheisteoirí as na critéir STC.

(10)Tá sé ríthábhachtach go noibreoidh údaráis inniúla i ndlúthchomhar le chéile chun comhthuiscint comhsheasmhach ar na ceanglais STC ar fud an Aontais a áirithiú agus chun dul i ngleic le ceisteanna léirithe a d'fhéadfadh a bheith ann. I bhfianaise an chuspóra sin ba cheart do na trí Údarás Eorpacha Maoirseachta, i gcreat Chomhchiste na nÚdarás Eorpach Maoirseachta, a gcuid oibre agus obair na núdarás inniúil a chomhordú chun comhsheasmhacht trasearnála a áirithiú agus chun measúnú a dhéanamh ar cheisteanna praiticiúla a d'fhéadfadh teacht chun cinn maidir le hurrúsuithe STC. Agus é sin á dhéanamh, ba cheart tuairimí rannpháirtithe sa mhargadh a iarraidh chomh maith agus iad a chur san áireamh a mhéid is féidir. Ba cheart toradh an phlé sin a chur ar fáil go poiblí ar shuíomhanna gréasáin na nÚdarás Eorpach Maoirseachta d'fhonn cabhrú le tionscnóirí, urraitheoirí, SSPEanna agus infheisteoirí measúnú a dhéanamh ar urrúsuithe STC sula ndéanfar eisiúint nó infheistiú i suíomhanna den chineál sin. Bheadh sásra comhordaithe den chineál sin tábhachtach go háirithe sa tréimhse roimh chur chun feidhme an Rialacháin seo.

(11)Ní amháin go mbeadh an tinfheisteoir gan chosaint ar rioscaí creidmheasa na niasachtaí foluiteacha nó na neamhchosaintí foluiteacha mar thoradh ar infheistíocht a dhéanamh in urrúsuithe nó neamhchosaint orthu, ach d'fhéadfadh rioscaí eile amhail rioscaí gníomhaíochta, riosca de bharr samhaltú, riosca dlíthiúil agus oibríochtúil, riosca contrapháirtí, seirbhísiú ar riosca, riosca leachtachta, riosca comhchruinnithe agus rioscaí de chineál oibríochtúil a bheith mar thoradh ar phróiseas struchtúraithe urrúsuithe. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go mbeidh infheisteoirí institiúideacha faoi réir ceanglais chomhréireacha maidir le dícheall cuí lena áirithítear go ndéanann siad measúnú mar is ceart ar na rioscaí a bhaineann le gach cineál urrúsúcháin, chun tairbhe na ninfheisteoirí deiridh. Mar sin, má dhéantar dícheall cuí is féidir muinín sa mhargadh a fheabhsú chomh maith le muinín idir tionscnóirí, urraitheoirí agus infheisteoirí aonair a fheabhsú. Is gá go ndéanfaidh infheisteoirí dícheall cuí mar is iomchuí maidir le hurrúsuithe STC. Is féidir leo iad féin a chur ar an eolas leis an bhfaisnéis a nochtann na páirtithe urrúsúcháin, go háirithe an fógra STC agus an fhaisnéis ghaolmhar a nochtar sa chomhthéacs seo, faisnéis ar cheart an fhaisnéis iomchuí go léir a chur ar fáil d'infheisteoirí maidir le conas a chomhlíontar critéir STC. Ba cheart infheisteoirí institiúideacha a bheith in ann brath go hiomchuí ar an bhfógra STC agus ar an bhfaisnéis atá nochtaithe ag an tionscnóir, an urraitheoir agus an SSPE maidir le cé acu a chomhlíonann urrúsú ceanglais STC nó nach gcomhlíonann.

(12)Tá sé tábhachtach go ndéanfar ailíniú ar leasanna tionscnóirí, urraitheoirí agus iasachtóirí bunaidh lena ndéantar urrúis intrádála de neamhchosaintí agus infheisteoirí. Chuige sin, ba cheart don tionscnóir, urraitheoir nó iasachtóir bunaidh leas suntasach a choinneáil i neamhchosaintí foluiteacha an urrúsúcháin. Tá sé tábhachtach dá bhrí sin go gcoinneoidh na tionscnóirí nó na hurraitheoirí glanneamhchosaint eacnamaíoch ábhartha ar na rioscaí foluiteacha atá i gceist. I dtéarmaí níos ginearálta, níor cheart idirbhearta urrúsúcháin a struchtúrú sa chaoi go ndéanfar cur i bhfeidhm an cheanglais choinneála a sheachaint. Ba cheart an ceanglas sin a bheith infheidhme i ngach cás ina bhfuil substaint eacnamaíoch urrúscháin infheidhme, is cuma cén struchtúir dhlíthiúla nó ionstraimí dlí a úsáidtear. Ní gá go ndéanfaí an ceanglas coinneála a chur i bhfeidhm níos mó ná aon uair amháin. I gcás aon urrúsúcháin ar leith, is leor gan ach an tionscnóir, an turraitheoir nó an tiasachtóir bunaidh a bheith faoi réir an cheanglais. Mar an gcéanna, i gcás ina bhfuil suíomhanna urrúsúcháin eile ina neamhchosaintí foluiteacha in idirbhearta urrúsúcháin, níor cheart an ceanglas coinneála a chur i bhfeidhm ach maidir leis an urrúsú atá faoi réir na hinfheistíochta. Léiríonn an fógra STC d'infheisteoirí go bhfuil na tionscnóirí ag coinneáil glanneamhchosaint eacnamaíoch ábhartha ar na rioscaí foluiteacha. Ba cheart eisceachtaí áirithe a dhéanamh i gcásanna ina ndéanann údaráis phoiblí go háirithe neamhchosaintí urrúsúcháin a ráthú go hiomlán, go neamhchoinníollach agus go neamh-inchúlghairithe. I gcás tacaíocht ó fhoinsí poiblí a chuirtear ar fáil i bhfoirm ráthaíochtaí nó i bhfoirm eile, tá gach foráil sa Rialachán seo gan dochar do rialacha maidir le Státchabhair.

(13)Braitheann an cumas a bhíonn ag infheisteoirí dícheall cuí a dhéanamh agus dá bharr sin measúnú feasach a dhéanamh maidir le creidmheasa ionstraim urrúsúcháin ar leith ar an rochtain atá acu ar fhaisnéis maidir leis na hionstraimí sin. Bunaithe ar an acquis atá ann cheana, tá sé tábhachtach córas cuimsitheach a chruthú a thabharfaidh rochtain d'infheisteoirí ar an bhfaisnéis iomchuí go léir thar shaolré iomlán na nidirbheart agus chun cúraimí tuairiscithe tionscnóirí, urraitheoirí agus SPPEanna a laghdú agus chun rochtain leanúnach agus saor ar fhaisnéis maidir le hurrúsú a éascú d'infheisteoirí.

(14)Ba cheart do thionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna na sonraí ábhartha go léir a chur ar fáil sa tuarascáil don infheisteoir maidir leis an gcáilíocht chreidmheasa agus feidhmiú neamhchosaintí foluiteacha, lena náirítear sonraí a chuirfidh ar chumas infheisteoirí faillí agus mainneachtain féichiúnaithe foluiteacha, athstruchtúrú fiachais, maitheamh fiachais, staonadh, athcheannach, sos íocaíochta, caillteanais, dearbhuithe go bhfuil fiachas neamhthuillmheach, gnóthú agus leigheasanna eile maidir le feidhmiú socmhainní i gcomhthiomsú neamhchosaintí foluiteacha a aithint. Ba cheart sonraí maidir leis na sreafaí airgid ó neamhchosaintí foluiteacha agus ó dhliteanais éisiúint an urrúsúcháin, lena náirítear nochtadh ar leithligh ioncam agus eisíocaíochtaí an tsuímh urrúsúcháin, .i. príomhshuim sceidealaithe, ús sceidealaithe, príomhshuim réamhíoctha, ús thar téarma agus táillí agus muirir agus sonraí faoi shárú aon sásra tionscnaimh a leanfaidh athruithe ar an tosaíocht maidir le híocaíocht nó athsholáthar contrapháirtithe uathu chomh maith le sonraí maidir le méid agus cineál an fheabhsuithe creidmheasa ar fáil do gach tráinse a bheith ar fáil chomh maith sa tuarascáil don infheisteoir. Cé gur fheidhmigh urrúsuithe atá simplí trédhearcach caighdeánaithe go maith roimhe seo, ní chiallaíonn comhlíonadh aon cheanglais STC go bhfuil an suíomh urrúsúcháin saor ó rioscaí, ná ní léiríonn sé aon rud faoi cáilíocht an chreidmheasa is bun leis an urrúsú. Ina ionad sin, ba cheart go dtuigfí as go léiríonn sé go mbeidh infheisteoir stuama agus dícheallach in ann anailís a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann leis an urrúsú. Ba cheart dhá chineál ceanglais STC a bheith ann: ceann amháin i gcomhair urrúsuithe fadtéarmacha agus ceann eile i gcomhair urrúsuithe gearrthéarmacha (ABCP), ar ceart iad a bheith faoi réir ceanglais chomhchosúla den chuid is mó lena mbeidh coigeartuithe ar leith chun gnéithe struchtúracha an dá dheighleog margaidh sin a léiriú. Feidhmíonn na margaí seo go éagsúil le chéile agus braitheann cláir ABCP ar roinnt idirbheart ABCP, ar idirbhearta de neamhchosaintí gearrthéarmacha iad is gá a athsholáthar nuair a aibíonn siad. Ina theannta sin, ní mór go léiríonn critéir STC ról sonrach an urraitheora atá ag cur tacaíocht leachtachta ar fáil do na cainéil ABCP

(15)Leis an togra seo ní cheadaítear ach urrúsuithe 'fíordhíolacháin' a ainmniú mar STC. I gcás urrúsú fíordhíolacháin, déantar úinéireacht na neamhchosaintí foluiteacha a aistriú nó a shannadh go héifeachtach chuig eintiteas eisitheora ar eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin (SSPE) é. Níor cheart aistriú na neamhchosaintí foluiteacha chuig an SSPE a bheith faoi réir dianfhorálacha aisghlámtha i gcás ina bhfuil an díoltóir dócmhainneach. Ar na dianfhorálacha aisghlámtha áireofar forálacha faoinar féidir le leachtaitheoir an díoltóra díol na neamhchosaintí foluiteacha a neamhbhailiú ar an mbonn amháin gur cuireadh i gcrích é laistigh de thréimhse áirithe roimh dheimhniú dhócmhainneacht an díoltóra nó forálacha faoinar féidir leis an SSPE neamhbhailiú den chineál sin a chosc i gcás inar féidir leis a chruthú nach raibh sé ar an eolas faoi dhócmhainneacht an díoltóra tráth an díola, ach ní gá na dianfhorálacha sin a bheith teoranta dóibh sin amháin.

(16)I gcás urrúsuithe nach 'fíordhíolachán' iad, ní dhéantar na neamhchosaintí foluiteacha a aistriú chuig eintiteas eisitheora den chineál sin, ach ina áit sin déantar an riosca creidmheasa a bhaineann leis na neamhchosaintí foluiteacha a aistriú trí bhíthin conradh díorthach nó ráthaíochtaí. Leis sin tugtar isteach riosca creidmheasa contrapháirtí breise agus castacht fhéideartha a bhaineann go háirithe le hábhar an chonartha díorthach. Go dtí seo, ní ann d'aon anailís ar an leibhéal idirnáisiúnta nó ar leibhéal an Aontais atá leordhóthanach chun critéir STC le haghaidh na gcineálacha ionstraimí urrúsúcháin sin a aithint. Bheadh gá sa todhchaí le measúnú maidir le cé acu atá roinnt urrúsuithe sintéiseacha a d'fheidhmigh go maith le linn na géarchéime airgeadais agus atá simplí trédhearcach caighdeánaithe i dteideal mar sin a bheith cáilithe mar STC, Ar an mbonn sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú maidir le ar ceart urrúsuithe nach 'fíordhíolachán' iad a chumhdach faoin ainmniú STC i dtogra amach anseo.

(17)Ba cheart na neamhchosaintí foluiteacha a aistríodh ón díoltóir chuig an SSPE critéir incháilitheachta a chomhlíonadh atá sainithe go soiléir agus nach gceadaíonn bainistíocht punainne ghníomhach na neamhchosaintí sin ar bhonn roghnach. I bprionsabal, níor cheart ionadú neamhchosaintí a sháraíonn uiríll agus barántaí a mheas mar bhainistíocht punainne ghníomhach.

(18)Chun a áirithiú go ndéanfaidh infheisteoirí dícheall cuí stóinsithe agus chun measúnú ar rioscaí foluiteacha a éascú, tá sé tábhachtach go mbeidh idirbhearta urrúsúcháin bunaithe ar chomhthiomsuithe neamhchosaintí atá aonchineálach ó thaobh an chineáil sócmhainne de, amhail comhthiomsuithe iasachtaí cónaithe, comhthiomsuithe iasachtaí tráchtála, léasanna agus saoráidí creidmheasa do ghnóthais sa chatagóir céanna chun caiteachas caipitiúil nó oibríochtaí gnó a mhaoiniú, comhthiomsuithe iasachtaí gluaisteáin agus léasanna chuig iasachtaithe nó léasaithe nó iasachtaí agus comhthiomsuithe saoráidí creidmheasa chuig daoine aonair chun críocha tomhaltais phearsanta, clainne nó teaghlaigh.

(19)Tá sé ríthábhachtach go ndéanfar atarlú samhlacha ar samhlacha 'tionscain agus dáil' go bunúsach iad a chosc. I gcásanna mar sin cuireann iasachtóirí beartais frithgheallta atá easnamhach agus lag i bhfeidhm agus creidmheasanna á ndeonú acu mar go bhfuil a fhios acu cheana féin gur le tríú páirtithe a dhíoltar na rioscaí lena mbaineann faoi dheireadh. Ar an gcaoi sin, ba cheart na neamhchosaintí atá le hurrúsú a thionscnamh i ngnáthchúrsaí gnó an tionscnóra nó an iasachtóra bunaidh de bhun caighdeáin fhrithgheallta atá chomh dian céanna ar a laghad leis na caighdeáin a chuireann an tionscnóir nó an tiasachtóir bunaidh i bhfeidhm tráth a dtionscnaítear neamhchosaintí comhchosúla nach ndearnadh urrúsú orthu. Ba cheart athruithe ábhartha i gcaighdeáin frithgheallta a nochtadh ina niomláine d'infheisteoirí féideartha. Ba cheart a dhóthain taithí a bheith ag an tionscnóir nó ag an iasachtóir bunaidh i neamhchosaintí atá cosúil leo siúd a ndearnadh urrúsú orthu. I gcás urrúsuithe ar iasachtaí cónaithe na neamhchosaintí foluiteacha, maidir leis an gcomhthiomsú iasachtaí, níor cheart aon iasacht a bheith ina cuid de a cuireadh ar an margadh agus a frithghealladh ar an mbonn gur cuireadh in iúl don iarratasóir ar iasacht, nó d'idirghabhálaithe nuair is infheidhme, go bhféadfadh sé nach mbeadh an fhaisnéis a cuireadh ar fáil fíoraithe ag an iasachtóir. Ba cheart an measúnú ar acmhainneacht creidmheasa an iasachtaí, nuair is infheidhme, na ceanglais a chomhlíonadh atá leagtha amach i dTreoir 2014/17/AE nó Treoir 2008/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó ceanglais choibhéiseacha i dtríú tíortha.

(20)I gcás ina dteastaíonn ó thionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna an tainmniú STC a úsáid ar a gcuid urrúsuithe, ba cheart dóibh a chur in iúl d'infheisteoirí, údaráis inniúla agus ÚEUM go gcomhlíonann an turrúsú na ceanglais STC. Ba cheart d'ÚEUM é a fhoilsiú ina dhiaidh sin ar liosta idirbheart a chuirfear ar fáil ar a shuíomh gréasáin chun críocha faisnéise. Ní chiallaíonn eisiúint urrúsúcháin ar liosta ÚEUM d'urrúsuithe STC fógraithe go bhfuil sé deimhnithe ag ÚEUM nó ag údaráis inniúla eile go gcomhlíonann an turrúsú na ceanglais STC. Is iad na tionscnóirí, na hurraitheoirí agus na SSPEanna amháin atá freagrach as comhlíonadh na gceanglas STC. Áiritheofar leis sin go nglacann tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna freagracht as a rá gur urrúsú STC atá ann agus go bhfuil trédhearcacht sa mhargadh.

(21)I gcás nach gcomhlíonann urrúsú na ceanglais STC a thuilleadh, ba cheart don tionscnóir, don urraitheoir agus don SSPE é sin a chur in iúl d'ÚEUM láithreach. Ina theannta sin, i gcás inar fhorchuir údarás inniúil smachtbhannaí riaracháin nó bearta feabhais maidir le hurrúsú ar fógraíodh go raibh sé STC, ba cheart don údarás inniúil sin é sin a chur in iúl d'ÚEUM láithreach ionas é a bheith san áireamh ar liosta na bhfógraí STC a cheadaíonn d'infheisteoirí a bheith ar an eolas faoi smachtbhannaí den chineál sin agus faoi iontaofacht fógraí STC. Mar sin, is le leas tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna fógraí deamhachnaithe a dhéanamh de bharr iarmhairtí clú.

(22)Ba cheart d'infheisteoirí a ndícheall cuí féin a dhéanamh ar infheistíochtaí i gcomhréir leis na rioscaí a bhaineann leo ach ba cheart iad a bheith in ann brath ar na fógraí STC agus ar an bhfaisnéis a chuir an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE ar fáil maidir le comhlíonadh STC.

(23)D'fhéadfadh go mbeadh páirtíocht tríú páirtithe maidir le comhlíonadh urrúsúcháin leis na ceanglais STC a sheiceáil cabhrach d'infheisteoirí, tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna agus d'fheádfadh sé cur le muinín i margadh na nurrúsuithe STC. Mar sin féin, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaidh infheisteoirí a measúnú féin, go nglacfaidh siad freagracht as a gcinntí infheistíochta féin agus nach mbraithfidh siad go meicníoch ar thríú páirtithe den chineál sin.

(24)Ba cheart do na Ballstáit údaráis inniúla a ainmniú agus na cumhachtaí smachtbhannaí, imscrúdaitheacha agus maoirseachta riachtanacha a thabhairt dóibh. Ba cheart, i bprionsabal, smachtbhannaí agus bearta leasúcháin a fhoilsiú. Ós rud é go bhféadfadh infheisteoirí, tionscnóirí, urraitheoirí, iasachtóirí bunaidh agus SSPEanna bheith bunaithe i mBallstáit éagsúla agus bheith faoi mhaoirseacht ag údaráis inniúla in earnálacha éagsúla ba cheart dlúthchomhar idir udaráis inniúla iomchuí, lena náirítear an Banc Ceannais Eorpach (BCE) i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 24 , agus leis na hÚEManna a áirithiú trí mhalartú frithpháirteach faisnéise agus trí chúnamh i dtaca le gníomhaíochtaí maoirseachta.

(25)Ba cheart d'údaráis inniúla a maoirseacht a chomhordú go dlúth le chéile agus cinntí comhsheasmhacha a áirithiú, go háirithe i gcás sáruithe ar an Rialachán seo. I gcás ina mbaineann sárú den chineál sin le fógra mícheart nó míthreorach, ba cheart dom údarás inniúil a thagann ar an sárú sin na hÚEManna agus údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann a chur ar an eolas faoi sin. Ba cheart ÚEUM agus Comhchiste na nÚdarás Eorpach Maoirseachta, más iomchuí, a bheith in ann a gcumhachtaí idirghabhála ceangailteacha a fheidhmiú.

(26)Leis an Rialachán seo cuirtear chun cinn comhchuibhiú roinnt de na príomheilimintí sa mhargadh urrúsúcháin gan dochar a dhéanamh do thuilleadh comhchuibhithe comhlántaigh faoi chinnireacht an mhargaidh a dhéanamh ar phróisis agus cleachtais i margaí urrúsúcháin. Ar an gcúis sin, tá sé ríthábhachtach go leanfaidh rannpháirtithe margaidh agus a gcomhlachais ghairmiúla ag obair ar chleachtais mhargaidh a chaigdeánú a thuilleadh, ar chaighdeánú doiciméadachta urrúsuithe go háirithe. Déanfaidh an Coimisiún monatóireacht agus tuairisciú go grinn ar na hiarrachtaí caighdeánaithe a dhéanfaidh rannpháirtithe margaidh.

(27)Tá Treoir UCITS, Treoir Sócmhainneacht II, Rialachán CRA, Treoir AIFM agus EMIR leasaithe dá réir chun comhsheasmhacht an chreat dhíthiúil an Aontais Eorpaigh leis an Rialachán seo maidir le forálacha a bhaineann le hurrúsú, arb é an príomhchuspóir leo ná bunú agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, go háirithe trí chothrom iomaíochta sa mhargadh a áirithiú do gach infheisteoir institiúideach.

(28)Maidir leis na leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, níor cheart conarthaí díorthach thar an gcuntar, .i. conarthaí díorthach ('OTC'), a rinne eintitis shainchuspóireacha urrúsúcháin a bheith faoi réir na hoibleagáide imréitigh ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar coinníollacha áirithe. Is mar sin atá mar gur creidiúnaithe urraithe faoi shocruithe urrúsúcháin agus de ghnáth déantar foráil maidir le cosaint leordhóthánach ar riosca creidmheasa contrapháirtithe iad contrapháirtithe i gconarthaí díorthach OTC a rinneadh le feithiclí sainchuspóireacha urrúsúcháin. Maidir le díorthaigh nár imréitíodh go lárnach, ba cheart struchtúr sonrach socruithe urrúsúcháin agus an chosaint a chuirtear ar fáil leo siúd cheana féin a chur san áireamh agus an leibhéal comhthaobhachta is gá á shocrú.

(29)Tá méid áirithe inmhalartaitheachta idir bannaí faoi chumhdach agus urrúsuithe. Mar sin, d'fhonn cosc a chur ar na bhféidearthacht saobhadh nó arbatráiste a bheith ann idir úsáid urrúsuithe agus bannaí faoi chumhdach mar gheall ar láimhseáil dhifriúil conarthaí díorthach OTC a dhéanann eintitis bannaí faoi chumhdach nó SSPEanna, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 a leasú chomh maith chun eintitis bannaí faoi chumhdach a eisiamh ón oibleagáid imréitigh agus chun a áirithiú go bhfuil eintitis bannaí faoi chumhdach faoi réir na gcorrlach déthaobhach céanna.

(30)D'fhonn an ceanglas coinneála riosca a shonrú, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le caighdeáin theicniúla rialála a ghlacadh lena leagfar síos na módúlachtaí coinneála riosca, tomhas an leibhéil coinneála, toirmisc áirithe a bhaineann leis an riosca coinnithe, an choinneáil ar bhonn comhdhlúite agus an díolúine i gcás idirbhearta áirithe. I bhfianaise shaineolas ÚBE, maidir leis na gníomhartha tarmligthe a shainiú, ba cheart don Choimisiún úsáid a bhaint as an saineolas sin maidir le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. Ba cheart d'ÚBE dul i ndlúthchomhar leis an dá Údarás Eorpacha Maoirseachta eile.

(31)D'fhonn rochtain leanúnach, éasca agus saor in aisce infheisteoirí ar fhaisnéis iontaofa maidir le hurrúsuithe a éascú, ba cheart an chumhacht chéanna gníomhartha a ghlacadh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le caighdeáin theicniúla rialála a ghlacadh maidir le faisnéis inchomparáide i dtaca le neamhchosaintí foluiteacha agus tuarascálacha don infheisteoir tráthrialta agus maidir le comhlíonadh an cheanglais ag an suíomh gréasáin ar a gcuirtear an fhaisnéis ar fáil do shealbhóirí suíomhanna urrúsúcháin. I bhfianaise shaineolas ÚEUM, maidir leis na gníomhartha tarmligthe a shainiú, ba cheart don Choimisiún úsáid a bhaint as an saineolas sin maidir le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. Ba cheart d'ÚEUM dul i ndlúthchomhar leis an dá Údarás Eorpacha Maoirseachta eile.

(32)D'fhonn an próiseas d'infheisteoirí, tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna a éascú, ba cheart an chumhacht chéanna gníomhartha a ghlacadh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le caighdeáin theicniúla rialála a ghlacadh maidir le teimpléad na bhfógraí STC lena gcuirfear faisnéis leordhóthanach ar fáil d'infheisteoirí agus údaráis inniúla chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas STC. I bhfianaise shaineolas ÚEUM, maidir leis na gníomhartha tarmligthe a shainiú, ba cheart don Choimisiún úsáid a bhaint as an saineolas sin maidir le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. Ba cheart d'ÚEUM dul i ndlúthchomhairle leis an dá Údarás Eorpacha Maoirseachta eile.

(33)D'fhonn na téarmaí a shonrú maidir le hoibleagáid na núdarás inniúla comhoibriú le chéile agus faisnéis a mhalartú, ba cheart an chumhacht chéanna gníomhartha a ghlacadh a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le caighdeáin theicniúla rialála a ghlacadh lena leagfar síos an fhaisnéis le malartú agus ábhar agus raon feidhme na noibleagáidí fógraí. I bhfianaise shaineolas ÚEUM, maidir leis na gníomhartha tarmligthe a shainiú, ba cheart don Choimisiún úsáid a bhaint as an saineolas sin maidir le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. Ba cheart d'ÚEUM dul i ndlúthchomhairle leis an dá Údarás Eorpacha Maoirseachta eile.

(34)Le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, ba cheart don Choimisiún a áirithiú go ndéanfar na doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí.

(35)Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach ó tharla go noibríonn margaí urrúsúcháin go domhanda agus go mba cheart cothrom iomaíochta sa mhargadh inmheánach a áirithiú do gach infheisteoir institiúideach agus gach eintiteas a bhfuil baint aige le hurrúsú ach gur féidir, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, iad a bhaint amach níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin , ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(36)Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le hurrúsuithe a neiseofar na hurrúis a bhaineann leo ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo nó ina dhiaidh sin.

(37)Maidir le suíomhanna urrúsúcháin gan íoc ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, féadfaidh tionscnóiri, urraitheoirí agus SSPEanna an tainmniú 'STC' a úsáid ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an turrúsú na ceanglais STC. Mar sin, ba cheart tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna a bheith in ann fógra STC a chur faoi bhráid ÚEUM de bhun Airteagal 14(1) den Rialachán seo.

(38)Tá ceanglais an díchill chuí bainte a bheag nó a mhór as dlí an Aontais mar atá cheana féin agus ba cheart feidhm a bheith leo mar sin maidir le hurrúsuithe a eisíodh ar an 1 Eanáir 2011, nó ina dhiaidh sin, chomh maith le hurrúsuithe a eisíodh roimh an dáta sin, i gcás inar cuireadh neamhchosaintí foluiteacha nua leo nó ina nionad tar éis an 31 Nollaig 2014. Ba cheart feidhm a bheith fós leis na hAirteagail ábhartha i Rialachán Tarmlighte (AE) Uimh. 625/2014 ón gCoimisiún lena sonraítear na ceanglais coinneála riosca d'institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1) (1) agus (2) de Rialachán (AE) Uimh. 2013/575 go dtí go mbeidh feidhm leis na caighdeáin theicniúla rialála maidir le coinneáil riosca de bhun an Rialacháin seo. Ar chúiseanna a bhaineann le cinnteacht dhlíthiúil, maidir le hinstitiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta, gnóthais árachais, gnóthais athárachais agus bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha, ba cheart dóibh, i ndáil le suíomhanna urrúsúcháin gan íoc ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo; leanúint de bheith faoi réir Airteagal 405 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Caibidil 1, 2 agus 3 agus Airteagal 22 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 625/2014 ón gCoimisiún, Airteagal 254 agus Airteagal 255 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/35 ón gCoimisiún agus Airteagal 51 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 231/2013 ón gCoimisiún faoi seach. D'fhonn a áirithiú go gcuirfidh tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna a noibleagáidí trédhearcachta, go dtí go mbeidh feidhm leis na caighdeáin theicniúla rialála atá le glacadh ag an gCoimisiún de bhun an Rialacháin seo, go gcuirfidh siad an fhaisnéis a luaitear in Iarscríbhinní I go dtí Iarscríbhinn VIII i Rialachán Tarmligthe 2015/3/AE ar fáil ar an suíomh gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 5(4) den Rialachán seo.

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Caibidil 1

Forálacha Ginearálta

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.Leis an Rialachán seo leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú.. Sainmhínítear urrúsú agus bunaítear dícheall cuí, coinneáil riosca agus ceanglais trédhearcachta do pháirtithe a ghlacann páirt in urrúsuithe, amhail infheisteoirí institiúideacha, tionscnóirí, urraitheoirí, iasachtóirí bunaidh agus eintitis shainshuspóireacha urrúsúcháin. Chomh maith leis sin cuirtear creat maidir le hurrúsú Simplí, Trédhearcach agus Caighdeánaithe nó urrúsú 'STC' ar fáil.

2.Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le hinfheisteoirí institiúideacha a bheidh ar neamhchosaint ar urrúsú agus maidir le tionscnóirí, iasachtóirí bunaidh, urraitheoirí agus eintitis shainchuspóireacha urrúsúcháin.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)ciallaíonn 'urrúsú' idirbheart nó scéim ina ndéantar tráinsiú ar an riosca creidmheasa a bhaineann le neamhchosaint nó comhthiomsú neamhchosaintí, lena mbaineann an dá thréith seo a leanas:

(a)braitheann na híocaíochtaí san idirbheart nó sa scéim ar fheidhmíocht na neamhchosaintí nó an chomhthiomsaithe neamhchosaintí;

(b)is de réir fo-ordú na dtráinsí a shocraítear dáileadh na gcaillteanas ar feadh shaolré leanúnach an idirbhirt nó na scéime.

(2)ciallaíonn 'eintiteas sainchuspóireach urrúsúcháin nó 'SSPE' corparáid, iontaobhas nó eintiteas eile, seachas tionscnóir nó urraitheoir, arna bhunú chun urrúsú amháin nó níos mó a dhéanamh, a bhfuil a ghníomhaíochtaí teoranta do na gníomhaíochtaí sin is iomchuí chun an cuspóir sin a bhaint amach, a bhfuil a struchtúr ceaptha chun oibleagáidí an SSPE a scaradh ó oibleagáidí an tionscnóra, agus ina bhfuil sé de cheart ag sealbhóirí na leasanna tairbhiúla na leasanna sin a ghealladh nó a mhalartú gan srian;

(3)ciallaíonn 'tionscnóir' eintiteas a bhfuil an méid seo a leanas fíor ina leith:

(a)bhí sé páirteach é féin nó trí eintitis ghaolmhara, go díreach nó go hindíreach, sa chomhaontú bunaidh a chruthaigh oibleagáidí nó oibleagáidí ionchasacha an fhéichiúnaí, nó an fhéichiúnaí ionchais, as ar tháinig na neamhchosaintí atá á nurrúsú; nó

(b)eintiteas a cheannaíonn neamhchosaintí tríú páirtí dá chuntas féin agus a dhéanann urrúsú orthu ina dhiaidh sin;

(4)ciallaíonn 'athurrúsú' urrúsú : ina bhfuil ceann amháin ar a laghad de na neamhchosaintí foluiteacha ina suímh urrúsúcháin;

(5)ciallaíonn 'urraitheoir' institiúid chreidmheasa nó gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1), pointe (1) agus pointe (2) de Rialachán (AE) Uimh. 2013/575 seachas tionscnóir a bhunaíonn agus a bhainistíonn clár páipéar tráchtála sócmhainnbhunaithe nó scéim nó idirbheart urrúsúcháin eile a cheannaíonn neamhchosaintí ó eintitis tríú páirtí;

(6)ciallaíonn 'tráinse' deighleog, arna bhunú de réir conartha, den riosca creidmheasa a bhaineann le neamhchosaint nó comhthiomsú neamhchosaintí, i gcás ina mbaineann riosca caillteanais chreidmheasa le suíomh sa deighleog atá níos mó nó níos lú ná an riosca a bhaineann le suíomh den mhéid céanna i ndeighleog eile, gan aird a thabhairt ar chosaint chreidmheasa arna cur ar fáil go díreach ag tríú páirtithe do shealbhóirí suíomh sa deighleog sin nó i ndeighleoga eile;

(7)ciallaíonn 'clár páipéar tráchtála sócmhainnbhunaithe' nó 'clár ABCP' clár urrúsúcháin ar i bhfoirm páipéir tráchtála shócmhainnbhunaithe ag a bhfuil aibíocht tosaigh aon bhliana nó níos lú atá na hurrúis arna neisiúint aige den chuid is mó;

(8)ciallaíonn 'idirbheart páipéar tráchtála sócmhainnbhunaithe' nó 'idirbheart ABCP' urrúsú laistigh de chlár ABCP;

(9)ciallaíonn 'urrúsú traidisiúnta' urrúsú a bhaineann le haistriú eacnamaíoch na neamhchosaintí atá á nurrúsú. Déanfar sin trí úinéireacht na neamhchosaintí urrúsaithe a aistriú ón institiúid tionscnóra go SSPE nó trí fho-rannpháirtíocht ag SSPE. Ní hionann na hurrúis a eisíodh agus oibleagáidí íocaíochta na hinstitiúide tionscnóra;

(10)ciallaíonn 'urrúsú sintéiseach' urrúsú i gcás ina mbaintear aistriú riosca amach trí dhíorthaigh chreidmheasa nó ráthaíochtaí a úsáid, agus ina bhfágtar na neamhchosaintí atá á nurrúsú mar neamhchosaintí ag an tionscnóir;

(11)ciallaíonn 'infheisteoir; duine a bhfuil urrúis mar thoradh ar urrúsú ina sheilbh aige;

(12)ciallaíonn 'infheisteoirí institiúideacha' infheisteoirí mar a shainmhínítear in Airteagal 13(1) de Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais, agus leanúint den ghnó sin (Sócmhainneacht II); gnóthais athárachais mar a shainmhínítear in Airteagal 13 pointe (4) de Threoir 2009/138/CE; institiúidí um chóir ar scor gairme a thagann faoi raon feidhme Threoir 2003/41/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 25 i gcomhréir le hAirteagal 2,de, ach amháin sa chás gur roghnaigh Ballstát gan iomlán na Treorach sin, nó codanna de, a chur i bhfeidhm ar an institiúid sin i gcomhréir le hAirteagal 5 den Treoir sin; ciallaíonn bainisteoir ciste infheistíochta malartach (AIFM) mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1)(b) de Threoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 26 a bhainistíonn agus/nó a mhargaíonn AIFanna san Aontas; nó cuideachta bhainistíochta gnóthais le haghaidh comh infheistíochta in urrúis inaistrithe mar a shainmhínítear in Airteagal 2(1)(b) de Threoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 27 ; nó gnóthas le haghaidh comh infheistíochta in urrúis inaistrithe a bhainistítear go hinmheánach i gcomhréir le Treoir 2009/65/CE agus nár ainmnigh cuideachta bhainistíochta arna húdarú faoin Treoir sin le haghaidh a bhainistithe; nó institiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1) (1) agus (2) de Rialachán (AE) Uimh. 2013/575;

(13)ciallaíonn ‘seirbhíseoir’ eintiteas mar a shainmhínítear in Airteagal 142(1), pointe (8) de Rialachán 2013/575/AE;

(14)ciallaíonn 'saoráid leachtachta' an suíomh urrúsúcháin a thagann as comhaontú conarthach le haghaidh cistiú a chur ar fáil chun tráthúlacht sreafaí airgid chuig infheisteoirí a áirithiú;

(15)ciallaíonn 'neamhchosaint imrothlach' neamhchosaint lena gceadaítear iarmhéideanna custaiméara atá gan íoc a luainiú bunaithe ar a gcuid cinntí iasacht a fháil agus a aisíoc, suas go dtí teorainn chomhaontaithe;

(16)ciallaíonn 'urrúsú imrothlach' urrúsú i gcás ina nimrothlaíonn an struchtúr urrúsúcháin féin trí neamhchosaintí a bheith á gcur leis an gcomhthiomsú neamhchosaintí nó a bheith á mbaint as is cuma cé acu a imrothlaíonn nó nach nimrothlaíonn na neamhchosaintí;

(17)ciallaíonn 'soláthar um luath amúchadh' clásal conarthach laistigh d'urrúsú de neamhchosaintí imrothlacha nó d'urrúsú imrothlach lena gceanglaítear, i gcás ina dtarlaíonn teagmhais shainithe, go ndéanfar suímh infheisteoirí a fhuascailt roimh an aibíocht tosaigh a luadh leis na hurrúis a eisíodh;

(18)ciallaíonn 'tráinse céadchaillteanais' an tráinse is fo-ordaithe atá ann in urrúsú arb é an chéad tráinse é a thabhóidh caillteanas ar na neamhchosaintí urrúsaithe agus trína soláthraítear cosaint don dara caillteanas, agus nuair is iomchuí, do thráinsí ar chéim níos airde.

Caibidil 2

Forálacha atá infheidhme maidir le gach urrúsú

Airteagal 3

Ceanglais an díchill chuí i gcomhair infheisteoirí institiúideacha

1.Deimhneoidh infheisteoir institiúideach an méid seo a leanas sula mbeidh sé neamhchosanta ar urrúsú:

(a)i gcás nach institiúid chreidmheasa ná gnólacht infheistíochta é an tionscnóir nó an tiasachtóir bunaidh, faoi mar a shainmhínítear institiúid chreidmheasa agus gnólacht infheistíochta i bpointe (1) agus i bpointe (2) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, deimhneoidh sé go ndeonaíonn an tionscnóir nó an tiasachtóir bunaidh a chreidmheasanna ar fad ar bhonn critéir fhónta dhea-shainithe agus ar bhonn próisis shoiléire maidir le formheas, leasú, athnuachan agus maoiniú na gcreidmheasanna sin agus go bhfuil córais éifeachtacha ann chun na critéir agus na próisis sin a chur i bhfeidhm;

(b)deimhneoidh sé go bhfuil glanleas eacnamaíoch ábhartha ag an tionscnóir, an turraitheoir nó an tiasachtóir bunaidh i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán seo agus go nochtann sé an glanleas sin don infheisteoir institiúideach i gcomhréir le hAirteagal 5;

(c)deimhneoidh sé go gcuireann an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE an fhaisnéis a cheanglaítear le hAirteagal 5 den Rialachán seo ar fáil i gcomhréir leis an minicíocht agus na módúlachtaí dá bhforáiltear san Airteagal sin.

2.Ina theannta sin, déanfaidh infheisteoirí institiúideacha measúnú maidir le dícheall cuí sula mbeidh siad neamhchosanta ar urrúsú, beidh an measúnú sin ar comhréir leis na rioscaí lena mbaineann, agus cuirfear na gnéithe seo a leanas ar a laghad san áireamh:

(a)saintréithe riosca an tsuímh urrúsúcháin aonair agus na neamhchosaintí foluiteacha;

(b)gnéithe struchtúracha uile an urrúsaithe a bhféadfadh tionchar ábhartha a bheith acu ar fheidhmíocht an tsuímh urrúsúcháin, amhail na tosaíochtaí conarthacha íocaíochta agus an tosaíocht maidir le truicir atá bainteach le híocaíocht, feabhsuithe creidmheasa, feabhsuithe leachtachta, truicir maidir leis an margadhluach, agus sainmhínithe ar mhainneachtain a bhaineann go sainiúil le hidirbhearta;

(c)maidir le hurrúsuithe atá ainmnithe mar urrúsuithe STC, cuirfear san áireamh má chomhlíonann an turrúsú na ceanglais STC a leagtar síos in Airteagail 7 go 10 nó in Airteagail 11 go 14. Féadfaidh infheisteoirí institiúideacha iontaoibh iomchuí a chur san fhógra STC de bhun Airteagal 14(1) agus san fhaisnéis arna nochtadh ag an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE maidir le comhlíonadh na gceanglas STC.

3.Déanfaidh infheisteoirí institiúideacha atá neamhchosanta ar urrúsú an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)bunóidh siad nósanna imeachta i scríbhinn atá ar cóimhéid le próifíl riosca an tsuímh urrúsúcháin, agus atá iomchuí maidir lena leabhar trádála agus a leabhar neamhthrádála nuair is ábhartha, chun faireachán a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar chomhlíonadh mhír 1 agus mhír 2 agus ar fheidhmíocht an tsuímh urrúsúcháin agus na neamhchosaintí foluiteacha. Nuair is ábhartha, áireofar leis na nósanna imeachta i scríbhinn sin faireachán ar an gcineál neamhchosanta, an céatadán de na hiasachtaí atá níos mó ná 30, 60 agus 90 lá thar téarma, rátaí mainneachtana, rátaí réamhíocaíochta, iasachtaí atá á bhforiamh, rátaí téarnaimh, athcheannach, modhnuithe ar iasachtaí, sosanna íocaíochta, cineál comhthaobhachta agus áitíocht na comhthaobhachta, agus dáileadh minicíochta na scór creidmheasa nó modhanna eile chun acmhainneacht creidmheasa a thomhas thar neamhchosaintí foluiteacha, éagsúlú tionscail agus tíreolaíoch, dáileadh minicíochta na gcóimheasa iasachta i gcoinne luacha le bandaleithid a éascaíonn anailís íogaireachta leormhaith. I gcás inar urrúsuithe iontu féin iad na neamhchosaintí foluiteacha, déanfaidh infheisteoirí institiúideacha faireachán freisin ar na neamhchosaintí a fholuíonn na neamhchosaintí sin;

(b)déanfaidh siad tástálacha struis go rialta ar na sreafaí airgid agus ar na luachanna comhthaobhachta a thacaíonn leis na neamhchosaintí foluiteacha agus déanfar sin ar bhealach atá ar comhréir le cineál, scála agus castacht riosca an tsuímh urrúsúcháin;

(c)áiritheoidh siad go ndéantar tuairisciú inmheánach leordhóthanach dá gcomhlacht bainistíochta sa dóigh is go bhfuil siad ar an eolas faoin riosca ábhartha a eascraíonn as na suíomhanna urrúsúcháin agus go ndéantar bainistiú leordhóthanach ar na rioscaí a eascraíonn as na hinfheistíochtaí sin;

(d)arna iarraidh sin, beidh siad in ann a léiriú dá núdaráis inniúla, i gcás gach ceann dá suíomhanna urrúsúcháin, go bhfuil tuiscint chuimsitheach agus chruinn acu ar an suíomh agus ar neamhchosaintí foluiteacha an tsuímh sin agus go bhfuil beartais agus nósanna imeachta i scríbhinn á gcur chun feidhme acu maidir le bainistíocht riosca agus taifeadadh na faisnéise ábhartha.

Airteagal 4

Coinneáil riosca

1.Coinneoidh an tionscnóir suímh, urraitheoir suímh nó iasachtóir bunaidh suímh, ar bhonn leanúnach, glanleas eacnamaíoch ábhartha san urrúsú nach lú é ná 5 %. I gcás nár chomhaontaigh an tionscnóir, an turraitheoir nó an tiasachtóir bunaidh eatarthu cé acu a choinneoidh an glanleas eacnamaíoch ábhartha, is é an tionscnóir a choinneoidh an glanleas eacnamaíoch ábhartha sin. Ní dhéanfar na ceanglais choinneála a bhaineann le haon urrúsú faoi leith a chur i bhfeidhm níos mó ná uair amháin. Déanfar an glanleas eacnamaíoch ábhartha a thomhas tráth an tionscanta agus cinnfear é de réir an luacha bharúlaigh ar ítimí atá lasmuigh den chlár comhardaithe. Ní dhéanfar an glanleas eacnamaíoch ábhartha a roinnt idir cineálacha éagsúla coinneálaithe agus ní bheidh sé faoi réir aon mhaolaithe riosca creidmheasa ná fálaithe.

Chun críocha an Airteagail seo, ní mheasfar gur tionscnóir eintiteas má bunaíodh an teintiteas nó má tá sé ag feidhmiú chun neamhchosaintí a urrúsú agus chun na críche sin amháin.

2.Ní bheidh ach iad seo a leanas cáilithe mar choinneáil nach lú ná 5 % de ghlanleas eacnamaíoch ábhartha de réir bhrí mhír 1:

(a)coinneáil nach lú ná 5 % de luach ainmniúil gach ceann de na tráinsí arna ndíol nó arna naistriú chuig na hinfheisteoirí;

(b)i gcás urrúsuithe imrothlacha nó urrúsuithe neamhchosaintí imrothlacha, coinneáil leas an tionscnóra nach lú ná 5 % de luach ainmniúil gach ceann de na neamhchosaintí urrúsaithe;

(c)coinneáil neamhchosaintí arna roghnú go randamach, atá coibhéiseach le méid nach lú ná 5 % de luach ainmniúil na neamhchosaintí urrúsaithe, sa chás ina mbeadh neamhchosaintí neamhurrúsaithe den sórt sin urrúsaithe laistigh den urrúsú in imthosca eile, ar an gcoinníoll nach lú ná 100 líon na neamhchosaintí a d'fhéadfadh a bheith urrúsaithe tráth an tionscanta;

(d)coinneáil an tráinse céadchaillteanais agus, más gá, i gcás nach 5 % de luach ainmniúil na neamhchosaintí urrúsaithe é an choinneáil sin, coinneáil tráinsí eile a bhfuil an phróifíl riosca chéanna nó próifíl riosca níos déine acu ná iad sin a aistrítear chuig infheisteoirí nó a dhíoltar leo agus nach dtiocfaidh in aibíocht níos luaithe ná na cinn sin a aistrítear chuig infheisteoirí nó a dhíoltar leo, ionas nach mbeidh an choinneáil ina hiomlán níos lú ná 5 % de luach ainmniúil na neamhchosaintí urrúsaithe;

(e)coinneáil neamhchosanta céadchaillteanais nach lú ná 5 % de gach neamhchosaint urrúsaithe san urrúsú.

3.I gcás ina ndéanann cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha atá bunaithe san Aontas de réir Threoir Uimh. 2002/87/CE, máthairinstitiúid chreidmheasa nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais atá bunaithe san Aontas, nó ceann dá cuid fochuideachtaí de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, go ndéanann sí, mar thionscnóir nó mar urraitheoir, urrúsú ar neamhchosaintí ó cheann amháin nó níos mó d'institiúidí creidmheasa, de ghnólachtaí infheistíochta nó d'institiúidí airgeadais eile a áirítear faoi raon feidhme na maoirseachta a dhéantar ar bhonn comhdhlúite, féadfar na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh ar bhonn chás comhdhlúite na máthairinstitiúide creidmheasa, na cuideachta sealbhaíochta airgeadais, nó na cuideachta sealbhaíochta airgeadais measctha lena mbaineann agus atá bunaithe san Aontas.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír ach amháin i gcás ina gcloíonn na hinstitiúidí creidmheasa, gnólachtaí infheistíochta nó institiúidí airgeadais a chruthaigh na neamhchosaintí urrúsaithe leis na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 79 de Threoir 36/2013/AE agus i gcás ina gcuireann siad an fhaisnéis is gá chun na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 5 den Rialachán seo a chomhlíonadh ar fáil in am trátha chuig an tionscnóir nó chuig an urraitheoir agus chuig an máthairinstitiúid chreidmheasa, cuideachta sealbhaíochta airgeadais nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha atá bunaithe san Aontas.

4.Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás inar neamhchosaintí maidir leo seo a leanas iad na neamhchosaintí urrúsaithe i gceist nó inar neamhchosaintí iad atá ráthaithe go hiomlán, go neamhchoinníollach agus go neamhinchúlghairthe acu seo:

(a)rialtais láir nó bainc cheannais;

(b)rialtais réigiúnacha, údaráis áitiúla agus eintitis de chuid na hearnála poiblí, sna Ballstáit, de réir bhrí phointe (8) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(c)institiúidí dá sanntar ualú riosca 50 % nó níos lú faoi Chuid a Trí, Teideal II, Caibidil 2 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(d)na bainc forbartha iltaobhacha atá liostaithe in Airteagal 117 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

5.Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le hidirbhearta atá bunaithe ar innéacs soiléir, trédhearcach agus inrochtana, i gcás ina bhfuil na heintitis thagartha fholuiteacha comhionann leo sin atá ar áireamh in innéacs eintiteas a dhéantar a thrádáil go forleathan, nó i gcás inar urrúis intrádála eile iad seachas suíomhanna urrúsúcháin.

6.Forbróidh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), i ndlúthchomhar leis an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ÚEUM) agus leis an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC), dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun an ceanglas maidir le coinneáil riosca a shonrú ar bhealach níos mionsonraithe, go háirithe i ndáil leis na nithe seo a leanas:

(a)na módúlachtaí a bhaineann le riosca a choinneáil de bhun mhír 2, lena náirítear comhlíontacht trí chineál sintéiseach nó teagmhasach coinneála;

(b)leibhéal na coinneála dá dtagraítear i mír 1 a thomhas;

(c)fálú nó díol an leasa atá á choinneáil a thoirmeasc;

(d)na coinníollacha a bhaineann le coinneáil ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le mír 3;

(e)na coinníollacha a bhaineann le hidirbhearta a dhíolmhú bunaithe ar innéacs soiléir, trédhearcach agus inrochtana dá dtagraítear i mír 5.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann [6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 5

Ceanglais trédhearcachta do thionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna

1.I gcomhréir le mír 2, cuirfidh tionscnóir, urraitheoir agus SSPE aon urrúsaithe an fhaisnéis seo a leanas ar fáil do shealbhóirí suímh urrúsúcháin agus do na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán seo:

(a)faisnéis maidir le neamhchosaintí foluiteacha an urrúsaithe ar bhonn ráithiúil, nó, i gcás ABCP, faisnéis maidir leis na hearraí infhaighte foluiteacha nó na héilimh chreidmheasa fholuiteacha ar bhonn míosúil;

(b)nuair is infheidhme, na doiciméid seo a leanas, lena náirítear cur síos mionsonraithe ar ord tosaíochta íocaíochtaí an urrúsaithe:

(i)    an doiciméad tairisceana deiridh nó an réamheolaire tairisceana deiridh mar aon le doiciméid a bhaineann le dúnadh an idirbhirt, cé is moite de thuairimí dlíthiúla;

(ii)    i gcás urrúsú traidisiúnta, an comhaontú maidir le sócmhainní a dhíol, an comhaontú maidir le sannadh, nuachan nó aistriú agus aon ráiteas muiníne ábhartha;

(iii)    na comhaontuithe maidir le díorthaigh agus ráthaíochtaí agus aon doiciméid ábhartha maidir le socruithe i dtaobh soláthair urrúis chomhthaobhaigh i gcás inar neamhchosaintí de chuid an tionscnóra i gcónaí iad na neamhchosaintí atá a nurrúsú;

(iv)    na comhaontuithe maidir le seirbhísiú, seirbhísiú cúltaca, riarachán agus bainistíocht airgid;

(v)    an gníomhas iontaobhais, an gníomhas gealltáin, an comhaontú gníomhaireachta, an comhaontú bainc maidir leis an gcuntas, an conradh maidir le hinfheistíocht ráthaithe, na téarmaí ionchorpraithe, máistirchreat iontaobhais nó máistir-chomhaontú maidir le sainmhínithe, nó doiciméadacht dlíthiúil eile a bhfuil stádas coibhéiseach dlí aici;

(vi)    aon chomhaontuithe ábhartha idir creidiúnaithe, doiciméadacht faoi dhíorthaigh, comhaontuithe maidir le hiasachtaí fo-ordaithe, comhaontuithe maidir le hiasachtaí do ghnólachtaí nuathionscanta agus comhaontuithe maidir le saoráidí leachtachta;

(vii)    aon doiciméadacht fholuiteach eile atá ríthábhachtach chun an idirbheart a thuiscint;

(c)i gcás nár tarraingíodh suas réamheolaire i gcomhréir le Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 28 , achoimre idirbhirt nó forbhreathnú ar phríomhghnéithe an urrúsaithe, lena náirítear, nuair is infheidhme:

(i)    mionsonraithe maidir le struchtúr an idirbhirt;

(ii)    mionsonraithe maidir le saintréithe an neamhchosanta, sreafaí airgid, feabhsú creidmheasa agus gnéithe den tacaíocht leachtachta;

(iii)    mionsonraithe maidir le cearta vótála na sealbhóirí suímh urrúsúcháin agus an caidreamh atá acu le creidiúnaithe urraithe eile;

(iv)    liosta de na truicir agus na teagmhais ar fad dá dtagraítear sna doiciméid a sholáthraítear i gcomhréir le pointe (b), ar truicir agus teagmhais iad a d'fhéadfadh tionchar ábhartha a bheith acu ar fheidhmíocht na hionstraime urrúsúcháin;

(v)    na léaráidí struchtúir lena dtugtar forbhreathnú ar an idirbheart, ar na sreafaí airgid agus ar an struchtúr úinéireachta;

(d)i gcás urrúsuithe STC, an fógra STC dá dtagraítear in Airteagal 14(1) den Rialachán seo;

(e)tuarascálacha ráithiúla don infheisteoir, nó, i gcás ABCP, tuarascálacha míosúla don infheisteoir, ina sonraítear an méid seo a leanas:

(i)    na sonraí ábhartha go léir maidir le cáilíocht an chreidmheasa agus feidhmíocht na neamhchosaintí foluiteacha;

(ii)    sonraí maidir leis na sreafaí airgid arna nginiúint trí na neamhchosaintí foluiteacha agus trí dhliteanais an urrúsaithe, seachas i gcás ABCP, agus faisnéis faoi shárú aon truicear a leanfaidh athruithe ar ord tosaíochta na níocaíochtaí nó athsholáthar contrapháirtithe uaidh;

(iii)    faisnéis faoin riosca arna choinneáil i gcomhréir le hAirteagal 4 agus an fhaisnéis a cheanglaítear de bhun mhír 3;

(f)nuair is infheidhme, faisnéis de bhun Airteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 29 maidir le déileáil chos istigh agus cúbláil mhargaidh;

(g)i gcás nach bhfuil feidhm ag fomhír (f), aon teagmhas suntasach amhail:

(i)    sárú ábhartha ar na hoibleagáidí a leagtar síos sna doiciméid a sholáthraítear i gcomhréir le fomhír (b), lena náirítear aon leigheas, tarscaoileadh nó toiliú arna ndéanamh ina dhiaidh sin i ndáil le sárú den sórt sin;

(ii)    athrú ar na gnéithe structúracha a d'fhéadfadh tionchar ábhartha a bheith acu ar fheidhmíocht an urrúsaithe;

(iii)    athrú suntasach ar shaintréithe riosca an urrúsaithe nó ar shaintréithe riosca na neamhchosaintí foluiteacha;

(iv)    i gcás urrúsuithe STC, mura gcomhlíonann an turrúsú na ceanglais STC a thuilleadh nó má dhéanann na húdaráis inniúla bearta feabhais nó bearta riaracháin;

(v)    aon leasú ábhartha ar dhoiciméid idirbhirt.

Cuirfear an fhaisnéis a bhfuil cur síos uirthi i bhfomhíreanna (a), (b), (c) agus (d) ar fáil gan mhoill agus tar éis dhúnadh an idirbhirt ar a dhéanaí.

Cuirfear an fhaisnéis a bhfuil cur síos uirthi i bhfomhír (a) agus fomhír (e) ar fáil ag an am céanna gach ráithe, aon mhí ar a dhéanaí tar éis an dáta dlite i gcomhair íocaíocht úis. Maidir le hurrúsuithe ABCP, cuirfear an fhaisnéis a bhfuil cur síos uirthi i bhfomhír (a) agus fomhír (e) ar fáil ag an am céanna gach mí, aon mhí ar a dhéanaí tar éis an dáta dlite i gcomhair íocaíocht úis.

Cuirfear an fhaisnéis a bhfuil cur síos uirthi i bhfomhír (f) agus fomhír (g) ar fáil gan mhoill.

2.Ainmneoidh an tionscnóir, urraitheoir agus SSPE urrúsaithe, as a measc féin, eintiteas amháin chun na ceanglais maidir le faisnéis a chomhlíonadh de bhun mhír 1. Áiritheoidh an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE go gcuirtear an fhaisnéis ar fáil saor in aisce do shealbhóir an tsuímh urrúsúcháin agus do na húdaráis inniúla, ar bhealach soiléir tráthúil. Cuirfidh an teintiteas atá ainmnithe chun na ceanglais atá leagtha amach i mír 1 a chomhlíonadh an fhaisnéis ar fáil ar shuíomh gréasáin a bheidh de réir an méid seo a leanas:

(a)áireofar ann córas dea-fheidhmiúil um rialú cáilíochta na sonraí;

(b)beidh sé de réir caighdeáin iomchuí rialachais agus áiritheofar go bhfuil struchtúr eagraíochtúil cuí i bhfeidhm agus á chothabháil chun leanúnachas agus feidhmiú ordúil a áirithiú;

(c)cuirfear córais, rialuithe agus nósanna imeachta iomchuí ar bun lena áirithiú go bhféadfaidh an suíomh a fheidhm a chomhlíonadh ar bhealach iontaofa agus slán agus chun foinsí riosca oibriúcháin a shainaithint;

(d)áireofar córais chun cosaint agus sláine na faisnéise a fhaightear a áirithiú agus chun taifeadadh pras na faisnéise sin a áirithiú;

(e)áiritheofar go mbeidh an fhaisnéis ar fáil ar feadh 5 bliana ar a laghad tar éis dháta aibíochta an urrúsaithe.

Sonrófar sa doiciméadacht maidir leis an urrúsú cén teintiteas atá freagrach as an bhfaisnéis a thuairisciú de bhun an Airteagail seo agus cá háit a chuirfear an fhaisnéis ar fáil.

3.Forbróidh ÚEUM, i ndlúthchomhar le hÚBE agus ÚEÁPC, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun na nithe seo a leanas a shonrú:

(a)an fhaisnéis ba cheart don tionscnóir, urraitheoir agus SSPE a sholáthar chun a noibleagáidí faoi mhír 1(a) agus 1(d) a chomhlíonadh agus formáid na faisnéise sin trí theimpléid chaighdeánaithe;

(b)na ceanglais is gá a chomhlíonadh i ndáil leis an suíomh gréasáin dá dtagraítear i mír 2 agus ar a gcuirfear an fhaisnéis ar fáil do shealbhóirí suíomhanna urrúsúcháin, go háirithe maidir leis seo a leanas:

struchtúr rialachais an tsuímh gréasáin agus na módúlachtaí a bhaineann le rochtain a fháil ar fhaisnéis;

na nósanna imeachta inmheánacha atá ann chun stóinseacht agus sláine dhea-fheidhmiúil agus oibríochtúil an tsuímh agus na faisnéise arna stóráil ann a áirithiú;

na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun cáilíocht agus cruinneas na faisnéise a áirithiú.

Cuirfidh ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoi cheann [aon bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tugtar de chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Caibidil 3

Urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe

Airteagal 6

Úsáid an ainmnithe 'urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe'

Ní úsáidfidh tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna an tainmniú "STC" dá nurrúsú ná ainmniú eile a thagraíonn go díreach nó go hindíreach do na téarmaí sin ach amháin i gcás ina bhfuil ceanglais uile Roinn 1 nó Roinn 2 den Rialachán seo á gcomhlíonadh ag an úrrúsú agus ina mbeidh fógra tugtha acu d'ÚEUM de bhun Airteagal 14(1).

Roinn 1

Ceanglais ghinearálta maidir le hurrúsú STC

Airteagal 7

Urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe

Cé is moite d'urrúsuithe ABCP, measfar gur urrúsuithe 'STC' urrúsuithe a chomhlíonann ceanglais Airteagal 8, Airteagal 9 agus Airteagal 10 den Rialachán seo.

Airteagal 8

Ceanglas maidir le simplíocht

1.Gheobhaidh SSPE neamhchosaintí foluiteacha trí dhíolachán nó sannachán ar bhealach atá infhorfheidhmithe i gcoinne an díoltóra nó i gcoinne aon tríú páirtí lena náirítear i gcás dhócmhainneacht an díoltóra. Ní bheidh aistriú na neamhchosaintí foluiteacha chuig an SSPE faoi réir aon dianfhorálacha aisghlámtha i gcás dhócmhainneacht an díoltóra. I gcás ina ndéantar na neamhchosaintí foluiteacha a aistriú trí shannachán ach nach dtugtar an taistriú sin chun foirfeachta go dtí tar éis dhúnadh an idirbhirt, ba cheart na teagmhais seo ar a laghad a bheith sna truicir chun an fhoirfeacht sin a bhaint amach:

(a)mórmheath ar sheasamh an díoltóra maidir le cáilíocht an chreidmheasa;

(b)mainneachtain nó dócmhainneacht an díoltóra; agus

(c)sáruithe ag an díoltóir ar oibleagáidí conarthacha nár leigheasadh.

2.Soláthróidh an díoltóir uiríll agus barántaí nach bhfuil na neamhchosaintí foluiteacha a áirítear san urrúsú, chomh fada agus is eol dó, nach bhfuil siad faoi eire ná faoi bhac eile ag coinníoll a bhféadfaí a thuar go ndéanfadh sé dochar d'infhorfheidhmitheacht an díolacháin nó an tsannacháin.

3.Comhlíonfadh na neamhchosaintí foluiteacha arna naistriú ón díoltóir chuig an SSPE critéir incháilitheachta atá réamhdhearbhaithe agus sainithe go soiléir agus nach gceadaíonn bainistíocht punainne ghníomhach na neamhchosaintí sin ar bhonn roghnach.

4.Beidh an turrúsú bunaithe ar chomhthiomsú neamhchosaintí foluiteacha atá aonchineálach ó thaobh an chineáil sócmhainne de. Beidh na neamhchosaintí foluiteacha ina noibleagáidí infhorfheidhmithe atá ceangailteach de réir conartha, ar féidir leo dul ar iontaoibh féichiúnaithe, agus a bhfuil sruthanna íocaíochta tréimhsiúla sainithe acu maidir le híocaíochtaí cíosa, príomhíocaíochtaí nó íocaíochtaí úis, nó maidir le haon cheart eile ioncam a fháil ó shócmhainní a fhágann go ndéantar íocaíochtaí den sórt sin. Ní áireofar sna neamhchosaintí foluiteacha urrúis inaistrithe, faoi mar atá sainmhínithe i dTreoir 2014/65/AE.

5.Ní áireofar urrúsuithe sna neamhchosaintí foluiteacha.

6.Tionscnófar na neamhchosaintí foluiteacha i ngnáthchúrsaí gnó an tionscnóra nó an iasachtóra bunaidh de bhun caighdeáin fhrithgheallta atá chomh dian céanna ar a laghad leis na caighdeáin a chuireann an tionscnóir nó an tiasachtóir bunaidh i bhfeidhm tráth a dtionscnaítear neamhchosaintí comhchosúla nach ndearnadh urrúsú orthu. Nochtfar go hiomlán d'infheisteoirí féideartha aon athruithe ábhartha ar chaighdeáin fhrithgheallta. I gcás urrúsuithe ar iasachtaí cónaithe iad na neamhchosaintí foluiteacha, ní bheidh aon iasacht sa chomhthiomsú iasachtaí ina iasacht a cuireadh ar an margadh agus a frithghealladh ar an mbonn gur cuireadh in iúl don iarratasóir ar an iasacht, nó d'idirghabhálaithe más infheidhme, go bhféadfadh sé nach mbeadh an fhaisnéis a soláthraíodh fíoraithe ag an iasachtóir. Beidh an measúnú ar acmhainneacht creidmheasa an iasachtaí i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha síos i mír 1 go mír 4, mír 5(a) agus mír 6 d'Airteagal 18 de Threoir 2014/17/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó in Airteagal 8 de Threoir 2008/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle nó beidh sé i gcomhréir le ceanglais choibhéiseacha i dtríú tíortha. Beidh taithí ag an tionscnóir nó ag an iasachtóir bunaidh ar neamhchosaintí a thionscnamh atá comhchosúil leo siúd a ndearnadh urrúsú orthu.

7.Ní áireofar sna neamhchosaintí foluiteacha, tráth a naistrítear iad chuig an SSPE, aon neamhchosaintí atá ar mainneachtain de réir bhrí Airteagal 178(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ná aon neamhchosaintí ar fhéichiúnaí ná ar ráthóir a bhfuil fadhbanna creidmheasa aige agus a bhfuil an méid seo a leanas fíor faoi, chomh fada agus is eol don iasachtóir bunaidh:

(a)dhearbhaigh sé dócmhainneacht, d'aontaigh sé díbhe nó athsceidealú an fhiachais lena chreidiúnaithe nó dheonaigh cúirt ceart forfheidhmithe nó damáistí airgid dá chreidiúnaithe de dheasca íocaíocht a chaill sé laistigh de na trí bliana roimh dháta an tionscanta;

(b)tá sé ar chlár oifigiúil daoine a bhfuil stair creidmheasa dhíobhálach acu;

(c)tugann an measúnú ar a chreidmheas nó a scór creidmheasa le fios go bhfuil an riosca nach níocfaí íocaíochtaí a comhaontaíodh de réir conartha cuid mhaith níos airde ina chássa ná mar a bheadh i gcás gnáthfhéichiúnaí d'iasachtaí den chineál seo sa dlínse lena mbaineann.

8.Beidh ar a laghad íocaíocht amháin déanta ag na féichiúnaithe nó na ráthóirí, tráth a naistrítear na neamhchosaintí, seachas i gcás urrúsuithe imrothlacha atá bunaithe ar shaoráidí rótharraingthe pearsanta, earraí infhaighte cárta creidmheasa, earraí infhaighte trádála agus iasachtaí ar bhonn oibríochtaí cistithe stoc nó neamhchosaintí atá iníoctha le haon tráthchuid amháin.

9.Ní bheidh aisíocaíocht shealbhóirí na suíomhanna urrúsúcháin spleách, go substaintiúil, ar dhíol sócmhainní lena ndéantar na neamhchosaintí foluiteacha a urrúsú. Ní chuirfidh sin cosc ar shócmhainní den sórt sin a thar-rolladh nó a athmhaoiniú ina dhiaidh sin.

Airteagal 9

Ceanglais maidir le caighdeánú

1.Comhlíonfaidh an tionscnóir, an turraitheoir nó an tiasachtóir bunaidh an ceanglas maidir le coinneáil riosca i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán seo.

2.Déanfar rioscaí maidir leis an ráta úis agus rioscaí airgeadra a eascraíonn as an urrúsú a mhaolú agus nochtfar aon bhearta a dhéantar chuige sin. Ní áireofar díorthaigh sna neamhchosaintí foluiteacha, ach amháin chun riosca airgeadra agus riosca maidir leis an ráta úis a fhálú. Déanfar na díorthaigh sin a fhrithghealladh agus a dhoiciméadú de réir caighdeáin choitianta i réimse an airgeadais idirnáisiúnta.

3.Maidir le haon íocaíochtaí úis dá dtagraítear faoi na sócmhainní agus dliteanais urrúsúcháin, beidh siad bunaithe ar rátaí úis a úsáidtear sna margaí i gcoitinne agus ní thagróidh siad d'fhoirmlí ná díorthaigh casta.

4.I gcás inar cuireadh an turrúsú ar bun gan tréimhse imrothlach nó inar cuireadh deireadh leis an tréimhse imrothlach agus má tugadh fógra infhorfheidhmithe nó luathaithe, ní dhéanfar aon suim shuntasach airgid a ghaistiú sa SSPE agus cuirfear príomhfháltais ó na neamhchosaintí foluiteacha ar aghaidh chuig infheisteoirí trí amúchadh seicheamhach na suíomhanna urrúsúcháin, arna chinneadh le sinsearacht an tsuímh urrúsúcháin. Ní athrófar ord aisíoctha na suíomhanna urrúsúcháin i ndáil lena sinsearacht agus áireofar truicir a bhaineann le feidhmíocht sna hidirbhearta a bhfuil tosaíocht neamhsheicheamhach íocaíochtaí ina gné díobh, lena náirítear ar a laghad má thiteann cáilíocht chreidmheas na neamhchosaintí foluiteacha faoi thairseach réamhshocraithe. Ní bheidh aon fhorálacha ann lena gceanglaítear leachtú uathoibríoch ar na neamhchosaintí foluiteacha ar luach an mhargaidh.

5.I ndoiciméadacht an idirbhirt áireofar teagmhais iomchuí luathamúchta nó truicir maidir le deireadh a chur leis an tréimhse imrothlach i gcás inar cuireadh an turrúsú ar bun le tréimhse imrothlach, lena náirítear ar a laghad an méid seo a leanas:

(a)má thiteann cáilíocht chreidmheas na neamhchosaintí foluiteacha go tairseach réamhshocraithe nó faoi bhun na tairsí sin;

(b)má tharlaíonn teagmhas a bhaineann le dócmhainneacht i dtaca leis an tionscnóir nó an seirbhíseoir;

(c)má thiteann luach na neamhchosaintí foluiteacha atá i seilbh an SSPE faoi bhun tairseach réamhshocraithe (teagmhas luathamúchta);

(d)má mhainnítear neamhchosaintí foluiteacha nua leordhóthanacha a ghiniúint atá i gcomhréir leis an gcáilíocht chreidmheasa réamhshocraithe (truicear chun deireadh a chur leis an tréimhse imrothlach).

6.Sonrófar go soiléir i ndoiciméadacht an idirbhirt:

(a)oibleagáidí, cúraimí agus freagrachtaí conarthacha an tseirbhíseora agus foireann bainistíochta an tseirbhíseora sin, a mbeidh taithí acu ar na neamhchosaintí foluiteacha a sheirbhísiú, agus, nuair is infheidhme, oibleagáidí, cúraimí agus freagrachtaí conarthacha an iontaobhaí agus soláthraithe fosheirbhíse eile;

(b)na próisis agus freagrachtaí is gá lena áirithiú nach gcuirfí deireadh le seirbhísiú mar gheall ar mhainneachtain nó dócmhainneacht an tseirbhíseora;

(c)forálacha lena áirithiú go nathsholáthraítear contrapháirtithe díorthaigh, soláthraithe leachtachta agus an cuntas bainc, nuair is infheidhme, i gcás mainneachtana, dócmhainneachta nó teagmhais shonraithe eile.

Déanfar beartais, nósanna imeachta agus rialuithe bainistíochta riosca a dhoiciméadú go maith agus beidh córais éifeachtacha i bhfeidhm.

7.Áireofar i ndoiciméadacht an idirbhirt, i dtéarmaí atá soiléir agus comhréireach, sainmhínithe, leigheasanna agus bearta maidir le faillí agus mainneachtain féichiúnaithe, athstruchtúrú fiachais, maitheamh fiachais, staonadh, sosanna íocaíochta, caillteanais, dearbhuithe go bhfuil fiachas neamhthuillmheach, aisghabhálacha agus leigheasanna eile maidir le feidhmíocht sócmhainní. Sonrófar go soiléir sa doiciméadacht sin an tosaíocht íocaíochta, truicir, athruithe ar an tosaíocht íocaíochta tar éis eachtra thucaide mar aon leis an oibleagáid eachtraí den sórt sin a thuairisciú. Tuairisceofar aon athrú ar an tosaíocht íocaíochta tráth a ndéantar an tathrú sin.

8.Beidh forálacha soiléire i ndoiciméadacht an idirbhirt a éascóidh réiteach tráthúil coinbhleachtaí idir cineálacha éagsúla infheisteoirí, beidh cearta vótála sainithe go soiléir inti agus leithdháilte ar shealbhóirí nótaí agus beidh freagrachtaí an iontaobhaí agus eintiteas eile a bhfuil cúraimí muiníneacha orthu i leith infheisteoirí sainaitheanta inti freisin.

Airteagal 10

Ceanglais maidir le trédhearcacht

1.Sula ndéanfaidh infheisteoir infheistiú, tabharfaidh an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE rochtain dó ar shonraí statacha agus dinimiciúla maidir le feidhmíocht stairiúil i dtaobh mainneachtana agus caillteanais, amhail sonraí ar fhaillí agus mainneachtain, a bhaineann le neamhchosaintí atá comhchosúil go mór leo sin atá á nurrúsú. Cumhdóidh na sonraí sin tréimhse nach lú ná seacht mbliana i gcás neamhchosaintí neamh-mhiondíola agus tréimhse nach lú ná cúig bliana i gcás neamhchosaintí miondíola. Nochtfar an bunús leis an dearbhú go bhfuil comhchosúlacht ann.

2.Beidh sampla de na neamhchosaintí foluiteacha faoi réir fíorú seachtrach ag páirtí neamhspleách iomchuí sula neisítear na hurrúis a eascraíonn as an urrúsú, lena náirítear fíorú go bhfuil na sonraí arna dtabhairt i ndáil leis na neamhchosaintí foluiteacha cruinn, agus leibhéal muiníne 95 % i gceist.

3.Soláthróidh an tionscnóir nó an turraitheoir samhail i gcomhair sreabhadh airgid dliteanas d'infheisteoirí, roimh phraghsáil an urrúsaithe agus ar bhonn leanúnach.

4.Beidh sé de chúram ar an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE a chinntiú go gcomhlíontar Airteagal 5 den Rialachán seo agus cuirfidh siad gach faisnéis a cheanglaítear le hAirteagal 5(1)(a) ar fáil d'infheisteoirí féideartha roimh an bpraghsáil. Cuirfidh an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE an fhaisnéis a cheanglaítear le hAirteagal 5(1)(b) go (e) ar fáil roimh an bpraghsáil i gcéadfhoirm nó i bhfoirm dréachta ar a laghad, nuair a cheadaítear sin faoi Airteagal 3 de Threoir 2003/71/CE. Cuirfidh an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE an doiciméadacht deiridh ar fáil do na hinfheisteoirí ar a dhéanaí 15 lá tar éis dhúnadh an idirbhirt.

Roinn 2

Ceanglais maidir le hurrúsú ABCP

Airteagal 11

Urrúsuithe ABCP atá simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe

Measfar gur urrúsuithe 'STC' urrúsuithe ABCP i gcás ina bhfuil an clár ABCP i gcomhréir leis na ceanglais in Airteagal 13 den Rialachán seo agus ina bhfuil na hidirbhearta go léir laistigh den chlár ABCP i gcomhréir leis na ceanglais in Airteagal 12.

Airteagal 12

Ceanglais ar leibhéal an idirbhirt

1.Comhlíonfaidh aon idirbheart a dhéantar laistigh de chlár ABCP na ceanglais i Roinn 1 den Chaibidil seo, cé is moite d'Airteagal 7, Airteagal 8(4) agus (6), Airteagal 9(3), (4), (5), (6) agus (8) agus Airteagal 10(3). Chun críocha na Roinne seo, measfar gurb é an díoltóir atá i gceist leis na téarmaí "tionscnóir" agus "iasachtóir bunaidh" faoi Airteagal 8(7).

2.Beidh idirbhearta laistigh de chlár ABCP bunaithe ar chomhthiomsú neamhchosaintí foluiteacha atá aonchineálach ó thaobh an chineáil sócmhainne de agus beidh meánshaol ualaithe iarmhair ag na hidirbhearta sin nach mó ná dhá bhliain agus beidh aibíocht iarmhair nach mó ná trí bliana acu. Ní áireofar sna neamhchosaintí foluiteacha iasachtaí arna nurrú le morgáistí cónaithe nó tráchtála ná iasachtaí cónaithe atá ráthaithe go hiomlán, dá dtagraítear i mír 1(e) d'Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Beidh oibleagáidí infhorfheidhmithe ag baint leis na neamhchosaintí foluiteacha, atá ceangailteach de réir conartha, ar féidir leo dul ar iontaoibh féichiúnaithe agus a bhfuil sruthanna íocaíochta sainithe acu maidir le híocaíochtaí cíosa, príomhíocaíochtaí nó íocaíochtaí úis, nó maidir le haon cheart eile ioncam a fháil ó shócmhainní a fhágann go ndéantar íocaíochtaí den sórt sin. Ní áireofar sna neamhchosaintí foluiteacha urrúis inaistrithe, faoi mar atá sainmhínithe i dTreoir 2014/65/AE.

3.Maidir le haon íocaíochtaí úis dá dtagraítear faoi shócmhainní agus dliteanais idirbheart an urrúsúcháin, beidh siad bunaithe ar rátaí úis a úsáidtear sna margaí i gcoitinne agus ní thagróidh siad d'fhoirmlí ná díorthaigh casta.

4.I gcás mhainneachtain an díoltóra nó teagmhas luathaithe, ní dhéanfar aon suim shuntasach airgid a ghaistiú sa SSPE agus cuirfear príomhfháltais ó na neamhchosaintí foluiteacha ar aghaidh chuig infheisteoirí a bhfuil suíomh urrúsúcháin acu trí íocaíocht sheiceamhach na suíomhanna urrúsúcháin, arna chinneadh le sinsearacht an tsuímh urrúsúcháin. Ní bheidh aon fhorálacha ann lena gceanglaítear leachtú uathoibríoch ar na neamhchosaintí foluiteacha ar luach an mhargaidh.

5.Tionscnófar na neamhchosaintí foluiteacha i ngnáthchúrsaí gnó an díoltóra de bhun caighdeáin fhrithgheallta atá chomh dian céanna ar a laghad leis na caighdeáin a chuireann an díoltóir i bhfeidhm tráth a dtionscnaítear neamhchosaintí comhchosúla nach ndearnadh urrúsú orthu. Nochtfar go hiomlán d'infheisteoirí féideartha aon athruithe ábhartha ar chaighdeáin fhrithgheallta. I gcás urrúsuithe ar iasachtaí cónaithe iad na neamhchosaintí foluiteacha, ní bheidh aon iasacht sa chomhthiomsú iasachtaí ina iasacht a cuireadh ar an margadh agus a frithghealladh ar an mbonn gur cuireadh in iúl don iarratasóir ar an iasacht, nó d'idirghabhálaithe más infheidhme, go bhféadfadh sé nach mbeadh an fhaisnéis a soláthraíodh fíoraithe ag an iasachtóir. Beidh taithí ag an díoltóir ar neamhchosaintí a thionscnamh atá comhchosúil leo siúd a ndearnadh urrúsú orthu.

6.Áireofar i ndoiciméadacht an idirbhirt truicir maidir le deireadh a chur leis an tréimhse imrothlach, lena náirítear ar a laghad an méid seo a leanas:

(a)má thiteann cáilíocht chreidmheas na neamhchosaintí foluiteacha go tairseach réamhshocraithe nó faoi bhun na tairsí sin;

(b)má tharlaíonn teagmhas a bhaineann le dócmhainneacht i dtaca leis an díoltóir nó an seirbhíseoir;

(c)má mhainnítear neamhchosaintí foluiteacha nua leordhóthanacha a ghiniúint atá i gcomhréir leis an gcáilíocht chreidmheasa réamhshocraithe.

7.Sonrófar go soiléir i ndoiciméadacht an idirbhirt:

(a)oibleagáidí, cúraimí agus freagrachtaí conarthacha an urraitheora, an tseirbhíseora agus foireann bainistíochta an tseirbhíseora sin, a mbeidh taithí acu ar na neamhchosaintí foluiteacha a sheirbhísiú, agus, nuair is infheidhme, oibleagáidí, cúraimí agus freagrachtaí conarthacha an iontaobhaí agus soláthraithe fosheirbhíse eile;

(b)na próisis agus freagrachtaí is gá lena áirithiú nach gcuirfí deireadh le seirbhísiú mar gheall ar mhainneachtain nó dócmhainneacht an tseirbhíseora;

(c)forálacha chun athsholáthar contrapháirtithe díorthaigh agus an chuntais bhainc a áirithiú, nuair is infheidhme, i gcás mainneachtana, dócmhainneachta nó teagmhais shonraithe eile;

(d)Déanfaidh an turraitheoir a dhícheall cuí féin agus fíoróidh sé go gcomhlíonann an díoltóir caighdeáin fhónta fhrithgheallta, próisis fhónta bhailiúcháin agus go bhfuil acmhainní fónta seirbhísithe aige, i gcomhréir leis na ceanglais atá sonraithe i bpointí (i) go (m) d'Airteagal 259(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó le ceanglais choibhéiseacha i dtríú tíortha.

Déanfar beartais, nósanna imeachta agus rialuithe bainistíochta riosca a dhoiciméadú go maith agus beidh córais éifeachtacha i bhfeidhm.

Airteagal 13

Ceanglais ar leibhéal an chláir

1.Comhlíonfaidh gach idirbheart laistigh de chlár ABCP na ceanglais atá leagtha síos in Airteagal 12 den Rialachán seo.

2.Comhlíonfaidh an tionscnóir, an turraitheoir nó an tiasachtóir bunaidh an ceanglas maidir le coinneáil riosca i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán seo.

3.Ní bheidh an clár ABCP ina athurrúsú agus ní bhunófar leis an bhfeabhsú creidmheasa dara sraith de thráinsiú ar leibhéal an chláir.

4.Institiúid chreidmheasa a bheidh in urraitheoir an chláir ABCP agus déanfar maoirseacht uirthi faoi Threoir 2013/36/AE. Soláthraí saoráide leachtachta a bheidh san urraitheoir agus tacóidh sé leis na suíomhanna urrúsúcháin go léir ar leibhéal an idirbhirt laistigh den chlár ABCP agus cumhdóidh sé na rioscaí leachtachta agus creidmheasa go léir agus aon rioscaí ábhartha go ndéanfaí caolú ar na neamhchosaintí urrúsaithe, mar aon le haon chostais idirbhirt agus costais ar fud an chláir.

5.Ní áireofar sna hurrúis arna neisiúint ag clár ABCP céadroghanna ar cheannach, clásail sínidh ná aon chlásail eile a rachadh i gcion ar aibíocht deiridh na nurrús sin.

6.Déanfar rioscaí maidir leis an ráta úis agus rioscaí airgeadra a thagann chun cinn ar leibhéal an chláir ABCP a mhaolú agus nochtfar aon bhearta a dhéantar chuige sin. Ní úsáidfear díorthaigh ar leibhéal an chláir ach amháin chun riosca airgeadra agus riosca maidir leis an ráta úis a fhálú. Déanfar na díorthaigh sin a dhoiciméadú de réir caighdeáin choitianta i réimse an airgeadais idirnáisiúnta.

7.Sa doiciméadacht a bhaineann leis an gclár sonrófar go soiléir na nithe seo a leanas:

(a)freagrachtaí an iontaobhaí agus eintiteas eile a bhfuil cúraimí muiníneacha orthu i leith infheisteoirí;

(b)forálacha a éascóidh réiteach tráthúil coinbhleachtaí idir an turraitheoir agus sealbhóirí na suíomhanna urrúsúcháin;

(c)oibleagáidí, cúraimí agus freagrachtaí conarthacha an urraitheora agus foireann bainistíochta an urraitheora sin, a mbeidh taithí acu ar chreidmheas a fhrithghealladh, agus oibleagáidí, cúraimí agus freagrachtaí conarthacha an iontaobhaí agus soláthraithe fosheirbhíse eile;

(d) na próisis agus freagrachtaí is gá lena áirithiú nach gcuirfí deireadh le seirbhísiú mar gheall ar mhainneachtain nó dócmhainneacht an tseirbhíseora;

(e)forálacha maidir le hathsholáthar contrapháirtithe díorthaigh agus an chuntais bhainc ar leibhéal an chláir ABCP, nuair is infheidhme, i gcás mainneachtana, dócmhainneachta nó teagmhais shonraithe eile;

(f)i gcás teagmhais shonraithe, nó i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an urraitheora, beidh forálacha ann maidir le bearta feabhais a dhéanamh lena áirithiú, de réir mar is iomchuí, go ndéanfaí urrúis chomhthaobhaigh a sholáthar don ghealltanas maoinithe nó go ndéanfaí soláthraí saoráide leachtachta nua a sholáthar. Mura ndéanann an soláthraí saoráide leachtachta an gealltanas maoinithe a nuashonrú laistigh de 30 lá tar éis dul in éag dó, déanfar an tsaoráid leachtachta a tharraingt anuas, aisíocfar na hurrúis atá ag teacht in aibíocht agus stadfaidh na hidirbhearta de bheith ag ceannach neamhchosaintí fad a dhéanfar na neamhchosaintí foluiteacha atá ann cheana féin a amúchadh

Déanfar beartais, nósanna imeachta agus rialuithe bainistíochta riosca a dhoiciméadú go maith agus beidh córais éifeachtacha i bhfeidhm.

8.Beidh sé de chúram ar an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE a chinntiú go gcomhlíontar Airteagal 5 den Rialachán seo ar leibhéail an chláir ABCP agus cuirfidh siad gach faisnéis a cheanglaítear le hAirteagal 5(1)(a) ar fáil d'infheisteoirí féideartha roimh an bpraghsáil. Cuirfidh an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE an fhaisnéis a cheanglaítear le hAirteagal 5(1)(b) go (e) ar fáil roimh an bpraghsáil i gcéadfhoirm nó i bhfoirm dréachta ar a laghad, nuair a cheadaítear sin faoi Airteagal 3 de Threoir 2003/71/CE. Cuirfidh an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE an doiciméadacht deiridh ar fáil do na hinfheisteoirí ar a dhéanaí 15 lá tar éis dhúnadh an idirbhirt.

Airteagal 14

Fógra STC agus dícheall cuí

1.Tabharfaidh tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna i gcomhpháirt fógra d'ÚEUM trí bhíthin an teimpléid dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo go gcomhlíonann an turrúsú ceanglais Airteagal 7 go hAirteagal 10 nó Airteagal 11 go hAirteagal 13 den Rialachán seo ('fógra STC'). Foilseoidh ÚEUM an fógra STC ar a shuíomh gréasáin oifigiúil de bhun mhír 4. Cuirfidh siad a núdarás inniúil ar an eolas chomh maith. Ainmneoidh tionscnóir, urraitheoir nó SSPE urrúsúcháin as a measc féin eintiteas amháin a bheidh ina chéadphointe teagmhála d'infheisteoirí agus d'údaráis inniúla.

2.Murar institiúid chreidmheasa nó gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal (4)(1) pointe (1) agus pointe (2) de Rialachán Uimh. 575/2013 an tionscnóir nó an tiasachtóir bunaidh, beidh an méid a leanas ag gabháil leis an bhfógra de bhun mhír 1:

(a)deimhniú ón tionscnóir nó ón iasachtóir bunaidh go ndéanann sé a chuid deonaithe creidmheasa ar bhonn critéir fhónta dhea-shainithe agus próisis atá bunaithe go soiléir chun creidmheasanna a cheadú, a leasú, a athnuachan agus a mhaoiniú agus go bhfuil córais éifeachtacha i bhfeidhm ag an tionscnóir nó ag an iasachtóir bunaidh chun na próisis sin a chur i bhfeidhm.

(b)deimhniú an bhfuil na heilimintí atá luaite i bhfomhír (a) faoi réir maoirseachta.

3.Tabharfaidh an tionscnóir, an turraitheoir agus an SSPE fógra láithreach d'ÚEUM agus dá núdarás inniúil i gcás nach gcomhlíonann urrúsú ceanglais Airteagal 7 go hAirteagal 10 nó Airteagal 11 go hAirteagal 13 den Rialachán seo a thuilleadh.

4.Ar a shuíomh gréasáin oifigiúil coimeádfaidh ÚEUM liosta de na hurrúsúcháin go léir, a bhfuil sé fógartha ag na tioscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna ina leith go gcomhlíonann siad Airteagal 7 go hAirteagal 10 nó Airteagal 11 go hAirteagal 13 den Rialachán seo. Tabharfaidh ÚEUM an liosta cothrom le dáta i gcás ina measfar nach urrúsúcháin STC na hurrúsúcháin a thuilleadh tar éis do na húdaráis inniúla cinneadh a dhéanamh chuige sin nó tar éis fógra ón tionscnóir, urraitheoir nó SSPE. I gcás ina bhfuil smachtbhannaí riaracháin nó bearta feabhais forchurtha ag an údarás inniúil i gcomhréir le hAirteagal 17, tabharfaidh sé fógra láithreach d'ÚEUM faoin méid sin. Cuirfidh ÚEUM in iúl gan mhoill ar an liosta go bhfuil údarás inniúil tar éis smachtbhannaí riaracháin nó bearta feabhais a fhorchur i leith an urrúsúcháin lena mbaineann.

5.Forbróidh ÚEUM, i ndlúthchomhar le hÚBE agus ÚEÁPC, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ina shonrófar an fhaisnéis a sholáthróidh an tionscnóir, urraitheoir agus SSPE chun a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoi mhír 1, agus cuirfidh sé formáid na faisnéise sin ar fáil trí bhíthin teimpléid chaighdeánaithe.

Cuirfidh ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiún faoi cheann [12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligfear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Caibidil 4

Maoirseacht

Airteagal 15

Údaráis inniúla a ainmniú

1.Áiritheoidh na húdaráis inniúla a leanas comhlíonadh na noibleagáidí a leagtar amach in Airteagal 3 den Rialachán seo i gcomhréir leis na cumhachtaí a dheonaítear leis na gníomhartha ábhartha dlí:

(a)maidir le gnóthais árachais agus athárachais, an túdarás inniúil arna ainmniú de réir Airteagal 13 (10) de Threoir 2009/138/CE;

(b)maidir le bainisteoirí cistí infheistíochtaí malartacha, an túdarás inniúil freagrach arna ainmniú de réir Airteagal 44 de Threoir 2011/61/AE;

(c)maidir le UCITS agus cuideachtaí bainistíochta UCITS, an túdarás inniúil arna ainmniú de réir Airteagal 97 de Threoir 2009/65/CE;

(d)maidir le hinstitiúidí um chóir ar scor gairme, an túdarás inniúil arna ainmniú de réir Airteagal 6 (g) de Threoir 2003/41/CE;

(e)maidir le hinstitiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta, an túdarás arna ainmniú de réir Airteagal 4 de Threoir 2013/36/AE, lena náirítear BCE i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle.

2.Áiritheoidh údaráis inniúla atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar urraitheoirí i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2013/36/AE, lena náirítear BCE i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle, go gcomhlíonfaidh urraitheoirí na hoibleagáidí atá leagtha amach in Airteagal 4 go hAirteagal 14 den Rialachán seo.

3.I gcás inar eintitis mhaoirsithe tionscnóirí, iasachtóirí bunaidh nó SSPEanna i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE, Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013, Treoir 2009/138/CE, Treoir 2003/41/CE, Treoir 2011/16/AE nó Treoir 2009/65/CE, déanfaidh na húdaráis inniúla arna nainmniú de réir na ngníomhartha sin, lena náirítear BCE i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013, a áirithiú go gcomhlíontar na hoibleagáidí atá leagtha amach in Airteagal 4 go hAirteagal 14 den Rialachán seo.

4.Maidir le heintitis nach bhfuil cumhdaithe le gníomhartha reachtacha de chuid an Aontais dá dtagraítear i mír 3, ainmneoidh Ballstát údarás inniúil amháin nó níos mó chun comhlíonadh Airteagal 4 go hAirteagal 14 den Rialachán seo a áirithiú. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún, ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC agus údaráis inniúla na mBallstáit eile ar an eolas maidir le hainmniú údarás inniúil de bhun na míre seo.

5.Foilseoidh ÚEUM liosta de na húdaráis inniúla dá dtagraítear san Airteagal seo ar a shuíomh gréasáin agus coinneoidh sé an liosta sin cothrom le dáta.

Airteagal 16

Cumhachtaí na núdarás inniúil

1.Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh na cumhachtaí maoirseachta, imscrúdaitheacha agus smachtbhannaí is gá chun a chuid dualgas a chomhlíonadh faoin Rialachán seo ag an údarás inniúil, arna ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 15(2) go hAirteagal 15(4).

2.Déanfaidh an túdarás inniúil athbhreithniú go rialta ar na socruithe, próisis agus sásraí atá curtha chun feidhme ag tionscnóirí, urraitheoirí, SSPEanna agus iasachtóirí bunaidh chun an Rialachán seo a chomhlíonadh.

3.Áiritheoidh údaráis inniúla go ndéanfar meastóireacht agus go dtabharfar aghaidh ar rioscaí a eascraíonn as idirbhearta urrúsúcháin, lena náirítear riosca do chlú, trí bhearta iomchuí agus nósanna imeachta iomchuí de chuid tionscnóirí, urraitheoirí, SSPEanna agus iasachtóirí bunaidh.

Airteagal 17

Smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais

1.Gan dochar do cheart na mBallstát foráil a dhéanamh maidir le smachtbhannaí coiriúla agus iad a fhorchur de bhun Airteagal 19 den Rialachán seo, leagfaidh na Ballstáit síos rialacha lena mbunófar smachtbhannaí riaracháin iomchuí agus bearta feabhais a bheidh infheidhme i gcás:

(a)inar theip ar thionscnóir, urraitheoir nó iasachtóir bunaidh ceanglais Airteagal 4 a chomhlíonadh;

(b)inar theip ar thionscnóir, urraitheoir agus SSPE ceanglais Airteagal 5 a chomhlíonadh;

(c)inar theip ar thionscnóir, urraitheoir agus SSPE ceanglais Airteagal 7 go hAirteagal 10 nó Airteagal 11 go hAirteagal 13 den Rialachán seo a chomhlíonadh.

Áiritheoidh na Ballstáit chomh maith go gcuirfear smachtbhannaí riaracháin agus/nó bearta feabhais chun feidhme go héifeachtach.

2.Beidh na smachtbhannaí agus na bearta sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach agus áireofar an méid seo ar a laghad iontu:

(a)ráiteas poiblí, ina léireofar céannacht an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh agus cineál an tsáraithe i gcomhréir le hAirteagal 22;

(a)ordú ina néilítear ar an duine nádúrtha nó dlítheanach scor den iompraíocht agus staonadh ón iompraíocht sin a dhéanamh an athuair;

(b)toirmeasc sealadach ar aon chomhalta de chomhlacht bainistíochta an tionscnóra, an urraitheora nó SSPE nó ar aon duine nádúrtha eile, a chinntear a bheith freagrach, ó fheidhmeanna bainistíochta a fheidhmiú i ngnóthais den chineál sin;

(c)i gcás an tsáraithe dá dtagraítear i mír 1(c) den Airteagal seo toirmeasc sealadach ar an tionscnóir , urraitheoir agus SSPE ó fhéindheimhniú a dhéanamh go gcomhlíonann urrúsú na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 7 go hAirteagal 10 nó in Airteagal 11 go hAirteagal 13 den Rialachán seo;

(d)fíneálacha riaracháin uasta EUR 5 000 000 ar a laghad, nó i gcás na mBallstát nach bhfuil rannpháirteach san euro, an luach comhfhreagrach san airgeadra náisiúnta an [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin]

(e)nó i gcás duine dlítheanach, na fíneálacha riaracháin uasta dá dtagraítear i bpointe (e) nó chomh hard le 10 % de láimhdeachas bliantúil iomlán an duine dhlítheanaigh de réir na gcuntas deireanach atá ar fáil agus atá formheasta ag an gcomhlacht bainistíochta; i gcás gur máthairghnóthas nó fochuideacht de chuid an mháthairghnóthais an duine dlítheanach nach mór dó cuntais airgeadais chomhdhlúite a ullmhú i gcomhréir le Treoir 2013/34/AE, is éard a bheidh sa láimhdeachas bliantúil iomlán ábhartha an láimhdeachas bliantúil iomlán nó an cineál ioncaim comhfhreagrach i gcomhréir leis na gníomhartha reachtacha cuntasaíochta ábhartha de réir na gcuntas comhdhlúite is déanaí atá ar fáil agus atá faofa ag comhlacht bainistíochta an mháthairghnóthais bhunaidh;

(f)fíneálacha riaracháin uasta de suas le dhá oiread mhéid an tsochair a díorthaíodh ón sárú i gcás inar féidir an sochar sin a shocrú, fiú más rud é gur mó é sin agus na huasmhéideanna i bpointe (e) agus i bpointe (f).

3.I gcás ina bhfuil feidhm ag na forálacha dá dtagraítear sa chéad mhír maidir le daoine dlítheanacha, áiritheoidh na Ballstáit chomh maith go gcuirfidh na húdaráis inniúla na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta feabhais a leagtar amach i mír a 2 i bhfeidhm maidir le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta agus maidir le daoine aonair eile atá freagrach as an sárú faoin dlí naisiúnta.

4.Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh aon chinneadh maidir le smachtbhannaí riaracháin nó bearta feabhais a leagtar amach i mír 2 a fhorchur réasúnaithe mar is ceart agus go mbeidh sé faoi réir cead achomhairc os comhair binse.

Airteagal 18

Feidhmiú na cumhachta chun smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a fhorchur

1.Déanfaidh údaráis inniúla na cumhachtaí chun smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a fhorchur, dá dtagraítear in Airteagal 17 den Rialachán seo, a fheidhmiú i gcomhréir lena gcreataí náisiúnta dlí:

(a)go díreach;

(b)i gcomhar le húdaráis eile;

(c)trí iarratas a chur chuig na húdaráis bhreithiúnacha inniúla.

2.Agus cineál agus leibhéal an smachtbhanna riaracháin nó an bhirt feabhais a fhorchuirfear faoi Airteagal 17 den Rialachán á gcinneadh acu, déanfaidh údaráis inniúla na cúinsí ábhartha go léir a chur san áireamh, lena náirítear, nuair is iomchuí, iad seo a leanas:

(a)ábharthacht, tromaíocht agus fad an tsáraithe;

(b)leibhéal freagrachta an duine nádúrtha nó dlítheanaigh atá freagrach as an sárú;

(c)acmhainn airgeadais an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh atá freagrach, a léirítear go háirithe le láimhdeachas iomlán an duine dhlítheanaigh atá freagrach nó le hioncam bliantúil agus glansócmhainní an duine nádúrtha atá freagrach;

(d)an tábhacht a bhaineann leis na brabúis a ghnóthaigh nó na caillteanais a sheachain an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach, a mhéid is féidir iad a dhéanamh amach;

(e)na caillteanais do thríú páirtithe de dheasca an tsáraithe, a mhéid is féidir iad a dhéanamh amach;

(f)leibhéal comhoibrithe an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh leis an údarás inniúil, gan dochar don ghá aisíoc na mbrabús a ghnóthaigh an duine sin, nó aisíoc na gcaillteanas a sheachain sé a áirithiú;

(g)sáruithe roimhe sin ag an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach.

Airteagal 19

Smachtbhannaí coiriúla a sholáthar

1.Féadfaidh Ballstáit cinneadh gan rialacha a leagan síos maidir le smachtbhannaí riaracháin nó bearta feabhais i gcás sáruithe atá faoi réir smachtbhannaí coiriúla faoina ndlí náisiúnta.

2.I gcás inar roghnaigh Ballstáit, i gcomhréir le mír1, smachtbhannaí coiriúla a leagan síos i gcás an tsáraithe dá dtagraítear in Airteagal 17 (1) den Rialachán seo, áiritheoidh siad go bhfuil bearta iomchuí i bhfeidhm ionas go mbeidh na cumhachtaí go léir is gá ag na húdaráis inniúla chun idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis bhreithiúnacha, ionchúisimh, nó ceartais choiriúil laistigh dá ndlínse, chun faisnéis shonrach a fháil maidir le himscrúduithe nó imeachtaí coiriúla arna dtionscnamh i dtaca leis na sáruithe dá dtagraítear in Airteagal 17 (1) agus chun an fhaisnéis chéanna a sholáthar d’údaráis inniúla eile agus do ÚEUM; ÚBE agus ÚEÁPC chun an oibleagáid atá orthu comhoibriú lena chéile a chomhlíonadh chun críocha an Rialacháin seo.

Airteagal 20

Dualgais fógartha

Tabharfaidh na Ballstáit fógra i dtaobh na ndlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin lena gcuirtear an Chaibidil seo chun feidhme, lena náirítear aon fhorálacha dlí choiriúil ábhartha, don Choimisiún, ÚEÚM, ÚBE agus ÚEÁPC faoi cheann [aon bhliain amháin tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún agus do ÚEÚM, ÚBE agus ÚEÁPC gan mhoill mhíchuí faoi aon leasú a dhéanfar ina dhiaidh sin orthu.

Airteagal 21

Comhar idir udaráis inniúla agus na hÚdaráis Maoirseachta Eorpacha

1.Comhoibreoidh na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 15 den Rialachán seo agus ÚEUM,ÚBE agus ÚEÁPC go dlúth le chéile agus malartóidh siad faisnéis eatarthu féin chun a ndualgais de bhua Airteagal 16 go hAirteagal 19 a dhéanamh, go háirithe chun sáruithe ar an Rialachán seo a aithint agus a leigheas.

2.Féadfaidh údaráis inniúla comhoibriú le húdaráis inniúla tríú tíortha chomh maith maidir le feidhmiú a gcumhachtaí ceadaithe agus chun aisghabháil smachtbhannaí airgid a éascú.

3.I gcás ina bhfaigheann údarás inniúil amach gur sáraíodh an Rialachán seo nó ina bhfuil cúis aige é sin a chreidiúint, cuirfidh sé údarás inniúil an tionscnóra, urraitheora, infheisteora bunaidh, SSPE nó an infheisteora ar an eolas maidir lena thorthaí ar bhealach atá mionsonraithe go leor. Déanfaidh na húdaráis inniúla lena mbaineann a maoirseacht a dhlúthchomhordú agus déanfaidh siad cinntí comhsheasmhacha a áirithiú.

4.Ina theannta sin, má bhaineann an sárú dá dtagraítear i mír 3, go sonrach, le fógra mícheart nó míthreorach de bhun Airteagal 14 (1) den Rialachán seo, cuirfidh an túdarás inniúil a thagann ar an sárú sin ÚEUM, ÚBE agus ÚEAPC ar na eolas maidir lena thorthaí gan mhoill.

5.Tar éis an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 3 a fháil, déanfaidh an túdarás inniúil aon bheart is gá chun dul i ngleic leis an sárú a sainaithníodh agus tabharfaidh sé fógra do na húdaráis inniúla eile lena mbaineann, go háirithe údaráis inniúla an tionscnóra, an urraitheora, an SSPE agus údaráis inniúla sealbhóra suímh urrúsúcháin, nuair is eol cé hiad.. I gcás easaontaithe idir na húdaráis inniúla, féadfar an tábhar a tharchur chuig ÚEUM agus beidh feidhm ag an nós imeachta in Airteagal 19 agus, nuair is infheidhme, in Airteagal 20 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

6.Déanfaidh ÚEUM, i ndlúthchomhar le hÚBE agus ÚEÁPC dhréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun an oibleagáid ginearálta maidir le comhoibriú agus an teolas a bheidh le malartú faoi mhír 1 agus na hoibleagáidí fógraí de bhun mhír 3 agus mhír 4 a shonrú.

Cuirfidh ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiún faoi cheann [12 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 22

Smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a fhoilsiú

1.Áiritheoidh na Ballstáit go bhfoilseoidh na húdaráis inniúla gan mhoill mhíchuí ar a suíomh gréasáin aon chinneadh lena bhforchuirfear smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais i gcás sárú ar Airteagal 4, Airteagal 5 nó Airteagal 14 (1) den Rialachán seo tar éis seolaí an smachtbhanna nó bhirt a chur ar an eolas faoin gcinneadh sin.

2.San fhoilseachán dá dtagraítear i mír 1 beidh faisnéis faoi chineál agus nádúr an tsáraithe agus faoi chéannacht na ndaoine atá freagrach agus faoi na smachtbhannaí nó bearta a fhorchuireadh.

3.I gcás ina measann an túdarás inniúil go bhfuil sé neamhréireach céannacht an duine, i gcás daoine dlíthiúla, nó aitheantas agus sonraí pearsanta, i gcás daoine nádúrtha, a fhoilsiú tar éis dó measúnú cás ar chás a dhéanamh, nó i gcás ina measann an túdarás inniúil go gcuirtear cobhsaíocht na margaí airgeadais nó imscrúdaithe leanúnaigh i mbaol leis an bhfoilsiú, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla ceann de na nithe a leanas:

(a)cuirfidh siad moill ar fhoilsiú an chinnidh maidir le smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais eile a fhorchur go dtí nach ann a thuilleadh do na cúiseanna atá gan é a fhoilsiú; nó

(b)foilseoidh siad an cinneadh lena bhforchuirtear an smachtbhanna riaracháin nó an beart feabhais, agus céannacht agus sonraí pearsanta an tseolaí a fhágáil ar lár ar feadh tréimhse ama réasúnta, i gcás ina meastar go mbeidh deireadh leis na cúiseanna atá leis an bhfoilsiú gan ainm le linn na tréimhse sin agus ar choinníoll go náiritheofar le foilsiú gan ainm den chineál sin cosaint éifeachtach na sonraí pearsanta lena mbaineann; nó

(c) ní fhoilseoidh siad an cinneadh maidir le smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais a fhorchur ar chor ar bith i gcás ina meastar gur neamhleor na roghanna a leagtar amach i bpointe (a) agus i bpointe (b) leis an méid a leanas a áirithiú:

(i)nach gcuirfí cobhsaíocht na margaí airgeadais i mbaol;

(ii)comhréireacht i dtaca le cinntí mar sin a fhoilsiú ag féachaint do bhearta a meastar gur mionbhearta iad.

4.I gcás cinneadh maidir le smachtbhanna nó beart eile a fhoilsiú ar bhonn anaithnid, féadfar foilsiú na sonraí ábhartha a chur ar ceal. I gcás cinneadh maidir le smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais a fhorchur a bheith faoi réir achomhairc os comhair na núdarás breithiúnach ábhartha, foilseoidh údaráis inniúla an fhaisnéis sin agus aon fhaisnéis ina dhiaidh sin maidir le toradh an achomhairc sin láithreach ar a suíomh gréasáin oifigiúil. Foilseofar freisin aon chinneadh breithiúnach lena gcuirtear ar neamhní cinneadh maidir le smachtbhanna riaracháin nó beart feabhais a fhorchur.

5.Áiritheoidh údaráis inniúla go bhfanfaidh aon fhoilseachán dá dtagraítear i mír 1 go mír 4, ar a suíomh gréasáin oifigiúil go ceann cúig bliana i ndiaidh a fhoilsithe. Ní dhéanfar sonraí pearsanta atá san fhoilseachán a choinneáil ar shuíomh gréasáin oifigiúil an údaráis inniúil ach amháin ar feadh na tréimhse is gá i gcomhréir leis na rialacha cosanta sonraí is infheidhme.

6.Cuirfidh údaráis inniúla ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC ar an eolas faoi na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta feabhais go léir a forchuireadh, lena náirítear, nuair is iomchuí, aon achomharc lena mbaineann agus toradh an achomhairc sin. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfaighidh na húdaráis inniúla faisnéis agus an breithiúnas deiridh i ndáil le haon smachtbhanna coiriúil a forchuireadh agus cuirfidh siad faoi bhráid ÚEÚM ÚBE nó ÚEÁPC iad.

7.Coimeádfaidh ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC i gcomhpháirt bunachar sonraí lárnach de smachtbhannaí riaracháin agus bearta feabhais a chuirtear in iúl dóibh. Is údaráis inniúla amháin a mbeidh rochtain acu ar an mbunachar sonraí sin agus déanfar é a nuashonrú ar bhonn na faisnéise a chuirfidh na húdaráis inniúla ar fáil i gcomhréir le mír a 6.

TEIDEAL III

LEASUITHE

Airteagal 23

Leasú ar Threoir 2009/65/CE

Aisghairtear Airteagal 50a de Threoir 2009/65/CE

Airteagal 24

Leasú ar Threoir 2009/138/CE

Leasaítear Treoir 2009/138/CE mar seo a leanas:

(1)in Airteagal 135, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3

"2. Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 301a ina leagfar síos na sonraíochtaí maidir leis na cúinsí faoina bhféadfar muirear caipitil breise comhréireach a fhorchur i gcás inar sáraíodh na ceanglais atá leagtha síos in Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Rialachán [Rialachán an urrúsúcháin], gan dochar d'Airteagal 101(3).

3. Chun comhchuibhiú comhsheasmhach a áirithiú i ndáil le mír 2, forbróidh ÚEÁPC, faoi réir Airteagal 301b, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun sonrú a dhéanamh ar na modheolaíochtaí maidir le muirear caipitil breise comhréireach dá dtagraítear ann a ríomh.

Tarmligfear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010."

(2)Aisghairtear Airteagal 308b(11).

Airteagal 25

Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 2009/1060

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2009/1060 mar a leanas:

(1)In aithris 22 agus aithris 41, in Airteagal 8c agus in Iarscríbhinn II, pointe 1, cuirtear "ionstraim urrúsúcháin" in ionad "ionstraim airgeadais struchtúraithe".

(2)In aithris 34 agus aithris 40, in Airteagal 8(4), 8c, Airteagal 10 (3) agus Airteagal 39 (4) agus in Iarscríbhinn I, roinn A, pointe 2, mír 5, Iarscríbhinn I, roinn B, pointe 5, Iarscríbhinn II (teideal agus pointe 2), Iarscríbhinn III, Cuid I, pointe 8, pointe 24 agus pointe 45, Iarscríbhinn III, Cuid III, pointe 8, cuirtear "ionstraimí urrúsúcháin" in ionad "ionstraimí airgeadais struchtúraithe".

(3)in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír

"Ina theannta sin, leagtar síos leis an Rialachán seo oibleagáidí d’eisitheoirí, agus do thríú páirtithe gaolmhara atá bunaithe san Aontas i leith ionstraimí urrúsúcháin.”

(4)in Airteagal 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (l):

"(l) ciallaíonn 'ionstraim urrúsúcháin' ionstraim airgeadais nó sócmhainní eile a eascraíonn ó idirbheart nó scéim urrúsúcháin dá dtagraítear in Airteagal 2 (1) de Rialachán [an Rialachán seo];"

Airteagal 26

Leasú ar Threoir 2011/61/AE

Aisghairtear Airteagal 17 de Threoir 2011/61/AE

Airteagal 27

Leasú ar Rialachán (AE) 648/2012

Leasaítear Rialachán 648/2012/AE mar seo a leanas:

(1)in Airteagal 2, cuirtear isteach pointe 30 agus pointe 31 mar seo a leanas:

"(30) ciallaíonn “banna faoi chumhdach” banna a chomhlíonann ceanglais Airteagal 129 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013."

(31) ciallaíonn “eintiteas banna faoi chumhdach” eisitheoir an bhanna faoi chumhdach nó comhthiomsú cumhdaigh banna faoi chumhdach."

(2)in Airteagal 4, cuirtear isteach mír 5 agus mír 6 mar seo a leanas:

"5. Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4(1) i ndáil le conarthaí díorthacha thar an gcuntar a chuirfear i gcrích ag eintitis bannaí faoi chumhdach i dtaca le banna cumhdaithe, nó a chuirfear i gcrích ag Eintiteas Sainchuspóireach Urrúsúcháin i dtaca le hurrúsú, de réir bhrí Rialachán [Rialachán an urrúsúcháin] ar choinníoll:

(a) i gcás Eintiteas Sainchuspóireach Urrúsúcháin, ní eiseoidh an tEintiteas Sainchuspóireach Urrúsúcháin ach urrúsuithe a chomhlíonann ceanglais Airteagal 7 go hAirteagal 10 nó Airteagal 11 go hAirteagal 13 agus Airteagal 6 den Rialachán [Rialachán an urrúsúcháin];

(b) nach núsáidfear an conradh díorthach thar an gcuntar ach chun neamhréireanna ráta úis nó airgeadra a fhálú faoin mbanna faoi chumhdach nó urrúsú; agus

(c) go maolóidh na socruithe faoin mbanna faoi chumhdach nó faoin urrúsú riosca creidmheasa contrapháirtí go leordhóthanach i ndáil leis na conarthaí díorthacha thar an gcuntar a chuir an teintiteas banna faoi chumhdach nó an tEintiteas Sainchuspóireach Urrúsúcháin i gcrích i dtaca leis an mbanna faoi chumhdach nó an turrúsú.

6. Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Airteagail seo a áirithiú, agus an riachtanas atá ann arbatráiste rialála a chosc á chur san áireamh, forbróidh na ÚEManna dréachtchaighdeáin theicniúla rialála ina sonrófar critéir chun a chinneadh céard iad na socruithe faoi bhannaí faoi chumhdach nó urrúsuithe a mhaolaíonn go leormhaith riosca creidmheasa contrapháirte, de réir bhrí mhír 5.

Cuirfidh ná ÚMEanna na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiún faoi cheann [sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Tarmligfear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010."

(3)in Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 15:

"15. Chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Airteagail seo a áirithiú, forbróidh na ÚMEanna dréachtchaighdeáin theicniúla rialála comhchoiteanna ina sonrófar na nithe seo a leanas:

(a) na nósanna imeachta bainistithe riosca, lena náirítear na leibhéil agus an cineál comhthaobhachta, mar aon leis na socruithe um leithscaradh, atá riachtanach chun go gcomhlíonfar mír 3;

(b) na nósanna imeachta atá le leanúint ag na contrapháirtithe agus ag na húdaráis inniúla ábhartha i gcás ina gcuirtear na díolúintí faoi mhír 6 go mír 10 i bhfeidhm;

(c) na critéir infheidhme dá dtagraítear i mír 5 go mír 10 lena náirítear go háirithe gach ar cheart a mheas mar bhac praiticiúil nó dlíthiúil ar aistriú pras cistí dílse idir contrapháirtithe agus ar dhliteanais a aisíoc eatarthu.

Déanfar an leibhéal agus an cineál comhthaobhachta i ndáil le conarthaí díorthacha thar an gcuntar a chuirfear i gcrích ag eintitis bannaí faoi chumhdach i dtaca le banna cumhdaithe, nó a chuirfear i gcrích ag Eintiteas Sainchuspóireach Urrúsúcháin i dtaca le hurrúsú,de réir bhrí [an Rialacháin seo], agus a chomhlíonann coinníollacha mhír 4(5) den Rialachán seo agus ceanglais Airteagal 7 go hAirteagal 10 nó Airteagal 11 go hAirteagal 13 agus Airteagal 6 den Rialachán [Rialachán an urrúsúcháin] a chinneadh agus cuirfear san áireamh aon bhaic ar chomhthaobhacht a mhalartú maidir le socruithe comhthaobhachta a bheidh ann cheana faoin mbanna faoi chumhdach nó faoin urrúsú.

Cuirfidh ná ÚMEanna na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiún faoi cheann[sé mhí tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.]

Ag brath ar nádúr dlíthiúil an chontrapháirtí, tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, de Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 nó de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010."

Airteagal 28

Forálacha idirthréimhseacha

1.Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le hurrúsuithe a neiseofar na hurrúis a bhaineann leo ar [dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] nó ina dhiaidh sin, faoi réir mhír 2 go mír 6.

2.I ndáil le suímh urrúsúcháin gan íoc an [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] féadfaidh tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna an tainmniú 'STC' nó ainmniú a thagraíonn go díreach nó go hindíreach do na téarmaí seo a úsáid,i gcás agus sa chás sin amháin, ina gcomhlíontar na ceanglais atá leagtha amach in Airteagal 6 den Rialachán seo.

3.I ndáil le hurrúsuithe ar eisíodh na hurrúis a bhain leo an 1 Eanáir 2011, nó ina dhiaidh sin, agus le hurrúsuithe arna neisiúint roimh an dáta sin, i gcás inar cuireadh neamhchosaintí foluiteacha nua leo nó ina nionad tar éis an 31 Nollaig 2014, beidh feidhm ag Airteagal 3 den Rialachán seo.

4.I ndáil le suímh urrúsúcháin gan íoc an [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] leanfaidh institiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 4(1) agus (2) de Rialachán (AE) Uimh. 2013/575, gnóthais árachais mar a shainmhínítear in Airteagal 13 (1) de Threoir 2009/138/CE, gnóthais athárachais mar a shainmhínítear in Airteagal 13 pointe (4) de Threoir 2009/138/CE agus bainisteoirí cistí infheistíochta malartacha mar a shainmhínítear in Airteagal 4 (1) (b) de Threoir 2011/61/AE orthu d'Airteagal 405 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus caibidil 1, 2 agus 3 agus Airteagal 22 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 625/2014 ón gCoimisiún , Airteagal 254 agus Airteagal 255 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún agus Airteagal 51 de Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) Uimh. 231/2013 ón gCoimisiún faoi seach a chur i bhfeidhm sa leagan de is infheidhme an [lá roimh dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

5.Go dtí an nóiméad a bheidh na caighdeáin theicniúla rialála atá le glacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 4(6) den Rialachán seo i bhfeidhm, déanfaidh urraitheoirí nó an tiasachtóir bunaidh chun críocha na noibleagáidí atá leagtha amach in Airteagal 4 den Rialachán seo, na forálacha i gCaibidil 1, Caibidil 2 agus Caibidil 3 agus in Airteagal 22 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 625/2014 ón gCoimisiún a chur i bhfeidhm ar urrúsuithe a neiseofar na hurrúis a bhaineann leo an [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] nó ina dhiaidh sin.

6.Go dtí an nóiméad a bheidh na caighdeáin theicniúla rialála atá le glacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 5(3) den Rialachán seo i bhfeidhm, déanfaidh tionscnóirí, urraitheoirí, agus SSPEanna, chun críocha na noibleagáidí atá leagtha amach i bpointe a) agus i bpointe e) d'Airteagal 5 (1) den Rialachán seo, an fhaisnéis a luaitear in Iarscríbhinn I go hIarscríbhinn VIII de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/3 ón gCoimisiún a chur ar fáil don suíomh gréasáin dá dtagraítear in Airteagal 5 (2).

Airteagal 29

Tuarascálacha

1.Faoi cheann [dhá bhliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, foilseoidh ÚBE i ndlúthchomhar le hÚEUM agus ÚEÁPC, tuarascáil faoi chur chun feidhme na gceanglas STC a leagtar síos in Airteagal 6 go hAirteagal 14 den Rialachán seo.

2.Ina theannta, sin beidh measúnú sa tuarascáil ar na gníomhartha atá déanta ag údaráis inniúla, ar rioscaí ábhartha agus ar leochaileachtaí nua a d'fhéadfadh a bheith tagtha chun cinn agus ar ghníomhartha rannpháirtithe margaidh chun tuilleadh caighdeánaithe a dhéanamh ar dhoiciméadacht urrúsúcháin.

3.Faoi cheann [trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo],foilseoidh ÚEUM tuarascáil, i ndlúthchomhar le hÚBE agus ÚEÁPC, faoi fheidhmiú na gceanglas trédhearcachta in Airteagal 5 den Rialachán seo agus faoi leibhéal trédhearcachta an mhargaidh úrrúsaithe san Aontas.

Airteagal 30

Athbhreithniú

Faoi cheann [ceithre bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo], cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le feidhmiú an Rialacháin seo, lena ngabhfaidh, más iomchuí, togra reachtach.

Airteagal 31

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa    Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán    An tUachtarán

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH

1.LEAGAN AMACH AN TOGRA/TIONSCNAIMH

1.1.Teideal an togra/tionscnaimh

1.2.Réimsí beartais lena mbaineann i gcreat ABM/ABB

1.3.An cineál togra/tionscnaimh

1.4.Cuspóirí

1.5.Foras an togra/tionscnaimh

1.6.Fad agus tionchar airgeadais

1.7.Modhanna bainistíochta atá beartaithe

2.BEARTA BAINISTÍOCHTA

2.1.Rialacha faireacháin agus tuairiscithe

2.2.Córas bainistíochta agus rialaithe

2.3.Bearta chun calaois agus neamhrialtachtaí a chosc

3.AN TIONCHAR AIRGEADAIS A MHEASTAR A BHEIDH AG AN TOGRA/TIONSCNAMH

3.1.Ceannteidil an chreata airgeadais ilbhliantúil agus na línte buiséid ar a nimreofar tionchar

3.2.An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar chaiteachas 

3.2.1.Achoimre ar an tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar chaiteachas

3.2.2.An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

3.2.3.An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe de chineál riaracháin

3.2.4.Comhoiriúnacht don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha

3.2.5.Ranníocaíochtaí ó thríú páirtithe

3.3.An tionchar a mheastar a bheidh ar ioncam

RÁITEAS AIRGEADAIS REACHTACH

1.LEAGAN AMACH AN TOGRA/TIONSCNAIMH

1.1.Teideal an togra/tionscnaimh

RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE Lena leagtar síos rialacha comhchoiteanna maidir le hurrúsú agus lena mbunaítear creat Eorpach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach agus caighdeánaithe agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/AE agus Rialachán (CE) 2009/1060 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

1.2.Réimsí beartais lena mbaineann i gcreat ABM/ABB 30  

1.3.An cineál togra/tionscnaimh

Baineann an togra/tionscnamh le beart nua 

Baineann an togra/tionscnamh le beart nua a leanann treoirthionscadal/réamhbheart 31  

Baineann an togra/tionscnamh le síneadh ar bheart atá ann cheana 

Baineann an togra/tionscnamh le beart a atreoraíodh i dtreo beart nua 

1.4.Cuspóirí

1.4.1.Cuspóirí straitéiseacha ilbhliantúla an Choimisiúin ar a bhfuil an togra/tionscnamh dírithe

Is cuid thábhachtach de thionscnamh Aontas na Margaí Caipitil é an tionscnamh seo. Tá sé mar aidhm ag an togra seo:

1)    margaí a atosú ar bhonn níos inbhuanaithe, ionas gur féidir urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe a úsáid le cistí a threorú go héifeachtach chuig an ngeilleagar;

2)    a fhágáil gur féidir aistrithe riosca éifeachtúla agus éifeachtacha a dhéanamh chuig raon leathan infheisteoirí institiúideacha agus chuig bainc chomh maith;

3)    a fhágáil go bhfeidhmíonn urrúsú mar shásra cistiúcháin do roinnt infheisteoirí níos fadtéarmaí agus do bhainc chomh maith;

4)    infheisteoirí a chosaint agus riosca sistéamach a bhainistiú trí atarlú na samhlacha "táirgí a thionscnamh lena ndáileadh" a sheachaint.

1.4.2.Cuspóirí sonracha agus na gníomhaíochtaí ABM/ABB lena mbaineann

Cuspóir sonrach

Tá dhá phríomhchuspóir ag an togra seo:

1) An stiogma a bhraitheann infheisteoirí a bhaint agus láimhseáil rialála iomchuí a áirithiú i gcás táirgí urrúsúcháin simplí agus trédhearcacha;

2) Costais oibríochtúla ró-arda d'eisitheoirí agus infheisteoirí a laghdú/a dhíothú.

Ba cheart don chreat seo muinín a thabhairt d'infheisteoirí agus ardchaighdeán a thabhairt don Aontas Eorpach, chun cuidiú le páirtithe an riosca a bhaineann le hurrúsú a mheasúnú (laistigh de tháirgí agus thar tháirgí).

Is féidir le hurrúsú bheith ina bhealach tábhachtach chun foinsí cistiúcháin a éagsúlú agus chun riosca a shannadh ar bhealach níos éifeachtúla laistigh de chóras airgeadais an Aontais Eorpaigh. D'fhágfadh sé go mbeidh dáileadh níos leithne ar riosca na hearnála airgeadais agus d'fhéadfadh sé cabhrú le cláir chomhardaithe banc a ghlanadh d'fhonn iasachtú breise le cineálacha éagsúla gníomhaí eacnamaíoch a cheadú (e.g. cuideachtaí neamhairgeadais, FBManna, daoine aonair). Ar an iomlán, féadfaidh sé éifeachtúlacht sa chóras airgeadais a fheabhsú agus deiseanna infheistíochta breise a sholáthar. Tríd an urrúsú féadfar bainc agus margaí caipitil a nascadh a rachaidh chun tairbhe indírí gnólachtaí agus saoránach (trí, mar shampla, iasachtaí, morgáistí agus cártaí creidmheasa níos saoire).

Gníomhaíochtaí ABM/ABB lena mbaineann

1.4.3.An toradh agus an tionchar a bhfuil súil leo

Sonraigh an tionchar a bheadh ag an togra/tionscnamh ar na tairbhithe/grúpaí ar a bhfuil sé dírithe.

Tá dhá phríomhchuspóir ag an togra seo:

1) an stiogma a bhraitheann infheisteoirí a bhaint agus míbhuntáistí rialála a bhaint i gcás táirgí urrúsúcháin simplí agus trédhearcacha;

2) costais oibríochtúla ró-arda d'eisitheoirí agus infheisteoirí a laghdú/a dhíothú.

Ba cheart don chreat seo muinín a thabhairt d'infheisteoirí agus ardchaighdeán a thabhairt don Aontas Eorpach, chun cuidiú le páirtithe an riosca a bhaineann le hurrúsú a mheasúnú (laistigh de tháirgí agus thar tháirgí).

Is féidir le hurrúsú bheith ina bhealach tábhachtach chun foinsí cistiúcháin a éagsúlú agus chun riosca a shannadh ar bhealach níos éifeachtúla laistigh de chóras airgeadais an Aontais Eorpaigh. D'fhágfadh sé go mbeidh dáileadh níos leithne ar riosca na hearnála airgeadais agus d'fhéadfadh sé cabhrú le cláir chomhardaithe banc a ghlanadh d'fhonn iasachtú breise le cineálacha éagsúla gníomhaí eacnamaíoch a cheadú (e.g. cuideachtaí neamhairgeadais, FBManna, daoine aonair). Ar an iomlán, féadfaidh sé éifeachtúlacht sa chóras airgeadais a fheabhsú agus deiseanna infheistíochta breise a sholáthar. Tríd an urrúsú féadfar bainc agus margaí caipitil a nascadh a rachaidh chun tairbhe indírí gnólachtaí agus saoránach (trí, mar shampla, iasachtaí, morgáistí agus cártaí creidmheasa níos saoire).

1.4.4.Táscairí lena léireofar toradh agus tionchar

Sonraigh na táscairí lena léireofar an faireachán ar chur chun feidhme an togra/tionscnaimh.

Is é is mó a léireoidh má tá an chéad chuspóir bainte amach ná an difríocht idir praghas táirgí STC agus praghas táirgí neamhSTC. Má bhaintear amach an cuspóir, ba cheart go dtiocfaidh méadú ar an difríocht láithreach, agus go mbeidh na hinfheisteoirí ag cur luach níos mó ar tháirgí STC ná ar tháirgí neamhSTC. Ba cheart go spreagfaidh sé méadú i soláthar táirgí STC, agus ar an ábhar sin tomhasfar rath an chuspóra seo trí fhás ar eisiúint tháirgí STC thar tháirgí neamhSTC.

Dhéanfaí an dara cuspóir a thomhas de réir trí chritéar: 1) Méadú ar an bpraghas agus ar líon na dtáirgí STC atá á neisiúint (toisc gur cheart go neiseofaí níos mó táirgí STC de bharr laghdú ar na costais oibríochtúla), 2) Méid an chaighdeánaithe ar ábhar margaíochta agus tuairiscithe, agus ar deireadh 3) aiseolas ó chleachtóirí margaidh maidir le héabhlóid costas oibríochtúil.

1.5.Foras an togra/tionscnaimh

1.5.1.Na ceanglais is gá a chomhlíonadh sa ghearrthéarma nó san fhadtéarma

Is é cuspóir an togra seo margadh urrúsúcháin a atosú a chuirfidh feabhas ar mhaoiniú gheilleagar an Aontais Eorpaigh, agus a áiritheoidh cobhsaíocht airgeadais agus cosaint infheisteoirí ag an am céanna. Leis an margadh a athnuachan díríonn an togra ar an stiogma a bhraitear faoi urrúsuithe a bhaint, comhsheasmhacht agus caighdeánú a chur chun cinn sa mhargadh agus creat rialála níos íogaire ó thaobh riosca a chur ar bun.

1.5.2.Luach breise a bhaineann le rannpháirteachas an Aontais

Is cuid de mhargaí caipitil AE iad táirgí urrúsúcháin atá oscailte agus comhtháite. Nascann an turrúsú institiúidí airgeadais ó Bhallstáit éagsúla agus ó Stáit nach Ballstáit iad: is minic a thionscnaíonn bainc na hiasachtaí a urrúsaítear, agus is iad institiúidí airgeadais amhail árachóirí agus cistí infheistíochta a infheistíonn sna táirgí seo agus déanann siad amhlaidh thar theorainneacha na hEorpa.

Ní leor gníomh ar leibhéal na mBallstát amháin chun an stiogma a bhaint. Tá an tAontas Eorpach ag moladh ar leibhéal idirnáisiúnta go mbeadh caighdeáin ann le hurrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe (STC) a aithint. Cuideoidh na caighdeáin sin le hinfheisteoirí na catagóirí urrúsúchán a d'fheidhmigh go maith tráth na géarchéime airgeadais a aithint agus a chuireann ar a gcumas na rioscaí lena mbaineann a anailísiú.

Cé go bhféadfadh na Ballstáit na caighdeáin idirnáisiúnta sin a chur chun feidhme, d'fhágfadh sé i gcleachtas nach mbeadh an cur chuige céanna ann ó Bhallstát go Ballstát, rud a chuirfeadh isteach ar bhaint an stiogma agus a chruthódh constaic de facto d'infheisteoirí trasteorann a mbeadh orthu mionsonraí chreataí na mBallstát a chíoradh. Ina theannta sin fágann creat stuamachta maidir le hurrúsú STC atá níos íogaire ó thaobh riosca de gur gá don Aontas urrúsú STC a shainmhíniú go soiléir, mar sa chás nach ndéanfar amhlaidh d'fhéadfadh an láimhseáil rialála níos íogaire ó thaobh riosca de do bhainc agus comhlachtaí árachais bheith ar fáil i gcás urrúsuithe de chineálacha éagsúla sna Ballstáit éagsúla. Bheadh deis iomaíochta mhíchothrom agus arbatráiste rialála mar thoradh air sin. Maidir leis an easpa comhsheasmhachta agus caighdeánaithe, tá roinnt eilimintí maidir le hurrúsú atá comhchuibhithe cheana ag dlí an Aontais Eorpaigh, go háirithe sainmhínithe, rialacha maidir le nochtadh, dícheall cuí, coinneáil riosca agus cóir stuamachta d'eintitis rialáilte a infheistíonn sna táirgí sin urrúsúcháin. Leagadh amach na forálacha sin faoi chuimsiú gníomhartha dlíthiúla éagsúla (Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil (RCC), Sócmhainneacht II, Gnóthas le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI), Rialachán maidir le Gníomhaireachtai Rátála Creidmheasa (GRA), agus An Treoir maidir le Bainisteoirí ar Chistí Malartacha Infheistíochta (AIFMD)) rud a fhágann go bhfuil neamhréitigh áirithe sna ceanglais a bhfuil feidhm acu maidir le hinfheisteoirí éagsúla. Ní féidir cur lena gcomhsheasmhacht ná caighdeánú na bhforálacha sin ach trí bheart a dhéanamh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh.

1.5.3.Ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí eile den sórt sin san am a chuaigh thart

Níor dhóchúil go sáródh sásraí difreálaithe a forbraíodh sa mhargadh stiogma toisc go bhfuil siad ag brath ar thuairimí comhlachas margaidh nach ndearnadh tástáil orthu trí theagmhais éagsúla. Níos tábhachtaí fós, fiú dá néireodh leis na sásraí difreálaithe seo idir táirgí urrúsúcháin difreáil a bhaint amach agus an stiogma a theorannú, ní fhéadfaidís an chóir stuamachta a bhaineann le hurrúsuithe a choigeartú agus ar an gcaoi sin feabhas a chur ar eacnamaíocht idirbhearta an Aontais. Ina theannta sin, leanfadh na neamhréireachtaí reatha i reachtaíocht an Aontais Eorpaigh de dhifear a dhéanamh do na margaí sin. D'uireasa aon idirghabháil ón Aontas Eorpach, níor dhóchúil go ndéanfaí staid reatha an mhargaidh urrúsúcháin a iompú droim ar ais: leanfaí den eisiúint íseal agus den ilroinnt.

1.5.4.Comhoiriúnacht d'ionstraimí iomchuí eile agus sineirgíocht a d'fhéadfadh a bheith ann

Tá an togra seo maidir le hurrúsú nasctha leis an bPlean Infheistíochta don Eoraip a chuir an Coimisiún chun cinn In 2014 agus tá sé dírithe ar infheistíocht san Eoraip a atosú trí aghaidh a thabhairt ar na príomhchonstaicí ar infheistíocht ar bhealach comhleanúnach. Chuideodh an cur chuige nua sin le díriú ar an easpa maoinithe riosca faoi láthair san Eoraip.

Is cuid de phlean gníomhaíochta Aontas na Margaí Caipitil (AMC) é an tionscnamh seo a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu. Tá AMC ar cheann de thosaíochtaí an Choimisiúin lena áirithiú go dtacaíonn an córas airgeadais le cruthú post agus fáis agus go gcuidíonn sé leis na dúshláin dheimeagrafacha atá roimh an Eoraip.

I dteannta na dtionscnamh rialála airgeadais, tá tionscnaimh glactha ag roinnt institiúidí agus comhlachtaí de chuid an Aontais chun margaí urrúsúcháin a thógáil agus le muinín a mhéadú ó thaobh fheidhmiú an mhargaidh de. Tá an Coimisiún, i gcomhlachas leis an mBanc Eorpach Infheistíochta agus an Ciste Eorpach Infheistíochta, ag baint úsáid as uirlisí urrúsúcháin chun cuidiú le FBManna a mhaoiniú, mar shampla faoi chlár COSME agus faoi chomhthionscnaimh de chuid an Choimisiúin agus BEI.

1.6.Fad agus tionchar airgeadais

◻ Togra/tionscnamh a bheidh i bhfeidhm ar feadh tréimhse theoranta

   Togra/tionscnamh a bheidh i bhfeidhm ón [LL/MM]BBBB go dtí an [LL/MM]BBBB

   Tionchar airgeadais ó BBBB go BBBB

 Togra/tionscnamh a bheidh i bhfeidhm ar feadh tréimhse neamhtheoranta

Cuirfear chun feidhme é le linn na tréimhse tosaigh BBBB go BBBB,

agus cuirfear ag feidhmiú go hiomlán ina dhiaidh sin é.

1.7.Modhanna bainistíochta atá beartaithe 32  

Bainistíocht dhíreach a dhéanann an Coimisiún

◻ ina ranna, lena náirítear an chuid sin den fhoireann atá i dtoscaireachtaí an Aontais;

   trí na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin;

Bainistíocht atá comhroinnte leis na Ballstáit

Bainistíocht indíreach trí chúraimí a bhaineann le cur chun feidhme an bhuiséid a shannadh dóibh seo a leanas:

◻ tríú tíortha nó na comhlachtaí a d'ainmnigh siad;

◻ eagraíochtaí idirnáisiúnta agus a ngníomhaireachtaí (tabhair sonraí);

◻ BEI agus an Ciste Eorpach Infheistíochta;

 comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 208 agus Airteagal 209 den Rialachán Airgeadais;

◻ comhlachtaí dlí poiblí;

◻ comhlachtaí arna rialú ag an dlí príobháideach agus a bhfuil misean seirbhíse poiblí acu sa mhéid go soláthraíonn siad ráthaíochtaí leordhóthanacha airgeadais;

◻ comhlachtaí arna rialú ag dlí príobháideach Ballstáit, a gcuirtear de chúram orthu comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí a chur chun feidhme, agus a sholáthraíonn ráthaíochtaí leordhóthanacha airgeadais;

◻ daoine a gcuirtear de chúram orthu bearta sonracha a chur chun feidhme sa Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála de bhun Theideal V de CAE, ar daoine iad a aithnítear sa bhunghníomh ábhartha.

I gcás ina sonraítear níos mó ná modh bainistíochta amháin, tabhair sonraí sa roinn "Nótaí" le do thoil.

Nótaí

Beidh na trí údarás Eorpacha maoirseachta (ÚEManna), an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE), an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ÚEUM) agus an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC), rannpháirteach i gcur chun feidhme an tionscnaimh seo. Ar an gcaoi sin is le haghaidh ÚBA, ÚEUM agus ÚEÁPC, ar gníomhaireachtaí rialála seachas gníomhaireachtaí feidhmiúcháin iad, na hacmhainní atá beartaithe. Is faoi mhaoirseacht an Choimisiúin a ghníomhaíonn ÚBE, ÚEUM agus ÚEÁPC.

2.BEARTA BAINISTÍOCHTA

2.1.Rialacha faireacháin agus tuairiscithe

Sonraigh minicíocht na mbeart agus na coinníollacha atá leo

Foráiltear sa togra go nathbhreithneoidh an Coimisiún éifeachtacht na mbeart atá beartaithe ar bhonn tréimhsiúil.

2.1.1.Na rioscaí a aithníodh.

I ndáil le húsáid dhlíthiúil, eacnamaíoch, éifeachtach agus éifeachtúil na leithreasuithe a thagann as an togra táthar ag súil nach dtiocfadh rioscaí nua as an togra nach bhfuil cumhdaithe faoin gcreat rialaithe inmheánach atá ag ÚBE, ÚEÁPC agus ÚEUM cheana.

2.1.2.Faisnéis maidir leis an gcóras rialaithe inmheánaigh atá i bhfeidhm.

Neamhbhainteach

2.1.3.Meastachán ar chostais agus ar shochair na rialuithe agus measúnú ar an leibhéal riosca earráide a bhfuiltear ag súil leis.

Neamhbhainteach

2.2.Bearta chun calaois agus neamhrialtachtaí a chosc

Sonraigh bearta coisctheacha agus cosanta atá ann cheana nó atá beartaithe.

Chun calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a chomhrac, beidh feidhm gan srian ag forálacha Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach FrithChalaoise (OLAF), beidh feidhm acu maidir le hÚBE, ÚEÁPC agus le hÚEUM.

Aontóidh ÚBE, ÚEÁPC agus ÚEUM do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 25 Bealtaine 1999 idir Pharlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach, maidir le himscrúduithe inmheánacha arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach FrithChalaoise (OLAF) agus glacfaidh siad forálacha iomchuí láithreach maidir le foireann uile ÚBE, ÚEÁPC agus ÚEUM.

Leagfar amach go sainráite sna cinntí maidir le maoiniú agus sna comhaontuithe agus sna hionstraimí cur chun feidhme a dtagann astu go bhféadfaidh an Chúirt Iniúchóirí agus OLAF seiceálacha ar an láthair a dhéanamh, más gá, ar thairbhithe airgid atá íoctha amach ag ÚBE, ÚEÁPC agus ÚEUM agus ar chomhaltaí foirne atá freagrach as an airgead sin a leithdháileadh.

Is in Airteagal 64 agus Airteagal 65 den Rialachán lena mbunaítear ÚBE a leagtar amach na forálacha maidir le cur chun feidhme agus rialú bhuiséad ÚBE agus na rialacha airgeadais is infheidhme.

3.AN TIONCHAR AIRGEADAIS A MHEASTAR A BHEIDH AG AN TOGRA/TIONSCNAMH

3.1.Ceannteidil an chreata airgeadais ilbhliantúil agus na línte buiséid ar a nimreofar tionchar

Línte buiséid atá ann cheana

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil:

Líne buiséid

Saghas 
caiteachais

Ranníocaíocht

LD/LN 33 .

ó thíortha de chuid CSTE 34

ó thíortha is iarrthóirí 35

ó thríú tíortha

de réir bhrí Airteagal 21(2)(b) den Rialachán Airgeadais

1a

12.02.04 ÚBE

Difreáilte

NÍL

NÍL

1a

12.02.05 ÚEÁPC

Difreáilte

NÍL

NÍL

1a

12.02.06 ÚEUM

Difreáilte

NÍL

NÍL

Línte nua buiséid atá á niarraidh

In ord cheannteidil agus línte buiséid an chreata airgeadais ilbhliantúil.

Ceannteideal an chreata airgeadais ilbhliantúil:

Líne buiséid

Saghas
caiteachais

Ranníocaíocht

Uimhir
[Ceannteideal………………………………………]

LD/LN

ó thíortha de chuid CSTE

ó thíortha is iarrthóirí

ó thríú tíortha

de réir bhrí Airteagal 21(2)(b) den Rialachán Airgeadais

[XX.YY.YY.YY]

TÁ/NÍL

TÁ/NÍL

TÁ/NÍL

TÁ/NÍL

3.2.An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar chaiteachas

[Ba cheart an scarbhileog ar shonraí buiséid de chineál riaracháin a úsáid leis an gcuid seo a líonadh isteach (an dara doiciméad san iarscríbhinn a ghabhann leis an ráiteas airgeadais seo) agus í a uaslódáil chuig CISNET chun críocha comhairliúcháin idirsheirbhíse]

3.2.1.Achoimre ar an tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar chaiteachas

Beidh na tionchair seo a leanas ag an tionscnamh reachtach seo ar chaiteachas:

Earcú triúr gníomhairí sealadacha nua (TA) ag ÚBE (2 TA) - Féach an Iarscríbhinn le haghaidh tuilleadh eolais faoina ról agus conas mar a ríomhadh a gcuid costas (maoineoidh an tAontas Eorpach 40 % díobh agus na Ballstáit 60 % díobh).

Earcú triúr gníomhairí sealadacha nua ag ÚEUM - Féach an Iarscríbhinn le haghaidh tuilleadh eolais faoina ról agus conas mar a ríomhadh a gcuid costas (maoineoidh an tAontas Eorpach 40 % díobh agus na Ballstáit 60 % díobh).

Earcú beirt ghníomhairí shealadacha nua ag ÚEÁPC (2 TA) - Féach an Iarscríbhinn le haghaidh tuilleadh eolais faoina ról agus conas mar a ríomhadh a gcuid costas (maoineoidh an AE 40 % díobh agus na Ballstáit 60 % díobh).

Rinneadh meastachán ar na costais a bhaineann leis na cúraimí atá le déanamh ag ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC i gcás caiteachas ar fhoireann, i gcomhréir leis an aicmiú costais atá i ndréachtbhuiséad ÚEM do 2015.

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Ceannteideal an chreata airgeadais
ilbhliantúil:

Uimhir 1

Fás Cliste agus Cuimsitheach

Ard-Stiúrthóireacht: FISMA

r
N 36

Bliain 
N+1

Bliain
N+2

Bliain
N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

IOMLÁN

Leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

12.02.04 ÚBE

Gealltanais

(1)

0.266

0.251

0.251

0.767

Íocaíochtaí

(2)

0.266

0.251

0.251

0.767

12.02.05 ÚEÁPC

Gealltanais

(1a)

0.130

0.115

0.115

0.360

Íocaíochtaí

(2 a)

0.130

0.115

0.115

0.360

12.02.06 ÚEUM

Gealltanais

(1a)

0.212

0.197

0.197

0.606

Íocaíochtaí

(2 a)

0.212

0.197

0.197

0.606

Leithreasuithe de chineál riaracháin arna maoiniú ó chlúdach clár sonrach 37  

Uimhir na líne buiséid

(3)

IOMLÁN leithreasuithe
i gcomhair Ard-Stiúrthóireacht FISMA

Gealltanais

=1+1a +3

0.563

0.563

1.733

Íocaíochtaí

=2+2a

+3

0.563

0.563

1.733


IOMLÁN leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

Gealltanais

(4)

Íocaíochtaí

(5)

IOMLÁN leithreasuithe de chineál riaracháin arna maoiniú as clúdach clár sonrach

(6)

IOMLÁN leithreasuithe
faoi CHEANNTEIDEAL N°1
den chreat airgeadais ilbhliantúil

Gealltanais

=4+ 6

0.563

0.563

1.733

Íocaíochtaí

=5+ 6

0.563

0.563

1.733

Má tá tionchar ag an togra/tionscnamh ar níos mó ná ceannteideal amháin:

IOMLÁN leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

Gealltanais

(4)

Íocaíochtaí

(5)

IOMLÁN leithreasuithe de chineál riaracháin arna maoiniú as clúdach clár sonrach

(6)

IOMLÁN leithreasuithe
faoi CHEANNTEIDIL 1 go 4
den chreat airgeadais ilbhliantúil
(Méid tagartha)

Gealltanais

=4+ 6

Íocaíochtaí

=5+ 6

Ceannteideal an chreata airgeadais
ilbhliantúil:

5

"Caiteachas riaracháin"

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Bliain
N

Bliain
N+1

Bliain
N+2

Bliain
N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

IOMLÁN

Ard-Stiúrthóireacht: <…….>

Acmhainní daonna

Caiteachas riaracháin eile

IOMLÁN Ard-Stiúrthóireacht <…….>

Leithreasuithe

IOMLÁN leithreasuithe
faoi CHEANNTEIDEAL 5
den chreat airgeadais ilbhliantúil 

(Iomlán gealltanas = Iomlán íocaíochtaí)

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Bliain
N 38

Bliain
N+1

Bliain
N+2

Bliain
N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

IOMLÁN

IOMLÁN leithreasuithe
faoi CHEANNTEIDIL 1 go 5
den chreat airgeadais ilbhliantúil 

Gealltanais

Íocaíochtaí

3.2.2.An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

   Ní éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfear leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí

   Éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfear leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí mar a mhínítear thíos:

Leithreasuithe faoi chomhair gealltanas in EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Sonraigh cuspóirí agus aschuir

Bliain
N

Bliain
N+1

Bliain
N+2

Bliain
N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

IOMLÁN

ASCHUIR

Saghas 39

Meánchostas

Líon

Costas

Líon

Costas

Líon

Costas

Líon

Costas

Líon

Costas

Líon

Costas

Líon

Costas

Líon iomlán

Costas iomlán

CUSPÓIR SONRACH Uimh. 1 40 ...

Aschur

Aschur

Aschur

Fo-iomlán do chuspóir sonrach Uimh. 1

CUSPÓIR SONRACH Uimh. 2...

Aschur

Fo-iomlán do chuspóir sonrach Uimh. 2

COSTAS IOMLÁN

3.2.3.An tionchar a mheastar a bheidh ag an togra/tionscnamh ar leithreasuithe de chineál riaracháin

3.2.3.1.Achoimre

   Ní éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfear leithreasuithe de chineál riaracháin

   Éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfear leithreasuithe de chineál riaracháin mar a mhínítear thíos:

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Bliain
N 41

Bliain
N+1

Bliain
N+2

Bliain
N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

IOMLÁN

CEANNTEIDEAL 5
den chreat airgeadais ilbhliantúil

Acmhainní daonna

Caiteachas riaracháin eile

Fo-iomlán CHEANNTEIDEAL 5den chreat airgeadais ilbhliantúil

Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 5 42
den chreat airgeadais ilbhliantúil

Acmhainní daonna

Caiteachas eile
de chineál riaracháin

Fo-iomlán 
Lasmuigh de CHEANNTEIDEAL 5den chreat airgeadais ilbhliantúil

IOMLÁN

Cumhdófar na hacmhainní daonna is gá agus caiteachas eile de chineál riaracháin le leithreasuithe ón Ard-Stiúrthóireacht a bhfuil bainistíocht an bhirt faoina gcúram cheana agus/nó atá athimlonnaithe laistigh den Ard-Stiúrthóireacht, mar aon le haon leithdháileadh breise a d'fhéadfaí a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha

3.2.3.2.Na hacmhainní daonna a mheastar a bheidh riachtanach

   Ní éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfear acmhainní daonna.

   Éilíonn an togra/tionscnamh go núsáidfear acmhainní daonna mar a mhínítear thíos:

Sloinnfear an meastachán in aonaid de choibhéis lánaimseartha

Bliain
N

Bliain
N+1

Bliain N+2

Bliain N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

 Poist don phlean bunaíochta (oifigigh agus foireann shealadach)

XX 01 01 01 (Ceanncheathrú agus Oifigí Ionadaíocht an Choimisiúin)

XX 01 01 02 (Toscaireachtaí)

XX 01 05 01 (Taighde indíreach)

10 01 05 01 (Taighde díreach)

 Foireann sheachtrach (i gcoibhéis lánaimseartha: FTE) 43

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT ón gclúdach iomlánaíoch)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT agus JED sna toscaireachtaí)

XX 01 04 bb  44

- sa Cheanncheathrú

- i dToscaireachtaí

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – taighde indíreach)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – taighde díreach)

Línte buiséid eile (sonraigh)

IOMLÁN

Is é XX an réimse beartais nó an teideal buiséid lena mbaineann.

Soláthrófar na hacmhainní daonna is gá le baill foirne ón Ard-Stiúrthóireacht a bhfuil bainistíocht an bhirt faoina gcúram cheana agus/nó a athimlonnófar laistigh den Ard-Stiúrthóireacht, mar aon le haon leithdháileadh breise a d'fhéadfaí a thabhairt don Ard-Stiúrthóireacht atá i mbun bainistíochta faoi chuimsiú an nós imeachta maidir le leithdháileadh bliantúil i bhfianaise na srianta buiséadacha.

Cur síos ar na cúraimí a bheidh le déanamh:

Oifigigh agus pearsanra sealadach

Pearsanra seachtrach

3.2.4.Comhoiriúnacht don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha

   Tá an togra/tionscnamh comhoiriúnach don chreat airgeadais ilbhliantúil reatha.

   Beidh athchlárú an cheannteidil ábhartha sa chreat airgeadais ilbhliantúil ag gabháil leis an togra/tionscnamh seo.

Mínigh an cineál athchláraithe a bhfuil gá leis, agus sonraigh na línte buiséid lena mbaineann agus na méideanna comhfhreagracha.

   Éilíonn an togra/tionscnamh go gcuirfear an ionstraim sholúbthachta i bhfeidhm nó go ndéanfar athbhreithniú ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil.

Rinneadh meastachán ar na costais a bhaineann leis na cúraimí atá le déanamh ag ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC i gcás caiteachas ar fhoireann, i gcomhréir leis an aicmiú costais atá i ndréachtbhuiséad ÚEM do 2015.

I dtogra an Choimisiúin áirítear forálacha go mbunóidh na trí údarás Eorpacha maoirseachta méid áirithe caighdeán teicniúil rialála.

Ní mór d'ÚEUM liosta de na suíomhanna urrúsúcháin, ar thug na tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna fógra ina leith go gcomhlíonann siad ceanglais STC, a bhunú agus a chothabháil ar a shuíomh gréasáin oifigiúil (Airteagal 14.2).

Ní shannfar inniúlachtaí maoirseachta nua do na trí ÚEM ach iarrfar orthu comhar agus cóineasú maoirseachta a chur chun cinn tuilleadh i léiriú agus cur i bhfeidhm na gcritéar STC (féach caibidil 3). Tá an cuspóir sin fíor-riachtanach mar cuirfidh sé cosc ar ilroinnt an mhargaidh urrúsúcháin ar fud an Aontais Eorpaigh

Ar deireadh, ní mór d'ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC tuarascáil a fhoilsiú go comhpháirteach faoi chur chun feidhme na gceanglas STC agus faoi fheidhmiú an chórais fógartha STC chomh maith le faoi fheidhmiú an mhargaidh. Tuairisceoidh sé freisin maidir le gníomhaíochtaí ar thug maoirseoirí fúthu agus rioscaí ábhartha agus leochaileachtaí nua a d'fhéadfadh bheith tagtha chun cinn. Foilseofar an chéad tuarascáil dhá bhliain tar éis don Rialachán seo teacht i bhfeidhm agus tuarascálacha breise gach trí bliana.

I dtaca leis an tráthú, beidh acmhainní breise de dhíth ar na ÚEManna ó dheireadh 2016 chun tús a chur leis na hoibreacha ullmhúcháin agus chun cur chun feidhme rianúil an Rialacháin a áirithiú. I dtaca le cineál na suíomhanna, ní mór, go háirithe, acmhainní breise a leithdháileadh ar chúraimí maidir le beartas, dréachtú dlíthiúil agus measúnú tionchair má táthar chun caighdeáin theicniúla nua a sholáthar go rathúil agus go tráthúil.

Chun an obair a chur i gcrích, beidh gá le cruinnithe déthaobhacha agus iltaobhacha leis na geallsealbhóirí, anailís agus measúnú ar roghanna agus dréachtú doiciméad comhairleach, comhairliúcháin phoiblí le geallsealbhóirí, bunú agus bainistiú buanghrúpaí saineolaithe ina mbeidh maoirseoirí ó na Ballstáit, bunú agus bainistiú grúpaí saineolaithe ad hoc ina mbeidh rannpháirtithe sa mhargadh agus ionadaithe infheisteoirí, anailís ar na freagairtí ar chomhairliúcháin, dréachtú anailíse costas/sochar agus dréachtú an téacs dhlíthiúil.

Tá dlúthbhaint ag cuid den obair is gá a dhéanamh leis na hoibreacha teicniúla atá á ndéanamh faoin Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil, an Rialachán maidir le Gníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa 3, Sócmhainneacht II agus an Rialachán maidir le Bonneagar Margaidh Eorpach (EMIR).

Fágann sin go bhfuil gá le gníomhairí sealadacha breise ó 2017 agus 2018 ar aghaidh ós rud é go mbeidh cúraimí nua le comhlíonadh ag ÚEManna. Tá na cúraimí nua sin leagtha amach sa Rialachán atá beartaithe agus tá breis mionsonraí ina leith tugtha sa mheabhrán míniúcháin.

3.2.5.Ranníocaíochtaí ó thríú páirtithe

Ní dhéantar foráil sa togra/tionscnamh maidir le cómhaoiniú le tríú páirtithe.

Déantar foráil sa togra/tionscnamh maidir le cómhaoiniú atá réamhmheasta thíos:

Leithreasuithe in EUR milliúin (go dtí an 3ú deachúil)

Bliain
N

Bliain
N+1

Bliain
N+2

Bliain
N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

Iomlán

Sonraigh an comhlacht cómhaoinithe 

IOMLÁN leithreasuithe cómhaoinithe3.3.An tionchar a mheastar a bheidh ar ioncam

   Ní bheidh tionchar airgeadais ar bith ag an togra ar ioncam.

   Beidh an tionchar airgeadais seo a leanas ag an togra/tionscnamh:

   ar acmhainní dílse

   ar ioncam ilghnéitheach

EUR milliúin (go dtí an tríú deachúil)

Líne buiséid ioncaim:

Leithreasuithe atá ar fáil don bhliain airgeadais reatha

Tionchar an togra/tionscnaimh 45

Bliain
N

Bliain
N+1

Bliain
N+2

Bliain
N+3

Iontráil na blianta ar fad a theastaíonn le fad an tionchair a thaispeáint (féach pointe 1.6)

Airteagal ………….

I gcás ioncam ilghnéitheach atá 'sannta', sonraigh na línte buiséid a nimrítear tionchar orthu.

Sonraigh an modh chun an tionchar ar ioncam a ríomh.Iarscríbhinn a ghabhann leis an Ráiteas Airgeadais Reachtach i gcomhair togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creat Eorpach d'urrúsú simplí, trédhearcach agus caighdeánaithe.

Rinneadh meastachán ar na costais a bhaineann leis na cúraimí atá le déanamh ag ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC i gcás caiteachas ar fhoireann, i gcomhréir leis an aicmiú costais atá i ndréachtbhuiséad ÚEM do 2015.

Áirítear i dtogra an Choimisiúin forálacha go mbunóidh na trí ÚEM roinnt caighdeán teicniúil caighdeánaithe, lena náirítear iad seo a leanas.

- Caighdeán Teicniúil Rialála chun an ceanglas maidir le coinneáil riosca a shonrú agus chun teimpléad a bhunú maidir le tuairisciú ar an gcoinneáil riosca (Airteagal 4.6)

-Caighdeán Teicniúil Rialála a shonróidh an fhaisnéis ba cheart do thionscnóir, urraitheoir agus SSPE an urrúsúcháin a sholáthar lena noibleagáidí faoi Airteagal 5.1(a) agus 1(e) a chomhlíonadh agus a shonróidh mar is ceart an fhaisnéis sin a thíolacadh trí bhíthin teimpléid chaighdeánaithe;

- Caighdeán Teicniúil Rialála a shonróidh an fhaisnéis ba cheart do tionscnóir, urraitheoir agus SSPE an urrúsúcháin a sholáthar lena noibleagáidí faoi Airteagal 14.1 (fógra STC) a chomhlíonadh agus a shonróidh ar is ceart an fhaisnéis sin a thíolacadh trí bhíthin teimpléid chaighdeánaithe.

- Caighdeán Teicniúil Rialála le critéir a shonrú chun a chinneadh cé hiad na socruithe faoi bhannaí faoi chumhdach nó faoi urrúsuithe a mhaolaíonn go leormhaith riosca creidmheasa contrapháirtí (leasú ar EMIR);

-Caighdeán Teicniúil Rialála leis na nósanna imeachta bainistíochta a shonrú, lena náirítear na leibhéil agus an cineál comhthaobhachta agus socruithe leithscartha (leasú ar EMIR);

- Caighdeán Teicniúil Rialála a shonróidh na nósanna imeachta do na contrapháirtithe agus na húdaráis inniúla ábhartha atá le leanúint nuair a táthar ag cur díolúintí i bhfeidhm faoi Airteagal 11 míreanna 6 go 10 (leasú ar EMIR);

- Caighdeán Teicniúil Rialála a shonróidh critéir is infheidhme dá dtagraítear in Airteagal 11 míreanna 5 go 10, lena náirítear go háirithe cad is fiú a mheas mar bhac praiticiúil nó dlíthiúil ar aistriú pras cistí dílse agus aisíoc dliteanas idir na contrapháirtithe (leasú ar EMIR);

- Caighdeán Teicniúil Rialála le foirmeacha, teimpléid agus nósanna imeachta caighdeánaithe a bhunú le haghaidh malartú faisnéise idir na húdaráis inniúla agus ÚEUM.

Ní mór d'ÚEUM liosta de na suíomhanna urrúsúcháin, ar dheimhnigh na tionscnóirí, urraitheoirí agus SSPEanna féin ina leith go gcomhlíonann siad ceanglais STC, a bhunú agus a chothabháil ar a shuíomh gréasáin oifigiúil (Airteagal 14.2).

Ní shannfar inniúlachtaí maoirseachta nua do na trí ÚEM ach iarrfar orthu comhar agus cóineasú maoirseachta a chur chun cinn tuilleadh i léiriú agus cur i bhfeidhm na gcritéir STC (féach caibidil 3). Tá an cuspóir sin fíor-riachtanach mar cuirfidh sé cosc ar ilroinnt an mhargaidh urrúsúcháin ar fud an Aontais Eorpaigh

Ar deireadh, ní mór d'ÚEUM, ÚBE agus ÚEÁPC tuarascáil a fhoilsiú go comhpháirteach faoi chur chun feidhme na gceanglais STC agus faoi fheidhmiú an chórais fogartha STC agus faoi fheidhmiú an mhargaidh. Tuairisceoidh sé freisin maidir le gníomhaíochtaí ar thug maoirseoirí fúthu agus maidir le rioscaí ábhartha agus leochaileachtaí nua a d'fhéadfadh bheith tagtha chun cinn. Foilseofar an chéad tuarascáil dhá bhliain tar éis don Rialachán seo teacht i bhfeidhm agus tuarascálacha breise gach trí bliana.

I dtaca leis an tráthú, beidh acmhainní breise de dhíth ar na ÚEManna ó dheireadh 2016 chun tús a chur leis na hoibreacha ullmhúcháin agus chun cur chun feidhme rianúil an Rialacháin a áirithiú. I dtaca le cineál na suíomhanna, ní mór, go háirithe, acmhainní breise a leithdháileadh ar chúraimí maidir le beartas, dréachtú dlíthiúil agus measúnú tionchair má táthar chun caighdeáin theicniúla nua a sholáthar go rathúil agus go tráthúil.

Chun an obair a chur i gcrích, beidh gá le cruinnithe déthaobhacha agus iltaobhacha leis na geallsealbhóirí, anailís agus measúnú ar roghanna agus dréachtú doiciméad comhairleach, comhairliúcháin phoiblí le geallsealbhóirí, bunú agus bainistiú buanghrúpaí saineolaithe ina mbeidh maoirseoirí ó na Ballstáit, bunú agus bainistiú grúpaí saineolaithe ad hoc ina mbeidh rannpháirtithe sa mhargadh agus ionadaithe infheisteoirí, anailís ar na freagairtí ar chomhairliúcháin, dréachtú anailíse costas/sochar agus dréachtú an téacs dhlíthiúil.

Tá dlúthbhaint ag cuid den obair is gá a dhéanamh leis na hoibreacha teicniúla atá á ndéanamh faoin Rialachán maidir le Ceanglais Chaipitil, an Rialachán maidir le Gníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa 3, Sócmhainneacht II agus an Rialachán maidir le Bonneagar Margaidh Eorpach (EMIR).

Fágann sin go mbeidh gá le gníomhairí sealadacha breise ó dheireadh 2016. Glactar leis go gcoinneofar an méadú sin in 2017 agus 2018 toisc go mbeidh ar na ÚEManna cúraimí nua a chomhlíonadh. Tá na cúraimí nua sin leagtha amach sa Rialachán atá beartaithe agus tá breis mionsonraí ina leith tugtha sa mheabhrán míniúcháin.

Toimhde maidir le hacmhainní breise:

Glactar leis gur gníomhairí sealadacha ón ngrúpa feidhmiúil agus grád AD7 a bheidh sna hocht bpost bhreise.

Is ar threoir ó Ard-Stiúrthóireacht an Bhuiséid atá na meánchostais tuarastail i gcás catagóirí éagsúla pearsanra bunaithe;

Is é 1.168 an chomhéifeacht coigeartaithe tuarastail do Pháras.

Is é 1.507 an chomhéifeacht coigeartaithe tuarastail do Londain.

Is é 0.972 an chomhéifeacht coigeartaithe tuarastail do Frankfurt.

Meastar €10,000 a bheith sna costais misean.

Meastar go mbeidh €12,700 i gceist le costais a bhaineann le hearcaíocht (taisteal, óstáin, scrúduithe leighis, athlonnú agus liúntais eile, costais aistrithe, etc).

ÚEUM

Cineál costais

Ríomh

Méid (i mílte)

2017

2018

2019

Iomlán

Caiteachas foirne

Tuarastail agus liúntais

=3x132 x1.168

463

463

463

1389

Caiteachas a bhaineann le hearcaíocht

=3x13

39

39

Speansais misean

=3x10

30

30

30

90

Iomlán

532

493

493

1518

ÚBE

Cineál costais

Ríomh

Méid (i mílte)

2017

2018

2019

Iomlán

Caiteachas foirne

Tuarastail agus liúntais

=3x132 x1.507

597

597

597

1791

Caiteachas a bhaineann le hearcaíocht

=3x13

39

39

Speansais misean

=3x10

30

30

30

90

Iomlán

666

627

627

1920

ÚEÁPC

Cineál costais

Ríomh

Méid (i mílte)

2017

2018

2019

Iomlán

Caiteachas foirne

Tuarastail agus liúntais

=2x132 x0.972

257

257

257

771

Caiteachas a bhaineann le hearcaíocht

=1x13

39

39

Speansais misean

=1x10

30

30

30

90

Iomlán

326

287

287

900

(1) Féach treoirlínte polaitiúla an Uachtaráin Juncker, atá ar fáil ag http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
(2)

   COM(2014) 910 final.

(3)

   COM/2014/0903 final.

(4)

   Ó 2011 i leith, cuireadh de cheangal ar institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta de chuid an Aontais Eorpaigh atá ag feidhmiú mar infheisteoirí a sheiceáil gur choinnigh bainc tionsnóraurraitheoirí na nurrúsuithe leas eacnamaíoch san idirbheart ar fiú 5 % ar a laghad de na sócmhainní urrúsaithe é. Leathnaíodh an cur chuige sin ina dhiaidh sin chuig an earnáil árachais agus chuig cuid de na hearnálacha bainistíochta sócmhainní.

(5)

   Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(6)

   Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais, agus leanúint den ghnó sin (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lch. 1).

(7)

   Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

(8)

   Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoracha 2003/41/CE agus 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174, 1.7.2011, lch 1).

(9)

   Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa, (IO L 302, 17.11.2009, lch. 1).

(10)

   Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Samhain 2003 maidir leis an réamheolaire a bheidh le foilsiú nuair a tháirgfear urrúis don phobal nó nuair a ligfear isteach iad chun a dtrádála agus lena naisghairtear Treoir 2001/34/CE (IO L 345, 31.12.2003, lch. 64-89).

(11)

   Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) 2015/35 an 10 Deireadh Fómhair 2014 lena ndéantar forlíonadh ar Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais, agus leanúint den ghnó sin (Sócmhainneacht II) (IO L 12, 17.1.2015, lch. 1).

(12)

   Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó thaobh an cheanglais maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh Institiúidí Creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch. 1).

(13) Ar fáil ag http://www.bis.org/bcbs/publ/d332.htm
(14) Féach [link to feedback statement to be inserted].
(15) Féach nóta 16 agus nóta 17
(16) Ar fáil ag www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-14+Opinion+on+qualifying+securitisation.pdf
(17) Tá fáil uirthi ag: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
(18)

   Gníomh Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) Uimh. 625/2014 dar dáta 13 Márta 2014 lena ndéantar forlíonadh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle trí chaighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na riachtanais a bhaineann leis an tionscnóir, an urraitheoir, an iasachtóir bunaidh agus institiúidí tionscnóra i dtaca le neamhchosaintí ar riosca creidmheasa aistrithe (IO L 174, 13.6.2014, p. 16–25).

(19)

   Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) Uimh. 231/2013 an 19 Nollaig 2012 lena bhforlíontar Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le díolúintí, coinníollacha ginearálta oibríochta, taiscí, giaráil, trédhearcacht agus le maoirseacht (IO L 83, 22.3.2013, lgh 1-95).

(20)

   Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) Uimh. 2015/3 an 30 Meán Fómhair 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála i dtaca le nochtadh i gcás ionstraimí airgeadais struchtúraithe (IO L 2, 6.1.2015, lgh 57–119).

(21)

   IO C , , lch. .

(22) Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh Institiúidí Creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch 1).
(23)
(24)

   Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle an 15 Deireadh Fómhair 2013 lena dtugtar cúraimí sonracha don Bhanc Ceannas Eorpach maidir le beartais a bhaineann le maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa (IO L 287, 29.10.2013. lch. 263)

(25)

   Treoir 2003/41/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Meitheamh 2003 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirsiú institiúidí um chóir ar scor gairme (IO L 235, 23.9.2003, lch.10).

(26)

   Treoir 2011/61/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2011 maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha agus lena leasaítear Treoir 2003/41/CE agus Treoir 2009/65/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 (IO L 174, 1.7.2011, lch. 1).

(27)

   Treoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais le haghaidh comh-infheistíochta in urrúis inaistrithe (GCUI) (IO L 302, 17.11.2009, lch. 32).

(28) Treoir 2003/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Samhain 2003 maidir leis an réamheolaire a bheidh le foilsiú nuair a tháirgfear urrúis don phobal nó nuair a ligfear isteach iad chun a dtrádála agus lena naisghairtear Treoir 2001/34/CE (IO L 345, 31.12.2003, lch. 64).
(29)

   Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena naisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún (IO L 173, 12.6.2014, lch. 1).

(30)

   ABM: Bainistiú de réir gníomhaíochtaí ABB: Buiséadú de réir gníomhaíochtaí.

(31)

   Mar a thagraítear dó in Airteagal 54(2)(a) nó (b) den Rialachán Airgeadais.

(32)

   Is féidir mionsonraí ar na modhanna bainistíochta agus tagairtí don Rialachán Airgeadais a fheiceáil ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht an Bhuiséid: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

(33)

   LD = Leithreasuithe difreáilte / LN = Leithreasuithe neamhdhifreáilte

(34)

   CSTE: Comhlachas Saorthrádála na hEorpa.

(35)

   Tíortha is iarrthóirí agus, nuair is iomchuí, tíortha ó na Balcáin Thiar a d'fhéadfadh bheith ina niarrthóirí.

(36)

   Is í bliain N an bhliain a chuirfear tús le cur chun feidhme an togra/tionscnaimh.

(37)

   Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó bearta de chuid AE (seanlínte "BA") a chur chun feidhme, taighde indíreach, taighde díreach.

(38)

   Is í bliain N an bhliain a chuirfear tús le cur chun feidhme an togra/tionscnaimh.

(39)

   Is ionann aschuir agus táirgí agus seirbhísí le soláthar (e.g.: líon na malartuithe mac léinn a fhaigheann maoiniú, iomlán km de bhóithre a rinneadh, etc.).

(40)

   Mar a thuairiscítear i bpointe 1.4.2. 'Cuspóirí sonracha...'

(41)

   Is í bliain N an bhliain a chuirfear tús le cur chun feidhme an togra/tionscnaimh.

(42)

   Cúnamh agus caiteachas teicniúil agus/nó riaracháin ar mhaithe le cláir agus/nó bearta de chuid AE (seanlínte "BA") a chur chun feidhme, taighde indíreach, taighde díreach.

(43)

   CA = Ball foirne ar conradh; LA= Ball foirne áitiúil; SNE= Saineolaí náisiúnta ar iasacht; INT= Ball foirne gníomhaireachta; JED = Saineolaí sóisearach i dtoscaireacht.

(44)

   Fo-uasteorainn d'fhoireann sheachtrach arna cumhdach ag leithreasuithe faoi chomhair oibríochtaí (na seanlínte "BA").

(45)

   A fhad a bhaineann le hacmhainní dílse traidisiúnta (dleachtanna talmhaíochta, tobhaigh siúcra), ní mór na méideanna a luaitear a bheith ina nglanmhéideanna, i.e. méideanna comhlána agus 25 % de na costais bhailiúcháin a bheith bainte astu.

Top