Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AG0006

Seasamh (AE) Uimh. 6/2012 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras Arna ghlacadh ag an gComhairle an 21 Feabhra 2012

OJ C 107E , 13.4.2012, p. 1–273 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C NaN/1


SEASAMH (AE) Uimh. 6/2012 ÓN gCOMHAIRLE AR AN GCÉAD LÉAMH

chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras

Arna ghlacadh ag an gComhairle an 21 Feabhra 2012

2012/C 107 E/01

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ceanglaítear le Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle (2) ítimí dé-úsáide (lena n-áirítear bogearraí agus teicneolaíocht) a bheith faoi réir rialaithe éifeachtaigh agus iad á n-onnmhairiú ón Aontas nó nuair a dhéanann siad idirthuras tríd an Aontas, nó nuair a dhéantar iad a sheachadadh chuig tríú tír iad mar thoradh ar sheirbhísí bróicéireachta arna soláthar ag bróicéir a bhfuil cónaí air nó atá bunaithe san Aontas.

(2)

Chun go mbeidh Ballstáit agus an tAontas in ann a gceanglais idirnáisiúnta a chomhlíonadh, bunaítear le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 liosta coiteann na n-ítimí dé-úsáide dá dtagraítear in Airteagal 3 den Rialachán sin, lena gcuirtear chun feidhme rialuithe dé-úsáide arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta. Glacadh ar láimh na gealltanais sin i gcomhthéacs rannpháirtíochta i nGrúpa na hAstráile, sa Chóras um Rialú na Teicneolaíochta Diúracán, i nGrúpa na Soláthraithe Núicléacha, i gComhshocraíocht Wassenaar agus sa Choinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha.

(3)

Déantar foráil le Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 an liosta a leagtar amach in Iarscríbhinn I a nuashonrú i gcomhréir leis na hoibleagáidí ábhartha agus leis na ceanglais ábhartha, agus le haon mhodhnú orthu sin lenar ghlac Ballstáit, mar chomhaltaí de chórais idirnáisiúnta neamhiomadaithe agus de shocruithe idirnáisiúnta maidir le rialú onnmhairí, nó trí na conarthaí ábhartha idirnáisiúnta a dhaingniú.

(4)

Ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 a leasú chun na hathruithe a comhaontaíodh laistigh de Ghrúpa na hAstráile, de Ghrúpa na Soláthraithe Núicléacha, den Chóras um Rialú na Teicneolaíochta Diúracán agus de Chomhshocraíocht Wassenaar, tar éis ghlacadh an Rialacháin sin, a chur san áireamh.

(5)

Chun tagairtí a éascú le haghaidh údarás rialaithe onnmhairí agus le haghaidh oibreoirí, ba cheart leagan nuashonraithe agus comhdhlúite d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 a fhoilsiú.

(6)

Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirfear an téacs atá san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 428/2009.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an 30ú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Méan Fómhair 2011 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh on gComhairle an …

(2)  IO L 134, 29.5.2009, lch. 1.


IARSCRIBHINN

"IARSCRÍBHINN I

An liosta dá dtagraítear in Airteagal 3 den Rialachán seo

LIOSTA ÍTIMÍ DÉ-ÚSÁIDE

Leis an liosta seo, cuirtear chun feidhme rialuithe dé-úsáide arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear Comhshocraíocht Wassenaar, an Córas um Rialú na Teicneolaíochta Diúracán (MTCR), Grúpa na Soláthróirí Ábhar Núicléach (NSG), Grúpa na hAstráile agus an Coinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha (CWC).

AN CLÁR

Nótaí

Acrainmneacha agus giorrúcháin

Sainmhínithe

Catagóir 0

Ábhair núicléacha, saoráidí núicléacha agus trealamh núicléach

Catagóir 1

Ábhair speisialta agus trealamh gaolmhar

Catagóir 2

Próiseáil ar ábhair

Catagóir 3

Leictreonaic

Catagóir 4

Ríomhairí

Catagóir 5

Teileachumarsáid agus "an tslándáil faisnéise"

Catagóir 6

Braiteoirí agus léasair

Catagóir 7

Loingseoireacht agus eitleonaic

Catagóir 8

Cúrsaí muirí

Catagóir 9

Aeraspás agus tiomáint

NÓTAÍ GINEARÁLTA A GHABHANN LE hIARSCRÍBHINN I

1.

Maidir le rialú earraí atá deartha nó atá modhnaithe chun úsáide míleata, féach an liosta nó na liostaí ábhartha de rialuithe maidir le hearraí míleata atá á choimeád nó á gcoimeád ag na Ballstáit iad féin. Aon tagairt ar bith san Iarscríbhinn lena ndeirtear "FÉACH FREISIN RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA", is ag tagairt do na liostaí sin atá sí.

2.

Níor cheart go ndéanfaí cuspóir na rialuithe atá san Iarscríbhinn seo a shárú toisc aon earraí neamhrialaithe (lena n-áirítear gléasra) a bheith á n-onnmhairiú, a bhfuil comhpháirt rialaithe amháin nó níos mó ann, nuair is í an chomhpháirt rialaithe nó nuair is iad na comhpháirteanna rialaithe sin príomheilimint na n-earrai agus nuair is féidir an chomhpháirt sin nó na comhpháirteanna sin a bhaint nó a úsáid chun críche eile.

Agus é á mheas arb í an chomhpháirt rialaithe nó arb iad na comhpháirteanna rialaithe príomheilimint an earra, ní mór an chainníocht, an luach agus an saineolas teicneolaíochta atá i gceist a chur san áireamh, chomh maith le cúinsí speisialta eile lena bhféadfaí a shuíomh gurb í an chomhpháirt rialaithe nó gurb iad na comhpháirteanna rialaithe príomheilimint na n-earraí atá á bhfáil.

3.

Leis na hearraí atá sonraithe san Iarscríbhinn seo, áirítear earraí nua agus earraí athláimhe araon.

4.

I gcásanna áirithe, is de réir ainm agus uimhir CAS a liostaítear ceimiceáin. Beidh feidhm ag an liosta maidir le ceimiceáin a bhfuil an fhoirmle struchtúrach céanna acu (lena n-áirítear hiodráití) is cuma an t-ainm atá orthu ná an uimhir CAS atá acu. Léirítear na huimhreacha CAS ionas go bhféadfar ceimiceán áirithe nó meascán áirithe a shainaithint, gan spleáchas d'ainmníocht. Ní féidir uimhreacha CAS a úsáid mar aitheantóirí uathúla toisc go bhfuil uimhreacha difriúla CAS ag foirmeacha áirithe de na ceimiceáin a liostaítear, agus toisc go bhféadfadh uimhir dhifriúil CAS a bheith ag meascáin a bhfuil ceimiceán atá sa liosta iontu.

NÓTA MAIDIR LEIS AN TEICNEOLAÍOCHT NÚICLÉACH (NTN)

(Le léamh le chéile le roinn E de Chatagóir 0.)

An "teicneolaíocht" sin a bhaineann go díreach le haon earra atá rialaithe i gCatagóir 0, déantar í a rialú de réir fhorálacha Chatagóir 0.

An "teicneolaíocht" sin atá ann chun earraí atá faoi rialú "a fhorbairt", "a tháirgeadh" nó "a úsáid", leanann sí de bheith faoi rialú, fiú nuair is infheidhme í maidir le hearraí neamhrialaithe.

Nuair a cheadaítear earraí a onnmhairiú, údaraítear go n-onnmhaireofaí freisin chuig an úsáideoir deiridh céanna sin, an "teicneolaíocht" íosta is gá chun na hearraí sin a shuiteáil, a oibriú, a chothabháil agus a dheisiú.

Ní bheidh feidhm ag na rialuithe maidir le haistriú "teicneolaíochta", i ndáil le faisnéis "atá san fhearann poiblí" ná maidir le "taighde bunúsach eolaíoch".

NÓTA GINEARÁLTA MAIDIR LE TEICNEOLAÍOCHT (NGT)

(Le léamh in éineacht le roinn E de Chatagóir 1 go Catagóir 9.)

Onnmhairiú na "teicneolaíochta" sin atá "riachtanach" chun earraí a rialaítear i gCatagóir 1 go Catagóir 9 "a fhorbairt", "a tháirgeadh" nó "a úsáid", déantar é a rialú de réir fhorálacha Chatagóir 1 go Catagóir 9.

Leanann an "teicneolaíocht" sin atá "riachtanach" chun earraí atá faoi rialú "a fhorbairt", "a tháirgeadh" nó "a úsáid", de bheith faoi rialú, fiú nuair is infheidhme í maidir le hearraí neamhrialaithe.

An "teicneolaíocht" sin arb í an teicneolaíocht íosta í is gá chun suiteáil, oibriú, cothabháil (seiceáil) agus deisiúchán na n-earraí sin nach bhfuil faoi rialú nó a n-údaraítear a n-onnmhairiú, ní bheidh feidhm ag aon rialuithe ina leith.

Ní chumhdaíonn an méid sin an "teicneolaíocht" sin atá sonraithe in 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. ná in 8E002.b.

Na rialuithe maidir le haistriú "teicneolaíochta", ní bheidh feidhm acu maidir le faisnéis "atá san fhearann poiblí" ná maidir le "taighde bunúsach eolaíoch", ná maidir leis an bhfaisnéis íosta is gá le haghaidh iarratas paitinne.

NÓTA GINEARÁLTA MAIDIR LE BOGEARRAÍ (NGB)

(Tá sáraíocht ag an nóta seo ar aon rialú i roinn D de Chatagóir 0 go Catagóir 9.)

Ní rialaítear le Catagóir 0 go Catagóir 9 den liosta seo "bogearraí" atá:

a.

Ar fáil i gcoitinne don phobal toisc:

1.

Iad a bheith á ndíol ón stoc, gan srian, ag pointí miondíola, ar na slite seo a leanas:

a.

Thar an gcuntar;

b.

Idirbhearta tríd an bpost;

c.

Idirbhearta leictreonacha; nó

d.

Idirbhearta ar an nguthán; agus

2.

Tá siad deartha le go mbeidh an t-úsáideoir é féin in ann iad a shuiteáil gan gá lena thuilleadh mórthacaíochta ón soláthróir; nó

Ní dhíolmhaítear "bogearraí" atá sonraithe i gCatagóir 5 - Cuid 2 ("An tSlándáil Faisnéise") le hiontráil a. den Nóta Ginearálta maidir le Bogearraí.

b.

"San fhearann poiblí".

NA hACRAINMNEACHA AGUS NA GIORRÚCHÁIN A ÚSÁIDTEAR SAN IARSCRÍBHINN SEO

Aon acrainm nó giorrúchán a mbaintear úsáid as mar théarma sainmhínithe, gheofar sainmhíniú air in ‧Sainmhínithe ar Théarmaí a Úsáidtear san Iarscríbhinn seo‧.

Acrainm nó giorrúchán

Ciall

ABEC

Coiste na nInnealtóirí um Imthacaí Fáinneacha

AGMA

Comhlachas Meiriceánach na Monaróirí Giaranna

AHRS

córais tagartha maidir le treoshuíomh agus treo

AISI

An Institiúid Mheiriceánach um Iarainn agus um Chruach

ALU

aonad loighce agus uimhríochta

ANSI

An Institiúid Mheiriceánach um Chaighdeáin Náisiúnta

ASTM

An Cumann Meiriceánach um Thástálacha agus um Ábhair

ATC

rialú na haerthráchta

AVLIS

deighilt iseatóp le léasar gaile adamhaí

CAD

dearadh ríomhchuidithe

CAS

Seirbhís na gCoimrithe Ceimiceacha

CCITT

An Coiste Comhairliúcháin Idirnáisiúnta um Theileagraif agus um Theileafóin

CDU

aonad rialaithe agus taispeána

CEP

earráid chiorclach dhóchúil

CNTD

deascadh teirmeach trí núicléatú rialaithe

CRISLA

imoibriúchán ceimiceach trí léasar-ghníomhachtú atá iseatóp-roghnaíoch

CVD

deascadh ceimiceach gaile

CW

cogaíocht cheimiceach

CW (do léasair)

tonn leanúnach

DME

trealamh tomhaiste achair

DS

soladaithe ó thaobh an treo de

(EB-PVD)

deascadh fisiceach gaile trí léas leictreoin

ACE

Aontas Craolacháin na hEorpa

ECM

meaisíniú leictriceimiceach

ECR

athshondas cioglatróin leictreoin

EDM

meaisíní díluchtaithe leictreacha

EEPROM

cuimhne inléite amháin atá in-ríomhchláraithe agus in-léirscriosta go leictreach

EIA

Comhlachas na dTionscal Leictreonach

EMC

comhoiriúnacht leictreamaighnéadach

ETSI

Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide

FFT

Trasfhoirm Tapa Fourier

GLONASS

córas domhanda um loingseoireacht satailíte

GPS

córas suite domhanda

HBT

trasraitheoirí heitrea-dépholacha

HDDR

taifeadadh digiteach ard-dlúis

HEMT

trasraitheoirí ard-shoghluaiseachta leictreon

EESI

an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta

IEC

An Coimisiún Idirnáisiúnta Leictriteicniúil

IEEE

Institiúid na nInnealtóirí Leictreacha agus Leictreonacha

IFOV

réimse radhairc meandrach

ILS

córas ionstraimí um thuirlingt

IRIG

an grúpa idir-réimse ionstraimíochta

ISA

atmaisféar caighdeánach idirnáisiúnta

ISAR

radar cró shintéisigh inbhéartaigh

ISO

Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán

ITU

An tAontas Idirnáisiúnta Teileachumarsáide

JIS

Caighdeán Tionsclaíoch na Seapáine

JT

Joule-Thomson

LIDAR

aimsiú agus raonáil solais

LRU

aonad atá in-athsholáthraithe sa líne

MAC

cód fíordheimhnithe teachtaireachtaí

Mach

cóimheas idir luas rud ar leith agus luas na fuaime (dála Ernst Mach)

MLIS

deighilt iseatópach mhóilíneach le léasar

MLS

córais mhicreathoinne tuirlingthe

MOCVD

deascadh ceimiceach orgánaimhiotalach gaile

MRI

íomháú athshondais mhaighnéadaigh

MTBF

meán-am idir theipeanna

Mtops

aon mhilliún oibríochtaí teoiriciúla sa soicind

MTTF

meán-am go teip

NBC

Núicléach, Bitheolaíoch agus Ceimiceach

NDT

tástáil neamhscriosach

PAR

radar ascnaimh bheacht

PIN

uimhir aitheantais phearsanta

ppm

codanna sa mhilliún

PSD

dlús speictreach cumhachta

QAM

modhnúchán na haimplitiúide cearnaithe

RF

radaimhinicíocht

SACMA

An Comhlachas um Sholáthróirí Ard-ábhar Comhchodach

SAR

radar cró shintéisigh

SC

criostal aonair

SLAR

radar aerbheirthe taobhfhéachana

SMPTE

Cumann na nInnealtóirí Scannán Reatha agus Teilifíse

SRA

cóimeáil atá in-athsholáthraithe sa cheardlann

SRAM

cuimhne statach randamrochtana

SRM

Modhanna arna moladh ag SACMA

SSB

taobh-bhanda aonair

SSR

radar tánaisteach faireachais

TCSEC

critéir iontaofa um meastóireacht ríomhchórais

TIR

léamh iomlán léirithe

UV

ultraivialait

UTS

Neart teanntachta deiridh

VOR

raon uilethreoch an-ardmhinicíochta

YAG

gairnéad itriaim/alúmanaim

SAINMHÍNIÚ AR NA TÉARMAÍ A ÚSÁIDTEAR SAN IARSCRÍBHINN SEO

Tugtar sainmhínithe ar théarmaí idir ‧comharthaí singile athfhriotail‧ i Nóta Teicniúil a bhaineann leis an ítim ábhartha.

Is iad seo a leanas na sainmhínithe ar théarmaí idir "comharthaí dúbailte athfhriotail":

Tugtar tagairtí don chatagóir idir lúibíní tar éis an téarma atá sainmhínithe

Ciallaíonn "cruinneas" (2 6) téarma a thomhaistear i dtéarmaí míchruinnis de ghnáth, uasdiall, deimhneach nó diúltach, luach sonraithe ó chaighdeán a nglactar leis nó ó fhíorluach.

Is córais a fheidhmíonn chun gluaiseachtaí míchuibhiúla de chuid "aerárthaí" nó diúracán nó ualaí struchtúracha míchuibhiúla a chosc trí aschur ó braiteoirí iolracha a phróiseáil go huathrialach agus ansin trí na horduithe riachtanacha coisctheacha a sholáthar chun rialú uathoibríoch a fháil iad "Córais ghníomhacha rialaithe eitilte" (7):.

"Picteilín gníomhach" (6 8): is éard atá ann eilimint (aonair) íosta den eagar soladstaide a bhfuil feidhm aistrithe fótaileictrigh aige nuair atá sé faoi lé radaíochta solais (leictreamaighnéadach).

Ciallaíonn "curtha in oiriúint le húsáid i gcogadh" (1) aon mhodhnú nó aon roghnúchán (mar shampla aon cheann de na nithe seo a leanas a athrú: íonacht, seilfré, nimhneacht, tréithe a scaipthe, nó friotaíocht in aghaidh na radaíochta UV) ionas gur fearr a d'fhéadfaí taismigh a dhéanamh i ndaoine nó in ainmhithe, nó trealamh a dhíghrádú nó damáiste a dhéanamh do bharraí nó don chomhshaol.

"Buaicfheidhmiú coigeartaithe" (4): is éard atá ann buaic-ráta coigeartaithe ina ndéanann "ríomhairí digiteacha" suimithe agus iolruithe snámhphointe 64 giotán nó níos mó, agus sloinntear é i dTeireaflapanna Ualaithe (TU), le haonaid de 1012 d'oibríochtaí snámhphointe coigeartaithe in aghaidh an tsoicind.

Féach Catagóir 4, Nóta Teicniúil.

Ciallaíonn "aerárthach" (1 7 9) feithicil aerbheirthe a bhfuil sciathán dobhogtha, sciathán sclóine, sciathán rothlach (héileacaptar), rótar claonta nó sciathán claonta aici.

Féach freisin "aerárthach sibhialta".

Ciallaíonn "le gach cúiteamh atá ar fáil" (2) tar éis gach beart indéanta atá ar fáil don mhonaróir, a mheas, ar beart é lenar féidir gach earráid chórasach ó thaobh suite de a bhaineann leis an tsamhail de mheaisínuirlis sin a laghdú an oiread agus is féidir nó lenar féidir gach earráid tomhais a bhaineann leis an meaisín tomhaiste comhordanáidí sin a laghdú an oiread agus is féidir.

Ciallaíonn "á leithroinnt ag AIT" (3 5) leithroinnt bandaí minicíochta de réir eagrán reatha Rialacháin Raidió AIT maidir le seirbhísí príomha, seirbhísí údaraithe agus seirbhísí tánaisteacha.

Ní áirítear cionrannta breise ná cionrannta eile leis sin.

Ciallaíonn "bogadh randamach uillinne" (7) an earráid uillinne a charntar le himeacht aimsire mar thoradh ar thorann bán ar ráta uilleach. (Caighdeán IEEE 528-2001)

Ciallaíonn "diall an tsuímh uilligh" (2) an difríocht is mó is féidir idir an suíomh uilleach agus an suíomh uilleach iarbhír, tomhaiste go fíorchruinn tar éis do cheap saotharphíosa an bhoird a bheith casta as an suíomh a raibh sé ar dtús (tag. VDI/VDE 2617, Dréacht: ‧Boird rothlacha ar mheaisíní tomhaiste comhordanáidí‧).

"FBC" (4): is ionann é agus "Feidhmiú Bhuaic-ráta Coigeartaithe".

Ciallaíonn "algartam neamhshiméadrach" (5) algartam cripteagrafach ina n-úsáidtear eochracha difriúla matamaiticiúla don chriptiú agus don díchriptiú.

Is minic a úsáidtear "algartaim neamhshiméadracha" i mbainistiú eochracha.

Ciallaíonn "uathrianú targaidí" (6) teicníocht phróiseála ina n-aimsítear agus ina soláthraítear go huathoibríoch luach eachtarshuite an tsuímh is dóichí ina bhfuil an targáid i bhfíor-am.

Ciallaíonn "meánchumhacht aschurtha" (6) méid iomlán an fhuinnimh aschurtha de chuid "léasair" i ngiúil roinnte ar "achar an léasair" i soicindí.

Ciallaíonn "moill ar fhorleathadh don gheata bunúsach" (3) luach na moille ar fhorleathadh a fhreagraíonn don gheata bunúsach a úsáidtear i "gciorcad iomlánaithe monailiotach". I gcás ‧fine‧ de "chiorcaid iomlánaithe mhonailiotacha", féadfar é sin a shonrú mar mhoill ar fhorleathadh in aghaidh geata thipiciúil san ‧fhine‧ sin nó mar mhoill thipiciúil sar fhorleathadh in aghaidh an gheata san ‧fhine‧ sin.

Níor cheart "moill ar fhorleathadh don gheata bunúsach" a mheascadh suas leis an moill ar ionchur/aschur i gcás "ciorcaid iomlánaithe mhonailiotaigh" chasta.

Is éard atá i ‧bhfine‧ na ciorcaid iomlánaithe uile a gcuirtear na nithe seo a leanas go léir i bhfeidhm ina leith mar mhodheolaíocht monaraíochta agus mar shonraíochtaí monaraíochta, ach amháin na feidhmeanna atá acu faoi seach:

a.

An ailtireacht chrua-earraí agus an ailtireacht bhogearraí choiteann;

b.

Teicneolaíocht deartha agus phróiseála choiteann;

c.

Na buntréithe coiteanna.

Ciallaíonn "taighde bunúsach eolaíoch" (GTN NTN) obair thurgnamhach nó obair theoiriciúil a dhéantar go príomha chun teacht ar eolas nua maidir le bunphrionsabail na bhfeiniméan nó na bhfíricí inbhraite, agus ní obair í atá dírithe go príomhúil ar aidhm ná ar chuspóir sonrach praiticiúil.

Ciallaíonn "laofacht" (méadar luasghéaraithe) (7) an meán thar thréimhse shonraithe d'aschur méadair luasghéaraithe, é á thomhas faoi chúinsí sonraithe oibriúcháin, agus gan aon chomhghaol ann le luasghéarú ná le rothlú an ionchuir. Sloinntear "laofacht" i g nó i méadair in aghaidh an tsoicind chearnaithe (g nó m/s2). (Caighdeán IEEE 528-2001) (Miocra g cothrom le 1 × 10-6 g).

Ciallaíonn "laofacht" (gíreascóp) (7) an meán thar thréimhse shonraithe d'aschur gíreascóip, é á thomhas faoi chúinsí sonraithe oibriúcháin, agus gan aon chomhghaol ann le luasghéarú ná le rothlú an ionchuir. Is i gcéimeanna in aghaidh na huaire (céim/uair) a shloinntear "laofacht" de ghnáth. (Caighdeán IEEE 528-2001).

Ciallaíonn "ceamáil" (2) díláithriú aiseach in aon rothlú amháin den phríomhfhearsaid agus é á thomhas i bplána atá ingearach le pláta fásála na fearsaide, ag pointe le hais imlíne phláta fásála na fearsaide (Tagairt: ISO 230/1 1986, mír 5.63).

Ciallaíonn "ramhfhoirmeacha snáithíní carbóin" (1) cogairse de shnáithíní neamhbhrataithe nó de shnáithíní brataithe agus é i gceist go mbeidís mar chreat ag páirt sula gcuirfí isteach an "mhaitrís" chun "comhchodach" a dhéanamh de.

Ciallaíonn "CEP" (ciorcal na comhdhóchúlachta) (7) tomhas cruinnis; ga an chiorcail i lár na targaide, ag raon sonrach, ina ndéanann 50 % de chinn na ndiúracán teagmháil.

Ciallaíonn "léasar ceimiceach" (6) léasar ina ngintear an speiceas flosctha leis an bhfuinneamh aschurtha le himoibriú ceimiceach.

Ciallaíonn "meascán ceimiceach" (1) táirge soladach, leachtach nó gásach ina bhfuil dhá chomhpháirt nó níos mó nach n-imoibríonn le chéile faoi na coinníollacha ina bhfuil an meascán á stóráil.

Is éard atá i gceist le "córais frith-chasmhóiminte faoi rialú an imshruthaithe nó córas rialaithe treo faoi rialú an imshruthaithe" (7) córais a bhaineann leas as aer a shéidtear thar dromchlaí aerdinimiciúla d'fhonn cur leis na fórsaí a ghineann na dromchlaí nó d'fhonn na fórsaí sin a rialú.

Ciallaíonn "aerárthach sibhialta" (1 3 4 7) na "haerárthaí" sin a liostaíonn na húdaráis um eitlíocht shibhialta de réir ainmniúcháin ar liostaí deimhnithe aeracmhainneachta chun taisteal ar bhealaí tráchtála sibhialta inmheánacha agus seachtracha nó chun úsáidí dlisteanacha sibhialta, príobháideacha nó gnó.

Féach freisin "aerárthach".

Ciallaíonn "cumasctha" (1) snáithíní teirmeaplaisteacha agus snáithíní atreisiúcháin a chumascadh filiméad go filiméad, ionas go ndéanfaí meascán "maitríse" de shnáithín atreisiúcháin i bhfoirm a bheadh go hiomlán snáithíneach.

Ciallaíonn "mionú" (1) próiseas ina ndéantar cáithníní d'ábhar trína bhrú le chéile nó trína mheilt.

Is éard atá i gceist le "comharthaíocht ar chainéal coiteann" (5) modh comharthaíochta ina léirítear ar chainéal aonair idir malartuithe, trí theachtaireachtaí lipéadaithe, faisnéis chomharthaíochta a bhaineann leis an iliomad ciorcad nó leis an iliomad glaoch agus faisnéis eile amhail an fhaisnéis sin a mbaintear leas aisti i mbainistiú gréasáin.

Ciallaíonn "rialaitheoir an chainéil chumarsáide" (4) an comhéadan fisiceach a rialaíonn sreabhadh na faisnéise digití sioncrónaí nó aisioncrónaí. Is éard atá ann cóimeáil ar féidir í a chomhtháthú i dtrealamh ríomhaireachta nó i dtrealamh teileachumarsáide ionas go mbeidh rochtain ar chumarsáid.

Tá "córais cúitimh" (6) comhdhéanta de bhraiteoir príomhúil scálach, braiteoir tagartha amháin nó níos mó (e.g., maighnéadmhéadair veicteoirí) chomh maith le bogearraí lenar féidir torann rothlaithe coirp dhocht de chuid an ardáin a laghdú.

Ciallaíonn "comhchodach" (1 2 6 8 9) "maitrís" agus pas breise nó pasanna breise ina bhfuil cáithníní, guairí, snáithíní nó aon chomhcheangal díobh sin, agus iad ann chun críche sonraí nó chun críoch sonrach.

Ciallaíonn "comhthábla rothlach" (2) tábla inar féidir an saotharphíosa a chasadh agus a chur ar leathstuaic ar dhá ais neamh-chomhthreomhara, ar féidir iad a chomhordú go comhuaineach ar mhaithe le "comhrianú a rialú".

Ciallaíonn "comhdhúile III/V" (3 6) táirgí polachriostalacha nó táirgí dénártha nó táirgí coimpléascacha monachriostalacha arb éard atá iontu dúile ó ghrúpa IIIA agus VA de thábla rangaithe peiriadach Mendeleyey (e.g., arsainíd ghailliam, arsainíd alúnanaim-ghailliam, foisfíd indiam).

Ciallaíonn "comhrianú a rialú" (2) dhá ghluaisne nó níos mó atá "faoi rialú uimhriúil" agus a fheidhmíonn i gcomhréir le treoracha lena sonraítear an chéad suíomh eile a éilítear agus na rátaí fotha a éilítear chun an tsuímh sin. Bíonn na rátaí fotha sin éagsúil ó chéile ionas go mbainfí amach an comhrianú is inmhianaithe (tag. ISO/DIS 2806 - 1980).

Ciallaíonn "teocht chriticiúil" (1 3 5) (dá dtagraítear uaireanta mar an teocht thrasdultach) de chuid ábhair shonraigh "forsheoltaigh" an teocht sin ag a gcailleann an t-ábhar an fhriotaíocht atá aige in aghaidh sreabhadh an tsrutha leictrigh leanúnaigh.

Ciallaíonn "gníomhachtú cripteagrafach" (5) aon teicníocht lena ngníomhachtaítear nó lena gcumasaítear cumas cripteagrafach, trí mheicníocht shlán atá á cur chun feidhme ag monróir an earra agus atá ceangailte go huathúil den earra nó den chustaiméir a bhfuil an cumas cripteagrach á ghníomhachtú nó á chumasú di nó dó (e.g. eochair cheadúnais shraithuimhir-bhunaithe nó ionstraim fíordheimhnithe amhail teastas atá sínithe go digiteach).

Féadfar teicníochtaí agus meicníochtaí an "ghníomhachtaithe chripteagrafaigh" a chur chun feidhme mar chrua-earraí, mar "bhogearraí" nó mar "theicneolaíocht".

Ciallaíonn "cripteagrafaíocht" (5) an disciplín a chorpraíonn na prionsabail, na bealaí agus na modhanna le sonraí a athrú ó bhonn d'fhonn ábhar faisnéise na sonraí sin a cheilt, d'fhonn a chinntiú nach bhféadfaí na sonraí sin a mhodhnú i ngan fhios, nó d'fhonn úsáid neamhúdaraithe na sonraí sin a chosc. Ní bhaineann an "chripteagrafaíocht" ach le faisnéis a athrú ó bhonn trí leas a bhaint as ‧paraiméadar rúnda‧ amháin nó níos mó (e.g., cripteathróga) nó as an mbainistiú gaolmhar eochracha.

‧Paraiméadar rúnda‧: tairiseach nó eochair a dhéantar a cheilt ar dhaoine eile nó nach roinntear ach laistigh de ghrúpa áirithe.

Ciallaíonn "léasar toinne leanúnaí" (6) "léasar" lena soláthraítear aschur fuinnimh atá leanúnach go hainmniúil ar feadh níos mó ná 0,25 soicind.

Ciallaíonn córais "Loingseoireachta Sonraí-Thagartha" ("DBRN") (7) córais ina mbaintear leas as foinsí éagsúla sonraí geo-mhapála a rinneadh a thomhas roimhe sin agus a dhéantar a chomhtháthú ionas go gcuirtear faisnéis chruinn loingseoireachta ar fáil faoi choinníollacha dinimiciúla. Áirítear le foinsí sonraí, léarscáileanna bataiméadracha, léarscáileanna réaltaí, léarscáileanna domhantarraingthe, léarscáileanna maighnéadacha nó léarscáileanna digiteacha 3-D den tír-raon.

Ciallaíonn "scátháin in-dhífhoirmithe" (6) (tugtar scátháin oiriúnaitheacha optacha orthu freisin): scátháin ar fíor ina leith na tréithe seo a leanas:

a.

Tá dromchla amháin leanúnach frithchaiteach optúil acu a dhéantar a dhífhoirmiú go dinimiciúil trí chasmhóimintí aonair nó trí fhórsaí aonair a chur i bhfeidhm air chun cúiteamh a dhéanamh ar dhíchumadh i dtonnchruth optúil ionsaitheach an scatháin;

b.

Tá il-eilimintí frithchaiteacha optúla acu is féidir a athshuí go dinimiciúil ina gceann agus ina gceann trí chasmhóimintí aonair nó trí fhórsaí aonair a chur i bhfeidhm orthu chun cúiteamh a dhéanamh ar dhíchumadh i dtonnchruth optúil ionsaitheach an scátháin.

Ciallaíonn "úráiniam laghdaithe" (0) úráiniam laghdaithe san iseatóp 235 faoi bhun an leibhéil atá sa nádúr.

Baineann "forbairt" (NGT NTN Uile) le gach céim a thagann roimh an táirgeacht shrathach, mar shampla: dearadh, taighde ar dhearadh, anailísí ar dhearadh, coincheapa maidir le dearadh, fréamhshamhlacha a chóimeáil agus a thástáil, scéimeanna maidir le táirgeacht phíolótach, sonraí maidir le dearadh, an próiseas ina ndéantar táirge de na sonraí maidir le dearadh, dearadh na cumraíochta, dearadh an chomhtháthaithe, leagan amach.

Ciallaíonn "nascadh trí idirleathadh" (1 2 9) nascadh móilíneach soladstaideach ina ndéantar ar a laghad dhá mhiotal ar leithligh a nascadh ina bpíosa amháin inar comhionann neart a ailt le neart an ábhair is laige.

Ciallaíonn "ríomhaire digiteach" (4 5) trealamh a bhfuil ar a chumas an méid seo a leanas a dhéanamh, i bhfoirm athróige scoite amháin nó níos mó:

a.

Glacadh le sonraí;

b.

Sonraí nó treoracha a stóráil i bhfeistí stórála atá fosaithe nó inathraithe (inscríofa);

c.

Sonraí a phróiseáil trí sheicheamh stóráilte treoracha, ar seicheamh inmhodhnaithe é; agus

d.

Sonraí a sholáthar.

Maidir le seicheamh treoracha atá stóráilte a mhodhnú, áirítear leis an modhnú sin feistí eile stórála atá fosaithe a chur in ionad na bhfeistí atá ann cheana, ach ní áirítear leis aon athrú fisiceach ar shreangú ná ar idirnaisc.

Ciallaíonn "ráta an aistrithe dhigitigh" (sainmhíniú): ráta iomlán giotán na faisnéise sin a aistrítear go díreach ar aon chineál meáin.

Féach freisin "Ráta iomlán an aistrithe dhigitigh".

Ciallaíonn "fáscadh hiodrálach dírghníomhach" (2) próiseas dífhoirmiúcháin ina mbaintear leas as lamhnán solúbtha atá líonta le sreabhán agus é i dtadhall díreach leis an saotharphíosa.

Ciallaíonn "ráta síobtha" (gíreascóp) (7) comhpháirt d'aschur gíreascóip a fheidhmíonn agus é neamhspleách ar rothlú an ionchuir. Sloinntear é mar ráta uilleach. (Caighdeán IEEE 528-2001).

Ciallaíonn "anailíseoirí dinimiciúla comharthaí" (3) "anailíseoirí comharthaí" a bhaineann leas as teicníochtaí digiteacha samplála agus claochluithe chun tonnchruth áirithe a léiriú mar speictream Fourier, lena n-áirítear faisnéis faoi aimplitiúid agus faoi phasanna.

Féach freisin "anailíseoirí comharthaí".

Ciallaíonn "gram éifeachtach" (0 1) "ábhar inscoilte speisialta", na nithe seo a leanas:

a.

I gcás iseatóp plútóiniam agus iseatóp úráiniam-233, meáchan an iseatóip i ngraim;

b.

I gcás úráiniam atá saibhrithe le 1 faoin gcéad nó níos mó san iseatóp úráiniam-235, meáchan na dúile i ngraim, méadaithe faoin saibhriú cearnaithe á shloinneadh mar chodán deachúil den mheáchan;

c.

I gcás úráiniam atá saibhrithe faoi bhun 1 faoin gcéad san iseatóp úráiniam-235, meáchan na dúile i ngraim méadaithe faoi 0,0001;

Ciallaíonn "cóimeáil leictreonach" (2 3 4 5) roinnt comhpháirteanna leictreonacha (i.e., ‧eilimintí ciorcaid‧, ‧comhpháirteanna scoite‧, ciorcaid iomlánaithe, etc.) atá nasctha le chéile chun feidhm shonrach nó feidhmeanna sonracha a chur i gcrích, atá in-athsholáthraithe ina n-iomláine agus gur gnách gur féidir iad a dhíchoimeáil.

‧Eilimint ciorcaid‧: a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc. cuid fheidhmeach aonair de chiorcad leictreonach, bíodh sí gníomhach nó éighníomhach, amhail aon dé-óid amháin, aon trasraitheoir amháin, aon fhriotóir amháin, aon toilleoir amháin, etc

‧Comhpháirt scoite‧: ‧eilimint ciorcaid‧ a dhéantar a phacáistiú léi féin agus a bhfuil a naisc sheachtracha féin aici.

Ciallaíonn "aeróg eagair chéimnithe is instiúrtha go leictreonach" (5 6) aeróg lena ndéantar léas trí chúpláil pas, i.e., is iad comhéifeachtaí coimpléascacha flosctha na ndúl atá á ngathú a rialaíonn stiúradh an léis agus is féidir an treo ina bhfuil an léas á ghathú a athrú ó thaobh asamait de nó ó thaobh airde de, nó an dá rud, trí chomhartha leictreach a chur i bhfeidhm, sa tarchur agus sa ghlacadh araon.

Ciallaíonn "ábhair fuinneamhachais" (1) substaintí nó meascáin a imoibríonn go ceimiceach chun fuinneamh a scaoileadh, fuinneamh atá riachtanach don fheidhm atá ceaptha ina leith. Is fo-aicme d'ábhair fuinneamhachais iad "pléascáin", "ábhair phiriteicniúla" agus "tiomántáin".

Ciallaíonn "éifeachtóir deiridh" (2) greamáin, ‧aonaid uirlisithe ghníomhacha‧ agus aon uirlisiú eile a cheanglaítear leis an mbonnphláta ag ceann ghéag láimhsitheora "róbait".

Is éard atá in ‧aonad uirlisithe gníomhach‧ gaireas lena dtugtar cumhacht tiomána, fuinneamh próiseála nó braiteacht don saotharphíosa.

Ciallaíonn "dlús coibhéiseach" (6) mais achair optúil a bhfuil optach in aghaidh an aonaid ann agus é á theilgeann ar an dromchla optúil.

Ciallaíonn "Córais shaineolacha" (7) córais lena soláthraítear torthaí trí rialacha a chur i bhfeidhm ar shonraí a stóráiltear go neamhspleách ar an "gclár" agus a bhfuil ar a chumas aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh:

a.

An "cód foinse", arna cur isteach ag an úsáideoir, a mhodhnú go huathoibríoch;

b.

Eolas a chur ar fáil a bhaineann le haicme áirithe deacrachtaí i dteanga gharnádúrtha;

c.

An t-eolas sin atá riachtanach chun an córas a fhorbairt (oiliúint shiombalach) a fháil.

Ciallaíonn "pléascáin" (1) substaintí nó meascáin, bíodh siad soladach, leachtach nó gásach, nach mór dóibh madhmadh nuair atá feidhm á baint astu mar lánáin phríomhúla, mar lánáin treisithe nó mar phríomhlánáin i bpléasc-chinn, i scartáil agus i bhfeidhmeanna eile.

Ciallaíonn "córais FADEC" (7 9): Córais Lánúdaráis do Rialú Digiteach ar Innill - Córas digiteach leictreonach rialaithe d'inneall gástuirbín a bhfuil ar a chumas an t-inneall a rialú go huathrialach tríd an raon oibríochta go léir ón uair a éilítear an t-inneall a thosú go dtí go n-éilítear an t-inneall a mhúchadh, faoi ghnáthchúinsí agus faoi chúinsí lochta araon.

Ciallaíonn "lamháltas lochtanna" (4): an cumas atá i gcóras ríomhaireachta leanúint ag oibriú, fiú má theipeann ar aon cheann dá chomhpháirteanna crua-earraí nó "bog-earraí", gan aon idirghabháil ó dhaoine, ag leibhéal áirithe seirbhíse a chinntíonn: go leanann an córas air ag feidhmiú, a áirithíonn sláine sonraí agus téarnamh seirbhíse laistigh de thréimhse áirithe.

Aírítear le "ábhair shnáithíneacha nó ábhair fhiliméadacha" (0 1 8) na nithe seo a leanas:

a.

"Monaifiliméid" leanúnacha;

b.

"Snáth" leanúnach agus "caisirníní" leanúnacha;

c.

"Téipeanna", fabraicí, mataí randamacha agus bréideanna randamacha;

d.

Blaincéid de shnáithíní mionghearrtha, de shnáithíní stáplacha agus de shnáithíní comhtháite;

e.

Guairí, bídís monochriostalach nó polachriostalach, fada nó gearr;

f.

Laíon polaimíde aramatach.

Ciallaíonn "ciorcad iomlánaithe scannánach" (3) eagar "d'eilimintí ciorcaid" agus d'idirnaisc mhiotalacha a fhoirmítear nuair a dheasctar scannán tiubh nó tanaí ar "fhoshraith" inslithe.

Is éard atá in ‧eilimint ciorcaid‧ cuid fheidhmeach aonair de chiorcad leictreonach, bíodh sí gníomhach nó éighníomhach, mar shampla aon dé-óid amháin, aon trasraitheoir amháin, aon fhriotóir amháin, aon toilleoir amháin, etc.

Ciallaíonn "fosaithe" (5) nach féidir leis an algartam códúcháin ná leis an algartam comhbhrúite glacadh le paraiméadair a sholáthraítear go seachtrach (e.g., athróga cripteagrafacha nó eochairathróga) ná ní féidir leis an úsáideoir an t-algartam a mhodhnú.

Is éard atá i gceist le "eagar de bhraiteoirí optúla um rialú eitilte" (7) gréasán de bhraiteoirí optúla dáilte, a bhaineann leas as léasacha "léasair", chun sonraí maidir le rialú eitilte i bhfíor-am a sholáthar don phróiseáil ar bord.

Is éard atá i gceist le "ruthag eitilte a optamú" (7) nós imeachta lena ndéantar diall ó ruthag inmhianaithe ceathairthoiseach (spás agus am) a laghdú an oiread agus is féidir agus atá bunaithe ar fheidhmíocht nó ar éifeachtacht a mhéadú an oiread agus is féidir i gcás tascanna misin.

Ciallaíonn "eagar de phlánaí fócasacha" (6 8) ciseal líneach plánach nó ciseal déthoiseach plánach, nó teaglaim de chisil phlánacha, d'eilimintí brathadóireachta aonair, le leictreonaic léitheoireachta nó á gceal, a fheidhmíonn sa phlána fócasach.

Níl sé i gceist go n-áireofaí leis seo cruach d'eilimintí brathadóireachta aonair ná aon bhrathadóirí dhá eilimint, trí eilimint nó ceithre eilimint ar choinníoll nach gcuirtear tréimhse moille ná suimeáil i bhfeidhm laistigh den eilimint.

Ciallaíonn "bandaleithead codánach" (3 5) an "bandaleithead meandrach" roinnte ar an minicíocht lárnach agus á shloinneadh mar chéatadán.

Ciallaíonn "abhóga minicíochta" (5) cineál "spréspeictreaim" ina n-athraítear minicíocht tarchurtha de chuid cainéil aonair chumarsáide trí shraith randamach nó súdrandamach de chéimeanna scoite.

Ciallaíonn "aga lasctha minicíochta" (3 5) an méid ama (i.e. an mhoill) a thógann sé ar chomhartha agus é á lascadh ó mhinicíocht aschurtha sonraithe amháin, chun teacht go dtí minicíocht aschurtha sonraithe eile nó i bhfoisceacht ± 0,05 % di. Earraí a bhfuil raon minicíochta sonraithe acu ar lú é ná ± 0,05 % timpeall a minicíocht láir, sainmhínítear iad mar earraí nach bhfuil ar a gcumas lascadh minicíochta a dhéanamh.

Ciallaíonn "sintéiseoir minicíochta" (3) aon chineál foinse minicíochta nó aon chineál gineadóra comharthaí, is cuma cad é go díreach an teicníocht a úsáidtear, a sholáthraíonn an iliomad minicíochtaí aschurtha bídís comhuaineach nó malartach, ó aschur amháin nó níos mó, agus iad á rialú nó ag líon níos lú de mhinicíochtaí caighdeánacha (nó de mháistir-mhinicíochtaí) nó á ndíorthú astu.

Is éard atá i gceist le "breosla-chill" (8) feiste leictriceimiceach a thiontaíonn fuinneamh ceimiceach ina leictreachas Srutha Dhírigh (DC) trí bhreosla a ídiú a thagann ó fhoinse sheachtrach.

Ciallaíonn "in-chomhleáite" (1) ní is féidir a thrasnascadh tuilleadh nó a pholaiméiriú tuilleadh (leasú) trí leas a bhaint as teas, as radaíocht, as catalaígh, etc., nó ní is féidir a leá gan phirealú (gan ghualú).

Ciallaíonn "adamhú le gás" (1) próiseas ina ndéantar braoiníní as sruth de chóimhiotail leáite, a bhfuil trastomhas de 500 mionmhéadar nó níos lú acu, trí shruth ardbhrú gáis.

Is éard atá i gceist le "Scaipthe go geografach" (6) go bhfuil níos mó ná 1 500 m idir suíomh amháin agus suíomh eile, in aon treo. Meastar go bhfuil braiteoirí soghluaiste "scaipthe go geografach" i gcónaí.

Ciallaíonn "gléas treoraíochta" (7) córais lena gcomhtháthaítear an próiseas ina ndéantar suíomh agus luas feithicle a thomhas agus a ríomh (i.e. loingsiú) leis an bpróiseas ina ndéantar orduithe a ríomh agus a sheoladh chuig córais rialaithe eitilte na feithicle d'fhonn an ruthag a cheartú.

Ciallaíonn "dlúthú te iseastatach" (2) an próiseas ina ndéantar teilgean a bhrúchóiriú ag teocht níos airde ná 375 K (102 °C) i gcuas iata trí mheáin éagsúla (gás, leacht, cáithníní soladacha, etc.) d'fhonn brú cothrom a chruthú i ngach treo chun folúis inmheánacha sa teilgean a laghdú nó a dhíothú.

Ciallaíonn "ciorcad iomlánaithe hibrideach" (3) aon teaglaim de chiorcad nó de chiorcaid iomlánaithe, nó de chiorcad iomlánaithe a bhfuil ‧eilimintí ciorcaid‧ nó ‧comhpháirteanna scoite‧ aige atá nasctha le chéile chun feidhm shonrach nó feidhmeanna sonracha a chur i gcrích, agus a bhfuil gach ceann de na saintréithe seo a leanas aige:

a.

Tá feiste amháin ann, ar a laghad, nach bhfuil imchochlaithe;

b.

Tá sé nasctha le chéile trí ghnáthmhodhanna táirgthe ciorcad iomlánaithe;

c.

Tá sé in-athsholáthraithe ina iomláine;

d.

Ní féidir iad a bhaint as a chéile de ghnáth.

‧Eilimint ciorcaid‧: cuid fheidhmeach aonair de chiorcad leictreonach, bíodh sí gníomhach nó éighníomhach, mar shampla aon dé-óid amháin, aon trasraitheoir amháin, aon fhriotóir amháin, aon toilleoir amháin, etc.

‧Comhpháirt scoite‧: ‧eilimint ciorcaid‧ a dhéantar a phacáistiú léi féin agus a bhfuil a naisc sheachtracha féin aici.

Ciallaíonn "feabhsú íomhánna" (4) íomhánna a dhíorthaítear go seachtrach agus a bhfuil faisnéis iontu a phróiseáil le halgartaim amhail comhbhrú ama, scagadh, eastóscadh, roghnú, comhghaolú, conbhlóidiú, nó trasfhoirmiú idir fhearainn (e.g., trasfhoirmiú tapa Fourier nó trasfhoirmiú Walsh). Ní áirítear leis sin algartaim nach n-úsáideann ach trasfhoirmiú líneach nó trasfhoirmiú rothlach maidir le híomhá aonair, mar shampla aistriúchán, eastóscadh gnéithe, clárú nó dathú bréagach.

Is éard atá i gceist le "imdhíon-thocsain" (1) comhchuingeach d'antashubstaint mhonaclónach atá sonrach do chineál amháin ceall agus de "thocsain" nó de "fho-aonad de thocsain", agus ar comhchuingeach é nach dtéann i bhfeidhm ach ar chealla galracha.

Ciallaíonn "atá san fhearann poiblí" (NGT NTN NGB), de réir mar atá feidhm aige san Iarscríbhinn seo: "teicneolaíocht" nó "bogearraí" a cuireadh ar fáil agus nár cuireadh aon srian i bhfeidhm maidir lena scaipeadh ina dhiaidh sin (ní chiallaíonn srian ó thaobh cóipchirt de go dtógtar "teicneolaíocht" nó "bogearraí" as "an bhfearann poiblí").

Is éard atá i gceist le "an tslándáil faisnéise" (4 5) na bealaí go léir agus na feidhmeanna go léir lena n-áirithítear inrochtaineacht, rúndacht nó sláine faisnéise nó teileachumarsáide, ach ní áirítear leis sin na bealaí ná na feidhmeanna atá ceaptha le cosaint a thabhairt in aghaidh teipeanna. Áirítear leis seo "cripteagrafaíocht", "gníomhachtú cripteagrafach""crioptanailís", cosaint ar an sceitheadh amhrasach agus slándáil na ríomhairí.

‧Crioptanailís‧: anailís ar chóras cripteagrafaíochta nó ar ionchur agus ar aschur an chórais sin d'fhonn athróga rúnda nó sonraí íogaire, lena n-áirítear glantéacs, a bhaint as.

Ciallaíonn "bandaleithead meandrach" (3 5 7) an bandaleithead sin ina bhfanann cumhacht an aschurtha ag leibhéal seasmhach laistigh de 3 dB gan aon pharaiméadair oibríochta eile a choigeartú.

Ciallaíonn "raon ionstraimithe" (6) raon sonraithe, soiléir, taispeána de radar.

Cuirtear "insliú" (9) le comhpháirteanna de mhótar roicéid é, i.e. leis an gcás, leis an mbuinne, leis na hionraoin, le hiaimh an cháis, agus áirítear leis stoc leatháin déanta as rubar comhshuite atá leasaithe nó leath-leasaithe ina bhfuil ábhar inslithe nó teasfhulangach. Féadfar é a chur leis freisin mar bhútáil nó mar fhlapaí um strusmhaolú.

Tá "lineáil inmheánach" (9): oiriúnach don nasc-chomhéadan idir an tiomántán soladach agus an cás nó an líneáil inslithe. Is éard a bhíonn ann de ghnáth easrú ábhar theasfhulangaigh nó ábhar inslithe ar bhun polaiméire leachtaí, e.g. polabútaidhé-éin hiodrocsail-fhoirceanta líonta le carbón (HTPB) nó polaiméir eile ar cuireadh oibreáin leasaithe leis trína spraeáil nó trína scrídeáil ar an taobh istigh den chás.

Is éard atá i gceist le "grádaiméadar Maighnéadach Intreach" (6) eilimint aonair lena mbraitear grádán an réimse mhaighnéadaigh agus an leictreonaic ghaolmhar, arb é is aschur dó tomhas ar ghrádán an réimse mhaighnéadaigh.

Féach freisin "grádaiméadar maighnéadach".

Áirítear le "saothráin bheo atá ar leithlis" (1) saothráin bheo atá suanach agus saothráin bheo atá in ullmhóidí triomaithe.

Ciallaíonn "fáisceáin iseastatacha" (2) trealamh lenar féidir cuas iata a bhrúchóiriú trí mheáin éagsúla (gás, leacht, cáithníní soladacha, etc.) d'fhonn brú cothrom a chruthú i ngach treo laistigh den chuas, brú a bheidh le cur i bhfeidhm ar shaotharphíosa nó ar ábhar.

Is éard atá i gceist le "léasar" (0 2 3 5 6 7 8 9) cóimeáil de chomhpháirteanna lena dtáirgtear solas atá comhleanúnach ó thaobh spáis agus ama de agus a mhéadaítear trí astú radaíochta a spreagadh.

Féach freisin: "Léasar ceimiceach";

"Léasar for-ardchumhachta";

"Léasar aistrithe".

Ciallaíonn "aga an léasair" (sainmhíniú) an t-achar ama a mbíonn radaíocht "léasair" á cur amach ag "léasar", agus i gcás na "léasar bíogach" is éard atá i gceist an t-achar ama a mbíonn bíog aonair nó sraith de bhíoga comhleanúnacha á gcur amach.

Ciallaíonn "feithiclí atá níos éadroime ná an t-aer" (9) balúin agus aerlonga a bhíonn ag brath ar aer te nó ar gháis eile atá níos éadroime ná an t-aer, gáis mar héiliam nó hidrigin, chun go bhféadfaidís éirí in airde.

Ciallaíonn "líneacht" (2) (is i dtéarmaí neamhlíneachta a thomhaistear é de ghnáth); is éard atá ann uasdiall na sainuimhreach iarbhír (meán an léimh is airde agus an léimh is ísle), deimhneach nó diúltach, ó líne dhíreach a dhéantar a shuíomh sa tslí is go ndéanfaí na huasdialltaí a chothromú agus a íoslaghdú.

Is éard atá i gceist le "líonra ceantair logánta" (4 5): córas cumarsáide sonraí a bhfuil gach ceann de na saintréithe seo a leanas aige:

a.

Is féidir, trí bhíthin an chórais sin, le líon treallach ‧feistí sonraí‧ neamhspleácha teagmháil a dhéanamh le chéile go díreach;

b.

Ní bhaineann sé ach le ceantar geografach a bhfuil achar measartha ann (e.g., bloc oifigí, monarcha, campas, trádstóras).

Ciallaíonn ‧feiste sonraí‧ trealamh a bhfuil ar a chumas seichimh d'fhaisnéis dhigiteach a tharchur nó a bhfuil ar a chumas glacadh leis na seichimh sin.

Is éard atá i gceist le "grádaiméadair maighnéadacha" (6) uirlis atá deartha chun comhathrú spáis na réimsí maighnéadacha a thagann ó fhoinsí atá lasmuigh den uirlis féin a aimsiú. Is éard atá ann roinnt "maighnéadaiméadar" agus an leictreonaic ghaolmhar, arb é is aschur dó tomhas ar ghrádán an réimse mhaighnéadaigh.

Féach freisin "grádaiméadar maighnéadach intreach".

Is éard atá i gceist le "maighnéadaiméadair" (6) uirlis atá deartha chun réimsí maighnéadacha a thagann ó fhoinsí atá lasmuigh den uirlis féin a aimsiú. Is éard atá ann eilimint singil lena mbraitear grádán réimse mhaighnéadaigh agus an leictreonaic ghaolmhar, arb é is aschur dó tomhas ar an réimse maighnéadach.

Ciallaíonn "príomhchuimhne" (4): an chuimhne phríomhúil ina ndéantar sonraí nó treoracha a stóráil le go mbeidh rochtain sciobtha ag an láraonad próiseála orthu. Is éard atá ann cuimhne inmheánach "ríomhaire dhigitigh" agus aon bhreisiú ordlathach a ghabhann leis, mar shampla taisce nó cuimhne bhreisithe a dhéantar a rochtain go neamhsheicheamhach.

"Ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" (0): d'fhéadfaí iad seo a leanas a áireamh leis na hábhair sin: copar, cruach dhosmálta, alúmanam, ocsaíd alúmanaim, cóimhiotail alúmanaim, nicil nó cóimhiotal ina bhfuil 60 % nó níos mó meáchan nicile agus polaiméirí hidreacarbóin fluairínithe atá díonach ar UF6, de réir mar is cuí don phróiseas deighilte.

Ciallaíonn "maitrís" (1 2 8 9) pas atá leanúnach cuid mhaith agus a líonann an spás idir cáithníní, guairí nó snáithíní.

Is éard atá i gceist le "neamhchinnteacht tomhais" (2): an sainpharaiméadar lena sonraítear an raon timpeall ar luach an aschurtha ina bhfuil luach ceart na hathróige intomhaiste taobh istigh de leibhéal muiníne 95 %. Áirítear leis na dialltaí córasacha neamhcheartaithe, an frithbhualadh neamhcheartaithe agus na dialltaí randamacha (tag. ISO 10360-2, nó VDI/VDE 2617).

Ciallaíonn "cóimhiotalú meicniúil" (1) próiseas cóimhiotalaithe a tharlaíonn nuair a dhéantar púdair eiliminteacha agus púdair phríomh-chóimhiotalacha a nascadh, a bhriseadh agus a nascadh an athuair trí thurraing mheicniúil. Féadfar cáithníní neamh-mhiotalacha a chorprú sa chóimhiotal trí na púdair iomchuí a chur leis.

Ciallaíonn "eastóscadh leatáin" (1) próiseas ina ndéantar táirge cóimhiotail ribíneach a ‧sholadú go gasta‧ agus a eastóscadh trí théascán gearr de bhloc rothlach fuaraithe a chur isteach i ndabhach de chóimhiotal leáite.

‧Soladú go gasta‧: ábhar leáite a sholadú ag rátaí fuaraithe ar mó iad ná 1 000 K/s.

Ciallaíonn "guairneáil leatáin" (1): próiseas ina ndéantar sruth miotail leáite a ‧sholadú go gasta‧, agus é ag bualadh in aghaidh bloic rothlaigh fhuaraithe, ionas go ndéanfaí táirge calógach, táirge ribíneach nó táirge ar dhéanamh slaite de.

‧Soladú go gasta‧: ábhar leáite a sholadú ag rátaí fuaraithe ar mó iad ná 1 000 K/s.

Ciallaíonn "micrea-chiorcad micriríomhaire" (3): "ciorcad iomlánaithe monailiotach" nó "ciorcad iomlánaithe ilslise" a bhfuil aonad loighce agus uimhríochta (ALU) ann a bhfuil ar a chumas treoracha ginearálta a chur i bhfeidhm ó chuimhne inmheánach, ar shonraí atá sa chuimhne inmheánach.

Féadfar cur leis an gcuimhne inmheánach le cuimhne sheachtrach.

Ciallaíonn "micrea-chiorcad micreaphróiseálaí" (3) "ciorcad iomlánaithe monailiotach" nó "ciorcad iomlánaithe ilslise" a bhfuil aonad loighce agus uimhríochta (ALU) ann a bhfuil ar a chumas sraith de threoracha ginearálta a chur i bhfeidhm ó chuimhne sheachtrach.

Ní gnách go mbíonn cuimhne dhílis a bheadh ar fáil d'úsáideoirí ag an "micrea-chiorcad micreaphróiseálaí", cé gur féidir an chuimhne atá ar an tslis a úsáid agus feidhm loighce an mhicrea-chiorcaid sin á cur i bhfeidhm.

Áirítear leis sin sraitheanna de shliseanna atá ceaptha le hoibriú le chéile ionas go bhfeidhmeoidh an "micrea-chiorcad micreaphróiseálaí".

Ciallaíonn "miocrorgánaigh" (1 2) bactéir, víris, míceaphlasmaí, rickettsia, clamaidia nó fungais, bíodh siad nádúrtha, feabhsaithe nó mionathraithe, i bhfoirm "saothrán beo atá ar leithlis" nó mar ábhar lena n-áirítear ábhar beo atá ionaclaithe nó éillithe d'aon ghnó lena macasamhail de shaothráin.

Ciallaíonn "diúracáin" (1 3 6 7 9) córais iomlána roicéad agus córais aerfheithicilí gan foireann, a bhfuil ar a gcumas cinn diúracáin de 500 kg ar a laghad a sheachadadh ag raon 300 km ar a laghad.

Is éard atá i gceist le "monafiliméad" (1) nó filiméad an breisiú is lú de shnáithín, gan aige ach trastomhas de chúpla micriméadar de ghnáth.

Ciallaíonn "ciorcad iomlánaithe monailiotach" (3) teaglaim ‧d'eilimintí ciorcaid‧, bídís éighníomhach nó gníomhach, nó an dá rud, agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Foirmítear iad trí phróiseas idirleata, trí phróisis ionchlannaithe nó trí phróisis deasctha in nó ar ábhar leathsheoltach aonair, ní ar a dtugtar ‧slis‧.

b.

Glactar leis go bhfuil siad doroinnte;

c.

Cuireann siad feidhm nó feidhmeanna an chiorcaid i gcrích.

Is éard atá in ‧eilimint ciorcaid‧ cuid fheidhmeach aonair de chiorcad leictreonach, bíodh sí gníomhach nó éighníomhach, mar shampla aon dé-óid amháin, aon trasraitheoir amháin, aon fhriotóir amháin, aon toilleoir amháin, etc.

Tá "braiteoirí um íomháú monaspeictreach" (6) in ann sonraí ón íomháú a ghnóthú ó bhanda speictreach scoite aonair.

Ciallaíonn "ciorcad iomlánaithe ilslise" (3) dhá "chiorcad iomlánaithe mhonailiotacha" nó níos mó agus iad nasctha le "foshraith" choiteann.

Tá "braiteoirí um íomháú ilspeictreach" (6) in ann sonraí ón íomháú a ghnóthú go comhuaineach nó go srathach ó dhá bhanda speictreacha scoite nó níos mó. Uaireanta, tagraítear do bhraiteoirí a bhfuil níos mó ná fiche banda speictreach scoite acu mar bhraiteoirí um íomháú hipirspeictreach.

Ciallaíonn "úráiniam nádúrtha" (0) úráiniam a bhfuil na meascáin d'iseatóip atá sa nádúr ann.

Ciallaíonn "rialaitheoir um rochtain ar an líonra" (4) comhéadan fisiceach le líonra lasctha dáilte. Baintear leas as meán coiteann a oibríonn an "ráta aistrithe dhigitigh" céanna tríd síos, agus leas á bhaint as eadránú (e.g., ceadchomhartha nó iompróir a bhrath) le haghaidh an tarchurtha. Go neamhspleách ar na cinn eile, roghnaíonn sé paicéid sonraí nó grúpaí sonraí (e.g., IEEE 802) a sheoltar chuige. Is éard atá ann cóimeáil ar féidir í a chomhtháthú i dtrealamh ríomhaireachta nó i dtrealamh teileachumarsáide ionas go mbeidh rochtain ar chumarsáid.

Ciallaíonn "ríomhaire néarach" (4) feiste ríomhaireachtúil atá deartha nó atá modhnuithe le haithris a dhéanamh ar néarón nó ar chnuasach néarón, i.e., feiste ríomhaireachtúil ar cuid suntais é an cumas atá ina cuid crua-earraí meáchan agus uimhreacha na n-idirnasc idir an iliomad comhpháirteanna ríomhaireachtúla a mhodhnú, bunaithe ar shonraí a bhí ann roimhe sin.

Ciallaíonn "imoibreoir núicléach" (0) imoibreoir iomlán a bhfuil ar a chumas feidhmiú sa tslí is go gcothaítear imoibriú slabhrach inscoilte atá rialaithe agus féinchothaitheach. Áirítear le "himoibreoir núicléach" na hearraí go léir atá istigh i soitheach an imoibreora nó atá ceangailte go díreach leis, an trealamh lena rialaítear leibhéal na cumhachta i gcroí an imoibreora, agus na comhpháirteanna sin a mbíonn príomhfhuarthán chroí an imoibreora iontu de ghnáth, nó a bhíonn i dtadhall díreach leis nó lena ndéantar é a rialú.

Ciallaíonn "rialú uimhriúil" (2) rialú uathoibríoch ar phróiseas a chuirtear i gcrích le feiste a bhaineann leas as sonraí uimhriúla a chuirtear isteach, de ghnáth, agus an oibríocht ar siúl (tag. ISO 2382).

Ciallaíonn "cód aidhme" (9) foirm threalamh-inrite de shloinneadh áisiúil ar phróiseas amháin nó ar níos mó próiseas ("cód foinse" (teanga fhoinseach)), agus í tar éis a tiontaithe ag córas ríomhchlárúcháin.

Ciallaíonn "aimpliú optúil" (5) i gcás cumarsáide optúla, is éard atá ann teicníocht aimpliúcháin lena dtugtar isteach neartú de chomharthaí optúla agus iad ginte le foinse optúil ar leith, gan iad a thiontú go comharthaí leictreacha, i.e., trí leas a bhaint as aimplitheoirí optúla leathsheoltacha, aimplitheoirí lonracha de shnáithíní optúla.

Ciallaíonn "ríomhaire optúil" (4) ríomhaire atá deartha nó atá modhnaithe le leas a bhaint as solas chun sonraí a thaispeáint agus a bhfuil a chuid eilimintí loighce ríomhaireachtúla bunaithe ar fheistí optúla dírchúpláilte.

Ciallaíonn "ciorcad iomlánaithe optúil" (3) "ciorcad iomlánaithe monailiotach" nó "ciorcad iomlánaithe hibrideach", a bhfuil páirt amháin nó níos mó de atá ceaptha le feidhmiú mar fhótabhraiteoir nó mar fhóta-astaíre nó atá ceaptha le feidhm nó feidhmeanna optúla nó le feidhm nó feidhmeanna leictre-optúla a chur i gcrích.

Ciallaíonn "lascadh optúil" (5) comharthaí i bhfoirm optúil a ródú nó a lascadh gan iad a thiontú ina gcomharthaí leictreacha.

Ciallaíonn "dlús iomlán an tsrutha" (3) líon iomlán na n-aimpéarlúb sa chorna (i.e., suim líon na lúb méadaithe faoin sruth uasta atá á iompar ag gach lúb) roinnte ar thrasghearradh iomlán an chorna (arb é atá ann filiméid fhorsheoltacha, an mhaitrís mhiotalach a bhfuil na filiméid fhorsheoltacha neadaithe inti, an t-ábhar imchochlaithe, aon chainéil fuaraithe, etc.).

Ciallaíonn "stát atá rannpháirteach" (7 9) stát atá rannpháirteach i gComhshocraíocht Wassenaar.

Ciallaíonn "buaic-chumhacht" (6) an leibhéal is airde cumhachta a bhaintear amach le linn "aga an léasair".

Ciallaíonn "líonra ceantair pearsanta" (5) córas cumarsáide sonraí a bhfuil gach ceann de na saintréithe seo a leanas aige:

a.

Is féidir, trí bhíthin an chórais sin, le líon treallach ‧feistí sonraí‧ neamhspleácha nó líon treallach ‧feistí sonraí‧ idirnasctha teagmháil a dhéanamh le chéile go díreach; agus

b.

Ní bhaineann sé ach leis an gcumarsáid idir feistí atá i ngarchomharsanacht duine aonair nó i ngarchomharsanacht rialaitheoir feistí (e.g., seomra aonair, oifig nó gluaisteán).

Ciallaíonn ‧feiste sonraí‧ trealamh a bhfuil ar a chumas seichimh d'fhaisnéis dhigiteach a tharchur nó a bhfuil ar a chumas glacadh leis na seichimh sin.

Ciallaíonn "bainistiú cumhachta" (7) an chumhacht a tharchuirtear ó chomhartha an airdemhéadair a athrú ionas go mbeidh an chumhacht a fhaightear ag airde "aerárthaigh" ag an leibhéal íosta is gá chun an airde a dhéanamh amach.

Ciallaíonn "trasduchtóirí brú" (2) feistí a thiontaíonn tomhais brú ina gcomhartha leictreach.

Ciallaíonn "a rinneadh a dheighilt cheana féin" (0 1) cuireadh i bhfeidhm próiseas ar bith atá ceaptha chun cur le tiúchan an iseatóip atá faoi rialú.

Ciallaíonn "rialú príomha eitilte" (7) rialaitheoir cobhsaíochta nó ainlithe "aerárthaigh" a bhaineann leas as gineadóirí fórsa/móiminte, i.e. dromchlaí rialaithe aerdinimiciúla nó treorialú um shá tiomána.

Tá "príomheilimint" (4), mar a bhfuil feidhm aige i gCatagóir 4 ina "príomheilimint" má chosnaíonn sí níos mó ná 35 % de luach iomlán an chórais a bhfuil sí mar chuid de, eilimint nua a chur ina áit. Is é luach na heiliminte an méid a d'íoc monaróir an chórais as an eilimint nó an méid a d'íoc suimeálaí an chórais aisti. Is éard atá sa luach iomlán an gnáthphraghas díola idirnáisiúnta nuair a dhíoltar an córas le páirtithe neamhghaolmhara, tráth na monaraíochta nó tráth a ndéantar an loingsiú a chomhdhlúthú.

Ciallaíonn "táirgeadh" (NGT NTN Uile) gach céim den táirgeadh, lena n-áirítear na céimeanna seo a leanas: déantús, innealtóireacht táirgeachta, monarú, comhtháthú, cóimeáil (gléasadh), cigireacht, tástáil, dearbhú cáilíochta.

Ciallaíonn "trealamh táirgeachta" (1 7 9) uirlisiú, teimpléid, díreoga, mandrailí, múnlaí, díslí, daingneáin, meicníochtaí ailíniúcháin, trealamh tástála, innealra agus comhpháirteanna eile le haghaidh táirgeachta, á dteorannú dóibh siúd atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun céim amháin nó níos céimeanna den phróiseas "táirgeachta""a fhorbairt".

Ciallaíonn "saoráidí táirgeachta" (7 9) "trealamh táirgeachta" agus bogearraí atá saindeartha le haghaidh táirgeachta agus a dhéantar a chomhtháthú i suiteálacha chun céim amháin nó níos mó céimeanna den phróiseas "táirgeachta""a fhorbairt".

Ciallaíonn "clár" (2 6) seicheamh de threoracha chun próiseas a chur i gcrích, agus é i bhfoirm nó in ann a bheith curtha i bhfoirm a bheadh inrite ag ríomhaire leictreonach.

Ciallaíonn "comhbhrú bíog" (6) códú agus próiseáil ar bhíog aga fhada de chuid chomhartha an radair, chun í a thiontú ina bíog aga ghearr, agus buntáistí an fhuinnimh ardbhíog a choinneáil ag an am céanna.

Is éard atá i gceist le "aga na bíge" (6) an t-achar ama a mhaireann bíog "léasair", é á thomhas ag Lánleithead Leathdhéine (FWHI).

Ciallaíonn "léasar bíogach" (6) "léasar" a bhfuil "aga na bíge" aige arb ionann é agus 0,25 soicind nó ar lú é ná sin.

Ciallaíonn "cripteagrafaíocht chandamach" (5) fine de theicníochtaí lena ndéantar eochair roinnte le haghaidh "cripteagrafaíochta" a bhunú trí na hairíonna sin maidir le meicnic-chandamach atá ag córas fisiceach a thomhas (lena n-áirítear na hairíonna fisiceacha sin a bhíonn á rialú go sainráite ag an optaic-chandamach, ag teoiric an réimse chandamaigh nó ag an leictridinimic chandamach).

Ciallaíonn "lúfaireacht minicíochta radair" (6) aon teicníocht lena n-athraítear, i seicheamh súdrandamach, minicíocht iompróra tharchuradóir radair bhíogaigh idir bhíoga nó idir ghrúpaí de bhíoga, de shuim atá cothrom le bandaleithead na bíge nó atá níos mó ná é.

Ciallaíonn "spréspeictream radair" (6) aon teicníocht modhnúcháin lena ndéantar fuinneamh a thagann ó chomhartha a bhfuil banda minicíochta aige atá cúng go maith, a leathadh amach ar bhanda minicíochta atá i bhfad níos leithne, trí leas a bhaint as códú randamach nó as códú súdrandamach.

Is éard atá i gceist le "íogaireacht radanta" (6): íogaireacht radanta (mA/W) = 0,807 × (tonnfhad in nm) × Éifeachtúlacht Chandamach (QE).

Déantar QE a shloinneadh de ghnáth mar chéatadán; chun críocha na foirmle seo áfach, déantar QE a shloinneadh mar uimhir dhéachúil ar lú í ná a haon, e.g., sloinntear 78 % mar 0,78.

"Bandaleithead fíor-ama" (3): is éard atá ann, i gcás "anailíseoirí dinimiciúla comharthaí", an raon minicíochta is leithne ar féidir leis an anailíseoir a chur ar fáil don léiriú nó don ollchuimhne, gan cur isteach ar an anailís a dhéantar ar na sonraí atá á n-iontráil. I gcás anailíseoirí a bhfuil breis is cainéal amháin iontu, bainfear leas as an gcumraíocht do na chainéil lena saothrófar an "bandaleithead fíor-ama" is leithne, chun an ríomh a dhéanamh.

Ciallaíonn "próiseáil fíor-ama" (2 6 7) próiseáil sonraí ag córas ríomhaireachta is córas lena soláthraítear an leibhéal seirbhíse is gá, de réir na n-acmhainní atá ar fáil, laistigh d'aga freagartha ráthaithe, gan spleáchas ar an ualach atá ar an gcóras, nuair a spreagann teagmhas seachtrach é chun é sin a dhéanamh.

Ciallaíonn "in-atrialltacht" (7) a ghaire dá chéile is atá tomhais arna ndéanamh arís is arís ar an athróg chéanna faoi na cúinsí oibriúcháin céanna, nuair a tharlaíonn athruithe ar chúinsí nó ar thréimhsí neamhoibríochta idir na tomhais. (Tagairt: Caighdeán IEEE 528-2001 (diall caighdeánach d'aon sigme amháin))

"Atá riachtanach" (NGT 1-9), de réir mar a chuirtear i bhfeidhm i leith na "teicneolaíochta" é, ní bhaineann sé ach leis an gcuid sin den "teicneolaíocht" a bhfuil freagracht shonrach uirthi as na leibhéil feidhmíochta, na tréithe feidhmíochta, nó na feidhmeanna feidhmíochta, atá á rialú a bhaint amach nó a mhéadú. Féadfaidh an "teicneolaíocht" sin atá "riachtanach" a bheith roinnte idir earraí difriúla.

Ciallaíonn "taifeach" (2) an breisiú is lú d'fheiste tomhaiste nó an giotán is lú tábhacht i gcás uirlisí digiteacha (tag: ANSI B-89.1.12).

Ciallaíonn "oibreán smachtaithe círéibe" (1) substaintí a chuireann greannú céadfach ar dhaoine go gasta nó a chuireann bac fisiciúil orthu go gasta agus a imíonn arís go gairid tar éis deireadh thréimhse an nochta, nuair a úsáidtear na substaintí sin sna cúinsí dá bhfuil siad ceaptha chun lucht círéibe a chur faoi smacht.

Is fo-thacar iad deorgháis "d'oibreáin smachtaithe círéibe".

Ciallaíonn "róbat" (2 8) meicníocht ionramhála, bíodh sé de chineál na conaire leanúnaí nó den chineál pointe go pointe, a fhéadfaidh leas a bhaint as braiteoirí, agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá sé ilfheidhmeach;

b.

Tá ar a chumas ábhair, codanna, uirlisí nó feistí speisialta a shuíomh nó a threoshuí trí ghluaiseachtaí inathraithe i spás tríthoiseach;

c.

Ionchorpraítear leis trí sheirbhifheiste nó níos mó, bídís den chineál lúb-iata nó lúb-oscailte, agus féadfar mótair chéimthomhais a áireamh leo sin;

d.

Tá "cumas ríomhchlárúcháin atá inrochtana don úsáideoir" ann trí mhodh múinte/athsheinnte nó trí ríomhaire leictreonach a bhféadfadh sé gur rialaitheoir loighce in-ríomhchláraithe atá ann, i.e., gan idirghabháil mheicniúil.

Ní áirítear leis an sainmhíniú thuas na feistí seo a leanas:

1.

Meicníochtaí ionramhála nach féidir a rialú ach amháin de láimh nó nach féidir ach le teileoibreoir iad a rialú;

2.

Meicníochtaí ionramhála a bhfuil seicheamh fosaithe acu, arb é atá iontu feistí gluaiste uathoibríocha, atá ag feidhmiú i gcomhréir le gluaisní ríomhchláraithe atá fosaithe go meicniúil. Tá an clár teoranta go meicniúil ag stopanna fosaithe, amhail pionnaí nó ceama. Ní féidir an seicheamh de ghluaisne ná roghnú na gcosán ná roghnú na n-uillinneacha a athrú ná a mhodhnú trí mhodhanna meicniúla, trí mhodhanna leictreonacha ná trí mhodhanna leictreacha;

3.

Meicníochtaí ionramhála a bhfuil seicheamh athraitheach acu agus atá rialaithe go meicniúil, arb é atá iontu feistí gluaiste uathoibríocha, atá ag feidhmiú i gcomhréir le gluaisní ríomhchláraithe atá fosaithe go meicniúil.

Tá an clár teoranta go meicniúil ag stopanna fosaithe inchoigeartaithe, amhail pionnaí nó ceama. Is féidir an seicheamh de ghluaisne agus roghnú na gcosán agus roghnú na n-uillinneacha a athrú laistigh de phatrún an chláir fhosaithe. Ní féidir athruithe ná modhnuithe maidir le patrún an chláir (e.g., pionnaí a athrú nó ceama a mhalartú) a chur i gcrích in ais ghluaisne amháin nó níos mó ach amháin trí oibríochtaí meicniúla;

4.

Meicníochtaí ionramhála a bhfuil seicheamh athraitheach acu agus atá faoi rialú neamh-sheirbhimheicníochta, arb é atá iontu feistí gluaiste uathoibríocha, atá ag feidhmiú i gcomhréir le gluaisní ríomhchláraithe atá fosaithe go meicniúil. Is féidir an clár a athrú ach ní leanfaidh an seicheamh ar aghaidh ach amháin leis an gcomhartha dénártha a thiocfaidh ó fheistí dénártha leictreacha atá fosaithe go meicniúil nó ó stopanna inchoigeartaithe.

5.

Craenacha cruachadóireachta a shainmhínítear mar chórais ionramhála comhordanáidí Cairtéiseacha atá monaraithe mar chuid dhílis d'eagar ingearach de ghabhdáin stórála agus atá deartha chun rochtain a fháil ar a bhfuil sna gabhdáin sin d'fhonn é a stóráil nó a aisghabháil.

Ciallaíonn "adamhú rothlach" (1) próiseas lena ndéantar braoiníní, a bhfuil trastomhas acu arb ionann é agus 500 mionmhéadar nó ar lú é ná sin, as sruth nó as linn de mhiotal leáite, le fórsa lártheifeach.

Is éard atá i gceist le "caisirnín" (1) burla (12-120 de ghnáth) de ‧duail‧ atá comhthreomhar a bheag nó a mhór.

Is burla de "mhonaifiliméid" (de bhreis agus 200 díobh de ghnáth) é ‧dual‧ agus iad socraithe go comhthreomhar a bheag nó a mhór.

Ciallaíonn "díláithriú gathach" (2) díláithriú gathach in aon rothlú amháin den phríomhfhearsaid agus é á thomhas i bplána atá ingearach le hais na fearsaide ag pointe ar dhromchla imrothlach seachtrach nó inmheánach atá le tástáil (Tagairt: ISO 230/1 1986, mír 5.61).

Ciallaíonn "fachtóir scála" (gíreascóp nó méadar luasghéaraithe)" (7) an t-athrú in aschur i gcóimheas leis an athrú san ionchur atá le tomhas. Go ginearálta, déantar fachtóir scála a mheas mar fhána líne dhírí is féidir a chur in oiriúint, trí mhodh na n-íoschearnóg, do shonraí ionchuir-aschurtha a fuarthas tríd an ionchur a athrú go timthriallach thar réimse an ionchuir.

Ciallaíonn "aga socrúcháin" (3: an t-achar ama is gá ionas go dtiocfaidh an t-aschur i ngaireacht aon leath-ghiotán amháin don luach deiridh nuair a dhéantar lascadh idir aon dá leibhéal den tiontaire.

Is ionann "SHPL" agus "léasar for-ardchumhachta".

Ciallaíonn "anailíseoirí comharthaí" (3) fearas a bhfuil ar a chumas airíonna bunúsacha na gcomhpháirteanna minicíochta aonair atá mar chuid de chomharthaí ilmhinicíochta a thomhas agus a léiriú.

Ciallaíonn "comharthaí a phróiseáil" (3 4 5 6) comharthaí a dhíorthaítear go seachtrach agus a bhfuil faisnéis iontu a phróiseáil le halgartaim amhail comhbhrú ama, scagadh, eastóscadh, roghnú, comhghaolú, conbhlóidiú, nó trasfhoirmiú idir fhearainn (e.g., trasfhoirmiú tapa Fourier tapa nó trasfhoirmiú Walsh).

Ciallaíonn "bogearraí" (NGB Uile) cnuasach a bhfuil ceann amháin nó níos mó "clár" nó ‧micreachlár‧ ann agus é nó iad fosaithe in aon mheán inláimhsithe sloinn.

Is éard atá i gceist le ‧micreachlár‧ seicheamh de bhuntreoracha, a choimeádtar i gcuimhne speisialta, agus a chuirtear i bhfeidhm nuair a chuirtear an treoir thagartha isteach i dtabhall treoracha.

Is éard atá i gceist le "cód foinse" (nó teanga fhoinseach) (6 7 9) sloinneadh áisiúil ar phróiseas amháin nó níos mó próiseas agus ar féidir le córas ríomhchlárúcháin é a thiontú go foirm trealamh-inrite ("cód aidhme" (nó teanga aidhme)).

Ciallaíonn "spásárthach" (7 9) satailítí agus taiscéalaithe spáis, bídís gníomhach nó éighníomhach.

Tagraítear le "spáscháilithe" (3 6 8) d'earraí atá deartha, atá monaraithe agus a dhéantar a thástáil le go mbeidh coinníollacha speisialta leictreacha, meicniúla nó timpeallachta á gcomhlíonadh acu d'fhonn iad a úsáid chun satailítí nó córais eitilte airde móire a bhíonn ag feidhmiú ag airde 100 km nó os a chionn, a lainseáil agus a imscaradh.

Ciallaíonn "ábhar speisialta" (0) plútóiniam-239, úráiniam-233, "úráiniam atá saibhrithe sna hiseatóip 235 nó 233", agus aon ábhar a bhfuil na nithe sin iontu.

Is ionann "modal sonrach" (0 1 9) agus modal Young i bpascail, atá coibhéiseach le N/m2 arna roinnt ar mheáchan sonrach in N/m3, agus é á thomhas ag teocht de (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) agus ag bogthaise choibhneasta de (50 ± 5) %.

Is éard atá i gceist le "neart teanntachta sonrach" (0 1 9) neart teanntachta deiridh i bpascail, atá coibhéiseach le N/m2 arna roinnt ar mheáchan sonrach in N/m3, agus é á thomhas ag teocht de (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) agus ag bogthaise choibhneasta de (50 ± 5) %.

Ciallaíonn "múchadh tobann" (1) próiseas ina ndéantar sruth miotail leáite a ‧sholadú go gasta‧, agus é ag bualadh in aghaidh bloic fhuaraithe, agus lena ndéanfar táirge calógach.

‧Soladú go gasta‧: soladú ábhair leáite ag rátaí fuaraithe de bhreis agus 1 000 K/s.

Ciallaíonn "speictream leata" (5) teicníc trína leatar fuinneamh atá i gcainéal cumarsáide ar de bhanda atá cúng go maith é ar speictream fuinnimh atá i bhfad níos leithne.

Radar "speictream-leata" (6) - féach "Radar speictream-leata"

Ciallaíonn "cobhsaíocht" (7) an diall caighdeánach (1 sigme) de chomhathrú paraiméadair ar leith óna luach calabraithe, é á thomhas faoi chúinsí cobhsaí teochta. Féadtar é sin a shloinneadh mar fheidhm d'am.

Ciallaíonn "Stáit ar/nach Páirtithe iad sa Choinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha" na stáit a/nach bhfuil an Coinbhinsiún ar Chosc maidir le Forbairt, le Táirgeadh, le Carnadh agus le hÚsáid Arm Ceimiceach i bhfeidhm iontu.

Ciallaíonn "foshraith" (3) leathán de bhunábhar, bíodh nó ná bíodh gréasán idirnaisc ann, ar féidir ‧comhpháirteanna scoite‧ nó ciorcaid iomlánaithe a chur air nó isteach ann.

‧Comhpháirt scoite‧: ‧eilimint ciorcaid‧ a dhéantar a phacáistiú léi féin agus a bhfuil a naisc sheachtracha féin aici.

‧Eilimint ciorcaid‧: cuid fheidhmeach aonair de chiorcad leictreonach, bíodh sí gníomhach nó éighníomhach, mar shampla aon dé-óid amháin, aon trasraitheoir amháin, aon fhriotóir amháin, aon toilleoir amháin, etc.

Ciallaíonn "crotáin foshraithe" (6) comhdhúile monailiotacha a bhfuil toisí acu atá oiriúnach do tháirgeadh eilimintí optúla amhail scátháin nó fuinneoga optúla.

Is éard atá i gceist le "fo-aonad tocsaine" (1) comhpháirt de "thocsain" iomlán ar comhpháirt scoite é ó thaobh strúchtúir agus feidhme de.

Ciallaíonn "for-chóimhiotail" (2 9) cóimhiotail de bhun nicile, cóbailt nó iarainn a bhfuil láidreachtaí acu atá níos fearr ná aon chóimhiotal sa sraith AISI 300 ag teochtaí níos airde ná 922 K (649°C) faoi chúinsí diana comhshaoil agus oibriúcháin.

Ciallaíonn "forsheoltach" (1 3 5 6 8) ábhair, i.e. miotail, cóimhiotail nó comhdhúile, ar féidir leo an fhriotaíocht leictreach ar fad a chailleadh, i.e. ar féidir leo seoltacht leictreach gan teorainn a shroicheadh agus ar féidir leo sruthanna an-mhór leictreachais a iompar gan téamh Joule.

Déantar staid "fhorsheoltach" ábhair a shainthréithriú go haonar le "teocht chriticiúil", réimse maighnéadach criticiúil, ar feidhm é den teocht, agus dlús srutha criticiúil ar feidhm é den réimse maighnéadach agus den teocht araon.

Ciallaíonn "léasar for-ardchumhachta" ("SHPL") (6) "léasar" atá in ann fuinneamh aschurtha ar mó é ná 1 kJ a sheachadadh (an t-iomlán nó aon chuid de) laistigh de 50 ms nó a bhfuil meánchumhacht nó cumhacht CW aige ar mó í ná 20 kW.

Ciallaíonn "foirmiú sárphlaisteach" (1 2) próiseas dífhoirmiúcháin ina mbaintear úsáid as teas do mhiotail arb é is príomhthréith dóibh luachanna ísle fadaithe (níos lú ná 20 %) a bheith acu ag an bpointe briste mar a chinntear é ag teocht an tseomra de réir ghnáth-thástáil an nirt inteannta, chun faduithe a bhaint amach le linn na próiseála, ar dhá oiread níos mó iad, ar a laghad, ná na luachanna sin.

Ciallaíonn "algartam siméadrach" (5) algartam cripteagrafach ina n-úsáidtear an eochair chéanna don chriptiú agus don díchriptiú.

Gnáthúsáid amháin den "algartam siméadrach" is ea le haghaidh rúndachta sonraí.

Ciallaíonn "loirg córais" (6) tuairiscí ar shuíomh eitilte eitleáin atá comhghaolaithe (comhtháthú na sonraí sprice radair do shuíomh an phlean eitilte), nuashonraithe agus próiseáilte agus atá ar fáil do stiúrthóirí láraonaid an Rialaithe Aerthráchta.

Ciallaíonn "ríomhaire eagair shiostólaigh" (4) ríomhaire ina bhfuil sreabh agus modhnú na sonraí inrialaithe ag an úsáideoir go dinimiciúil ag leibhéal an gheata loighce.

Ciallaíonn "téip" (1) ábhar a dhéantar as "monaifiliméid", "duail", "caisirníní", "barrach" nó "snáth" srl., bíodh siad crosfhite nó aontreoch, agus a dhéantar a réamhthuile de ghnáth le roisín.

Is burla de "mhonaifiliméid" (de bhreis agus 200 díobh de ghnáth) é ‧dual‧ agus iad socraithe go comhthreomhar a bheag nó a mhór.

Ciallaíonn "teicneolaíocht" (GTN NTN All) sainfhaisnéis atá riachtanach chun earraí "a fhorbairt", "a tháirgeadh" nó "a úsáid". Is i bhfoirm ‧sonraí teicniúla‧ nó i bhfoirm ‧cúnaimh theicniúil‧ a bhíonn an fhaisnéis seo.

D'fhéadfadh sé gur i bhfoirm treoracha, scileanna, oiliúna, eolais oibre agus seirbhísí comhairliúcháin a bheadh an 'cúnamh teicniúil agus d'fhéadfadh sé freisin go mbeadh aistriú ‧sonraí teicniúla‧ i gceist leis.

D'fhéadfadh sé gur i bhfoirm treoirphleananna, pleananna, léaráidí, samhlacha, foirmlí, táblaí, dearaí agus sonraíochtaí innealtóireachta, lámhleabhar agus treoracha a bheadh na ‧sonraí teicniúla‧ agus iad scríofa nó taifeadta ar mheáin eile nó ar ghairis eile amhail dioscaí, téipeanna agus cuimhní inléite amháin.

Ciallaíonn "fearsaid chlaontach" (2) fearsaid a bhfuil uirlis crochta uirthi agus a n-athraíonn suíomh uilleach lárlíne na fearsaide sin i leith aise eile, le linn an phróisis meaisínithe.

Is ionann "amthairiseach" (6) agus an t-am a ghlactar ón tráth a chuirtear spreagadh solais i bhfeidhm go dtí go mbaineann an incrimint reatha amach luach 1-1/e uair an luacha deiridh (i.e., 63 % den luach deiridh).

Ciallaíonn "scriútaí rinne" (9) comhpháirt fáinne sheasta (soladach nó deighilte) atá nasctha le dromchla laistigh chuasán an tuirbín innill nó gné ag barr lasmuigh de lann an tuirbín, lena soláthraítear séala gáis idir na comhpháirteanna seasta agus na comhpháirteanna rothlacha.

Ciallaíonn "smacht iomlán eitilte" (7): rialú uathoibríoch ar athróga staide "aerárthaigh" agus ar chonaire eitilte "aerárthaigh" chun spriocanna misin a bhaint amach agus athruithe fíor-ama i sonraí maidir le spriocanna, guaiseacha nó "aerárthaigh" eile á bhfreagrairt.

Ciallaíonn "ráta iomlán an aistrithe dhigitigh" (5) líon na ngiotán, lena n-áirítear giotáin an chódaithe línigh, na giotáin bhreise agus araile de réir an aonaid ama a théann idir an trealamh comhfhreagrach i gcóras tarchurtha dhigitigh.

Féach freisin "ráta an aistrithe dhigitigh".

Is ionann "barrach" (1) agus burla de "mhonafiliméid" agus iad comhthreomharach a bheag nó a mhór de ghnáth.

Ciallaíonn "tocsainí" (1 2) tocsainí i bhfoirm ullmhóidí nó meascán a leithlisíodh d'aon ghnó, beag beann ar an modh táirgthe, seachas tocsainí atá ann mar ábhair shalaithe in ábhair eile amhail eiseamail phaiteolaíocha, barra, bia-ábhar nó stoc síolta de "mhiocrorgánaigh".

Ciallaíonn "léasar aistrithe" (6) "léasar" ina bhflosctar an speiceas léasaithe trí aistriú fuinnimh le himbhualadh idir adamh nó móilín neamh-léasaithe le speiceas d'adamh nó móilín léasaithe.

Ciallaíonn "intiúnta" (6) cumas "léasair" chun aschur leanúnach a tháirgeadh ar gach tonnfhad thar raon trasdulta "léasair" éagsúla. Táirgíonn "léasar" líne-inroghnaithe tonnfhaid scoite laistigh d'aon trasdul "léasair" amháin agus ní mheastar é a bheith "intiúnta".

Ciallaíonn "aerfheithicil gan fhoireann" ("UAV") (9) aon aerárthach atá in ann tús a chur le heitilt agus eitilt rialaithe agus loingseoireacht a choinneáil ar siúl gan aon fhoireann ann.

Ciallaíonn "úrániam atá saibhrithe sna iseatóip 235 nó 233" (0) úrániam ina bhfuil na hiseatóip 235 nó 233, nó an dá cheann díobh, agus iad i méideanna a fhágann gur mó an cóimheas líonmhaireachta de shuim an dá iseatóp sin leis an iseatóp 238 ná an cóimheas iseatóp 235 leis an iseatóp 238 ar ann dó sa nádúr (cóimheas iseatóip 0.71 faoin gcéad).

Ciallaíonn "úsáid" (GTN NTN All) oibriúchán, suiteáil (lena n-áirítear suiteáil ar an láthair oibre), cothabháil (seiceáil), deisiú, ollchóiriú agus athfheistiú.

"In-ríomhchláraitheacht atá inrochtana don úsáideoir" (6) an tsaoráid lena gceadaítear don úsáideoir "cláir" a chur isteach, a mhodhnú nó a athrú trí mhodhanna seachas:

a.

Athrú fisiciúil sa sreangú nó sna hidirnaisc;

b.

Socrú na rialuithe feidhme lena n-áirítear cur isteach paraiméadar.

Is éard atá i gceist le "vacsaín" (1): táirge míochaine i bhfoirmiú cógaiseolaíoch faoi cheadúnas ón údarás rialúcháin i dtír a tháirgthe nó i dtír a úsáide nó a bhfuil údarú chun triallacha margaidh nó cliniciúla faighte ina leith ón údarás sin, agus a ceapadh chun freagairt chosanta dhíonach a spreagadh i ndaoine nó in ainmhithe chun galar a chosc iontu siúd dá dtugtar é.

Ciallaíonn "adamhú folúis" (1) próiseas ina ndéantar braoiníní as sruth de mhiotal leáite, a bhfuil trastomhas acu arb ionann é agus 500 mionmhéadar nó ar lú é ná sin, trí mhear-eabhlóid gáis thuaslagtha ar a nochtadh d'fholús.

Ciallaíonn "aereiteoga geoiméadrachta athraithí" (7) flapaí nó cluaisíní cúlfhaobhair, nó sliosanna príomhfhaobhair nó sleabhcadh sróine ar mhaighdeog a úsáid, ar féidir a suíomh a rialú le linn eitilte.

Ciallaíonn "Snáth" (1) burla de ‧duail‧ atá casta ar a chéile.

Is burla de "mhonaifiliméid" (de bhreis agus 200 díobh de ghnáth) é ‧dual‧ agus iad socraithe go comhthreomhar a bheag nó a mhór.

CATAGÓIR 0

ÁBHAIR NÚICLÉACHA, SAORÁIDÍ AGUS TREALAMH

0A
Córais, Trealamh agus Comhpháirteanna

0A001
"Imoibreoirí núicléacha" agus trealamh atá saindeartha nó sainullmhaithe dóibh agus comhpháirteanna lena n-aghaidh, mar a leanas:

a.

"Imoibreoirí núicléacha";

b.

Soithí miotail, nó mórpháirteanna a dhéantar i gceardlann dóibh, lena n-áirítear ceann soithigh an imoibreora do bhrúshoitheach imoibreora, atá saindeartha nó sainullmhaithe chun glacadh le croí "imoibreora núicléach".

c.

Trealamh láimhsithe atá saindeartha nó sainullmhaithe chun breosla a chur isteach nó a bhaint amach as "imoibreoir núicléach".

d.

Riailmhaidí atá saindeartha nó sainullmhaithe chun an próiseas inscoilte a rialú in "imoibreoir núicléach", bonneagair tacaíochta nó crochta dóibh, meicníochtaí tiomána agus feadáin treoracha na maidí;

e.

Brúfheadáin atá saindeartha nó sainullmhaithe le go mbeidh siad in ann glacadh le heilimintí breosla agus leis an bpríomhfhuarthán in "imoibreoir núicléach" ag theocht oibriúcháin os cionn 5,1 MPa;

f.

Miotal agus cóimhiotail siorcóiniam i bhfoirm feadán nó cóimeálacha d'fheadáin inar lú an coibhneas d'haifniam le siorcóiniam ná 1:500 cuid de réir meáchain, atá saindeartha nó sainullmhaithe chun a n-úsáide in "imoibreoir núicléach";

g.

Caidéil fuartháin atá saindeartha nó sainullmhaithe chun an príomhfhuarthán a imshruthú in "imoibreoir núiscléach";

h.

‧Feisteas inmheánach oibreora núicléach‧ atá saindeartha nó sainullmhaithe chun a úsáide in "oibritheoir núicléach", lena n-áirítear colúin tacaíochta don chroí, cainéil breosla, sciatha teirmeacha, sciatha, plátaí greille croí agus plátaí réscaiptheacha;

In 0A001.h. ciallaíonn ‧feisteas inmheánach imoibreora núicléach‧ aon bhonneagar mór laistigh de shoitheach imoibreora a bhfuil feidhm amháin nó níos mó aige ar nós tacaíocht a thabhairt don chroí, ailíniú breosla a chothabháil, sruth an phriomhfhuartháin a dhíriú, sciatha radaíochta a sholáthair do shoitheach an imoibreora agus ionstraimiú laistigh den chroí a threorú.

i.

Malartóirí teasa (gineadóirí gaile) atá saindeartha nó sainullmhaithe chun a n-úsáide i gciorcad an phríomhfhuartháin de "imoibreoir núicléach";

j.

Ionstraimí braite agus tomhaiste neodrón atá saindeartha nó sainullmhaithe chun leibhéil flox neodrón a thomas laistigh de chroí "imoibreoir núicléach".

0B
Trealamh Tástála, Iniúchta agus Táirgeachta

0B001
Gléasra chun iseatóip de "úráiniam nádúrtha", de "úráiniam ídithe" agus de "ábhair speisialta" a dheighilt, agus trealamh agus comhpháirteanna atá saindeartha nó sainullmhaithe lena n-aghaidh, mar a leanas:

a.

Gléasra atá saindeartha chun iseatóip de "úráiniam nádúrtha", de "úráiniam ídithe" agus de "ábhair speisialta" a dheighilt, mar a leanas:

1.

Gléasra um dheighilt trí lártheifneoir gáis;

2.

Gléasra um dheighilt trí idirleathadh gásach;

3.

Gléasra um dheighilt aeraidinimiciúil;

4.

Gléasra um dheighilt trí mhalartú ceimiceach;

5.

Gléasra um dheighilt trí mhalartú ian;

6.

Gléasra um dheighilt iseatóp trí ghal adamhach le léasar (AVLIS);

7.

Gléasra móilíneach um dheighilt iseatóp le léasar (MLIS);

8.

Gléasra um dheighilt plasma;

9.

Gléasra um dheighilt leictreamaighnéadaigh;

b.

Lártheifneoirí gáis agus cóimealacha agus comhpháirteanna, atá saindeartha nó sainullmhaithe don phróiseas deighilte le lártheifneoir gáis, mar a leanas:

In 0B001.b. ciallaíonn ‧ábhar le hardchóimheas neart-go-dlús‧ aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Cruach mártainsíte a bhfuil ar a cumas neart teanntachta deiridh de 2 050 MPa nó níos mó a bheith aici;

b.

Cóimhiotail alúmanaim a bhfuil ar a cumas neart teanntachta deiridh de 460 MPa nó níos mó a bheith acu;

c.

"Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" a bhfuil "modal sonrach" acu ar mó é ná 3,18 × 106 m agus "neart teanntachta sonrach" ar mó é ná 76,2 × 103 m;

1.

Lártheifneoirí gáis;

2.

Cóimeálacha iomlána rótair;

3.

Sorcóirí feadán rótair a bhfuil tiús ballaí 12 mm nó níos lú acu agus trastomhas atá idir 75 mm agus 400 mm acu, agus iad déanta as ‧ábhair le hardchóimheas neart-go-dlús‧;

4.

Fáinní nó boilg a bhfuil tiús ballaí 3 mm nó níos lú acu agus trastomhas atá idir 75 mm agus 400 mm acu, agus iad deartha chun taca logánta d'fheadán rótair nó chun líon feadán rótair a cheangal le chéile, agus iad déanta as ‧ábhair le ardchóimheas neart-go-dlús‧;

5.

Sciatha a bhfuil trastomhas idir 75 mm agus 400 mm acu le haghaidh a bhfeistithe laistigh d'fheadán rótair, agus iad déanta as ‧ábhair le hardchóimheas neart-go-dlús‧;

6.

Bunchaidhpeanna nó barrchaidhpeanna a bhfuil trastomhas idir 75 mm agus 400 mm acu le haghaidh a bhfeistithe laistigh d'fheadán rótair, agus iad déanta as ‧ábhair le hardchóimheas neart-go-dlús‧;

7.

Imthacaí maighnéadacha crochta arb é a atá iontu maighnéad fáinneach atá ar crochadh laistigh de chásáil atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoina chosaint, ar cásáil í a bhfuil meán maolúcháin inti agus a bhfuil an cúplán maighnéadach le polphíosa nó leis an dara maighnéad fosaithe le barrchaidhp an rótair;

8.

Imthacaí sainullmhaithe arb é atá iontu cóimeáil de chupáin mhaighdeogacha agus í suite ar mhaolaire;

9.

Caidéil mhóilíneacha arb é atá iontu sorcóirí a bhfuil eitrí meaisínithe go hinmheánach orthu nó eitrí héiliciúla easbhrúite orthu chomh maith le toill a meaisíníodh go hinmheánach;

10.

Mótarstátair fáinne-chruthacha do mhótair ilphasacha sruth ailtéarnaigh histéiréiseacha (nó aimhleisceas) d'oibriúchán sioncronach laistigh d'fholús sa raon minicíochta 600 go 2 000 Hz agus laistigh de raon cumhachta 50 go 1 000 voltaimpéar;

11.

Cásálacha/gabhdáin lártheifneoirí ina gcuirfear cóimeáil an fheadáin rótair de chuid láreifneora gáis, agus arb é atá iontu sorcóir righin a bhfuil tiús ballaí nach mó ná 30 mm acu agus cinn acu atá meaisínithe go beacht agus atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin;

12.

Scúip arb é atá iontu feadáin a bhfuil trastomhas inmheánach acu nach mó ná 12 mm, chun gás UF6 a eastóscadh ó fheadán rótair de chuid lártheifneora trí ghníomhú feadáin Pitot, agus atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin;

13.

Athróirí minicíochta (tiontairí nó inbhéartóirí) atá saindeartha nó sainullmhaithe chun mótorstátóirí a sholáthar chun lártheifneoirí gáis a shaibhriú, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh:

a.

Tá aschur ilphasach acu de 600 go 2 000 Hz;

b.

Tá rialú minicíochta acu atá níos fearr ná 0,1 %;

c.

Tá díchumadh armónach acu atá níos lú ná 2 %;

d.

Tá éifeachtúlacht acu atá níos mó ná 80 %;

14.

Comhlaí boilg atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin, a bhfuil trastomhas acu idir 10 mm agus 160 mm;

c.

Trealamh agus comhpháirteanna, atá saindeartha nó sainullmhaithe do phróiseas deighilte trí idirleathadh gásach, mar a leanas:

1.

Bacainní ar idirleathadh gásach atá déanta as ábhair mhiotalacha, ábhair pholaiméireacha nó ábhair cheirmeacha atá póiriúil agus ar ábhair iad "atá díonach ar chreimeadh UF6" agus méid póire acu atá idir 10 mm agus 100 mm, tiús de 5 mm nó níos lú, agus i gcás foirmeacha feadánacha, trastomhas de 25 mm nó níos lú;

2.

Cásálacha d'idirleatóirí gásacha atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin;

3.

Comhbhrúiteoirí (de chineálacha: dearbh-dhíláithriúcháin, lártheifeach agus ais-sreafa) nó séidirí gáis a bhfuil toilleadh toirte súite acu de 1 m3/nóiméad nó níos mó de UF6 agus brú díluchtaithe acu nach mó ná 666,7 kPa, agus atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin;

4.

Séalaí d'fhearsaidí rothlacha do chomhbhrúiteoirí nó do shéidirí atá sonraithe in 0B001.c.3 agus atá deartha do ráta sceite-isteach sciath gáis ar lú é ná 1 000 cm3/noiméad;

5.

Malartóirí teasa déanta as alúmanam, copar, nicil nó cóimhiotail a bhfuil níos mó ná 60 faoin gcéad nicil ann, nó comhcheangail de na miotail sin mar fheadáin cumhdaithe, atá deartha chun oibriú ag brú fo-atmaisféarach agus ráta sceite acu lena dteorannaítear an t-ardú brú go níos lú ná 10 Pa in aghaidh na huaire faoi dhifreálach brú 100 kPa;

6.

Comhlaí boilg atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó atá faoi chosaint na n-ábhar sin, agus a bhfuil trastomhas acu idir 40 mm agus 1 500 mm;

d.

Trealamh agus comhpháirteanna, atá saindeartha nó sainullmhaithe do phróiseas deighilte aeraidinimiciúil, mar a leanas:

1.

Soic deighilte arb é atá iontu cainéil chuaracha scoilt-chruthacha a bhfuil ga cuaire acu ar lú é ná 1 mm, atá díonach ar chreimeadh UF6, agus a bhfuil faobhar scine laistigh den soc lena ndeighltear an gás ina dhá shruth agus é ag sreabhadh tríd an soc.

2.

Feadáin shorcóireacha nó chónúla a bhfuil ionraonta tadhlaíocha sreabh-thiománta acu (feadáin cuilithe), atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-abhar sin agus a bhfuil trastomhas acu idir 0,5 cm agus 4 cm agus coibhneas fad go trastomhas acu de 20:1 nó níos lú agus ionraon tadhlaíoch amháin nó níos mó acu;

3.

Comhbhrúiteoirí (de chineálacha: dearbh-dhíláithriúcháin, lártheifeach agus ais-sreafa) nó séidirí gáis a bhfuil toilleadh toirte súite acu de 2 m3/nóiméad nó níos mó, agus atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin, agus séalaí d'fhearsaidí rothlacha lena n-aghaidh;

4.

Malartóirí teasa atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-abhar sin;

5.

Cásálacha d'eilimintí an deighilte aeraidinimiciúil, atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-abhar sin, le go mbeidh feadáin cuilithe nó soic deighilte iontu;

6.

Comhlaí boilg atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin, a bhfuil trastomhas acu idir 40 mm agus 1 500 mm;

7.

Córais próisis chun UF6 a dheighilt ó ghás iompróra (hidrigin nó héiliam) go dtí cion 1 ppm UF6 nó níos lú, lena n-áirítear:

a.

Malartóirí teasa crióigineacha agus crióidheighilteoirí a bhfuil ar a gcumas teochtaí de 153K (– 120 °C) nó níos ísle ná sin a bhaint amach;

b.

Aonaid chrióigineacha chuisniúcháin a bhfuil ar a gcumas teochtaí de 153 K (– 120 °C) nó níos ísle ná sin a bhaint amach;

c.

Soc deighilte nó aonaid feadáin chuilithe do dheighilt UF6 ó ghás iompróra;

d.

Fuarghaistí UF6 a bhfuil ar a gcumas teochtaí de 253 K (– 120 °C) nó níos lú a bhaint amach;

e.

Trealamh agus comhpháirteanna, atá saindeartha nó sainullmhaithe do phróiseas deighilte trí mhalartú ceimiceach, mar a leanas:

1.

Bíogcholúin leacht-leacht mearmhalartaithe a bhfuil am fanachta céime acu de 30 soicind nó níos lú agus atá díonach ar aigéad hidreaclórach tiubhaithe (e.g. atá déanta as ábhair oiriúnacha phlaisteacha amhail polaiméirí fluaracharbóin nó gloine) nó atá faoi chosaint na n-ábhar sin;

2.

Teagmhálaithe lártheifeacha leacht-leacht mearmhalartaithe a bhfuil am fanachta céime acu de 30 soicind nó níos lú agus atá díonach ar aigéad hidreaclórach tiubhaithe (e.g. atá déanta as ábhair oiriúnacha phlaisteacha amhail polaiméirí fluaracharbóin nó polaiméirí gloine) nó faoi chosaint na n-ábhar sin;

3.

Cealla dí-ocsaídiúcháin leictrimeicniúla atá díonach ar thuasleagain d'aigéad hidreaclórach, chun úráiniam a dhí-ocsaídiú ó stáid amháin fiúsachta go ceann eile;

4.

Trealamh fothaithe de chealla leictriceimiceacha dí-ocsaídiúcháin chun U+4 a thabhairt ón sruth orgánach agus, i gcás na gcodanna sin atá i dteagmháil le sruth an phróisis, atá déanta as ábhair oiriúnacha (e.g. gloine, polaiméirí fluaracharbóin, sulfáit de polaifeinil, sulfón de poiléitear agus graifít tuilithe le roisín) nó atá faoi chosaint na n-ábhar sin;

5.

Córais ullmhúcháin fothaithe chun tuaslagán ardíonachta clóiríd d'alúmanam arb é atá iontu tuaslagadh, eastóscadh tuaslagóirí agus/nó trealamh malartaithe ian le haghaidh íonúcháin agus cealla leicrealaíocha le haghaidh úráiniam U+6 nó U+4 a dhí-ocsaídiú go dtí úráiniam U+3;

6.

Córais ocsaídiúcháin úráiniam d'ocsaídiú U+3 go dtí U+4;

f.

Trealamh agus comhpháirteanna atá saindeartha nó sainullmhaithe do phróiseas deighilte trí mhalartú ian, mar a leanas:

1.

Roisíní mear-imoibrithe ianmhalartaithe, roisíní peillicín nó roisíní maicreangachúla póiriúla ina bhfuil na grúpaí gníomhacha um malartú ceimiceach teoranta go cumhdach ar dhromchla struchtúr taca atá neamhghníomhach agus póiriúil, agus struchtúir chomhchodacha eile in aon fhoirm oiriúnach, lena n-áirítear cáithníní nó snáithíní, a bhfuil trastomhas acu de 0,2 mm nó níos lú, agus atá díonach ar aigéad hidreaclórach tiubhaithe agus atá deartha le go mbeidh leath-am ráta malartaithe acu ar lú ná 10 soicind é agus le bheith in ann feidhmiú ag teochtaí sa raon 373K (100 °C) go dtí 473 K (200 °C);

2.

Colúin (shorcóireacha) mhalartaithe ian a bhfuil trastomhas acu ar mó é ná 1 000 mm, atá déanta as ábhair atá díonach ar aigéad hidreaclórach tiubhaithe (mar shampla tíotáiniam nó plaistigh fhluaracharbóin) nó atá faoi chosaint na n-ábhar sin agus atá in ann feidhmiú ag teochtaí sa raon 373 K (100 °) go dtí 473 K (200 °C) agus ag brúnna os cionn 0,7 MPa;

3.

Córais aife um malartú ian (córais cheimiceacha nó leictriceimiceacha dí-ocsaídiúcháin nó córais cheimiceacha nó leictriceimiceacha mhaolaithe) le haghaidh athghiniúint na n-oibreán ceimiceach dí-ocsaídiúcháin nó ocsaídiúcháin a úsáidtear i gcascáidí saibhrithe um malartú ian;

g.

Trealamh agus comhpháirteanna atá saindeartha nó sainullmhaithe do phróiseas deighilte iseatóp trí ghal adamhach le léasar (AVLIS), mar a leanas:

1.

Gunnaí leictreonléis stiall ardchumhachta nó gunnaí leictreonléis scanacháin agus cumhacht sheachadta acu ar mó í ná 2,5 kW/cm le húsáid i gcórais ghalaithe úráiniam;

2.

Córais láimhseála úráiniam leachtaigh le haghaidh úráiniam leáite nó le haghaidh cóimhiotal úráiniam, arb é atá iontu breogáin atá déanta as ábhair oiriúnacha atá díonach ar chreimeadh agus ar theas (e.g. tantalam, graifít itria-bhrataithe, graifít atá brataithe hocsaídí tearc-chré eile nó le meascáin díobh) nó faoi chosaint na n-ábhar sin, agus trealamh fuaraithe do na breogáin;

N.B.:

FÉACH FREISIN 2A225.

3.

Córais tiomsaithe táirgí agus fuíll atá déanta as ábhair atá díonach ar theas agus ar chreimeadh ó ghal nó ó leacht an úráiniam mhiotalaigh nó atá líneáilte leis na hábhair sin, amhail graifít itria-bhrataithe nó tantalam;

4.

Cásálacha do mhodúil um dheighilt (soithí sorcóireacha nó dronuilleogacha) ina mbeidh foinse ghail an úráiniam mhiotalaigh, an gunna leictreoinléis agus na tiomsitheoirí táirgí agus fuíll;

5.

"Léasair" nó córais "léasair" chun iseatóip úráiniam a dheighilt le cobhsaitheoir speictrim minicíochta agus chun feidhmiú ar feadh tréimhsí fada ama;

N.B.:

FÉACH 6A005 AGUS 6A205 FREISIN.

h.

Trealamh agus comhpháirteanna atá saindeartha agus sainullmhaithe do phróiseas um dheighilt mhóilíneach iseatóp le léasar (MLIS) nó d'imoibriúchán léasar-ghníomhachtaithe ceimiceach atá iseatóp-roghnaíoch (CRISLA), mar a leanas:

1.

Soic fhorshonacha um fhairsingiú do mheascáin fhuaraithe de UF6 agus gás iompróra go dtí 150 K (– 123 °C) nó níos lú agus iad déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh ó UF6";

2.

Tiomsaitheiorí táirgí peinteafhluairíde úráiniam (UF5) arb é atá iontu scagaire, tiomsaitheoirí den chineál imbhuailte nó cioclóin nó teaglamaí díobh, agus atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh ó UF5/UF6";

3.

Comhbhrúiteoirí atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh UF6", agus séalaí d'fhearsaidí rothlacha lena n-aghaidh;

4.

Trealamh chun UF5 (soladach) a fhluairíniú go UF6 (gás);

5.

Córais próisis chun UF6 a dheighilt ó ghás iompróra (e.g. nítrigin nó argón) lena n-áirítear:

a.

Malartóirí teasa crióigineacha agus crióidheighilteoirí a bhfuil ar a gcumas teochtaí de 153 K (– 120 °C) nó níos lú a bhaint amach;

b.

Aonaid chrióigineacha chuisniúcháin a bhfuil ar a gcumas teochtaí de 153 K (– 120 °C) nó níos lú a bhaint amach;

c.

Fuarghaistí UF6 a bhfuil ar a gcumas teochtaí de 253 K (– 20 °C) nó níos lú a bhaint amach;

6.

"Léasair" nó córais "léasair" chun iseatóip úráiniam a dheighilt le cobhsaitheoir speictrim minicíochta agus chun feidhmiú ar feadh tréimhsí fada ama;

N.B.:

FÉACH 6A005 AGUS 6A205 FREISIN.

i.

Trealamh agus comhpháirteanna atá saindeartha nó sainullmhaithe do phróiseas deighilte plasma, mar a leanas:

1.

Foinsí cumhachta micreathoinne agus aintéiní chun iain a tháirgeadh nó a luathú, a bhfuil minicíocht aschurtha acu ar mó í ná 30 GHz agus meánchumhacht aschurtha acu ar mó í ná 50 kW;

2.

Cornaí ardmhinicíochta floscacháin ian le haghaidh minicíochtaí ar airde iad ná 100 kHz agus a bhfuil ar a gcumas meánchumhacht ar airde í ná 40 kW a láimhseáil;

3.

Córais ghiniúna do phlasma úráiniam;

4.

Córais láimhseála miotal leachtach le haghaidh úráiniam leáite nó le haghaidh cóimhiotal úráiniam, arb é atá iontu breográin atá déanta as ábhair oiriúnacha atá díonach ar chreimeadh agus ar theas (e.g. tantalam, graifít itria-bhrataithe, graifít atá brataithe le hocsaídí tearc-chré eile nó le meascáin díobh) nó faoi chosaint na n-ábhar sin, agus trealamh fuaraithe do na breogáin;

N.B.:

FÉACH FREISIN 2A225.

5.

Tiomsaitheoirí táirgí agus fuíll atá déanta as ábhair atá díonach ar theas agus ar chreimeadh ó ghal nó ó leacht úráiniam mhiotalaigh nó atá faoi chosaint na n-ábhar sin, amhail graifít itria-bhrataithe nó tantalam;

6.

Cásálacha (sorcóireacha) do mhodúil um dheighilt ina gcuirfí foinse an phlasma úráiniam, an corna tiomána radaimhinicíochta agus na tiomsaitheoirí táirgí agus fuíll agus atá déanta as ábhar oiriúnach neamh-mhaighnéadach (e.g. cruach dhosmálta);

j.

Trealamh agus comhpháirteanna atá saindeartha nó sainullmhaithe do phróiseas deighilte leictreamaighnéadach, mar a leanas:

1.

Foinsí ian, idir aonar agus iolrach, arb é atá iontu foinse gaile, ianaitheoir, agus léasluasaire atá déanta as ábhair oiriúnacha neamh-mhaighnéadacha (e.g. graifít, cruach dhosmálta, nó copar) agus a bhfuil ar a gcumas sruth léis ian iomlán de 50 mA nó níos mó a sholáthair;

2.

Plátaí tiomsaithe ian do thiomsú léasacha ian úráiniam atá saibhrithe nó ídithe, arb é atá sna plátaí dhá scoilt nó níos mó agus pócaí agus atá déanta as ábhair oiriúnacha neamh-mhaighnéadacha (e.g. graifít nó cruach dhosmálta);

3.

Cásálacha folúis do dheighilteoirí leictreamaighnéadacha úráiniam atá déanta as ábhair neamh-mhaighnéadacha (e.g. cruach dhosmálta) atá deartha chun oibriú ag brúnna de 0,1 Pa nó níos ísle;

4.

Píosaí poil maighnéid a bhfuil trastomhas ach ar mó é ná 2 mm;

5.

Soláthairtí cumhachta ardvoltais le haghaidh foinsí ian, ar fíor ina leith na tréithe uile seo a leanas:

a.

Tá sé ar a gcumas oibriú go leanúnach;

b.

Tá aschur voltais de 20 000 V nó níos mó acu;

c.

Tá aschur srutha de 1 A nó níos mó acu;

d.

Tá rialú voltais acu ar fearr é ná 0,01 % ar feadh tréimhse 8 n-uaire;

N.B.:

FÉACH FREISIN 3A227.

6.

Soláthraiti cumhachta maighnéadaigh (ardchumhacht, sruth díreach) ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá ar a gcumas oibriú go leanúnach le haschur srutha de 500 A nó níos mó ag voltas de 100 V nó níos mó; agus

b.

Tá rialú voltais nó rialú srutha acu ar fearr é ná 0,01 % ar feadh tréimhse 8 n-uaire;

N.B.:

FÉACH FREISIN 3A226.

0B002
Córais chúntacha atá saindeartha nó sainullmhaithe, trealamh nó comhpháirteanna, mar a leanas, do ghléasra deighilte iseatóp atá sonraithe in 0B001, atá déanta as "ábhair atá díonach ar chreimeadh ó UF6" nó faoi chosaint na n-ábhar sin:

a.

Hidreachláibh fothaithe, oighinn nó córais a úsáidtear chun UF6 a chur chuig próiseas an tsaibhrithe;

b.

Dínéalathóirí nó fuarghaistí a mbaintear úsáid astu chun UF6 a bhaint amach as próiseas an tsaibhrithe chun é a aistriú ar a théamh;

c.

Stáisiúin táirgí agus fuíll chun UF6 a aistriú isteach i ngabhdáin;

d.

Stásiúin leachtaithe nó soladaithe a mbaintear úsáid astu chun UF6 a bhaint amach as próiseas an tsaibhrithe trína chomhbhrú, a fhuarú agus trína aistriú go foirm leachtach nó soladach;

e.

Córais píobánra agus ceanntáisc atá saindeartha nó sainullmhaithe chun UF6 a láimhseáil i gcascáidí an idirleata ghásaigh, i gcascáidí láreifeacha agus aeraidinimicúla;

f.

1.

Ilphíobáin folúis nó ceanntáisc folúis a bhfuil toilleadh súite de 5 m3/noiméad nó níos mó acu;

2.

Caidéil folúis atá saindeartha le haghaidh úsáide in atmaisféir ina bhfuil UF6;

g.

Mais-speictriméadair/fóinsí ian UF6 atá saindeartha nó sainullmhaithe chun samplaí ar-líne a ghlacadh d'fhothú, de tháirgí nó d'fhuíoll ó shruthanna gáis UF6 agus ar fíor ina leith na tréithe uile seo a leanas:

1.

Tá taifeach aonaid do mhais níos mó ná 320 amu acu;

2.

Tá foinsí ian acu atá déanta as niocróm nó monal nó atá líneáilte leo nó atá nicilphlátáilte;

3.

Tá foinsí d'ianú tuairgneála leictreon acu;

4.

Tá córas tiomsaithe acu atá oiriúnach d'anailís iseatópach.

0B003
Gléasra do thiontú an úráiniam agus trealamh atá saindeartha agus sainullmhaithe lena aghaidh, mar a leanas:

a.

Córais do thiontú thiúcháin mhéine an úráiniam go UO3;p

b.

Córais do thiontú UO3 go UF6;

c.

Córais do thiontú UO3 go UO2;

d.

Córais do thiontú UO2 go UF4;

e.

Córais do thiontú UF4 go UF6;

f.

Córais do thiontú UF4 go miotal úráiniam;

g.

Córais do thiontú UF6 go UO2;

h.

Córais do thiontú UF6 go UF4;

i.

Córais do thiontú UO2 go UC14.

0B004
Gléasra do tháirgeadh nó do thiúchan tromuisce, deoitéiriam agus comhdhúilí eile deoitéiriam agus trealamh atá saindeartha nó sainullmhaithe lena aghaidh, mar a leanas:

a.

Gléasra do tháirgeadh tromuisce, do tháirgeadh deoitéiriam nó do tháirgeadh comhdhúilí de dheoitéiriam, mar a leanas:

1.

Gléasra malartaithe do shuilfíd hidrigin-uisce;

2.

Gléasra malartaithe don amóinia-hidrigin;

b.

Trealamh agus comhpháirteanna, mar a leanas:

1.

Túir mhalartaithe don suilfíd hidrigin-uisce atá déanta as mínchruach carbóin (e.g. ASTM A516) a bhfuil trastomhais d'idir 6 m agus 9 m acu, agus a bhfuil ar a gcumas feidhmiú ag brúnna ar mó iad ná 2 MPa nó arb ionann iad le 2 MPa agus a bhfuil lamháltas creimthe de 6 mm nó níos mó acu;

2.

Séidirí nó comhbhrúiteoirí lártheifeacha aonchéimeacha, ísealbhrú (i.e. 0,2 MPa) do chiorclú gáis suilfíde hidrigin (i.e. gás a bhfuil níos mó ná 70 % H2S ann) a bhfuil cumas tréchuir acu ar mó é ná 56 m3/soicind nó arb ionann é le 56 m3/soicind nuair a bhíonn siad ag feidhmiú ag brúnna ar mó iad ná 1,8 MPa súite agus a bhfuil séalaí acu atá deartha do sheirbhís fhliuch H2S;

3.

Túir mhalartaithe don amóinia-hidrigin arb airde iad ná 35 m nó arb ionann airde dóibh agus 35 m agus a bhfuil trastomhais idir 1,5 m agus 2,5 m acu agus a bhfuil ar a gcumas feidhmiú ag brúnna ar mó iad ná 15 MPa;

4.

Gléasra inmheánach túir, lena n-áirítear teagmhálaithe céime, agus caidéil céime, lena n-áirítear iad siúd atá intumtha, do tháirgeadh tromuisce tríd an bpróiseas malartaithe amóinia-hidrigin;

5.

Scoilteoirí amóinia a bhfuil brúnna oibríochta acu ar mó iad ná 3 MPa nó arb ionann iad le 3 MPa, do tháirgeadh tromuisce tríd an bpróiseas malartaithe amóinia-hidrigin;

6.

Anailíseoirí ionsúcháin infridheirg a bhfuil ar a gcumas anailís ar-líne hidrigine/deoitéiriam a dhéanamh i gcás inar mó tiúchain an deoitéiriam ná 90 % nó inarb ionann é agus 90 %;

7.

Dóirí catalaíocha chun gás deoitéiriam saibhrithe a thiontú go tromuisce tríd an bpróiseas malartaithe amóinia-hidrigin;

8.

Córais iomlána uasghrádaithe tromuisce, nó colúin lena n-aghaidh, chun tromuisce a uasghrádú go tiúchan deoitéiriam ar ghrád imoibreora.

0B005
Gléasra atá saindeartha chun eilimintí breosla "imoibreora núicléach" a mhonarú, agus trealamh atá saindeartha nó sainullmhaithe lena aghaidh.

Le gléasra chun eilimintí breosla "imoibreora núicléach" a mhonarú, áirítear trealamh:

a.

a mbíonn teagmháil dhíreach de ghnáth aige le sreabh táirgthe na n-ábhar núicléach nó a mbaintear úsáid as chun an sreabh sin a phróiseáil nó a rialú go díreach;

b.

a mbaintear úsáid as chun na hábhair núicléacha a shéalú laistigh den chumhdach;

c.

A mbaintear úsáid as chun iomláine an chumhdaigh nó an tséala a sheiceáil; nó

d.

a mbaintear úsáid as chun cóireáil deiridh an bhreosla shéalaithe a sheiceáil.

0B006
Gléasra chun eilimintí ionradaithe breosla "imoibreora núicléach" a athphróiseáil, agus trealamh agus comhpháirteanna atá saindeartha nó sainullmhaithe lena aghaidh.

Áirítear le 0B006:

a.

Gléasra chun eilimintí ionradaithe breosla "imoibreora núicléach" a athphróiseáil, lena n-áirítear trealamh agus comhpháirteanna a mbíonn teagmháil dhíreach de ghnáth acu leis an mbreosla ionradaithe nó a mbaintear úsáid astu chun an breosla ionradaithe agus príomhsreabhanna táirgthe na n-ábhar núicléach agus na n-ábhar inscoilte a rialú go díreach;

b.

Meaisíní gearrtha nó mionstiallta eilimintí breosla, i.e. trealamh cianoibrithe chun cóimeálacha breosla, burlaí nó maidí breosla ionradaithe an "imoibreora núicléach" a ghearradh, a smiotadh, a mhionstialladh nó a bhearradh;

c.

Tuaslaigeoirí, dabhcha atá sabháilte go criticiúil (e.g. dabhcha trastomhais bhig, dabhcha fáinneacha nó leice) atá saindeartha nó sainullmhaithe chun breosla ionradaithe "imoibreora núicléach" a thuaslagadh, a bhfuil ar a gcumas leachta an-chreimneach teo a sheasamh, agus ar féidir iad a cianluchtú agus a chianchothabháil;

d.

Eastarraingteoirí tuaslagóirí agus trealamh próiseála ian-mhalartaithe atá saindeartha nó sainullmhaithe chun a n-úsáide i ngléasra athphróiseála do "úráiniam nádúrtha", do "úrainiam ídithe", nó do "ábhair speisialta inscoilte" atá ionradaithe;

e.

Soithí coinneála nó stórála atá saindeartha chun bheith sabháilte go criticiúil agus chun bheith díonach ar éifeachtaí creimithe an aigéid nítrigh;

D'fhéadfadh go mbeadh na gnéithe seo a leanas ar roinnt le soithí coinneála nó stórála:

1.

Ballaí nó struchtúir inmheánacha a bhfuil coibhéis bóróin acu (á ríomh do gach eilimint ann mar a shainmhínítear sa nóta go 0C004) den dó faoin gcéad ar a laghad;

2.

Trastomhas uasta 175 mm do shoithí sorcóireacha;

3.

Uasleithead 75 mm do shoitheach fáinneach nó leice.

f.

Ionstraimíocht rialaithe próiseas atá saindeartha nó sainullmhaithe chun faireachán agus rialú a dhéanamh ar athphróiseáil an "úráiniam nadúrtha", an "úráiniam ídithe", nó "ábhair speisialta inscoilte" atá ionradaithe.

0B007
Gléasra chun plútóiniam a thiontú, agus trealamh atá saindeartha nó sainullmhaithe lena aghaidh, mar a leanas:

a.

Córais chun níotráit de phlútóiniam a thiontú go hocsaíd;

b.

Córais chun miotail plútóiniam a tháirgeadh.

0C
Ábhair

0C001
"Úráiniam nádúrtha" nó "úráiniam ídithe" nó tóiriam i bhfoirm miotail, cóimhiotail, comhdhúile ceimicí nó tiúcháin agus aon ábhar eile ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na nithe réamhluaite;

Ní rialaítear le 0C001 iad seo a leanas:

a.

Ceithre ghram de "úráiniam nádúrtha" nó de "úráiniam ídithe" nó níos lú ná sin nuair a choimeádtar é i gcomhpháirt bhraiteach in ionstraimí;

b.

"Úráiniam ídithe" atá sainmhonaraithe do na feidhmeanna neamh-núicléacha sibhialta seo a leanas:

1.

Sciathú;

2.

Pacáistiú;

3.

Ballastaí a bhfuil mais acu nach mó í ná 100 kg;

4.

Frithmheáchain a bhfuil mais acu nach mó í ná 100 kg;

c.

Cóimhiotail a bhfuil níos lú ná 5 % tóiriam iontu;

d.

Táirgí ceirmeacha a bhfuil tóiriam iontu agus a monaraíodh d'úsáid neamhnúicléach.

0C002
"Ábhair inscoilte speisialta"

Ní rialaítear le 0C002 ceithre "ghram éifeachtacha" nó níos lú ná sin nuair a choimeádtar iad i gcomhpháirt bhraiteach in ionstraimí.

0C003
Deoitéiriam, tromuisce (ocsaíd deoitéiriam) agus comhdhúile eile deoitéiriam, agus meascáin agus tuaslagáin ina bhfaightear deoitéiriam, inarb mó é an cóimheas iseatópach deoitéiriam le hidrigin ná 1:5 000.

0C004
Graifít, ar ghrád núicléach, a bhfuil leibhéal íonachta aici ar lú é ná 5 chuid in aghaidh an mhilliúin de ‧choibhéis bhóróin‧ agus a bhfuil dlús aici ar mó é ná 1,5 g/cm3.

N.B.:

FÉACH 1C107 FREISIN

Ní rialaítear le 0C004 iad seo a leanas:

a.

Monaróirí graifíte a bhfuil mais acu ar lú í ná 1 kg, seachas na cinn atá saindeartha nó sainullmhaithe chun a n-úsáide in imoibreoir núicléach;

b.

Púdar graifíte.

In 0C004, sainmhínítear ‧coibhéis bhóróin‧ (CB) mar shuim CBz, d'eisíontas (seachas CBcarbón ós rud é nach meastar carbón mar eisíontas) lena n-áirítear bórón, sa chás seo a leanas:

BEZ (ppm) = CF × tiúchan de dhúil Z i ppm;

Formula

agus gur σBagus σZ na trasghearrthacha gabhála neodrón teirmeach (i sciobóil) maidir le bórón a fhaightear go nádúrtha agus le dúil Z faoi seach; agus gur AB agus Az an mhais adamhach de bhórón a fhaightear go nádúrtha agus de dhúil Z faoi seach.

0C005
Comhdhúile nó púdair atá sainullmhaithe chun bacainní ar idirleathadh gásach a mhonarú, atá díonach ar chreimeadh UF6 (e.g. nicil nó cóimhiotal arb é nicil, ocsaíd alúmanaim nó polaiméirí hidreacarbóin iomlánfluairínithe 60 % nó níos mó dá meáchan), a bhfuil íonacht de 99,9 % nó níos dá meáchan acu, agus meánmhéid cáithníneach ar lú í ná 10 micriméadar, agus í á tomhas le caighdeán B330 an Chumainn Mheiriceánaigh um Thástálacha agus Ábhair (CMTA) agus arb ionann iontu méid na gcáithníní den chuid is mó.

0D
Bogearraí

0D001
"Bogearraí" atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun na hearraí atá sonraithe sa Chatagóir seo "a fhorbairt", "a tháirgeadh" nó "a úsáid".

0E
Teicneolaíocht

0E001
"Teicneolaíocht" mar a shainítear sa Nóta maidir leis an Teicneolaíocht Núicléach chun na hearraí atá sonraithe sa Chatagóir seo "a fhorbairt", "a tháirgeadh" nó "a úsáid".

CATAGÓIR 1

ÁBHAIR SPEISIALTA AGUS TREALAMH GAOLMHAR

1A
Córais, Trealamh agus Comhpháirteanna

1A001
Comhpháirteanna atá déanta as comhdhúile fluairínithe, mar a leanas:

a.

Séalaí, gaiscéid, séaltáin nó máilíní breosla, atá saindeartha chun a n-úsáide in "aerárthach" nó san aeraspás, arb ionann iontu agus 50 % dá meáchan méid aon cheann de na hábhair atá sonraithe in 1C009.b. nó 1C009.c.;

b.

Polaiméirí agus comhpholaiméirí písileictreacha, atá déanta as ábhair fluairíde vinilídéine (CAS 75-38-7), atá conraithe in 1C009.a., ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Is i bhfoirm leatháin nó scannáin atá siad;

2.

Tá tiús ar mó é ná 200 μm acu;

c.

Séalaí, gaiscéid, suíonna comhla, máilíní nó scairteacha, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá siad déanta as fluaraileaistiméirí a bhfuil ar a laghad grúpa viniléitir amháin mar aonad comhdhéanaimh acu; agus

2.

Tá siad saindeartha chun a n-úsáide in "aerárthach", san aeraspás nó i ‧ndiúracáin‧.

In 1A001.c., ciallaíonn ‧diúracán‧ córais iomlána roicéad agus córais aerfheithiclí gan fhoireann.

1A002
Struchtúir nó lannáin "chomhchodacha", ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

N.B.:

FÉACH 1A202, 9A010 agus 9A110 FREISIN

a.

Is éard atá iontu "maitrís" orgánach agus ábhair atá sonraithe in 1C010.c., in 1C010.d nó in 1C010.e.; nó

b.

Is éard atá iontu "maitrís" de mhiotail nó de charbóin, agus aon cheann de na nithe seo a leanas:

1.

"Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" charbóin ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá "modal sonrach" acu ar mó é ná 10,15 × 106 m;

b.

Tá "neart teanntachta sonrach" acu ar mó é ná 17,7 × 104 m;

2.

Na hábhair atá sonraithe in 1C010.c.

Ní rialaítear le 1A002 struchtúir nó lannáin chomhchodacha atá déanta as "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" charbóin atá tar éis a thuilte le roisín eapocsach, chun struchtúir nó lannáin "aerárthaí sibhialta" a dheisiú, agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá achar acu nach mó é ná 1 m2;

b.

Tá fad acu nach faide é ná 2,5 m;

c.

Tá leithead acu nach mó é ná 15 mm.

Ní rialaítear le 1A002 earraí leathchríochnaithe, atá saindeartha d'fheidhmeanna sibhialtacha amháin, mar a leanas:

a.

Earraí spóirt;

b.

An tionscal mótarfheithicilí;

c.

Tionscal na meaisín-uirlisí;

d.

Feidhmeanna liachta.

Ní rialaítear le 1A002.b.1. earraí leathchríochnaithe a bhfuil ar a mhéad dhá ghné d'fhiliméid fite iontu agus atá saindeartha d'fheidhmeanna mar a leanas:

a.

Foirnéisí cóireála teasa chun miotail a fhaghairt;

b.

Trealamh táirgeachta do bhúilí sileacain.

Ní rialaítear le 1A002 earraí críochnaithe atá saindeartha go speisialta d'fheidhm shonrach.

1A003
Le haghaidh poilimídí neamh-"in-chomhleáite" i bhfoirm scannáin, leatháin, téipe nó ribíneach, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá tiús acu ar mó é ná 0,254 mm;

b.

Tá siad brataithe nó lannaithe le carbóin, le graifít, le miotail nó le substaintí maighnéadacha.

Ní rialaítear le 1A003 táirgí atá brataithe nó lannaithe le copar, agus atá deartha chun cláir chiorcad priontáilte leictreonacha a tháirgeadh.

Maidir le poilimídí aramatacha "inchomhleáite" i bhfoirm ar bith, féach 1C008.a.3.

1A004
Trealamh cosanta agus braite agus a chomhpháirteanna, seachas na cinn atá sonraithe i rialuithe maidir le hearraí míleata, mar a leanas:

N.B.:

FÉACH 2B351 AGUS 2B352 FREISIN.

a.

Gásmhaisc, scagcheanastair agus an trealamh dí-éillithe a bhaineann leo, atá deartha nó modhnaithe chun cosaint a thabhairt in aghaidh aon cheann de na nithe seo a leanas, agus na comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh:

1.

Oibreáin bhitheolaíocha "a chuirtear in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh";

2.

Ábhair radaighníomhacha "a chuirtear in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh";

3.

Oibreáin chogaíochta ceimicí (CC):

4.

"Oibreáin rialaithe círéibe", lena n-áirítear:

a.

α-brómaibeinsinaicéitinítríl, (ciainíd brómaibeinsil) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-clóraifeinil) meitiléin] própáin-nítríl, (o-Clóraibeinsilidéineamalóinítríl) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-clóra-1-feinileatánón, clóiríd feinilaicil (ω-clóraicéitifeanón) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

Débheans-(b,f)-1,4-ocsaiseifín (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-clóra-5, 10-déhidrifeanarsaisín, (clóiríd feanarsaisín), (adaimsít), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-Naonánólmorfóilín, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

Cultacha cosanta, lámhainní cosanta agus bróga cosanta, atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun cosaint a thabhairt in aghaidh aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Oibreáin bhitheolaíocha "arna gcur in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh";

2.

Ábhair radaighníomhacha "arna gcur in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh";

3.

Oibreáin chogaíochta ceimicí (CC):

c.

Córais bhraite, atá saindeartha nó sainullmhaithe chun aon cheann díobh seo a leanas a bhrath nó a aithint, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh:

1.

Oibreáin bhitheolaíocha "arna gcur in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh";

2.

Ábhair radaighníomhacha "arna gcur in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh";

3.

Oibreáin chogaíochta ceimicí (CC):

d.

Trealamh leictreonach atá saindeartha chun iarmhar "pléascán" a bhrath nó a aithint go huathoibríoch agus chun úsáid a bhaint as teicnící ‧braite rianta‧ (e.g., tonn fhuaimiúil dhromhchla, speictriméadracht soghluaiseachta ian, speictriméadracht soghluaiseachta difreálaí, mais-speictriméadracht).

Sainmhínítear ‧brath rianta‧ mar an cumas chun gail ar lú í ná 1 ppm, nó soladach nó leacht de 1 mg, a bhrath.

Ní rialaítear le 1A004.d. trealamh atá saindeartha lena úsáid i saotharlann.

Ní rialaítear le 1A004.d. tairseacha slándála neamhtheagmhála a bhféadtar siúl tríothu.

Ní rialaítear le 1A004:

a.

Dáileogmhéadair phearsanta chun monatóireacht a dhéanamh ar radaíocht;

b.

Trealamh atá teoranta de réir dearaidh nó feidhme do chosaint a thabhairt in aghaidh guaiseacha a bhaineann go sonrach le sábháilteacht chónaithe agus le tionscail shibhialta, lena n-áirítear

1.

mianadóireacht;

2.

cairéalú;

3.

talmhaíocht;

4.

cógaisíocht;

5.

liacht;

6.

tréidliacht;

7.

an comhshaol;

8.

bainistiú dramhaíola;

9.

tionscal an bhia.

1.

Áirítear le 1A004 trealamh agus comhpháirteanna a ainmníodh, ar éirigh leo caighdeáin náisiúnta a bhaint amach i dtástálacha nó ar léiríodh a n-éifeachtacht ar bhealach eile, chun ábhair radaighníomhacha "a chuirtear in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh", oibreáin bhitheolaíocha "a chuirtear in oiriúint lena n-úsáid le linn cogaidh", oibreáin chogaíochta ceimicí,‧ionsamhlaitheoirí‧ nó "oibreáin smachtaithe círéibe" a bhrath nó chun cosaint a thabhairt ina n-aghaidh, fiú má bhaintear úsáid as an trealamh nó as na comhpháirteanna sin i dtionscail shibhialta amhail mianadóireacht, cairéalú, talmhaíocht, cógaisíocht, liacht, tréidliacht, an comhshaol, bainistiú dramhaíola, nó i dtionscal an bhia.

2.

Is substaint nó ábhar é ‧ionsamhlaitheoir‧ a mbaintear úsáid as in ionad oibreáin thocsainigh (ceimiceach nó bitheolaíoch) in oiliúint, i dtaighde, i dtástáil nó i meastóireacht.

1A005
Armúr coirp, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena haghaidh, cé is moite díobh siúd atá monaraithe chun caighdeán nó chun sonraíochtaí míleata nó chun caighdeán coibhéiseach ó thaobh na feidhmíochta de.

N.B.:

FÉACH FREISIN NA RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA.

Féach 1C010 le haghaidh "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" a úsáidtear chun armúr coirp a mhonarú.

Ní rialaítear le 1A005 armúr coirp nó baill éadaigh chosanta, nuair is lena n-úsaideoir atá siad agus ar mhaithe le cosaint phearsanta an úsáideora.

Ní rialaítear le 1A005 armúr coirp atá deartha chun cosaint thosaigh amháin a thabhairt ó bhloghanna agus ó phléascanna araon a thagann ó fheistí pléascacha neamh-mhíleata.

1A006
Trealamh, atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun feistí pléascacha seiftithe a dhiúscairt, mar a leanas, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena n-aghaidh:

N.B.:

FÉACH FREISIN NA RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA.

a.

Feithiclí cianoibrithe;

b.

‧Suaiteoirí‧

Is feistí iad ‧suaiteoirí‧ atá saindeartha chun cosc a chur ar fheidhmiú gléis phléascaigh trí dhiúracán leachta, soladach nó sobhriste a theilgean.

Ní rialaítear le 1A006 trealamh nuair is lena oibreoir atá sé.

1A007
Trealamh agus feistí atá saindeartha chun lánáin agus gléasanna a bhfuil "ábhair fuinneamhachais" iontu a thionscnamh, trí mhodhanna leictreacha, mar a leanas:

N.B.:

FÉACH FREISIN RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA, 3A229 AGUS 3A232

a.

Gléasanna lámhachta do mhaidhmitheoirí pléascacha atá deartha chun na maidhmitheoirí pléascacha atá sonraithe in 1A007.b. a thiomáint;

b.

Maidhmitheoirí pléascacha a thiomáintear go leictreach mar iad seo a leanas:

1.

Droichead pléascach (PD);

2.

Sreang phléascach droichid (SPD);

3.

Biorán lámhaigh;

4.

Tionscnóirí scragaill pléascacha (TSP).

1.

Baintear úsáid uaireanta as an bhfocal ‧tionscnóir‧ nó ‧adhainteoir‧ in ionad an fhocail ‧maidhmitheoir‧.

2.

Chun críocha 1A007.b. bainfidh na maidhmitheoirí ábhartha ar fad úsáid as seoltóir beag leictreach (droichead, sreang droichid, nó scragall) a ghalaíonn go pléascach nuair a chuirtear bíog ardsrutha leictreach ghasta tríd. I maidhmitheoirí eile nach biorán lámhaigh iad, cuireann an seoltóir pléascach tús le madhmadh ceimiceach in ábhar teagmhála ardphléascach ar nós PETN (peinti-eiritríotóilteitriníotráit). I maidhmitheoirí a bhfuil biorán lámhaigh acu, le galú pléascach an tseoltóra leictrigh, tiomáintear biorán lámhaigh trí bhearna, agus cuirtear tús le madhmadh ceimiceach le himbhualadh an bhioráin lámhaigh in aghaidh an phléascaigh. I ndearaí áirithe, déantar an biorán lámhaigh a thiomáint le fórsa maighnéadach. D'fheádfadh maidhmitheoir PD nó maidhmitheoir den chineál a mbíonn biorán lámhaigh ann a bheith i gceist leis an téarma maidhmitheoir scragaill phléascaigh.

1A008
Lánáin, feistí agus comhpháirteanna, mar a leanas:

a.

‧Lánáin mhúnlaithe‧ ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá Glanchainníocht Phléascach (GCP) acu ar mó í ná 90 g;

2.

Tá trasthomhas seachtrach na cásála acu arb ionann é agus 75 mm nó ar mó é ná sin;

b.

Lánáin ghéara i gcruth líneach ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh:

1.

Tá ualach pléascach acu ar mó é ná 40 g/m; agus

2.

Tá leithead acu arb ionann é agus 10 mm nó ar leithne é ná sin;

c.

Corda maidhmitheach a bhfuil ualach pléascach lárnach aige ar mó é ná 64 g/m;

d.

Gearrthóirí, cé is moite díobh siúd atá sonraithe in 1A008.b., agus uirlisí gearrtha, a bhfuil Glanchainníocht Phléascach (GCP) acu ar mó í ná 3,5 kg.

Is lánáin phléascacha iad ‧lánáin mhúnlaithe‧ atá múnlaithe chun éifeachtaí an tséidte phléascaigh a dhíriú.

1A102
Comhpháirteanna carbón-charbóin pirealaithe agus athsháithithe atá deartha le haghaidh feithiclí spáislainseála atá sonraithe in 9A004 nó i roicéid sondála atá sonraithe in 9A104.

1A202
Struchtúir chomhchodacha, cé is moite dóibh siúd atá sonraithe in 1A002, atá i bhfoirm feadán, agus a bhfuil an dá saintréith seo a leanas acu:

N.B.:

FÉACH 9A010 agus 9A110 FREISIN.

a.

Tá trasthomhas inmheánach acu atá idir 75 mm agus 400 mm;

b.

Tá siad déanta as aon cheann de na "hábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" atá sonraithe in 1C010.a. nó in 1C010.b. nó as na hábhair charbóin réamhthuilte atá sonraithe in 1C210.c.

1A225
Catalaígh phlatanaithe atá saindeartha nó sainullmhaithe chun an t-imoibriú malartaithe hidrigin-iseatóp a chur chun cinn idir hidrigin agus uisce chun tritiam a fháil ar ais óthromuisce nó chun tromuisce a tháirgeadh.

1A226
Sainphacálacha a bhféadfar úsáid a bhaint astu chun tromuisce a dheighilt ó ghnáthuisce agus a bhfuil an dá saintréith seo a leanas acu:

a.

Tá siad déanta as mogall cré-umha fosfair atá cóireáilte go ceimiceach le hinfhliuchtacht a fheabhsú;

b.

Tá siad deartha lena n-úsáid i dtúir don driogaireacht folúis.

1A227
Fuinneoga sciata ard-dlúis (gloine luaidhe nó eile) radaíochta ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas, agus frámaí atá saindeartha lena n-aghaidh:

a.

Tá ‧achar fuar‧ acu ar mó é ná 0,09 m2;

b.

Tá dlús acu ar mó é ná 3 g/cm3;

c.

Tá tiús acu arb ionann é agus 100 mm nó ar tiubhe é ná sin.

In 1A227, ciallaíonn an téarma ‧achar fuar‧ an t-achar féachana den fhuinneog a nochtar don leibhéal is ísle radaíochta san fheidhmchlár deartha.

1B
Trealamh Tástála, Iniúchta agus Táirgeachta

1B001
Trealamh chun na struchtúir nó na lannáin "chomhchodacha" atá sonraithe in 1A002 nó chun na "hábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" atá sonraithe in 1C010 a tháirgeadh nó a iniúchadh mar a leanas, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena n-aghaidh:

N.B.:

FÉACH 1B101 AGUS 1B201 FREISIN.

a.

Innill tochrasta filiméad, ina bhfuil na gluaisne a bhaineann le snáithíní a shuí, a chumhdach agus a thochras á gcomhordú agus á ríomhchlárú i gcúig cinn nó níos mó d'aiseanna ‧seirbheashuite príomhúla‧, agus atá saindeartha chun struchtúir nó lannáin "chomhchodacha" a mhonarú as "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha";

b.

Innill leagtha téipe, ina bhfuil na gluaisne a bhaineann le téip nó leatháin a shuí agus a leagan á gcomhordú agus á ríomhchlárú i gcúig cinn nó níos mó d'aiseanna ‧seirbheashuite príomhúla‧, agus atá saindeartha chun struchtúir "chomhchodacha" d'aerfhrámaí nó de ‧dhiúracáin‧ a mhonarú.

In 1B001.b., ciallaíonn ‧diúracán‧ córais iomlána roicéad agus córais aerfheithiclí is aerfheithiclí gan fhoireann.

c.

Innill iltreocha iltoiseacha fíodóireachta nó crosfhite, lena n-áirítear cuibheoirí agus fearais mhodhnaithe, atá saindeartha nó sainmhodhnaithe chun snáithíní a fhí, a chrosfhí nó a thrilsiú, do struchtúir "chomhchodacha";

Chun críocha 1B001.c., áirítear cniotáil le teicníc na crosfhí.

d.

Trealamh atá saindeartha nó curtha in oiriúint go speisialta chun snáithíní atreisiúcháin a tháirgeadh, mar a leanas:

1.

Trealamh chun snáithíní polaiméireacha (amhail polaicrilinítríl, réón, pic nó polacarbóisiolán) a thiontú ina snáithíní carbóin nó ina snáithíní cairbíd sileacain, lena n-áirítear trealamh speisialta chun an snáithín a straidhneáil agus é á théamh;

2.

Trealamh chun dúile nó chomhdhúile a dheascadh trí dheascadh ceimiceach gaile, ar fhoshraitheanna filiméadacha téite, chun snáithíní cairbíde sileacáin a mhonarú;

3.

Trealamh chun ceirmigh theasfhulangacha (amhail ocsaíd alúmanaim) a fhliuchshníomh;

4.

Trealamh chun snáithíní réamhtheachtacha a bhfuil alúmanam iontu a thiontú ina snáithíní alúmana trí chóireáil teasa;

e.

Trealamh chun an t-ábhar réamhthuilte atá sonraithe in 1C010.e. a tháirgeadh trí mhodh an chomhleáite the;

f.

Trealamh iniúchta neamhlotmhar atá saindeartha d'ábhair "chomhchodacha", mar a leanas:

1.

Córais thomagrafaíocha x-ghathacha chun iniúchadh tríthoiseach a dhéanamh ar fhabhtanna;

2.

Innill tástála ultrasonacha faoi rialú uimhriúil ina bhfuil na gluaisne chun na traschuradóirí nó na glacadóirí a shuí á gcomhordú agus á ríomhchlárú go comhuaineach i gceithre cinn nó níos mó d'aiseanna chun trí chomhrian thoiseacha na comhchoda atá á hiniúchadh a leanúint;

g.

Innill churtha na mbarrach, a bhfuil na gluaisne a bhaineann le barraigh nó le leatháin a shuí agus a leagan síos á gcomhordú agus á ríomhchlárú in dhá cheann nó níos mó d'aiseanna ‧seirbheashuite príomhúla‧, agus atá saindeartha chun struchtúir "chomhchodacha" d'aerfhrámaí nó de dhiúracáin a mhonarú.

Chun críocha 1B001, le haiseanna ‧seirbheashuite príomhúla‧, rialaítear, faoi threoir ríomhchláir, suíomh an éifeachtóra dheiridh (i.e an ceann) sa spás i ndáil leis an saotharphíosa ag an treoshuíomh ceart agus sa treo ceart chun an próiseas inmhianaithe a bhaint amach.

1B002
Trealamh chun cóimhiotail, púdar cóimhiotail nó ábhair chóimhiotalacha a tháirgeadh agus atá saindeartha chun éilliú a sheachaint agus chun úsáide i gceann de na próisis atá sonraithe in 1C002.c.2.

N.B.:

FÉACH FREISIN 1B102.

1B003
Uirlisí, díslí, múnlaí nó daingneáin do "fhoirmiú sárphlaisteach" nó do "nascáil idirleata" an tíotáiniam, an alúmanaim nó a gcóimhiotal, atá saindeartha chun aon cheann díobh seo a leanas a mhonarú:

a.

Struchtúir d'aerfhrámaí nó struchtúir aeraspáis;

b.

Innill "aerárthaí" nó aeraspáis:

c.

Comhpháirteanna atá saindeartha do struchtúir atá sonraithe in 1B003.a nó d'innill atá sonraithe in 1B003.b.

1B101
Trealamh, seachas an trealamh atá sonraithe in 1B001, chun comhábhair struchtúracha a "tháirgeadh", mar a leanas; agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena n-aghaidh:

N.B.:

FÉACH FREISIN 1B102.

Le comhpháirteanna agus gabhálais atá sonraithe in 1B101, áirítear múnlaí, mandrailí, díslí, daingneáin agus uirlisiú chun fáscadh, leasú, múnlú, sintéarú agus nascadh réamhfhoirmithe a dhéanamh ar struchtúir chomhchodacha agus ar na lannáin agus ar na táirgí a mhonaraítear astu.

a.

Innill tochrasta filiméad nó innill curtha snáithíní, ina bhfuil na gluaisne a bhaineann le snáithíní a shuí, a chumhdach agus a thochras á gcomhordú agus á ríomhchlárú i dtrí cinn nó níos mó d'aiseanna, atá deartha chun struchtúir chomhchodacha nó lannáin chomhchodacha a dhéanamh as ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha, agus na rialuithe comhordúcháin agus ríomhchláraithe;

b.

Innill leagtha téipe, ina bhfuil na gluaisne a bhaineann le téip nó leatháin a shuí agus a leagan síos á gcomhordú agus á ríomhchlárú in dhá cheann nó níos d'aiseanna, atá deartha chun struchtúir chomhchodacha d'aerfhrámaí nó de "dhiúracáin" a mhonarú;

c.

Trealamh atá deartha nó modhnaithe chun "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" a "tháirgeadh", mar a leanas:

1.

Trealamh chun snáithíní polaiméireacha (amhail polaicrilinítríl, réón nó polacharbóisiolán) lena n-áirítear socrú speisialta chun straidhn a chur ar an snáithín agus é á théamh;

2.

Trealamh chun dúile nó comhdhúile a dheascadh trí dheascadh ceimiceach gaile, ar fhoshraitheanna filiméadacha téite;

3.

Trealamh chun ceirmigh theasfhulangacha (amhail ocsaíd alúmanaim) a fhliuchshníomh;

d.

Trealamh atá deartha nó modhnaithe chun cóireáil speisialta a dhéanamh ar dhromchla na snáithíní nó chun na réamhthuiltí agus na réamhfhoirmeacha atá sonraithe in iontráil 9C110 a tháirgeadh.

Le 1B101.d. áirítear rollóirí, sínteoirí teannais, trealamh brataithe, trealamh gearrtha agus díslí den chineál "clicire".

1B102
"Trealamh táirgeachta" do phúdar miotail, seachas an trealamh atá sonraithe in 1B002, agus a chomhpháirteanna, mar a leanas: Comhpháirteanna mar a leanas:

N.B.:

FÉACH 1B115.b. FREISIN

a.

"Trealamh táirgeachta" do phúdar miotail atá inúsáidte chun na hábhair sféarúla nó adamhaithe atá sonraithe in 1C011.a., in 1C011.b., in 1C111.a.1., in 1C111.a.2. nó sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata, a "tháirgeadh" i dtimpeallacht rialaithe.

b.

Comhpháirteanna atá saindeartha do "threalamh táirgeachta" atá sonraithe in 1B002 nó in 1B102.a.

Le 1B102 áirítear:

a.

Gineadóirí plasma (stua-scaird ardmhinicíochta) atá inúsáidte chun púdair mhiotalacha spriúchta nó sféarúla a fháil, agus an próiseas eagraithe i dtimpeallacht uisce-argóin.

b.

Trealamh maidhme leictrí atá inúsáidte chun púdair mhiotalacha spriúchta nó sféarúla a fháil, agus an próiseas eagraithe i dtimpeallacht uisce-argóin.

c.

Trealamh atá inúsáidte chun púdair alúmanaim sféarúla a "tháirgeadh" trí leátán a phúdráil i meán támh (e.g. nítrigin).

IB115
Trealamh, seachas an trealamh atá sonraithe in 1B002 nó in 1B102, chun tiomantáin agus comhábhair tiomántán a tháirgeadh, mar a leanas, agus comhpháirteanna atá saindeartha lena aghaidh:

a.

"Trealamh táirgeachta" chun tiomántáin leachtacha nó comhábhair tiomántán a "tháirgeadh", a láimhseáil nó chun tástáil inghlacthachta a dhéanamh orthu, ar tiomántáin nó comhábhair iad atá sonraithe in 1C011.a., in 1C011.b., in 1C111 nó sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata;

b.

"Trealamh táirgeachta" chun tiomántáin sholadacha nó comhábhair tiomántán a "tháirgeadh", a láimhseáil, a mheascadh, a leasú, a mhúnlú, a fháscadh, a mheaisíniú, a easbhrú nó chun tástáil inghlacthachta a dhéanamh orthu, ar tiomántáin nó comhábhair iad atá sonraithe in 1C011.a., in 1C011.b., in 1C111 nó sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata;

Ní rialaítear le 1B115.b. baiscmheascthóirí, meascthóirí leanúnacha nó muilte fuinnimh shreabhánaigh. Féach 1B117, 1B118 agus 1B119 maidir le rialú baiscmheascthóirí, meascthóirí leanúnacha agus muilte fuinnimh shreabhánaigh.

Do threalamh atá saindeartha chun táirgí míleata a tháirgeadh, féach na Rialuithe maidir le hEarraí Míleata.

2:

Ní rialaítear le 1B115 trealamh chun cairbíd bhóróin a "tháirgeadh", a láimhseáil agus chun tástáil inghlacthachta a dhéanamh uirthi.

1B116
Soic atá saindeartha chun ábhair a dhíorthaítear go pirealaíoch a tháirgeadh, ábhair a fhoirmítear i múnla, ar mhandrail nó ar fhoshraith eile ó gháis réamhtheachtacha a lobhann sa raon teochta 1 573 K (1 300 °C) go 3 173 K(2 900 °C) ag brúnna de 130 Pa go 20 kPa.

1B117
Baiscmheascthóirí lenar féidir meascadh a dhéanamh faoi fholús sa raon náid go 13,326 kPa agus a bhfuil acmhainn rialaithe teochta ag an gcuasán meascacháin agus ar fíor inaleith gach ceann díobh seo a leanas, agus na comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh:

a.

Tá toilleadh toirtmhéadrach de 110 lítear nó níos mó acu;

b.

Tá seafta meascacháin/fuinte amháin ar a laghad suite asláir iontu.

1B118
Baiscmheascthóirí lenar féidir meascadh a dhéanamh faoi fholús sa raon náid go 13,326 kPa agus a bhfuil acmhainn rialaithe teochta ag an gcuasán meascacháin agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas, agus na comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh:

a.

Tá dhá sheafta mheascacháin/fuinte nó níos mó acu;

b.

Tá seafta rothlach luascach aonair acu a bhfuil fiacla/pionnaí fuinte air agus laistigh de chásáil an chuasáin mheascacháin chomh maith.

1B119
Muilte fuinnimh shreabhánaigh a bhféadfar úsáid chun substaintí atá sonraithe in 1C011.a., in 1C011.b., in 1C111 nó sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata, a mheilt nó a mhuilleáil, agus na comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh.

1B201
Innill tochrasta filiméad, seachas na cinn atá sonraithe in 1B001 nó in 1B101, agus aon trealamh gaolmhar, mar a leanas:

a.

Innill tochrasta filiméad ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá gluaisne acu chun snáithíní a shuí, a chumhdach agus a thochras atá á gcomhordú agus á ríomhchlárú in dhá cheann nó níos mó d'aiseanna;

2.

Tá siad saindeartha chun struchtúir chomhchodacha nó lannáin chomhchodacha a dhéanamh as "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha".

3.

Tá siad in ann rótair shorcóireacha a thochras is rótair a bhfuil trasthomhas idir 75 agus 400 mm acu agus fad de 600 mm nó níos mó acu;

b.

Rialuithe comhordúcháin agus ríomhchláraithe do na hinnill tochrasta filiméad atá sonraithe in 1B201.a.;

c.

Beachtmhandrailí do na hinnill tochrasta filiméad atá sonraithe in 1B201.a

1B225
Cealla leictrealaíocha chun fluairín a tháirgeadh a bhfuil cumas aschuir acu ar mó í ná 250 g de fhluairín san uair.

1B226
Deighilteoirí leictreamaighnéadacha iseatóp atá deartha le haghaidh ianfhoinsí aonair nó ianfhoinsí iolracha a bhfuil de chumas acu léas-sruth ianach iomlán de 50 mA nó níos mó a chur ar fáil, nó deighilteoirí leictreamaighnéadacha iseatóp atá feistithe lena samhail d'ianfhoinsí.

Le 1B226 áirítear deighilteoirí:

a.

A bhfuil ar a gcumas iseatóip chobhsaí a shaibhriú;

b.

A bhfuil na hianfhoinsí agus na tiomsaitheoirí araon sa réimse maighnéadach agus freisin cumraíochtaí ina bhfuil siad lasmuigh den réimse sin.

1B227
Tiontairí sintéise amóinia nó aonaid sintéise amóinia, ina mbaintear gás na sintéise (nítrigin agus hidrigin) as colún malartaithe ardbhrú amóinia/hidrigine agus ina gcuirtear an amóinia sintéisithe sin ar ais chuig an gcolún céanna.

1B228
Colúin driogaireachta crióigineacha de hidrigin ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá siad deartha chun feidhmiú ag teocht inmheánach de 35 K (– 238 °C) nó níos lú;

b.

Tá siad deartha chun feidhmiú ag brú inmheánach de 0,5 go 5 MPa;

c.

Tá siad déanta as:

1.

Cruach dhosmálta den tsraith 300 a bhfuil cion íseal sulfair aici agus a bhfuil uimhir ghránmhéide aici, de réir chaighdeán ástainíteach an ASTM (nó caighdeán comhionann), arb ionann í agus 5 nó ar mó í ná 5;

2.

Ábhair chomhionanna atá crióigineach agus oiriúnach do H2 araon;

d.

Tá trasthomhais inmheánacha de 1 m nó níos mó acu agus fad éifeachtach de 5 m nó níos mó.

1B229
Colúin de thrádairí um malartú uisce-suilfíde hidrigine agus ‧teagmhálaithe inmheánacha‧, mar a leanas:

Do cholúin atá saindeartha nó sainullmhaithe chun tromuisce a tháirgeadh, féach 0B004.

a.

Colúin de thrádairí um malartú uisce-suilfíde hidrigine, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá siad in ann oibriú ag brúnna de 2 MPa nó níos mó;

2.

Tá siad déanta as cruach charbóin a bhfuil uimhir ghránmhéide aici, de réir chaighdeán ástainíteach an ASTM (nó caighdeán comhionann), arb ionann í agus 5 nó ar mó í ná 5;

3.

Tá trasthomhas de 1,8 m nó níos mó acu;

b.

‧Teagmhálaithe inmheánacha‧ do na colúin de trádairí um malartú uisce-suilfíde hidrigine atá sonraithe in 1B229.a.

Is trádairí atá deighilte ina ndeighleáin iad ‧teagmhálaithe inmheánacha‧ na gcolún, a bhfuil trasthomhas éifeachtach coimeáilte de 1,8 m nó níos mó ná sin acu, atá deartha chun teagmháil frithshreibhe a éascú agus atá déanta as cruach dhosmálta a bhfuil cion carbóin de 0,03 % nó níos lú ná sin inti. D'fhéadfadh gur trádairí criathracha, trádairí comhla, trádairí cochaill nó trádairí tuirbeghreille a bheadh iontu sin.

1B230
Caidéil a bhfuil ar a gcumas tuaslagáin de chatalaíoch aimíde potaisiam, bíodh sé tiubhaithe nó caol, a chur i gcúrsaíocht i leacht amóinia (KNH2/NH3), agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá siad aerdhíonach (i.e., séalaithe go heirméiteach);

b.

Tá toilleadh acu ar mó é ná 8,5 m3/h; agus

c.

Tá ceann de na tréithe seo a leanas acu:

1.

I gcás tuaslagán aimíde potaisiam tiubhaithe (1 % nó níos mó), tá brú oibriúcháin acu idir 1,5 agus 60 MPa;

2.

I gcás tuaslagán aimíde potaisiam caol (1 % nó níos lú), tá brú oibriúcháin acu idir 20 agus 60 MPa;

1B231
Saoráidí nó gléasra don tritiam, nó an trealamh lena n-aghaidh, mar a leanas:

a.

Saoráidí nó gléasra chun tritiam a tháirgeadh, a fháil ar ais, a eastóscadh, a thiúchan nó a láimhseáil;

b.

Trealamh do shaoráidí nó do ghléasraí don tritiam, mar a leanas:

1.

Aonaid cuisniúcháin hidrigine nó héiliam a bhfuil ar a gcumas fuarú go 23 K (– 250 °C) nó níos lú ná sin, agus a bhfuil cumas bainte teasa acu ar mó é ná 150 W;

2.

Córais chun iseatóip hidrigine a stóráil nó a íonú agus úsáid á baint as hidrídí miotail mar mheán stórála nó íonúcháin.

1B232
Turbafhorbróirí nó tacair chun turbafhorbróirí-comhbhrúiteoirí a bhfuil an dá saintréith seo a leanas acu:

a.

Tá siad deartha chun oibriú ag teocht asraoin de 35 K (– 238 °C) nó níos lú;

b.

Tá siad deartha chun tréchur de ghás hidrigine de 1 000 kg/san uair nó níos mó a bheith acu.

1B233
Saoráidí nó gléasra deighilte iseatóp litiam, agus an trealamh lena n-aghaidh, mar a leanas:

a.

Saoráidí nó gléasra chun iseatóip litiam a dheighilt;

b.

Trealamh chun iseatóip litiam a dheighilt, mar a leanas:

1.

Dlúthcholúin um malartú leacht-leachta, atá saindeartha do mhalgaim de litiam;

2.

Caidéil mearcair nó caidéil malgaim de litiam;

3.

Cealla leictrealaithe do mhalgam de litiam;

4.

Galaitheoirí do thuaslagáin thiubhaithe de hiodrocsaíd litiam.

1C
Ábhair

Miotail agus cóimhiotail:

Mura bhforáiltear dá mhalairt, leis na focail ‧miotail‧ agus ‧cóimhiotail‧ in 1C001 agus 1C012, cumhdófar amhfhoirmeacha agus foirmeacha leathdhéanta, mar a leanas:

Amhfhoirmeacha:

Anóidí, liathróidí, barraí (lena n-áirítear barraí eangaithe agus barraí sreinge), billéid, bloic, blúmáin, brící, toirtíní, catóid, criostail, ciúbanna, díslí, gráinní, gráinníní, tinní, cnapáin, piollairí, muca, púdar, rondelles, grán, leaca, slugaí, spúinse, bataí;

Foirmeacha leathdhéanta (bíodh siad nó ná bíodh siad brataithe, plátáilte, druileáilte nó pollta):

a.

Ábhair bhuailte nó ábhair shaoirsithe a dhéantar trí rolláil, trí tharraingt, trí easbhrú, trí ghaibhniú, trí easbhrú imbhuailte, trí fháscadh, trí shnáithiú, trí adamhú, agus trí mheilt, i.e.: uillinn, cainéil, ciorcail, dioscaí, deannach, sleanntaigh, scragaill agus duillí, gaibhniú, pláta, púdar, brúiteáin agus stampáin, ribíní, fáinní, slata (lena n-áirítear slata táthúcháin loma, slata sreinge, agus sreang rolláilte), cónaisc, cruthanna, leatháin, stiallacha, píobáin agus feadáin (lena n-áirítear dioscaí, cearnóga agus cuasáin feadáin), sreang tarraingthe nó easbhrúite;

b.

Ábhar teilgthe atá táirgthe trí theilgean i ngaineamh, i ndísle, i miotal, i bplástar nó i gcineálacha múnlaí eile, lena n-áirítear teilgin ardbhrú, foirmeacha sintéaraithe, agus foirmeacha a dhéantar le miotalóireacht phúdrála.

Níor cheart go sárófar cuspóir an rialaithe le heasportáil na bhfoirmeacha neamhliostaithe a ndeirtear gur táirgí críochnaithe iad ach gur amhfhoirmeacha nó foirmeacha leathdhéanta iad i ndáiríre.

1C001
Ábhair atá saindeartha lena n-úsáid mar ionsúirí tonnta leictreamaighnéadacha, nó mar pholaiméirí seoltacha iontu féin, mar a leanas:

N.B.:

FÉACH 1C101 FREISIN.

a.

Ábhair chun minicíochtaí ar mó iad ná 2 × 108 Hz ach ar lú iad ná 3 × 1012 Hz a ionsú;

Ní rialaítear le 1C001.a.:

a.

Ionsúirí den chineál ribeach, atá déanta as snáithíní nádúrtha nó as snáithíní sintéiseacha, agus a bhfuil hualú neamh-mhaighnéadach acu chun go mbeidh siad in ann ionsú a dhéanamh;

b.

Ionsúirí gan aon chaillteanas maighnéadach, a bhfuil cruth neamhphlánach ag a ndromchla ionsaitheach, lena n-áirítear pirimidí, cóin, dingeacha agus dromchlaí conbhlóideacha;

c.

Ionsúirí plánacha, ar fíor ina leith na nithe uile seo a leanas:

1.

Tá siad déanta as aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Ábhair atá déanta as cúr plaisteach (solúbtha nó dolúbtha) carbónualaithe, nó ábhair orgánacha, lena n-áirítear ceanglóirí, lena gcuirtear níos mó ná 5 % de mhacalla ar fáil i gcomparáid le miotal thar bhandaleithead ar mó é ná ± 15 % de mhinicíocht lárnach an fhuinnimh ionsaithigh, agus nach bhféadfaidh teochtanna os cionn 450 K (177 °C) a sheasamh.

b.

Ábhair cheirmeacha lena gcuirtear macalla níos mó ná 20 % ar fáil i gcomparáid le miotal thar bhandaleithead ar mó é ná ± 15 % de mhinicíocht lárnach an fhuinnimh ionsaithigh, agus nach bhféadfaidh teochtanna os cionn 800 K (527 °C) a sheasamh;

Samplaí do thástálacha ionsúcháin maidir le 1C001.a. Nóta: Ba cheart gur cearnóg é 1.c.1 ina bhfuil ar a laghad 5 thonnfhad den mhinicíocht lárnach ar cheann de na taobhanna agus é suite sa réimse amach ón bhfoinse ghathach.

2.

Tá neart teanntachta acu ar lú é ná 7 × 106 N/m2; agus

3.

Tá neart comhbhrúiteach acu ar lú é ná 14 × 106 N/m2;

d.

Ionsúirí plánacha atá déanta as feirít shintéaraithe, ar fíor ina leith na nithe uile seo a leanas:

1.

Tá domhantarraingt sonrach acu ar mó é ná 4,4;

2.

Tá uasteocht oibriúcháin acu de 548 K (275 °C).

Níl aon ní i Nóta 1 go 1C001.a. lena ndíolmhófaí ábhair mhaighnéadacha um ionsú agus iad a bheith i bpéint.

b.

Ábhair chun minicíochtaí a ionsú ar mó iad ná 1,5 × 1014 Hz ach ar lú iad ná 3,7 × 1014 Hz agus nach trédhearcach iad sa solas infheicthe.

c.

Ábhair pholaiméireacha is seoltóirí iontu féin a bhfuil ‧bulcsheoltacht leictreach‧ acu ar mó é ná 10 000 S/m (Símin in aghaidh an mhéadair) nó ‧friotachas leatháin (dromchla)‧ ar lú é ná 100 óm/cearnóg, bunaithe ar cheann ar bith de na polaiméirí seo a leanas:

1.

Polanailín;

2.

Polaipioról

3.

Polaitiaiféin;

4.

Polai feiniléin-viniléin;

5.

Polai tíeniléin-viniléin.

Ba cheart ‧bulcsheoltacht leictreach‧ agus ‧friotachas leatháin (dromchla)‧ a chinneadh trí úsáid a bhaint as D-257 ASTM nó as caighdeáin chomhionanna náisiúnta.

1C002
Cóimhiotail, púdar cóimhiotal, agus ábhair chóimhiotalacha, mar a leanas:

N.B.:

FÉACH 1C202 FREISIN.

Ní rialaítear le 1C002 cóimhiotail, púdar cóimhiotal, agus ábhair chóimhiotalacha chun foshraitheanna a bhratú.

1.

Is iad na cóimhiotail in 1C002 na cinn sin a bhfuil céatadán níos airde de réir meáchain iontu den mhiotal atá luaite i gcomparáid le haon dúil eile.

2.

Ba cheart ‧saolré réabtha struis‧ a thomhas i gcomhréir le caighdeán E-139 ASTM nó le caighdeáin chomhionanna náisiúnta.

3.

Ba cheart ‧saolré strustuirse ar thimthriall íseal‧ a thomhas i gcomhréir le Caighdeán E-606 ASTM ‧An Cleachtas Molta do Thástáil ar Thimthriall Íseal Buanaimplitiúide Strustuirse‧ nó i gcomhréir le caighdeáin chomhionanna. Ba cheart gur tástáil aiseach a dhéanfaí ina mbeadh an meánchóimheas struis cothrom le 1 agus an toisc dhlúthaithe struis (Kt) cothrom le 1. Sainmhínítear an meánstrus mar an méid is mó struis lúide an méid is lú struis roinnte ar an méid is mó struis.

a.

‧Alúmaninídí‧, mar a leanas:

1.

Alúmaninídí nicile a bhfuil íosmhéid de 15 % d'alúmanaim de réir meáchain iontu, uasmhéid de 38 % d'alúmanaim de réir meáchain agus ar a laghad dúil chóimhiotalaithe bhreise amháin;

2.

Alúmaninídí tíotáiniam a bhfuil 10 % nó níos mó d'alúmanaim de réir meáchain iontu agus ar a laghad dúil chóimhiotalaithe bhreise amháin;

b.

Cóimhiotail, mar a leanas, atá déanta as an bpúdar nó as an ábhar cáithníneach atá sonraithe in 1C002.c.:

1.

Cóimhiotail nicile ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá ‧saolré réabtha struis‧ de 10 000 uair nó níos faide acu ag 923 K (650 °C) faoi strus 676 MPa;

b.

Tá ‧saolré strustuirse ar thimthriall íseal‧ de 10 000 timthriall nó níos mó acu ag 823 K (550 °C) ag uas-strus de 1 095 MPa;

2.

Cóimhiotail niaibiam ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá ‧saolré réabtha struis‧ de 10 000 uair nó níos faide acu ag 1 073 K (800 °C) faoi strus 400 MPa;

b.

Tá ‧saolré strustuirse ar thimthriall íseal‧ de 10 000 timthriall nó níos mó acu ag 973 K (700 °C) ag uas-strus de 700 MPa;

3.

Cóimhiotail tíotáiniam ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá ‧saolré réabtha struis‧ de 10 000 uair nó níos faide acu ag 723 K (450 °C) faoi strus 200 MPa;

b.

Tá ‧saolré strustuirse ar thimthriall íseal‧ de 10 000 timthriall nó níos mó acu ag 723 K (450 °C) ag uas-strus de 400 MPa;

4.

Cóimhiotail alúmanaim ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá neart teanntachta de 240 MPa nó níos mó acu ag 473 K (200 °C);

b.

Tá neart teanntachta de 415 MPa nó níos mó acu ag 298 K (25 °C);

5.

Cóimhiotail mhaignéisiam ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá neart teanntachta de 345 MPa nó níos mó acu;

b.

Tá ráta creimthe acu ar lú é ná 1 mm in aghaidh na bliana i dtuaslagán uisciúil de chlóiríd sóidiam ag 3 %, a thomhaistear i gcomhréir le caighdeán G-31 de chuid an ASTM nó i gcomhréir le caighdeáin choibhéiseacha náisiúnta.

c.

Púdar cóimhiotal nó ábhar cáithníneach ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá siad déanta as aon cheann de na córais chomhshuímh seo a leanas:

Sa mhéid seo a leanas, is ionann X agus ceann amháin nó níos mó dúil chóimhiotalaithe:

a.

Cóimhiotail nicile (Ni-Al-X, Ni-X-Al) atá cáilithe do chodanna nó do chomhpháirteanna d'inneall tuirbín, i.e. a bhfuil níos lú ná 3 cháithnín neamh-mhiotalacha iontu (a cuireadh isteach le linn an phróisis mhonaraíochta) ar mó iad ná 100 μm i gcáithníní cóimhiotail 109;

b.

Cóimhiotail niaibiam (Nb-Al-X nó Nb-X-Al, Nb-Si-X nó Nb-X-Si, Nb-Ti-X nó Nb-X-Ti);

c.

Cóimhiotail tíotáiniam (Ti-Al-X nó Ti-X-Al);

d.

Cóimhiotail alúmanaim (Al-Mg-X nó Al-X-Mg, Al-Zn-X nó Al-X-Zn, Al-Fe-X nó Al-X-Fe); nó

e.

Cóimhiotail mhaignéisiam (Mg-Al-X nó Mg-X-Al);

2.

Tá siad déanta i dtimpeallacht rialaithe trí aon cheann de na próisis seo a leanas:

a.

"Adamhú folúis";

b.

"Adamhú gáis";

c.

"Adamhú rothlach";

d.

"Múchadh tobann";

e.

"Guairneáil leatáin" agus "mionú";

f.

"Eastóscadh leatáin" agus "mionú";

g.

"Cóimhiotalú meicniúil";

3.

Tá siad in ann na hábhair atá sonraithe in 1C002.a. nó in 1C002.b. a fhoirmiú.

d.

Cóimhiotail ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá siad déanta as aon cheann de na córais chomhshuímh atá sonraithe in 1C002.c.1.;

2.

Is i gceann de na foirmeacha seo a leanas atá siad: calógaí neamh-mhionaithe, ribíní neamh-mhionaithe nó slait neamh-mhionaithe;

3.

Tá siad táirgthe i dtimpeallacht rialaithe trí aon cheann de na próisis seo a leanas:

a.

"Múchadh tobann";

b.

"Guairneáil leatáin"; nó

c.

"Eastóscadh leatáin";

1C003
Miotail mhaignéadacha, de gach cineál agus foirm, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá tréscaoilteacht choibhneasta tosaigh de 120 000 nó níos mó acu agus tiús de 0,05 mm nó níos lú ná sin;

Ní mór an tréscaoilteacht tosaigh a thomhas ar ábhair atá go hiomlán ainnéalta.

b.

Is cóimhiotail mhaighnéadstraidhneacha iad ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá maighnéadstraidhn sáithiúcháin os cionn 5 × 10-4 acu;

2.

Tá fachtóir cúplála maighnéadmheicniúil (k) os cionn 0,8 acu;

c.

Stiallacha cóimhiotalacha dímhorfacha nó ‧nanachriostalacha‧, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Iarann, cóbalt nó nicil atá mar 75 % ar a laghad de mheáchan a gcomhdhéanimh;

2.

Tá ionduchtú maighnéadach sáithithe (Bs) acu de 1,6 T nó níos mó;

3.

Is fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá tiús stéille de 0,02 mm nó níos lú acu;

b.

Tá friotachas leictreach de 2 × 10-4 cm óm nó níos mó acu.

Is iad na hábhair ‧nanachriostalacha‧ in 1C003 na hábhair a bhfuil gránmhéid criostail de 50 nm nó níos lú acu, arna chinneadh le díraonadh x-ghathach.

1C004
Cóimhiotail tíotáiniam úráiniam nó cóimhiotail tungstan a bhfuil "maitrís" acu atá bunaithe ar iarann, ar nicil nó ar chopar, agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Tá dlús os cionn 17,5 g/cm3 acu;

b.

Tá teorainn leaisteach acu os cionn 880 MPa;

c.

Tá neart teanntachta deiridh os cionn 1 270 MPa acu;

d.

Tá fadú os cionn 8 % acu.

1C005
Seoltóirí "forsheoltachta""comhchodacha" atá níos mó ná 100 m ar fhad nó a bhfuil mais os cionn 100 g acu, mar a leanas:

a.

Seoltóirí "forsheoltacha""comhchodacha" a bhfuil ‧filiméid‧ tíotáiniam-niaibiam iontu, agus ar fíor ina leith an dá cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá siad tuímithe i "maitrís" seachas "maitrís" copair nó "maitrís" mheasctha choparbhunaithe;

2.

Tá achar trasghearrtha acu ar lú é ná 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm sa trastomhas d ‧fhiliméid‧ chiorclacha);

b.

Seoltóirí "forsheoltacha""comhchodacha" arb é atá iontu ‧filiméad‧"forsheoltach" amháin nó níos mó, seachas tíotáiniam-niaibiam, agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá "teocht chriticiúil" acu ag ionduchtú maighnéadach nialasach os cionn 9,85 K (– 263,31 °C);

2.

Fanann siad sa staid "fhorsheoltach" ag teocht de 4,2 K (– 268,96 °C) agus iad faoi lé réimse mhaighnéadaigh treoshuite i dtreo ar bith atá ingearach le fad-ais an tseoltóra agus a chomhfhreagraíonn d'ionduchtú maighnéadach 12 T a bhfuil dlús srutha chriticiúil os cionn 1 750 A/mm2 aige ar thrasghearradh foriomlán an tseoltóra.

c.

Seoltóirí "forsheoltacha""comhchodacha" arb é atá iontu ‧filiméad‧"forsheoltach" amháin nó níos mó a bhíonn fós "forsheoltach" os cionn 115 K (– 158,16 °C).

Chun críocha 1C005, féadfaidh ‧filiméid‧ a bheith i bhfoirm sreinge, scannáin, téipe nó ribín.

1C006
Sreabháin agus ábhair bhealaithe, mar a leanas:

a.

Sreabháin hiodrálacha agus iad seo a leanas mar phríomh-chomhábhair iontu:

1.

‧Olaí silihidreacarbóin‧ sintéiseacha ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

Chun críocha 1C006.a.1., is iad sileacan, hidrigin agus carbón amháin atá in ‧olaí silidhidreacarbóin‧.

a.

Tá ‧splancphointe‧ os cionn 477 K (204 °C) acu;

b.

Tá ‧pointe scairdte‧ ag 239 K (– 34 °C) nó níos lú acu;

c.

Tá ‧innéacs slaodachta‧ de 75 nó níos mó acu:

d.

Tá ‧cobhsaíocht theirmeach‧ ag 616 K (343 °C) acu;

2.

‧Clórafluaracarbóin‧ ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

Chun críocha 1C006.a.2., is iad carbón, fluairín agus clóirín amháin atá i ‧gclórafluaracarbóin‧.

a.

Níl ‧splancphointe‧ ann;

b.

Tá ‧teocht adhainte uathghinte‧ os cionn 977 K (704 °C) acu;

c.

Tá ‧pointe scairdte‧ ag 219 K (– 54 °C) nó níos lú acu;

d.

Tá ‧innéacs slaodachta‧ de 80 nó níos mó acu:

e.

Tá fiuchphointe ag 473 K (200 °C) nó níos airde acu;

b.

Ábhair bhealaithe agus aon cheann de na nithe seo a leanas mar phríomh-chomhábhair iontu:

1.

Éitear nó tiaiéitear d'fheiniléin nó d'ailcilfeiniléin, nó meascáin díobh, a bhfuil níos mó ná dhá fheidhm éitir nó tiaiéitir nó meascáin díobh iontu;

2.

Sreabháin sileacain fluairínithe a bhfuil slaodacht chinéimiteach acu ar lú í ná 5 000 mm2/s (5 000 ceinteastóc), agus í á tomhas ag 298 K (25 °C);

c.

Sreabháin mhaolúcháin nó snámhachta ar fíor ina leith na tréithe uile seo a leanas:

1.

Tá íonacht acu ar mó í ná 99,8 %;

2.

Tá níos lú ná 25 cáithnín arb ionann iad nó ar mó iad ná 200 μm in aghaidh an 100 ml iontu;

3.

Tá siad déanta as 85 % ar a laghad d'aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Débhrómaiteitreafhluaireatán (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

Polachlóraithrífhluaireitiléin (modhnuithe olacha agus ceiriúla amháin);

c.

Polabhrómaithrífhluaireitiléin;

d.

Sreabháin fuaraithe leictreonacha fluaracharbóin ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Is ionann agus 85 % dá meáchan aon cheann díobh seo a leanas nó de mheascán díobh:

a.

Foirmeacha monaiméireacha de thrí-aisíní-sárfhluarapholailciléitear nó d'éitir-sárfhluaralafatacha;

b.

Sárfhluarailcilimíní;

c.

Sárfhluaracioglalcáin;

d.

Sárfhluaralcáin;

2.

Tá dlús de 1,5 g/ml nó níos mó acu ag 298 K (25 °C);

3.

Is i staid leachtach atá siad ag 273 K (0 °C);

4.

Is ionann agus 60 % dá mheáchan an fluairín ann nó is mó ná sin é.

Chun críocha 1C006:

1.

Cinntear an ‧splancphointe‧ agus úsáid á baint as Modh Cleveland an Chupáin Oscailte a bhfuil cur síos air in ASTM D-92 nó as caighdeáin chomhionanna náisiúnta;

2.

Cinntear an ‧pointe scairdte‧ agus úsáid á baint as an modh a bhfuil cur síos air in ASTM D-97 nó as caighdeáin chomhionanna náisiúnta;

3.

Cinntear an ‧innéacs slaodachta‧ agus úsáid á baint as an modh a bhfuil cur síos air in ASTM D-2270 nó as caighdeáin chomhionanna náisiúnta;

4.

Cinntear ‧cobhsaíocht theirmeach‧ leis an modh tástála seo a leanas nó le modhanna comhionanna náisiúnta:

Cuirtear fiche ml den sreabhán atá á thástáil i soitheach 46 ml i gcruach dhosmálta de chineál 317 a bhfuil liathróid amháin de thrastomhas (ainmniúil) 12,5 mm díobh seo a leanas: cruach uirlise M-10, cruach 52100 agus cré-umha muirí (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn); Sciúrtar an soitheach le nítrigin, séaltar é ag an mbrú atmaisféarach, ardaítear an teocht go 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) agus coimeádtar mar sin í ar feadh sé huaire an chloig; Measfar an t-eiseamal a bheith cobhsaí go teirmeach más rud é go gcomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas nuair a bheidh an nós imeachta curtha i gcrích:

a.

Is lú ná 10 mg/mm2 de dhromchla na liathróide an meáchan a cailleadh i ngach liathróid;

b.

Is lú ná 25 % an t-athrú sa slaodacht bhunaidh agus é á chinneadh ag 311 K (38 °C);

c.

Is lú ná 0,04 an aigéaduimhir iomlán nó an bonnuimhir iomlán;

5.

Cinntear ‧teocht adhainte uathghinte‧ agus úsáid á baint as an modh a bhfuil cur síos air in ASTM E-659 nó as caighdeáin chomhionanna náisiúnta;

1C007
Bunábhair cheirmeacha, ábhair cheirmeacha nach "comhchodacha" iad, ábhair "chomhchodacha""mhaitríseacha" cheirmeacha agus ábhair réamhtheachtacha, mar a leanas:

N.B.:

FÉACH 1C107 FREISIN.

a.

Bunábhair atá comhdhéanta de bhóirídí aonair nó casta le tíotáiniam, a bhfuil eisíontais mhiotalacha iomlán acu, gan méideanna breise beartaithe a chur san áireamh, ar lú iad ná 5 000 ppm, arb ionann meánmhéid an cháithnín iontu agus 5 μm nó inar lú ná sin í, agus nach mó ná 10 % líon na gcáithníní iontu ar mó iad ná 10 μm;

b.

Ábhair cheirmeacha nach ábhair "chomhchodacha" iad, agus iad in amhfhoirm nó i bhfoirm leathdhéanta, agus iad comhdhéanta de bhóróidí le tíotáiniam a bhfuil dlús de 98 % den dlús teoiriciúil nó níos mó ná sin acu;

Ní rialaítear le 1C007.b. scrábaigh.

c.

Ábhair "chomhchodacha" cheirmeach-cheirmeach a bhfuil "maitrís" ghloine nó ocsaíde acu agus iad treisithe le snáithíní ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá siad déanta as aon cheann de na hábhair seo a leanas:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; nó

d.

Si-O-N; agus

2.

Tá "neart teanntachta sonrach" níos mó ná 12,7 × 103m acu;

d.

Ábhair "chomhchodacha" cheirmeach-cheirmeacha, bíodh céim mhiotalach leanúnach acu nó ná bíodh, lena n-ionchorpraítear cáithníní, guairí nó snáithíní, agus arb iad cairbídí nó nítrídí de shileacan, de shiorcóiniam nó de bhórón atá sa "mhaitrís";

e.

Ábhair réamhtheachtacha (i.e., ábhair shainchuspóireacha pholaiméireacha nó mhiotalacha-orgánacha) chun aon phas nó aon phasanna de na hábhair atá sonraithe in 1C007.c. a tháirgeadh, mar a leanas

1.

Polaidéorgánaisioláin (chun cairbíd sileacain a tháirgeadh);

2.

Polaisileasáin (chun cairbíd sileacain a tháirgeadh);

3.

Polacarbaisileasáin (chun ceirmigh a bhfuil comhpháirteanna sileacain, carbóin agus nítrigine iontu a tháirgeadh);

f.

Ábhair "chomhchodacha" cheirmeacha-cheirmeacha a bhfuil "maitrís" ghloine nó ocsaíde acu, atá treisithe le snáithíní leanúnacha ó aon cheann de na córais seo a leanas:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1);

2.

Si-C-N;

Ní rialaítear le 1C007.f., “comhchodacha” a bhfuil snáithíní iontu ó na córais sin agus a bhfuil neart teanntachta ag na snáithíní ar lú é ná 700 MPa é ag 1 273 K (1 000 °C) nó friotaíocht téaltaithe teanntachta ag na snáithíní ar mó í ná 1 % de straidhn téaltaithe faoi lucht 100 MPa agus ag 1 273 K (1 000 °C) ar feadh 100 uair.

1C008
Substaintí polaiméireacha neamhfhluairínithe, mar seo a leanas:

a.

Imídí, mar a leanas:

1.

Biosmáilimídí;

2.

Polaimídí-imídí aramatacha a bhfuil ‧teocht thrasdultach ghloine (Tg)‧ acu ar mó í ná 563 K (290 °C);

3.

Poilimídí armatacha;

4.

Poiléitearaimídí aramatacha a bhfuil teocht thrasdultach ghloine acu (Tg) ar mó í ná 513 K (240 °C);

Le IC008.a rialaítear substaintí leachtacha nó soladacha i bhfoirm "in-chomhleáite", lena n-áirítear roisín, púdar, piollairí, scannáin, leatháin, téip agus ribín.

Le haghaidh piolimídí neamh-"in-chomhleáite" i bhfoirm scannáin, leatháin, téipe nó ribíneach, féach 1A003.

b.

Comhpholaiméirí teirmeaplaisteacha leachtchriostail ar mó an teocht díchumtha teasa atá acu ná 523K (250 °C), í á tomhas de réir ISO 75-2 (2004), modh A, nó coibhéisí náisiúnta, faoi lucht 1,80 N/mm2 agus arb é atá iontu:

1.

Aon cheann de na comhdhúilí seo a leanas:

a.

Feiniléine, défheiniléine nó naiftailéine;

b.

Meitil, búitileach treasach nó feinil in ionad feiniléine, défheiniléine nó naiftailéine;

2.

Aon cheann de na haigéid seo a leanas:

a.

Aigéad teireatalach (CAS 100-21-0);

b.

aigéad naftóch 6-hiodrocsa-2 (CAS 16712-64-4);

c.

aigéad 4-hiodrocsaibeansóch (CAS 99-96-7);

c.

Ní úsáidtear;

d.

Céatóin pholairléineacha

e.

Suilfídí polairléineacha, i gcás inar dépheinléin, trípheinléin nó inar cumasc de na substsaintí sin é an grúpa airléineach;

f.

Polaidéfheiniléitearsulfón a bhfuil ‧teocht thrasdultach ghloine (Tg)‧ aige ar mó í ná 513 K (240 °C);

Cinntear ‧teocht thrasdultach ghloine (Tg)‧ d'ábhair atá sonraithe in IC008 agus úsáid á baint as an modh a bhfuil cur síos air in ISO 11357-2 (1999) nó as a chomhionann náisiúnta. I dteannta sin, d'ábhair 1C008.a.2., déantar an ‧teocht thrasdultach ghloine‧ (Tg) a chinneadh ar eiseamal tástála PAI a leasaíodh ar dtús ag íosteocht 310 °C ar feadh 15 nóiméad ar a laghad.

1C009
Comhdhúile fluairínithe neamhphróiseáilte, mar a leanas:

a.

Comhpholaiméirí d'fhluairíd vínilidéine a bhfuil 75 % nó níos mó de struchtúr béite-chriostal acu gan síneadh;

b.

Poilimidí fluairínithe a bhfuil 10 % nó níos mó d'fhluairín cuingrithe iontu de réir meáchain.

c.

Leaistiméirí d’fhosfaiséin fhluarínithe a bhfuil 30 % nó níos mó de fhluairín cuingrithe iontu de réir meáchain.

IC010
"Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha", mar a leanas:

N.B.:

FÉACH FREISIN 1C210 agus 9C110.

a.

"Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" orgánacha ar fíor ina leith an dá cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá "modal sonrach" acu ar mó é ná 12,7 × 106 m;

2.

Tá "neart teanntachta sonrach" acu ar mó é ná 23,5 × 104 m;

Ní rialaítear le 1C010.a. poileitiléin.

b.

"Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" charbóin ar fíor ina leith an dá cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá "modal sonrach" acu ar mó é ná 14,65 × 106 m;

2.

Tá "neart teanntachta sonrach" acu ar mó é ná 26,82 × 104 m;

Ní rialaítear le 1C010.b.:

a.

"Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadracha" chun struchtúir nó lannáin "aerárthaí sibhialta" a dheisiú, agus ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá achar acu nach mó é ná 1 m2;

2.

Tá fad acu nach faide é ná 2,5 m; agus

3.

Tá leithead acu nach mó é ná 15 mm.

b.

Ábhair “shnáithíneacha nó fhiliméadacha” charbóin atá mionghearrtha nó muilte go meicniúil agus arb ionann an fad atá acu agus 25,0 mm nó ar lú ná sin é.

Ba cheart airíonna na n-ábhar a gcuirtear síos orthu in IC010.b. a chinneadh trí na modhanna a mholann SACMA: SRM 12 go 17, ISO 10618 (2004) 10.2.1. Modh A, nó a gcomhionann de thástálacha barraigh náisiúnta agus iad bunaithe ar mheán na mbaisceanna.

c.

Ábhair “shnáithíneacha nó fhiliméadacha” neamhorgánacha ar fíor ina leith an dá cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá "modal sonrach" acu ar mó é ná 2,54 × 106 m; agus

2.

Tá leáphointe, bogphointe, dreophointe nó néalphointe acu ar airde é ná 1 922 K (1 649 °C) i dtimpeallacht thámh;

Ní rialaítear le 1C010.c.:

a.

Snáithíní alúmana, polachriostalacha, ilphasacha, neamhleanúnacha i bhfoirm snáithíní mionghearrtha nó i bhfoirm mhatach randamach, a bhfuil 3 % silice ann de réir meáchain nó níos mó ná sin, agus a bhfuil "modal sonrach" acu ar mó é ná 10 × 106 m;

b.

Molaibdéineam agus snáithíní cóimhiotail mholaibdéinim;

c.

Snáithíní bóróin;

d.

Snáithíní ceirmeacha neamhleanúnacha a bhfuil leáphointe, bogphointe, dreophointe nó néalphointe acu arb ísle é ná 2 043 K (1 770 °C) i dtimpeallacht thámh.

d.

Ábhair "shnáithíneacha nó fhiliméadacha" ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá siad comhdhéanta de cheann ar bith díobh seo a leanas:

a.

Polaéatraimídí atá sonraithe in 1C008.a.;

b.

Ábhair atá sonraithe in 1C008.b. go 1C008.f.;

2.

Tá siad comhdhéanta d'ábhair atá sonraithe in 1C010.d.1.a nó 1C010.d.1.b agus "cumasctha" le snáithíní eile atá sonraithe in 1C010.a., 1C010.b. nó 1C010.c.;

e.

"Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" atá tuilte go hiomlán nó go páirteach le roisín nó le pic (réamhthuiltí), "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" mhiotail mó charbón-bhrataithe (réamhfhoirmeacha) nó "réamhfhoirmeacha snáithíní carbóin", ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Gur fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Is "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" neamhorgánacha iad atá sonraithe in 1C010.c;

b.

Is "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" orgánacha nó charbóin iad ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá "modal sonrach" acu ar mó é ná 10,15 × 106 m;

2.

Tá "neart teanntachta sonrach" acu ar mó é ná 17,7 × 104 m;

2.

Gur fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Is roisín nó pic atá i gceist atá sonraithe in 1C008 or 1C009.b.;

b.

Tá ‧teocht thrasdultach ghloine á tomhas leis an Anailís Dhinimiciúil-Mheicniúil (DMA Tg)‧ acu arb ionann í agus 453K (180 °C) nó ar mó ná sin í agus a bhfuil roisín feanólach acu; nó

c.

Tá ‧teocht thrasdultach ghloine á tomhas leis an Anailís Dhinimiciúil-Mheicniúil (DMA Tg)‧ acu arb ionann í agus 505 K (232 °C) nó ar mó ná sin í agus a bhfuil roisín nó pic acu nach bhfuil sonraithe in IC008 nó in IC009.b., agus nach roisín feanólach é nó í;

Déantar “ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha”(réamhfhoirmeacha) atá brataithe le miotal nó le carbón nó "réamhfhoirmeacha snáithíní carbóin" nach bhfuil tuilithe le roisín ná pic, a shonrú mar "ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" in1C010.a., 1C010.b. nó 1C010.c.

Ní rialaítear le 1C010.e.:

a.

"maitrís" roisín eapocsaigh atá tulithe le "hábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha" charbóin (réamhthuiltí) chun struchtúir nó lannáin "aerárthaí sibhialta" a dheisiú, agus ar fíor ina leith na tréithe uile seo a leanas;

1.

Tá achar acu nach mó é ná 1 m2;

2.

Tá fad acu nach faide é ná 2,5 m;

3.

Tá leithead acu nach mó é ná 15 mm.

b.

Ábhair “shnáithíneacha nó fhiliméadacha” charbóin atá tuilithe go hiomlán nó go páirteach le roisín nó le pic agus atá mionghearrtha nó muilte go meicniúil agus arb ionann a bhfad agus 25,0 mm nó ar lú ná sin é, agus roisín nó pic in úsáid seachas iad siúd atá sonraithe i 1C008 nó 1C009.b

Cinntear an ‧teocht thrasdultach ghloine (DMA Tg)‧ d'ábhair atá sonraithe in IC010.e agus úsáid á baint as an modh a bhfuil cur síos air in ASTM D 7028-07, nó as a chomhionann de chaighdeán náisiúnta, á chur i bhfeidhm ar eiseamal tástála tirime. I gcás ábhar teirmithéachta, is é íosmhéid 90 % a bheidh sa chéim cruachana mar a shainmhínítear í in ASTM E2160-04, nó ina chomhionann de chaighdeán náisiúnta.

1C011
Miotail agus comhdhúile, mar a leanas:

N.B.:

FÉACH FREISIN RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA agus 1C111.

a.

Miotail ar lú méid a gcáithníní ná 60 μm bídís sféarúil, adamhaithe, sféaróideach, calógach nó meilte, agus iad monaraithe as ábhair arb é 99 % nó níos mó ná sin dá bhfuil iontu siorcóniam, maignéisiam, agus a gcóimhiotail;

Déantar cion nádúrtha an haifniam sa siorcóniam (idir 2 % agus 7 % de ghnáth) a áireamh leis an siorcóniam.

Rialaítear na miotail nó na cóimhiotail atá sonraithe in 1C011.a., bíodh siad nó ná bíodh siad imchochlaithe in alúmanam, i maignéisiam, i siorcóniam nó i mbeirilliam.

b.

Bórón nó cóimhiotail bhóróin a bhfuil méid na gcáithníní acu arb ionann í agus 60 μm nó ar lú ná sin í;

1.

Bórón a bhfuil íonacht 85 % nó níos mó ná sin aige de réir meáchain;

2.

Cóimhiotail bhóróin a bhfuil íonacht 85 % nó níos mó ná sin acu de réir meáchain;

Rialaítear na miotail nó na cóimhiotail atá sonraithe in 1C011.b., bíodh siad nó ná bíodh siad imchochlaithe in alúmanam, i maignéisiam, i siorcóniam nó i mbeirilliam.

c.

Níotráit guainídín (CAS 506-93-4);

d.

Níotroguanidín (NQ) (CAS 556-88-7).

Féach freisin Rialuithe maidir le hEarraí Míleata do phúdair mhiotail a mheasctar le substaintí eile chun meascán a dhéanamh chun críocha míleata.

1C012
Na hábhair seo a leanas:

Úsáidtear na hábhair seo de ghnáth mar fhoinsí teasa núicléach.

a.

Plútóiniam in aon fhoirm, ar mó ná 50 % de réir meáchain a mheasúnacht iseatópach plútóiniam-238;

Ní rialaítear le 1C012.a.:

a.

Lastais a bhfuil cion plútóiniam acu arb ionann é agus 1 g nó ar lú ná sin é;

b.

Lastais de 3 "ghram éifeachtacha" nó is lú ná sin nuair is i gcomhpháirt bhraite ionstraimí atá siad.

b.

“Neiptiúiniam-237 “a rinneadh a dheighilt cheana féin” in aon fhoirm.

Ní rialaítear le 1C012.b. lastais a bhfuil cion neiptiúniam-237 acu arb ionann é agus 1 g nó ar lú ná sin é.

1C101
Ábhair agus feistí d'inbhraitigh laghdaithe amhail frithchaiteacht radair, sínithe ultravialait/infridheirg agus sínithe fuaimiúla, cé is moite díobh siúd atá sonraithe in 1C001, agus iad inúsáidte i ‧ndiúracáin‧, i bhfochórais ‧diúracán‧ nó na haerárthaí gan fhoireann atá sonraithe in 9A012.

Áirítear le 1C101:

a.

Ábhair struchtúracha agus bratuithe atá saindeartha chun an fhrithchaiteacht radair a laghdú;

b.

Bratuithe, lena n-áirítear péinteanna, atá saindeartha chun frithchaiteacht nó inastaitheacht a laghdú i réigiún micreathonnta, i réigiún infridheirg nó i réigiún ultravialaite an speictrim leictreamaighnéadaigh.

Ní áirítear le 1C101, bratuithe nuair a úsáidtear go speisialta iad chun sataililítí a rialú go teirmeach.

In 1C101, ciallaíonn ‧diúracán‧ córais iomlána roicéad agus córais aerfheithiclí gan fhoireann a bhfuil ar a gcumas raoin a bheith acu ar mó é ná 300 km;

1C102
Ábhair charbón-charbóin pirealaithe agus athsháithithe atá deartha do na feithiclí spás-láinseála atá sonraithe in 9A004, nó sna roicéid sondála atá sonraithe in 9A104.

1C107
Graifít agus ábhair cheirmeacha, cé is moite díobh siúd atá sonraithe in IC007, mar a leanas:

a.

Graifítí mínghráinneacha a bhfuil dlús toirte de 1,72 g/cm3 nó níos mó ná sin acu, agus é á thomhas ag 288K (15 °C), agus a bhfuil méid gráinneach de 100 μm nó níos lú ná sin acu, iad inúsáidte do shoic diúracán agus do reanna sróine feithiclí athiontrála, ar féidir iad a mheasíniú chun aon cheann de na táirgí seo a leanas a tháirgeadh:

1.

Sorcóirí a bhfuil trastomhas acu arb ionann é agus 120 mm nó ar mó é ná sin agus a bhfuil fad acu arb ionann é agus 50 mm nó ar mó é ná sin;

2.

Feadáin a bhfuil trastomhas laistigh acu arb ionann é agus 65 mm nó ar mó ná sin, agus a bhfuil tiús ballaí acu arb ionann agus 25 mm é nó ar mó ná sin é, agus a bhfuil fad acu arb ionann é agus 50 mm nó ar mó ná sin é;

3.

Bloic a bhfuil méid acu de 120 mm × 120 mm × 50 mm nó níos mó ná sin;

Féach freisin 0C004

b.

Graifítí treisithe pirealaíocha nó snáithíneacha, agus iad inúsáidte do shoic diúracán agus do reanna sróine feithiclí athiontrála atá inúsáidte i "ndiúracáin", sna feithiclí spáslainseála atá sonraithe in 9A004 nó sna roicéid sondála atá sonraithe in 9A104;

Féach freisin 0C004

c.

Ábhair chomhchodacha cheirmeacha (tairiseach tréleictreach is lú ná 6 ag aon mhinicíocht ó 100 MHz go 100 GHz) lena n-úsáid i gcóin radair atá inúsáidte i "ndiúracáin", sna feithiclí spás-lainseála atá sonraithe in 9A004 nó sna roicéid sondála dá dtagraítear in 9A104;

d.

Ceirmeach treisithe cairbíde seileacain neamhloiscthe agus inmheasínithe i mbulc, atá inúsáidte do reanna sróine atá inúsáidte i "ndiúracáin", i bhfeithiclí atá sonraithe in 9A004 nó sna roicéid sondála atá sonraithe in 9A104;

e.

Comhchodaigh cheirmeacha treisithe chairbíde sileacain, atá inúsáidte do reanna sróine, d’fheithiclí athiontrála agus d'fhlapaí soic atá inúsáidte i "ndiúracáin", sna feithiclí spáslainseála atá sonraithe in 9A004 nó sna roicéid sondála atá sonraithe in 9A104.

1C111
Tiomántáin agus ceimiceáin ar cuid de thiomántán iad, seachas na ceimiceáin atá sonraithe in 1C011, mar a leanas:

a.

Substaintí tiomántacha:

1.

Púdar sféarúil-ghránach alúmanaim, seachas an púdar atá sonraithe sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata, a bhfuil cáithníní de thrastomhas aonfhoirmeach aige ar lú iad ná 200 μm agus cion alúmanaim de réir meáchain aige arb ionann é agus 97 % nó ar mó ná sin é, más éard atá i 10 % ar a laghad den mheáchan iomlán cáithníní ar lú iad ná 63 μm, de réir ISO 2591:1988 nó a chomhionann náisiúnta;

Is í méid cáithníní de 63 μm (ISO R-565) a fhreagraíonn do mhogall 250 (Tyler) nó do mhogall 230 (ASTM caighdeán E-11).

2.

Breoslaí miotalacha, seachas an breosla atá sonraithe sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata, ar lú ná 60 μm méid a gcáithníní, bíodh siad sféarúil, adamhaithe, sféaróideach, calógach nó meilte, arb é 97 % dá bhfuil iontu de réir meáchain aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Siorcóiniam;

b.

Beirilliam;

c.

Maignéisiam;

d.

Cóimhiotail de na miotail atá sonraithe in a. go c. thuas;

Déantar cion nádúrtha an haifniam sa siorcóniam (idir 2 % agus 7 % de ghnáth) a áireamh leis an siorcóniam.

3.

Substaintí ocsaídiúcháin atá inúsáidte in innill roicéad leacht-tiomáinte mar a leanas:

a.

Trí-ocsaíd dénítrigine (CAS 10544-73-7);

b.

Dé-ocsaíd nítrigine (CAS 10102-44-0)/teatrocsaíd dénítrigine (CAS 10544-72-6);

c.

Peantocsaíd dénítrigine (CAS 10102-03-1);

d.

Ocsaídí Measctha Nítrigine (MON);

Is tuaslagáin ocsaíde nítrí (NO) i dtrí-ocsaíd dénítrigine/dé-ocsaíd nítrigine (N2O4/NO2) iad Ocsaídí Measctha Nítrigine, ar féidir a úsáid i gcórais diúracán. Tá réimse de chomhdhéanaimh ann ar féidir a chur in iúl mar MONi nó MONij, áit inar slánuimhreacha iad i agus j a sheasann do chéatadán na hocsaíde nítri sa mheascán (e.g., MON3 ina bhfuil 3 % d’Ocsaíd Nítreach, nó MON25, a bhfuil 25 % d’Ocsaíd Nítreach ann. Is uasteorainn é MON40, 40 % de réir meáchain).

e.

FÉACH RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA DO Aigéad Nítreach Dearg ar Gail atá Coiscthe (IRFNA);

f.

FÉACH NA RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA AGUS 1C238 DO: Comhdhúile atá comhdhéanta de fhluairín agus ceann amháin nó níos mó halaiginí eile, ocsaigin nó nítrigin;

4.

Díorthaigh de chuid hiodraisín, mar a leanas:

FÉACH FREISIN NA RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA.

a.

Trímheitilhiodraisín (CAS 1741-01-1);

b.

Teitrimeitilhiodraisín (CAS 09.12.15);

c.

N,N déaillihiodraisín;

d.

Aillilhiodraisín (CAS 7422-78-8);

e.

Déhiodraisín eitiléine;

f.

Déníotráid Mhonaimeitilhiodraisíne;

g.

Níotráit démheitilhiodraisíne neamhshiméadrach;

h.

Aisíd hioidraisíniam (CAS 14546-44-2);

i.

Aisíd Démheitilhiodraisíniam;

j.

Déníotráit hiodraisíniam;

k.

Déhiodraisíne aigéid ocsalaigh dé-imídeach (CAS 3457-37-2);

l.

Niotráit 2-hidrocsa-eitilhiodraisíne (HEHN);

m.

Féach Rialuithe maidir le hEarraí Míleata do shárchlóráit hiodraisíniam;

n.

Dé-shárchlóráit hiodraisíniam (CAS 13812-39-0);

o.

Níotráit mheitilhiodraisíne (MHN);

p.

Níotráit dé-eitilhiodraisíne (DEHN);

q.

Níotráit teatraisíne 3,6-déhiodraisíne (1-4-níotráit dhéhiodraisíne) (DHTN);

5.

Ábhair a bhfuil fuinnimh ard-dlús acu, cé is moite díobh siúd atá sonraithe sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata, atá inúsáidte i "ndiúracáin" nó in aerfheithiclí gan fhoireann atá sonraithe in 9A012;

a.

Breosla measctha lena n-ionchorpraítear idir bhreoslaí soladacha agus bhreoslaí leachtacha, amhail draoib bhóróin, a bhfuil dlús fuinnimh mais-bhunaithe acu arb ionann é agus 40 × 106 J/kg nó ar mó ná sin é;

b.

Breoslaí eile ard-dlúis fuinnimh agus breiseáin breosla (e.g., cúbán, tuaslagáin ianacha, JP-10) a bhfuil dlús fuinnimh toirt-bhunaithe acu arb ionann é agus 37,5 × 109 J/m3 nó ar mó ná sin é, é á thomhas ag 20 °C agus ag brú aon atmaisféir amháin (101,325 kPa).

Ní rialaítear le 1C111.a.5.b. breoslaí iontaise atá scagtha agus bithbhreoslaí a táirgeadh ó ghlasraí, lena n-áirítear breoslaí d’innill atá deimhnithe lena n-úsáide san eitleoireacht shibhialta, ach amháin más breoslaí iad atá sainfhoirmlithe do ‘dhiúracáin’ nó do na haerfheithiclí gan fhoireann atá sonraithe in 9A012.

In 1C111.a.5., ciallaíonn ‧diúracán‧ córais iomlána roicéad agus córais aerfheithiclí gan fhoireann a bhfuil ar a gcumas raon a bheith acu ar mó é ná 300 km.

b.

Substaintí polaiméireacha:

1.

Polabútaidhé-éin carabocsa-fhoirceanta (lena n-áirítear polabútaidhé-éin carabocsail-fhoirceanta) (CTPB);

2.

Polabútaidhé-éin hiodrocsail-fhoirceanta (lena n-áirítear polabútaidhé-éin hiodrocsail-fhoirceanta) (HTPB), seachas é sin atá sonraithe sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata;

3.

Aigéad aicrileach-polabútaidhé-éine (PBAA)

4.

Aigéad-aicrilinítríl aicrileach-polabútaidhé-éine (PBAN);

5.

Gliocól poilieitiléine politeitrihiodrofúráin (TPEG);

Is comhpholaiméir é gliocól poilieitiléine politeitreafúráin (TPEG) de 1,4-Bútáindé-ól agus de ghliocól poilieitiléine (PEG).

c.

Breiseáin agus oibreáin thiomántacha eile:

1.

FÉACH RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA DO Carbóráin, díchaboráin, peantaboráin agus díorthaigh díobh;

2.

Déníotráit de ghliocól trí-eitiléine (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-Nítridhéfheinolaimín (CAS 119-75-5);

4.

Tríníotráit trímheitiololeatán (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

Déníotráit de ghliocól dé-eitiléine (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

Díorthaigh de chuid fearóicéine, mar a leanas:

a.

Féach Rialuithe maidir le hEarraí Míleata do chatóicéin;

b.

Fearóicéin eitile (CAS 1273-89-8);

c.

Fearóicéin phróipile;

d.

Féach Rialuithe maidir le hEarraí Míleata d’fhearoicéin n-bhúitile;

e.

Fearóicéin pheintile (CAS 1274-00-6);

f.

Fearóicéin déchioglaipheintíle;

g.

Fearóicéin déchioglaiheicsiol;

h.

Fearóicéin dé-eitile (CAS 1273-97-8);

i.

Fearóicéin déphróipile;

j.

Fearóicéin débhúitile (CAS 1274-08-4);

k.

Fearóicéin dé-heicsile (CAS 93894-59-8);

l.

Fearóicéin aicéitile (CAS 1271-55-2) / 1,1’-Fearóicéin dé-aicéitile (CAS 1273-94-5);

m.

Féach Rialuithe maidir le hEarraí Míleata d’aigéid charbocsaileacha fearóicéine;

n.

Féach Rialuithe maidir le hEarraí Míleata do bhútaicéin;

o.

Díorthaigh eile de chuid fearóicéine atá inúsáidte mar mhaolaitheoirí ráta dócháin do thiomántáin roicéad, seachas na díorthaigh atá sonraithe sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata.

Ní rialaítear le 1C111.c.6.o., díorthaigh de chuid fearóicéine a bhfuil grúpa aramatach feidhmiúil sé charbóin ceangailte acu don mhóilín fearóicéine.

7.

4,5 dé-ásaidómheitil-2-meitil-1,2,3-trí-asól (iso-DAMTR) seachas é sin atá sonraithe sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata.

Maidir le tiomantáin agus ceimiceáin ar cuid de thiomántáin iad agus nach bhfuil sonraithe in 1C111, féach na Rialuithe maidir le hEarraí Míleata.

1C116
Cruacha mártainsíte a bhfuil neart teanntachta deiridh acu arb ionann é agus 1 500 MPa nó ar mó ná sin é, é á thomhas ag 293 K (20 °C) i bhfoirm leatháin, pláta nó feadáin arb ionann tiús a mballa nó a bpláta agus 5 mm nó ar lú ná sin é.

N.B.:

FÉACH FREISIN 1C216.

Is cóimhiotail d'iarann iad cruacha mártainsíte ar gnách gurb iad a bpríomhthréithe cion ard nicile, cion an-íseal carbóin agus eilimintí ionadúcháin nó deascáin a úsáid chun neartú agus cruachan de réir aoise a bhaint amach.

1C117
Ábhair chun comhpháirteanna “diúracán” a mhonarú, mar a leanas

a.

Tungstan agus cóimhiotail i bhfoirm cháithníneach a bhfuil cion tungstain iontu de 97 % de réir meáchain agus méid na gcáithníní iontu arb ionann í agus 50 × 10-6 m (50 μm) nó ar lú í ná sin;

b.

Molaibdéineam agus cóimhiotail i bhfoirm cháithníneach a bhfuil cion molaibdéinim iontu de 97 % de réir meáchain agus méid na gcáithníní iontu arb ionann í agus 50 × 10-6 m (50 μm) nó ar lú í ná sin;

c.

Ábhair thungstain ar fíor ina léith na tréithe uile seo a leanas:

1.

Tá ceann amháin de na comhdhéanaimh seo a leanas acu:

a.

Tungstan agus cóimhiotail a bhfuil 97 % nó níos mó tungstain iontu de réir meáchain;

b.

Tungstan copar-insíothlaithe a bhfuil 80 % nó níos mó tungstain ann de réir meáchain; nó

c.

Tungstan airgead-insíothlaithe a bhfuil 80 % nó níos mó tungstain ann de réir meáchain;

2.

Is féidir iad a mheaisíniú chun aon cheann de na táirgí seo a leanas a mhonarú:

a.

Sorcóirí a bhfuil trastomhas acu arb ionann é agus 120 mm nó ar mó é ná sin agus a bhfuil fad acu arb ionann é agus 50 mm nó ar mó é ná sin;

b.

Feadáin a bhfuil trastomhas laistigh acu arb ionann é agus 65 mm nó ar mó ná sin, agus a bhfuil tiús ballaí acu arb ionann agus 25 mm é nó ar mó ná sin é, agus a bhfuil fad acu arb ionann é agus 50 mm nó ar mó ná sin é; nó

c.

Bloic arb ionann méid dóibh agus 120 mm × 120 mm × 50 mm nó ar mó ná sin iad.

In 1C117 ciallaíonn ‧diúracán‧ córais iomlána roicéad agus córais aerfheithiclí gan fhoireann a bhfuil ar a gcumas raon a bheith acu ar mó é ná 300 km.

1C118
Cruach dhosmálta dhéphléascach tíotáiniam-chobhsaithe (Ti-DSS) ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

a.

Is fíor ina leith na tréithe uile seo a leanas:

1.

Tá cion cróimiam aici de 17,0 - 23,0 faoin gcéad dá meáchan agus cion nicile aici de 4,5 -7,0 faoin gcéad dá meáchan;

2.

Tá cion tíotáiniam acu ar mó é ná 0,10 de réir meáchain;

3.

Tá micreastruchtúr feireach-ástainíteach aici (dá dtagraítear mar mhicreastruchtúr déphasach) arb é ástaimít ar a laghad 10 % de réir toirte (de réir ASTM E-1181-87 nó a chomhionann náisiúnta);

b.

Is in aon cheann de na foirmeacha seo a leanas atá sí:

1.

Tinní nó barraí arb ionann méid dóibh agus 100 mm i ngach toise nó ar mó méid dóibh ná sin;

2.

Leatháin a bhfuil leithead acu arb ionann é agus 600 mm nó ar mó é ná sin agus a bhfuil tiús acu arb ionann é agus 3 mm nó ar lú é ná sin; nó

3.

Feadáin a bhfuil trastomhas seachtrach acu arb ionann é agus 600 mm nó ar mó é ná sin agus a bhfuil tiús ballaí acu arb ionann é agus 3 mm nó ar lú é ná sin.

1C202
Cóimhiotail seachas na cóimhiotail atá sonraithe in 1C002.b.3. or. b.4., mar a leanas:

a.

Cóimhiotail alúmanaim a bhfuil an dá saintréith seo a leanas acu:

1.

Tá siad ‧in ann‧ neart teanntachta deiridh a bheith acu arb ionann é agus 460 MPa nó ar mó é ná sin ag 293 K (20 °C); agus

2.

Is i bhfoirm feadán nó i bhfoirmeacha soladacha sorcóireacha (lena n-áirítear ábhair ghaibhnithe) atá siad agus tá trastomhas seachtrach acu ar mó é ná 75 mm;

b.

Cóimhiotail tíotáiniam a bhfuil an dá saintréith seo a leanas acu:

1.

Tá siad ‧in ann‧ neart teanntachta deiridh a bheith acu arb ionann é agus 900 MPa nó ar mó é ná sin ag 293 K (20 °C); agus

2.

Is i bhfoirm feadán nó i bhfoirmeacha soladacha sorcóireacha (lena n-áirítear ábhair ghaibhnithe) atá siad agus tá trastomhas seachtrach acu ar mó é ná 75 mm;

Leis an bhfrása ‧ar a gcumas‧, cuimsítear cóimhiotail roimh a gcóireáil teasa nó ina diaidh.

1C210
‧Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha‧ nó réamhthuiltí, cé is moite díobh siúd atá sonraithe in 1C010.a., b. nó e., mar a leanas:

a.

‧Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha‧ charbóin nó araimíde ar fíor ina leith aon cheann den dá thréith seo a leanas:

1.

Tá "modal sonrach" acu arb ionann é agus 12,7 × 106 m nó ar mó ná sin é;

2.

Tá "neart teanntachta sonrach" acu arb ionann é agus 235 × 103 m nó ar mó ná sin é;

Ní rialaítear le 1C210.a. ‧ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha‧ araimíde arb ionann agus 0,25 faoin gcéad nó ar mó ná sin de réir meáchain iontu modhnóir dromclach snáithíní eistear-bhunaithe;

b.

‧Ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha‧ ghloine a bhfuil an dá saintréith seo a leanas acu:

1.

Tá "modal sonrach" acu arb ionann é agus 3,18 × 106 m nó ar mó ná sin é;

2.

Tá "neart teanntachta sonrach" acu arb ionann é agus 76,2 × 103 m nó ar mó ná sin é;

c.

"Snáth", “caisirníní”, “barraigh” nó “téipeanna”, iad leanúnach agus tuilithe le roisín teirmithéachta agus a bhfuil leithead de 15 mm nó níos lú acu (réamhthuiltí) agus atá déanta as ‧ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha‧ charbóin nó ghloine atá sonraithe in 1C210.a. nó b.

Is leis an roisín a fhoirmítear maitrís an chomhchodaigh.

In 1C210, déantar ‧ábhair shnáithíneacha nó fhiliméadacha‧ a theorannú do "mhonaifiliméid", do "shnáth", do "chaisirníní", do "bharraigh" nó do "théipeanna".

1C216
Cruach mártainsíte, seachas iad sin atá sonraithe in 1C116, a bhfuil ‧ar a gcumas‧ neart teanntachta deiridh a bheith acu arb ionann é agus 2 050 MPa nó ar mó ná sin é, ag 293 K (20 °C).

Ní rialaítear le 1C216 na foirmeacha arb ionann iontu na toisí líneacha uile agus 75 mm nó ar lú iad ná sin.

Leis an bhfrása cruach mártainsíte a bhfuil ‧ar a gcumas‧, cuimsítear cruach mártainsíte roimh an gcóireáil teasa nó ina diaidh.

1C225
Bórón atá saibhrithe san iseatóp bórón-10 (10B) go leibhéal atá níos airde ná an fhliúrse iseatópach is dual dó, mar a leanas: bórón eiliminteach, cumaisc, meascáin ina bhfuil bórón, a bhfuil monaraithe astu, dramhaíl nó fuíoll d’aon cheann dá bhfuil réamhráite.

In 1C225 áirítear le meascáin ina bhfuil bórón ábhair atá bórón-luchtaithe.

Is isteach is amach ar 18,5 % den mheáchan (20 faoin gcéad den luach adamhach) atá an fhliúrse iseatópach nádúrtha is dual do bhórón-10.

1C226
Tungstan, cairbíd tunstain, agus cóimhiotail a bhfuil níos mó ná 90 % tungstain iontu de réir meáchain, cé is moite díobh siúd atá sonraithe in 1C117, a bhfuil an dá saintréith seo a leanas acu:

a.

Is i bhfoirmeacha a bhfuil siméadracht shorcóireach chuasach acu atá siad (lena n-áirítear teascáin shorchóireacha) agus a bhfuil trastomhas inmheánach acu d'idir 100 mm agus 300 mm;

b.

Tá mais acu ar mó í ná 20 kg;

Ní rialaítear le1C226 earraí monaraithe atá saindeartha mar mheáchain ná mar chomhlínitheoirí gáma-gha.

1C227
Cailciam a bhfuil an dá saintréith seo a leanas aige:

a.

Tá níos lú ná 1 000 cuid in aghaidh an mhilliúin de réir meáchain d’eisíontais mhiotalacha eile seachas maignéisiam ann;

b.

Tá níos lú ná 10 gcuid in aghaidh an mhilliúin de réir meáchain de bhórón ann.

1C228
Maignéisiam a bhfuil an dá saintréith seo a leanas aige:

a.

Tá níos lú ná 200 cuid in aghaidh an mhilliúin de réir meáchain d’eisíontais mhiotalacha eile seachas cailciam ann;

b.

Tá níos lú ná 10 gcuid in aghaidh an mhilliúin de réir meáchain de bhórón ann.

1C229
Biosmat a bhfuil an dá saintréith seo a leanas aige:

a.

Tá íonacht aige arb ionann é agus 99,99 % de réir meáchain nó ar mó é ná sin;

b.

Tá níos lú ná 10 gcuid in aghaidh an mhilliúin de réir meáchain d’airgead ann.

1C230
Miotal beirilliam, cóimhiotail ar mó ná 50 % beiriliam de réir meáchain iad, cumaisc a bhfuil beirriliam iontu, earraí a mhonaraítear astu, agus dramhaíl nó fuíoll d'aon cheann dá bhfuil réamhráite, seachas iad siúd atá sonraithe sna Rialuithe Maidir le hEarraí Míleata.

N.B.:

FÉACH FREISIN NA RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA.

Ní rialaítear le 1C230 iad seo a leanas:

a.

Fuinneoga miotail do mheaisíní x-ghathacha, nó d’fheistí logála tollpholl;

b.

Foirmeacha ocsaíde i bhfoirmeacha réamhdhéanta nó leath-réamhdhéanta atá saindeartha mar chomhpháirteanna leictreonacha nó mar fhoshraitheanna do chiorcaid leictreonacha;

c.

Beiril (sileacáit de bheirilliam agus d’alúmanam) i bhfoirm smaragaidí nó clocha muirghorma.

1C231
Miotal haifniam, cóimhiotail a bhfuil níos mó ná 60 % haifniam iontu de réir meáchain, cumaisc a bhfuil níos mó ná 60 % haifniam de meáchain iontu, a bhfuil monaraithe astu, agus dramhaíl nó fuíoll d’aon cheann dá bhfuil réamhráite.

1C232
Héiliam-3 (3He), meascáin a bhfuil héliam-3 iontu, agus táirgí nó feistí a bhfuil aon cheann dá bhfuil réamhráite iontu.

Ní rialaítear le 1C232 táirge nó feiste a bhfuil níos lú ná 1 g héliam-3 ann.

1C233
Litiam atá saibhrithe san iseatóp litiam-6 (6Li) go leibhéal atá níos airde ná an fhliúrse iseatópach is dual dó, agus táirgí nó feistí a bhfuil litiam saibhrithe iontu, mar a leanas: litiam eiliminteach, cóimhiotail, cumaisc, meascáin a bhfuil litiam iontu, a bhfuil monaraithe astu, dramhaíl nó fuíoll d’aon cheann dá bhfuil réamhráite.

Ní rialaítear le1C233 dosaiméadair theirmealonracha.

Is isteach is amach ar 6,5 % den mheáchan (7,5 faoin gcéad den luach adamhach) atá an fhliúrse iseatópach nádúrtha is dual do litiam-6.

1C234
Siorcóniam a bhfuil cion haifniam ann ar lú é ná cuid amháin haifniam in aghaidh 500 cuid siorcóniam de réir meáchain, mar a leanas: miotal, cóimhiotail a bhfuil níos mó ná 50 % siorcóniam de réir meáchain iontu, cumaisc, a bhfuil monaraithe astu, agus dramhaíl nó fuíoll d’aon cheann dá bhfuil réamhráite.

rialaítear le 1C234 siorcóniam i bhfoirm scragaill arb ionann a thiús agus 0,10 mm nó ar lú ná sin é.

1C235
Tritiam, cumaisc de thritiam, meascáin a bhfuil tritiam iontu inar mó an cóimheas idir na hadaimh tritiam in aghaidh hidrigine ná 1 chuid i 1 000, agus táirgí agus feistí a bhfuil aon cheann dá bhfuil réamhluaite iontu.

Ní rialaítear le 1C235 táirge nó feiste a bhfuil níos lú ná 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritiam ann.

1C236
Radanúiclídí alfa-astaitheacha a bhfuil leathshaol alfa acu de 10 lá nó níos mó ná sin ach níos lú ná 200 bliain, sna foirmeacha seo a leanas:

a.

Eiliminteach;

b.

Cumaisc a bhfuil gníomhaíocht iomlán alfa acu de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nó níos mó;

c.

Meascáin a bhfuil gníomhaíocht iomlán alfa acu de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nó níos mó;

d.

Táirgí nó feistí a bhfuil aon cheann dá bhfuil réamhluaite iontu.

Ní rialaítear le 1C236 táirge nó feiste a bhfuil níos lú ná 3,7 GBq (100 milliciúire) de ghníomhaíocht alfa ann.

1C237
Raidiam-226 (226Ra), cóimhiotail raidiam-226, cumaisc raidiam-226, meascáin a bhfuil radiam-226 iontu, earraí atá monaraithe astu, agus táirgí agus feistí a bhfuil aon cheann dá bhfuil réamhráite iontu.

Ní rialaítear le 1C237 iad seo a leanas:

a.

Forchuradóirí liachta;

b.

Táirge nó feiste a bhfuil níos lú ná 0,37 GBq (10 milliciúire) de raidiam-226 iontu.

1C238
Trífhluairíd chlóirín (ClF3).

1C239
Tréanphléascáin, cé is moite díobh siúd atá sonraithe sna Rialuithe maidir le hEarraí Míleata, nó substaintí nó meascáin a bhfuil níos mó ná 2 % de thréanphléascáin de réir meáchain iontu, agus a bhfuil dlús criostail acu ar mó é ná 1,8 g cm3 agus a bhfuil treoluas maidhmthe acu ar mó é ná 8 000 m/s.

1C240
Púdar nicile agus miotal póiriúil nicile, cé is moite díobh siúd atá sonraithe in 0C005, mar a leanas:

a.

Púdar nicile a bhfuil an dá saintréith seo a leanas aige:

1.

Tá íonacht nicile aige arb ionann í agus 99,0 % de réir meáchain nó ar mó í ná sin;

2.

Tá meánmhéid na gcáithníní aige ar lú í ná 10 micriméadar agus í á tomhas de réir chaighdeán B330 an Chumainn Meiriceánaigh um Thástálacha agus um Ábhair (ASTM);

b.

Miotal póiriúil nicile atá táirgthe as ábhair atá sonraithe in 1C240.a.

Ní rialaítear le 1C240 iad seo a leanas:

a.

Púdair fhiliméideacha nicile;

b.

Leatháin aonair phóiriúla nicile a bhfuil achar de 1 000 cm2 in aghaidh an leatháin acu ná níos lú ná sin.

Le 1C240.b tagraítear do mhiotal póiriúil a fhoirmítear trí na hábhair in IC240.a. a dhlúthú agus a shintéarú chun ábhar miotalach a fhoirmiú a bhfuil póireanna míne idirnasctha tríd an struchtúr ann.

1C350
Ceimiceáin a fhéadtar a úsáid mar réamhtheachtaithe d'oibreáin cheimiceacha thocsaineacha, mar a leanas, agus "meascáin cheimiceacha" ina bhfuil ceann amháin nó níos mó díobh seo:

N.B.:

FÉACH FREISIN RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA AGUS 1C450.

1.

Tiadéghliocól (111-48-8);

2.

Ocsaclóiríd fosfair (10025-87-3);

3.

Fosfonáit-mheitile démheithile (756-79-6);

4.

FÉACH RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA DO Défhluairíd foisfóinile meitile (676-99-3);

5.

Déchlóiríd fosfóinile meitile (676-97-1);

6.

Foisfít démheitile (DMP) (868-85-9);

7.

Tríchlóiríd fosfair (7719-12-2);

8.

Foisfít trímheitile (TMP) (121-45-9);

9.

Clóiríd tiainile (7719-09-7);

10.

3-Hiodrocsa-1-meitilphipiridín (3554-74-3);

11.

N,N-Dé-íseapróipil-(béite)-clóiríd aimíneitile (96-79-7);

12.

N,N-Dé-íseapróipil-(béite)-tiól amíneatáin (5842-07-9);

13.

3-Cuiniclidineol (1619-34-7);

14.

Fluairíd photaisiam (7789-23-3);

15.

2-Clóireatánól (107-07-3);

16.

Démheitiolaimín (124-40-3);

17.

Fosfónáiteitile dé-eitile (78-38-6);

18.

Dé-eitil-N,N-démheitiolfosfaramadáid (2404-03-7);

19.

Foisfít dé-eitile (762-04-9);

20.

Hidreaclóiríd démheitiolaimín (506-59-2);

21.

Déchlóiríd fosfinile eitile (1498-40-4);

22.

Déchlóiríd fosfóinile eitile (1066-50-8);

23.

FÉACH RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA DO Défhluairíd fosfóinile eitile (753-98-0);

24.

Fluairíd hidrigine (7664-39-3);

25.

Beinsíoláit meitile (76-89-1);

26.

Déchlóiríd fosfinile meitile (676-83-5);

27.

N,N-Dé-iseapróipil-(béite)-aimín eatánóil (96–80-0);

28.

Alcól pineacóilile (464-07-3);

29.

FÉACH RIALUITHE MAIDIR LE hEARRAÍ MÍLEATA DO O-Eitil-2-foisfínít meitile dé-íseapróipilaimíneitile (QL) (57856-11-8);

30.

Foisfít Trí-eitile (122-52-1);

31.

Tríchlóiríd arsanaice (7784-34-1);

32.

Aigéad beinsíleach (76-93-7);

33.

Meitiolfosfóinít dé-eitile (15715-41-0);

34.

Eitiolfosfónáit démheitile (6163-75-3);

35.

Défhluairíd foisfíonal eitile (foisfíonal) (430-78-4);

36.

Défhluairíd foisfínile meitile (753-59-3);

37.

3-Cuinicliodón (3731-38-2);

38.

Peinteaclóiríd fosfair (10026-13-8);

39.

Pineacólón (75-97-8);

40.

Ciainíd photaisiam (151-50-8);

41.

Défhluairíd photaisiam (7789-29-9);

42.

Fluairíd hidrigine amóiniam nó défhluairíd amóiniam (1341-49-7);

43.

Fluairíd sóidiam (7681-49-4);

44.

Défhluairíd sóidiam (1333-83-1);

45.

Ciainíd sóidiam (143-33-9);

46.

Trí-eatánólaimín (102-71-6);

47.

Peinteasuilfíd fosfair (1314-80-3);

48.

Dé-iseapróipiolaimín (108-18-9);

49.

Dé-eitilaimíneatánól (100-37-8);

50.

Suilfíd sóidiam (1313-82-2);

51.

Monachlóiríd sulfair (10025-67-9);

52.

Déchlóiríd sulfair (10545-99-0);

53.

Hidreachlóiríd trí-eatánólaimín (637-39-8);

54.

N,N-Dé-iseapróipil-(Béite)-hidreachlóiríd clóiríde aimíni-eitile (4261-68-1);

55.

Aigéad meitiolfosfónach (993-13-5);

56.

Meitiolfosfónáit dé-eitile (6830-08-9);

57.

N,N-Démheitiolaimíneafosforal déchlóiríde (677-43-0);

58.

Foisfít trí-iseaprópail (116-17-6);

59.

Eitildeatánólaimín (139-87-7);

60.

O,O-Dé-eitil fosfaraitiáit (2465-65-8);

61.

O,O-Dé-eitil fosfaraidétiáit(298-06-6);

62.

Heicseafluaraisileacáit sóidiam (16893-85-9);

63.

Déchlóiríd mheitilfosfónoitiac (676-98-2);

Le haghaidh onnmhairí chuig "Stáit nach páirtí iad sa Choinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha", ní rialaítear le 1C350 "meascáin cheimiceacha" ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na ceimiceáin atá sonraithe in iontrálacha 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 agus.63 nach mó ná 10 % de réir mheáchan an mheascáin aon cheimiceán ar leith atá sonraithe.

Le haghaidh onnmhairí chuig "Stáit ar páirtí iad sa Choinbhinsiún maidir le hAirm Cheimiceacha", ní rialaítear le 1C350 "meascáin cheimiceacha" ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na ceimiceáin sonraithe in iontrálacha 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 agus.63 nach mó ná 30 % de réir mheáchan an mheascáin aon cheimiceán ar leith atá sonraithe.

Ní le 1C350 "meascáin cheimiceacha" ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na ceimiceáin atá sonraithe in iontrálacha 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58,.59,.60,.61 agus.62 agus nach mó ná 30 % de réir mheáchan an mheascáin aon cheimiceán ar leith atá sonraithe.

Ní rialaítear le IC350 táirgí a aithnítear mar earraí tomhaltais atá pacáistithe lena miondíol chun úsáide pearsanta nó atá pacáistithe chun úsáid an duine aonair.

1C351
Pataiginí an duine, zónóisí agus "tocsainí", mar a leanas:

a.

Víris, bíodh siad nádúrtha, feabhsaithe nó mionathraithe, i bhfoirm "saothrán beo atá ar leithlis" nó mar ábhar lena n-áirítear ábhar beo atá ionaclaithe nó éillithe d'aon ghnó lena macasamhail de shaothráin, mar a leanas:

1.

Víreas na nAindéas;

2.

Víreas Chapare;

3.

Víris Chikungunya;

4.

Víreas Choclo;

5.

Víreas fiabhrais fuilreatha Chongó-Chriméach;

6.

Víreas fiabhrais Deinge;

7.

Víreas Dobrava-Bhéalgrád;

8.

Víreas einceifilítis eachaí thoir;

9.

Víreas Ebola;

10.

Víreas Guanarito;

11.

Víreas Hantaan;

12.

Víreas Hendra (morbillivirus eachaí);

13.

Víreas einceifilítis Seapánach

14.

Víreas Junin;

15.

Víreas Foraoise Kyasanur;

16.

Víreas Laguna Negra;

17.

Víreas fiabhrais Lassa;

18.

Víreas einceifilítis "Louping";

19.

Víreas Lujo;

20.

Víreas córóimheiningítis limficítigh;

21.

Víreas Machupo;

22.

Víreas Marburg;

23.

Víreas bolgaí moncaí;

24.

Víreas einceifilítis Ghleann Murray;

25.

Víreas Nipah;

26.

Víreas fiabhrais fuilreatha Omsk;

27.

Víreas Oropouche;

28.

Víreas Powassan;

29.

Heipitíteas eansótach;

30.

Víreas Rocio;

31.

Víreas Sabia;

32.

Víreas Shúl;

33.

Víreas ‧sin nombre‧;

34.

Víreas einceifilítis St Louis;

35.

Víreas einceifilítis sceartán-iompartha (Víreas einceifilítis Earraigh-Samhraidh na Rúise);

36.

Víreas bolgaí;

37.

Víreas einceifilíteas eachaí Veiniséalach;

38.

Víreas einceifilítis eachaí thiar;

39.

Víreas fiabhrais bhuí;

b.

Rickettsiae, bíodh siad nádúrtha, feabhsaithe nó mionathraithe, i bhfoirm "saothrán beo atá ar leithlis" nó mar ábhar lena n-áirítear ábhar beo atá ionaclaithe nó éillithe d'aon ghnó lena macasamhail de shaothráin, mar a leanas:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia prowasecki;

4.

Rickettsia rickettsii;

c.

Baictéir, bíodh siad nádúrtha, feabhsaithe nó mionathraithe, i bhfoirm "saothrán beo atá ar leithlis" nó mar ábhar lena n-áirítear ábhar beo atá ionaclaithe nó éillithe d'aon ghnó lena macasamhail de shaothráin, mar a leanas:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Clostridium perfringens, cineálacha a tháirgeann an tocsain eipsealón;

15.

Eschericia coli eintrea-fhuilreatha, séiritíopa O157 agus séiritíopaí eile a tháirgeann véaratocsain;

d.

"Tocsainí", mar a leanas, agus "fo-aonad de thocsainí" díobh sin:

1.

Tocsainí Botulinum;

2.

Tocsainí Cloistridiam perfringens;

3.

Conatocsain;

4.

Ricin;

5.

Sacsatocsain;

6.

Sigeatocsain;

7.

Tocsainí staphylococcus aureus;

8.

Teitreadótocsain;

9.

Véaratocsain agus próitéiní díghníomhaithe ribeasóm den chineál "sigea";

10.

Micricistín (Ciangaineosin);

11.

Aflatocsainí;

12.

Abrin;

13.

Tocsain chalair;

14.

Tocsain dé-aicéatocsasapanoil;

15.

Tocsain T-2;

16.

Tocsain HT-2;

17.

Moidecín;

18.

Volcainsin;

19.

Viscum album Lectin 1 (Vioscuimín);

Ní rialaítear le 1C351.d. tocsainí botulinum nó conatocsainí i bhfoirm táirge a chomhlíonann na critéir uile seo a leanas:

1.

Is foirmithe cógasaíochta iad atá ceaptha lena bheith riartha ag daoine chun fadhbanna sláinte a chóireáil;

2.

Tá bhfuil siad réamhphacáistithe le dáileadh mar tháirgí liachta;

3.

Tá siad údaraithe ag údarás stáit lena bheith curtha ar an margadh mar tháirgí liachta.

e.

Fungais, bíodh siad nádúrtha, feabhsaithe nó mionathraithe, i bhfoirm "saothrán beo atá ar leithlis" nó mar ábhar lena n-áirítear ábhar beo atá ionaclaithe nó éillithe d'aon ghnó lena macasamhail de shaothráin, mar a leanas:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Ní rialaítear le IC351 "vacsaíní" nó "imdhíon-thocsainí".

1C352
Pataiginí an ainmhí, mar a leanas:

a.

Víris, bíodh siad nádúrtha, feabhsaithe nó mionathraithe, i bhfoirm "saothrán beo atá ar leithlis" nó mar ábhar lena n-áirítear ábhar beo atá ionaclaithe nó éillithe d'aon ghnó lena macasamhail de shaothráin, mar a leanas:

1.

Víreas Afracach fiabhrais na muc;

2.

Víreas fliú éanúil, atá:

a.

Neamhthréithrithe;

b.

Sainmhínithe in Iarscríbhinn I(2) de Threoir 2005/94/CE ón gComhairle maidir le bearta Comphobail i ndáil le fliú éanúil a rialú (IO L 10 14.1.2006 lch. 16) mar víreas a bhfuil pataigineacht ard aige, mar a leanas

1.

Víris den chineál A a bhfuil IVPI (Innéacs pataigineachta infhéitheach) acu ar mó é ná 1,2 i sicíní sé seachtainí d'aois;

2.

Víris den chineál A de na fochineálacha H5 nó H7 a bhfuil seichimh ghéanóim acu atá códaithe do bhun-aimínaigéid iolracha ag láthair scoilte an mhóilín haemaglútainin atá cosúil lena bhfuiltear tar éis a bhrath i víris HPAI eile, agus lena léirítear gur féidir an móilín haemaglútainin a scoilt le próitéáis uileláithreach ar óstach í.

3.

Víreas gormtheanga;

4.

Víreas Galair Crúibe is béil;

5.

Víreas bolgaí gabhar;

6.

Víreas heirpéas na muc (Galar Aujeszky);

7.

Víreas fiabhras na muc;

8.

Víreas Lyssa;

9.

Víreas galair Newcastle;

10.