EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1214

Rialachán (AE) 2023/1214 ón gComhairle an 23 Meitheamh 2023 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

ST/8769/2023/INIT

IO L 159I, 23.6.2023, p. 1–329 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1214/oj

23.6.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 159/1


RIALACHÁN (AE) 2023/1214 ÓN gCOMHAIRLE

an 23 Meitheamh 2023

lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 215 de,

Ag féachaint do Chinneadh (CBES) ón gComhairle 2023/1217 an 23 Meitheamh 2023 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (1),

Ag féachaint don togra comhpháirteach ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 31 Iúil 2014, ghlac an Chomhairle Rialachán (AE) Uimh 833/2014 (2), a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine.

(2)

Tugtar éifeacht le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 do bhearta áirithe dá bhforáiltear i gCinneadh 2014/512/CBES ón gComhairle (3).

(3)

An 23 Meitheamh 2023, ghlac an Chomhairle Cinneadh (CBES) 2023/1217, lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES.

(4)

Gníomhaíochtaí arb é is cuspóir dóibh nó arb é a n-éifeacht teacht timpeall ar na toirmisc a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 833/2014, baineann siad an bonn de chuspóir agus d’éifeachtacht bhearta sriantacha an Aontais.

(5)

Chun an riosca go rachfar timpeall ar na bearta sriantacha a íoslaghdú, le Cinneadh (CBES) 2023/1217 toirmisctear idirthuras earraí agus teicneolaíochta trí chríoch na lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise nó le forbairt a hearnála cosanta agus slándála, le hearraí agus teicneolaíocht atá oiriúnach lena n-úsáid sa tionscal eitlíochta nó spáis agus le scairdbhreosla agus breiseáin bhreosla, a onnmhairítear ón Aontas.

(6)

An tAontas agus tríú tíortha, mar chomhaltaí den chomhphobal idirnáisiúnta, cosnaíonn siad prionsabail an dlí idirnáisiúnta a chumhdaítear i gCairt na Náisiún Aontaithe agus seasann siad le hiomláine chríochach, ceannasacht agus neamhspleáchas na hÚcráine.

(7)

Aithníonn an tAontas na hiarrachtaí atá déanta ag na húdaráis náisiúnta in go leor tríú tíortha srian a chur le sreabhadh na n-earraí, na teicneolaíochta agus na seirbhísí a chumhdaítear le bearta sriantacha arna nglacadh ag an Aontas mar fhreagairt ar chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Ba cheart don Aontas tuilleadh tacaíochta a thabhairt do thríú tíortha san iarracht sin leis na modhanna uile atá ar fáil.

(8)

Chun aghaidh a thabhairt ar dhul timpeall bhearta sriantacha an Aontais trí dhlínsí tríú tíortha, ba cheart don Aontas comhar déthaobhach agus iltaobhach a neartú go tapa trí rannpháirtíocht taidhleoireachta leis na tríú tíortha i dtrácht agus trí chúnamh teicniúil méadaithe a sholáthar dóibh. Chun cur chuige lán-chomhordaithe a fhorbairt chuige sin, i gcomhar leis na Ballstáit, cuirfidh an Coimisiún an Chomhairle ar an eolas ar bhonn rialta.

(9)

Ba cheart gníomhaíocht bhreise a dhéanamh go tapa i gcásanna nach é is toradh ar iarrachtaí an Aontais a dhéantar faoi chuimsiú an chomhair dhéthaobhaigh nó iltaobhaigh na torthaí a bhí beartaithe, chun teacht timpeall na mbeart sriantach arna nglacadh ag an Aontas mar fhreagairt ar chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine arna dhéanamh ag daoine nó eintitis i dtríú tíortha. Ba cheart gníomhaíocht den sórt sin a bheith dírithe, comhréireach agus níor cheart é a bheith d’aidhm aici ach na hacmhainní a bhaint den Rúis, ar acmhainní iad a fhágann gur féidir a cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine a shaothrú.

(10)

Ba cheart don Aontas na bearta iomchuí aonair a ghlacadh lena dtabharfaí aghaidh ar oibreoirí tríú tíortha a éascaíonn teacht timpeall. Ar na bearta sin, d’fhéadfaí ainmniúcháin aonair a áireamh faoi Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle (4) nó bearta eile faoi Rialachán (AE) Uimh. 833/2014, mar shampla eintitis a chur le hIarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014, lena n-áirítear ar bhonn faisnéis agus moltaí a fuarthas ó na Ballstáit.

(11)

Rachaidh an Aontas i mbun idirphlé cuiditheach an athuair leis an tríú tír atá i gceist tar éis na bearta aonair sin a ghlacadh, d’fhonn a áirithiú go gcuirfear bearta feabhais i bhfeidhm chun meath a chur ar oibreoirí eile a dhéanfadh an rud céanna. Cuirfear an Chomhairle ar an eolas faoin ath-rannpháirtíocht sin agus faoin toradh.

(12)

I gcás inar follasach, tar éis bearta aonair a ghlacadh agus tuilleadh engagement a dhéanamh leis an tríú tír, i bhfianaise mhéid, chineál nó nádúr sistéamach an teacht timpeall leanúnaigh, nach leormhaith nó nach leordhóthanach na céimeanna sin chun an teacht timpeall sin a chosc sa tríú tír lena mbaineann nó tríd an tríú tír sin, ba cheart don Aontas a bheith in ann bearta breise a dhéanamh.

(13)

Chuige sin, tugadh isteach le Cinneadh (CSFP) 2023/1217 an fhéidearthacht bearta eisceachtúla na rogha deiridh a dhéanamh lena gcuirfear srian ar dhíol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú earraí agus teicneolaíochta dé-úsáide íogaire, nó earraí agus teicneolaíocht lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú míleata, teicneolaíoch agus tionsclaíoch na Rúise, nó le forbairt earnáil cosanta agus slándála na Rúise, ar bhealach lena neartófaí cumas na Rúise cogadh a chur, agus a bhfuil toirmeasc ar a n-onnmhairiú chuig an Rúis faoi Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 chuig tríú tíortha a léirítear go bhfuil ardriosca leanúnach ann go n-úsáidfear a ndlínse le haghaidh teacht timpeall.

(14)

Sula gcuirfear togra faoi bhráid na Comhairle chun dul ar aghaidh leis na bearta rogha dheiridh sin, cuirfidh Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus an Choimisiún an Chomhairle ar an eolas maidir leis na sonraí teicniúla, agus maidir leis na gníomhaíochtaí for-rochtana a rinneadh agus maidir leis na bearta forfheidhmiúcháin.

(15)

Ba cheart cinntí chun tríú tír agus earraí nó teicneolaíocht a bhfuiltear ag díriú orthu a áireamh faoi raon feidhme an bhirt sin a bheith bunaithe ar an tír nó na hearraí agus teicneolaíocht ábhartha in Iarscríbhinn XIV a bheith á áireamh ag an gComhairle, ag gníomhú d’aon toil, i gCinneadh 2014/512/CBES.

(16)

Ba cheart don Chomhairle cinneadh a dhéanamh an n-áireofar earraí agus teicneolaíocht spriocdhírithe agus na tríú tíortha lena mbaineann an beart rogha deiridh sin, bunaithe ar an togra sin, agus anailís theicniúil chríochnúil arna déanamh ag an gCoimisiún ar na saincheisteanna imchéimnithe atá i gceist á cur san áireamh, lena n-áirítear sonraí trádála atá ar fáil lena léirítear go raibh na bearta malartacha a rinneadh neamhéifeachtach, chomh maith le faisnéis faoi na hiarrachtaí a rinne an tAontas chun aghaidh a thabhairt ar an ábhar leis an tríú tír atá i gceist, agus léiriú soiléir nár éirigh leis na hiarrachtaí sin.

(17)

Sula n-áireoidh an tAontas tríú tír ar liosta na dtíortha lena mbaineann an beart sin, ba cheart dó rialtas an tríú tír sin a chur ar an eolas agus tuairimí rialtas an tríú tír sin a lorg go gníomhach ar bhonn na réamhthorthaí a leagtar amach san anailís theicniúil ón gCoimisiún agus na gníomhaíochta feabhais atá beartaithe ag an Aontas. Cuirfear an Chomhairle ar an eolas faoi gach céim den rannpháirtíocht agus faoin toradh. Ní glacfaidh an Chomhairle cinneadh den sórt sin go dtí go mbeidh an fhor-rochtain deiridh leis an tríú tír sin tugtha i gcrích.

(18)

Ba cheart don Chomhairle athbhreithniú a dhéanamh go tráthrialta ar ábhar Iarscríbhinn XXXIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014, ar bhonn faisnéis theicniúil chríochnúil ón gCoimisiún. Ní mór cuspóirí an bhirt agus toradh na rannpháirtíochta leanúnaí leis na tríú tíortha lena mbaineann a chur san áireamh san athbhreithniú sin, lena n-áirítear bearta arna moladh ag na tríú tíortha maidir leis an gcaoi ar féidir aghaidh a thabhairt ar theacht timpeall.

(19)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217, cuirtear 87 eintiteas nua le liosta na ndaoine dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Cinneadh 2014/512/CBES, eadhon le liosta na n-eintiteas a thacaíonn go díreach le coimpléasc tionsclaíoch míleata na Rúise ina cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, ar eintitis iad ar a bhforchuirtear srianta onnmhairiúcháin níos déine maidir le hearraí agus teicneolaíocht dé-úsáide, comh maith le hearraí agus teicneolaíocht a lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú teicneolaíoch earnáil cosanta agus slándála na Rúise. Go háirithe, agus an nasc díreach idir monaróirí Iaránacha Aerárthaí Míleata Gan Foireann agus coimpléasc míleata agus tionsclaíoch na Rúise á chur san áireamh, ba cheart ceithre eintiteas bhreise i dtríú tíortha a bhfuil baint acu le monarú Aerárthaí Gan Foireann agus a soláthar don Rúis a chur leis an liosta sin. Ina theannta sin, i bhfianaise phríomhról cumasaithe na gcomhpháirteanna leictreonacha lena n-úsáid ag coimpléasc míleata agus tionsclaíoch na Rúise chun tacú leis an gcogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, is iomchuí freisin eintitis áirithe eile a áireamh ar an liosta sin, eintitis i dtríú tíortha a bhfuil baint acu le teacht timpeall ar shrianta trádála chomh maith le heintitis áirithe Rúiseacha a bhfuil baint acu le forbairt, táirgeadh agus soláthar comhpháirteanna leictreonacha do choimpléasc míleata agus tionsclaíoch na Rúise.

(20)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217, leathnaítear liosta na n-ítimí a chuireann le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise nó le forbairt a hearnáil cosanta agus slándála trí mhíreanna a chur leis ar bhain an Rúis úsáid astu le haghaidh a cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine agus ítimí a chuireann le forbairt nó táirgeadh a chóras míleata, lena n-áirítear comhpháirteanna leictreonacha, ábhair leathsheoltóra, trealamh monaraíochta agus tástála le haghaidh ciorcaid chomhtháite leictreonacha agus cláir ciorcad phriontáilte, réamhtheachtaithe de chuid ábhar fuinniúil agus réamhtheachtaithe de chuid airm cheimiceacha, comhpháirteanna optúla, ionstraimí loingseoireachta, miotail a úsáidtear in earnáil na cosanta agus trealamh muirí. Le Cinneadh (CBES) 2023/1217, cuirtear síneadh freisin le liosta na n-arm tine srianta, a bpáirteanna, a gcomhpháirteanna riachtanacha agus a n-armlón, agus cuirtear cineálacha eile arm leis.

(21)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 forchuirtear srianta breise ar onnmhairí earraí lena bhféadfaí rannchuidiú le hacmhainneachtaí tionsclaíocha na Rúise a fheabhsú.

(22)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 cuirtear toirmeasc ar chearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile, chomh maith le cearta a dheonú chun rochtain a fháil ar aon ábhar nó aon fhaisnéis a chosnaítear le cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad, lena mbaineann earraí agus teicneolaíochtaí agus a bhfuil toirmeasc ar a ndíol, a soláthar, a n-aistriú nó a n-onnmhairiú chuig duine, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.

(23)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 leathnaítear freisin fionraíocht na gceadúnas craoltóireachta san Aontas ag 5 eagraíocht meán cumarsáide Rúiseacha atá faoi bhuanrialú cheannaireacht na Rúise, agus an toirmeasc ar a n-inneachar a chraoladh.

(24)

Thug an Rúis faoi fheachtas córasach idirnáisiúnta ionramháil na meán agus saobhadh fíricí chun feabhas a chur ar a straitéis díchobhsaithe ar a tíortha comharsanachta agus ar an Aontas agus a Bhallstáit. Go háirithe, dhírigh an bholscaireacht ar pháirtithe polaitiúla Eorpacha arís agus arís eile agus ar bhonn leanúnach, go háirithe le linn tréimhsí toghcháin, agus chomh maith leis sin ar an tsochaí shibhialta, ar iarrthóirí tearmainn agus ar mhionlaigh eitneacha na Rúise, ar mhionlaigh inscne, agus ar fheidhmiú na n-institiúidí daonlathacha san Aontas agus ina Bhallstáit.

(25)

Chun údar agus tacaíocht a thabhairt dá cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, thug an Rúis faoi ghníomhaíochtaí bolscaireachta leanúnacha comhbheartaithe dírithe ar an tsochaí shibhialta san Aontas agus ar thíortha comharsanachta, rud a dhéanann fíricí a shaobhadh agus a ionramháil go mór.

(26)

Rinneadh na gníomhaíochtaí bolscaireachta sin a sheoladh trí roinnt eagraíochtaí meán faoi bhuanrialú díreach nó indíreach cheannaireacht Chónaidhm na Rúise. Is bagairt shuntasach, dhíreach iad gníomhaíochtaí den sórt sin ar ord poiblí agus ar shlándáil an Aontais. Tá na heagraíochtaí meán sin ríthábhachtach agus tá ról lárnach acu ó thaobh tacaíocht a thabhairt don chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine agus é a thabhairt chun cinn, agus ó thaobh tacaíocht a thabhairt do dhíchobhsú na dtíortha comharsanachta.

(27)

I bhfianaise a thromchúisí atá an staid, agus mar fhreagairt ar ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine, is gá, i gcomhréir leis na cearta agus na saoirsí bunúsacha a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart chun tuairimí a nochtadh agus an ceart chun faisnéise, mar a aithnítear in Airteagal 11 di, tuilleadh bearta sriantacha a thabhairt isteach chun gníomhaíochtaí craoltóireachta na n-eagraíochtaí meán sin san Aontas nó na gníomhaíochtaí craoltóireachta atá dírithe ar an Aontas a chur ar fionraí. Ba cheart na bearta a choinneáil ar bun go dtí go gcuirfear deireadh leis an gcogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, agus go dtí go n-éireoidh an Rúis, agus a heagraíochtaí meán gaolmhara, as gníomhaíochtaí bolscaireachta a dhéanamh in aghaidh an Aontais agus a Bhallstát.

(28)

I gcomhréir leis na cearta agus saoirsí bunúsacha a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe leis an gceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil, leis an tsaoirse chun gnó a sheoladh agus leis an gceart chun maoine mar a aithnítear in Airteagail 11, 16 agus 17 di, ní chuireann na bearta sin cosc ar na heagraíochtaí meán ná ar a bhfoireann gníomhaíochtaí a dhéanamh san Aontas seachas craoladh, amhail taighde agus agallaimh. Go háirithe, leis na bearta sin, ní mhodhnaítear an oibleagáid atá ann na cearta, na saoirsí agus na prionsabail dá dtagraítear in Airteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a urramú, a leagtar amach i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus i mbunreachtanna na mBallstát, laistigh dá réimsí cur i bhfeidhm faoi seach.

(29)

Chun comhsheasmhacht a áirithiú leis an bpróiseas dá bhforáiltear i gCinneadh 2014/512/CBES maidir le ceadúnais chraoltóireachta a chur ar fionraí, ba cheart don Chomhairle cumhachtaí cur chun feidhme a fheidhmiú chun cinneadh a dhéanamh, tar éis scrúdú a dhéanamh ar na cásanna faoi seach, cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na bearta sriantacha le bheith infheidhme, ar an dáta a shonraítear i Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 maidir le roinnt eintiteas a liostaítear in Iarscríbhinn XV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014.

(30)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217, leathnaítear an toirmeasc ar earraí a iompar de bhóthar san Aontas ag leantóirí agus leathleantóirí atá cláraithe sa Rúis, lena n-áirítear nuair is trucailí atá cláraithe lasmuigh den Rúis a tharraingíonn iad.

(31)

Mar thoradh ar iarrachtaí teacht timpeall ar bhearta sriantacha an Aontais, tá méadú mór tagtha ar chleachtais mheabhlacha a dhéanann soithí a iompraíonn táirgí amhola agus peitriliam Rúiseacha. Dá bhrí sin, le Cinneadh (CBES) 2023/1217 cuirtear toirmeasc ar shoithí a bhíonn ag gabháil d’aistrithe ó long go long rochtain ar chalafoirt agus ar loic i gcríoch an Aontais i gcás ina bhfuil cúis réasúnach ag na húdaráis inniúla amhras a bheith orthu go bhfuil soitheach ag sárú an toirmisc ar tháirgí amhola agus peitriliam de chuid na Rúise a allmhairiú isteach san Aontas ar muir nó i gcás ina bhfuil táirgí amhola nó peitriliam de chuid na Rúise a ceannaíodh os cionn na caidhpe praghais arna comhaontú ag Chomhghuaillíocht na Caidhpe Praghais á n-iompar aige. Tá feidhm ag an dtoirmeasc sin maidir le gach soitheach, gan beann ar a bhratach chlárúcháin, agus maidir le haon aistriú ó long go long a dhéantar tráth ar bith le linn an turais chuig calafoirt nó loic Ballstáit. In aon chás, beidh toirmeasc ar shoithí rochtain a fháil ar chalafoirt agus loic i gcríoch an Aontais mura dtabharfaidh siad fógra don údarás inniúil 48 n-uair an chloig ar a laghad roimh ré faoi aistriú ó long go long a tharlóidh laistigh de limistéir gheografacha shonracha. Ina theannta sin, leis an toirmeasc sin, neartófar a thuilleadh na bearta arna nglacadh ag na Ballstáit chun a gcóstaí a chosaint ar thionóiscí comhshaoil a d’fhéadfadh a bheith ann mar thoradh ar na haistrithe ó long go long sin.

(32)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217, cuirtear toirmeasc freisin ar rochtain ar chalafoirt agus ar loic i gcríoch an Aontais ag soithí a bhfuil cúis réasúnach ag na húdaráis inniúla amhras a bheith orthu go bhfuil siad ag cur isteach go neamhdhleathach ar a gcóras aitheantais uathoibríoch (AIS) ar bord loinge nó go bhfuil siad á mhúchadh nó á dhíchumasú ar bhealach eile agus táirgí amhola agus peitriliam Rúiseacha á n-iompar de shárú ar Rialachán SOLAS V/19 pointe 2.4. Níl feidhm ag an toirmeasc sin i gcás inar féidir AIS ar bord loinge a mhúchadh go dlisteanach i gcomhréir le comhaontuithe, rialacha nó caighdeáin idirnáisiúnta lena bhforáiltear do chosaint faisnéise loingseoireachta, amhail loingseoireacht trí uiscí ardriosca slándála. Tá feidhm ag an dtoirmeasc sin freisin maidir le gach soitheach, gan beann ar a bhratach chlárúcháin, agus maidir le haon chur isteach neamhdhleathach ar an gcóras loingseoireachta a dhéantar tráth ar bith le linn an turais chuig calafoirt nó loic Ballstáit.

(33)

An measúnú a dhéanfaidh na húdaráis inniúla i gcomhthéacs na dtoirmeasc sin ar rochtain ar chalafoirt, ba cheart é a dhéanamh ar bhonn anailís riosca lenar féidir leis an údarás inniúil a mheas an bhfuil go leor cúinsí fíorasacha ann le bheith in amhras faoi shárú. Mar shampla, ba cheart a chur san áireamh san anailís riosca sin ar chomhlíon an soitheach aon cheanglais réamhfhógartha maidir le haistrithe ó long go long agus oibleagáidí dlíthiúla ábhartha eile nó ar thug sé fógra faoi earraí contúirteacha nó earraí truaillithe a bheith ar iompar aige eadhon amhola agus táirgí peitriliam (5). Ba cheart don Choimisiún fógraí a fhoilsiú freisin, maidir le hiompraíocht atá i mbaol ó thaobh smachtbhannaí muirí de, chun tacú le hanailís riosca na n-údarás inniúil lena n-áirítear trí úsáid a bhaint as na huirlisí teicneolaíochta faisnéise iomchuí.

(34)

Ba cheart don Choimisiún, agus cúnamh á fháil aige ón nGníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (EMSA), tacú leis na húdaráis inniúla, inter alia, trí fhaireachán a dhéanamh ar aistrithe ó long go long a bhfuil amhras fúthu agus ar theagmhais ina gcuirtear isteach ar, ina múchtar nó ina ndíchumasaítear go neamhdhleathach AIS ar bord loinge, agus fógra a thabhairt ina leith, agus trí mhalartú faisnéise a éascú bunaithe ar Chóras an Aontais um Malartú Faisnéise Muirí (‘SafeSeaNet’), lena gcumasaítear faisnéis a fháil, a stóráil, a aisghabháil agus a mhalartú chun críche sábháilteachta muirí, slándála calafoirt agus muirí, cosanta comhshaoil mhuirí agus éifeachtúlachta tráchta muirí agus iompair mhuirí. Ba cheart d’údaráis inniúla náisiúnta de réir bhrí Threoir 2014/100/AE ón gCoimisiún (6) rochtain ar an gcóras sin a sholáthar gan mhoill dá n-údaráis chalafoirt, murab ionann iad agus na húdaráis inniúla féin. Trí úsáid a bhaint as SafeSeaNet, ba cheart don Choimisiún, le cúnamh EMSA, tacú leis na húdaráis inniúla náisiúnta faireachán a dhéanamh ar aon soithí leasa, go háirithe soithí a bhíonn i mbun loingseoireachta laistigh den teorainn 200 muirmhíle ó chóstaí na mBallstát, le gach modh atá ar fáil.

(35)

Chun siopadóireacht dlínse a mhaolú, ba cheart d’údaráis inniúla i mBallstát a dhiúltaíonn rochtain a thabhairt do shoitheach faisnéis maidir leis an diúltú sin a mhalartú láithreach le húdaráis inniúla eile na mBallstát, trí na hardáin atá ar fáil dóibh cheana. Ba cheart don Choimisiún oibriú i ndlúthchomhar le EMSA ionas go n-éascófar láithreach aon choigeartuithe teicniúil ar SafeSeaNet bunaithe ar fhógraí na n-údarás inniúil.

(36)

Tá feidhm ag toirmisc a bhaineann le rochtain ar chalafoirt maidir le haon soitheach, bíodh sé ar feistiú I gcalafort nó ar ancaireacht laistigh de dhlínse calafoirt Ballstáit. I gcás Mhurascaill na Fionlainne, baineann na toirmisc sin le haon soitheach, bíodh sí ar feistiú i gcalafort nó ar ancaireacht atá suite in uiscí teorann nó in uiscí inmheánacha Ballstáit.

(37)

Cuirtear díolúintí agus maoluithe iomchuí ar fáil chun cead a thabhairt do shoithí den sórt sin rochtain a fháil ar chalafoirt agus ar loic i gcríoch an Aontais le haghaidh sábháilteacht mhuirí, lena n-áirítear ábhair imní maidir leis an gcomhshaol, duine a shábháil ar muir, agus cúiseanna daonnúla.

(38)

Foráiltear le Cinneadh (CBES) 2022/884 ón gComhairle (7) agus le Rialachán (AE) 2022/879 ón gComhairle (8) go bhfuil na Ballstáit le gach beart is gá a dhéanamh chun soláthairtí a fháil, soláthairtí atá malartach d’allmhairiú amhola trí phíblíne ón Rúis, ionas go mbeidh na hallmhairí sin faoi réir na dtoirmeasc a luaithe is féidir. I gcomhréir leis an gcuspóir sin, ba cheart deireadh a chur leis an maolú sealadach a dheonaítear don Ghearmáin agus don Pholainn chun amhola a sholáthar trí phíblíne ón Rúis tríd an gcuid thuaidh de phíblíne ola Druzhba. Ní thoirmisctear ola a thagann ón gCasacstáin nó ó thríú tír eile agus atá ar idirthuras tríd an Rúis trí phíblíne ola Druzhba a allmhairiú.

(39)

Foráiltear le sásra na caidhpe praghais go bhféadfar tionscadail shonracha atá riachtanach do shlándáil fuinnimh tríú tíortha áirithe a dhíolmhú ón gcaidhp phraghais. Ba cheart síneadh a chur go dtí an 31 Márta 2024 leis an díolúine dá bhforáiltear i ndáil le Tionscadal Sakhalin-2 (Сахалин-2), atá lonnaithe sa Rúis, chun riachtanais slándála fuinnimh na Seapáine a áirithiú.

(40)

Chun gan an bonn a bhaint de sholáthairtí fuinnimh criticiúla nach bhfuil toirmeasc ar a n-allmhairiú isteach san Aontas ó thríú tíortha á gcur san áireamh, is iomchuí cothabháil agus oibriú leordhóthanach bhonneagair Phíblíne Chuibhreannais Chaisp (CPC) a ráthú, lena gcumasaítear ceannach, allmhairiú nó aistriú earraí a thagann faoi AC 2709 00 de thionscnamh na Casacstáine agus nach mbíonn ach á luchtú isteach sa Rúis, ag imeacht as an Rúis nó ar idirthuras tríd an Rúis. Le Cinneadh (CBES) 2023/1217, cuireadh isteach maoluithe ar na toirmisc ar dhíol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú, go díreach nó go hindíreach, ar aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó ar earraí nó teicneolaíocht áirithe a úsáid sa Rúis, ar mhaoiniú nó cúnamh airgeadais gaolmhar, cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar, nó ar sholáthar seirbhísí iniúchóireachta, seirbhísí innealtóireachta, seirbhísí comhairleacha dlí, seirbhísí tástála teicniúla agus seirbhísí anailíse ar maoluithe iad a bhfuil fíorghá leo chun na críche sin, faoi réir coinníollacha dochta chun riosca an teacht timpeall a sheachaint.

(41)

Chun teacht timpeall ar an toirmeasc ar urrúis inaistrithe a sholáthar do dhaoine sa Rúis a sheachaint, le Cinneadh (CBES) 2023/1217, leathnaíodh an toirmeasc sin chuig ionstraimí airgeadais atá ainmnithe in airgeadra ar bith.

(42)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 tugadh isteach freisin maolú ar an toirmeasc ar sheirbhísí áirithe a sholáthar d’eintitis Rúiseacha a bhíonn ag teastáil chun balla dóiteáin a chur ar bun, a dheimhniú nó a mheas, ar balla dóiteáin é lena mbaintear an rialú atá á fheidhmiú ag duine liostaithe ar shócmhainní eintitis neamhliostaithe de chuid an Aontais ar leis an duine liostaithe é nó a rialaíonn an duine sin, agus a áirithiú nach bhfabhróidh aon tairbhe don eintiteas sin, rud a d’fhágfadh go mbeadh an t-eintiteas sin in ann leanúint dá oibríochtaí gnó.

(43)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 déantar soiléiriú breise ar an bhfianaise is gá le haghaidh allmhairiú táirgí iarainn agus cruach a phróiseáiltear i dtríú tír ar táirgí iad ina n-ionchorpraítear táirgí iarainn agus cruach de thionscnamh na Rúise.

(44)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 tugadh isteach maolú ar an toirmeasc ar cheannach, allmhairiú nó aistriú ítimí áirithe lena ngintear ioncam suntasach don Rúis agus a bhfuil gá leo chun gluaisteáin líne mheitreo 3 i mBúdaipeist a oibriú, a chothabháil nó a dheisiú.

(45)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 tugadh isteach soiléirithe maidir leis na húdaráis inniúla chun fógraí a fháil faoi eitiltí neamhsceidealta idir an Rúis agus an tAontas.

(46)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217 cuireadh síneadh leis an spriocdháta chun maolú sealadach a chur i bhfeidhm ar an toirmeasc ar sholáthar seirbhísí áirithe, arb é is aidhm dó an dífheistiú ó mhargadh na Rúise ag oibreoirí an Aontais a éascú a thuilleadh. Chun dlús a chur le dífheistiú oibreoirí Rúiseacha ó mhargadh an Aontais, tugtar isteach le Cinneadh (CBES) 2023/1217 maolú sealadach ar an toirmeasc ar sheirbhísí comhairleacha dlíthiúla a sholáthar do dhaoine dlítheanacha, d’eintitis nó do chomhlachtaí atá bunaithe sa Rúis. Soláthar seirbhísí dlí atá éigeantach, faoi reachtaíocht náisiúnta an Bhallstáit, féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát é a údarú go dtí an 31 Márta 2024 chun dífheistiú den sórt sin a chur i gcrích .

(47)

D’fhonn cur chun feidhme iomlán agus aonfhoirmeach na mbeart sriantach a áirithiú, is iomchuí do na Ballstáit na Ballstáit eile agus an Coimisiún a chur ar an eolas faoi aon údarú a dhiúltaítear faoi Rialachán (AE) Uimh. 833/2014, agus faisnéis a roinnt maidir le hiarrataí ar údarú a bhfuil sé beartaithe acu a dheonú i gcás inar thug Ballstát eile fógra cheana féin maidir le diúltú, chun siopadóireacht dlínse a sheachaint.

(48)

Is iomchuí freisin feabhas a chur ar mhalartú faisnéise maidir le cur i bhfeidhm agus forfheidhmiú srianta onnmhairiúcháin ar ítimí íogaire a d’fhéadfaí a úsáid chun tacú le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, amhail earraí dé-úsáide agus earraí a liostaítear in Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014, chun cur i gcoinne riosca an teacht timpeall ag daoine nó eintitis a bhfuil baint acu le soláthar earraí toirmiscthe de chuid an Aontais lena n-úsáid sa Rúis, nó soláthar seirbhísí toirmiscthe, de shárú ar Rialachán (AE) Uimh. 833/2014.

(49)

Is iomchuí tuilleadh soiléirithe a dhéanamh ar na forálacha maidir le malartú faisnéise idir údaráis Ballstáit agus le húdaráis na mBallstát eile agus leis an gCoimisiún.

(50)

Le Cinneadh (CBES) 2023/1217, cuirtear le liosta na dtíortha comhpháirtíochta a bhfuil sraith beart rialaithe onnmhairiúcháin á cur i bhfeidhm acu atá coibhéiseach go substaintiúil leis na bearta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 833/2014.

(51)

Ar deireadh, le Cinneadh (CBES) 2023/1217 déantar ceartúcháin teicniúla áirithe sa téacs feidhme agus sna hIarscríbhinní, lena n-áirítear trí thagairtí d’idirthréimhsí atá imithe in éag a scriosadh, agus trí struchtúr Iarscríbhinní áirithe a ghabhann le Rialachán (AE) 833/214 áirithe a atheagrú. Mar thoradh ar an méid sin, cumhdaítear an toirmeasc maidir le hallmhairí guail le hAirteagal 3i agus le hIarscríbhinn XXI de Rialachán (AE) 833/2014; dá bhrí sin, tá Airteagal 3j agus Iarscríbhinn XXII a ghabhann le Rialachán (AE) 833/2014 iomarcach agus scriostar iad. Níl sé i gceist aon éifeacht dlíthiúla a bheith ag scriosadh tagairtí d’idirthréimhsí atá imithe in éag cheana féin ar chonarthaí roimhe seo ná ar chonarthaí leanúnacha ná ar infheidhmeacht na n-idirthréimhsí sin.

(52)

Tagann na bearta sin faoi raon feidhme an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus, dá bhrí sin, d’fhonn a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm iad go haonfhoirmeach i ngach Ballstát go háirithe, tá gá le gníomhaíocht rialála ar leibhéal an Aontais.

(53)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE) Uimh. 833/2012 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 2(2), cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(2)

leasaítear Airteagal 2a mar a leanas:

(a)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘1a.   Toirmiscfear idirthuras earraí agus teicneolaíochta trí chríoch na Rúise lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise, nó le forbairt a hearnála cosanta agus slándála, mar a liostaítear in Iarscríbhinn VII, a onnmhairítear ón Aontas.’

;

(b)

i mír 2, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(c)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘3a.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 1a maidir le hidirthuras earraí agus teicneolaíochta trí chríoch na Rúise lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise, nó le forbairt a hearnála cosanta nó slándála, mar a liostaítear in Iarscríbhinn VII atá beartaithe chun na gcríoch a leagtar amach i bpointí (a) go (e) de mhír 3.’

;

(d)

i mír 4, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(i)

atá beartaithe le haghaidh úsáid eisiach agus faoi rialú iomlán an Bhallstáit údaraithe agus chun a oibleagáidí cothabhála a chomhlíonadh i limistéir atá faoi chomhaontú léasa fhadtéarmaigh idir an Ballstát sin agus Cónaidhm na Rúise.’;

(e)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘4a.   De mhaolú ar mhír 1a, féadfaidh na húdaráis inniúla idirthuras earraí agus teicneolaíochta trí chríoch na Rúise a údarú ar earraí agus teicneolaíocht iad Rúise lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise, nó le forbairt a hearnála cosanta nó slándála, mar a liostaítear in Iarscríbhinn VII, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil na hearraí nó an teicneolaíocht sin beartaithe chun na gcríoch a leagtar amach i bpointí (b), (c), (d) agus (h) de mhír 4 den Airteagal seo.’

;

(3)

leasaítear Airteagal 2aa mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.   Airm thine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna riachtanacha agus armlón, mar a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1) agus airm thine agus airm áirithe eile a liostaítear in Iarscríbhinn XXXV a ghabhann leis an Rialachán seo, cibé acu de thionscnamh an Aontais iad nó nach ea, toirmiscfear iad a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, go díreach nó go hindíreach, le haon duine nádúrtha nó duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.

(*1)  Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin (IO L 94, 30.3.2012, lch. 1).’;"

(b)

i mír 2, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(4)

in Airteagal 2d, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.   Malartóidh na húdaráis inniúla faisnéis maidir le cur i bhfeidhm Airteagail 2, 2a agus 2b leis na Ballstáit eile agus leis an gCoimisiún, lena n-áirítear faisnéis faoi aon údarú a deonaíodh nó a diúltaíodh agus i gcás siopadóireacht dlínse amhrasta nó cásanna eile de réir mar is iomchuí, aon iarrataí ar údarú a fuarthas.

Malartóidh na húdaráis inniúla faisnéis maidir le forfheidhmiú Airteagail 2, 2a agus 2b leis na Ballstáit eile agus leis an gCoimisiún, lena n-áirítear maidir le sáruithe gaolmhara agus pionóis ghaolmhara, chomh maith le dea-chleachtais na n-údarás náisiúnta forfheidhmiúcháin agus onnmhairí neamhúdaraithe a bhrath agus a ionchúiseamh. Déanfar faisnéis a mhalartú trí úsáid a bhaint as an gcóras leictreonach dá bhforáiltear de bhun Airteagal 23(6) de Rialachán (AE) 2021/821.’

;

(5)

in Airteagal 3(2), cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(6)

in Airteagal 3b(2), cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(7)

leasaítear Airteagal 3c mar a leanas:

(a)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘1a.   Toirmiscfear earraí agus teicneolaíocht a bheidh oiriúnach lena n-úsáid san eitlíocht nó i dtionscal an spáis, mar a liostaítear in Iarscríbhinn XI, agus scairdbhreosla agus breiseáin bhreosla mar a liostaítear in Iarscríbhinn XX, a onnmhairítear ón Aontas, a idirthuras trí chríoch na Rúise.’

;

(b)

i mír 4, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(c)

cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:

‘6d.   De mhaolú ar mhír 1a, féadfaidh na húdaráis inniúla idirthuras earraí agus teicneolaíocht a bheidh oiriúnach lena n-úsáid san eitlíocht nó i dtionscal an spáis, mar a liostaítear in Iarscríbhinn XI, agus idirthuras scairdbhreoslaí agus breiseán breosla mar a liostaítear in Iarscríbhinn XX, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil na hearraí nó an teicneolaíocht sin beartaithe chun na gcríoch a leagtar amach i míreanna (6a), (6b) agus (6c) den Airteagal seo a údarú trí chríoch na Rúise.

6e.   De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na húdaráis inniúla díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú na n-earraí a liostaítear i gCuid B d’Iarscríbhinn XI a údarú, má tá sé beartaithe na hearraí a úsáid go heisiach agus faoi rialú iomlán an Bhallstáit a údaraíonn iad agus chun a oibleagáidí cothabhála a chomhlíonadh i limistéir atá faoi chomhaontú léasa fhadtéarmaigh idir an Ballstát sin agus Cónaidhm na Rúise.’

;

(8)

in Airteagal 3d, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

‘5.   Déanfaidh oibreoirí aerárthaí eitiltí neamhsceidealaithe idir an Rúis agus an tAontas, a oibrítear go díreach nó trí thríú tír, gach faisnéis ábhartha a bhaineann leis an eitilt a chur in iúl d’údaráis inniúla an Bhallstáit imeachta nó an Bhallstáit cinn scríbe sula n-oibreoidh siad, agus 48 n-uair an chloig roimh ré ar a laghad.’

;

(9)

in Airteagal 3ea(5), scriostar pointe (e);

(10)

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:

‘Airteagal 3eb

1.   Cuirfear toirmeasc ón 24 Iúil 2023 ar rochtain a thabhairt ar chalafoirt agus ar loic i gcríoch an Aontais, d’aon soitheach a dhéanann aistrithe ó long go long, tráth ar bith le linn an turais go calafoirt nó go loic Ballstáit i gcás ina bhfuil cúis réasúnach ag údarás inniúil amhras a bheith air go bhfuil na toirmisc a leagtar amach in Airteagal 3m(1) agus (2), agus in Airteagal 3n(1) agus (4) á sárú ag an soitheach

2.   Ní dheonóidh údarás inniúil rochtain mura dtabharfaidh an soitheach fógra don údarás inniúil 48 n-uair an chloig ar a laghad roimh ré maidir le haistriú ó long go long a tharlóidh laistigh de limistéar eacnamaíoch eisiach Ballstáit nó laistigh de 12 mhuirmhíle ó bhonnlíne chósta an Bhallstáit sin.

3.   Ní bheidh feidhm ag míreanna 1 agus 2 i gcás soitheach a bhfuil cúnamh de dhíth air agus é ag lorg áit dídine, ná cuaird éigeandála ar chalafort de dhíth air ar chúiseanna sábháilteachta muirí, nó chun duine a shábháil ar muir.

4.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh na húdaráis inniúla soitheach a údarú chun rochtain a fháil ar chalafort nó loc i gcríoch an Aontais, faoi na coinníollacha sin a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil gá leis an rochtain sin chun críoch daonnúil.

5.   Ar dhiúltú do ghlao ar rochtain ar chalafoirt i gcomhréir le míreanna 1 agus 2, cuirfidh na húdaráis inniúla lena mbaineann údaráis inniúla eile na mBallstát ar an eolas láithreach bonn. Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas gan mhoill.

6.   Chun críocha mhíreanna 1 agus 2, úsáidfidh na húdaráis inniúla, sa bhreis ar aon chóras náisiúnta agus aon fhaisnéis náisiúnta, an fhaisnéis mhuirí chomhtháite atá ar fáil i gCóras an Aontais um Malartú Faisnéise Muirí (SafeSeaNet) a bunaíodh i gcomhréir le Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*2).

Airteagal 3ec

1.   Cuirfear toirmeasc ón 24 Iúil 2023, ar rochtain a thabhairt ar chalafoirt agus loic i gcríoch an Aontais d’aon soitheach a bhfuil cúis réasúnach ag an údarás inniúil amhras a bheith air go bhfuil sé ag cur isteach go neamhdhleathach ar a chóras aitheantais uathoibríoch ar bord loinge, nó go ndearna sé an córas sin a mhúchadh nó a dhíchumasú ar bhealach eile, tráth ar bith le linn an turais go calafoirt nó go loic Ballstáit, de shárú ar Rialachán SOLAS V/19 pointe 2.4 agus táirgí amhola nó peitriliam á n-iompar faoi réir na dtoirmeasc a leagtar amach in Airteagal 3m(1) agus (2) agus in Airteagal 3n(1) agus (4).

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 i gcás soitheach a bhfuil cúnamh de dhíth air agus é ag lorg áit dídine, i gcás ina bhfuil cuaird ar chalafort éigeandála aige ar chúiseanna sábháilteachta muirí, nó chun duine a shábháil ar muir.

3.   De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na húdaráis inniúla soitheach a údarú chun rochtain a fháil ar chalafort nó loc i gcríoch an Aontais, faoi na coinníollacha sin a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil gá leis an rochtain sin chun críoch daonnúil.

4.   Ar dhiúltú do ghlao ar rochtain ar chalafoirt i gcomhréir le mír 1, cuirfidh na húdaráis inniúla lena mbaineann údaráis inniúla eile na mBallstát ar an eolas láithreach bonn. Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile, agus an Coimisiún ar an eolas gan mhoill.

5.   Chun críocha mhír 1, úsáidfidh na húdaráis inniúla, sa bhreis ar aon chóras náisiúnta agus aon fhaisnéis náisiúnta, an fhaisnéis mhuirí chomhtháite atá ar fáil i gCóras an Aontais um Malartú Faisnéise Muirí (SafeSeaNet) a bunaíodh i gcomhréir le Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(*2)  Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 lena mbunaítear córas faireacháin agus faisnéise um thrácht soithí de chuid an Chomhphobail agus lena n-aisghairtear Treoir 93/75/CEE ón gComhairle (IO L 208, 5.8.2002, lch. 10).’;"

(11)

in Airteagal 3f(2), cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(12)

leasaítear Airteagal 3g mar seo a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

‘(d)

táirgí iarainn agus cruach mar a liostaítear in Iarscríbhinn XVII a allmhairiú nó a cheannach, ón 30 Meán Fómhair 2023, go díreach nó go hindíreach nuair a phróiseáiltear iad i dtríú tír ina n-ionchorpraítear táirgí iarainn agus cruach de thionscnamh na Rúise mar a liostaítear in Iarscríbhinn XVII; maidir le táirgí a liostaítear in Iarscríbhinn XVII a phróiseáiltear i dtríú tír ina n-ionchorpraítear táirgí cruach de thionscnamh na Rúise dar cóid AC 7207 11, 7207 12 10 nó 7224 90, beidh feidhm ag an toirmeasc seo ón 1 Aibreán 2024 i gcás chód AC 7207 11 agus ón 1 Deireadh Fómhair 2024 i gcás chóid AC 7207 12 10 agus 7224 90;

Chun críocha chur i bhfeidhm an phointe seo, tráth an allmhairithe, cuirfidh allmhaireoirí fianaise ar fáil maidir le tír thionscnaimh na n-ionchur iarainn agus cruach a úsáideadh chun an táirge a phróiseáil i dtríú tír.’;

(b)

scriostar míreanna 2 agus 3;

(13)

leasaítear Airteagal 3h mar seo a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

‘2.   Cuirfear toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann leis na hearraí dá dtagraítear i mír 1, agus a bhaineann le soláthar, monaraíocht agus cothabháil na n-earraí sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis;

(b)

maoiniú nó cúnamh airgeadais a bhaineann leis na hearraí dá dtagraítear i mír 1 chun na hearraí sin a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó chun cúnamh teicniúil gaolmhar, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar, a sholáthar go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis;

(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’

;

(b)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘2a.   Na toirmisc dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, beidh feidhm acu maidir leis na só-earraí a liostaítear in Iarscríbhinn XVIII a mhéid gur mó a luach ná EUR 300 in aghaidh na míre, mura sonraítear a mhalairt san Iarscríbhinn sin.’

;

(c)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘4a.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh na húdaráis inniúla díol nó soláthar soithigh a thagann faoi réim chód AC 8901 10 00 nó 8901 90 00, nó soláthar, go dtí 31 Nollaig 2023, cúnaimh theicniúil nó airgeadais ghaolmhair a údarú do dhuine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena úsáid sa Rúis, faoi cibé coinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh an méid seo a leanas a chinneadh:

(a)

sa Rúis atá an soitheach lonnaithe go fisiciúil an 24 Meitheamh 2023 agus is lena úsáid sa Rúis atá sé;

(b)

bhí bratach Chónaidhm na Rúise ar foluain ag an soitheach faoi chlárú cairtfhostaithe a cuireadh i gcrích ar dtús roimh an 24 Feabhra 2022;

(c)

ní úsáideoir deiridh míleata é an duine dlítheanach, an t-eintiteas nó an comhlacht sa Rúis agus ní úsáidfidh sé an soitheach chun críche míleata;

(d)

ní chun tairbhe duine nádúrtha nó dlítheanaigh, eintitis, ná comhlacht a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 269/2014 nó atá faoi réir na mbeart sriantach dá bhforáiltear sa Rialachán seo an díol nó an soláthar.’

;

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

‘5.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhíreanna 4 agus 4a laistigh de 2 sheachtain ón údarú.’

;

(14)

Leasaítear Airteagal 3i mar a leanas:

(a)

scriostar míreanna 3, 3b, 3ba agus 3d;

(b)

cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

‘3e.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2 den Airteagal seo, féadfaidh na húdaráis inniúla ceannach, allmhairiú nó aistriú earraí a thagann faoi chóid AC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543, 8603 mar a liostaítear in Iarscríbhinn XXI, nó soláthar cúnaimh theicniúil agus airgeadais ghaolmhair a údarú, faoi na coinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil gá leis sin chun gluaisteáin líne mheitreo 3 i mBúdaipeist, arna seachadadh in 2018, a oibriú, a chothabháil nó a dheisiú, agus ráthaíocht a thug Metrowagonmash roimh an 24 Meitheamh á forfheidhmiú.’

;

(15)

scriostar Airteagal 3j;

(16)

leasaítear Airteagal 3k mar a leanas:

(a)

i mír 2, cuirtear an pointe seo a leanas leis:

‘(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.’;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

‘3.   Maidir leis na hearraí nach mó a luach ná EUR 50 000 in aghaidh an aonaid a thagann faoi chóid AC 8703 23, 8703 24, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80, 8703 90 nó 8903, ní bheidh feidhm ag na toirmisc i míreanna 1 agus 2 maidir leis an bhforghníomhú go dtí an 25 Mean Fómhair 2023 na gconarthaí a tugadh i gcrích roimh an 24 Meitheamh 2023, nó na gconarthaí coimhdeacha is gá chun na conarthaí sin a fhorghníomhú.’

;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3a:

‘3 a.   Maidir leis na hearraí a thagann faoi chóid AC 2710 12, 2909 60, 3905 99, 4002 19, 4002 70, 4010 11, 4010 12, 4011 20, 4012 90, 4805 93, 4810 29, 4823 90, 7216 61, 8402 11, 8454 30, 8477 10, 8477 20, 8477 59, 8477 80, 8477 90, 8514 32, 8514 40, 8525 89, 8704 21, 9024 90, 9031 10, 9031 41, 9031 49, 9031 80, 9031 90 nó 9406 20, ní bheidh feidhm ag na toirmisc i míreanna 1 agus 2 maidir leis an bhforghníomhú go dtí an 25 Mean Fómhair 2023 na gconarthaí a tugadh i gcrích roimh an 24 Meitheamh 2023, nó na gconarthaí coimhdeacha is gá chun na conarthaí sin a fhorghníomhú.’

;

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3b:

‘3b.   Maidir leis na hearraí a thagann faoi chóid AC arna n-áireamh den chéad uair in Iarscríbhinn XXIII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón 24 Meitheamh 2023 agus nach dtagraítear dóibh i míreanna 3 agus 3a den Airteagal seo, agus cé is moite na hearraí a thagann faoi chóid AC a áiríodh cheana féin in Iarscríbhinn XVIII a ghabhann leis an Rialachán seo, ní bheidh feidhm, go dtí an 25 Meán Fómhair 2023, ag na toirmisc i míreanna 1 agus 2 den Airteagal seo maidir le forghníomhú na gconarthaí a tugadh i gcrích roimh an 24 Meitheamh 2023, nó maidir le forghníomhú na gconarthaí coimhdeacha is gá chun na conarthaí sin a fhorghníomhú.’

;

(e)

scriostar mír 3c;

(f)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5b:

‘5b.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh na húdaráis inniúla, faoi cibé coinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú na n-earraí a thagann faoi chaibidlí AC 72, 84, 85, agus 90, mar a liostaítear in Iarscríbhinn XXIII, nó cúnamh teicniúil gaolmhar, seirbhísí bróicéireachta, maoiniú nó cúnamh airgeadais a údarú, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil géarghá leis sin chun earraí tíotáiniam atá ag teastáil sa tionscal aerloingseoireachta a tháirgeadh, agus nach bhfuil aon soláthar malartach ar fáil ina leith.’

;

(g)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:

‘7.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhíreanna 5, 5a agus 5b laistigh de 2 sheachtain ón údarú.’

;

(17)

leasaítear Airteagal 3l mar a leanas:

(a)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘1a.   Beidh feidhm ag an toirmeasc i mír 1 maidir le hiompar earraí laistigh de chríoch an Aontais ag gnóthais iompair de bhóthar, a dhéantar trí bhíthin leantóirí nó leathleantóirí atá cláraithe sa Rúis, lena n-áirítear nuair is trucailí atá cláraithe i dtíortha eile a tharraingíonn iad.’

;

(b)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘3 a.   Ní bheidh feidhm ag an toirmeasc i mír 1 go dtí an 30 Meitheamh 2023 chuig iompar earraí a thosaigh roimh an 24 Meitheamh 2023, ar choinníoll go bhfuil an méid seo a leanas fíor faoin leantóir nó faoin leathleantóir:

(a)

bhí sé i gcríoch an Aontais cheana féin an 24 Meitheamh 2023; nó

(b)

nach mór dó idirthuras tríd an Aontas chun filleadh ar an Rúis.’

;

(c)

i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

‘4.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 1a, féadfaidh údaráis inniúla Ballstáit iompar earraí ag gnóthas iompair de bhóthar a bhunaítear sa Rúis nó ag aon ghnóthas iompair de bhóthar a údarú nuair is leantóirí nó leathleantóirí a chláraítear sa Rúis a iompraítear na hearraí, lena n-áirítear más trucailí a chláraítear i dtíortha eile a tharlaíonn na leantóirí nó na leathleantóirí sin, má tá sé cinntithe ag na húdaráis inniúla go bhfuil gá leis an iompar sin chun:’

(18)

in Airteagal 3m, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘3a.   Scoirfidh an díolúine i mír 3, pointe (d), d’fheidhm a bheith aici maidir leis an nGearmáin agus leis an bPolainn an 23 Meitheamh 2023.’

;

(19)

in Airteagal 4(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

‘(a)

cúnamh teicniúil agus seirbhísí bróicéireachta a bhaineann leis na hearraí dá dtagraítear i Liosta Comhchoiteann Míleata (*3), nó a bhaineann le soláthar, monaraíocht cothabháil agus úsáid na n-earraí sin, a sholáthar go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis;’;

(*3)  Leagan is déanaí foilsithe in IO C 85 13.3.2020 lch.147"

(20)

in Airteagal 5aa(3), scriostar pointe (c);

(21)

in Airteagal 5f, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

‘1.   Maidir le hurrúis inaistrithe a ainmníodh in aon airgeadra oifigiúil de chuid Ballstáit agus a eisíodh tar éis an 12 Aibreán 2022, nó a ainmníodh in aon airgeadra eile agus a eisíodh tar éis an 6 Lúnasa 2023, nó aonaid i ngnóthais chomhinfheistíochta a chuireann neamhchosaint ar na hurrúis sin ar fáil, cuirfear toirmeasc ar iad a dhíol le haon náisiúnach Rúiseach nó le haon duine nádúrtha a chónaíonn sa Rúis nó le haon duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá bunaithe sa Rúis.’

;

(22)

leasaítear Airteagal 5k mar a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

‘1.   Maidir le haon chonradh poiblí nó aon chonradh lamháltais a thagann faoi raon feidhme na dTreoracha um sholáthar poiblí, mar aon le hAirteagal 10,(1), (3), (6) pointí (a) go (e), (8), (9) agus (10), Airteagail 11, 12, 13 agus 14 de Threoir 2014/23/AE, Airteagal 7, pointí (a) go (d), agus Airteagal 8, Airteagal 10 pointí (b) go (f) agus (h) go (j) de Threoir 2014/24/AE, Airteagal 18, Airteagal 21 pointí (b) go (e) agus (g) go (i), Airteagail 29 agus 30 de Threoir 2014/25/AE agus Airteagal 13 pointí (a) go (d), (f) go (h) agus (j) de Threoir 2009/81/CE, cuirfear toirmeasc ar a fhorghníomhú a dhámhachtain nó ar leanúint de i gcomhair na ndaoine seo a leanas nó in éineacht leo:’;

(b)

i mír 2, scriostar pointe (f);

(23)

leasaítear Airteagal 5n mar a leanas:

(a)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘9a.   De mhaolú ar mhír 1 agus ar mhír 2, féadfaidh na húdaráis inniúla soláthar na seirbhísí dá dtagraítear sna míreanna sin a údarú, faoi cibé coinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil géarghá leis na seirbhísí sin chun balla dóiteáin a chur ar bun, a dheimhniú nó a mheas a ndéantar an méid seo a leanas leis:

(a)

cuirtear deireadh leis an rialú ag duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 269/2014, ar shócmhainní duine dhlítheanaigh, eintitis nó comhlachta neamhliostaithe atá corpraithe nó comhdhéanta faoi dhlí Ballstáit atá faoi úinéireacht nó faoi rialú ag an gcéad cheann sin; agus

(b)

áirithítear nach bhfabhróidh aon chistí ná acmhainní eacnamaíocha breise chun tairbhe an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh, an eintitis nó an chomhlachta a liostaítear.’

;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 11:

‘11.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhíreanna 9a agus 10 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.’

;

(24)

cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

‘Airteagal 5q

1.   De mhaolú ar Airteagail 2, 2a, 3f agus 3k, féadfaidh na húdaráis inniúla díol, soláthar, aistriú, onnmhairiú, nó idirthuras tríd an Rúis na n-earraí agus na teicneolaíochta dá dtagraítear sna hAirteagail sin a údarú, nó cúnamh gaolmhar teicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhisí eile, nó maoiniú nó cúnamh airgeadais a sholáthar, chun píblínte de Phíblíne Chuibhreannais Chaisp (CPC) agus an bonneagar gaolmhar a oibriú agus cothabháil a dhéanamh orthu, ar earraí agus ar teicneolaíocht iad a thagann faoi AC 2709 00 de thionscnamh na Casacstáine agus nach bhfuil ach á luchtú sa Rúis, ag imeacht ón Rúis nó ar idirthuras tríd an Rúis, faoi cibé coinníollacha is iomchuí leo, tar éis dóibh an méid seo a leanas a chinneadh:

(a)

díol, soláthar, aistriú, onnmhairiú nó idirthuras tríd an Rúis den sórt sin, nó soláthar an chúnaimh ghaolmhar theicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhisí eile, nó maoiniú agus cúnamh airgeadais, tá gá leis chun comhpháirteanna phíblíne CPC agus den bhonneagar gaolmhar a oibriú, cothabháil bhunriachtanach a dhéanamh orthu, iad a dheisiú nó iad a athionadú;

(b)

ní théann na cineálacha earraí, teicneolaíochtaí agus cúnamh a iarradh thar na cineálacha earraí agus teicneolaíochta a onnmhairíodh roimhe sin, nó an cúnamh a sholáthraíodh roimhe sin ón Aontas, ó thír is ball den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, ón Eilvéis nó ó tír comhpháirtí a liostaítear in Iarscríbhinn VIII chuig an Rúis chun comhpháirteanna de phíblíne CPC agus den bhonneagar gaolmhar a oibriú, cothabháil bhunriachtanach a dhéanamh orthu, iad a dheisiú nó a iad a athionadú, agus cúnamh gaolmhar;

(c)

tá na méideanna a iarradh i gcomhréir leis na méideanna a úsáidtear chun comhpháirteanna de phíblíne CPC agus den bhonneagar lena mbaineann a oibriú, cothabháil bhunriachtanach a dhéanamh orthu, iad a dheisiú nó iad a athionadú; agus

(d)

cuirfidh duine nádúrtha nó dlítheanach atá faoi réir Airteagal 13 na hearraí agus an teicneolaíocht sin ar fáil go heisiach le haghaidh úsáid deiridh in oibriú, cothabháil riachtanach, deisiú nó athsholáthar comhpháirteanna na píblíne CPC agus an bhonneagair lena mbaineann.

2.   De mhaolú ar Airteagal 5n, féadfaidh na húdaráis inniúla soláthar seirbhísí iniúchóireachta, seirbhísí innealtóireachta, seirbhísí comhairleacha dlí, seirbhísí tástála teicniúla agus seirbhísí anailíse a údarú chun píblínte de CPC agus den bhonneagar gaolmhar a oibriú agus chothabháil a dhéanamh orthu, ar píblínte iad atá riachtanach chun earraí a thagann faoi AC 2709 00 de thionscnamh na Casacstáine a iompar agus nach bhfuil á luchtú isteach sa Rúis, ag imeacht as an Rúis nó idirthuras tríd an Rúis ach amháin tar éis dóibh an méid seo a leanas a chinneadh:

(a)

is gá na seirbhísí sin a sholáthar chun comhpháirteanna de phíblíne CPC agus den bhonneagar gaolmhar a oibriú, cothabháil riachtanach a dhéanamh orthu, iad a dheisiú nó a iad athionadú; agus

(b)

is duine nádúrtha nó dlítheanach faoi réir Airteagal 13 a sholáthraíonn na seirbhísí sin.

3.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhíreanna 1 agus 2 laistigh de 2 sheachtain ón údarú.

4.   Agus údarú á dheonú faoi mhíreanna 1 agus 2, ceanglóidh an t-údarás inniúil go gcuirfear deimhniú úsáideora deiridh agus tuarascálacha rialta mionsonraithe i láthair lena léirítear nach ndearnadh aon earraí, teicneolaíocht ná seirbhísí den sórt sin a atreorú ón gcríoch a beartaíodh dóibh le linn na n-oibreacha ábhartha. Féadfaidh sé coinníollacha breise a fhorchur, i gcomhréir le mír 1..;’

(25)

leasaítear Airteagal 6(1) mar seo a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

‘(a)

údaruithe a dheonaítear nó a dhiúltaítear faoin Rialachán seo;’;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

‘(d)

nuair a bhraitear teagmhais ina ndéantar na toirmisc a leagtar amach sa Rialachán seo a shárú, teagmhais ina dtagtar timpeall orthu, agus teagmhais ina ndéantar iarracht iad a shárú nó teacht timpeall orthu, lena n-áirítear trí chriptea-shócmhainní a úsáid.’;

(26)

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:

‘Airteagal 6a

1.   Cuirfidh an Ballstát nó na Ballstáit lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhíreanna 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p agus 12b laistigh de choicís ón diúltú.

2.   Sula ndeonóidh Ballstát údarú i gcomhréir le hAirteagail 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p agus 12b le haghaidh idirbheart arb ionann é go bunúsach agus idirbheart atá faoi réir diúltú atá fós bailí arna eisiúint ag Ballstát eile nó ag Ballstáit eile, rachaidh sé i gcomhairle ar dtús leis an mBallstát nó leis na Ballstáit a d’eisigh an diúltú. Más rud é, tar éis na gcomhairliúchán sin, go gcinneann an Ballstát lena mbaineann údarú a dheonú, cuirfidh sé na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi, agus soláthróidh sé an fhaisnéis ábhartha uile chun an cinneadh sin a mhíniú.

Airteagal 6b

1.   I gcomhréir leis an urraim a thugtar do rúndacht na cumarsáide idir dlíodóirí agus a gcliaint a ráthaítear in Airteagal 7 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus, i gcás inarb infheidhme, gan dochar do na rialacha maidir le rúndacht na faisnéise i seilbh údarás breithiúnach, déanfaidh daoine nádúrtha agus dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí an méid seo a leanas:

(a)

soláthróidh siad aon fhaisnéis a d’éascódh cur chun feidhme an Rialacháin seo d’údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil siad ina gcónaí nó lonnaithe laistigh de dhá seachtain ón bhfáisnéis sin a fháil; agus

(b)

oibriú i gcomhar leis an údarás inniúil maidir le haon fhíorú faisnéise den sórt sin.

2.   Déanfaidh an Ballstát lena mbaineann aon fhaisnéis ábhartha a fhaightear de bhun mhír 1 a tharchur chuig an gCoimisiún laistigh de mhí amháin tar éis dó í a fháil. Féadfaidh an Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis sin a tharchur i ndíth ainm más rud é gur dhearbhaigh údarás imscrúdaithe nó breithiúnach go bhfuil sí rúnda i gcomhthéacs imscrúduithe coiriúla nó imeachtaí breithiúnacha coiriúla atá ar feitheamh.

3.   Aon fhaisnéis bhreise a gheobhaidh an Coimisiún go díreach cuirfear ar fáil do na Ballstáit í.

4.   Maidir le haon fhaisnéis a sholáthraítear d’údaráis inniúla na mBallstát nó a fhaigheann siad i gcomhréir leis an Airteagal seo, ní úsáidfidh na húdaráis sin í ach amháin chun na gcríoch dár soláthraíodh nó dá bhfuarthas í.’

;

(27)

in Airteagal 12a, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 2 agus 3:

‘2.   Chun críocha an Rialacháin seo, ainmnítear an Coimisiún mar ‘rialaitheoir’ de réir bhrí Airteagal 3(8) de Rialachán (AE) 2018/1725 maidir leis na gníomhaíochtaí próiseála is gá chun na cúraimí dá dtagraítear i mír 1 a chur i gcrích.

3.   Déanfaidh údaráis inniúla na mBallstát, lena n-áirítear údaráis forfheidhmiúcháin, údaráis chustaim de réir bhrí Rialachán (AE). Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*4), údaráis inniúla de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*5) agus Treoir 2014/65/AE, chomh maith le riarthóirí cláruithe oifigiúla ina ndéantar daoine nádúrtha, daoine dlítheanacha, eintitis agus comhlachtaí chomh maith le maoin dhochorraithe nó maoin shochorraithe a chlárú, faisnéis, lena n-áirítear sonraí pearsanta agus, más gá, an fhaisnéis dá dtagraítear d’Airteagal 6b(1), a phróiseáil agus a mhalartú gan mhoill le húdaráis inniúla eile sa Bhallstát céanna, leis na Ballstáit eile agus leis an gCoimisiún, más gá an phróiseáil agus an malartú sin chun cúraimí an údaráis próiseála nó an údaráis is faighteoir a thabhairt i gcrích faoin Rialachán seo, go háirithe nuair a bhraitheann siad teagmhais ina ndéantar na toirmisc a leagtar amach sa Rialachán seo a shárú, teagmhais ina dtagtar timpeall orthu, nó teagmhais ina ndéantar iarracht iad a shárú nó teacht timpeall orthu. Tá an fhoráil seo gan dochar do na rialacha maidir le rúndacht na faisnéise atá i seilbh údaráis bhreithiúnacha.’

(*4)  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1)."

(*5)  Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid nó maoinithe sceimhlitheoirí, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).’;"

(28)

Leasaítear Airteagal 12b mar a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

‘1.   De mhaolú ar Airteagail 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h agus 3k, féadfaidh na húdaráis inniúla díol, soláthar nó aistriú earraí agus teicneolaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinní II, VII, X, XI, XVI XVIII XX agus XXIII a ghabhann leis an Rialachán seo agus in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821, chomh maith le cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a cheadúnú a dhíol, a cheadúnú, nó a aistriú ar aon bhealach eile chomh maith le cearta rochtana nó athúsáide a dheonú ar aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear le cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad, a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht a luaitear thuas a údarú go dtí an 31 Nollaig 2023, i gcás ina bhfuil géarghá leis an díol, an soláthar, an t-aistriú, an cheadúnú, cearta rochtain nó athúsáide a dheonú sin le haghaidh an dífheistithe ón Rúis nó chun gníomhaíochtaí gnó sa Rúis a fhoirceannadh, ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:’;

(b)

cuirtear an mhír seo a leanas leis:

‘1a.   De mhaolú ar Airteagal 3, féadfaidh na húdaráis inniúla díol, soláthar nó aistriú earraí agus teicneolaíochtaí a liostaítear in Iarscríbhinn II a údarú go dtí an 31 Márta 2024, i gcás ina bhfuil géarghá leis an díol, an soláthar nó an t-aistriú sin ar mhaithe leis an dífheistiú ó chomhfhiontar arna ionchorprú nó arna bhunú faoi dhlí Ballstáit roimh an 24 Feabhra 2022, lena mbaineann duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht Rúiseach, agus a oibríonn bonneagar píblíne gáis idir an Rúis agus tríú tíortha.’

;

(c)

i mír 2a, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

‘2a.   De mhaolú ar Airteagal 5n, féadfaidh na húdaráis inniúla leanúint soláthar seirbhísí a liostaítear san Airteagal sin go dtí an 31 Márta 2024 a údarú, i gcás ina bhfuil géarghá leis an soláthar seirbhísí sin le haghaidh an dífheistithe ón Rúis nó chun gníomhaíochtaí gnó sa Rúis a fhoirceannadh ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:’;

(d)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

‘2b.   De mhaolú ar Airteagal 5n(2), féadfaidh na húdaráis inniúla soláthar seirbhísí comhairleacha dlíthiúla a údarú, go dtí an 31 Márta 2024, ar seirbhísí iad a cheanglaítear leis an dlí chun díol nó aistriú ceart dílseánaigh atá faoi úinéireacht dhíreach nó indíreach ag daoine dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí atá bunaithe sa Rúis a thabhairt chun críche le duine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá bunaithe san Aontas.’

;

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

‘3.   Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú a dheonaítear faoi mhíreanna 1, 1a, 2, 2a nó 2b laistigh de choicís ón údarú.’

;

(29)

cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

‘Airteagal 12f

1.   Cuirfear toirmeasc ar earraí agus ar theicneolaíocht, mar a liostaítear in Iarscríbhinn XXXIII, a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, go díreach nó go hindíreach, bíodh na hearraí agus an teicneolaíocht sin de thionscnamh an Aontais nó ná bíodh, le haon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa tríú tír a shonraítear san Iarscríbhinn sin.

2.   Cuirfear toirmeasc ar an méid seo a leanas:

(a)

cúnamh teicniúil, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann leis na hearraí agus an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1, agus a bhaineann le soláthar, monaraíocht agus cothabháil na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa tríú tír arna sonrú ;

(b)

maoiniú nó cúnamh airgeadais a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 chun na hearraí agus an teicneolaíocht sin a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú, nó chun cúnamh teicniúil gaolmhar, seirbhísí bróicéireachta nó seirbhísí eile a sholáthar, a sholáthar go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa tríú tír arna sonrú;

(c)

cearta maoine intleachtúla nó rúin trádála a dhíol, a cheadúnú nó a aistriú ar bhealach ar bith eile agus cearta rochtana nó athúsáide a thabhairt d’aon ábhar nó faisnéis a chosnaítear trí bhíthin cearta maoine intleachtúla nó ar rúin trádála iad a bhaineann leis na hearraí agus leis an teicneolaíocht dá dtagraítear i mír 1 agus le soláthar, monarú, cothabháil agus úsáid na n-earraí agus na teicneolaíochta sin, go díreach nó go hindíreach d’aon duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa tríú arna sonrú.

3.   Ní áireofar in Iarscríbhinn XXXIII ach earraí agus teicneolaíocht dé-úsáide íogaire, nó earraí agus teicneolaíocht lena bhféadfaí rannchuidiú le feabhsú míleata, teicneolaíoch agus tionsclaíoch na Rúise, nó le forbairt earnáil cosanta agus slándála na Rúise, ar bhealach lena neartófaí cumas na Rúise cogadh a chur, agus a bhfuil toirmeasc ar a n-onnmhairiú chuig an Rúis faoin Rialachán seo agus lena mbaineann ardriosca agus riosca leanúnach go ndéanfar iad a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú ó thríú tíortha chuig an Rúis tar éis iad a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú ón Aontas, go háirithe earraí agus teicneolaíochtaí dé-úsáide agus earraí agus teicneolaíocht a d’fhéadfadh cur le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise, nó le forbairt a hearnála cosanta nó slándála. Le hIarscríbhinn XXXIII, sonrófar i gcás gach ítim earra nó teicneolaíochta a liostaítear, na tríú tíortha a bhfuil toirmeasc ar a ndíol, a soláthar, a n-aistriú nó a n-onnmhairiú chucu. Ní áireofar in Iarscríbhinn XXXIII ach tríú tíortha a bhfuil sé aitheanta ag an gComhairle gur mhainnigh siad go córasach agus go leanúnach cosc a chur ar dhíol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú earraí agus teicneolaíochta, mar a liostaítear san Iarscríbhinn sin, chuig an Rúis agus a onnmhairítear ón Aontas, in ainneoin fhor-rochtain agus cúnamh an Aontais roimh ré don tír atá i gceist.

4.   Mura bhfuil toirmeasc ar earraí nó teicneolaíocht a liostaítear in Iarscríbhinn XXXIII a dhíol, a sholáthar, a aistriú nó a onnmhairiú chuig duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena úsáid sa Rúis faoi dhíolúintí áirithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ní chuirfear toirmeasc ar a ndíol, a soláthar, a n-aistriú nó a n-onnmhairiú chuig duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa tríú tír a arna sonrú , ar choinníoll go gcomhlíontar na coinníollacha céanna is infheidhme faoin Rialachán seo maidir le honnmhairiú chuig an Rúis nó lena n-úsáid sa Rúis.

5.   Díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú earraí nó teicneolaíochta a liostaítear in Iarscríbhinn XXXIII chuig duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa Rúis nó lena úsáid sa Rúis, más féidir leis na húdaráis inniúla é a údarú i gcomhréir leis an Rialachán seo, féadfaidh na húdaráis inniúla díol, soláthar, aistriú nó onnmhairiú na n-earraí nó na teicneolaíochta sin chuig duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht sa tríú tír arna sonrú a údarú faoi na coinníollacha céanna is infheidhme maidir le maoluithe i ndáil le honnmhairiú chuig an Rúis nó lena úsáid sa Rúis.’

;

(30)

leasaítear Iarscríbhinn IV i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo;

(31)

Leasaítear Iarscríbhinn VII i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo;

(32)

leasaítear Iarscríbhinn VIII i gcomhréir le Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

(33)

leasaítear Iarscríbhinn XV i gcomhréir le hIarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo;

Beidh feidhm ag an bpointe seo maidir le ceann amháin nó níos mó de na heintitis dá dtagraítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo ón 1 Deireadh Fómhair 2023 agus ar choinníoll go gcinnfidh an Chomhairle amhlaidh trí ghníomh cur chun feidhme, tar éis di scrúdú a dhéanamh ar na cásanna faoi seach;

(34)

leasaítear Iarscríbhinn XVII i gcomhréir le hIarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo;

(35)

leasaítear Iarscríbhinn XVIII i gcomhréir le hIarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo;

(36)

leasaítear Iarscríbhinn XXI i gcomhréir le hIarscríbhinn VII a ghabhann leis an Rialachán seo;

(37)

scriostar Iarscríbhinn XXII;

(38)

leasaítear Iarscríbhinn XXIII i gcomhréir le hIarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo;

(39)

leasaítear Iarscríbhinn XXIX i gcomhréir le hIarscríbhinn IX a ghabhann leis an Rialachán seo;

(40)

cuirtear isteach Iarscríbhinn XXXIII i gcomhréir le hIarscríbhinn X a ghabhann leis an Rialachán seo;

(41)

Cuirtear isteach Iarscríbhinn XXXV i gcomhréir le hIarscríbhinn XI a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 23 Meitheamh 2023.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. ROSWALL


(1)  Féach leathanch 451,an Iris Oifigiúil

(2)  Rialachán (AE) Uimh. 833/2014 ón gComhairle an 31 Iúil 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 229, 31.7.2014, lch. 1).

(3)  Cinneadh 2014/512/CBES ón gComhairle an 31 Iúil 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 229, 31.7.2014, lch. 13).

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 269/2014 ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 78, 17.3.2014, lch. 6).

(5)  Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a chosc (MARPOL), Rialachán 42; Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2002 lena mbunaítear córas faireacháin agus faisnéise um thrácht soithí de chuid an Chomhphobail agus lena n-aisghairtear Treoir 93/75/CEE ón gComhairle (IO L 208, 5.8.2002, lch. 10).

(6)  Treoir 2014/100/AE ón gCoimisiún an 28 Deireadh Fómhair lena leasaítear Treoir 2002/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2014 lena mbunaítear córas faireacháin agus faisnéise um thrácht soithí de chuid an Chomhphobail

(7)  Cinneadh (CBES) 2022/884 ón gComhairle an 3 Meitheamh 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 153, 3.6.2022, lch. 128).

(8)  Rialachán (AE) 2022/879 ón gComhairle an 3 Meitheamh 2022 lena leasaítear Cinneadh 2014/512/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i bhfianaise ghníomhaíochtaí na Rúise i ndíchobhsú staid na hÚcráine (IO L 153, 3.6.2022, lch. 53).


IARSCRÍBHINN I

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

‘IARSCRÍBHINN IV

Liostaítear san Iarscríbhinn seo daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí ar úsáideoirí deiridh míleata iad, ar cuid de choimpléasc míleata-tionsclaíoch na Rúise iad nó a bhfuil naisc tráchtála nó naisc eile acu le hearnáil cosanta agus slándála na Rúise nó a thacaíonn leo ar bhealach eile. Rannchuidíonn na daoine nádúrtha nó dlítheanacha, na heintitis nó na comhlachtaí seo le feabhsú míleata agus teicneolaíoch na Rúise nó le forbairt earnáil cosanta agus slándála na Rúise. Áirítear orthu sin daoine nádúrtha nó dlítheanacha, eintitis nó comhlachtaí i dtríú tíortha diomaite den Rúis. Ní hionann iad a áireamh san Iarscríbhinn seo agus freagracht as a gcuid gníomhaíochtaí a leagan ar an dlínse ina mbíonn siad ag oibriú.

Liosta na ndaoine nádúrtha nó dlítheanacha, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí, dá dtagraítear in Airteagal 2(7), in Airteagal 2a(7) agus Airteagal 2b(1)

1.

Sirius, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

2.

Stankoinstrument, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

3.

Chemcomposite, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

4.

Kalashnikov, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

5.

Tula Arms Plant, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (An Rúis)

7.

Wysokototschnye Kompleksi, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

8.

Almaz Antey, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

9.

NPO Bazalt. Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

10.

Admiralty Shipyard Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (An Rúis)

12.

Argut Cuideachta Teoranta (An Rúis)

13.

Communication center of the Ministry of Defense (An Rúis)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (An Rúis)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (An Rúis)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (An Rúis)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (An Rúis)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (An Rúis)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (An Rúis)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (An Rúis)

21.

Irkut Corporation (An Rúis)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (An Rúis)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (An Rúis)

24.

Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash), Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

25.

Kazan Helicopter Plant Repair Service Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

26.

Shipyard Zaliv, Cuideachta Comhstoic (Clós Longthógála Zaliv) (Poblacht Fhéinrialaitheach na Crimé, arna hionghabháil go neamhdleathach ag an Rúis)

27.

Rocket and Space Centre – Progress, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (An Rúis)

29.

Kazan Helicopter Plant, Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (An Rúis)

31.

Ministry of Defence RF (An Rúis)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (An Rúis)

33.

NPO High Precision Systems, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

34.

NPO Splav, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

35.

OPK Oboronprom (An Rúis)

36.

Beriev Aircraft Company Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

37.

Irkut Corporation Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

38.

Kazan Helicopters Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (An Rúis)

40.

Promtech-Dubna, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (An Rúis)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (An Rúis)

43.

Rapart Services LLC (An Rúis)

44.

Rosoboronexport (ROE), Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (An Rúis)

46.

Rostekh – Azimuth (An Rúis)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (An Rúis)

48.

Russian Helicopters, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (An Rúis)

50.

Sukhoi Aviation, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (An Rúis)

52.

Tactical Missiles Corporation, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

53.

Tupolev, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

54.

UEC-Saturn (An Rúis)

55.

United Aircraft Corporation (An Rúis)

56.

AeroKompozit, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

57.

United Engine Corporation (An Rúis)

58.

UEC-Aviadvigatel, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (An Rúis)

60.

United Shipbuilding Corporation (An Rúis)

61.

PO Sevmash, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (An Rúis)

63.

Severnaya Shipyard (An Rúis)

64.

Shipyard Yantar (An Rúis)

65.

UralVagonZavod (An Rúis)

66.

Baikal Electronics (An Rúis)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (An Rúis)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (An Rúis)

69.

Crocus Nano Electronics (An Rúis)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (An Rúis)

71.

Elara (An Rúis)

72.

Electronic Computing and Information Systems (An Rúis)

73.

ELPROM (An Rúis)

74.

Engineering Center Ltd. (An Rúis)

75.

Forss Technology Ltd. (An Rúis)

76.

Integral SPB (An Rúis)

77.

Element, Cuideachta Comhstoic(An Rúis)

78.

Pella-Mash, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

79.

Shipyard Vympel, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

80.

Kranark LLC (An Rúis)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (An Rúis)

82.

LLC Center (An Rúis)

83.

MCST Lebedev (An Rúis)

84.

Miass Machine-Building Factory (An Rúis)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (An Rúis)

86.

MPI VOLNA (An Rúis)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (An Rúis)

88.

Nerpa Shipyard (An Rúis)

89.

NM-Tekh (An Rúis)

90.

Novorossiysk Shipyard (An Rúis)

91.

NPO Electronic Systems, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

92.

NPP Istok (An Rúis)

93.

NTC Metrotek (An Rúis)

94.

GosNIIkhimanalit , Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

95.

Svetlovskoye Predpriyatiye Era, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

96.

TSRY (An Rúis)

97.

Elkomtekh (Elkomtex), Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

98.

Planar, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

99.

Sertal, Cuideachta Theoranta (An Rúis)

100.

Photon Pro LLC (An Rúis)

101.

Zvezda, Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

102.

Amur Shipbuilding Factory, Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

104.

AO Kronshtadt (An Rúis)

105.

Avant Space LLC (An Rúis)

106.

Production Association Strela (An Rúis)

107.

Radioavtomatika (An Rúis)

108.

Research Center Module (An Rúis)

109.

Robin Trade Limited (An Rúis)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (An Rúis)

111.

Rubin Sever Design Bureau (An Rúis)

112.

Russian Space Systems (An Rúis)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (An Rúis)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (An Rúis)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (An Rúis)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (An Rúis)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (An Rúis)

118.

Sergey IONOV (An Rúis)

119.

Serniya Engineering (An Rúis)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (An Rúis)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (An Rúis)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (An Rúis)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (An Rúis)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (An Rúis)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (An Rúis)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (An Rúis)

127.

UAB Pella-Fjord (An Rúis)

128.

United Shipbuilding Corporation ‘35th Shipyard’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

129.

United Shipbuilding Corporation ‘Astrakhan Shipyard’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

130.

United Shipbuilding Corporation ‘Aysberg Central Design Bureau’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

131.

United Shipbuilding Corporation ‘Baltic Shipbuilding Factory’, Cuideachta Comhstoic(An Rúis)

132.

United Shipbuilding Corporation ‘Krasnoye Sormovo Plant OJSC’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

133.

United Shipbuilding Corporation SC ‘Zvyozdochka’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

134.

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (An Rúis)

135.

United Shipbuilding Corporation ‘Scientific Research Design Technological Bureau Onega’ (An Rúis)

136.

United Shipbuilding Corporation ‘Sredne-Nevsky Shipyard’ (An Rúis)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (An Rúis)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (An Rúis)

139.

Vega Pilot Plant (An Rúis)

140.

Vertikal LLC (An Rúis)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (An Rúis)

142.

VTK Ltd (An Rúis)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (An Rúis)

144.

ZAO Elmiks-VS (An Rúis)

145.

ZAO Sparta (An Rúis)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (An Rúis)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (An Rúis)

148.

Alagir Resistor Factory (An Rúis)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (An Rúis)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

151.

Almaz, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (An Rúis)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (An Rúis)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (An Rúis)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

156.

Electrosignal, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

157.

Energiya, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (An Rúis)

159.

Etalon Scientific and Production Association (An Rúis)

160.

Evgeny Krayushin (An Rúis)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (An Rúis)

162.

Ineko LLC (An Rúis)

163.

Informakustika, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

164.

Institute of High Energy Physics (An Rúis)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (An Rúis)

166.

Inteltech, Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (An Rúis)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

169.

Kulon Scientific-Research Institute, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

170.

Lutch Design Office, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

171.

Meteor Plant, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

172.

Moscow Communications Research Institute, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

174.

NPO Elektromechaniki, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

175.

Omsk Production Union Irtysh, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

177.

Optron, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

178.

Pella Shipyard, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (An Rúis)

181.

Radiozavod, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

182.

Razryad, Cuideachta ComhstoicC (An Rúis)

183.

Research Production Association Mars (An Rúis)

184.

Ryazan Radio-Plant (An Rúis)

185.

Scientific Production Center Vigstar, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

186.

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’ (An Rúis)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (An Rúis)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (An Rúis)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (An Rúis)

190.

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’ (An Rúis)

191.

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’ (An Rúis)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (An Rúis)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

196.

Scientific-Research Institute ‘Argon’ (An Rúis)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (An Rúis)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (An Rúis)

200.

Special Design Bureau Salute, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’ (An Rúis)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’ (An Rúis)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’ (An Rúis)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’ (An Rúis)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’ (An Rúis)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (An Rúis)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (An Rúis)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (An Rúis)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (An Rúis)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (An Rúis)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (An Rúis)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’ (An Rúis)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (An Rúis)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (An Rúis)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (An Rúis)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’ (An Rúis)

217.

Tactical Missile Company, ‘MBDB ‘ISKRA’’, Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

218.

Tactical Missile Company, ANPP Temp Avia, Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (An Rúis)

220.

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’ (An Rúis)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (An Rúis)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’ (An Rúis)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’ (An Rúis)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (An Rúis)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’ (An Rúis)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’ (An Rúis)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (An Rúis)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (An Rúis)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (An Rúis)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (An Rúis)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (An Rúis)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (An Rúis)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (An Rúis)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’ (An Rúis)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (An Rúis)

236.

Tambov Plant (TZ) ‘October’ (An Rúis)

237.

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’ (An Rúis)

238.

United Shipbuilding Corporation ‘5th Shipyard’ (An Rúis)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (An Rúis)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (An Rúis)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (An Rúis)

242.

Rosatomflot (An Rúis)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (An Rúis)

244.

Lyulki Science and Technology Center (An Rúis)

245.

AO Aviaagregat (An Rúis)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (An Rúis)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (An Rúis)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (An Rúis)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (An Rúis)

250.

Federal State Unitary Enterprise ‘State Scientific-Research Institute for Aviation Systems’ (GosNIIAS) (An Rúis)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (An Rúis)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (An Rúis)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (An Rúis)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (An Rúis)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (An Rúis)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (An Rúis)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (An Rúis)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (An Rúis)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (An Rúis)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (An Rúis)

261.

NII Steel, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

262.

Joint Stock Company Remdizel (An Rúis)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (An Rúis)

264.

Joint Stock Company STAR (An Rúis)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (An Rúis)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (An Rúis)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (An Rúis)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (An Rúis)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (An Rúis)

270.

Moscow Aviation Institute (An Rúis)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (An Rúis)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (An Rúis)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (An Rúis)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (An Rúis)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (An Rúis)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (An Rúis)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (An Rúis)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (An Rúis)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (An Rúis)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (An Rúis)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (An Rúis)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (An Rúis)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (An Rúis)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (An Rúis)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (An Rúis)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (An Rúis)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (An Rúis)

288.

Software Research Institute (An Rúis)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (City of Sevastopol, illegally annexed by Russia)

290.

Tula Arms Plant (An Rúis)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (An Rúis)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (An Rúis)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (An Rúis)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (An Rúis)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (An Rúis)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (An Rúis)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (An Rúis)

298.

UEC-Perm Engines, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

299.

Ural Works of Civil Aviation, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering ‘Rubin’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

301.

‘Aeropribor-Voskhod’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

302.

Aerospace Equipment Corporation, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

305.

Afanasyev Technomac, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, Cuideachta Comhstoic Dhúnta (An Rúis)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

309.

Joint Stock Company Eleron (An Rúis)

310.

AO Rubin (An Rúis)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (An Rúis)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (An Rúis)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (An Rúis)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (An Rúis)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (An Rúis)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (An Rúis)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (An Rúis)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (An Rúis)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (An Rúis)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (An Rúis)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (An Rúis)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (An Rúis)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (An Rúis)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (An Rúis)

325.

Joint Stock Company Rychag (An Rúis)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (An Rúis)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (An Rúis)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (An Rúis)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (An Rúis)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (An Rúis)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (An Rúis)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (An Rúis)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (An Rúis)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (An Rúis)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (An Rúis)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (An Rúis)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (An Rúis)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (An Rúis)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (An Rúis)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (An Rúis)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (An Rúis)

342.

Irkutsk Aviation Plant (An Rúis)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (An Rúis)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (An Rúis)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (An Rúis)

346.

Joint Stock Company Head Special Design Bureau Prozhektor’ (An Rúis)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (An Rúis)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (An Rúis)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (An Rúis)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (An Rúis)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (An Rúis)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (An Rúis)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (An Rúis)

354.

NPP Start (An Rúis)

355.

Radiofizika, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (An Rúis)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (An Rúis)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (An Rúis)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (An Rúis)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (An Rúis)

361.

Shvabe, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

362.

Special Technological Center LLC (An Rúis)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (An Rúis)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (An Rúis)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (An Rúis)

366.

Strategic Control Posts Corporation (An Rúis)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (An Rúis)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications, Cuideachta Comhstoic Oscailte(An Rúis)

369.

Voentelecom, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (An Rúis)

371.

Ak Bars Holding (An Rúis)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (An Rúis)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (An Rúis)

374.

Borisfen, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

375.

Barnaul Cartridge Plant, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

377.

Bryansk Automobile Plant, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

378.

Burevestnik Central Research Institute, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

380.

Arsenal Machine-building plant, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

381.

Central Design Bureau of Automatics, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

383.

Zavod Elecon, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

384.

VMP ‘Avitec’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

385.

V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

386.

Tulatochmash, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

387.

‘I.S. Brook’ INEUM Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

388.

SPE ‘Krasnoznamenets’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

389.

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (An Rúis)

390.

SPA ‘Impuls’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

391.

RusBITech (An Rúis)

392.

ROTOR 43 (An Rúis)

393.

Rostov optical and mechanical plant, Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis)

394.

RATEP, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

395.

PLAZ (An Rúis)

396.

OKB ‘Technika’ (An Rúis)

397.

Ocean Chips (An Rúis)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (An Rúis)

399.

Angstrem Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

400.

NPCAP (An Rúis)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (An Rúis)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant(SIBFIRE), Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

403.

Novator DB (An Rúis)

404.

NIMI named after V.V. BAHIREV, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

405.

NII Stali Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

406.

Nevskoe Design Bureau, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

407.

Neva Electronica Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

408.

ENICS (An Rúis)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (An Rúis)

410.

KURGANPRIBOR, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

414.

Videoglaz Project (An Rúis)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (An Rúis)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (An Rúis)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (An Rúis)

418.

‘Scientific and Production Association ‘Almaz’’ named after Academician A.A., Cuideachta Comhstoic Phoiblí (An Rúis) Raspletin’ (An Rúis)

419.

Concern - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT, Cuideachta Comhstoic Oscailte (An Rúis)

420.

Concern Oceanpribor, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

421.

Zelenogradsky Nanotechnology Center, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

422.

Elektronstandart Pribor, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

423.

‘Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov’, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (An Rúis)

426.

Vest Ost Limited Liability (An Rúis)

427.

Trade-Component LLC (An Rúis)

428.

Radiant Electronic Components, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

429.

ICC Milandr, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

430.

SMT iLogic LLC (An Rúis)

431.

Device Consulting (An Rúis)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (An Rúis)

433.

Technodinamika, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

434.

‘UNITEK’, Cuideachta Theoranta (An Rúis)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (An Rúis)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (An Rúis)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (An Iaráin)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (An Iaráin)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (An Iaráin)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (An Iaráin)

441.

Paravar Pars Company (An Iaráin)

442.

Qods Aviation Industries (An Iaráin)

443.

Shahed Aviation Industries (An Iaráin)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (An Rúis)

445.

AO Papilon (An Rúis)

446.

IT-Papillon, Cuideachta Theoranta (An Rúis)

447.

Adis, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (An Rúis)

449.

Advanced Research Foundation (An Rúis)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (An Rúis)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (An Rúis)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (An Rúis)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (An Rúis)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (An Rúis)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (An Rúis)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (An Rúis)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (An Rúis)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (An Rúis)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (An Rúis)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (An Rúis)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (An Rúis)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (An Rúis)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (An Rúis)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (An Rúis)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (An Rúis)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (An Rúis)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (An Rúis)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (An Rúis)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (An Rúis)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (An Rúis)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (An Rúis)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (An Rúis)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (An Rúis)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (An Rúis)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (An Rúis)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (An Rúis)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (An Rúis)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (An Rúis)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (An Rúis)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (An Rúis)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (An Rúis)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (An Rúis)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (An Rúis)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (An Rúis)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (An Rúis)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (An Rúis)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (An Rúis)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (An Rúis)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (An Rúis)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (An Rúis)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (An Rúis)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (An Rúis)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (An Rúis)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (An Rúis)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (An Rúis)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (An Rúis)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (An Rúis)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (An Rúis)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (An Rúis)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (An Rúis)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (An Rúis)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (An Rúis)

503.

Skolkovo Foundation (An Rúis)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (An Rúis)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (An Rúis)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (An Rúis)

507.

VMK Limited Liability Company (An Rúis)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (An Rúis)

509.

Radiopriborsnab LLC (An Rúis)

510.

Radiotekhkomplekt, Cuideachta Comhstoic Dhúnta (An Rúis)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hong Cong, An tSín)

512.

Tordan Industry Limited (Hong Cong, An tSín)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hong Cong, An tSín)

514.

NICEVT, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

515.

A-CONTRAKT (An Rúis)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (An Rúis)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (An Rúis)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (An Rúis)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (An Rúis)

520.

LLC Rezonit (An Rúis)

521.

ZAO Promelektronika (An Rúis)

522.

TD Promelektronika LLC (An Rúis)

523.

Tako LLC (An Airméin)

524.

Art Logistics LLC (An Rúis)

525.

GFK Logistics LLC (An Rúis)

526.

Novastream Limited (An Rúis)

527.

SKS Elektron Broker (An Rúis)

528.

Trust Logistics (An Rúis)

529.

Trust Logistics LLC (An Rúis)

530.

Alfa Beta Creative LLC (An Úisbéiceastáin)

531.

GFK Logistics Asia LLC (An Úisbéiceastáin)

532.

I Jet Global DMCC (An tSiria)

533.

I Jet Global DMCC (Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha)

534.

Success Aviation Services FZC (Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (An Rúis)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (An Iaráin)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (an Rúis)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (an Rúis)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (an Rúis)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (an Rúis)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (an Rúis)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (an Rúis)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (an Rúis)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (an Rúis)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (an Rúis)

546.

Joint Stock Company Dux (an Rúis)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (an Rúis)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (an Rúis)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (an Rúis)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (an Rúis)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (an Rúis)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (an Rúis)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (an Rúis)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (an Rúis)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (an Rúis)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (an Rúis)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (an Rúis)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (an Rúis)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (an Rúis)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (an Rúis)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (an Rúis)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (an Rúis)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (an Rúis)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (an Rúis)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (an Rúis)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (an Rúis)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (an Rúis)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (an Rúis)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (an Rúis)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (an Rúis)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (an Rúis)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (an Rúis)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (an Rúis)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (an Rúis)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (an Rúis)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (an Rúis)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (an Rúis)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (an Rúis)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (an Rúis)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (an Rúis)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (an Rúis)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (an Rúis)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (an Rúis)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (an Rúis)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (an Rúis)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (an Rúis)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (an Rúis)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (an Rúis)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (an Rúis)

590.

LLC Yadro (An Rúis)

591.

Perm Powder Plant (An Rúis)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (An Rúis)

593.

Proton, Cuideachta Comhstoic (An Rúis)

’.

IARSCRÍBHINN II

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 833/2014:

‘IARSCRÍBHINN VII

Liosta na n-earraí agus na dteicneolaíochtaí dá dtagraítear in Airteagail 2a(1) agus 2b(1)

Cuid A

Tá feidhm maidir leis an Iarscríbhinn seo ag na Nótaí Ginearálta, na hAcrainmneacha agus na Giorrúcháin, agus ag na Sainmhínithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2021/821, cé is moite de ‘Páirt I - Nótaí Ginearálta, Acrainmneacha agus Giorrúcháin, agus Sainmhínithe, Nótaí Ginearálta a ghabhann le hIarscríbhinn I, pointe 2.’.

Tá feidhm maidir leis an Iarscríbhinn seo ag na sainmhínithe ar théarmaí a úsáidtear i Liosta Comhchoiteann Míleata (LCM) an Aontais Eorpaigh (2020/C 85/01).

Gan dochar d’Airteagal 12 den Rialachán seo, maidir le hítimí neamhrialaithe ina bhfuil ceann amháin nó níos mó de na comhpháirteanna a liostaítear san Iarscríbhinn seo, ní bheidh na hítimí sin faoi réir na rialuithe faoi Airteagail 2a agus 2b den Rialachán seo.

Catagóir I - Leictreonaic

X.A.I.001

Gairis leictreonacha agus comhpháirteanna leictreonacha.

a.

‘Micreachiorcaid mhicreaphróiseálaithe’, ‘micreachiorcaid mhicriríomhaire’ agus micreachiorcaid mhicririalaitheora, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá luas feidhmíochta 5 GigaFLOPS nó níos mó acu agus aonad loighce uimhríochta acu a bhfuil leithead rochtana aige arb ionann é agus 32 ghiotán nó ar mó é ná sin;

2.

Tá ráta clogmhinicíochta acu ar mó é ná 25 MHz; nó

3.

Tá níos mó ná bus sonraí amháin nó bus treorach amháin nó port cumarsáide srathaí amháin acu, a sholáthraíonn idirnasc seachtrach díreach idir ‘micreachiorcaid mhicririalaitheora’ chomhthreomhara a bhfuil ráta aistrithe de 2,5 Mb/s acu;

b.

Ciorcaid iomlánaithe stórála, mar a leanas:

1.

Cuimhní inléite amháin in-ríomhchláraithe in-léirscriosta go leictreach (EEPROManna) a bhfuil toilleadh stórála iontu;

a.

Ar mó é ná 16 Mbit in aghaidh an phacáiste le haghaidh cineálacha flaischuimhne; nó

b.

Ar mó é ná ceachtar den dá theorainn seo a leanas le haghaidh chineálacha uile eile EEPROM:

1.

Ar mó é ná 1 Mbit in aghaidh an phacáiste; nó

2.

Ar mó é ná 256 kbit in aghaidh an phacáiste agus a bhfuil uas-aga rochtana aige ar lú é ná 80 ns;

2.

Cuimhní randamrochtana statacha (SRAManna) a bhfuil toilleadh stórála iontu:

a.

Ar mó é ná 1 Mbit in aghaidh an phacáiste; nó

b.

Ar mó é ná 256 kbit in aghaidh an phacáiste agus a bhfuil uas-aga rochtana aige ar lú é ná 25 ns;

c.

Tiontairí ó analógach go digiteach ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá taifeach 8 ngiotán nó níos mó, ach níos lú ná 12 ghiotán, acu agus ráta aschuir is mó ná 200 Meigeashampla in aghaidh an tsoicind (MSPS);

2.

Tá taifeach 12 ghiotán acu agus ráta aschuir is mó ná 105 Mheigeashampla in aghaidh an tsoicind;

3.

Tá taifeach acu is mó ná 12 ghiotán ach atá cothrom le 14 ghiotán nó níos lú ná sin, agus ráta aschuir is mó ná 10 Meigeashampla in aghaidh an tsoicind (MSPS); nó

4.

Tá taifeach acu is mó ná 14 ghiotán agus ráta aschuir is mó ná 2,5 Meigeashampla in aghaidh an tsoicind (MSPS);

d.

Gairis loighce in-ríomhchláraithe sa réimse a bhfuil uasmhéid ionchur/aschur digiteach aonathraithe acu idir 200 agus 700;

e.

Próiseálaithe Trasfhoirme Tapa Fourier (FFT) a bhfuil aga rite rátaithe acu do FFT coimpléascach phointe 1 024 ar lú é ná 1 ms;

f.

Ciorcaid iomlánaithe shaincheaptha nach eol cén fheidhm a bhaineann leo nó nach eol don mhonaróir an stádas rialaithe atá ag an trealamh ina n-úsáidfear an ciorcad iomlánaithe, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

1.

Tá níos mó ná 144 teirminéal acu; nó

2.

Tá moill ar fhorleathadh bunúsach thipiciúil níos lú ná 0,4 ns acu;

g.

‘Feistí folúis leictreonacha’ toinne taistil, de thonn bhíogach nó leanúnach, mar a leanas:

1.

Feistí cuasán cúplaithe, nó díorthaigh díobh sin;

2.

Feistí atá bunaithe ar chiorcaid héilics, tonntreorach fillte, nó tonntreorach lúbaí, nó ar dhíorthaigh díobh sin, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Tá ‘bandaleithead meandrach’ leath ochtáibhe nó níos mó acu, agus meánchumhacht (arna sloinneadh in kW) iolraithe faoin minicíocht (arna sloinneadh in GHz) is mó ná 0,2; nó

b.

Tá ‘bandaleithead meandrach’ acu ar lú é ná leath octáibhe; agus meánchumhacht (arna sloinneadh in kW) iolraithe faoin minicíocht (arna sloinneadh in GHz) is mó ná 0,4;

h.

Tá tonntreoracha solúbtha acu atá ceaptha lena n-úsáid ag minicíochtaí arb airde iad ná 40 GHz;

i.

Feistí tonnta fuaimiúla dromchla agus feistí tonnta fuaimiúla um bearradh dromchla (bulc éadomhain) (i.e., feistí ‘próiseála comharthaí’ lena n-úsáidtear tonnta leaisteacha in ábhair), ar fíor ina leith ceachtar de na nithe seo a leanas:

1.

Tá minicíocht iompróra acu ar mó í ná 1 GHz; nó

2.

Tá minicíocht iompróra acu arb ionann í agus 1 GHz nó ar lú í ná sin; agus

a.

Tá ‘diúltú minicíochta taobhlóba’ acu ar mó é ná 55 dB;

b.

Is mó toradh na moille uasta agus an bhandaleithid (am in μs agus bandaleithead in MHz) acu ná 100; nó

c.

Tá moill spréite acu ar mó í ná 10 μs;

Nóta Teicniúil : Chun críoch X.A.I.001.i, is é is ‘diúltú minicíochta taobhlóba’ ann luach uasta an diúltaithe a shonraítear ar an mbileog sonraí.

j.

‘Cealla’, mar a leanas:

1.

‘Cealla príomhúla’ a bhfuil ‘dlús fuinnimh’ acu arb ionann é agus 550 Wh/kg nó níos lú ag 293 K (20 °C);

2.

‘Cealla tánaisteacha’ a bhfuil ‘dlús fuinnimh’ acu arb ionann é agus 350 Wh/kg nó níos lú ag 293 K (20 °C);

Nóta : Ní rialaítear le X.A.I.001.j, ceallraí, lena n-áirítear ceallraí aonchille.

Nótaí Teicniúla:

1.

Chun críoch X.A.I.001.j, ríomhfar dlús fuinnimh (Wh/kg) ón voltas ainmniúil á iolrú faoin acmhainneacht ainmniúil in aimpéaruaireanta (Ah) á roinnt ar an mais i gcileagraim. Mura luaitear an acmhainneacht ainmniúil, ríomhfar an dlús fuinnimh ón voltas ainmniúil á chearnú agus ansin á iolrú faoin ré díluchtaithe in uaireanta á roinnt ar an ualach díluchtaithe in Óim agus an mhais i gcileagraim.

2.

Chun críoch X.A.I.001.j, sainmhínítear ‘cill’ mar ghaireas leictriceimiceach a bhfuil leictreoidí dearfacha agus diúltacha, agus leictrilít aige, agus ar foinse fuinnimh leictrigh é. Is é bloc tógála bunúsach an cheallra é.

3.

Chun críoch X.A.I.001.j.1, is éard is ‘cill phríomhúil’ ann ‘cill’ nach bhfuil deartha lena luchtú ó aon fhoinse eile.

4.

Chun críoch X.A.I.001.j.2, is éard is ‘cill thánaisteach’ ann ‘cill’ atá deartha lena luchtú ó fhoinse leictreach sheachtrach.

k.

Leictreamaighnéid nó solanóidigh ‘fhorsheoltacha’ atá saindeartha lena luchtú nó lena ndíluchtú go hiomlán laistigh de níos lú ná nóiméad amháin, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

Nóta : Ní rialaítear le X.A.I.001.k, leictreamaighnéid nó solanóidigh ‘fhorsheoltacha’ atá deartha lena n-úsáid i dtrealamh leighis um Íomháú Athshondais Mhaighnéadaigh.

1.

Is mó ná 500 kJ in aghaidh an tsoicind an fuinneamh uasta a sholáthraítear i rith an díluchtaithe á roinnt ar ré an díluchtaithe leo;

2.

Tá trastomhas inmheánach ag na tochráin iompróra srutha acu ar mó é ná 250 mm; agus

3.

Tá siad rátaithe d’ionduchtú maighnéadach ar mó é ná 8 T nó do ‘dhlús iomlán an tsrutha’ ar mó é ná 300 A/mm2 sa tochrán;

l.

Ciorcaid nó córais le haghaidh stóráil fuinnimh leictreamaighnéadaigh a bhfuil comhpháirteanna iontu atá monaraithe as ábhair ‘fhorsheoltacha’ atá saindeartha chun go bhfeidhmeoidh ar a laghad ceann amháin dá gcomhchodaigh ‘fhorsheoltacha’ ag teochtaí arb ísle iad ná an ‘teocht chriticiúil’, ar fíor ina leith gach ceann díobh seo a leanas:

1.

Tá minicíochtaí oibriúcháin athshondacha acu ar mó iad ná 1 MHz;

2.

Tá dlús fuinnimh thaiscthe acu arb ionann é agus 1 MJ/m3 nó ar mó é ná sin; agus

3.

Tá aga díluchtaithe acu ar lú é ná 1 ms;

m.

Tíreatróin hidrigine/hidrigine-iseatóip atá déanta de mhiotal ceirmeach acu agus atá rátaithe le haghaidh bhuaicshrutha 500 A nó níos mó;

n.

Scagairí minicíochta ceirmeacha;

o.

Grianchealla, cóimeálacha fuinneog idirnasctha cealla (CIC), grianphainéil agus eagair ghréine, atá ‘spáscháilithe’, agus nach rialaítear le 3A001.e.4 (1);

p.

gearrthóirí ceirméid.

X.A.I.002

‘Cóimeálacha leictreonacha’ ilchuspóireacha, modúil agus trealamh.

a.

Trealamh tástála leictreonach, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

b.

Taifeadáin dhigiteacha sonraí ionstraimíochta téipe maighnéadaí, ar fíor ina leith aon cheann díobh seo a leanas;

1.

Tá uasráta aistrithe an chomhéadain dhigitigh acu ar mó é ná 60 Mbit/s agus úsáidtear teicnící scanta héiliciúla iontu;

2.

Tá uasráta aistrithe an chomhéadain dhigitigh acu ar mó é ná 120 Mbit/s agus úsáidtear teicnící cnoga fhosaithe iontu; nó

3.

‘Spáscháilithe’;

c.

Trealamh, a bhfuil uasráta aistrithe an chomhéadain dhigitigh aige ar mó é ná 60 Mbit/s, atá deartha chun fístaifeadáin dhigiteacha téipe maighnéadaí a thiontú chun a n-úsáide mar thaifeadáin dhigiteacha sonraí ionstraimíochta;

d.

Ascalascóip analógacha neamh-mhodúlacha a bhfuil bandaleithead acu arb ionann é agus 1 GHz nó ar mó é ná sin;

e.

Córais ascalascóip analógaigh neamh-mhodúlaigh, ar fíor ina leith ceachtar de na saintréithe seo a leanas:

1.

Tá mór-ríomhaire acu a bhfuil bandaleithead aige arb ionann é agus 1 GHz nó ar mó é ná sin; nó

2.

Tá modúil a phlugáiltear isteach acu a bhfuil bandaleithead aonair acu arb ionann é agus 4 GHz nó ar mó é ná sin;

f.

Ascalascóip analógacha shamplála chun anailís a dhéanamh ar na feiniméin athfhillteacha a bhfuil bandaleithead éifeachtach acu ar mó é ná 4 GHz;

g.

Ascalascóip dhigiteacha agus taifeadáin díomuana, lena úsáidtear teicnící tiontaithe ó analógach go digiteach, lenar féidir díomuanta a stóráil trí shampláil sheicheamhach a dhéanamh ar ionchuir urchair aonair ag eatraimh chomhleantacha ar lú iad ná 1 ns (níos mó ná 1 Ghigeashampla in aghaidh an tSoicind), lena ndigitítear go 8 ngiotán nó taifeach níos mó agus lena stóráiltear 256 shampla nó níos mó.

Nóta:

Le X.A.I.002 rialaítear na comhpháirteanna saindeartha seo a leanas le haghaidh ascalascóip analógacha:

1.

Aonaid a phlugáiltear isteach;

2.

Aimplitheoirí seachtracha;

3.

Réamhaimplitheoirí;

4.

Gairis samplála;

5.

Feadáin gha-chatóideacha.

X.A.I.003

Trealamh próiseála sonrach, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821, mar a leanas:

a.

Athróirí minicíochta agus a gcomhpháirteanna saindeartha, seachas iad sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

b.

Mais-speictriméadair, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

c.

Meaisíní x-ghathanna splaince uile, agus comhpháirteanna de chórais cumhachta bíogaí atá deartha díobh, lena n-áirítear gineadóirí Marx, líonraí lena múnlaítear bíog ardchumhachta, toilleoirí ardvoltais, agus truicir;

d.

Bíog-aimplitheoirí, cé is moite díobh sin a shonraítear in LCM nó i Rialachán (AE) 2021/821;

e.

Trealamh leictreonach maidir le giniúint moille ama nó tomhas eatraimh ama, mar a leanas:

1.

Gineadóirí moille ama digiteacha ag a bhfuil taifeach arb ionann é agus 50 ns nó ar lú é ná sin thar eatraimh ama arb ionann iad agus 1 μs nó ar mó iad ná sin; nó

2.

Méadar eatraimh ilchainéil (3 cinn nó níos mó) nó méadar eatraimh ama mhodúlaigh agus trealamh cronaiméadrachta ag a bhfuil taifeach arb ionann é agus 50 ns nó ar lú é ná sin thar eatraimh ama arb ionann iad agus 1 μs nó ar mó iad ná sin;

f.

Ionstraimí anailíseacha crómatagrafaíochta agus speictriméadrachta.

X.B.I.001

Trealamh chun comhpháirteanna nó ábhair leictreonacha a mhonarú, mar a leanas agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena aghaidh:

a.

Trealamh atá saindeartha chun leictreonfheadáin, eilimintí optúla agus comhpháirteanna atá saindeartha lena aghaidh a mhonarú, ar trealamh é a rialaítear le 3A001 (2) nó le X.A.I.001;

b.

Trealamh atá saindeartha chun gairis leathsheoltóra, ciorcaid iomlánaithe agus ‘cóimeálacha leictreonacha’ a mhonarú, mar a leanas, agus córais ina n-ionchorpraítear an trealamh sin nó ag a bhfuil saintréithe an trealaimh sin:

Nóta : Le X.B.I.001.b. freisin, rialaítear trealamh a úsáidtear nó atá modhnaithe lena úsáid chun gairis eile a mhonarú, amhail gairis íomháithe, gairis leictrea-optúla, gairis tonnta fuaimiúla.

1.

Trealamh chun ábhair a phróiseáil chun gairis agus comhpháirteanna a mhonarú mar a shonraítear i gceannteideal X.B.I.001.b, mar a leanas:

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001 feadáin foirnéise grianchloiche, líneálacha foirnéise, céaslaí, báid (cé is moite de chásbháid shaindeartha), dí-oighreoirí, caiséid nó breogáin atá saindeartha le haghaidh an trealaimh próiseála a rialaítear le X.B.I.001.b.1.

a.

Trealamh chun sileacan polachriostalach agus ábhair a rialaítear le 3C001 (3) a tháirgeadh;

b.

Trealamh atá saindeartha chun ábhair leathsheoltóra III/V agus II/VI a íonú nó a phróiseáil agus a rialaítear le 3C001, 3C002, 3C003, 3C004, nó 3C005 1 cé is moite de tharraingeoirí criostail – maidir le tarraingeoirí criostail, féachtar X.B.I.001.b.1.c thíos;

c.

Tarraingeoirí criostail agus foirnéisí criostail, mar a leanas:

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.c foirnéisí idirleata agus ocsaídiúcháin.

1.

Trealamh ainéalta agus athchriostalaithe seachas na foirnéisí teochta sheasta ina n-úsáidtear rátaí arda aistrithe fuinnimh, ar trealamh é lenar féidir sliseoga a phróiseáil ar ráta is mó ná 0,005 m2 in aghaidh an nóiméid;

2.

Tarraingeoirí criostail den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

a.

Tá siad in-athluchtaithe gan coimeádán an bhreogáin a ionadú;

b.

Tá ar a gcumas feidhmiú ag brúnna os cionn 2,5 x 105 Pa; nó

c.

Tá ar a gcumas criostail a tharraingt a bhfuil trastomhas acu is mó ná 100 mm;

d.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ le haghaidh fás eipeatacsach ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Tá ar a chumas ciseal sileacain dar tiús nach mó ná ± 2,5 % thar achar 200 mm nó níos mó a tháirgeadh;

2.

Tá ar a chumas ciseal aon ábhair a tháirgeadh seachas sileacan darb aonfhoirmeacht tiúis ar feadh na sliseoige nach lú ná ± 3,5 %; nó

3.

Uainíocht sliseog aonair le linn na próiseála;

e.

Trealamh fáis eipealuadraigh léasacha móilíneacha;

f.

Trealamh ‘spriúchtá’ atá feabhsaithe go maighnéadach agus a bhfuil loic lódála chomhtháite saindeartha acu lenar féidir sliseoga a aistriú i dtimpeallacht folúis leithlisithe;

g.

Trealamh atá saindeartha le haghaidh an ian-ionphlandaithe agus an idirleata ianfheabhsaithe nó fhótaifheabhsaithe, agus ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Cumas patrúnaithe;

2.

Fuinneamh léis (voltas luasghéaraithe) is mó é ná 200 keV;

3.

Tá siad optamaithe chun oibriú ag fuinneamh léis (voltas luasghéaraithe) ar lú é ná 10 keV; nó

4.

Tá ar a gcumas ionphlandú ardfhuinnimh ocsaigine a dhéanamh i ‘bhfoshraith’ téite;

h.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ le haghaidh baint roghnaíoch (eitseáil) trí mhodhanna tirime ainiseatrópacha (e.g. plasma), mar a leanas:

1.

‘Cineálacha baisce’ ag a bhfuil aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Aimsiú críochphointe, seachas cineálacha speictreascópacht astaíochta optúla; nó

b.

Brú oibríochta (eitseáil) imoibreora 26,66 Pa nó níos lú;

2.

‘Cineálacha sliseoige aonair’ ag a bhfuil aon cheann díobh seo a leanas:

a.

Aimsiú críochphointe, seachas cineálacha speictreascópacht astaíochta optúla;

b.

Brú oibríochta (eitseáil) imoibreora 26,66 Pa nó níos lú; nó

c.

Láimhseáil caiséad go caiséad agus glasanna ualaí sliseog;

Nótaí:

1.

Tagraíonn ‘cineálacha baisce’ do mheaisíní nach bhfuil saindeartha chun sliseoga aonair a phróiseáil. Le meaisíní den sórt sin is féidir dhá shliseog nó níos mó a phróiseáil go comhuaineach le paraiméadair phróisis choitianta, e.g., cumhacht RF, teocht, speicis gháis eitseála, rátaí sreafa.

2.

Le ‘cineálacha sliseoige aonair’ tagraítear do mheaisíní atá saindeartha chun sliseoga aonair a phróiseáil. Sna meaisíní sin d’fhéadfadh teicnící uathoibríocha láimhseála sliseog a bheith in úsáid chun sliseog aonair a luchtú sa trealamh lena próiseáil. Sa sainmhíniú áirítear trealamh lenar féidir roinnt sliseog a lódáil agus a phróiseáil ach inar féidir na paraiméadair eitseála, e.g. cumhacht radaimhinicíochta nó críochphointe, a chinneadh go neamhspleách i gcás gach sliseoige aonair.

i.

Trealamh ‘deascadh gaile ceimicí’ (CVD), e.g., CVD atá feabhsaithe le plasma (PECVD) nó CVD fóta-fheabhsaithe, do mhonarú gaireas leathsheoltóra, ar fíor ina leith ceachtar den dá chumas seo a leanas, chun ocsaídí, nítrídí, miotail nó sileacan polaichriostalach a dheascadh:

1.

Trealamh ‘deascadh gaile ceimicí’ a oibríonn faoi bhun 105 Pa; nó

2.

Trealamh PECVD a oibríonn faoi bhun 60 Pa nó ag a bhfuil láimhseáil sliseog uathoibríoch le fearais caiséad-go-caiséad agus le loic lódála;

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.i córais lagbhrú ‘deascadh gaile ceimicí’ (LPCVD) ná trealamh imoibríoch den chineál ‘spriúchta’.

j.

Córais léasacha leictreoin atá saindeartha nó atá modhnaithe chun maisc a dhéanamh nó chun gairis leathsheoltóra a phróiseáil, ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Sraonadh léasacha leictreastatacha;

2.

Próifíl léis neamh-Ghuaiseach, í múnlaithe;

3.

Ráta comhshó ó dhigiteach go hanalógach is mó ná 3 MHz;

4.

Cruinneas tiontaithe ó dhigiteach go hanalógach is mó é ná 12 ghiotán; nó

5.

Cruinneas rialaithe aischothúcháin maidir le suíomh ó sprioc go léas 1 μm nó níos míne;

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.j córais deasctha léasacha leictreoin ná micreascóip leictreoin scanacháin ilchuspóireacha.

k.

Trealamh críochnaithe dromchla chun sliseoga leathsheoltóra a phróiseáil mar a leanas:

1.

Trealamh atá saindeartha chun próiseáil chúlrach a dhéanamh ar shliseoga is tanaí ná 100 μm agus an deighilt ina dhiaidh sin; nó

2.

Trealamh atá saindeartha chun gairbhe dromchla a bhaint amach i ndromchla gníomhach sliseoige próiseáilte dar luach dhá-shigme nach mó ná 2 μm, léamh iomlán léirithe (TIR);

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.1.k trealamh lapála agus snasaithe aontaobha chun dromchla sliseog a bhailchríochnú.

l.

Trealamh idirnasctha lena n-áirítear comhchuasáin folúis aonair nó ilchuasáin folúis atá saindeartha chun gur féidir aon trealamh a rialaítear le X.B.I.001 a chomhtháthú i gcóras iomlán;

m.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ lena n-úsáidtear ‘léasair’ chun ‘ciorcaid iomlánaithe mhonailiotacha’ a dheisiú nó a bhearradh, ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

Cruinneas aimsiúcháin suímh is lú ná ± 1 μm; nó

2.

Tá méid an spota (leithead na ceirfe) níos lú ná 3 μm.

Nóta Teicniúil : Chun críoch X.B.I.001.b.1, is éard atá sa ‘spriúchadh’ próiseas brataithe forleagain ina ndéantar iain a bhfuil lucht deimhneach iontu a luathú le réimse leictreach, i dtreo dromchla sprice (ábhar brataithe). Is leor fuinneamh cinéiteach na n-ian tuinsimh chun go scaoilfí adaimh an dromchla sprice agus chun go ndeascfaí iad ar fhoshraith. ( Nóta : Is gnáthmhodhnuithe ar an bpróiseas iad spriúchadh trióide, maighnéatróin nó radaimhinicíochta chun greamaitheacht an bhrataithe agus an ráta deasctha a mhéadú.).

2.

Maisc, foshraitheanna masc, trealamh chun maisc a dhéanamh agus trealamh aistrithe íomhánna chun gairis agus comhpháirteanna a mhonarú mar a shonraítear i gceannteideal X.B.I.001, mar a leanas:

Nóta : Leis an téarma maisc, tagraítear do na maisc a úsáidtear i liteagrafaíocht léasacha leictreoin, i liteagrafaíocht X-ghathach, agus i liteagrafaíocht ultraivialait, chomh maith leis an ngnáth-fhótailiteagrafaíocht ultraivialait agus infheicthe.

a.

Maisc chríochnaithe, mioneangaí agus dearaí lena n-aghaidh, ach amháin:

1.

Maisc nó mioneangacha críochnaithe le haghaidh táirgeadh ciorcad iomlánaithe nach rialaítear le 3A001 (4) ; nó

2.

Maisc nó mioneangaí ag a bhfuil an dá shaintréith seo a leanas:

a.

Tá a ndearadh bunaithe ar gheoiméadracht 2,5 μm nó níos mó; agus

b.

Ní áirítear sa dearadh gnéithe speisialta chun an úsáid atá beartaithe a athrú trí threalamh táirgthe nó trí ‘bhogearraí’;

b.

Foshraitheanna masc, mar a leanas:

1.

‘Foshraitheanna’ (e.g., gloine, grianchloiche, saifír) dromchla crua (e.g., cróimiam, sileacan, molaibdéineam) atá brataithe chun maisc a ullmhú ag a bhfuil toisí is mó ná 125 mm x 125 mm; nó

2.

Foshraitheanna atá saindeartha le haghaidh maisc x-ghathacha;

c.

Trealamh, seachas ríomhairí ilchuspóireacha, atá saindeartha le haghaidh dearadh ríomhchuidithe (CAD) gaireas leathsheoltóra nó ciorcad iomlánaithe;

d.

Trealamh nó meaisíní, mar a leanas, chun maisc nó mioneangaí a dhéanamh:

1.

Ceamaraí céime agus athdhéanta fóta-optúla agus athcheamaraí lenar féidir eagair is mó ná 100 mm x 100 mm a tháirgeadh, nó lenar féidir aon nochtadh amháin is mó ná 6 mm x 6 mm a tháirgeadh sa phlána íomhá (i.e. fócasach), nó lenar féidir leithid líne is lú ná 2,5 μm a tháirgeadh san fhótaifhriotaí ar an ‘bhfoshraith’;

2.

Trealamh chun maisc nó mioneangaí a dhéanamh lena n-úsáidtear liteagrafaíocht léis iain nó ‘léasair’ lenar féidir leithid líne is lú ná 2,5 μm a tháirgeadh; nó

3.

Trealamh nó gabhdáin chun maisc nó mioneangaí a athrú nó chun scannáin a chur isteach nó chun fabhtanna a bhaint;

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.2.d.1 ná le b.2.d.2 trealamh monaraithe masc ina n-úsáidtear modhanna fóta-optúla a bhí ar fáil ar bhonn tráchtála roimh an 1 Eanáir 1980, nó nach fearr a bhfeidhmíocht ná an trealamh sin.

e.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ chun maisc, mioneangaí nó scannáin a iniúchadh, a bhfuil na saintréithe seo a leanas aige:

1.

Taifeach 0,25 μm nó taifeach is míne ná sin; agus

2.

Beachtas 0,75 μm nó beachtas is míne ná sin thar fhad 63,5 mm nó níos mó i gcomhordanáid amháin nó dhó;

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.2.e micreascóip leictreon scanacháin ilchuspóireacha ach amháin nuair atá siad saindeartha agus ionstraimithe chun iniúchadh uathoibríoch a dhéanamh ar phatrúin.

f.

Trealamh chun sliseoga a tháirgeadh a ailíniú agus a nochtadh trí mhodhanna fóta-optúla nó x-gha, e.g. trealamh liteagrafaíochta, lena n-áirítear trealamh aistrithe íomhánna teilgin agus trealamh céime agus athdhéanta (céim dhíreach ar an sliseog) nó trealamh céime agus scanta (scanóir), trealamh lenar féidir aon cheann de na feidhmeanna seo a leanas a dhéanamh:

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.2.f trealamh rianaithe fhóta-optúil agus ailíniú agus nochtadh masc gaireachta ná trealamh rianaithe aistriú íomhánna.

1.

Táirgeadh patrúin is lú ná 2,5 μm;

2.

Ailíniú le beachtas is míne ná ± 0,25 μm (3 shigme);

3.

Forleagan meaisín le meaisín nach fearr ná ± 0,3 μm; nó

4.

Tonnfhad foinse solais is giorra ná 400 nm;

g.

Trealamh léasacha leictreoin, léasacha iain nó trealamh X-ghathach le haghaidh aistriú íomhánna teilgin lenar féidir patrúin is lú é ná 2,5 μm a tháirgeadh;

Nóta : Maidir le córais dhírithe léasacha sraonta (córais taifeadta dhíreacha), féachtar X.B.I.001.b.1.j.

h.

Trealamh lena n-úsáidtear ‘léasair’ chun taifead díreach a dhéanamh ar shliseoga lenar féidir patrúin is lú ná 2,5 μm a tháirgeadh.

3.

Trealamh chun ciorcaid iomlánaithe a chóimeáil, mar a leanas:

a.

Nascóir dísle den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

1.

‘Tá siad saindeartha’ do ‘chiorcaid iomlánaithe hibrideacha’;

2.

Bogadh aimsiúcháin céim X-Y is mó ná 37,5 x 37,5 mm; agus

3.

Cruinneas suiteála i bplána X-Y is míne ná ± 10 μm;

b.

Trealamh den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ chun roinnt nasc a tháirgeadh in aon oibríocht amháin (e.g., nascóirí léis seolán, nascóirí iompartha sliseanna, nascóirí téipe);

c.

Séalóirí caipíní teo leath-uathoibríocha nó uathoibríocha, lena ndéantar téamh áitiúil ar an gcaipín go teocht is airde ná corp an phacáiste, atá saindeartha le haghaidh pacáistí ceirmeacha micrichiorcaid a rialaítear le 3A001 (5) agus ag a bhfuil tréchur nach lú ná aon phacáiste amháin in aghaidh an nóiméid.

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.001.b.3 spot-táthóirí den chineál friotaíochta ilchuspóirí.

4.

Scagairí le haghaidh seomraí glana lenar féidir timpeallacht aeir a sholáthar nach mó ná deich gcáithnín atá inti, ar cáithníní 0,3 μm nó níos lú atá iontu, in aghaidh an 0,02832 m3 agus scagairí lena n-aghaidh.

Nóta Teicniúil : Chun críocha X.B.I.001, is éard is ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ann rialú a úsáideann treoracha atá stóráilte in stóras leictreonach ar féidir do phróiseálaí iad a rith chun feidhmiú feidhmeanna réamhchinntithe a stiúradh. Is féidir do threalamh a bheith faoi ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ bíodh an stóráil leictreonach á dhéanamh go hinmheánach sa trealamh nó go seachtrach.

X.B.I.002

Trealamh chun comhpháirteanna agus ábhair leictreonacha a iniúchadh nó a thástáil, agus comhpháirteanna agus gabhálais atá saindeartha lena n-aghaidh.

a.

Trealamh atá saindeartha chun iniúchadh nó tástáil a dhéanamh ar leictreonfheadáin, ar eilimintí optúla agus ar chomhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, agus a rialaítear le 3A001 (6) nó X.A.I.001;

b.

Trealamh atá saindeartha chun iniúchadh nó tástáil a dhéanamh ar ghairis leathsheoltóra, ar chiorcaid iomlánaithe agus ar ‘chóimeálacha leictreonacha’, mar a leanas, agus córais ina n-ionchorpraítear an trealamh sin nó ag a bhfuil saintréithe an trealaimh sin:

Nóta : Le X.B.I.002.b. freisin, rialaítear trealamh a úsáidtear nó atá modhnaithe lena úsáid chun gairis eile a mhonarú, amhail gairis íomháithe, gairis leictrea-optúla, gairis tonnta fuaimiúla.

1.

Trealamh iniúchta den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ chun fabhtanna, earráidí nó éilleáin nach mó ná 0,6 μm a bhrath ar shliseoga nó ar fhoshraitheanna próiseáilte, nó iontu, cé is moite de chláir ciorcaid phriontáilte nó sliseanna, agus úsáid á baint as teicnící chun íomhánna optúla a fháil lena ndéantar comparáid idir patrúin;

Nóta : Ní rialaítear le X.B.I.002.b.1 micreascóip leictreon scanacháin ilchuspóireacha ach amháin nuair atá siad saindeartha agus ionstraimithe chun iniúchadh uathoibríoch a dhéanamh ar phatrúin.

2.

Trealamh tomhais agus anailíse den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’, mar a leanas:

a.

Trealamh atá saindeartha chun an cion ocsaigine nó carbóin in ábhair leathsheoltóra a thomhas;

b.

Trealamh chun leithid línte a thomhas le taifeach 1 μm nó taifeach is míne ná sin;

c.

Ionstraimí tomhais saindeartha chun plánacht a thomhas, lenar féidir dialltaí ón bplánacht 10 μm nó níos lú a thomhas le taifeach 1 μm nó níos míne.

3.

Trealamh scrúdaithe sliseog den chineál ‘rialú le ríomhchlár stóráilte’ ag a bhfuil aon cheann de na saintréithe seo a leanas:

a.

Cruinneas aimsiúcháin suímh is míne ná 3.5 μm;

b.

Tá ar a chumas tástáil a dhéanamh ar ghairis ina bhfuil líon is mó ná 68 dteirminéal; nó

c.

Tá ar a chumas tástáil a dhéanamh ag minicíocht is mó ná 1 GHz;