EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0745

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/745 ón gCoimisiún an 3 Aibreán 2023 maidir le haicmiú earraí áirithe san Ainmníocht Chomhcheangailte

C/2023/2449

IO L 99, 12.4.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/745/oj

12.4.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 99/3


RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2023/745 ÓN gCOIMISIÚN

an 3 Aibreán 2023

maidir le haicmiú earraí áirithe san Ainmníocht Chomhcheangailte

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (1), agus go háirithe Airteagal 57(4) agus Airteagal 58(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Chun a áirithiú go gcuirtear an Ainmníocht Chomhcheangailte atá i gceangal le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle (2) i bhfeidhm go haonfhoirmeach, is gá bearta a ghlacadh maidir le haicmiú na n-earraí dá dtagraítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.

(2)

Le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, leagadh síos na rialacha ginearálta maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte. Tá feidhm ag na rialacha sin freisin maidir le haon ainmníocht eile atá bunaithe go hiomlán uirthi nó a bhfuil cuid di bunaithe uirthi nó a chuireann aon fhoroinn bhreise léi agus a bhunaítear le forálacha sonracha de chuid an Aontais, d’fhonn bearta taraife agus bearta eile i ndáil le trádáil in earraí a chur i bhfeidhm.

(3)

De bhun na rialacha ginearálta sin, na hearraí a bhfuil tuairisc orthu i gcolún (1) den tábla a leagtar amach san Iarscríbhinn, is earraí iad ba cheart a aicmiú faoin gcód AC a luaitear i gcolún (2), de bhua na gcúiseanna a leagtar amach i gcolún (3) den tábla sin.

(4)

Maidir le faisnéis taraife cheangailteach arna heisiúint i leith na n-earraí a bhaineann leis an Rialachán seo, ar faisnéis í nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo, is iomchuí a fhoráil go bhféadfaidh an sealbhóir an fhaisnéis sin a agairt fós, go ceann tréimhse áirithe, i gcomhréir le hAirteagal 34(9) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013. Is tréimhse 3 mhí ba cheart a bheith sa tréimhse sin.

(5)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste um an gCód Custaim,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Na hearraí a bhfuil tuairisc orthu i gcolún (1) den tábla a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo, aicmeofar iad faoi chuimsiú na hAinmníochta Comhcheangailte faoin gcód AC a luaitear i gcolún (2) den tábla sin.

Airteagal 2

Faisnéis taraife cheangailteach nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo, féadfar í a agairt fós i gcomhréir le hAirteagal 34(9) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 go ceann tréimhse 3 mhí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 3 Aibreán 2023.

Thar ceann an Choimisiúin,

Ar son an Uachtaráin,

Gerassimos THOMAS

An tArd-Stiúrthóir

Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim


(1)  IO L 269, 10.10.2013, lch. 1.

(2)  Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 256, 7.9.1987, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Tuairisc ar na hearraí

Aicmiú (Cód AC)

Cúiseanna

(1)

(2)

(3)

Táirge (foireann fíona mar a thugtar air) arb é atá ann:

“scian freastalaí” de tháirmhiotal arb é atá inti gearrthóir scragaill, corcscriú agus luamhán corc/osclóir caipíní buidéal cónasctha,

fáinne frith-shilte fíona de tháirmhiotal atá líneáilte le fabraic neamhfhite,

stopallán biorach de tháirmhiotal ag a bhfuil stoda cruinn, ar a bhfuil dhá fháinne feistithe chun an buidéal a shéalú,

teirmiméadar gloine ar a bhfuil cos de tháirmhiotal chun teocht an fhíona a thomhas.

Cuirtear an fhoireann ar miondíol i mbosca adhmaid ag a bhfuil ionsáiteán ar a bhfuil cuasa ag a bhfuil toisí beachta na n-earraí.

(Féach an íomhá)  (*1)

8205 51 00

Cinntear an t-aicmiú le rialacha ginearálta 1, 3(b), 5(a) agus 6 maidir le léirmhíniú (RLG) na hAinmníochta Comhcheangailte agus le foclaíocht chóid AC 8205 agus 8205 51 00 .

Cóirítear na hearraí i bhfoireann lena miondíol de réir bhrí RLG 3(b). Is éard atá san fhoireann dhá earra éagsúla ar a laghad is inaicmithe faoi cheannteidil éagsúla, mar shampla, faoi cheannteideal 8205 (áirítear osclóirí buidéal agus corcscriúnna faoi cheannteideal 8205 mar uirlisí láimhe de réir Nóta míniúcháin an Chórais Chomhchuibhithe (NMCC) go ceannteideal 8205 (E)(1)), nó faoi cheannteideal 9025 (teirmiméadar)).

Cóirítear na hearraí i mbosca adhmaid atá oiriúnach lena dhíol go díreach le húsáideoirí deiridh gan athphacáistiú. Cóirítear le chéile iad chun gníomhaíocht shonrach a dhéanamh, is é sin, fíon a riar. Féach NMCC go RLG 3(b), (X).

An “scian freastalaí”, arb é atá inti an gearrthóir scragaill, an corcscriú agus an luamhán corc/osclóir caipíní buidéal cónasctha, is í sin a thugann a saintréith don fhoireann mar gurb é buidéil fíona a oscailt an fheidhm is tábhachtaí agus fíon á riar, ar agus gan an scian sin, ní bheadh aon fheidhm ag na hearraí eile san fhoireann.

Tá an bosca adhmaid feistithe go speisialta chun earraí sonracha na foirne a choinneáil ann. Ós rud é go ndéantar as dlúthadhmad é, tá sé oiriúnach le húsáid go fadtéarmach mar choimeádán le haghaidh na n-earraí atá ann. Tá sé de chineál a dhíoltar de ghnáth leis an gcineál foirne sin agus ní hé a thugann a saintréith don fhoireann ar fad. Dá bhrí sin, tá an bosca adhmaid le haicmiú in éineacht leis an bhfoireann de réir bhrí RLG 5(a).

Dá bhrí sin fós, fearacht uirlisí tí, is faoi chód AC 8205 51 00 atá an fhoireann fíona le haicmiú.

Image 1


(*1)  Is le faisnéis a thabhairt, agus lena aghaidh sin amháin, atá an íomhá anseo.


Top