EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1575

Cinneadh (AE) 2023/1575 ón gCoimisiún an 27 Iúil 2023 maidir le cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais atá le heisiúint faoi Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais do 2024 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

C/2023/4950

OJ L 192, 31.7.2023, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1575/oj

31.7.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 192/30


CINNEADH (AE) 2023/1575 ÓN gCOIMISIÚN

an 27 Iúil 2023

maidir le cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais atá le heisiúint faoi Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais do 2024

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear córas i ndáil le trádáil lamháltas astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Aontas agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 9 agus Airteagal 9a de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Le Cinneadh (AE) 2020/1722 ón gCoimisiún (2), leagtar síos cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 9 de Threoir 2003/87/CE do 2021 ag 1 571 583 007 lamháltas, agus an méadú ar an bhfachtóir laghdaithe línigh á chur i bhfeidhm go 2,2 % dar thús 2021. Mar thoradh ar an bhfachtóir laghdaithe línigh sin, is é 1 485 575 977 cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais do 2023.

(2)

Le Treoir (AE) 2023/959 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), leasaíodh Treoir 2003/87/CE chun cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais in 2024 a laghdú 90 milliún lamháltas, agus chun na cainníochtaí a mhéadú 78,4 milliún lamháltas le haghaidh muiriompair. Laghdaítear cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais do 2024 a leagtar amach sa Chinneadh seo faoin gcéad mhéid agus méadaítear í faoin dara méid.

(3)

Le Treoir (AE) 2023/959, leasaíodh Treoir 2003/87/CE freisin chun an fachtóir líneach a mhéadú go 4,3 % do na blianta 2024 go 2027. Tá feidhm ag an bhfachtóir líneach maidir le meánchainníocht iomlán bhliantúil na lamháltas arna n-eisiúint ag na Ballstáit i gcomhréir le Cinntí ón gCoimisiún maidir lena bpleananna leithdháileacháin náisiúnta don tréimhse ó 2008 go 2012, agus tá feidhm aige maidir le cainníocht na lamháltas a chomhfhreagraíonn do mheánastaíochtaí na ngníomhaíochtaí muiriompair arna dtuairisciú i gcomhréir le Rialachán (AE) 2015/757 (4) do 2018 agus 2019 a dtugtar aghaidh orthu in Airteagal 3ga de Threoir 2003/87/CE. Tá cur i bhfeidhm an fhachtóra línigh ar na cainníochtaí sin cothrom le laghdú bliantúil ar na lamháltais atá le heisiúint san Aontas de 87 924 231 lamháltas. I gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir 2003/87/CE, chun an luach do 2024 a leagtar amach sa Chinneadh seo a ríomh, déantar cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais a eascraíonn as na hathruithe a leagtar amach in aithris (2) a laghdú faoin méid iomlán de bharr an fhachtóra laghdaithe línigh.

(4)

Áirítear Stáit an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch agus Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa i gcainníocht na lamháltas ar fud an Aontais do 2024 agus i laghdú bliantúil na lamháltas atá le heisiúint san Aontas mar thoradh ar chur i bhfeidhm an fhachtóra laghdaithe línigh.

(5)

De bhun Airteagal 9a(4) de Threoir 2003/87/CE, ba cheart do chainníocht na lamháltas ar fud an Aontais do 2024 eisiamh suiteálacha beaga ó CTA AE a chur san áireamh de bhun Airteagal 27 de Threoir 2003/87/CE. Níor tharla aon eisiamh den sórt sin ó foilsíodh Cinneadh (AE) 2020/1722.

(6)

I gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir 2003/87/CE, foilseoidh an Coimisiún cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais faoin 6 Meán Fómhair 2023.

(7)

Déanfar cainníocht iomlán na lamháltas atá le leithdháileadh i leith oibreoirí aerárthaigh don bhliain 2024 a fhoilsiú ar leithligh mar a leagtar amach in Airteagal 3c de Threoir 2003/87/CE, agus, dá bhrí sin, ní áirítear í i gcainníocht na lamháltas ar fud an Aontais a fhoilsítear sa Chinneadh seo.

(8)

Ar an mbonn sin, ba cheart cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 9 de Threoir 2003/87/CE do 2024 a bheith 1 386 051 745,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh 2024, is é 1 386 051 745 cainníocht na lamháltas ar fud an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 9 de Threoir 2003/87/CE.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 27 Iúil 2023.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN


(1)  IO L 275, 25.10.2003, lch. 32.

(2)  IO L 386, 18.11.2020, lch. 26.

(3)  Treoir (AE) 2023/959 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Bealtaine 2023 lena leasaítear Treoir 2003/87/CE lena mbunaítear scéim um liúntais astaíochtaí gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Aontas, agus Cinneadh (AE) 2015/1814 i ndáil le cúlchiste cobhsaíochta margaidh a bhunú agus a fheidhmiú do scéim trádála an Aontais maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa (IO L 130, 16.5.2023, lch. 134).

(4)  Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (IO L 123, 19.5.2015, lch. 55).


Top