EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0432

Cinneadh (CBES) 2023/432 ón gComhairle an 25 Feabhra 2023 lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

ST/6339/2023/INIT

OJ L 59I, 25.2.2023, p. 437–582 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/432/oj

25.2.2023   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

LI 59/437


CINNEADH (CBES) 2023/432 ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Feabhra 2023

lena leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 29 de,

Ag féachaint don togra ó Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

An 17 Márta 2014, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2014/145/CBES (1).

(2)

Tá an tAontas fós diongbháilte agus tacaíocht á tabhairt aige do cheannasacht agus d’iomláine chríochach na hÚcráine.

(3)

Sna conclúidí uaithi an 9 Feabhra 2023, d’athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach go gcáineann sí go géar cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, ar sárú follasach é ar Chairt na Náisiún Aontaithe. D’athdhearbhaigh an Chomhairle Eorpach freisin go bhfuil an tAontas faoi réir le leanúint dá bhearta sriantacha i gcoinne na Rúise a threisiú.

(4)

I bhfianaise a thromchúisí atá an staid, measann an Chomhairle gur cheart 87 duine agus 34 eintiteas atá freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, a chur le liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí atá faoi réir na mbeart sriantach a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2014/145/CBES.

(5)

Is iomchuí freisin na maolaithe ar reo sócmhainní agus ar an toirmeasc cistí agus acmhainní eacnamaíocha a bhí infheidhme do bhain atá liostaithe cheana a chur ar fáil a leathnú chuig trí bhanc nua liostaithe, agus próiseáil íocaíochtaí ag Comhdháil na nÉileamh Giúdach a cheadú trí cheann amháin acu.

(6)

Is iomchuí freisin a cheadú go scaoilfí nó go gcuirfí ar fáil cistí nó acmhainní eacnamaíocha reoite áirithe atá riachtanach chun go mbeidh eintiteas atá bunaithe san Aontas in ann urrúis a dhiúscairt nó a aistriú, ar eintiteas é atá á rialú faoi láthair nó a bhí roimhe sin ag eintiteas liostaithe sonrach. Ar deireadh, is iomchuí a cheadú, i ndáil le cístí nó acmhainní eacnamaíocha reoite áirithe is gá chun oibríochtaí, conarthaí nó comhaontuithe eile le heintiteas liostaithe a fhoirceannadh, go ndéanfaí iad a scaoileadh nó a chur ar fáil, agus síneadh 3 mhí a chur leis an spriocdháta don mhaolú chun gur féidir cearta dílseánaigh i nduine dlítheanach, eintiteas nó comhlacht atá bunaithe san Aontas agus ar le duine nádúrtha nó dlítheanach, eintiteas nó comhlacht liostaithe iad, a dhíol agus a aistriú.

(7)

Ní mór don Aontas tuilleadh gníomhaíocht a dhéanamh chun bearta áirithe a chur chun feidhme.

(8)

Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh 2014/145/CBES a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Cinneadh 2014/145/CBES mar a leanas:

(1)

in Airteagal 2:

(a)

i bpointe (a) de mhír 10 cuirtear an dáta ‘31 Bealtaine 2023’ in ionad an dháta ‘28 Feabhra 2023’;

(b)

i mír 17, cuirtear tagairt do “uimhreacha iontrála 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 agus 127 faoin gceannteideal “Eintitis” san Iarscríbhinn” in ionad na tagartha do “uimhreacha iontrála 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 agus 200 faoin gceannteideal “Eintitis” san Iarscríbhinn’;

(c)

cuirtear na míreanna seo a leanas leis:

‘21.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh údaráis inniúla Ballstáit a údarú, faoi cibé coinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, go ndéanfar cistí nó acmhainní eacnamaíocha reoite áirithe ar leis an eintiteas a liostaítear faoi uimhreacha iontrála 198, 199 agus 200 faoin gceannteideal ‘Eintitis’ san Iarscríbhinn a scaoileadh, nó cistí nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a chur ar fáil do na heintitis sin, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil gá leis na cistí nó na hacmhainní eacnamaíocha sin chun oibríochtaí, conarthaí, nó comhaontuithe eile, lena n-áirítear caidreamh comhfhreagrach baincéireachta, arna thabhairt i gcrích roimh an 25 Feabhra 2023 a fhoirceannadh faoin 26 Lúnasa 2023, nó, i ndáil leis an eintiteas a liostaítear faoi uimhir iontrála 198 faoin gceannteideal ‘Eintitis’ san Iarscríbhinn, le haghaidh idirbhearta trína ndéanann Comhdháil na nÉileamh Giúdach cistí a eisíoc le tairbhithe i gCónaidhm na Rúise faoin 26 Samhain 2023, gan beann ar an tráth a tugadh na hoibríochtaí, na conarthaí nó na comhaontuithe eile i gcrích. Cuirfidh an Ballstát lena mbaineann na Ballstáit eile agus an Coimisiún ar an eolas faoi aon údarú arna dheonú faoin mír seo laistigh de 2 sheachtain ón údarú.

22.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh údaráis inniúla Ballstáit a údarú, faoi cibé coinníollacha a mheasann siad a bheith iomchuí, go ndéanfar cistí nó acmhainní eacnamaíocha reoite áirithe ar leis an eintiteas a liostaítear faoi uimhir iontrála 101 faoin gceannteideal ‘Eintitis’ san Iarscríbhinn a scaoileadh, nó cistí nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a chur ar fáil don eintiteas sin, tar éis dóibh an méid seo a leanas a chinneadh:

(a)

go bhfuil cistí nó acmhainní eacnamaíocha den sórt sin riachtanach chun go mbeidh eintiteas atá bunaithe san Aontas in ann urrúis a dhiúscairt nó a aistriú, ar eintiteas é atá á rialú faoi láthair nó a bhí roimhe sin ag an eintiteas atá liostaithe faoi uimhir iontrála 82 faoin gceannteideal ‘Eintitis’ san Iarscríbhinn;

(b)

go mbeidh diúscairt nó aistriú den sórt sin curtha i gcrích faoin 24 Iúil 2023; agus

(c)

go ndéanfar diúscairt nó aistriú den sórt sin ar bhonn oibríochtaí, conarthaí nó comhaontuithe eile arna dtabhairt i gcrích leis an eintiteas, nó a bhaineann leis ar shlí eile, a liostaítear faoi uimhir iontrála 101 faoin gceannteideal ‘Eintitis’ san Iarscríbhinn roimh an 3 Meitheamh 2022.

23.   De mhaolú ar mhíreanna 1 agus 2, féadfaidh údaráis inniúla Ballstáit a údarú, faoi cibé coinníollacha a mheasfaidh na húdaráis inniúla a bheith iomchuí, go ndéanfar cistí reoite áirithe nó acmhainní eacnamaíocha áirithe ar leis an eintiteas a liostaítear faoin uimhir iontrála 190 faoin gceanteideal ‘Eintitis’ san Iarscríbhinn a scaoileadh a scaoileadh, nó cistí nó acmhainní eacnamaíocha áirithe a chur ar fáil don eintiteas sin, tar éis dóibh a chinneadh go bhfuil na cistí nó na hacmhainní eacnamaíocha sin riachtanach chun oibríochtaí, conarthaí, nó comhaontuithe eile arna dtabhairt i gcrích leis an eintiteas sin, nó a bhfuil baint acu ar bhealach eile leis an eintiteas sin, roimh an 25 Feabhra 2023 a fhoirceannadh faoin 26 Lúnasa 2023.’;

(2)

leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2014/145/CBES i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh seo.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm ar dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 25 Feabhra 2023.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. ROSWALL


(1)  Cinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 17 Márta 2014 a bhaineann le bearta sriantacha i ndáil le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin (IO L 78, 17.3.2014, lch. 16).


IARSCRÍBHINN

Cuirtear na daoine agus na heintitis seo a leanas le liosta na ndaoine, na n-eintiteas agus na gcomhlachtaí a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2014/145/CBES:

 

Daoine

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

“1413.

Olga Yevgenyevna BAS

(Ольга Евгеньевна БАС)

Dáta breithe: 27.2.1964

Áit bhreithe: Noginsk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Comhalta den Federation Council of the Russian Federation ón 20 Nollaig 2022, mar ionadaí ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar air, a ionghabhadh go neamhdhleathach. Agus í ag glacadh na cáile sin chuici agus ag gníomhú di dá réir, tacaíonn sí, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1414.

Konstantin Vladimirovich BASYUK

(Константин Владимирович БАСЮК)

Dáta breithe: 29.5.1966

Áit bhreithe: Taldy-Kurgan, iarUSSR (Taldykorgan, Kazakhstan anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Comhalta den Federation Council of the Russian Federation ón 20 Nollaig 2022, mar ionadaí réigiún Kherson, a ionghabhadh go neamhdhleathach. Agus é ag glacadh na cáile sin chuige agus ag gníomhú dó dá réir, tacaíonn sé, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1415.

Dmitry Nikolayevich VORONA

ar a dtugtar freisin Dmytro Mykolayovich VORONA

(Rúisis: Дмитрий Николаевич ВОРОНА)

(Úcráinis: Дмитро Миколайович ВОРОНА)

Dáta breithe: 24.7.1980

Áit bhreithe: Donetsk, iarUSSR (Ukraine anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an Crimea Development Corporation. Comhalta den Federation Council of the Russian Federation ón 20 Nollaig 2022, mar ionadaí réigiún Zaporizhzhia, a ionghabhadh go neamhdhleathach. Agus é ag glacadh na cáile sin chuige agus ag gníomhú dó dá réir, tacaíonn sé, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1416.

Dariya Sergeevna LANTRATOVA

(Дарья Сергеевна ЛАНТРАТОВА)

Dáta breithe: 20.5.1984

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Leas-Rúnaí an General Council den Pháirtí ‘United Russia’. Comhalta den Federation Council of the Russian Federation ón 20 Nollaig 2022, mar ionadaí an ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar air, a ionghabhadh go neamhdhleathach. Agus í ag glacadh na cáile sin chuici agus ag gníomhú di dá réir, tacaíonn sí, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1417.

Gleb Leonidovich MIKHAILOV

(Глеб Леонидович МИХАЙЛОВ)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Arna cheapadh an 29 Nollaig 2022 le forógra ó Uachtarán Chónaidhm na Rúise, Vladimir Putin, ina Ionchúisitheoir den ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar air, faoi údarás an Office of Public Prosecutor of the Russian Federation. Agus é ag glacadh na cáile sin chuige agus ag gníomhú dó dá réir, tacaíonn sé, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1418.

Kirill Nikolaevich OSIPCHUK

(Кирилл Николаевич ОСИПЧУК)

Dáta breithe: 1974

Áit bhreithe: Khabarovsk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Arna cheapadh an 29 Nollaig 2022 le forógra ó Uachtarán Chónaidhm na Rúise, Vladimir Putin, ina Ionchúisitheoir de réigiún Zaporizhzhia, a ionghabhadh go neamhdhleathach, faoi údarás an Office of Public Prosecutor of the Russian Federation. Agus é ag glacadh na cáile sin chuige agus ag gníomhú dó dá réir, tacaíonn sé, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1419.

Andrey Yuryevich PETROV

(Андрей Юрьевич ПЕТРОВ)

Dáta breithe: 16.3.1974

Áit bhreithe: Shakhty, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Arna cheapadh an 29 Nollaig 2022 le forógra ó Uachtarán Chónaidhm na Rúise, Vladimir Putin, ina Ionchúisitheoir de réigiún Kherson, faoi údarás an Office of Public Prosecutor of the Russian Federation. Agus é ag glacadh na cáile sin chuige agus ag gníomhú dó dá réir, tacaíonn sé, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1420.

Andrey Alexandrovich SPIVAK

(Андрей Александрович СПИВАК)

Dáta breithe: 14.12.1977

Áit bhreithe: Dnepropetrovsk, iarUSSR (Dnipro, Ukraine anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Arna cheapadh an 29 Nollaig 2022 le forógra ó Uachtarán Chónaidhm na Rúise, Vladimir Putin, ina Ionchúisitheoir den ‘Donetsk People’s Republic’, mar a thugtar air agus a ionghabhadh go neamhdhleathach, faoi údarás an Office of Public Prosecutor of the Russian Federation. Agus é ag glacadh na cáile sin chuige agus ag gníomhú dó dá réir, tacaíonn sé, dá bhrí sin, le gníomhaíochtaí agus le beartais a bhaineann an bonn d'iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1421.

Tatiana Petrovna LARIONOVA

(Татьяна Петровна ЛАРИОНОВА)

Dáta breithe: 2.7.1955

Áit bhreithe: Kazan, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Comhalta de Dhúma an Stáit a vótáil, an 21 Nollaig 2022, i bhfabhar dhréachtbhille Uimh. 242406-8 “Maidir leis an gcóras conarthaí”, ar dá réir a tugadh, gan bonn dlí, an ceart do rialtas na Rúise soláthar poiblí a rialú sna ceithre chríoch agus réigiún de chuid na hÚcráine a ionghabhadh go neamhdhleathach.

Dá bhrí sin, thacaigh sí le gníomhaíochtaí agus beartais, agus chuir sí chun feidhme iad,

lena mbbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1422.

Oleg Alexeyevich MIKHAILOV

(Олег Алексеевич МИХАЙЛОВ)

Dáta breithe: 6.1.1987

Áit bhreithe: Pechora, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Comhalta den State Duma a vótáil i bhfabhar dhréachtbhille Uimh. 242406-8 ‘Maidir leis an gcóras conarthaí’ an 21 Nollaig 2022, ar dá réir a tugadh, gan bonn dlí, an ceart do rialtas na Rúise soláthar poiblí a rialú sna ceithre chríoch agus réigiún de chuid na hÚcráine a ionghabhadh go neamhdhleathach.

Dá bhrí sin, thacaigh sé le gníomhaíochtaí agus beartais, agus chuir sé chun feidhme iad, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1423.

Zelimkhan Alikoevich MUTSOEV

(Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ)

Dáta breithe: 13.10.1959

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Comhalta den State Duma a vótáil i bhfabhar dhréachtbhille Uimh. 242406-8 ‘Maidir leis an gcóras conarthaí’ an 21 Nollaig 2022, ar dá réir a tugadh, gan bonn dlí, an ceart do rialtas na Rúise soláthar poiblí a rialú sna ceithre chríoch agus réigiún de chuid na hÚcráine a ionghabhadh go neamhdhleathach.

Dá bhrí sin, thacaigh sé le gníomhaíochtaí agus beartais, agus chuir sé chun feidhme iad, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1424.

Vladimir Viktorovich PAVLOV

(Владимир Викторович ПАВЛОВ)

Dáta breithe: 1.6.1976

Áit bhreithe: Chelyabinsk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Comhalta den State Duma a vótáil i bhfabhar dhréachtbhille Uimh. 242406-8 ‘Maidir leis an gcóras conarthaí’ an 21 Nollaig 2022, ar dá réir a tugadh, gan bonn dlí, an ceart do rialtas na Rúise soláthar poiblí a rialú sna ceithre chríoch agus réigiún de chuid na hÚcráine a ionghabhadh go neamhdhleathach.

Dá bhrí sin, thacaigh sé le gníomhaíochtaí agus beartais, agus chuir sé chun feidhme iad, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1425.

Vladimir Ivanovich BULAVIN

(Владимир Иванович БУЛАВИН)

Dáta breithe: 11.2.1953

Áit bhreithe: Ploskim, iarUSSR (Stanovoye, Russia anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Is é Vladimir Bulavin an Ceann ar an Federal Customs Service of the Russian Federation agus tá sé ina Chomhalta de Security Council of the Russian Federation. Ina ról mar Cheann ar an Federal Customs Service, maoirsíonn sé iarrachtaí chun allmhairí comhthreomhara isteach sa Rúis a dhaingniú chun an bonn a bhaint de shrianta trádála agus custaim. D’údaraigh sé freisin go n-osclófaí oifigí agus go bhfeidhmeofaí údarás díreach ar phróisis chustaim i gcríocha Donetsk, Luhansk, Kherson agus Zaporizhzhia, a ionghabhadh go neamhdhleathach, agus go ndéanfaí cód custaim na Rúise a fhorchur ar na críocha sin.

Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1426.

Yevgeny Alexandrovich PRIMAKOV

ar a dtugtar freisin Yevgeny Primakov Jr.

ar a dtugtar freisin Yevgeny Sandro

(Евгений Александрович ПРИМАКОВ

ar a dtugtar freisin Евгений Примаков-младший

ar a dtugtar freisin Евгений Сандро)

Dáta breithe: 29.4.1976

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Is é Yevgeny Primakov an Ceann ar an Federal Agency for the Commonwealth of Independent States, Compatriots Living Abroad and International Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo), comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as seirbhísí stáit a chur ar fáil agus maoin stáit a bhainistiú chun tacú leis an gcaidreamh idirnáisiúnta idir Cónaidhm na Rúise agus ballstáit an Commonwealth of Independent States agus tíortha eachtracha eile, agus chun an caidreamh sin a fhorbairt, lena n-áirítear i réimse an chomhair dhaonnúil idirnáisiúnta.

Eagraíonn Rossotrudnichestvo imeachtaí idirnáisiúnta go gníomhach, imeachtaí darb aidhm comhdhlúthú a dhéanamh ar thuiscint níos leithne an phobail gur críocha Rúiseacha iad críocha na hÚcráine atá faoi fhorghabháil. Mar Cheann na heagraíochta, léirigh Yevgeny Primakov go soiléir go dtacaíonn sé le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1427.

Vladimir Viktorovich SELIN

(Владимир Викторович СЕЛИН)

Dáta breithe: 1.1.1955

Áit bhreithe: Voronezh Oblast, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Is é Vladimir Selin Stiúrthóir an Federal Service for Technical and Export Control (FSTEK), atá faoi réir an Ministry of Defence of the Russian Federation. Is comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme é FSTEK atá freagrach as rialú agus formhaoirseacht i réimse na slándála faisnéise, lena n-áirítear sa réimse míleata, agus as rialuithe onnmhairiúcháin a chur chun feidhme. Sa ról seo, tá sé freagrach as rialú agus maoirseacht agus as beartas stáit a fhorbairt i réimse rialuithe onnmhairiúcháin agus an chomhair mhíleata-teicniúil , rud a fhágann go bhfuil sé freagrach as iarracht chogaidh na Rúise i gcoitinne.

Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1428.

Alexey Gennadyevich KOMISSAROV

(Алексей Геннадиевич КОМИССАРОВ)

Dáta breithe: 20.10.1969

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Tá Alexey Komissarov ina Comhchathaoirleach ar an Central Headquarters of the All-Russia People’s Front. Faoina smacht agus faoina cheannaireacht, forálann an People’s Front tacaíocht do chogadh na Rúise ar an Úcráin, lena n-áirítear tríd an bhfeachtas sóisialta ‘Gach duine ar son an Bhua!’, lena n-áirítear deonacháin fhisiceacha agus airgeadais á mbailiú chun tacú le haonaid mhíleata an ‘Donetsk People’s Republic’ agus an ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar orthu.

Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1429.

Leonid Mikhailovich ROSHAL

(Леонид Михайлович РОШАЛЬ)

Dáta breithe: 27.4.1933

Áit bhreithe: Livny, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Tá Leonid Roshal ina Chomhchathaoirleach ar an Central Headquarters of the All-Russia People’s Front. Faoina smacht agus faoina cheannaireacht, forálann an People’s Front tacaíocht do chogadh na Rúise ar an Úcráin, lena n-áirítear tríd an bhfeachtas sóisialta ‘Gach duine ar son an Bhua!’, lena n-áirítear deonacháin fhisiceacha agus airgeadais á mbailiú chun tacú le haonaid mhíleata an ‘Donetsk People’s Republic’ agus an ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar orthu. Tá ráitis phearsanta déanta aige freisin mar thaca leis an ngníomhaíocht mhíleata i gcoinne na hÚcráine.

Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1430.

Elena Vladimirovna SHMELEVA

(Елена Владимировна ШМЕЛЕВА)

Dáta breithe: 3.10.1971

Áit bhreithe: Leningrad, iarUSSR (St. Petersburg, Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Tá Elena Shmeleva ina Comhchathaoirleach ar an Central Headquarters of the All-Russia People’s Front. Faoina ceannaireacht, forálann an People’s Front tacaíocht do chogadh na Rúise ar an Úcráin, lena n-áirítear tríd an bhfeachtas sóisialta ‘Gach duine ar son an Bhua!’, lena n-áirítear deonacháin fhisiceacha agus airgeadais á mbailiú chun tacú le haonaid mhíleata an ‘Donetsk People’s Republic’ agus an ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar orthu.

Tá sí ina Ceann freisin ar an gciste oideachais ‘Talann and Rath’ agus ina Cathaoirleach ar an Sirius Federal Territory Council. Sa ról deireanach sin, tá sí freagrach as an bplé le húdaráis an ‘Donetsk People's Republic’, mar a thugtar air, i ndáil le hionaid oideachais Rúiseacha a oscailt i réigiún Donetsk.

Tá sí freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1431.

Mikhail Mikhailovich KUZNETSOV

(Михаил Михайлович КУЗНЕЦОВ)

Dáta breithe: 18.8.1979

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: All-Russia People’s Front

Tá Mikhail Kuznetsov ina Cheann ar an Executive Committee den All-Russia People’s Front. Sa ról sin, tá sé freagrach as an bhfeachtas ‘Gach Rud ar son an Bhua!’ a eagrú agus a chur i gcrích, darb aidhm tacú le haonaid mhíleata in ‘Donetsk People’s Republic’ agus ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar orthu, trí nithe a chur ar fáil dóibh atá riachtanach d’oibríochtaí míleata. Tá sé freagrach go díreach as acmhainní a chur ar fáil do na trodaithe sna réigiúin sin.

Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1432.

Sergei Olegovich GORBUNOV

(Сергей Олегович ГОРБУНОВ)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: All-Russia People’s Front

Tá Sergei Gorbunov ina Leas-Cheann ar an Executive Committee den All-Russia People’s Front. Sa ról sin, tá sé freagrach as an bhfeachtas ‘Gach Rud ar son an Bhua!’ a eagrú agus a chur i gcrích, darb aidhm tacú le haonaid mhíleata in ‘Donetsk People’s Republic’ agus ‘Luhansk People’s Republic’, mar a thugtar orthu, trí nithe a chur ar fáil dóibh atá riachtanach d’oibríochtaí míleata. Tá sé freagrach go díreach as acmhainní a chur ar fáil do na trodaithe sna réigiúin sin.

Ag gníomhú dó sa cháil sin a ghlac sé air féin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, nó den cobhsaíocht nó den tslándáil san Úcráin, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1433.

Oleg Aleksandrovich TERLIAKOV

(Олег Александрович ТЕРЛЯКОВ)

Feidhm: Leas-Cheann an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Dáta breithe: 5.3.1979

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhachaithe: Andrei Yurievich Lipov

Eintitis chomhlachaithe: Roskomnadzor

Faisnéis eile aitheantais: Grád Míleata: maor

Is é Oleg Terliakov an leas-cheann ar an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor). Is é Roskomnadzor gníomhaireacht stáit na Rúise atá freagrach as cumarsáid, teicneolaíocht faisnéise agus na meáin ollchumarsáide. Tá beartas stáit na cinsireachta curtha chun feidhme aige i leith eagraíochtaí neamhspleácha meán.

Mar leas-cheann Roskomnadzor, déanann Oleg Terliakov formhaoirseacht ar ranna an Telecommunication Permit Issuing and Telecommunication Control and Supervision agus tá sé freagrach as cinntí as ar eascair teorannú na rochtana atá ag sochaí na Rúise ar fhaisnéis agus dúnadh eagraíochtaí meán neamhspleácha Rúiseacha. Leis na gníomhaíochtaí sin, cruthaítear cinsireacht ina gcuirtear cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine chun cinn, ina gcabhraítear agus ina dtacaítear leis an gcogadh sin.

Dá bhrí sin, tá Oleg Terliakov freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1434.

Vadim Alekseevich SUBOTIN / Vadim Alekseevich SUBBOTIN

(Вадим Алексеевич СУББОТИН)

Feidhm: Leas-Cheann an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Dáta breithe: 29.3.1983

Áit bhreithe: Svobodny-18, Amur Region, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhachaithe: Andrei Yurievich Lipov

Eintitis chomhlachaithe: Roskomnadzor

Is é Vadim Subotin an leas-cheann ar an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor). Is é Roskomnadzor gníomhaireacht stáit na Rúise atá freagrach as cumarsáid, teicneolaíocht faisnéise agus na meáin ollchumarsáide. Tá beartas stáit na cinsireachta curtha chun feidhme aige i leith eagraíochtaí neamhspleácha meán.

Mar leas-cheann Roskomnadzor, déanann Vadim Subotin formhaoirseacht ar an Department of Licensing, Control and Supervision in the Sphere of Mass Communications agus ar an Department of Control and Supervision in the Field of Electronic Communications. Sa cháil sin, tá sé freagrach as cinntí as ar eascair teorannú ar an rochtain atá ag sochaí na Rúise ar fhaisnéis agus dúnadh eagraíochtaí meán neamhspleácha Rúiseacha. Leis na gníomhaíochtaí sin, cruthaítear cinsireacht ina gcuirtear fogha armtha na Rúise faoin Úcráin chun cinn, ina gcabhraítear agus ina dtacaítear le gcogadh foghach na Rúise i gcoinne n hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá Vadim Subotin freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1435.

Vasiliy Sergeevich OSMAKOV

(Василий Сергеевич ОСЬМАКОВ)

Feidhm: An Leas-Aire Tionscail agus Trádála (ó 2016)

Dáta breithe: 8.6.1983

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Tá Vasilyi Osmakov ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2016 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléisc mhíleata-tionsclaíoch, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal armán agus cosanta na Rúise agus tá ról ríthábhachtach aige maidir le trealamh míleata a sholáthar a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Ina cháil mar Leas-Aire an Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn le Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1436.

Oleg Evgenievich BOCHAROV

(Олег Евгеньевич БОЧАРОВ)

Feidhm: Leas-Aire Tionsclaíochta agus Trádála (ó 2017)

Dáta breithe: 18.6.1968

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann Uimhir aitheantais chánach:

773116543703

Tá Oleg Bocharov ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2017 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléisc mhíleata-tionsclaíoch, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal armán agus cosanta na Rúise agus tá ról ríthábhachtach aige maidir le trealamh míleata a sholáthar a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Ina cháil mar Leas-Aire an Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn le Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1437.

Kirill Alekseevich LYSOGORSKY

(Кирилл Алексеевич ЛЫСОГОРСКИЙ)

Feidhm: An Leas-Aire Tionscail agus Trádála (ó 2022)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Tá Kirill Lysogorsky ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó mhí Dheireadh Fómhair 2022. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cháil mar Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1438.

Vasily Viktorovich SHPAK

(Василий Викторович ШПАК)

Feidhm: An Leas-Aire Tionscail agus Trádála (ó 2021)

Dáta breithe: 8.4.1977

Áit bhreithe: Kuibyshev, iarUSSR ( Samara, Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann Uimhreacha doiciméad aitheantais:

ITIN 631908586556

Tá Vasily Shpak ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2021 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cháil mar Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1439.

Alexey Sergeevich BESPROZVANNYKH

(Алексей Сергеевич БЕСПРОЗВАННЫХ)

Feidhm: An Leas-Aire Tionscail agus Trádála

Dáta breithe: 23.8.1979

Áit bhreithe: Leninogorsk, Kazakh Soviet Socialist Republic, iarUSSR (Ridder, Kazakhstan anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Uimhir aitheantais chánach: 222408092578

Tá Alexey Besprozvannykh ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2017 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cháil mar Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade, tá Alexey Besprozvannykh freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1440.

Ekaterina Gennadievna PRIEZZHEVA

(Екатерина Геннадьевна ПРИЕЗЖЕВА)

Feidhm: Leas-Aire Tionsclaíochta agus Trádála (ó 2023)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Tá Ekaterina Priezzheva ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2023 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cáil mar Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade, tá Jekaterina Priezzheva freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad a gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha í a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1441.

Albert Anvarovich KARIMOV

(Альберт Анварович КАРИМОВ)

Feidhm: Leas-Aire Tionsclaíochta agus Trádála (ó 2022)

Dáta breithe: 23.1.1976

Áit bhreithe: Kazan, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann Seoladh:

125039, Moscow, Presnenskaya emb., 10, building 2

Tá Albert Karimov ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2022 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cháil mar Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1442.

Viktor Leonidovich YEVTUKHOV

(Виктор Леонидович ЕВТУХОВ)

Feidhm: Leas-Aire Tionsclaíochta agus Trádála (ó 2012 i leith), Státrúnaí sa Ministry of Industry and Trade (ó 2014 i leith)

Dáta breithe: 2.3.1968

Áit bhreithe: Leningrad, iarUSSR, (St. Petersburg, Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Uimhir aitheantais chánach: 781001361883

Tá Viktor Yevtukhov ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2012 i leith; in 2014, ceapadh ina Státrúnaí é. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cháil mar Leas-Aire agus Státrúnaí sa Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1443.

Aleksey Aleksandrovich UCHENOV

(Алексей Александрович УЧЕНОВ)

Feidhm: An Leas-Aire Tionscail agus Trádála (ó 2021)

Dáta breithe: 13.2.1986

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Tá Aleksey Uchenov ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2021 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cháil mar Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1444.

Mikhail Igorjevich IVANOV

(Михаил Игоревич ИВАНОВ)

Feidhm: An Leas-Aire Tionscail agus Trádála

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Tá Mikhail Ivanov ina Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade ó 2020 i leith. Is é an Ministry of Industry and Trade an comhlacht feidhmiúcháin cónaidhme atá freagrach as beartas stáit agus rialáil dlí a fhorbairt i réimse, inter alia, an choimpléasc thionsclaíoch mhíleata, gníomhaíochtaí spáis agus fhorbairt na teicneolaíochta eitlíochta. Déanann an Ministry maoirseacht ar thionscal arm agus cosanta na Rúise, agus tá ról ríthábhachtach aige ó thaobh an trealamh míleata a úsáidtear i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a sholáthar. Ina cháil mar Leas-Aire sa Ministry of Industry and Trade, tá sé freagrach as gníomhartha agus as gníomhaíochtaí de chuid an Ministry a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhartha agus na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1445.

Tatyana Alexandrovna ILYUSHNIKOVA

(Татьяна Александровна ИЛЮШНИКОВА)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 2.6.1976

Áit bhreithe: iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Tatyana Ilyushnikova ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena tréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine nó ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ agus ‘Daon-Phoblacht Luhansk’ mar a thugtar orthu), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Tatyana Alexandrovna Ilyushnikova freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha í a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1446.

Polina Viktorovna KRYUCHKOVA

(Полина Викторовна КРЮЧКОВА)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 21.2.1972

Áit bhreithe: iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Uimhir aitheantais chánach: 504701121847

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Polina Kryuchkova ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena tréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ agus ‘Daon-Phoblacht Luhansk’ mar a thugtar orthu), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Polina Kryuchkova freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha í a thacaíonn le Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1447.

Vladimir Evgenievich ILYICHEV

(Владимир Евгеньевич ИЛЬИЧЕВ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 28.9.1976

Áit bhreithe: iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Vladimir Ilyichev ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena thréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine nó ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, Daon-Phoblacht Donetsk, Daon-Phoblacht Luhansk), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Vladimir Ilyichev freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1448.

Ilya Eduardovich TOROSOV

(Илья Эдуардович ТОРОСОВ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 14.10.1982

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Ilya Torosov ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena thréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine nó ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ agus ‘Daon-Phoblacht Luhansk’ mar a thugtar orthu), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Ilya Torosov freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1449.

Aleksey Igorevich KHERSONTSEV

(Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 21.8.1980

Áit bhreithe: Lesnoy, Sverdlovsk Region, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht:

Rúiseach Inscne: fireann

Uimhir aitheantais chánach: 663004268009

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Aleksey Khersontsev ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena thréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine nó ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, Daon-Phoblacht Donetsk, Daon-Phoblacht Luhansk), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Aleksey Khersontsev freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1450.

Sergey Makarovich NAZAROV

(Сергей Макрович НАЗАРОВ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 27.7.1961

Áit bhreithe: Kizel, Perm Krai, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Uimhir aitheantais chánach: 616402746272

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Sergey Nazarov ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena thréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine nó ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ agus ‘Daon-Phoblacht Luhansk’ mar a thugtar orthu), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Sergey Makarovich Nazarov freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1451.

Dmitriy Valer'yevich VOLVACH

(Дмитрий Валерьевич ВОЛЬВАЧ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 8.7.1972

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Dmitriy Volvach ina Leas-Aire ar an Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena thréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine nó ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, Daon-Phoblacht Donetsk, Daon-Phoblacht Luhansk), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Dmitry Volvach freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1452.

Dmitriy Sergeevich VAKHRUKOV

(Дмитрий Сергеевич ВАХРУКОВ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 1983

Áit bhreithe: iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Dmitriy Vakhrukov ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena thréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine nó ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ agus ‘Daon-Phoblacht Luhansk’ mar a thugtar orthu), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Dmitri Vakhrukov freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn le Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1453.

Murat Anatolyevich KEREFOV

(Мурат Анатольевич КЕРЕФОВ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Dáta breithe: 1978

Áit bhreithe: Nalchik, Kabardino-Balkarian, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Murat Kerefov ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena thréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporizhzhia, Daon-Phoblacht Donetsk, Daon-Phoblacht Luhansk), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Murat Kerefov freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1454.

Maxim Andreevich KOLESNIKOV

(Максим Андреевич КОЛЕСНИКОВ)

Feidhm: Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development

Áit bhreithe: iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Ministry of Economic Development

Tá Maxim Kolesnikov ina Leas-Aire sa Russian Ministry of Economic Development. Ó cuireadh tús lena tréimhse riaracháin, tá baint ag an Ministry of Economic Development le gníomhaíochtaí chun an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin, lena n-áirítear bearta chun acmhainneacht eacnamaíoch réigiúin ionghafa na hÚcráine a fhiosrú (Kherson, Zaporozhye, ‘Daon-Phoblacht Donetsk,’ agus ‘Daon-Phoblacht Luhansk’ mar a thugtar orthu), chomh maith le gníomhaíochtaí chun tacú le bearta geilleagair cogaidh de chuid rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tá Maxsim Kolesnikow freagrach as gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach na hÚcráine, agus ar bagairt iad ar an méid sin, agus is duine nádúrtha é a thacaíonn leis an Government of the Russian Federation, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

1455.

Alexey Nikolaievich PARIKIN

(Алексей Николаевич ПАРИКИН)

Feidhm: ‘An Chéad Leas-ghobharnóir’ ar Chathair Sevastopol, a ionghabhadh go neamhdhleathach, agus ina ‘Leas-Ghobharnóir’ roimhe sin ar Chathair Sevastopol, a ionghabhadh go neamhdhleathach.

Dáta breithe: 3.12.1978

Áit bhreithe: Makaryev, Kostroma Region, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Is é Alexey Parikin an ‘Chéad Leas-Ghobharnóir’, mar a thugtar air, ar ‘Cathair Chónaidhme’ Sevastopol. Sa ról sin, tá Alexey Parikin freagrach as beartais stáit a chur chun feidhme, lena n-áirítear an t-aitheantas neamhdhleathach do ‘Cathair Chónaidhme’ Sevastopol. Sa cháil sin, agus trína ghníomhaíochtaí, tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1456.

Sergey Yurievich TOLMACHEV

(Сергей Юрьевич ТОЛМАЧЕВ)

Feidhm: ‘Leas-Ghobharnóir’‘réigiún Zaporizhzhia’ a ionghabhadh go neamhdhleathach.

Ina ‘leas-ghobharnóir’ tráth ar chathair Sevastopol, a ionghabhadh go neamhdhleathach.

Dáta breithe: 1972

Áit bhreithe: Krasnoyarsk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Uachtarán Vladimir Putin

Is é Sergey Tolmachev ‘Leas-Ghobharnóir an régiúin Zaporizhzhia’, mar a ghairtear de, agus bhí sé ina leas-ghobharnóir roimhe seo ar Chathair Sevastopol, a ionghabhadh go neamhdhleathach. Sna róil sin, bhí Sergey Tolmachev páirteach in ullmhú agus in eagrú ‘toghchán’ áitiúil agus parlaiminte sa réigiún áirithe seo de chuid na hÚcráine a ionghabhadh go neamhdhleathach. Bhí baint ag Sergey Tolmachev freisin leis na reifrinn neamhdhleathacha a reáchtáladh i mí Mheán Fómhair 2022 i réigiúin Zaporizhzhia na hÚcráine a ionghabhadh go neamhdhleathach, a eagrú. Sna cáileanna sin, tá Sergey Tolmachev freagrach as beartais stáit a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear an t-aitheantas neamhdhleathach do ‘réigiún Zaporizhzhia’. Sa cháil sin, agus trína ghníomhaíochtaí, tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1457.

Vyacheslav Nikolaevich SMIRNOV

(Вячеслав СМИРНОВ)

Feidhm: Comhairleoir do Leas-Cheann an State Council of the Presidential Administration

Dáta breithe: 10.2.1969

Áit bhreithe: iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann Daoine aonair comhachaithe:

Boris Yakovlevich Rapoport

Ceapadh Vyacheslav Smirnov chun maoirseacht a dhéanamh ar thoghcháin áitiúla sna limistéir faoi fhorghabháil san Úcráin agus chun an vótáil a eagrú. Tá sé fostaithe sa Presidential Directorate for Supporting the State Council’s Activities of the Russian Federation freisin, atá freagrach as idirghníomhaíocht Uachtarán Chónaidhm na Rúise le heagraíochtaí saineolaithe a áirithiú agus as faireachán agus anailís a dhéanamh ar phróisis shóisialta. Tá dlúthbhaint ag an Stiúrthóireacht seo leis na próisis toghcháin. Sa ról sin, tá sé freagrach as beartais stáit na Rúise a chur chun feidhme, lena n-áirítear réigiúin na hÚcráine a ionchorprú go neamhdhleathach i struchtúr stáit na Rúise. Sa cháil sin, agus trína ghníomhaíochtaí, tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1458.

Andriy Yuriovych TROFIMOV

ar a dtugtar freisin Andrey Yurievych TROFIMOV

Úcráinis:

Андрiй Юрiйович ТРОФIМОB

Rúisis:

Андрей Юрьевич ТРОФИМОВ

Dáta breithe: 14.8.1972

Áit bhreithe: Simferopol, Crimea, iarUSSR (Ukraine anois)

Náisiúntacht:

Úcránach Inscne: fireann

Seoladh: 86 Kyivskya St. Apt. 53, Simferopol, Crimea, Ukraine

Uimhir aitheantais chánach: 2652410875

Cheap rialtas na Rúise Andriy Trofimov mar leascheann an riaracháin mhíleata-shibhialta faoi rialú na Rúise i réigiún Zaporizhzhia. Ina theannta sin, is é Ceann Crimean Union of Journalists é. Agus é sna poist sin, cuidíonn Andriy Trofimov lena áirithiú go gcuirtear beartais rialtas na Rúise chun feidhme sna críocha faoi fhorghabháil. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1459.

Pavlo Igorovych FILIPCHUK

ar a dtugtar freisin Pavlo Ihorovych FILIPCHUK

Úcráinis:

Павло Iгорович ФIЛIПЧУК

Rúisis:

Павел Игоревич ФИЛИПЧУК,

Feidhm: Ceann chathair Kahovka arna cheapadh ag an Rúis

Dáta breithe: 5.7.1983

Áit bhreithe: Zolochiv, réigiún Lviv, iarUSSR (Ukraine anois)

Náisiúntacht: Úcránach

Inscne: fireann

Seoladh: 128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, Ukraine;

25 Zolina Street, Kakhovka, réigiún Kherson, Ukraine

Uimhir aitheantais chánach: 3050100254 (Ukraine)

Cheap rialtas na Rúise Pavlo Filipchuk, mar cheann chathair urghafa Kahovka. Agus é sa phost sin, cuidíonn Pavlo Filipchuk lena áirithiú go gcuirtear beartas rialtas na Rúise chun feidhme sa chríoch faoi fhorghabháil. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1460.

Alexander Semyonovich SANCHIK

(Александр Семёнович САНЧИК)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Leifteanant-Ghinearál

Ceannasaí ar an 35th Combined Arms Army

Dáta breithe: 15.10.1966

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach é Alexander Sanchik, agus Ceannasaí ar an 35th Combined Arms Army. D’ionsaí an 35th Combined Arms Army an Úcráin ón tuaisceart. Mar Cheannasaí ar an 35th Combined Arms Army, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a rinne a aonad. Tá Alexander Sanchik freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1461.

Alexander Vladimirovich NOVIKOV

(Александр Владимирович НОВИКОВ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Maor-Ghinearál

Ceann stiúrthóireachta chun aerárthaí gan foireann a thógáil agus a fhorbairt

Dáta breithe: 28.11.1964

Áit bhreithe: Sráidbhaile Meria, Georgian SSR roimhe seo (Georgia anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach é Alexander Novikov, agus is Ceann na Stiúrthóireachta chun aerárthaí gan foireann a thógáil agus a fhorbairt é freisin. San Úcráin, baineann Russian Armed Forces úsáid as diúracáin go minic sna hionsaithe ar thargaidí míleata agus sibhialtacha. Mar cheann na stiúrthóireachta chun aerárthaí gan foireann a thógáil agus a fhorbairt, tá Alexander Novikov freagrach as aerárthaí gan foireann, a úsáideann Russian Armed Forces, a fhorbairt. Tá Alexander Novikov freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1462.

Alexey Vyacheslavovich AVDEEV

(Алексей Вячеславович АВДЕЕВ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Maor-Ghinearál

Ceannasaí ar an 3rd Vislenskaya Red Banner Order of Suvorov and Kutuzov Motor Rifle Division

Dáta breithe: 22.3.1976

Áit bhreithe: Kursk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Russian Army

Is ceannaire míleata Rúiseach agus Ceannasaí ar an 3rd Vislenskaya Red Banner Order of Suvorov and Kutuzov Motor Rifle Divisio é Alexey Avdeev. Imscaradh an 3rd motorized rifle brigade ar chríocha na hÚcráine, ina ndearna arm na Rúise ainghníomhartha i gcoinne sibhialtach. Mar Cheannasaí ar an 3rd Motorized Rifle Division, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a rinne an t-aonad seo. Tá Alexey Avdeev freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1463.

Evgeny Nikolaevich ZHURAVLEV

(Евгений Николаевич ЖУРАВЛЕВ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Maor-Ghinearál

Ceannasaí ar an Guards 4th (Kantemirovskaya) Tank Division of the Tank Army of the Western Military District

Dáta breithe: 20.3.1978

Áit bhreithe: Khabarovsk Territory, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach é Evgeny Zhuravlev, Ceannasaí ar an Guards 4th (Kantemirovskaya) Tank Division of the Tank Army of the Western Military District. Ghlac Guards 4th (Kantemirovskaya) Tank Division páirt sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Mar Cheannasaí ar an Guards 4th (Kantemirovskaya) Tank Division, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a rinne an t-aonad seo. Tá Evgeny Zhuravlev freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1464.

Georgy Ivanovich SHUVAEV

(Георгий Иванович ШУВАЕВ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Coirnéal

Ceann Missile Troops and Artillery of the 1st Tank Army (aonad míleata 73621) den Western Military District of the Russian Armed Forces

Dáta breithe: 6.5.1969

Áit bhreithe: Stary Oskol , réigiún Belgorod, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach agus Ceann Missile Troops and Artillery of the 1st Tank Army (aonad míleata 73621) den Western Military District of the Russian Armed Forces é Georgy Shuvaev. Ghlac The Missile Troops and Artillery of the 1st Tank Army (aonad míleata 73621) páirt sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Mar Cheann Missile Troops and Artillery of the 1st Tank Army (aonad míleata 73621) den Western Military District of the Russian Armed Forces, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a dhéanann an t-aonad seo. Dá bhrí sin, tá Georgy Shuvaev freagrach as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1465.

Mikhail Mikhailovich MATVEEVSKY

(Михаил Михайлович МАТВЕЕВСКИЙ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Leifteanant-Ghinearál

Ceann Missile Troops and Artillery of the Ground Forces of the Russian Federation

Dáta breithe: 1.1.1963

Áit bhreithe: Sráidbhaile Kobylsk, ceantar Kichmengo-Gorodets, réigiún Vologda, iar-USSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach é Mikhail Matveevsky, Ceann Missile Troops and Artillery of the Ground Forces of the Russian Federation. Sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, bhain airm na Rúise úsáid as diúracáin go minic sna hionsaithe ar thargaidí míleata agus sibhialtacha. Mar Cheann Missile Troops and Artillery of the Ground Forces of the Russian Federation, tá sé freagrach as tuairgneáil a dhéanamh ar an Úcráin. Tá Mikhail Matveevsky freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1466.

Mikhail Stepanovich ZUSKO

(Михаил Степанович ЗУСЬКО)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Leifteanant-Ghinearál

Ceann foirne ‘West’ grouping

Iar-Cheannasaí ar an 8th Guards Combined Arms den Southern Military District

Dáta breithe: 24.5.1972

Áit bhreithe: Vetly, réigiún Volyn, Ukrainian SSR roimhe seo (Ukraine anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach é Mikhail Zusko, Ceann foirne Russian Force Grouping ‘West’. Tá an ghrúpáil ‘West’ páirteach i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Mar Cheann foirne Russian Force Grouping ‘West’, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a dhéanann an t-aonad sin. Tá Mikhail Zusko freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1467.

Mikhail Yuryevich TEPLINSKIY

(Михаил Юрьевич ТЕПЛИНСКИЙ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach - Coirnéal Ginearál

Ceannasaí ar Airborne Forces of the Armed Forces of the Russian Federation

Dáta breithe: 9.1.1969

Áit bhreithe: Mospino, oblast Donetsk, Ukrainian SSR roimhe seo (Ukraine anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach agus Ceann Airborne Forces of the Armed Forces of the Russian Federation é Mikhail Teplinskiy. Ghlac The Airborne Forces of the Armed Forces of the Russian Federation páirt sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine agus bhí ar an láthair ar ar scaoileadh daoine in Bucha. Mar Cheann foirne Airborne Forces of the Armed Forces of the Russian Federation, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a dhéanann an t-aonad sin. Tá Mikhail Teplinskiy freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1468.

Nikolay Mikhailovich PARSHIN

(Николай Михайлович ПАРШИН)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Leifteanant-Ghinearál

Ceann an Main Rocket and Artillery Directorate of the Ministry of Defense of the Russian Federation

Dáta breithe: 20.12.1962

Áit bhreithe: Sráidbhaile Mordovskoye-Kolomasovo, Mordovian ASSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach agus Ceann an Main Rocket and Artillery Directorate of the Ministry of Defense of the Russian Federation é Nikolay Parshin. Sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, bhain airm na Rúise úsáid as diúracáin go minic sna hionsaithe ar thargaidí míleata agus sibhialtacha. Mar Cheann an Main Rocket and Artillery Directorate of the Ministry of Defense of the Russian Federation, tá sé freagrach as tuairgneáil a dhéanamh ar an Úcráin. Tá Nikolay Parshin freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1469.

Oleg Yurievich TSOKOV

(Олег Юрьевич ЦОКОВ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Maor-Ghinearál

Ceannasaí ar an 144th Motor Rifle Division of the 20th Combined Arms Army of the Armed Forces of the Russian Federation

Dáta breithe: 23.9.1971

Áit bhreithe: iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach agus Ceannasaí ar an 144th Motor Rifle Division of the 20th Combined Arms Army of the Armed Forces of the Russian Federation é Oleg Tsokov. Ghlac an 144th Motor Rifle Division of the 20th Combined Arms Army of the Armed Forces of the Russian Federation páirt sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Mar Cheannasaí ar an 144th Motor Rifle Division of the 20th Combined Arms Army of the Armed Forces of the Russian Federation, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a dhéanann an t-aonad sin. Tá Oleg Tsokov freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1470.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

(Рамиль Рахматуллович ИБАТУЛЛИН)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach — Maor-Ghinearál

Ceannasaí ar an 90th Guards Tank Division

Dáta breithe: 22.10.1976

Áit bhreithe: Bagishevo, Apastovsky District, Tatarstan, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach agus Ceannasaí ar an 90th Guards Tank Division é Ramil Ibatullin. Ghlac an 90th Guards Tank Division páirt sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Mar Cheannasaí ar an 90th Guards Tank Division, tá sé freagrach as na gníomhaíochtaí a rinne an t-aonad seo. Tá Ramil Ibatullin freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1471.

Sergey Viktorovich KARAKAEV

(Сергей Викторович КАРАКАЕВ)

Feidhm: Ceannaire míleata Rúiseach - Coirnéal Ginearál

Ceannasaí ar na Strategic Missile Forces

Dáta breithe: 4.6.1961

Áit bhreithe: Áit Bhreithe: sráidbhaile Troitskaya, Krymsky District, Krasnodar Territory iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is ceannaire míleata Rúiseach agus Ceannasaí ar Strategic Missile Forces of the Russian Federation é Sergey Karakaev. Bhuail diúracáin mhíleata Rúiseacha cuid mhór bonneagar sibhialtach - go háraithe soláthar cumhachta agus uisce - ar fud na hÚcráine. Mar Cheannasaí ar na Strategic Missile Forces, tá sé freagrach as an tuairgneáil straitéiseach a rinneadh ar bhonneagar sibhialtach san Úcráin. Tá Sergey Karakaev freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

1472.

Lenara Khakimovna IVANOVA

(Ленара Хакимовна ИВАНОВА)

Feidhm: Leas-Phríomh-Aire rialtas Phoblacht Bashkortostan agus aire teaghlaigh, saothair agus cosanta sóisialta Phoblacht Bhashkortostan

Náisiúntacht: Rúiseach

Dáta breithe: 31.12.1969

Áit bhreithe: Neftekamsk, Bashkir iarASSR, iarUSSR (Russian Federation anois)

Inscne: baineann

Is í Lenara Ivanova Leas-Phríomh-Aire rialtas Phoblacht Bashkortostan agus Aire Teaghlaigh, Saothair agus Cosanta Sóisialta Phoblacht Bhashkortostan. Sna róil sin, bhí sí freagrach as leanaí Úcránacha a dhíbirt go neamhdhleathach chuig Cónaidhm na Rúise. Ó chuir sí tús lena cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, d'aistrigh an Rúis a lán sibhialtach de chuid na hÚcráine chuig limistéir faoi fhorghabháil na Rúise nó chuig an Rúis féin agus is minic a dhiúltíonn sí gluaiseacht shábháilte do na sibhialtaigh sin nó a chuireann sí bac ar ghluaiseacht shábháilte go dtí na codanna neamháitithe den Úcráin. Tá Lenara Khakimovna Ivanova ar dhuine de na daoine is mó a bhfuil baint acu le leanaí a dhíbirt le forneart go dtí an Rúis agus lena n-uchtú chuig teaghlaigh Rúiseacha ina dhiaidh sin. Sáraíonn gníomhaíochtaí Lenara Ivanova cearta leanaí na hÚcráine agus sáraíonn siad dlí agus ord riaracháin na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá Lenara Ivanova freagrach as gníomhaíochtaí agus beartais a chur chun feidhme lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1473.

Vyacheslav Vyacheslavovich DUKHIN

ar a dtugtar freisin :Vyacheslav DUHIN

(Вячеслав Вячеславович ДУХИН)

Feidhm: Leas-Cheann Duma Oblast Mhoscó

Náisiúntacht: Rúiseach

Dáta breithe: 30.6.1980

Áit Bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Inscne: fireann

Is é Vyacheslav Dukhin leascheann rialtas réigiúnach Oblast Duma Mhoscó. Sa cháil sin, tá Vyacheslav Dukhin ag cuidiú go díreach le díbirt agus uchtú neamhdhleathach leanaí Úcránacha. Tá uchtú neamhdhleathach leanaí Úcránacha chuig teaghlaigh a bhfuil cónaí orthu ina réigiún á éascú aige agus rinne sé iarracht saoránacht Rúiseach a shocrú do na leanaí Úcránacha sin a díbríodh go neamhdhleathach. Tá na gníomhaíochtaí atá á saothrú ag Vyacheslav Dukhin mar chuid de straitéis níos leithne Chónaidhm na Rúise chun saoránaigh na hÚcráine a dhíbirt go neamhdhleathach. Ó chuir sí tús lena cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, d'aistrigh an Rúis a lán sibhialtach de chuid na hÚcráine chuig limistéir faoi fhorghabháil na Rúise nó chuig an Rúis féin agus is minic a dhiúltaigh sí gluaiseacht shábháilte do na sibhialtaigh sin nó a chuir sí bac ar ghluaiseacht shábháilte go dtí na codanna neamháitithe den Úcráin. Tá Vyacheslav Dukhin ar dhuine de na daoine is mó a bhfuil baint acu le leanaí a dhíbirt le forneart go dtí an Rúis agus lena n-uchtú chuig teaghlaigh Rúiseacha ina dhiaidh sin. Sáraíonn gníomhaíochtaí Vyacheslav Dukhin cearta leanaí na hÚcráine agus sáraíonn siad dlí agus ord riaracháin na hÚcráine.

Ar an gcaoi sin, tá Vyacheslav Dukhin freagrach as gníomhaíochtaí agus beartais a chur chun feidhme lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1474.

Tatiana Nikolaevna MOSKALKOVA

(Татьяна Николаевна МОСКАЛЬКОВА)

Feidhm: Coimisinéir Chónaidhm na Rúise um Chearta an Dhuine

Náisiúntacht: Rúiseach

Dáta breithe: 30.5.1955

Áit bhreithe: Vitebsk, Byelorussian Soviet Socialist Republic (Belarus anois)

Inscne: baineann

An áit a meastar ina bhfuil sí: Moscow, Russian Federation

Is í Tatiana Moskalkova Coimisinéir Chónaidhm na Rúise um Chearta an Dhuine. Sa cháil sin, feidhmíonn sí mar idirghabhálaí lárnach an rialtais, ag cur insintí oifigiúla chun cinn go gníomhach lena ndiúltaítear cleachtais scagacháin agus díbeartha Rúiseacha a cuireadh chun feidhme i leith mhuintir na hÚcráine. Deimhníonn foinsí údarásacha go bhfuil campaí scagacháin mar chuid den iarracht ollmhór atá á déanamh ag an Rúis chun ‘scagadh’ a dhéanamh ar mhuintir na hÚcráine mar bhealach chun éirí amach na hÚcráine a chur faoi chois agus dílseacht a fhorfheidhmiú i measc na ndaoine atá fágtha. Mar chuid d’oibríochtaí ‘scagtha’ na Rúise, rinne fórsaí agus ionadaithe na Rúise idir 900 000 agus 1.6 milliún saoránach Úcránach, lena n-áirítear na mílte leanaí, a cheistiú, a choinneáil agus a dhíbirt le forneart.

Agus í ag labhairt go poiblí, dhiúltaigh Tatiana Moskalkova go seasta gur díbríodh saoránaigh na hÚcráine, agus leis sin scaip sí bréagaisnéise go gníomhach thar ceann rialtas Chónaidhm na Rúise agus ar mhaithe le Rialtas Chónaidhm na Rúise.

Dá bhrí sin, tá Tatiana Moskalkova freagrach as gníomhaíochtaí agus beartais a chur chun feidhme lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1475.

Viktoria Vyacheslavovna YAKIMOVA

(Виктория Вячеславовна ЯКИМОВА

Feidhm: Cathaoirleach Board of the Gulfstream Foundation agus rannchuiditheoir le gníomhaíocht ‘charthanach’ na Rúiseach ar a dtugtar ‘Into the Hands of Children’

Náisiúntacht: Rúiseach

Áit bhreithe: Rovenky, Ukraine

Inscne: baineann

Eintitis chomhlachaithe: Gulfstream Foundation

Tá Viktoria Yakimova ar dhuine de na daoine is mó a chuireann le ‘misean daonnúil’ na Rúise dar teidieal ‘Into the Hands of Children’. Faoi chuimsiú na gníomhaíochta ‘Into the Hands of Children’, d’fhéach údaráis na Rúise - faoi stiúir Russian Commission for Children’s Rights - le leanaí Úcránacha a dhíbirt agus a uchtú go neamhdhleathach mar ‘chúnamh daonnúil’, mar dhea, le linn chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Agus í ag labhairt go poiblí, dearbhaigh Viktoria Yakimova go gcuidíonn sí go gníomhach leis an ngníomhaíocht ‘Into the Hands of Children’. Feidhmíonn sí go rialta mar phríomhurlabhraí don ‘mhisean daonnúil’ mar a thugtar air. Go suntasach, ó cuireadh tús leis an gcogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, d'aistrigh an Rúis a lán sibhialtach de chuid na hÚcráine chuig limistéir faoi fhorghabháil na Rúise nó chuig an Rúis féin agus is minic a chuir sí cosc ar ghluaiseacht shábháilte do na sibhialtaigh sin nó a chuir sí bac ar ghluaiseacht shábháilte go dtí na codanna sin den Úcráin atá faoi rialú ag an rialtas. Tá Viktoria Yakimova ar dhuine de na daoine is mó a bhfuil baint acu le leanaí a dhíbirt le forneart go dtí an Rúis agus lena n-uchtú chuig teaghlaigh Rúiseacha ina dhiaidh sin. Sáraíonn gníomhaíochtaí Viktoria Yakimova cearta leanaí na hÚcráine agus sáraíonn siad dlí agus ord riaracháin na hÚcráine.

Ar an gcaoi sin, tá Viktoria Yakimova freagrach as gníomhaíochtaí agus beartais a chur chun feidhme lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1476.

Hayk Arsenovich GASPARYAN

ar a dtugtar freisin Ayk Arsenovich GASPARYAN

ar a dtugtar freisin ‘Abrek’

(Айк Арсенович ГАСПАРЯН)

Dáta breithe: 20.7.1991

Náisiúntacht: Airméanach

Inscne: fireann

Feidhm: Ceannasaí fhórsaí ionsaitheacha de chuid ghrúpa Wagner le linn chath Soledar san Úcráin

Is é Hayk Gasparyan, ar a dtugtar “Abrek”, ceannasaí fhórsaí ionsaitheacha de chuid ghrúpa Wagner san Úcráin. Bhí sé ina cheannasaí ar na fórsaí le linn chath Soledar, i réigiún Donetsk na hÚcráine, i mí Eanáir 2023 agus bhronn Uachtarán Chónaidhm na Rúise Gradam Crógachta as crógacht ar an láthair chatha air as páirt a ghlacadh san iarracht chogaidh san Úcráin an 31 Nollaig 2022. Sa phost sin dó, tá sé freagrach go díreach as oibríochtaí a chomhordú agus a phleanáil mar chuid de chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1477.

Anton Olegovich ELIZAROV

ar a dtugtar freisin YELIZAROV

(Антон Олегович ЕЛИЗАРОВ)

Dáta breithe: 1981

Áit bhreithe: Rostov Oblast, USSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Feidhm: Ceannasaí míleata Ghrúpa Wagner

Is é Anton Elizarov, códainm ‘Lotus’, ceannasaí míleata aonad Wagner atá freagrach as baile Soledar na hÚcráine a ghabháil i mí Eanáir 2023. Sa phost sin dó, tá sé freagrach as oibríochtaí a chomhordú agus a phleanáil agus as amhais a imscaradh. Tá ról ghníomhach aige i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1478.

Alexandr Semenovich BROD

(Александр Семёнович БРОД)

Feidhm: Comhalta de Presidential Council for the Development of Civil Society and Human Rights,

Cathaoirleach ar chomhairle chomhordaithe na heagraíochta poiblí Uile-Rúisí ‘Lawyers for the rights and worthy life of a person’

Dáta breithe: 19.8.1969

Áit bhreithe: Kuibyshev, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Is dlíodóir Rúiseach agus cosantóir chearta an duine é Alexandr Brod atá dílis don Chreimil. Is comhalta é den Presidential Council for Civil Society and Human Rights. Ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá bonn cirt tugtha aige don ionradh a rinne an Rúis, agus scaip sé bolscaireacht agus bréagaisnéis Rúiseach faoin gcogadh. Shéan sé freagracht Armed Forces of the Russian Federation as coireanna cogaidh a rinneadh in Bucha, agus chuir sé an milleán go bréagach ar fhórsaí na hÚcráine as an sléacht. Scaip sé mífhaisnéis freisin faoi choireanna Naitsithe a cuireadh i leith Rialtas na hÚcráine i gcoinne a mhuintire féin.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Daoine aonair comhlachaithe: President Vladimir Putin.

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for the Development of Civil Society and Human Rights

Eagraíocht phoiblí Uile-Rúiseach ‘Lawyers for the rights and worthy life of a person’

 

25.2.2023

1479.

Valery Aleksandrovich FADEYEV

(Валерий Алексаандрович ФАДЕЕВ)

Feidhm: Iriseoir, iar-rúnaí ar Civic Chamber of the Russian Federation, Cathaoirleach reatha an Presidential Council for Civil Society and Human Rights

Dáta breithe: 10.10.1960

Áit bhreithe: Tashkent, Uzbek SSR (Uzbekistan anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Is comhalta é Valery Fadayev den Presidential Council for Civil Society and Human Rights. Chuidigh sé leis an gcomhlacht sin a chur faoi réir líne pholaitiúil Rialtas Chónaidhm na Rúise maidir le hionradh na Rúise ar an Úcráin. Tá sé ina chomhairleoir do Vladimir Putin.

Ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá bonn cirt tugtha aige don ionradh a rinne an Rúis, agus scaip sé bolscaireacht agus bréagaisnéis Rúiseach faoin gcogadh. Thacaigh sé leis an ionghabháil neamhdhleathach a rinne Cónaidhm na Rúise ar an gCrimé agus Sevastopol in 2014, agus leis na reifrinn neamhdhleathacha i gcríocha na hÚcráine atá faoi fhorghabháil shealadach in 2022.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: President Vladimir Putin.

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for the Development of Civil Society and Human Rights

 

25.2.2023

1480.

Igor Stanislavovich ASHMANOV

(И’горь Станисла’вович АШМА’НОВ)

Feidhm: Comhalta den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, Saineolaí Teicneolaíochta Faisnéise, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Ashmanov & Partners, Uachtarán Kribrum

Dáta breithe: 9.1.1962

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Is saineolaí TF agus fiontraí Rúiseach é Igor Ashmanov. Is comhalta é den Presidential Council for Civil Society and Human Rights. Ba confidant é de chuid Vladimir Putin a bhí in oifig mar uachtarán le linn a fheachtais uachtaránachta in 2018.

Ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá bonn cirt tugtha aige don ionradh a rinne an Rúis, agus scaip sé bolscaireacht agus bréagaisnéis Rúiseach faoin gcogadh. Mhol sé an chinsireacht chogaidh a neartú i gCónaidhm na Rúise.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Valery Fadeyev

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for Civil Society and Human Rights,

Ashmanov & Partners, Kribrum

 

25.2.2023

1481.

Kirill Valeryevich VYSHINSKY

(Rúisis: Кирилл Валериевич ВЫШИНСКИЙ;

Úcráinis: Кирило Валерiйович ВИШИНСЬКИЙ)

Feidhm: Comhalta den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Rossiya Segodnya Media Group

Dáta breithe: 19.2.1967

Áit bhreithe: Dnipro, Ukrainian SSR (now Ukraine)

Náisiúntacht: Rúiseach, Úcráineach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Valery Fadeyev

Is bolscaire Rúiseach é Kirill Vyshinsky. Is stiúrthóir feidhmiúcháin é ar Rossiya Segodnya, grúpa meán atá nasctha le rialtas na Rúise agus a mhaoinítear as buiséad cónaidhme Chónaidhm na Rúise. Tríd an bhfo-eagraíocht meán atá aige, Sputnik, scaip Rossiya Segodnya bolscaireacht agus bréagaisnéis a bhí fabhrach don Chreimil maidir le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Is comhalta Kirill Vyshinsky den Presidential Council for Civil Society and Human Rights.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1482.

Alexandr Igorevich KOTS

(Алекса’ндр И’горевич КОЦ)

Feidhm: Comhalta den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, Comhalta den mheitheal maidir leis an ‘special military operation’ (cogadh) san Úcráin, comhfhreagraí speisialta Komsomolskaya Pravda

Dáta breithe: 3.11. Dáta breithe: 7.8.1978

Áit bhreithe: Sakhalinsk Oblast, iarUSSR (Russian Federation anois)

Is comhfhreagraí speisialta é Alexandr Kots leis an nuachtán tablóideach Komsomolskaya Pravda atá fabhrach don Chreimil. Is comhalta é den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, agus is ball é dá mheitheal maidir leis an ‘special military operation’ (cogadh) san Úcráin.

Thug sé tacaíocht do chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Scaip sé bréagaisnéis agus bolscaireacht na Rúise faoin gcogadh agus faoi na reifrinn neamhdhleathacha i gcríocha na hÚcráine atá faoi fhorghabháil go sealadach. D’iarr sé go ndéanfadh an Rúis ionsaithe ar bhonneagar sibhialtach na hÚcráine gan beann ar an tionchar a bheadh aige sin ar dhaonra sibhialta na tíre.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Valery Fadeyev

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for Civil Society and Human Rights,

Komsomolskaya Pravda

 

25.2.2023

1483.

Marina Magomednebiyevna AKHMEDOVA

(Марина Магомеднебиевна АХМЕДОВА)

Feidhm: Scríbhneoir agus iriseoir,

Eagarthóir an eagráin ar líne de Regnum,

Leas-eagarthóir ar phríomheagarthóir na hirise Russkiy Reporter,

Is comhalta é den Presidential Council for Civil Society and Human Rights

Is scríbhneoir Rúiseach í Marina Akhmedova. Is comhalta í den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, agus is ball í dá mheitheal maidir leis an ‘special military operation’ (cogadh) san Úcráin.

Ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá tacaíocht tugtha aici don ionradh a rinne an Rúis, agus scaip sí bolscaireacht agus bréagaisnéis Rúiseach faoin gcogadh.

Dá bhrí sin, tá sí freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Dáta breithe: 11.2.1977

Áit bhreithe: Tomsk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for Civil Society and Human Rights,

Regnum

 

25.2.2023

1484.

Maxim Adolfovich ZAMSHEV

(Максим Адольфович ЗАМШЕВ)

Feidhm: Is comhalta é den Presidential Council for Civil Society and Human Rights,

Príomheagarthóir Literaturnaya Gazeta, Leas-Chathaoirleach bhord bhrainse Mhoscó den Union of Writers of Russia, Comhalta den Union of Journalists of Russia

Is scríbhneoir Rúiseach é Maxim Zamshev. Is comhalta é den Presidential Council for Civil Society and Human Rights. Is príomheagarthóir é freisin ar Literaturnaya Gazeta. Ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá tacaíocht tugtha aige don ionradh a rinne an Rúis, agus scaip sé bolscaireacht agus bréagaisnéis Rúiseach faoin gcogadh.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Dáta breithe: 27.4.1972

Áit bhreithe: Moscow, former USSR (now Russian Federation)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Valery Fadeyev

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for Civil Society and Human Rights, Eagraíocht phoiblí Uile-Rúiseach Union of Writers of Russia, Literaturnaya Gazeta

 

25.2.2023

1485.

Nikolai Fyodorovich IVANOV

(Никола’й Фёдорович ИВАНО’В)

Feidhm: Comhalta den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, Cathaoirleach Bhord na hEagraíochta poiblí Uile-Rúisí ‘Union of Writers of Russia’

Dáta breithe: 8.6.1956

Áit bhreithe: Strachovo, Briansk Oblast, iarUSSR (Russian Federation anois)

Is scríbhneoir agus bolscaire Rúiseach é Nikolai Ivanov. Is comhalta é den Presidential Council for Civil Society and Human Rights. Ina theannta sin is é an Cathaoirleach ar bhord Union of Volunteers of Donbas.

Ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá tacaíocht tugtha aige do na gníomhaíochta atá á ndéanamh ag an Rúis, agus scaip sé bolscaireacht agus bréagaisnéis Rúiseach faoin gcogadh. Bhain Yunarmiya úsáid as an tsiombail mhíleata ‘Z’ go poiblí atá in úsáid i mbolscaireacht na Rúise chun cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a chur chun cinn.

Dá bhrí sin, tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Valery Fadeyev

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for Civil Society and Human Rights, Eagraíocht phoiblí Uile-Rúiseach Union of Writers of Russia

 

25.2.2023

1486.

Yulia Alexandrovna BELEKHOVA

(Юлия Александровна БЕЛЕХОВА)

Feidhm: Comhalta den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, ceann na meithle ar an ‘special military operation’ (cogadh) san Úcráin, ceann chraobh réigiúnach Mhoscó den chomhghuaillíocht pholaitiúil atá ar son Putin, ar a dtugtar All-Russia People’s Front.

Is comhalta í den Presidential Council for Civil Society and Human Rights, agus is í an cathaoirleach ar mheitheal na Comhairle maidir leis an ‘special military operation’ (cogadh) san Úcráin. Tá sí ina ceann freisin ar chraobh réigiúnach Mhoscó den All-Russia People’s Front atá ar son Putin. Thacaigh sí le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus ghlac sí páirt sna himeachtaí bolscaireachta chun tacú leis an gcogadh.

Dá bhrí sin, tá sí freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Dáta breithe: 10.11.1982

Áit bhreithe: Noginsk, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: baineann

Eintitis chomhlachaithe: Presidential Council for Civil Society and Human Rights

 

25.2.2023

1487.

Vyacheslav Oleksandrovych BOGUSLAYEV

(Вячесла’в Алекса’ндрович БОГУСЛА’ЕВ)

Feidhm: General director of JSC MOTOR SICH,

Iarchomhalta de pharlaimint na hÚcráine

Dáta breithe: 28.10.1938

Áit bhreithe: Oral/ Uralsk, iarUSSR (Kazachstan anois)

Náisiúntacht: Úcránach, Rúiseach

Inscne: fireann

Is iar-ionadaí Úcránach é Vyacheslav Boguslayev ar Party of Regions atá ar son na Rúise agus is é príomh-scairshealbhóir na cuideachta JSC MOTOR SICH, monaróir innill aerárthaí Úcránach. Tá sé freagrach as innill a sholáthar d’arm na Rúise chun héileacaptair comhraic a tháirgeadh agus a dheisiú (Mi-8, Mi24, Mi28 agus Ka-52), a úsáideadh go forleathan le linn na coinbhleachta san Úcráin, go háirithe ag tús an chogaidh. Lean sé de threalamh míleata a chur ar fáil do thrúpaí na Rúise in ainneoin na coinbhleachta. Tá sé freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1488.

Abualfazl NAZERI

(ابو الفضل نظری)

Feidhm: Leaschathaoirleach bhord Paravar Pars Company

Dáta breithe: 14.9.1969

Áit bhreithe: Shahryar, Iran

Náisiúntacht: Iaránach

Inscne: Fireann

Uimhreacha eile doiciméad aitheantais: 4910857826 (Iran)

Eintitis chomhlachaithe: Paravar Pars Company

Is é Abualfazl Nazeri leaschathaoirleach bhord Paravar Pars Company, a thairg Aerárthaí Gan Foireann do IRGC Aerospace Force (IRGC AF) agus tá tástálacha déanta aige ar Aerárthaí Gan Foireann do IRGC Navy. Go sonrach, bhí baint ag Paravar Pars Company le taighde, forbairt agus táirgeadh Shahed-171 de chuid na hIaráine, Aerárthach Gan Foireann arna fhorbairt ag IRGCAF. Tá Aerárthaí Gan Foireann Shahed-171 arna dtairgeadh san Iaráin á n-úsáid ag Cónaidhm na Rúise sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Agus an ról sin aige, tá sé freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1489.

Abulghasem VALAGOHAR

(Abolghasem VALAGOHAR,

Abualqassem VALAGOHAR)

Feidhm: Comhalta ar bhord Paravar Pars Company

Dáta breithe: 5.8.1969

Áit bhreithe: Behbahan, Iran

Náisiúntacht: Iaránach

Inscne: fireann

Uimhreacha eile doiciméad aitheantais: 1860747957 (Iran)

Eintitis chomhlachaithe: Paravar Pars Company

Is comhalta é Abualfazl Nazeri ar bhord Paravar Pars Company, a thairg Aerárthaí Gan Foireann do IRGC Aerospace Force (IRGC AF) agus tá tástálacha déanta aige ar Aerárthaí Gan Foireann do IRGC Navy. Go sonrach, bhí baint ag Paravar Pars Company le taighde, forbairt agus táirgeadh Shahed-171 de chuid na hIaráine, Aerárthach Gan Foireann arna fhorbairt ag IRGCAF. Tá Aerárthaí Gan Foireann Shahed-171 arna dtairgeadh san Iaráin á n-úsáid ag Cónaidhm na Rúise sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Agus an ról sin aige, tá sé freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1490.

Hossein SHAMSABADI

Feidhm: Stiúrthóir Bainistíochta agus Príomhfheidhmeannach Paravar Pars Company

Dáta breithe: 4.6.1974

Áit bhreithe: Tehran, Iran

Náisiúntacht: Iaránach

Inscne: fireann

Uimhreacha eile doiciméad aitheantais: 2181176574 (an Iaráin)

Eintitis chomhlachaithe: Paravar Pars Company

Is é Hossein Shamsabadi Stiúrthóir Bainistíochta agus Príomhfheidhmeannach Paravar Pars Company, a tháirg Aerárthaí Gan Foireann do IRGC Aerospace Force (IRGC AF) agus tá tástálacha déanta aige ar Aerárthaí Gan Foireann do IRGC Navy. Go sonrach, bhí baint ag Paravar Pars Company le taighde, forbairt agus táirgeadh Shahed-171 de chuid na hIaráine, Aerárthach Gan Foireann arna fhorbairt ag IRGCAF. Tá Aerárthaí Gan Foireann Shahed-171 arna dtairgeadh san Iaráin á n-úsáid ag Cónaidhm na Rúise sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Agus an ról sin aige, tá sé freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1491.

Ghassem DAMAVANDIAN

(قاسم دماوندیان)

Feidhm: Cathaoirleach bhord stiúrthóirí Qods Aviation Industries

Dáta breithe: 2.5.1968

Áit bhreithe: Tehran, Iran

Náisiúntacht: Iaránach

Inscne: fireann

Uimhreacha eile doiciméad aitheantais: 0052944492 (an Iaráin)

Eintitis chomhlachaithe: Qods Aviation Industries

Is é Ghassem Damavandian Príomhfheidhmeannach agus stiúrthóir bainistíochta Qods Aviation Industry (QAI), eintiteas atá ag díol dróin Mohajer-6 leis an Rúis chun iad a úsáid i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Agus an ról sin aige, tá sé freagrach, dá bhrí sin, as gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1492.

Kirill Alekseevich KLEIMENOV

(Кирилл Алексеевич КЛЕЙМЕНОВ)

Feidhm: Leas-Ardstiúrthóir, Stiúrthóir Information Programs Directorate, Comhalta de Bhord Stiúrthóirí Channel One (Pervyi Kanal)

Dáta breithe: 20.9.1972

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Konstantin Ernst — Príomhfheidhmeannach Channel One, Russia

Tá Kirill Kleimenov ina Leas-Ardstiúrthóir, Stiúrthóir Information Programs Directorate agus ina Chomhalta de Bhord Stiúrthóirí Pervyi Kanal (Channel One), mórchainéal teilifíse na Rúise atá faoi rialú díreach buan Chónaidhm na Rúise. Déanann Pervyi Kanal macalla ar bheartais údaráis na Rúise agus tacaíonn sé leo trína ghníomhaíochtaí bolscaireachta. Le linn an chogaidh ar an Úcráin , tá Pervyi Kanal ar cheann de na hionstraimí is gníomhaí agus is suntasaí chun scéal na Creimile a scaipeadh chun tacú leis an gcogadh le tráchtaireachtaí foghacha agus an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine, ag tacú le hionghabháil neamhdhleathach ar an gCrimé, agus le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

25.2.2023

 

 

Eintitis chomhlachaithe: Channel One (Pervyi Kanal)

19 Akademika Korolyova Street Moscow 127427

Russian Federation

Faisnéis eile aitheantais: Iar-láithreoir teilifíse an chraolta nuachta ‘Новости’ ar Channel One (Pervyi Kanal); Comhalta den Council for awarding prizes of the Government of the Russian Federation in the field of mass media

Mar Leas-Ardstiúrthóir agus Stiúrthóir Information Programs Directorate, tá tionchar díreach ag Kirill Kleimenov ar an ábhar ar Pervyi Kanal agus ar an gcaoi a gcuireann sé faisnéis in iúl faoi chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus faoi na céimeanna a ghlacann rialtas na Rúise.

Dá bhrí sin, tacaíonn sé le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

1493.

Alexander Zavenovich

AKOPOV

(Александр Завенович АКОПОВ)

Feidhm: Leas-Phríomhfheidhmeannach ‘National Media Group’

Dáta breithe: 22.11.1957

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: BALANOVA Svetlana Evgenievna

БАЛАНОВА Светлана Евгеньевна

Príomhfheidhmeannach ‘NATIONAL MEDIA GROUP’

Is é Alexander Akopov Leas-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin National Media Group (NMG), cuideachta mhór sealbhaíochta meán a rialaíonn eagraíochtaí meán a bhfuil bolscaireacht agus bréagaisnéis á scaipeadh go gníomhach acu a bhaineann le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Tá sé ina ionadaí ar Svetlana Balanova, ceann National Media Group (NMG) agus

Is é National Media Group (NMG) a bhunaigh 28 fiontar meán sa Rúis, lena n-áirítear Channel One, Channel 5, REN TV agus STS, 78.ru agus eile, an nuachtán náisiúnta Izvestia, Delovoy Peterburg. Mar aon leis a bheith ina Leas-Phríomhfheidhmeannach ar National Media Group (NMG), tá Alexander Akopov ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar STS freisin, ceann de na príomhchainéil teilifíse de chuid NMG.

25.2.2023

 

 

Liostaithe faoi Chinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 16.12.2022

KABAYEVA Alina Maratovna

КАБАЕВА Алина Маратовна

Cathaoirleach bhord stiúrthóirí National Media Group CJSC

Liostaithe faoi Chinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 03.06.2022

Eintitis chomhlachaithe:

National Media Group,

cláruimhir – 1087746152207

Uimhir Aitheantais Cáiníocóra – 7704676655

Ós rud é go bhfuil Alexander Akopov ar cheann de phríomhfheidhmeannaigh National Media Group (NMG), tá sé freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin. Ina theannta sin, tá baint aige le Svetlana Balanova

25.2.2023

 

 

Seoladh: 119034, Moscow, Prechistenskaya embankment, 13, building 1, Russia

Liostaithe faoi Chinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 16.12.2022

Gas Industry Insurance Company SOGAZ — úinéir mionlaigh REN TV

cláruimhir – 1027739820921

Uimhir Aitheantais Cáiníocóra - 7736035485

Seoladh: 107078, Moscow, Academician Sakharova Ave., 10, Russia

Liostaithe faoi Chinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 28.02.2022

 

25.2.2023

1494.

Evgeniy Vladimirovich BEKASOV

(Евгений Владимирович БЕКАСОВ)

Feidhm:

Príomheagarthóir Rossiya 24 Channel TV

Dáta breithe: 14.10.1980

Áit bhreithe: Kaliningrad, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Oleg Borisovich DOBRODEEV/Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ, Ard-Stiúrthóir VGTRK. Liostaithe faoi Chinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 8 Aibreán 2022.

Is é Evgenyi Bekasov Príomh-eagarthóir Rossiya 24, cainéal teilifíse mór na Rúise atá mar chuid de VGTRK (All-Russian State Television and Radio Broadcasting Company), cuideachta sealbhaíochta meán faoi rialú agus úinéireacht Chónaidhm na Rúise. Déanann Rossiya 24 beartais údaráis na Rúise a chraobhscaoileadh agus tacaíonn sé leo trína ghníomhaíochtaí bolscaireachta. Le linn an chogaidh ar an Úcráine, tá Rossiya 24 ar cheann de na hionstraimí is gníomhaí agus is tábhachtaí chun scéal na Creimile a scaipeadh chun tacú leis an gcogadh le tráchtaireachtaí foghacha agus an bonn a bhaint d’iomláine chríochach na hÚcráine, ag tacú le hionghabháil neamhdhleathach ar an gCrimé, agus le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

Mar phríomheagarthóir Rossiya 24, tá tionchar díreach aige ar an gcaoi a gcuireann an eagraíocht meán faisnéis in iúl faoi chogadh na Rúise ar an Úcráin agus faoi na céimeanna a ghlacann rialtas na Rúise. Dá bhrí sin, tacaíonn sé le gníomhaíochtaí agus beartais a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Andrey Olegovich KONDRASHOV/Андрей Олегович КОНДРАШОВ, Céad Leas-Ard-Stiúrthóir VGTRK.

Eintitis chomhlachaithe: Всеросси’йская госуда’рственная телевизио’нная и радиовеща’тельная компа’ния (ВГТРК)

 

25.2.2023

 

 

All-Russia Television and Radio Broadcasting Company (VGTRK)

cláruimhir – 1027700310076

Seoladh: 125373, Moscow, Pokhodnyy Proyezd 3-2, Russia

125373, Москва город, Походный проезд, домовладение 3, стр.2, Pоссия

Liostaithe faoi Chinneadh 2014/145/CBES ón gComhairle an 16.12.2022

 

25.2.2023

1495.

Milosh Eduardovich WAGNER

(Милош Эдуардович ВАГНЕР)

Feidhm: Leas-Cheann an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Dáta breithe: 14.10.1979

Áit bhreithe: Ukhta, Komi Republic, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Andrey Yurievich Lipov

Eintitis chomhlachaithe: Roskomnadzor

Is é Milosh Wagner an leas-cheann ar an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor). Is é Roskomnadzor gníomhaireacht stáit na Rúise atá freagrach as cumarsáid, teicneolaíocht faisnéise agus na meáin ollchumarsáide. Tá beartas stáit na cinsireachta curtha chun feidhme aige i leith eagraíochtaí neamhspleácha meán.

Mar leas-cheann Roskomnadzor, déanann Milosh WAGNER maoirseacht ar an Roinn um Chosaint Chearta Ábhar Sonraí Pearsanta agus ar an Oifig um Thacaíocht Dlí. Tá sé freagrach as cinntí as ar eascair teorannú ar an rochtain ar fhaisnéis do shochaí na Rúise, forfhaireachas ar úsáideoirí idirlín na Rúise agus dúnadh na n-eagraíochtaí meán neamhspleácha Rúiseacha. Cruthaítear spás faisnéise a ndéantar cinsireacht air leis na gníomhaíochtaí sin, ina gcuirtear cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine chun cinn, ina gcabhraítear agus ina dtacaítear leis an gcogadh sin.

Dá bhrí sin, tá Milosh WAGNER freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1496.

Vladimir Viktorovich LOGUNOV

(Владимир Викторович ЛОГУНОВ)

Feidhm: Leas-Cheann an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)

Dáta breithe: 1.11.1982

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Daoine aonair comhlachaithe: Andrey Yurievich Lipov

Eintitis chomhlachaithe: Roskomnadzor

Faisnéis eile aitheantais: Comhairle Stáit Gníomhach Chónaidhm na Rúise, an dara grád

Is é Vladimir Logunov an leas-cheann ar an Russian Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor). Is é Roskomnadzor gníomhaireacht stáit na Rúise atá freagrach as cumarsáid, teicneolaíocht faisnéise agus na meáin ollchumarsáide. Tá beartas stáit na cinsireachta curtha chun feidhme aige i leith eagraíochtaí neamhspleácha meán.

Mar leas-cheann Roskomnadzor, déanann Vladimir Logunov maoirseacht ar na ranna airgeadais, riaracháin agus lóistíochta agus tá sé ríthábhachtach i bhfeidhmiú Roskomnadzor. Thacaigh sé leis an dlí ‘On the activities of foreign entities on the “Internet” telecommunications network in the territory of the Russian Federation’ [Maidir le gníomhaíochtaí eintiteas eachtrach ar an líonra teileachumarsáide Idirlín i gcríoch Chónaidhm na Rúise], rud a mhéadaigh clúdach na gcinsirí stáit ar chuideachtaí idirlín. Tá sé freagrach as cinntí as ar eascair teorannú ar an rochtain atá ag sochaí na Rúise ar fhaisnéis. Cruthaítear spás faisnéise a ndéantar cinsireacht air leis na gníomhaíochtaí sin, ina gcuirtear cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine chun cinn, ina gcabhraítear agus ina dtacaítear leis an gcogadh sin.

25.2.2023

 

 

 

Dá bhrí sin, tá Vladimir Logunov freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

 

1497.

Yakov Iosifovich KAZAKOV

Dá ngairtear freisin: Yaakov KEDMI Yasha KAZAKOV

(Яков Иосифович КАЗАКOВ)

Feidhm: iar-pholaiteoir, iar-thaidhleoir, iar-thráchtaire polaitíochta, rannpháirtí rialta i seónna cainte theilifís an stáit atá ar son na Creimile

Dáta breithe: 5.3.1947

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Iosraelach

Inscne: fireann

Is tráchtaire polaitiúil é Yakov Kedmi (Kazakov) agus rannpháirtí rialta ar sheónna bolscaireachta theilifís an stáit atá ar son na Creimile. Tá a chuid ráiteas faoin Úcráin ar aon dul leis na ráitis is conspóidí a dhéanann oifigigh agus bolscairí na Rúise. Cháin Yaakov Kedmi (Kazakov) an Úcráin, chuir sé Naitsíochas i leith cheannaireacht na hÚcráine, agus chuir sé ina leith gur bagairt mhíleata í ar na Poblachtaí dá ngairtear dóibh Donetsk agus Luhansk agus ar an Rúis. Thug bonn cirt do chogadh foghach míleata na Rúise ar an Úcráin, ag rá go raibh sé dosheachanta. Tá sé ráite ag Yakov Kedmi (Kazakov) gur gá don Rúis críocha na hÚcráine a rialú agus cheistigh sí státacht na hÚcráine. Mhaígh sé go mbeidh aon chríoch de chuid na hÚcráine a bheadh fágtha faoi réimeas na hÚcráine ina bagairt don Rúis, mar go n-iompófaí í ina bunáit mhíleata i gcoinne na Rúise. Níor chuir sé as an áireamh an rogha go bhféadfadh arm na Rúise forghabháil a dhéanamh ar an Úcráin uile, go ndéanfaidís scriosadh iomlán ar arm na hÚcráine agus go ndéanfaí leachtú iomlán ar cheannaireacht reatha na hÚcráine.

25.2.2023

 

 

 

Dá bhrí sin, tá Yakov Kedmi (Kazakov) freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus le beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó de chobhsaíocht nó shlándáil na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus na beartais sin ar an méid sin.

 

1498.

Sergey Yervandovich KURGINYAN

(Сергей Ервандович КУРГИНЯН)

Feidhm: Polaiteoir Rúiseach, eolaí polaitiúil, bunaitheoir agus ceannaire ar ghluaiseacht Rúiseach ar a dtugtar Essence of Time.

Dáta breithe: 14.11.1949

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Is polaiteoir Rúiseach, eolaí polaitiúil, bunaitheoir agus ceannaire ar ghluaiseacht Rúiseach ar a dtugtar ‘Essence of Time’ é Sergey Kurginyan. Glacann Sergey Kurginyan páirt go rialta i gcláir bholscaireachta ar son na Creimile, lena n-áirítear ‘Evening with Vladimir Solovyov’ ar chainéal teilifíse stáit ‘Russia-1’. Tagann a ráitis phoiblí maidir leis an Úcráin leis an reitric a bhíonn ag oifigigh agus bolscairí na Rúise. Ceistíonn Sergey Kurginyan go córasach iomláine chríochach na hÚcráine, d’iarr sé go ndéanfadh an Rúis forghabháil ar an Úcráin agus go ndéanfaí dínaitsiú ar an tír. Chuir sé in iúl go poiblí go dtacaíonn sé le bréagreifrinn na Rúise maidir le críocha ceannasacha na hÚcráine a áireamh mar chuid den Rúis.

Dá bhrí sin, tá Sergey Kurginyan freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

1499.

Vitaliy Tovievich TRETYAKOV

(Виталий Товиевич ТРЕТЬЯКОВ)

Feidhm: Iriseoir agus eolaí polaitiúil Rúiseach, Déan Higher School of Television ag M. V. Lomonosov Moscow State University.

Dáta breithe: 2.1.1953

Áit bhreithe: Moscow, iarUSSR (Russian Federation anois)

Náisiúntacht: Rúiseach

Inscne: fireann

Is iriseoir agus eolaí polaitiúil Rúiseach, agus Déan Higher School of Television ag M. V. Lomonosov Moscow State University é Vitaliy Tretyakov. Glacann V. Tretyakov páirt go rialta i gcláir bholscaireachta ar son na Creimile, lena n-áirítear ‘Evening with Vladimir Solovyov’ ar chainéal teilifíse stáit ‘Russia-1’. Tagann a ráitis phoiblí maidir leis an Úcráin leis an reitric a bhíonn ag oifigigh agus bolscairí na Rúise. Tugann Vitaliy Tretyakov údar le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine go leanúnach agus iarrann sé go scriosfaí rialtas na hÚcráine, ceistíonn sé stát na hÚcráine, éilíonn sé go mbeidh an bua deiridh ag an Rúis gan aon ghéilleadh agus dearbhaíonn sé a thuairim nach mór críoch uile na hÚcráine a fhorghabháil. Líomhnaíonn sé go bhfuil an Úcráin ag tabhairt ar an Rúis airm núicléacha a úsáid.

Dá bhrí sin, tá Vitaliy Tretyakov freagrach as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí nó beartais iad lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

 

Eintitis

 

Ainm

Faisnéis aitheantais

Cúiseanna

Dáta an liostaithe

“175.

All-Russia People’s Front (ONF)

(Rúisis: Общероссийский народный фронт)

Seoladh: 40th Building, Mosfilmovskaya Street, Moscow, Russia, 119285

Cineál eintitis: Public organisation of the Russian Federation

Dáta clárúcháin: 6.9.2013

Áit chlárúcháin: Moscow, Russian Federation

Uimhir chlárúcháin: 1137799016695

Príomhionad gnó: Russia

Is gluaiseacht shóisialta é All-Russia People’s Front (ONF) a cruthaíodh i mí na Bealtaine 2011 mar chomhghuaillíocht d’eagraíochtaí sochpholaitiúla ar mholadh Phríomh-Aire na Rúise Vladimir Putin, a leanann de bheith ina cheannaire air. Tá sé mar aidhm ag ONF comhghuaillíochtaí foirmiúla a chruthú idir an pháirtí United Russia agus an iliomad eagraíochtaí neamhrialtasacha Rúiseacha. I gcomhthéacs chogadh na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá feachtas sóisialta á eagrú ag ONF ‘All for Victory!’, trína mbailíonn sé síntiúis fhisiceacha agus airgeadais chun tacú le haonaid mhíleata ‘Donetsk People’s Republic’ and ‘Luhansk People’s Republic’, mar a ghairtear díobh.

25.2.2023

 

 

 

Is le ONF na cearta do thrádmharc na siombaile ‘Z’, a úsáidtear chun tacaíocht a thaispeáint don chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine agus Armed Forces of the Russian Federation. Bhí comhaltaí ONF freagrach as roinnt cruinnithe poiblí a eagrú chun tacú le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, agus baineadh úsáid fhorleathan as an tsiombail ‘Z’.

Tá ONF freagrach, dá bhrí sin, as tacú le gníomhaíochtaí agus beartais, agus as iad a chur chun feidhme, ar gníomhaíochtaí agus beartais iad a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine, agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí agus beartais sin ar an méid sin.

 

176.

National Wealth Fund of the Russian Federation

(Rúisis: Фонд национального благосостояния Российской Федерации)

Seoladh: st. Ilyinka, 9 building 1, 109097, Moscow, Russia

Cineál eintitis: Fund of the Russian Federation

Dáta clárúcháin: 1.10.2010

Áit chlárúcháin: Moscow, Russian Federation

Uimhir aitheantais chánach: 7710168360

Uimhir chlárúcháin: 1037739085636

Príomhionad gnó: Russia

Is cúlchiste faoi rialú an rialtais é The National Wealth Fund of the Russian Federation. De réir an Ministry of Finance, bhí 13,6 trilliún RUB sa chiste, cothrom le 10.2 % d’olltáirgeacht intíre na Rúise a réamh-mheasadh ar dtús le haghaidh 2022.

Úsáideadh an National Wealth Fund chun easnamh bhuiséad cónaidhme na Rúise a chumhdach le linn an chogaidh fhoghaigh i gcoinne na hÚcráine agus tá rialtas na Rúise ag fáil faoi réir le heasnaimh bhuiséid a chumhdach in 2023 agus in 2024 le hacmhainní ón National Wealth Fund.

Dá bhrí sin, tá The National Wealth Fund freagrach as tacaíocht airgeadais a thabhairt do Rialtas Chónaidhm na Rúise, arb é an rialtas sin atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

 

 

Eintitis chomhlachaithe: Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

Banc VTB

Sberbank Gazprombank Ministry of Finance

 

 

177.

Avrora JSC

(ar a dtugtar freisin Avrora; ar a dtugtar freisin Aurora; ar a dtugtar freisin Concern Avrora Scientific And Production Association Joint Stock Company; ar a dtugtar freisin; ar a dtugtar freisin AO ‘Kontsern ‘NPO ‘Avrora’)

(Rúisis: Акционерное Общество ‘Концерн ‘Научно-Производственное Объединение ‘Аврора’)

Áit chlárúcháin: Russian Federation (194021, Saint Petersburg, ul. Karbysheva, 15)

Dáta clárúcháin: 27.2.2009

Uimhir chlárúcháin: 7802463197 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation:

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Konstantin Yurevich Shilov (Stiúrthóir Ginearálta)

JSC ‘NRK-R.O.S.T.’ (Bunaitheoir)

JSC ‘KMP’ (Bunaitheoir)

Is fiontar tosaigh Avrora JSC in earnáil cosanta muirí na Rúise. Tá ceadúnas gníomhach ag Avrora JSC ó Russian Ministry of Industry and Trade chun airm agus trealamh míleata a fhorbairt, chomh maith le ceadúnas ón State Atomic Energy Corporation (Rosatom) chun ‘obair a dhéanamh ar úsáid fuinnimh adamhach chun críoch cosanta, lena n-áirítear forbairt arm núicléach agus stáisiúin cumhachta núicléiche chun críocha míleata’. Aithnítear Avrora JSC go forleathan as a chuid gníomhaíochtaí i réimsí na forbartha, táirgeadh, agus soláthar córas rialaithe uathoibrithe do longa dromchla agus an Russian Federation Navy. Go sonrach, déanann Avrora JSC córais rialaithe uathoibrithe ar bord crua-earraí le haghaidh fomhuirí agus longa dromchla cabhlaigh na Russian armed forces a fhorbairt, a mhonarú, a sholáthar agus déanann sé cothabháil bharántas agus seirbhísiú a áirithiú orthu.

Dá bhrí sin, tá Avrora JSC ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

178.

Battery Company Rigel JSC

(ar a dtugtar freisin Rigel; ar a dtugtar freisin Joint Stock Company Battery Company ‘Rigel’)

(Rúisis: Акционерное Общество Аккумуляторная Компания “Ригель’)

Áit chlárúcháin: Professora Popova st., 38, Saint Petersburg 197376, an Rúis

Dáta clárúcháin: 28.10.2002

Uimhir chlárúcháin: 9728042468 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Is é atá in Battery Company Rigel JSC ná monaróir cadhnraí hidríde miotail nicile agus airgid-sinc agus tá sé ina sholáthraí don Russian navy ar feadh níos mó ná 15 bliana. Déanann an chuideachta cur síos air féin mar ‘fhorbróir tosaigh cadhnraí litiam-ian agus cadhnraí le haghaidh córais chumhachta uathrialaitheacha agus do-bhriste, cumarsáide, iompair, agus trealamh eile’ agus soláthraíonn sí timthriall iomlán forbartha, táirgthe agus soláthair cadhnraí litiam don Russian navy agus d’aireacht chosanta na Rúise.

Dá bhrí sin, tá Battery Company Rigel JSC ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

 

 

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Iuliia Vladimirovna Shishova (Bunaitheoir)

Evgeniy Nikolaevich Vlasov (Stiúrthóir Ginearálta)

Igor Kozlov (cathaoirleach)

OOO Alianstreid (eagraíocht bainistíochta)

OOO Bykovogaz (eintiteas arna bhunú ag Rigel JSC)

 

 

179.

Design Bureau Ametist JSC

(ar a dtugtar freisin АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ‘АМЕТИСТ’; ar a dtugtar freisin AO ‘KB ‘AMETIST’)

Áit chlárúcháin: Moscow, Russian Federation (125373, Moscow, Pokhodniy Proezd, Domovladenie 3, str. 2)

Dáta clárúcháin: 17.12.2008

Uimhir chlárúcháin: 7723691017 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Evgeny Vasilievich Chabanov, Stiúrthóir Ginearálta

Is forbróir tosaigh na gcóras airtléire é Design Bureau Ametist don Russian Federation Navy. Cuireann aireacht chosanta na Rúise síos ar Design Bureau Ametist mar ‘an gnólacht innealtóireachta dearaidh is mó a dhéanann coimpléisc armlón loinge, radar agus córais rialaithe teilgin optúla leictreonacha, agus airtléire cósta a forbraíodh don Russian Federation Navy’. Go háirithe, forbraíonn agus monaraíonn Design Bureau Ametist córais arm a úsáidtear go gníomhach i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Is é Design Bureau Ametist a fhorbraíonn an córas diúracáin OSA-M agus imscaradh an córas sin ar longa cogaidh éagsúla de chuid na Rúise, lena n-áirítear príomhshoitheach comhraic na Rúise Moskva, a bhí lánpháirteach i gcogadh ionsaithe na Rúise i gcoinne an Úcráin.

Dá bhrí sin, tá Design Bureau Ametist ag tacú go hábhartha le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, is eintiteas é Design Bureau Ametist atá ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

180.

Dubnensky Machine-Building Plant JSC

(ar a dtugtar freisin Dubna Machine-Building Plant;

ar a dtugtar freisin Dubninsky machine-building plant;

ar a dtugtar freisin Joint-stock company ‘Dubnensky machine-building plant’ named after N.P. Fedorov;

ar a dtugtar freisin Aktsionernoye obshchestvo ‘Dubnenskiy mashinostroitel’nyy zavod’ imeni N.P.Fodorova)

Áit chlárúcháin: Russian Federation (141983, Moscow region, Dubna, Zhukovsky Str. 2, building 1)

Dáta clárúcháin: 26.02.2004

Uimhir chlárúcháin: 5010030050 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Aleksey Leonidovich Belykh, Stiúrthóir Ginearálta

Is eintiteas é Dubnensky Machine-Building Plant JSC a chuireann go gníomhach le coimpléasc míleata tionsclaíoch na Rúise. Forbraíonn an chuideachta ladrainn taiscéalaíochta agus armtha den bhranda Orion, chomh maith le dróin mhuirí do na Russian armed forces. Bíonn diúracáin treoraithe á bhfeistiú ar na ladrainn sin a mhonaraigh Dubnensky Machine-Building plant JSC. Is iad na Russian armed forces a imscarann na ladrainn sin agus iad ag troid i gcoinne na hÚcráine agus idir mí Feabhra agus mí Aibreáin 2022 tá sé deimhnithe gur maraíodh seisear san Úcráin le ladrainn Rúiseacha den bhranda Orion, a mhonaraigh Dubnensky Machine-Building Plant JSC.

Dá bhrí sin, tá Dubnensky Machine-Building Plant JSC ag tacú go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, is eintiteas é Dubnensky Machine-Building Plant JSC atá ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

 

(Rúisis: Акционерное общество ‘Дубненский машиностроительный завод’ имени Н.П.Фёдорова;

ar a dtugtar freisin Дубненский машиностроительный завод; ar a dtugtar freisin АО ДМЗ ИМ. Н.П. ФЕДОРОВА)

 

 

 

181.

Elektropribor JSC

(ar a dtugtar freisin Elektropribor;

Ar a dtugtar freisin State Research Center of the Russian Federation Concern CSRI Elektropribor, JSC;

ar a dtugtar freisin Aktsionernoe Obshchestvo “Kontsern “Tsentralnyi Nauchno-Issledovatelskii Institut “Elektropribor”)

(Rúisis

Акционерное Общество “Концерн “Центральный Научно-Исследовательский Институт “Электроприбор”)

Áit chlárúcháin: Russian Federation (197046, Saint Petersburg, ul. Malaia Posadskaia, 30)

Dáta clárúcháin: 26.02.2009

Uimhir chlárúcháin: 7813438763 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Aleksandr Viacheslavovich Sokolov (Stiúrthóir Ginearálta)

JSC ‘NRK-R.O.S.T.’ (Bunaitheoir)

JSC ‘KMP’ (Bunaitheoir)

JSC ‘TSNII ‘DELFIN’’ (eintiteas a bhunaigh Elektropribor JSC)

Is cuideachta tosaigh Elektropribor JSC i dtionscal cosanta muirí na Rúise. Forbraíonn agus monaraíonn sé córais loingseoireachta ardchruinnis, gíreascóip, uirlisí meá-mhéadrachta, agus córais leictreonacha optúla fomhuirí, chomh maith le córais chumarsáide muirí. Tá ceadúnas gníomhach ag Elektropribor JSC ó Russian Ministry of Industry chun airm, armlón agus trealamh míleata a fhorbairt. Go háirithe, táirgeann JSC Elektropribor córais loingseoireachta do longa comhraic de chuid Russian Federation Navy. Déanann an chuideachta cur síos air féin mar seo: ‘ag cinntiú go bhfuil ard-infhaighteacht oibríochtúil ar fhórsaí fomhuirí na Rúise’.

Dá bhrí sin, tá Elektropribor JSC ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, is eintiteas é Elektropribor JSC atá ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

182.

Morinformsystem Agat JSC

(ar a dtugtar freisin Morinsis-agat; ar a dtugtar freisin Aktsionernoe Obshchestvo Kontsern ‘Morinformsistema – Agat’)

(Rúisis: Акционерное Общество Концерн ‘Моринформсистема – Агат’; ar a dtugtar freisin Моринсис – Агат)

Áit chlárúcháin: Russian Federation (105275, Moscow, sh. Entuziastov, 29)

Dáta clárúcháin: 6.02.2006

Uimhir chlárúcháin: 7720544208 (Uimhir Aitheantais Cánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Mikhail Iurevich Khramov (Stiúrthóir Ginearálta)

JSC ‘KMP’ (Bunaitheoir)

JSC ‘NRK-R.O.S.T.’ (Cláraitheoir)

Is cuideachta tosaigh é Morinformsystem Agat JSC i dtionscal longthógála na Rúise. Tá an chuideachta ag speisialú i bhforbairt, táirgeadh agus cothabháil córas faisnéise comhraic agus córas rialaithe comhraic chomh maith le córais chomhtháite, córais uathoibrithe rialaithe comhtháite le haghaidh foirmíochtaí muirí, córais rialaithe teilgin diúracán mara agus diúracán balaistíoch, córais diúracán longbhunaithe agus cósta agus córais radair, agus córais sonóra. Rinneadh cur síos air mar scátheagraíocht i dtionscal longthógála na Rúise ag speisialú i réimsí na gcóras agus na dteicneolaíochtaí faisnéise, innealtóireacht an chórais i réimse an trealaimh ríomhaireachta sonraí muirí, comhoiriúnacht leictreamaighnéadach na saoráidí raidió-leictreonacha, córais díghabhsála, córais rialaithe teilgin diúracán cúrsála agus balaistíoch mara, córais faisnéise agus rialaithe comhraic agus córais bhainistíochta chomhtháite do longa dromchla agus fomhuireáin. Sa cháil sin, is eintiteas tábhachtach é Morinformsystem Agat JSC a thugann tacaíocht ábhartha do na Russian naval forces le linn chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

25.2.2023

 

 

Fochuideachtaí:

JSC AKIN

OJSC Zavod Elektropribor

JSC KB Amethyst

JSC Comet

JSC NPP Salyut

JSC PO Binom

JSC Central Research Institute Kurs

JSC Plant Topaz

JSC Izumrud

JSC KGFI

JSC Morinsis-Agat-KIP

FSPC JSC NPO Mars

JSC NPF Meridian

AO Typhoon

Dá bhrí sin, tá Morinformsystem Agat JSC ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Anuas air sin, is eintiteas é Elektropribor JSC atá ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

183.

Zelenodolsk Design Bureau JSC

(Rúisis: AO Зеленодольский завод имени А. М. Горького)

Áit chlárúcháin: Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Russian Federation (422540, Republic Of Tatarstan, r-n Zelenodolskii, Zelenodolsk, ul. Lenina, 41A)

Dáta clárúcháin: 27.05.2008

Uimhir chlárúcháin: 1648024290 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Alexander Nikolaevich FILIPOV (Bainisteoir Ginearálta)

OOO ‘CHEREPOVETSKOE PKB’ (Bunaitheoir)

Is cuideachta longthógála tosaigh Zelenodolsk Design Bureau JSC i gcoimpléasc míleata tionsclaíoch na Rúise. Tá ar a laghad 17 long chogaidh éagsúla deartha ag Zelenodolsk Design Bureau JSC le haghaidh Russian armed forces agus tá saineolas ar leith aige maidir le longa comhraic frith-fhomhuirí, longa patróil míleata, agus longa spiaireachta a thógáil. Bhí longa cogaidh éagsúla arna ndearadh ag Zelenodolsk Design Bureau JSC agus a feistíodh le diúracáin chúrsála Kalibr páirteach i ruathair bhuamála ar na Úcráin le linn chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Ina theannta sin, shínigh Zelenodolsk Design Bureau JSC conradh le Russian armed forces i mí Mheán Fómhair 2022 chun dhá long spiaireachta nua a dhearadh do Russian Federation Navy.

Dá bhrí sin, tá Zelenodolsk Design Bureau JSC ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, is eintiteas é Zelenodolsk Design Bureau JSC atá ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

184.

Avtodor

(ar a dtugtar freisin State Unitary Enterprise of the Donetsk People’s Republic ‘Avtodor’)

(Rúisis: Государственное Унитарное Предприятие Донецкой Народной Республики ‘Автодор’)

Áit chlárúcháin: Ukraine (283001, Donetsk, Komsomolsky prospect, 6a)

Dáta clárúcháin: 4.09.2015

Uimhir chlárúcháin: 9303014834 (Uimhir Aitheantais Cánach)

Príomhionad gnó: Ukraine

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Artur Rasikhovich Dobrorez, ceann an eintitis dhlíthiúil

Is cuideachta tógála é Avtodor ar fochuid é den ‘department of roads’ de chuid an ‘Ministry of Transport’ den ‘Donetsk People’s Republic’ mar a ghairtear di. Ó thosaigh an Rúis a chur cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine, tá bonneagar straitéiseach á athchóiriú go gníomhach ag Avtodor, mar shampla droichid agus bóithre, thar ceann Russian occupying forces. Choimisiúnaigh Russian occupying forces Avtodor chun naisc bhóithre a bhunú idir réigiúin na hÚcráine faoi fhorghabháil, chomh maith le comharthaí Rúisise sna ceantair faoi fhorghabháil a chur in ionad chomharthaí bóthair na hÚcráine. Tá an obair a rinne Avtodor mar chuid de straitéis níos leithne atá á saothrú ag Russian Federation i gcomhar leis na fórsaí forghabhála i ‘Daon-Phoblacht Donetsk’ mar a ghairtear di chun cogadh foghach na Rúise a chur chun cinn trí thionscadail bhonneagair.

Dá bhrí sin, tá Avtodor ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, is eintitis é Avtodor a dhéanann idirbhearta leis na grúpaí scarúnaíocha i réigiún Donbas na hÚcráine.

25.2.2023

185.

Nizhneangarsktransstroy

(ar a dtugtar freisin OOO ‘NATS’; ar a dtugtar freisin ООО НАТС;

(Rúisis: Общество С Ограниченной Ответственностью ‘Нижнеангарсктрансстрой’ ar a dtugtar freisin ООО НАТС)

Áit chlárúcháin: Russian Federation (Moscow, Proezd-12 Maryina Roshcha, d. 9, str. 1)

Dáta clárúcháin: 21.06.2012

Uimhir chlárúcháin: 7717727466 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Ukraine, Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Vsevolod Valeryevich Sokolov, Stiúrthóir Ginearálta agus Bunaitheoir

Is cuideachta tógála atá bunaithe i Moscó é Nizhneangarsktransstroy is speisialtóir i ndeisiú bóithre agus mórbhealach. Tá Nizhneangarsktransstroy coimisiúnaithe, go háirithe, ag fórsaí na Rúise a bhí i seilbh na hÚcráine chun an droichead a atógáil a nascann críoch Chónaidhm na Rúise le leithinis na Crimé hÚcráine atá faoi fhorghabháil, a ndearnadh damáiste dó an 8 Deireadh Fómhair 2022 tar éis pléasctha.. Tá tábhacht straitéiseach ar leith ag baint leis an deisiú a rinne Nizhneangararsktransstroy d’iarrachtaí cogaidh na Rúise. Feidhmíonn droichead na Crimé mar chonair talún idir Cónaidhm na Rúise agus críoch na hÚcráine atá faoi fhorghabháil agus bíonn tionchar díreach ag a inrochtaineacht ar chumas na Rúise cogadh a chur i ndeisceart na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá Nizhneangarsktransstroy ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, is eintiteas é Nizhneangarsktransstroy atá ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

186.

Ministry of Emergency Situations of the so-called “Donetsk People’s Republic”

(ar a dtugtar freisin. Ministerstvo Po Delam Grazhdanskoy Oborony, Chrezvychaynym Situatsiyam i Likvidatsii Posledstviy Stikhiynykh Bedstviy Donetskoy; a.k.a. MCHS DNR)

(Rúisis: Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики;a.k.a. МЧС ДНР)

Áit chlárúcháin: Ukraine (283048, Donetsk, st. Shchorsa, 60)

Dáta clárúcháin: 9.10.2014

Uimhir chlárúcháin: 9303011960 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Ukraine, Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Alexey Alexandrovich Kostrubitsky — ceann an eintitis dhlíthiúil agus ‘Aire’ mar a thugtar air.

Is eintiteas é an ‘Ministry of Emergency Situations of the Donetsk Peoples Republic’ mar a ghairtear de, a bhunaigh Russia-aligned occupying forces in 2014 i réigiún Donetsk na hÚcráine. Ó shin i leith, tá ‘Ministry of Emergency Situations of the Donetsk Peoples Republic’ mar a ghairtear de ag gníomhú dó mar eintiteas rialtais féinfhógartha neamhaitheanta de ‘Donetsk People’s Republic’. Bhí baint dhíreach ag pearsanra an Ministry leis an ‘scagadh’ éigeantach ar shibhialtaigh na hÚcráine ag suíomhanna éagsúla i réigiún Donetsk na hÚcráine.

Tá sé mar aidhm ag córas scagacháin na Rúise le haghaidh daoine laistigh den réigiún Donetsk, córas arna eagrú ag an ‘Ministry of Emergency Situations of the Donetsk Peoples Republic’ mar a ghairtear de, diongbhailteacht na nÚcránach a chosc agus dílseacht a fhorfheidhmiú sa daonra atá fágtha, trí chlárú, ceistiú, agus, i gcásanna áirithe, daoine a líomhnaítear a bheith ‘dílis’ do Rialtas na hÚcráine a choinneáil ar feadh tréimhse éiginnte.

25.2.2023

 

 

 

Dá bhrí sin, tá ‘Ministry of Emergency Situations of the Donetsk Peoples Republic’, mar a ghairtear di, ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí a bhaineann an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Anuas air sin, is eintiteas é Ministry of Emergency Situations of the Donetsk Peoples Republic’, mar a ghairtear de, a bhíonn ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

 

187.

Kaluga-based Instrument-Making Plant Typhoon JSC

(ar a dtugtar freisin Typhoon; ar a dtugtar freisin Tyfun; ar a dtugtar freisin Research and production enterprise ‘Kaluga instrument-making plant ‘Tyfun’)

(Rúisis: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ‘КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ‘ТАЙФУН’; ar a dtugtar freisin АО ‘Тайфун’’)

Áit chlárúcháin: Russian Federation (248600, Kaluga, Voskresenskiy per, 28)

Dáta clárúcháin: 10.07. 2002

Uimhir chlárúcháin: 4026005699 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Andrey Alekseevich Petrakov, Stiúrthóir Ginearálta

Is fiontar ceannródaíoch é Typhoon JSC i gcoimpléasc míleata tionsclaíoch na Rúise a fhorbraíonn, a mhonaraíonn agus a sholáthraíonn córais arm a úsáideann fórsaí armtha na Rúise go gníomhach sa chogadh foghach i gcoinne hÚcráine. Mar shampla, D’úsáid fórsaí armtha na Rúise córas diúracán cósta BAL-E a d’fhorbair Typhoon JSC d’Aireacht Chosanta na Rúise, chun diúracáin chúrsála a sheoladh i gcoinne spriocanna talún san Úcráin i réigiún Odesa i mí an Mheithimh 2022. Thairis sin, tá an córas diúracán beartaíochta cósta Rubezh-ME arna fhorbairt freisin ag ‘Typhoon JSC’ agus tá sé á úsáid ag fórsaí armtha na Rúise chun diúracáin a sheoladh ó leithinis na Crimé ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá Typhoon JSC ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Ina theannta sin, is eintiteas é Typhoon JSC atá ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

188.

Russian National Reinsurance Company JSC

(ar a dtugtar freisin RNRC; ar a dtugtar freisin RNPK;; ar a dtugtar freisin Rossiyskaya Natsional'naya Perestrakhovochnaya Kompaniya;

(Rúisis: Российская Национальная Перестраховочная Компания ar a dtugtar freisin РНПК)

Áit chlárúcháin: Moscow, Russian Federation

Dáta clárúcháin: an 3.08.2016

Uimhir chlárúcháin: 7706440687 (Uimhir Aitheantais Chánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Faisnéis eile:

Is fochuideachta é Russian National Reinsurance Company JSC de Bank of Russia

Is cuideachta comhstoic faoi rialú stát na Rúise é Russian National Reinsurance Company (RNRC) agus is fochuideachta de Bank of Russia é. Faoi láthair, tá RNRC ag feidhmiú mar phríomhathárachóir longa Rúiseacha atá freagrach as ola na Rúise a onnmhairiú, lena n-áirítear cabhlach Sovcomflot, tar éis do ghnólachtaí árachais an Iarthair cumhdach a tharraingt siar d’úinéirí longa de chuid na Rúise, rud a d’eascair as smachtbhannaí an iarthair mar gheall ar chogadh foghac na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Go tábhachtach, chuir an tseirbhís athárachais seo a thairgeann RNRC ar chumas Rialtas na Rúise tionchar smachtbhannaí an iarthair ar a thrádáil ola a shraonadh agus/nó a mhaolú – rud a chuireann foinse shuntasach ioncaim ar fáil do rialtas Chónaidhm na Rúise.

Mhéadaigh Bank of Russia caipiteal údaraithe a fhochuideachta, is é sin Russian National Reinsurance Company (RNRC), ó RUB 71 bhilliún go RUB300 billiún ó thús chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Dearbhaíonn foinsí éagsúla eile, lena n-áirítear iad siúd a luann oifigigh rialtais na Rúise, gur rinne RNRC lastais ola a raibh bratach na Rúise ar foluain acu a athárachú ar lastais iad ar dhiúltaigh gnólachtaí an Iarthair iad a chur faoi árachas mar gheall ar an gcogadh.

25.2.2023

 

 

 

Dá bhrí sin, is eintiteas é Russian National Reinsurance Company atá ag tacú, go hábharach agus ó thaobh airgeadais de, le Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine, agus ag baint tairbhe as. Thairis sin, is eintiteas é Russian National Reinsurance Company atá rannpháirteach in earnálacha eacnamaíocha a thugann foinse shuntasach ioncaim do Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

 

189.

Joint Stock Company "Scientific and Production Association "Impuls" (JSC "SPA “Impuls") (JSC "SPA “Impulse")

(Russian: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Импульс" (АО "НПО "Импульс")

Seoladh: 195299, Russian Federation, St. Petersburg, Kirishskaya St., 2A

Cineál eintitis: Joint-Stock Company

Áit chlárúcháin: Russian Federation

Dáta clárúcháin: 9.2.2012

Uimhir chlárúcháin: 1127847076202

Príomhionad gnó: Russian Federation

Déanann ‘The joint-stock company “Scientific and production association IMPULS’ córais rialaithe uathoibrithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do Strategic Rocket Forces of the Ministry of Defence of the Russian Federation. Foráiltear léi freisin do Armed Forces of the Russian Federation cur chun feidhme shaolré iomlán a chuid táirgí. Is cuid den rannán ‘Automated control systems’ den ghabháltas ‘Roselektronika’ den chorparáid ‘Rostec’ é an t-eintiteas sin. Tá tábhacht straitéiseach ag baint leis do Chónaidhm na Rúise, lena n-áirítear do choimpléasc míleata tionsclaíoch na Rúise. Dá réir sin, monaraíonn agus soláthraíonn an t-eintiteas táirgí míleata a úsáideann Russia Armed Forces sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Dá bhí sin, tá Joint-stock company Scientific and production association IMPULS freagrach as a bheith ag tacú le Rialtas Chónaidhm na Rúise, agus tá sí ag tairbhiú de, arb é an rialtas sin atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine. Anuas air sin, tá Joint-stock company Scientific and production association IMPULS freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

25.2.2023

190.

Limited Liability Company “Commercial Vehicles - GAZ Group”

(a.k.a. Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostiu "Kommercheskiye avtomobili - Gruppa GAZ)

(Rúisis: Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ

Seoladh: 603004, Nizhegorodskaya oblast’, gorod Nizhniy Novgorod, pr-kt Il’icha, d.5, Russian Federation

Cineál eintitis: Limited Liability Company

Áit chlárúcháin: Nizhniy Novgorod, Russian Federation

Dáta clárúcháin: an 18.11. 2004

Uimhir chlárúcháin: 1045207058687

Príomhionad gnó: Russian Federation

Is é Limited Liability Company “Commercial Vehicles - GAZ Group an táirgeoir is mó feithiclí tráchtála de chuid na Rúise. Áirítear ar phunann táirgí na cuideachta feithiclí saothair tráchtála éadroma agus meánmhéide, busanna, innill agus os cionn 500 cineál feithiclí speisialta. Soláthraíonn Limited Liability Company “Commercial Vehicles - GAZ Group’ feithiclí monaraithe GAZ do Russian Armed Forces, a mbaintear úsáid astu sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá LLC ‘Limited Liability Company “Commercial Vehicles - GAZ Group freagrach as tacaíocht ábharach a thabhairt do ghníomhaíochtaí lenar mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin.

25.2.2023

191.

Limited Liability Company United Machine-Building Group

 

(a.k.a. LLC "OMG")

(Russian: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная машиностроительная группа"; a.k.a. ООО "ОМГ")

Seoladh: Moscow, Rochdelskaya str., 15, bld. 8, Russian Federation

Cineál eintitis: Limited Liability Company

Áit chlárúcháin: Moscow, Russian Federation

Dáta clárúcháin: 15.11.2018

Uimhir chlárúcháin: 1187746941106

Príomhionad gnó: Russian Federation

Is gabháltas tionsclaíoch de chuid na Rúise é Limited Liability Company United Machine-Building Group atá rannpháirteach ar an iomlán i margaí an ghléasra cumhachta, na dtrucailí tiomána uile-rotha agus an ghrádóra mótair.

Fuair an gabháltas seo sócmhainní de roinnt de na príomhsholáthróirí trucailí armúrtha do Russian armed forces. Soláthraíonn Limited Liability Company United Machine-Building Group trucailí agus feithiclí monaraithe eile do Russian Armed Forces, a mbaintear úsáid astu sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá Limited Liability Company United Machine-Building Group freagrach as tacaíocht ábharach a thabhairt do ghníomhaíochtaí lenar mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine.

Faigheann Limited Liability Company United Machine-Building Group freisin bearta tacaíochta stáit chun innealra talmhaíochta a tháirgeadh, agus dá bhrí sin, tá tairbhe á fháil aige ó Rialtas Chónaidhm na Rúise, rialtas atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

192.

JSC "State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev"

(ar a dtugtar freisin. Khrunichev State Research and Production Space Center; a.k.a.The Khrunichev Space Center; ar a dtugtar freisin Khrunichev GKNPTS, JSC)

(Rúisis: АО ‘Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева’; a.k.a. Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева; a.k.a. Космический центр имени Хруничева; a.k.a. ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, АО)

Seoladh: 18, Novozavodskaya St., 121087 Moscow, Russian Federation

Cineál eintitis: Joint-Stock Company

Áit chlárúcháin: Moscow, Russian Federation

Dáta clárúcháin: 17.11.2017

Uimhir chlárúcháin: 5177746220361

Príomhionad gnó: Russian Federation

Faisnéis eile: INN 7730239877, KPP 773001001, OKPO 20239393

Is cuid den chorparáid stáit ‘Roscosmos’ é JSC ‘State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev’ agus is é príomhfhiontar thioncal roicéad agus spáis na Rúise. Is forbróir agus monaróir srathach feithiclí lainseála meáchain throm ‘Proton-M’, feithiclí lainseála ‘Angara’ agus feithiclí lainseála den aicme éadrom ‘Rokot’. Ordaíonn roinn mhíleata Ministry of Defense roicéid Angara chun na satailítí míleata a lainseáil. Tarchuireann ‘Roscosmos’ íomhánna satailíte den Úcráin chuig Russian Ministry of Defense, lena soláthraítear faisnéis agus tacaíochta faisnéise d’fhórsaí míleata na Rúise. Monaraíonn and soláthraíonn JSC ‘State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev’ táirgí a úsáideann fórsaí míleata na Rúise le linn chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Dá bhrí sin, tá JSC ‘State Space Research and Production Center named after M.V. Khrunichev’ freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine nó ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin.

25.2.2023

193.

Patriot Media Group

(Rúisis: Медиагруппа ‘Патриот’)

Seoladh: 197374, St. Petersburg, Prospect Primorsky, 78, building 1, Russian Federation

Teileafón: +7 (981) 722 50 09

Suíomh gréasáin: https://mediapatriot.ru

Ríomhphost: media@mediapatriot.ru

Daoine aonair comhlachaithe:

Nikolay Stolyarchuk – (Ceann Chomhairle Comhordúcháin Patriot Media Group)

Yevgeny Prigozhin (Ceann Bhord Iontaobhaithe Patriot Media Group)

Is eagraíocht meán de chuid na Rúise í Patriot Media Group a bhfuil Yevgeny Prigozhin i gceannas.ar Bhoird na nIontaobhaithe. Scaipeann sí bolscaireacht ar son an Rialtais agus bréagaisnéis maidir le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Sainmhíníonn Patriot Media Group an cogadh atá ar siúl faoi láthair mar ‘tailte na Rúise a fháil ar ais ó nua-Naitsithe san Úcráin’ agus maíonn sé go bhfuil sé ar intinn ag ECAT ionsaí a dhéanamh gan mhoill ar Chónaidhm na Rúise.

Dá bhrí sin, tá Patriot Media Group ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí agus le bearta ábhartha lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Eintitis chomhlachaithe:

Is iad seo a leanas, inter alia, atá sa Patriot Media Group:

Federalnoye Agentsvo Novostey (RIA FAN)

Ekonomika Segodnya

Narodnye Novosti

Polityka Segodnya

Slovo i Delo

Zhurnalistskaya Pravda

PolitExpert

iReactor

NewInform

PolitRossiya

Nevskiye Novosti

 

 

194.

JSC State Machine Building Design Bureau ‘raduga’

(Акционерное общество ‘Государственное машиностроительное конструкторское бюро ‘РАДУГА’ имени А.Я. Березняка)

Seoladh: Seoladh: 2a, Zhukovsky St., Dubna, Moscow region, 141980, Russian Federation

Teileafón: +7 (495) 777-07-30

Facs: +7 (495) 777-07-36

Ríomhphost: raduga@dubna.ru

Suíomh gréasáin: https://ktrv.ru/about/structure/raduga.html#

Daoine aonair comhlachaithe: Ard-Stiúrthóir - Boris Viktorovich Obnosov

Eintitis chomhlachaithe: JSC Tactical Missiles Corporation

Is forbróir agus monaróir diúracán de chuid na Rúise é JSC State Machine Building Design Bureau “Raduga”. Cuireann sé airm ar fáil do Armed Forces of the Russian Federation.

Ba é a mhonaraigh diúracáin chúrsála spéirlainseála Kh-101 ar bhain Armed Forces of the Russian Federation úsáid astu le linn chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Úsáideadh diúracáin Kh-101 sna hionsaithe aeir arna ndéanamh ag an Rúis ar bhonneagar sibhialtach na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá JSC State Machine Building Design Bureau “Raduga” freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Anuas air sin, tacaíonn JSC State Machine Building Design Bureau “Raduga”go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine, agus baineann sé tairbhe as.

25.2.2023

195.

Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency

(Rúisis: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство ‘Россия сегодня')

Seoladh: 4 Zubovsky Boulevard, 119021 Moscow, Russian Federation

Teileafón: +7 (495) 645-66-01

Facs: +7 (495) 637-45-45

Suíomh gréasáin: https://rossiyasegodnya.com/

Ríomhphost: office@ria.ru

Daoine aonair comhlachaithe:

Dmitry Kiselev – Ard-Stiúrthóir

Margarita Simonyan – Príomheagarthóir

Is grúpa meán a bhfuil baint aige le rialtas na Rúise é Rossiya Segodnya. Maoinítear é ó bhuiséad cónaidhmeach Chónaidhm na Rúise. Trína fho-eagraíocht meán Sputnik, scaipeann sé bolscaireacht ar son an Rialtais agus bréagaisnéis maidir le cogadh na Rúise ar an Úcráin, ina sainmhínítear an Úcráin mar réimeas Naitsíoch agus lena scaiptear faisnéis bhréagach maidir le clár arm bitheolaíoch san Úcráin. Ina theannta sin, scaipeann Rossiya Segodnya faisnéis faoi thíortha an Iarthair a bheith freagrach as an ngéarchéim bia san Afraic mar gheall ar a gcuid smachtbhannaí i gcoinne na Rúise.

Dá bhrí sin, tá Rossiya Segodnya ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Anuas air sin, tacaíonn sé le Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine, agus baineann sé tairbhe as.

25.2.2023

 

 

Eintitis chomhlachaithe:

Sputnik

RIA Novosti

RIA.RU

PRIME

InoSMI

TOK/KOT

Baltnews

Ukraina.ru

Social Navigator

Arctic.ru

Sputnik Radio

 

 

196.

Special Technology Center Ltd.

(ar a dtugtar freisin STC, Ltd)

(Rúisis: Специальный Технологический Центр - ООО ‘СТЦ’)

Seoladh: 195220, St. Petersburg, Piskarevsky prospect, 150, building 5

195220, St. Petersburg, st. Gzhatskaya, 21, letter B, office 53

Russian Federation

Teileafón: 8 (812) 244-33-13

Facs: 8 (812) 535-77-00, 8 (812) 535-58-16

Ríomhphost: office@stc-spb.ru

Suíomh gréasáin: https://www.stc-spb.ru/contacts/

Is cuideachta i dtionscal na teicneolaíochta agus na cosanta de chuid na Rúise é Special Technology Center Ltd. Cuireann sé airm ar fáil do Armed Forces of the Russian Federation.

Ba é a mhonaraigh aerárthaí Orlan-10 gan foireann a mbaineann Armed Forces of the Russian Federation úsáid astu i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá Special Technology Center Ltd. freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Anuas air sin, tacaíonn sé go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine, agus baineann sé tairbhe as.

25.2.2023

197.

JSC Ural Civil Aviation Factory; ar a dtugtar freisin JSC Urals Works of Civil Aviation; ar a dtugtar freisin ‘UZGA AO’; ar a dtugtar freisin Ural Civil Aviation Plant

(Rúisis: АО ‘Уральский завод гражданской авиации’;

ar a dtugtar freisin АО ‘УЗГА’)

Seoladh: 2G Bakhchivandzhi S, Ekaterinburg 620025, Russian Federation

Teileafón: +7 (343) 295-51-51

Facs: +7 (343) 205-81-81

Ríomhphost: PRESSA@UWCA.RU

Suíomh gréasáin: https://www.uwca.ru/en/

Eintitis chomhlachaithe: Ministry of Defence of the Russian Federation

Is monaróir aerárthaí de chuid na Rúise é JSC Ural Civil Aviation Factory ar cuideachta cothabhála, deisiúcháin agus ollchóirithe é chomh maith. Cuireann sé airm ar fáil do Armed Forces of the Russian Federation.

Monaraíonn sé aerárthaí Forpost gan foireann a mbaineann Armed Forces of the Russian Federation úsáid astu i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá JSC Ural Civil Aviation Factory freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Anuas air sin, tacaíonn sé go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine, agus baineann sé tairbhe as.

25.2.2023

198.

Alfa-Bank JSC

(Rúisis: Альфа-Банк)

Seoladh: 11 Mashi Poryvayevoy str. Moscow, 107078, Russian Federation

Cineál eintitis: Cuideachta comhstoic

Áit chlárúcháin: 27 Kalanchevskaya str. Moscow, 107078, Russian Federation

Dáta clárúcháin: 26.7.2022

Uimhir chlárúcháin: 1027700067328

Príomhionad gnó: Russian Federation

Daoine aonair comhlachaithe:

Petr Aven,

German Khan, Mikhail Fridman

Is é Alfa-Bank JSC an banc príobháideach is mó i gCónaidhm na Rúise. Chuir Banc Ceannais na Rúise Alfa-Bank san áireamh ar liosta na n-institiúidí creidmheasa a bhfuil tábhacht shistéamach leo.. Feidhmíonn Alfa-Bank san earnáil baincéireachta atá mar phríomhghné de chóras airgeadais Chónaidhm na Rúise. Tá Alfa-Bank rannpháirteach, dá bhrí sin, in earnáil eacnamaíoch ar foinse shuntasach ioncaim í do Rialtas Chónaidhm na Rúise, arb é atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

 

 

Eintitis chomhlachaithe eile:

Alfa Capital Markets LTD (an Chipir)

Alfa-Direct (an Rúis)

Alfa-Forex LLC (an Rúis)

Alfa-Lizing OOO (an Rúis)

Amsterdam Trade Bank NV (an Ísiltír)

Subsidiary Bank Alfa-Bank JSC (an Chasacstáin)

ABH Holdings

Faisnéis eile: earnáil airgeadais, baincéireacht

 

 

199.

Public joint-stock company Rosbank

(Rúisis: Публичное акционерное общество Росбанк)

Seoladh: 9 ul. Bolshaya Yakimanka, Moscow, 119180, Russian Federation

Cineál eintitis: Cuideachta comhstoic poiblí

Áit chlárúcháin: 107078, Moscow, Masha Poryvaeva str., 34, Russian Federation

Dáta clárúcháin: 02.03.1993

Uimhir chlárúcháin: OGRN: 1027739460737

INN: 7730060164

Príomhionad gnó: Russian Federation

Tá Rosbank ar ceann de na struchtúir airgeadais is mó sa Rúis agus tá sé ar ceann de phríomhiasachtóirí na tíre sin. Rinne Banc Ceannais na Rúise é a liostú mar institiúid creidmheasa a bhfuil tábhacht shistéamach leo.. In 2020, b’ionann a shócmhainní iomlána agus RUB 1 363 bhilliún agus ba é RUB 15,5 billiún an glanbhrabús a bhí aige in 2020.

Fuarthas Rosbank mar chuid de na sochair arna bhfáil ó Rialtas na Rúise. Tá Rosbank ag déanamh gnó in earnáil sheirbhísí airgeadais na Rúise, ar earnáil í a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint léi do Rialtas na Rúise. Is ionann an earnáil baincéireachta agus tuairim is 87 % de shócmhainní iomlána earnáil airgeadais. Sa Rúis, is é 90 % an cóimheas idir iomlán na sócmhainní bainc agus OTI. Dá bhrí sin, tá Rosbank rannpháirteach in earnálacha eacnamaíocha a thugann foinse shuntasach ioncaim do Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

200.

Tinkoff Bank JSC

(Rúisis: AO, ‘Тинькофф банк’)

Seoladh/Seoladh poist: Moscow, 127994, st. Khutorskaya 2nd, 38A, building 26; PO Box 23, Moscow, 102001, Russian Federation

Cineál eintitis: Joint Stock Company

Áit chlárúcháin: 127287, st. Khutorskaya 2nd, 38A, Moscow, Russian Federation

Tá Tinkoff Bank ar ceann de na trí bhanc is mó sa Rúis, bunaithe ar líon na gcliant gníomhach. Tá sé ar thús cadhnaíochta i réimse na dteicneolaíochtaí airgeadais, agus tá Banc Ceannais na Rúise tar éis Tinkoff Bank a chur san áireamh ar liosta na n-institiúidí creidmheasa a bhfuil tábhacht shistéamach leo. Tá Tinkoff Bank ag feidhmiú san earnáil baincéireachta atá mar phríomhghné de chóras airgeadais Chónaidhm na Rúise.

Chuir sé na cláir chun an fhiontraíocht sa Rúis a mhaoiniú agus chun tacú léi chun feidhme go comhpháirteach le Rialtas na Rúise. Tugann Tinkoff Bank tacaíocht dá chliaint i bhfianaise an tslógaidh míleata i gCónaidhm na Rúise.

Tá Tinkoff Bank rannpháirteach, dá bhrí sin, in earnálacha eacnamaíocha ar foinse shuntasach ioncaim iad do Rialtas Chónaidhm na Rúise, arb é atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.’

25.2.2023

 

 

Dáta clárúcháin: 28.11.2002

Uimhir chlárúcháin: 1027739642281

Príomhionad gnó: Russian Federation

Daoine aonair comhlachaithe:

Vladimir Potanin (scairshealbhóir)

Eintitis chomhlachaithe eile: TCS Group Holding PLC – scairshealbhóir

 

 

201.

LLC Lipetsk Mechanical Plant

(OOO Липецкий механический завод)

Seoladh: 398006, Lipetsk, st. Krasnozavodskaya, 1, Russian Federation

Teileafón: +7 (4742) 90-72-40

Rphost: priemnaya@lmz48.ru

Suíomh gréasáin: https://www.lmz48.ru

Eintitis chomhlachaithe: Kalashnikov

Is cuideachta tionscail mhíleata de chuid na Rúise í Lipetsk Mechanical Plant. Cuireann sí airm ar fáil do Armed Forces of the Russian Federation. Ba í a mhonaraigh fearas tuirlingthe rianaithe féinghluaiste le haghaidh na gcóras diúracáin dromchla go haer a d’úsáid Armed Forces of the Russian Federation i gcogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá Lipetsk Mechanical Plant freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Anuas air sin, tacaíonn sé go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine, agus baineann sé tairbhe as.

25.2.2023

202.

Cuideachta Comhstoic Poiblí ‘Scientific and Production Association “Almaz”’ainmnithe i ndiaidh an acadamhaí A.A. Raspletin

PJSC NPO Almaz

(Публичное Акционерное Общество "Научно-Производственное Объединение "Алмаз" имени Академика А.А.Расплетина"

ПАО "НПО "Алмаз"

Seoladh: 125190, Moscow, Leningradsky ave., 80 k 16, Russian Federation

Cineál eintitis: Cuideachta comhstoic poiblí

Áit chlárúcháin: Russian Federation

Dáta clárúcháin: 12.8.2002

Uimhir chlárúcháin: 1027700118984

Príomhionad gnó: Russian Federation

Faisnéis bhreise:

INN 7712040285,

KPP 774301001

Tá an Chuideachta Comhstoic Poiblí ‘Scientific and Production Association “Almaz”’, atá ainmnithe i ndiaidh an acadamhaí A.A. Raspletin, mar chuid de ghnólacht cosanta aerspás faoi úinéireacht Stáit na Rúise ‘Almaz-Antey’, a tháirgeann córais SAM do Troops of National Air Defense. Is cuideachta í a d'fhorbair agus a rinne nua-aoisiú ar chnuasach de chórais shoghluaiste dhiúracáin cosanta dromchla go haer S-300. Tá diúracáin dromchla go haer S-300 á n-úsáid ag an Rúis chun ionsaí a dhéanamh ar thargaidí talún san Úcráin. Dá bhrí sin, tá táirgí á monarú agus á soláthar ag an Cuideachta Comhstoic Poiblí ‘Scientific and Production Association “Almaz”’, atá ainmnithe i ndiaidh an acadamhaí A.A. Raspletin, ar táirgí iad atá á n-úsáid ag arm na Rúise ina cogadh foghach i gcoinne na hÚcráine.

Tá an Chuideachta Comhstoic Poiblí ‘Scientific and Production Association “Almaz”’, atá ainmnithe i ndiaidh an acadamhaí A.A. Raspletin freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin.

25.2.2023

203.

PJSC Krasnogorsk Plant ainmnithe i ndiaidh S.A. Zvereva (KMZ ‘Zenit’)

(ПАО Красногорский завод им. С.А. Зверева ((КМЗ "Зенит"))

Seoladh: 143403, Moscow region, Krasnogorsk, st. River, 8, Russian Federation

Cineál eintitis: Cuideachta phríobháideach

Áit chlárúcháin: Central Federal District of the Russian Federation

Dáta clárúcháin: 29.12.1999

Uimhir chlárúcháin: 1025002882850

Príomhionad gnó: Russian Federation

Daoine aonair comhlachaithe: Stiúrthóir Alexander Novikov

Eintitis chomhlachaithe eile: Máthairchuideachta: Shvabe (Rostec)

Is fiontar Rúiseach faoi úinéireacht JSC Shvabe é PJSC Krasnogorsk Plantm atá ainmnithe i ndiaidh S.A. Zvereva, cuid de chorparáid Rostec a bhíonn ag gabháil don tionscal cosanta, go príomhúil, táirgeann sé teicnicí míleata/trealamh míleata, agus crua-earraí míleata eile. Soláthraíonn PJSC Krasnogorsk Plant atá ainmnithe i ndiaidh S.A. Zvereva modhanna optaileictreonacha monaraithe a úsáideann arm na Rúise sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine.

Dá bhrí sin, tá PJSC Krasnogorsk Plant atá ainmnithe i ndiaidh S.A. Zvereva freagrach as tacaíocht a thabhairt go hábharach do ghníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin.

25.2.2023

204.

Cuideachta comhstoic ‘Shvabe’

JSC ‘Shvabe’

(Акционерное общество "ШВАБЕ"

АО "ШВАБЕ")

Seoladh:

129366, Moscow, Prospekt Mira, 176, Russian Federation

(Rúisis: 129366, Москва Город, Пр-Кт Мира, Д. 176)

Cineál eintitis: Cuideachta comhstoic poiblí

Áit chlárúcháin: Yekaterinburg, Russian Federation

Dáta clárúcháin: 5.4.2010

Uimhir chlárúcháin: 1107746256727

Príomhionad gnó: Russian Federation

Is speisialtóir i dtaighde agus i monarú ollmhór córas agus coimpléisc optúla agus léasair é JSC Shvabe (Shvabe), gnólacht sealbhaíochta faoi úinéireacht Rostec. Nascann Shvabe roinnt láithreacha tionsclaíocha agus institiúidí taighde ar fud na Rúise, atá mar chnámh droma earnáil optúil na tíre. Déanann gabháltas Shvabe an timthriall iomlán a bhaineann le teicneolaíocht cheannródaíocht optaileictreonach agus léasair a fhorbairt le haghaidh slándáil náisiúnta na Rúise. Táirgeann agus forbraíonn Shvabe córais optaileictreonacha agus léasair d’fhórsaí armtha Chónaidhm na Rúise freisin.

Soláthraíonn agus monaraíonn JSC Shvabe córais mhonaraithe optaileictreonacha agus léasair d’Fhórsaí Armtha na Rúise, a mbaintear úsáid astu sa chogadh foghach i gcoinne na hÚcráine. Dá bhrí sin, tá JSC Shvabe freagrach as tacaíocht ábharach a thabhairt do ghníomhaíochtaí agus do bheartais lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad ar an méid sin.

25.2.2023

205.

AO Plasma

Ainm eile: AKTCIONERNOE OBSHESTVO "µNAUCHNO-ISSLEDOVATELSKIJ INSTITUT GAZORAZRYADNIH PRIBOROV "PLAZMA"

(АО "Плазма" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ПРИБОРОВ "ПЛАЗМА")

Seoladh: 390023, Tsiolkovsky st, 24, Ryazan, Russian Federation

Cineál eintitis: Corparáid Stáit

Áit chlárúcháin: Russian Federation

Dáta clárúcháin: 16.10.2002

Uimhir chlárúcháin: TIN (INN): 6230005886

Príomhionad gnó: Russian Federation

Daoine aonair comhlachaithe: Ceannaire: Maksimov Sergej Vladimirovich

Is corparáid faoi úinéireacht an stáit é AO Plasma agus an forbróir agus monaróir táirgí leictreonaice plasma is mó sa Rúis: léasair gháis agus córais atá bunaithe orthu, uirlisí taispeána faisnéise (painéil plasma agus monatóirí atá bunaithe orthu agus gléasanna eile), feistí lasctha gás-díluchtaithe, agus ceirmeacht thionsclaíoch. Chomh maith leis sin, táirgeann AO Plasma aonaid mhiotailcheirmeacha dhlúthfholús agus tá an gléas aeróga éighníomhach, a úsáideann GLONASS (Córas Domhanda um Loingseoireachta Satailíte), ar cheann de na táirgí sin. Is córas loingseoireachta satailíte Rúiseach é GLONASS, a ceapadh le tacaíocht loingseoireachta oibríochtúla agus ama a thabhairt do líon neamhtheoranta úsáideoirí ar talamh, ar muir, san aer agus spásbhunaithe. Chuidigh córas GLONASS go leanúnach le Fórsaí Armtha na Rúise ruathair chruinne a chur i gcrích le diúracáin oirbheartaíochta (e.g. diúracáin thadhlacha Iskander) i gcogadh na Rúise san Úcráin in 2022.

Dá bhrí sin, tá AO Plasma ag tacú go hábharach le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin.

25.2.2023

 

 

Eintitis chomhlachaithe eile:

AO ‘VOLGAR’

OAO ‘FOTONIKA-NV’

OOO ‘PEKON’

SP ZAO NPK ‘ORION-PLAZMA’

ZAO ‘PLAZMA-SOFO’

OAO ‘RUSELEKTRONIKA-NV’

 

 

 

 

Faisnéis eile:

KPP: 623001001

OKPO: 07626955

OGRN: 1026201102850

OKFS: 61 - Úinéireacht corparáidí stáit

OKOGU: 4100304 - Corparáid Stáit chun forbairt, táirgeadh agus onnmhairiú táirgí ardteicneolaíochta ‘Teicneolaíochtaí Rúiseacha’ a chur chun cinn (Corparáid Stáit ‘Teicneolaíochtaí Rúiseacha’)

OKOPF: 12247 - Cuideachta comhstoic oscailte OKTMO: 61701000001

FSFR: 04700-A

OKATO: 61401375 - Ryazanskaya area, citya oblastnogo znacheniya Ryazanskoj area, Ryazan, Oktyabrskij

 

 

206.

Atomflot

(ar a dtugtar freisin ФГУП Атомфлот; ar a dtugtar freisin Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Атомного Флота; ar a dtugtar freisin FSUE Atomflot; ar a dtugtar Rosatomflot)

Áit chlárúcháin: Murmansk, Russian Federation (Murmansk region, city of city of Murmansk, ter. Murmansk-17, 1)

Dáta clárúcháin: an 6 Nollaig 2002

Uimhir chlárúcháin: 5192110268 (uimhir aitheantais cánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe: Leonid Alexandrovich Irlitsa, Ard-Stiúrthóir Gníomhach Máthairchuideachta: Rosatom

Is cuideachta Rúiseach í Atomflot a choinníonn cabhlach bristeora oighir na Rúise. Ceapadh an cabhlach bristeora oighir, atá á bhainistiú ag Atomflot, go sonrach chun cuspóirí iompair mhuirí na Rúise a chomhlíonadh feadh Bhealach na Mara Thuaidh - an aicearra Artach idir an Eoraip agus an Áise. Tá Bealach na Mara Thuaidh tagtha chun cinn mar dheis straitéiseach nua chun cúltaiscí ollmhóra ola agus gáis na Rúise san Artach a scaoileadh agus luach airgid a chur orthu, agus foinse shuntasach ioncaim á cur ar fáil do rialtas Chónaidhm na Rúise ar an gcaoi sin. Agus onnmhairí ola agus gáis ag bogadh ón Eoraip go dtí an Áise mar thoradh ar chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus ar na smachtbhannaí a d’fhorchuir an tIarthar ina dhiaidh sin, tá cabhlach bristeora oighir na Rúise ríthábhachtach ó thaobh straitéis hidreacarbóin Artach na tíre de. Chun tancaeir ola agus gáis a thionlacan ar an turas atá i bhfad níos faide agus níos dúshlánaí ó leithinis Yamal agus Gydan go dtí an Áise, seachas an bealach atá i bhfad níos giorra agus nach bhfuil an oiread oighir air go dtí an Eoraip, beidh an Rúis ag brath ar chabhlach núicléacha bristeora oighir Atomflot.

25.2.2023

 

 

 

Dá bhrí sin, is eintiteas é Atomflot a bhfuil tacaíocht ábharach nó airgeadais á tabhairt aige do Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine. Thairis sin, is eintiteas é Atomflot atá rannpháirteach in earnálacha eacnamaíocha a thugann foinse shuntasach ioncaim do Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

 

207.

195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons

(ar a dtugtar freisin АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ‘195 РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ’; ar a dtugtar freisin АО 195 РЗ РАВ; ar a dtugtar freisin OPEN JOINT STOCK COMPANY ‘195 REPAIR PLANTS RACKET-ARTILLERY ARMS’)

Áit chlárúcháin: Russian Federation (183032, Murmansk Oblast, Murmansk, Zavodskaya Ulitsa, dom 7)

Dáta clárúcháin: an 24 Aibreán 2009

Uimhir chlárúcháin: 5110002377 (uimhir aitheantais cánach)

Príomhionad gnó: Russian Federation

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Natalya Ivanovna Kondratskaya, Ard-Stiúrthóir

Máthairchuideachta:

JSC ‘Remvooruzhenie’

Is fiontar míleata tionsclaíocht Rúiseach é ‘195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons’ a dheisigh agus rinne cothabháil ar tháirgí míleata a d’úsáid fórsaí armtha na Rúise le linn ionradh míleata neamhdhleathach gan údar na Rúise ar an Úcráin in 2022. Tá ceadúnais ag an gcuideachta a chuireann rialtas na Rúise ar fáil chun airm agus trealamh míleata a fhorbairt agus a dheisiú agus cuireann sí síos uirthi féin mar fhiontar a bhfuil seirbhísí deisiúcháin agus cothabhála do longa á gcur ar fáil aici do Russian Federation Navy.

Dá bhrí sin, tá ‘195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons’ ag tacú go hábhartha le gníomhaíochtaí lena mbaintear an bonn d’iomláine chríochach, de cheannasacht agus de neamhspleáchas na hÚcráine agus ar bagairt iad na gníomhaíochtaí sin ar an méid sin. Thairis sin, tá ‘195 Repair Plant of Rocket and Artillery Weapons’ ag tacú go hábharach le Rialtas Chónaidhm na Rúise agus tá tairbhe á fháil aige ón rialtas sin atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

25.2.2023

208.

Sun Ship Management Ltd (ar a dtugtar freisin Sun SM; ar a dtugtar freisin SCF Management Services)

Áit chlárúcháin: Dubai, United Arab Emirates (Unit OT 17-32, Level 17, Central Park Offices, Dubai International Financial Centre, Dubai, 507065, United Arab Emirates)

Dáta clárúcháin: 2.8.2012

Uimhir chlárúcháin: 1244

Príomhionad gnó: United Arab Emirates, Russian Federation, European Union

Is cuideachta loingseoireachta atá bunaithe in Dubai agus fochuideachta faoi lánúinéireacht ag fiontar stáit Rúiseach, Sovcomflot, é Sun Ship Management Ltd, ar a dtugtaí SCF Management Services roimhe seo. Oibríonn Sun Ship Management cabhlach de bheagnach céad soitheach ola, GNL, agus ceimiceach a bhfuil toilleadh de níos mó ná 150,000 tonnáiste meálasta acu.

Ó cuireadh tús le cogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine, tá Sun Ship Management ag feidhmiú mar cheann de phríomh-iompróirí muirí i dtaca le hola na Rúise. Go suntasach, mar fhochuideachta atá faoi lánúinéireacht fiontar stáit Rúiseach, Sovcomflot, is é stát na Rúise tairbhí deiridh na seirbhísí a thairgeann Sun Ship Management. Cuireann seirbhísí den sórt sin foinse shuntasach ioncaim ar fáil do rialtas Chónaidhm na Rúise, arb ionann iad agus níos mó ná 70 % den ioncam a fhaigheann an Rúis ó fhuinneamh, rud a chuireann ar chumas na Creimile a cogadh ar an Úcráin a mhaoiniú.

25.2.2023”.

 

 

Eintitis agus daoine aonair comhlachaithe:

Sovcomflot (máthairchuideachta)

Vladimir Oskirko (stiúrthóir)

Salah Ibrahim Sayed Sharaf (stiúrthóir)

Alexey Khaidukov (stiúrthóir)

Alexander Verbo (stiúrthóir)

Andrey Kontsenebin (stiúrthóir)

SCF Overseas Holding Limited (Scairshealbhóir)

Dá bhrí sin, is eintiteas é Sun Ship Management Ltd atá ag tacú, go hábharach agus ó thaobh airgeadais de, le Rialtas Chónaidhm na Rúise, agus tá tairbhe á bhaint aige as an rialtas sin atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine. Thairis sin, is eintiteas é Sun Ship Management Ltd atá rannpháirteach in earnáil eacnamaíoch a thugann foinse shuntasach ioncaim do Rialtas Chónaidhm na Rúise, atá freagrach as ionghabháil na Crimé agus as díchobhsú na hÚcráine.

 


Top